„Ziemia Łomżyńska” (ZŁ) z 1918, 1919 i 1921 roku; „Echo Szkolne” (ES) z 1928 r. (nr 1, 2, 3, 4, 5-6, 7, 9) i 1929 r. (nr 1, 2); „Wspólna Praca” (WP) z 1910 r. (nr 2, 3); 1921 (nr 5); 1922 r. (nr 6, 7-8, 8, 9-11, 12); 1927 r. (nr 6, 7, 8, 9, 10); 1928 r. (nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) i 1929 r. (nr 1, 2, 3, 4, 5, 5-6, 7)

 1. Aliński Leopold z Drozdowa – członek Wydziału Powiatowego Sejmiku Łomżyńskiego (WP 7/1927)
 2. Arciszewski W. – prezes Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Łomży (WP 7/1922)
 3. Bagiński Adam – profesor Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Łomży; zm. 8.03. 1928 r. (WP 3/1928)
 4. Banasik A. – przewodniczący Kółka Rolniczego (WP 6/1922)
 5. Bardzik – kapitan, członek Towarzystwa Wiedzy Wojskowej; przemawiał podczas obchodów świąt 1830 i 1863 r.; razem z nim wystąpili p. Szabariowska i ppor. Lechman (recytacje), kpt. Gawowski (śpiew) i por. Niemirowski (skrzypce) (WP 6/1922)
 6. Beber – doktor, pracownik szpitala Św. Ducha w Łomży, okulista (WP 6/1922)
 7. Betto – ksiądz, rektor Seminarium Duchownego (WP 9/1927)
 8. Bogacki Wincenty – ksiądz, katecheta w Gimnazjum im. T. Kościuszki w Łomży (WP 7/1927)
 9. Bielicki Roman – znany w Łomży działacz Narodowej Demokracji w 1905 r.; uciekł przed prześladowaniem Moskali; jako jeden z pierwszych stanął pod broń w 1920 r. (ZŁ 1/1921)
 10. Bogiński Mieczysław – gospodarz ze Starej Rusi, pow. wysokomaz; kandydat na posła do sejmu z ramienia PSL (ZŁ 2/1919)
 11. Brzuskiewicz – dzierżawca majątku „Chwasty” (nazwa ironiczna, nadana przez redaktora gazety); członek Związku Ludowo–Narodowego (WP 6/1922)
 12. Burzyński Kazimierz – uczeń kl. VI gimnazjum, harcerz I Drużyny im. T. Kościuszki, marynarz Kadry Marynarki Wojennej; zginął od kuli w piersi pod Zambrowem 3 sierpnia 1920 r. i został tam pochowany (ES 8/1928)
 13. Cabert Edmund – prezes Rady szkolnej; członek zarządu Macierzy; organizator kompletów szkolnych po strajku 1905 r.; twórca szkoły handlowej; dyrektor Kasy Przemysłowców (ZŁ 4/1919)
 14. Chmiel Józef – dyrektor Gimnazjum im. T. Kościuszki w Łomży (WP 3/1928)
 15. Cholewiński Aleksander – notariusz w Łomży; działacz społeczny; rejent; współwydawca „Gazety Łomżyńskiej”; zm. 28. 05. 1922 r. (WP 9/1922)
 16. Cieślikówna Wanda – wzięła udział w amatorskim przedstawieniu „Dziadów” A. Mickiewicza (WP 6/ 1922)
 17. Czochański Jan – dyrektor amatorskiego teatru w Łomży (WP 9/1922); odtwórca roli Konrada w „Dziadach” w amatorskim przedstawieniu; recytacje podczas obchodów imienin Marszałka (WP 6/1922)
 18. Czarnecki M. – doktor; w wyborach do sejmu z 1928 r. został posłem z listy PPS; gdy proboszcz łomżyński odmówił pochowania szewca Wł. Tarcickiego, który był zwolennikiem PPS–u, zorganizował pogrzeb, w którym wzięło udział ponad tysiąc osób (WP 3/1928)
 19. Czajewski – pułkownik, Komendant Powiatowej Komendy Uzupełnień w Łomży (ZŁ 9/1919)
 20. Darmosz – nauczyciel gimnastyki w Państwowym Gimnazjum Męskim im. T. Kościuszki w Łomży; zorganizował w 1918 r. Związek Sportowy Gimnazjum i Seminarium Państwowych Męskich w Łomży (WP 2/1928)
 21. Dąbrowski Walerian z Nowogrodu – członek Wydziału Powiatowego Sejmiku Łomżyńskiego; członek Komitetu Szpitala św. Wojciecha (WP 7/1927)
 22. Downar – Markiewiczowa Janina – od początku, tj. od lutego 1919 r. dyrektorka Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego w Łomży, założonego z inicjatywy Katolickiego Związku Polek (WP 7/1927; 5/1929)
 23. Dąbrowska Czesława – opiekowała się ochronka dla dzieci i przytułkiem dla starców; byłą członkiem zarządu Biblioteki Publicznej; w czasie wojny była sanitariuszką; niosła pomoc internowanym w Łomży legionistom; opiekowała się ukrywającymi się żołnierzami podczas inwazji bolszewickiej; sekretarka w Państwowym Seminarium Żeńskim w Łomży (WP 8/1927)
 24. Dołkowski – gospodarz ze wsi Dąbrowa Zabłotna, skazany przez sąd za fałszywe oskarżenia na pół roku więzienia (WP 7/1922)
 25. Epsztejn – przedstawiciel gminy żydowskiej (WP 6/1922)
 26. Faltynowicz – nauczyciel szkoły powszechnej w Ostrołęce; „mamut średniowieczny” (obraźliwe określenie autora artykułu); oskarżony o bicie uczniów do krwi (WP 7/1922)
 27. Ferenc K. – z Łomżycy; autor wiersza z okazji imienin Marszałka (WP 7/1922)
 28. Galiński Izydor Wiktor – pseud. Starża; członek Związku Strzeleckiego i POW; komendant Okręgu Wysoko – Mazowieckiego i komendant Okręgu Łomżyńskiego; zastępca szefa Żandarmerii Polowej, wydelegowany do Wilna na stanowisko Naczelnego Komendanta POW Ziemi Wileńskiej; 14. 03. 1919 r. schwytany przez bolszewików w Wilnie, przewieziony do Dynaburga (Dźwińsk), rozstrzelany 10 maja w dniu swoich urodzin WP 12/1928)
 29. Giergielewiczówna – wzięła udział w amatorskim przedstawieniu „Dziadów” (WP 6/1922)
 30. Głuchowicz Joel – znany, cieszący się szacunkiem mechanik żydowski; zmarł na skutek ran odniesionych podczas wypadku, gdy spawał beczkę po benzynie (WP 9/1928)
 31. Godlewski Romuald – członek Komisji Opieki Społecznej Sejmiku Łomżyńskiego (WP 7/1927)
 32. Godlewski Stanisław z Wierzbowa – członek Wydziału Powiatowego Sejmiku Łomżyńskiego (WP 7/1927)
 33. Gończarenko Zofia – zwyciężczyni w zawodach z okazji imienin Marszałka wśród kobiet (WP 4/1929)
 34. Gosiewski – dyrektor gimnazjum „Unitas” (WP 6/1922)
 35. Grodzki Czesław – inżynier miernik z Niziołk Starych; kandydat na posła do sejmu z ramienia PSL (ZŁ 2/1919)
 36. Grzybowska – wystąpiła po raz pierwszy w Łomży jako „poważna siła amatorska” podczas akademii ku czci Marszałka (WP 7/1922)
 37. Grzybowski – policjant zabraniający chłopom korzystania z należnych im serwitutów (WP 7/1922)
 38. Grzymkowski Jan – plutonowy I Drużyny harc. Im. T. Kościuszki; student Uniwersytetu Warszawskiego, członek POW; ochotnik 5 pp Legionów; od ran odniesionych w obronie Lwowa w czasie bitwy pod Pasiekami zmarł w Nowym Sączu 1 kwietnia 1919 r., mając 18 lat (ES 8/1928)
 39. Gutowski Stanisław – członek Komisji Budowy Szkół Sejmiku Łomżyńskiego (WP 7/1927)
 40. Haraburda – ksiądz, zdementował informację zamieszczoną we „Wspólnej Pracy” o odmowie poświęcenia figury Matki Bożej, ofiarowanej i wystawionej przed kościołem Panien Benedyktynek przez mieszkańca Łomży p. Prokopa (WP 12/1922)
 41. Horlówna M. – nauczycielka, w której obronie rodzice uczniów napisali list (była oskarżona o namawianie uczniów do strajku przeciwko kierownictwu szkoły) (WP 7/1922)
 42. Hellman Jan – dyrektor Państwowego Gimnazjum Męskiego im. T. Kościuszki w Łomży (WP 2/1928)
 43. Hellon – prezes miejscowego (Łomża) stowarzyszenia urzędników (WP 8/1922)
 44. Horusewicz – poseł (WP 3/1910)
 45. Hryniewicz Franciszek – prezes komitetu powołanego przez PSL „Wyzwolenie”, by pomóc w likwidacji serwitutów – kości niezgody między wsią a dworem; autor skargi do ministerstwa na policję uniemożliwiającą chłopom wypasanie bydła i korzystanie z serwitutu pastwiskowego; skazany za obrazę policji na 8 miesięcy więzienia (WP 7/1922); redaktor, drugi na liście wyborczej PSL „Wyzwolenie” (WP 1/1928)
 46. Iwanowski Arkadiusz – profesor Gimnazjum im. T. Kościuszki w Łomży; zmarł 1 XII 1928 r. (WP 12/1928)
 47. Jakubowska Maria – pianistka, wzięła udział w akademii z okazji imienin Marszałka (WP 2/1922)
 48. Jabłoński Jerzy z Pniewa – członek Komisji Rolnej Sejmiku Łomżyńskiego (WP 7/1927)
 49. Jankowski Piotr z Jarnut – członek Komisji Budowy Szkół Sejmiku Łomżyńskiego (WP 7/1927)
 50. Janowski – naczelnik Wydziału Samorządowego Sejmiku Łomżyńskiego (WP 7/1927)
 51. Jaworowski Hieronim – członek Komisji Opieki Społecznej Sejmiku Łomżyńskiego (WP 7/1927)
 52. Kaczyński Piotr – gospodarz z Dylewa po. ostrołęcki; kandydat na posła do sejmu z ramienia PSL (ZŁ 2/1919); wójt w Dylewie pow. ostrołęcki; pracował w stronnictwie „Zaranie”, które potem zmieniło nazwę na „Wyzwolenie”; „piękny typ chłopa – patrioty, obywatela, krzewiciel idei niepodległości na całe Kurpie” (WP 10/1927)
 53. Kadłubowski – właściciel dóbr „Wielkie Odłogi” (ironiczne określenie redaktora gazety) (WP 6/1922)
 54. Kalinowski Jan – członek Komisji Budowy Szkół Sejmiku Łomżyńskiego (7/1927)
 55. Kaliwoda Leon – pseud. Luczyński, Lewiński; w harcerstwie Grzmot; członek POW odznaczony Krzyżem Virtuti Militari (WP 9/1922); komendant X okręgu POW; dowódca w wielu akcjach przeciwko władzom niemieckim w okresie zaborów; zginął od kuli 11 XI 1918 r. w Łomży; ku jego pamięci postanowiono ufundować tablicę pamiątkową, wmurowana w ścianę domu, obok którego zginął – ul. Sienkiewicza 8 (WP 11/1928)
 56. Kapliński – pułkownik, dowódca 33 pp (WP 9/1929)
 57. Kleindienst – wygłosił słowo wstępne przed amatorskim przedstawieniem „Dziadów” (WP 6/1922)
 58. Kleindinst Ludwik – plutonowy I Drużyny harc. Im. T. Kościuszki; członek POW; podporucznik i dowódca kompanii K. M. Białostockiego Pułku Strzelców; zginął pod Wilnem w lipcu 1920 r. mając 19 lat (ES 8/1928)
 59. Konarzewski Roman – dzierżawca majątku Smolewo; przy współudziale nauczyciela Arasimowicza i ks. Załuskiego próbowali założyć w Zuzeli koło Związku Ludowo – Narodowego, potępiono te inicjatywę i powstało koło PSL „Wyzwolenie” (WP 6/1922)
 60. Kraiński Józef – gospodarz z Okrasina pow. kolneński; kandydat na posła do sejmu z ramienia PSL (ZŁ 2/1919)
 61. Kraszewski Jan – pseud. Karski; zastepca komendanta okręgu i komendant obwodu łomżyńskiego; członek POW odznaczony Krzyżem Virtuti Militari (WP 9/1922)
 62. Krubska z Grzymkowskich Leokadia – nauczycielka gimnazjalna; członek Towarzystwa szerzenia Oświaty wśród ludu; komendantka żeńskiego POW; przewodnicząca sekcji równouprawnienia kobiet (ZŁ 4/1919)
 63. Kruszewska Anastazja – żona gospodarza z Jednaczewa; kandydatka na posłankę do sejmu z ramienia PSL (ZŁ 2/1919)
 64. Krynicki – dyrektor Seminarium Nauczycielskiego w Łomży (WP 6/1922)
 65. Kubat Józef – sołtys wsi Grądy; kandydat do Sejmu Rzeczypospolitej; prezes Zawodowego Związku Robotników Rolnych; członek powiatowego Komitetu Obrony Narodowej; instruktor rolniczy; ułatwiał ucieczkę żołnierzom polskim z niewoli bolszewickiej, dał każdemu po 100 mk z własnej kieszeni; aresztowany po odparciu bolszewików przez władze polskie, skazany przez sąd polowy w Siedlcach na śmierć – „zginął za to (…) że należał do lewicy, że był prezesem Zawodowego Związku Robotników Rolnych, że bronił parobków, a narażał się obszarnikom” (WP 6/1922)
 66. Kuligowski Tomasz – uczeń VIII kl. Państwowego gimnazjum w Łomży; harcerz I Drużyny im. T. Kościuszki; ochotnik 234 pp; zabity 17 sierpnia 1920 r. pod Nasielskiem koło wsi Głodowa; pochowany w Nasielsku na cmentarzu, maił 19 lat (ES 8/1928)
 67. Kurcyusz Stanisław – członek Komisji Szpitala św. Wojciecha Sejmiku Łomżyńskiego (WP 7/1927)
 68. Kurpiewski Karol – kierownik szkoły, oskarżony w „Gazecie Łomżyńskiej” o podjudzanie uczniów do strajku przeciwko kierownikowi szkoły p. W. Topolskiemu; w jego obronie rodzice napisali list do „Wspólnej Pracy” (WP 7/1922)
 69. Kurpiewski Władysław – nauczyciel ludowy z Łomży; kandydat na posła do sejmu z ramienia PSL (ZŁ 2/1919)
 70. Lachowicz – mecenas, krytyk funkcjonariuszy PKKP (WP 6/1922)
 71. Lachowicz Jan – absolwent Uniwersytetu Petersburskiego; członek Komitetu Obywatelskiego; organizator Straży Obywatelskiej; za okupacji niemieckiej drugi burmistrz Łomży (ZŁ 4/1919)
 72. Lalek-Sowa Stefan – komendant milicji okręgu łomżyńskiego (ZŁ 7/1919)
 73. Lutosławski Stanisław – właściciel Drozdowa i Górek Drozdowskich; w jego parku rośnie dąb, którego wiek określana na 1200 lat; za parkiem jest grobowiec, którego wiek prof. Wawrzeniecki umieszcza w czasach pogańskich, przed Chrystusem (WP 3/1910)
 74. Łubieński – hrabia, Sędzia Pokoju; (WP 6/1922)
 75. Majerski – nauczyciel w szkole powszechnej w Ostrołęce; oskarżony przez rodziców uczniów o bicie uczniów, np. na gimnastyce w oddziale IV „tak posiniaczył dziewczynkę, że ta z bólu zemdlała” (WP 7/1922)
 76. Marcinkowski – kierownik szpitala Św. Ducha w Łomży; zarzucano mu, że wyrugował ze szpitala oddział chorób wewnętrznych, a jako chirurg pozostawił oddziały chirurgii, skasował też ambulatoria, gdzie biedniejsza ludnośc otrzymywała bezpłatne porady (WP 6/1922)
 77. Marconi Ferante – lekarz szkolny Gimnazjum im. T. Kościuszki (WP 9/1922)
 78. Maruszewski – podejrzany o oszustwa podatkowe, zwolniony przez Izbę Skarbową od podatku, bo „książkowo wykazał, że zamiast zysków ma długi”; w czasie wojny nabył w Ciechanowcu kamienicę; „przed paru miesiącami nabył majątek Nowodwory”; zabudował własny folwark jak fortecę; zarobił kilkanaście milionów na kupnie i sprzedaży majątku Mień oraz lasów na Wylinach i w Rutce (WP 6/1922)
 79. Marzec Karol – pracownik Powszechnej Spółdzielni w Łomży; „Gazeta Łomżyńska”, wrogo usposobiona do „czerwonej” spółdzielni, umieściła informację o rzekomej kradzieży przez niego mebli skarbowych i o nakazie ich zwrotu (WP 6/1922)
 80. Mejer – dyrektor Państwowej Szkoły Mierniczej i Przemysłowo – Leśnej (WP 4/1929)
 81. Michalewicz B. (Józef Izbicki) – lider klasy robotniczej „Bundu”; bojownik o socjalizm; naczelny redaktor „Des Naje Falkscajtung” (WP 12/1928)
 82. Nazimek Bronisław – starosta łomżyński, na własne żądanie przeniesiony do Grodziska pod Warszawą, na jego miejsce mianowano Witolda Skarzyńskiego, dotychczasowego starostę w Łucku (WP 6,7/1927)
 83. Nowicki Zygmunt – wiceprezes 40-tysięcznego Związku Nauczycieli Szkół Powszechnych; jeden z pierwszych organizatorów ruchu ludowego w Polsce; nauczyciel na wsi; redagował „Głos Gromadzki”, „Życie Gromadzkie”, „Zagon”; osadzony w więzieniu w Brześciu, po półrocznym w nim pobycie wysiedlony poza granice kraju; we Lwowie pracował w Banku parcelacyjnym i studiował na uniwersytecie; po odzyskaniu niepodległości wziął udział w zakładaniu PSL „Wyzwolenie”’ przed wojną wspólnie z p. Kaczyńskim z Dylewa przemycał z zagranicy bibułę i organizował tajne kółka oświatowe wśród ludu; w wyborach do sejmu w 1928 r. został Posłem z ramienia PSL „Wyzwolenie”.
 84. Nowosadko Gabriel – stał na czele Związku Sportowego Gimnazjum i Seminarium Państwowych Męskich w Łomży (WP 2/1928)
 85. Orłowski M. – właściciel fabryki narzędzi rolniczych; przystąpił do budowy nowej fabryki na 2 tys. robotników (w 1927 r. stanęła jedna hala na 200 osób) –
  w zamierzeniach miała to być jedna z największych tego typu fabryk w kraju (WP 10/1927)
 86. Osiecki W. – dyrektor Gimnazjum Męskiego im. T. Kościuszki w Łomży; obiekt ataków w gazecie „Wspólna Praca”, tam też znalazła się obszerna odpowiedź na atakujący go anonimowy artykuł pt. „Horrendalne stosunki”, którą podpisali członkowie Rady Pedagogicznej: Adam Bagiński, ks. Wincenty Bogacki, Jan Gundlach, Wiesław Dzwonkowski, St. Horyszewski, ks. Michał Hellan, Eugeniusz Grochowski, Aleksander Janicki, Hipolit Jaworowski, Marian Kędzierski, Julian Kleindienst, Aleksander Lubowidzki, Władysław Mianowski, Mieczysław Oryszczak, Maria Selensowa, Antoni Skiwski, Eugeniusz Starschedel, Wiktoria Wiejówna, Stefan Woyczyński (WP 6/1922); zebronił poloniście Klajdinstowi wykładać na wieczorowych kursach dokształcających, zorganizowanych przez Powszechną Spółdzielnię Spożywców w Łomży (WP 7/1922)
 87. Ostrowski – ksiądz, proboszcz z Rutek, przeciwnik ludowców (WP 9/1922)
 88. Penkala Franciszek – uczeń kl. VI państwowego gimnazjum w Łomży; harcerz I Drużyny im. T. Kościuszki; ochotnik 233 pp; zginął na fortach w obronie Łomży w wieku 18 lat (ES 8/1928)
 89. Perkowski Władysław – członek Komisji Rewizyjnej Sejmiku Łomżyńskiego (WP 7/1927)
 90. Piaszczyński – ksiądz, dyrektor gimnazjum im. P. Skargi w Łomży (WP 5/1929)
 91. Piętka – dzierżawca majątku Srebrna; objął go w 1916 r. po stryju i doprowadził do upadku (WP 6/1922)
 92. Podsiad – wójt gminy Mały Płock pow. kolneńskiego; gorący zwolennik PSL „Wyzwolenia” (WP 1/1928)
 93. Podulko – nauczyciel gimnazjum im. T. Kościuszki; oskarżony w anonimowym artykule o to, że uderzył w twarz ucznia kl. III (WP 6/1922)
 94. Prokopowicz Piotr – uczeń kl. IV gimnazjum w Łomży, ochotnik 233 pp; padł na fortach pod Łomżą mając 15 lat (ES 8/1928)
 95. Radkiewicz Konrad – pseud. Leśniewski, komendant okręgu; członek POW odznaczony Krzyżem Virtuti Militari (WP 9/1922)
 96. Rostkowski – dziedzic majątku Mianowo w pow. ostrowskim; znany z porywczości; zastrzelił fornala, który upominał się o zapłatę; skazany za to na rok więzienia, a na rzecz wdowy dożywocia 360 złotych rocznie (WP 2/1929)
 97. Roszkowski D. – sekwestrator urzędu skarbowego w Łomży; zastrzelił się, sprzeniewierzywszy znaczną kwotę pieniędzy skarbowych (WP 9/1922)
 98. Rowiński Janusz – pseud. Borejsza, komendant obwodu ostrołęckiego, członek POW odznaczony Krzyżem Virtuti Militari (WP 9/1922)
 99. Różański Ludwik – przewodniczący zarządu Związku Inwalidów Wojennych w Łomży; funkcję wiceprzewodniczącego tego związku pełnił Jan Morzy, sekretarz – Franciszek Bazydło, jego zastępcy – Władysław Potocki, skarbnika – Aleksander Galak, jego zastępcy – Bolesław Cejzyk (WP 6/1927)
 100. Rudnicki Mateusz – z Kruszy gm. Turośl pow. kolneński; czołowy kandydat w wyborach do sejmu z listy nr 12 (Stronnictwo Chłopskie Radykalne); krytycznie odnosił się do rozbijania jedności robotniczo-włościańskiej w Puszczy Kurpiowskiej (WP 2/1928)
 101. Rutkowski Paweł – członek Komisji Drogowej Sejmiku Łomżyńskiego (WP 7/1927)
 102. Saniewski Władysław – członek komisji Rolnej Sejmiku Łomżyńskiego (WP 7/1927)
 103. Sawa – Sawicki – podpułkownik, były dowódca 33 pp (WP 3/1928)
 104. Selens Franciszek – lekarz w gimnazjum im. T. Kościuszki w Łomży (WP 3/1928)
 105. Serwatka Jan – członek Komisji Opieki Społecznej Sejmiku Łomżyńskiego (WP 7/1927)
 106. Skarzyński Julian – członek Komisji rewizyjnej Sejmiku Łomżyńskiego (WP 7/1927)
 107. Skarzyński Witold – starosta łomżyński; przewodniczący Sejmiku Łomżyńskiego; (WP 7/1927)
 108. Skarzyński Tadeusz Mieczysław – urzędnik banku dla Handlu i Przemysłu; jeden z przywódców Narodowej Demokracji; znany ze skandalicznych wystąpień przeciwko Naczelnikowi Państwa; posługując się kapitałem żydowskim nabył od hrabiny Zamoyskiej, wystraszonej reforma rolną, za bezcen, bo za dwa i pół miliona marek olbrzymi, stukilkudziesięciowłókowy majątek Wyliny Ruś w pow. Wysoko–Mazowieckim; niszczył dziewicze polskie bory (WP 6/1922)
 109. Skłodowski Hipolit – adwokat przysięgły przy Sądzie Okręgowym w Łomży; prezes zarządu ochotniczej straży ogniowej; zmarł w kwietniu 1910 r. (WP 3/1910)
 110. Smakowski Franciszek – członek Komisji Drogowej Sejmiku Łomżyńskiego (WP 7/1927)
 111. Sosnowski Paweł – „filar polskiej pedagogii” (WP 3/1910)
 112. Straszewicz – redaktor „Kuriera Polskiego” (WP 3/1910)
 113. Supiński Wiktor – kandydat do sejmu w 1919 r.; doktor praw UJ; członek zarządu Związku demokratycznego; organizator strajku szkolnego i ruchu narodowego w 1905 r. w Łomży; po powrocie do kraju w 1918 r. korespondent Ministerstwa Spraw Wewnętrznych; zastępca Komisarza Rządu polskiego na okręg łomżyński (ZŁ 4/1919)
 114. Suryn Helena – pracownica Magistratu; „energiczna, fachowo uzdolniona, pełna inicjatywy i szczerze oddana sprawie poprawy stosunków w dziale opieki nad dzieckiem i matką (WP 1/1929)
 115. Suzański Korczak Stefan – porucznik rezerwy WP; kawaler Orderu Virtuti Militari; komendant Obwodu Związku Strzeleckiego w Łomży (WP 1/1929)
 116. Szafarkiewicz Bronisław – „jedna z nielicznych postaci przyjemnie wspominanych po okupacji niemieckiej”; pomagał mieszkańcom Ziemi Łomżyńskiej (ZŁ 8/1918)
 117. Szapiro Rachela – abiturientka szkoły pielęgniarstwa; rodem z Wilna; pracownica szpitala żydowskiego w Łomży, której starania poprawiły sytuację pacjentów (WP 8/1928)
 118. Sztembart Stefan – członek Komisji rewizyjnej Sejmiku Łomżyńskiego (WP 7/1927)
 119. Szymański Franciszek – gospodarz z Bronowa; kandydat na posła do sejmu z ramienia PSL (ZŁ 2/1919); poseł z „Wyzwolenia”; krytyk Stronnictwa Ludowego „Piast”; złożył wniosek o ukaranie denuncjatorów, że we wsi Bronowo k/Łomży ukrywana jest broń (rewizja złożona z dwóch kompanii piechoty, plutonu żandarmów i plutonu policji niczego nie potwierdziła) (WP 6/1922)
 120. Szymański Domurad Feliks – przeciwnik endecji; autor artykułów krytykujących „Gazetę Łomżyńską”, „piśmidło”, które „uschłoby na galopujące suchoty w zaraniu swego niemowlęctwa, gdyby nie to, że dziedzice oraz parafialni i diecezjalni dobrodzieje (…) wzięli na swoje barki cały ciężar ich utrzymania” (WP 7/1922)
 121. Szymański Stefan – wójt Bronowa gm. Bożejewo; wieś ta stała się głównym ośrodkiem ruchu ludowego promieniującym na całą okolicę (WP 9/1929)
 122. Śleszyński Stefan – gospodarz z Wykowa; kandydat na posła do sejmu z ramienia PSL (ZŁ 2/1919)
 123. Świderski Władysław – prezydent Łomży (WP 9/1927)
 124. Święszkowski Antoni – maturzysta Seminarium Nauczycielskiego w Łomży; utonął 17. 06. 1922 r. w Narwi (WP 9/1922)
 125. Tański H. – prezes Dyrekcji Szczegółowej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Łomży (WP 3/1910)
 126. Targoński Piotr – członek Komisji Drogowej Sejmiku Łomżyńskiego (WP 7/1927)
 127. Topolski W. – kierownik szkoły w Ostrołęce; słabo mówił po polsku; wzywał do szkoły policję, by pomogła utrzymać w niej porządek; jego podwładni dopuszczali się bicia uczniów → strajk dzieci, które przez kilka tygodni nie uczęszczały do szkoły; rodziców uczniów, którzy zebrali się, by omówić bolączki szkoły, kazał rozpędzić przez policję (WP 7/1922)
 128. Trepka B. – inspektor szkolny, oskarżony przez rodziców uczniów i nauczycieli o doprowadzenie do ruiny szkolnictwa powszechnego w powiecie ostrołęckim; zmuszał uczniów do składania fałszywych zeznań odnośnie strajku w szkole powszechnej w Ostrołęce (WP 7/1922)
 129. Truchel J. – przewodniczący Koła Młodzieży Wiejskiej (WP 6/1922)
 130. Tyliński Feliks jr. – kierownik Browaru Ziemi Łomżyńskiej; wyrabiał piwo Pilzneńskie i Ciemne (WP 9/1922)
 131. Tyliński – właściciel majątku „Pokrzywy” (ironiczne określenie gazety) (WP 6/1922)
 132. Wernic Kazimierz – profesor gimnazjum; członek Zarządu Łomżyńskiego Związku Demokratycznego; w 54. Roku życia wstąpił do wojska do oddziałów walczących w Galicji; w styczniu 1919 r. opuścił Łomżę (ZŁ 2/1919)
 133. Wielgat Jan – pseud. Lot, komendant obwodu augustowskiego; członek POW odznaczony Krzyżem Virtuti Militari (WP 9/1922)
 134. Wołodkiewicz Ludwik – adwokat; ukończył uniwersytet w Petersburgu; od 1917 r. Sędzia Pokoju w Ostrowi; jeden z założycieli Związku Patriotów (ZŁ 4/1919)
 135. Załuski W. – ksiądz, proboszcz zuzelski; brat posła sejmowego Jana Załuskiego (WP 6/1922)
 136. Zarański Czesław – organizator i komendant Oddziału Związku Strzeleckiego w Wiźnie (WP 5/1929)
 137. Zubert Władysław – kierownik posterunku policji w Szepietowie; postrzelony przez bandytów, którzy wcześniej zabili reemigranta z Ameryki, podczas legitymowanie ich na posterunku; raniono wówczas też naczelnika stacji Mariana Wygonowskiego i stróża stacyjnego Aleksandra Brzozowskiego, który zmarł (WP 8/1922)
 138. Żołędziowski – porucznik; dyrygent chóru oficerskiego 33 pp (WP 6/1922)
 139. Żołnowski Julian – autor monografii Łomży pt. „Łomża – utwór historyczny” (WP 6/1928)

Kategorie: Żydzi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

524 views
Zmień rozmiar