Katalog do pobrania w pliku:

Katalog cz. I, do s. 214

Dąbrowski Kozłowski Chojnowski Kamiński Brzoza Chojka Gałązka Jankowski Szymański Zieliński Żelazny Modzelewski Wądołowski Kowalewski Grzymała Jemielity Kołakowski Cholewicki Makowski Malinowski Chrzanowski Korytkowski Wiśniewski Karwowski Sokołowski Piotrowski Borawski Mieczkowski Matejkowski Cwalina Rutkowski Kalinowski Rogowski Mierzejewski Konopko//Konopka Dardziński Jastrzębski Kossakowski Kosakowski Milewski Just Chludziński Zarzecki Witkowski

Zajkowski Zakrzewski

Łada Niksa Boguski Pogroszewski Śmiarowski Bazydło Blusiewicz Sierzputowski Bronowicz Tyborowski Zaczek Drozdowski Kokoszka//Kokoszko Mioduszewski Pogroszewski Włodkowski Kijek Żebrowski Truszkowski Banach Trzaska Tyszka Zaremba//Zaręba Zuzga Wałkuski Jakacki Wiśniewski Świderski Bronowicz Listowski Matuszewski Milewski Modzelewski Olszewski Ostrowski Romanowski Sawicki Sokołowski Szymański

Żebrowski, Żyznowski

Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów

w Łomży

KATALOG OSOBOWO-MIEJSCOWY

HISTORYCZNEJ ZIEMI ŁOMŻYŃSKIEJ

I POGRANICZA

MAZOWIECKO-PODLASKIEGO

Fragment materiału źródłowego

Zespół redakcyjny:

Marta Chojnowska

Małgorzata K. Frąckiewicz

Kamil M. Leszczyński

Monika Smakowska

Anna Zarzecka

i inni czasowo współpracujący członkowie

Zespołu realizatorów projektu „Dialog” 2016/2017, którzy ekscerpowali materiał źródłowy: Andrzej Brzóska, Bartosz Kaja, Karol Mieczkowski, Krystyna Pogorzelska, Czesław Rybicki, Marcin Rydzewski, Henryk Sierzputowski, Magdalena Smakowska i w latach 2018-2020: Andrzej Brzóska, Emil Kalinowski, Olga Kwiatkowska, Krystyna Pogorzelska, Czesław Rybicki, Marcin Rydzewski.

KATALOG OSOBOWO-MIEJSCOWY

HISTORYCZNEJ ZIEMI ŁOMŻYŃSKIEJ

I POGRANICZA MAZOWIECKO-PODLASKIEGO

Fragment materiału źródłowego (A-G) z bazy onomastycznej

Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów w Łomży

Koncepcja opracowania i redakcja naukowa

Małgorzata K. Frąckiewicz

Łomża 2018-2020

Spis treści

Część I

Wprowadzenie

Wykaz źródeł

Objaśnienie skrótów

Część II

KATALOG OSOBOWO-MIEJSCOWY HISTORYCZNEJ ZIEMI ŁOMŻYŃSKIEJ

I POGRANICZA MAZOWIECKO-PODLASKIEGO

Część I

Wprowadzenie

„Historia nabiera konkretnego wymiaru dzięki nazwiskom ludzi

i nazwom miejscowości.”

(H.-J. Lang, Nazwiska numerów, Warszawa 2006, s. 14.)

Przekazywany do ogólnego dostępu fragment Katalogu osobowo-miejscowego historycznej ziemi łomżyńskiej i pogranicza mazowiecko-podlaskiego stanowi efekt pracy, jaką podjęto w ŁTN, realizując projekt MNiSW w ramach programu „Dialog” w latach 2016-2017 i 2018-2020. Zespół jego realizatorów pod kierunkiem pomysłodawczyni tego przedsięwzięcia i redaktora merytorycznego (w osobie piszącej te słowa) podjął się szeroko zakrojonej ekscerpcji źródeł rękopiśmiennych i drukowanych, aby stworzyć monumentalną bazę onomastyczną, dokumentującą, zaświadczającą i opisującą dziedzictwo kulturowe i tożsamość wskazanego obszaru. Celem było zgromadzenie w jednym miejscu rozproszonych materiałów źródłowych, które pozwalają na identyfikację osób i miejsc w kontekście czasu i rozmaitych sytuacji oraz zdarzeń, z uwzględnieniem walorów źródła i formy, w jakiej je utrwalono.

Zespół badawczy ukonstytuowany przy ŁTN im. Wagów, realizujący ministerialny projekt „Laboratorium badań nad dziedzictwem kulturowym Mazowsza i Podlasia” systematycznie gromadzi materiał źródłowy do badań onomastycznych, historycznych, socjologicznych, genealogicznych i kulturowych historycznej ziemi łomżyńskiej i pogranicza mazowiecko-podlaskiego. Nasza baza zawiera m.in. kilkanaście tysięcy nazwisk, opisy miast i miasteczek, wsi i majątków. Obecnie w naszej dyspozycji znajdują się informacje pozyskane m.in. z ksiąg metrykalnych z Łomży (XVII-XIX wiek), parafii Wizna, Śniadowo i Zambrów, Rutki Kossaki, Kobylin Borzymy, Wysokie Mazowieckie.

Ponadto zgromadziliśmy nazwiska ludności prawosławnej z powiatu łomżyńskiego zapisanej do Łomżyńskiego Soboru p.w. św. Trójcy w Łomży. Dysponujemy obszernymi słownikami nazwisk łomżyńskiej ludności żydowskiej i ewangelickiej. Tworzona przez nas baza materiałowo-źródłowa zawiera nazwy osobowe i miejscowe z wielu kronik i pamiętników regionalnych, które są bezcennym źródłem poznawczym, nie zawsze dostępnym szerszemu odbiorcy. Posiadamy ekscerpty antroponimiczne – wraz z kontekstem – z łomżyńskiej prasy z lat 1910-1938. Pozyskaliśmy również rejestry ze starodruków i rękopisów, m.in. nazwiska, które pochodzą z łomżyńskich i wiskich akt sejmikowych z XVI-XVIII wieku. W opracowaniu są akta sejmikowe ziemi nurskiej z tego okresu.

Obecnie zgromadzony materiał wielokrotnie stawał się kanwą informacji przygotowywanych przez zespół badawczy ŁTN-u dla osób pochodzących z historycznej ziemi łomżyńskiej i spoza jej granic, które poszukują swoich korzeni. M.in. przygotowywaliśmy informacje dla wnuka prezydenta Łomży Władysława Świderskiego i potomków licznej żydowskiej rodziny Bursztynów. Wielokrotnie przedstawiciele naszego zespołu badawczego pomagali potomkom łomżan w poszukiwaniu informacji o ich przodkach, odczytywali, tłumaczyli i objaśniali zapisy z aktów metrykalnych.

Zarejestrowany w Katalogu osobowo-miejscowym historycznej ziemi łomżyńskiej i pogranicza mazowiecko-podlaskiego materiał źródłowy będzie stanowił m.in. bazę do trzech opracowań monograficznych poświęconych łomżyńskim mniejszościom narodowym i etnicznym, które powstaną w latach 2018-2019 jako efekt projektu Poznanie i pamięć: dziedzictwo historycznej ziemi łomżyńskiej w źródłach (XV-XX wiek). Tożsamość osób i miejsc – w 600-lecie praw miejskich Łomży: grodu ziemi łomżyńskiej (XIV-XVIII w.), stolicy departamentu (1807-1815) i guberni (1867-1918).

Zawarty w Katalogu… materiał źródłowy był podstawą prezentacji i ćwiczeń realizowanych w ramach warsztatów genealogicznych „Skąd nasz ród”? przeprowadzonych w szkołach na terenie Kołaków Kościelnych, Łomży, Moniek, Ostrowi Mazowieckiej i Zambrowa oraz wykładów naukowych i popularyzatorskich.

Gromadzimy potwierdzone w źródłach dane o przedstawicielach rodów i rodzin łomżyńskich i zachęcamy do przesyłania potwierdzonych informacji czy biogramów o przodkach, które mogą stać się dla nas materiałem do ich uhonorowania w gronie osób noszących łomżyńskie nazwiska, ponieważ w Katalogu… jest miejsce na biogramy znamienitych przedstawicieli rodów i rodzin. To szansa na ich uhonorowanie, na przybliżenie zwykłych niezwykłych postaci, naszych bliskich, którym winniśmy pamięć. Prosimy przesyłać informacje na adres: wagowie@ltn.lomza.pl lub na stronę projektu: www.name.lomza.pl

Małgorzata K. Frąckiewicz

Objaśnienie skrótów

I.                  Wykaz źródeł

 1. Źródła rękopiśmienne

Wykaz ksiąg metrykalnych

Akta Metryk Rodzących Gminy Łomżyńskiey Powiatu i Departamentu Łomżyńskiego od 26 Maja 1808 do Kwietnia 1811.

Księgi aktów chrztu w parafii łomżyńskiej (Liber Baptisatorum…)

 1. a) 1597-1607
 2. b) 1608-1613
 3. c) 1613-1622
 4. d) 1625-1667
 5. e) 1668-1694 (materiał wadliwy, w zapisach – podwójne datowania, brak nazwisk ojca itp.)
 6. f) 1695-1717
 7. g) 1717-1728
 8. h) 1729-1735
 9. i) 1735-1741
 10. j) 1740-1758

Księga aktów urodzenia 1811 r.

Księgi urodzeń Parafii Łomżyńskiej (skrót KUŁ – dot. Łomży i KUŁc – dot. Łomżycy) w latach 1834-1844.

Księga aktów zgonu w parafii łomżyńskiej od roku 1696 do roku 1760 (Liber Mortuorum ab Anno 1696 ad Annum 1760 Ecclesiae Preposituralis Łomzensis).

Księga aktów zejścia 1808-1811 (do kwietnia 1811 r.; w 1809 r. powtórzone numery od 131. do 140.)

Księga aktów zejścia 1811 r. (od sierpnia do końca roku, numeracja jak wyżej).

Księga aktów zejścia 1814-1815.

Księga aktów zejścia 1819-1820.

Księga aktów zejścia 1820-1821.

Księga aktów zgonu 1862-1868 (od sierpnia 1868 do końca roku 1868).

Księga zgonów 1868-1869 (rok 1868 od stycznia do kwietnia – w języku rosyjskim).

Księga aktów ślubu1808-1810.

Księga kontraktów małżeńskich 1810-1811 (od maja do maja).

Księga aktów ślubu i zapowiedzi 1811 r.

Księga ślubów 1868-1876 (do maja 1876 r.)

Wykaz metrykalny zmarłych do Rachunku Rocznego z przychodu Pokładnego do Kassy Cmentarzowey od dnia 1 stycznia 1842 roku do dnia Ostatniego Grudnia tegoż roku z Parafii Łomżyńskiey.

Spisok wsiech politiczeskich prestupnikow Łomżynskowo Ujezda s 1863 goda.

Akta stanu cywilnego parafii prawosławnej pod wezwaniem świętej Trójcy w Łomży: Akta urodzin, małżeństw i zgonów:

 1. Уникатъ Актовъ гражданскаго состояния о умершихъ Ломжинскаго Собора съ 1886 г. по 1893 годъ.
 2. Метрическая книга данная из Варшавской Православной Духовной Консистории въ Ломжинскую Приходскую Свято-Троицкую Церковь для записки родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1858-1865 год. (Każda księga podzielona jest na 3 części:

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ, О РОДИВШИХСЯ, ЧАСТЬ ВТОРАЯ, О БРАКОСОЧЕТАВШИХСЯ, ЧАСТЬ ТРЕТИЯ, О УМЕРШИХЪ).

Kronika klasztorna 1765-1840, Archiwum Klasztoru Kapucynów Łomżyńskch.

 1. Źródła drukowane
 2. Album Studentów Akademii Zamojskiej (1595-1781), oprac. Gmiterek Henryk.
 3. Borzym Julian, Pamiętnik podlaskiego szlachcica, Łomża 2012.
 4. Herbarz, Ignacy Kapica Milewski (dopełnienie Niesieckiego), Kraków 1870; (http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=3133)
 5. Pazyra Stanisław, Geneza i rozwój miast mazowieckich, Warszawa 1959.
 6. Regestra Thelonei Aquatici Vladislaviensis Saeculi XVI, wyd. S. Kutrzeba i F. Duda, Kraków 1915.
 7. Rzeczniowski Leon, Dawna i teraźniejsza Łomża, Warszawa 1861.
 8. Tymieniecki Kazimierz, Kształtowanie się społeczeństwa średniowiecznego (Polska na tle Słowiańszczyzny zachodniej), t. 1, Procesy twórcze formowania się społeczeństwa polskiego w wiekach średnich, red. J. Strzelczyk, Poznań 1996, s. 159-160, 170-171.
 9. Winiarski Bohdan, Nad Pissą, Wissą i Narwią, Kraków 1965.
 10. C) Prasa – tytuł czasopisma i skrót

„Czuwaj” (Cz) Miesięcznik poświęcony sprawom drużyn harcerskich w Łomży. Nr 5, listopad 1921 r.

„Echo Szkolne” (ES) z 1928 r. (nr 1, 2, 3, 4, 5-6, 7, 9) i 1929 r. (nr 1, 2).

„Gazeta Kolneńska” (GK) Periodyczne Pismo Bezpartyjne z 1928 r.

„Gazeta Łomżyńska”. Pismo poświęcone zagadnieniom życia narodowego Ziemi Łomżyńskiej w zakresie politycznym, społecznym i kulturalnym (GŁ) z 1919 r. (nr 1–7)

„Goniec Pograniczny” (GPg). Dodatek do „Gościa Puszczańskiego” z 1919–1921, 1923 i 1924 r.

„Głos Puszczański” (GP) z r. 1919 i 1920. Gazeta Kurpiów. Tygodnik oświatowy, gospodarczo – społeczny i krajoznawczy z obrazkami, poświęcony sprawom kurpiowskim, mazurskim i innym, dotyczącym pogranicza.

„Tygodnik Suwalski” (TS) Pismo społeczno–rolniczo–polityczne.  nr 26, wrzesień 1927 r.

„Tygodnik Ziemi Łomżyńskiej” (TZŁ). Pismo społeczno–gospodarcze z 1938 (numery 1–13) i 1939 (nr: 14, 20–27, 32, 33)

„Wiadomości Kościelne Diecezji Łomżyńskiej” (WK) z 1927 (numery 1–13) i 1928 r. (numery 1–12).

„Wspólna Praca” (WP) z 1910 r. (nr 2, 3); 1921 (nr 5); 1922 r. (nr 6, 7-8, 8, 9-11, 12); 1927 r. (nr 6, 7, 8, 9, 10); 1928 r. (nr 1–13) i 1929 r. (nr 1–5, 5-6, 7); 1930 (nr 1–17).

„Ziemia Łomżyńska” (ZŁ) z 1918 (nr 8), 1919 (nr 1–9) i 1921 roku (nr 1).

„Życie i Praca” (ŻP). Organ informacyjno–społeczny poświęcony sprawom Ziem Województwa Białostockiego z r. 1924, 1925 i 1926.

II.               Wykaz skrótów

1.     Wykaz skrótów źródeł

ADŁ – Archiwum Diecezjalne w Łomży

AKŁ – Archiwum Kapucynów w Łomży

AMPśT – Akta małżeństw parafii pw. św. Trójcy

APB – zbiór Kapicjana – Archiwum Państwowe w Białymstoku–tzw. KAPICJANA 1519-1804 (mikrofilmy zespołu archiwalnego Zbiór Ignacego Kapicy Milewskiego „Kapicjana” stanowiącego zasób Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie). Zawiera on wypisy z ksiąg ziemskich i grodzkich mazowieckich i podlaskich, w tym oblaty dokumentów książęcych i królewskich dla szlachty, duchowieństwa i miast, główny zrąb zbioru to sprawy majątkowe szlachty z XVI-XVII w.)

APŁ – Archiwum Państwowe w Białymstoku Oddział w Łomży, zbiór 169, sygnatury od 23 do 36 – dotyczy ludności żydowskiej – reprezentacja mieszczan łomżyńskich pochodzenia żydowskiego.

ASAZ – Album Studentów Akademii Zamojskiej (1595-1781), oprac. Gmiterek Henryk, Warszawa 1994.

ASŁ – Akta sejmikowe łomżyńskie

AUPśT – Akta urodzeń parafii pw. św. Trójcy

AZŁS – Akta zgonów Łomżyńskiego Soboru

AZPśT – Akta zgonów parafii pw. św. Trójcy

DiTŁ – Rzeczniowski Leon, Dawna i teraźniejsza Łomża, Warszawa 1861.

GM – Pazyra Stanisław, Geneza i rozwój miast mazowieckich, Warszawa 1959.

HKap – tzw. Herbarz Kapicy; Herbarz, Ignacy Kapica Milewski (dopełnienie Niesieckiego), Kraków 1870; (http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=3133)

KACŁ – Księgi aktów chrztu w Łomży do r. 1800

KACŁc – Księgi aktów chrztu urodzonych w Łomżycy do r. 1800

KACS – Księgi aktów chrztu urodzonych w Skowronkach do r. 1800

KAŚŁ – Księgi aktów ślubu w Łomży

KAŚŁc – Księgi aktów ślubuw Łomżycy

KAŚS – Księgi aktów ślubu w Skowronkach

KAUŁ – Księgi aktów urodzenia w Łomży 1758 -1775 i po r. 1800 oraz Akta Metryk Rodzących Gminy Łomynskiey z Roku 1814/1815 od pierwszego Maja i Akta Metryk Rodzących Gminy Łomżyńskiey Powiatu i Departamentu Łomżyńskiego od 26 Maja 1808 do Kwietnia 1811

KAUŁc – Księgi aktów urodzenia w Łomżycy

KAUS–Księgi aktów urodzenia w Skowronkach

KAZŁ – Księgi aktów zgonu w Łomży

KAZŁc – Księgi aktów zgonu w Łomżycy.

KAZS – Księgi aktów zgonu w Skowronkach

KK – Kronika klasztorna 1765-1840, Archiwum Klasztoru Kapucynów Łomżyńskch

KOPŁ – Księga opłat pogrzebowych 1878-1887 r. parafii rzymsko-katolickiej w Łomży

KOPŁc – Księga opłat pogrzebowych 1878-1887 r. parafii rzymsko-katolickiej w Łomży (Łomżyca).

KPŁGŻ – Księga pamięci łomżyńskiej gminy żydowskiej, red. Jom Tow Lewiński, Tel-Awiw 1952, tł. E. Wroczyńska, Łomża 2016, maszynopis.

KS – Księga Spisów, Archiwum Państwowe Oddział w Łomży.

LBŁ – Księgi aktów chrztu w parafii łomżyńskiej od roku 1597 do roku 1775 (Liber Baptisatorum Ecclesiae Preposituralis Łomzensis) osób zamieszkałych w Łomży;

Liber Baptisatorum ab anno 1597 ad annum 1607. Ecclesiae Praeposituralis Łomżensis; Liber Baptisatorum ab anno 1608 ad annum 1613. Ecclesiae Praeposituralis Łomżensis; Liber Baptisatorum ab anno 1613 ad annum 1622. Ecclesiae Praeposituralis Łomżensis; Liber Baptisatorum ab anno 1625 ad annum 1667. Ecclesiae Praeposituralis Łomżensis; Liber Baptisatorum ab anno 1668 ad annum 1694. Ecclesiae Praeposituralis Łomżensis; Liber Baptisatorum ab anno 1695 ad annum 1717. Ecclesiae Praeposituralis Łomżensis; Liber Baptisatorum in 1.a parte ab anno 1717. ad annum 1728. in altera Copulatorum ab anno 1717 ad annum 1728. Ecclesiae Praepostituralis Łomżensis; Liber Copulatorum in 1.a parte ab anno 1729 ad annum 1735. in altera parte Baptisatorum ab anno 1728 ad annum 1735. Ecclesiae Praposituralis Łomżensis; Liber Baptisatorum in 1.a parte ab annuo 1735 ad annum 1741. in altera parte Copulatorum ab anno 1735 ad annum 1741. Ecclesiae Praeposituralis Łomżensis; Liber Baptisatorum ab anno 1740 ad annum 1750; Ecclesiae Praeposituralis Łomżensis; Liber Baptisatorum ab anno 1758 ad annum 1775; Ecclesiae Praeposituralis Łomżensis (na okładce zapis po polsku: “Księga Aktów urodzenia par. Rz. Kat. Łomżyńskiej od roku 1758-1775”; na kolejnych stronach brak pełnego tytułu); Liber Copulatorum ab anno 1608 ad annum 1625. Eccleasiae Praeposituralis Łomżensis; Liber Copulatorum ab anno 1740 ad annum 1771 diem 17. Junii Eccleasiae Praeposituralis Łomżensis.

LBŁc – Księgi aktów chrztu w parafii łomżyńskiej od roku 1597 do roku 1758 (Liber Baptisatorum Ecclesiae Preposituralis Łomzensis) osób zamieszkałych w Łomżycy.

LBS – Księgi aktów chrztu w parafii łomżyńskiej od roku 1597 do roku 1758 (Liber Baptisatorum Ecclesiae Preposituralis Łomzensis) osób zamieszkałych w Skowronkach.

LMŁ – Liber Mortuorum ab anno 1696 ad annum 1760. Ecclesiae Praeposituralis Łomżensis, czyli Księga aktów zgonu w parafii łomżyńskiej od roku 1696 do roku 1760.

LMŁc – Księga aktów zgonu w parafii łomżyńskiej od roku 1696 do roku 1760 (Liber Mortuorum ab Anno 1696 ad Annum 1760 Ecclesiae Preposituralis Łomzensis) (Łomżyca).

ŁT I – Tymieniecki K., Kształtowanie się społeczeństwa średniowiecznego (Polska na tle Słowiańszczyzny zachodniej), t. 1-3, Procesy twórcze formowania się społeczeństwa polskiego w wiekach średnich, red. J. Strzelczyk, Poznań 1996.

MBŁ – Metrica Baptisator Faeta per R. D. ION Choiszewsky pra Lomz. D.O.M. – 1608-1613.

NPWN – Winiarski B., Nad Pissą, Wissą i Narwią, Kraków 1965.

PPSz – Borzym J., Pamiętnik podlaskiego szlachcica, Łomża 2012.

RRŁ – Roczny Rachunek z przychodu i rozchodu pokładnego w Parafii Łomżyńskiej za Rok 1841 w Powiecie i Dekanacie Łomyńskim.

RTA – Regestra Thelonei Aquatici Vladislaviensis Saeculi XVI, wyd. S. Kutrzeba i F. Duda, Kraków 1915.

SŁP –

SWPP – Spisok wsiech politiczeskich prestupnikow Łomżynskowo Ujezda s 1863 goda.

WMZŁ – Wykaz metrykalny zmarłych do Rachunku Rocznego z przychodu Pokładnego do Kassy Cmentarzowey od dnia 1 stycznia 1842 roku do dnia Ostatniego Grudnia tegoż roku z Parafii Łomżyńskiey.

WMZŁc – Wykaz metrykalny zmarłych do Rachunku Rocznego z przychodu Pokładnego do Kassy Cmentarzowey od dnia 1 stycznia 1842 roku do dnia Ostatniego Grudnia tegoż roku z Parafii Łomżyńskiey (Łomżyca).

WPRŁ – Wykaz przychodów i rozchodów opłat pogrzebowych parafii rzymsko-katolickiej w Łomży –1876 r.

2.     Wykaz skrótów słowników i opracowań

AK – Rudnicka-Fira E., Antroponimia Krakowa od XVI do XVIII wieku. Proces kształtowania się nazwiska, Katowice 2004.

AŻP – Dacewicz L., Antroponimia Żydów Podlasia w XVI-XVIII wieku, Białystok 2008.

NMKJ – Matusiak-Kempa I., Nazwiska mieszkańców komornictwa jeziorańskiego (XVI-XVIII w.), Olsztyn 2009.

NMK – Jaracz M., Nazwiska mieszkańców Kalisza od XVI do XVIII wieku, Bydgoszcz 2001.

NP1 – Rymut K., Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, t. 1, Kraków 1999.

NP2 – Rymut K., Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, t. 2, Kraków 1999.

SEM cz. 1. – Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, red.
A. Cieślikowa, M. Malec, K. Rymut, cz. 1: Odapelatywne nazwy osobowe, oprac. A. Cieślikowa, przy współudziale J. Szymowej i K. Rymuta, Kraków 2000.

SEM cz. 2. – Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, red. A. Cieślikowa, M. Malec, K. Rymut, cz. 2: Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego, oprac. M. Malec, Kraków 1995.

SEM cz. 3. – Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, red. A. Cieślikowa, M. Malec, K. Rymut, cz. 3: Odmiejscowe nazwy osobowe, oprac. Z. Kaleta przy współudziale E. Supranowicz i J. Szymowej, Kraków 1997.

SEM cz. 4. – Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, red. A. Cieślikowa, M. Malec, K. Rymut, cz. 4: Nazwy osobowe pochodzące od etników, oprac. E. Supranowicz, Kraków 1997.

SEM cz. 5. – Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, red. A. Cieślikowa, M. Malec, K. Rymut, cz. 5: Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego, oprac. Z. Klimek, Kraków 1997.

SEM cz. 6. – Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, red. A. Cieślikowa, M. Malec, K. Rymut, cz. 6: Nazwy heraldyczne, oprac. M. Bobowska-Kowalska, Kraków 1995.

SEM cz. 7. – Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, red. A. Cieślikowa, M. Malec, K. Rymut, cz. 7: Suplement. Rozwiązanie licznych zagadek staropolskiej antroponimii, pod red. A. Cieślikowej, Kraków 2002.

SEŻ – Abramowicz Z., Słownik etymologiczny nazwisk Żydów białostockich, Białystok 2003.

SHNO 1. – Abramowicz Z., Citko L., Dacewicz L.: Słownik historycznych nazw osobowych Białostocczyzny (XV -XVII w.), t. 1., Białystok 1997.

SHNO 2. – Abramowicz Z., Citko L., Dacewicz L.: Słownik historycznych nazw osobowych Białostocczyzny (XV -XVII w.), t. 2., Białystok 1997.

SW I – Słownik języka polskiego, red. Zdanowicz A., Szyszka M. B., Filipowicz J. i in., cz. I, Wilno 1861.

SW II – Słownik języka polskiego, red. Zdanowicz A., Szyszka M. B., Filipowicz J. i in., cz. II, Wilno 1861.

 1. Inne skróty i znaki

 1. – apelatyw

arab.                – arabski

aram.               – aramejski

babil.               – babiloński

biał.                 – dawne woj. białostockie

bibl.                – biblijny

biel.                 – dawne woj. bielskie

błr.                  – białoruski

bydg.              – dawne woj. bydgoskie

celt.                 – celtycki

chełm.                         – dawne woj. chełmskie

 1. – część

częst.               – dawne woj. częstochowskie

czyt.                – czytaj

dial.                 – dialekt

dniem.             – dolnoniemiecki

elbl.                 – dawne woj. elbląskie

etn.                  – etniczny

gat.                  – gatunek

gdań.               – dawne woj. gdańskie

germ.               – germański

 1. – gmina

gniem.             – górnoniemiecki

gorz.                – dawne woj. gorzowskie

grec.                – grecki

 1. – gwarowy

hebr.                – hebrajski

 1. – imię

irl.                   – irlandzki

jid.                  – jidysz

kal.                  – dawne woj. kaliskie

kasz.                – kaszubski

kat.                  – dawne woj. katowickie

kiel.                 – dawne woj. kieleckie

konin.              – dawne woj. konińskie

kosz.               – dawne woj. koszalińskie

kościer.           – kościerski

krak.                – dawne woj. krakowskie

krośn.              – dawne woj. krośnieńskie

Krpłd.             – Kresy Południowo-Wschodnie (Ruś Czerwona)

Krpłn.             – Kresy Północno-Wschodnie (pogranicze z Wielkim Księstwem Litewskim)

leszcz.             – dawne woj. leszczyńskie

lit.                   – litewski

lub.                  – dawne woj. lubelskie

łac.                  – łaciński

łomż.               – dawne województwo łomżyński

Maz.                – Mazowsze

Młp.                – Małopolska

 1. – nazwa
 2. m. – nazwa miejscowości
 3. os. – nazwa osobowa

niem.               – niemiecki

niezid.             – niezidentyfikowany

nowosąd.        – dawne woj. nowosądeckie

olszt.               – dawne woj. olsztyńskie

pil.                   – dawne woj. pilskie

piotr.               – dawne woj. piotrkowskie

płoc.                – dawne woj. płockie

podlas.            – obecne woj. podlaskie

pol.                  – polski

Pom.               – Pomorze

por.                 – porównaj

pow.                – powiat

pozn.               – dawne woj. poznańskie

przem.             – dawne woj. przemyskie

przen.              – przenośnie

psł.                  – prasłowiański

rad.                 – dawne woj. radomskie

reg.                  – regionalny

ros.                  – rosyjski

rzesz.               – dawne woj. rzeszowskie

scs.                  – staro-cerkiewno-słowiański

siedl.               – dawne woj. siedleckie

sier.                 – dawne woj. sieradzkie

skiern.             – dawne woj. skierniewickie

słow.               – słowiański

słup.                – dawne woj. słupskie

stsas.               – starosaski

stniem.            – staroniemiecki

stp.                  – staropolski

stbrus.             – starobiałoruski

strus. –             staroruski

stukr.               – staroukraiński

stwniem.         – staro-wysoko-niemiecki

sumer.             – sumeryjski

suwal.             – dawne woj. suwalskie

szczec.            – dawne woj. szczecińskie

Śl.                   – Śląsk

średz.              – średzki

śrłac.               – średniołaciński

śrniem.            – średnioniemiecki

śrwniem.         – średnio-wysoko-niemiecki

 1. – tom

tarn.                – dawne woj. tarnowskie

tarrnob.           – dawne woj. tarnobrzeskie

tor.                  – dawne woj. toruńskie

turec.               – turecki

wałb.               – dawne woj. wałbrzyskie

warsz.             – dawne woj. warszawskie

węg.                – węgierski

węgr.               – węgrowski

Wlkp.              – Wielkopolska

włoc.               – dawne woj. włocławskie

woj.                 – województwo

wroc.               – dawne woj. wrocławskie

wsł.                 – wschodniosłowiański

zagin.              – zaginiony

zamoj.             – dawne woj. zamojskie

ziel.                 – dawne woj. zielonogórskie

żyd.                 – żydowski

<                     – utworzony od…

>                     – tworzący…

*                      – nazwa rekonstruowana

//                     – dwie możliwości odczytania lub formy występujące obocznie

( )                    – nawias okrągły oznacza postać męską nazwiska rekonstruowaną na podstawie jego formy żeńskiej, np. (BALDACHOWSKI), niekiedy rozszerzenie formantu, np. -(ow)ski lub wariantywność występowania głoski, np. BIAŁKOWIC(Z)

Część II

KATALOG OSOBOWO-MIEJSCOWY

HISTORYCZNEJ ZIEMI ŁOMŻYŃSKIEJ

I POGRANICZA

MAZOWIECKO-PODLASKIEGO

(Wybrane fragmenty)

A

ABRAHAMOWICZ: Stanisław Abrahamowicz 1698, LBŁ 250; Marianna Abrahamowicz 1699, LBŁ 346; Helena Abrahamowicz 1705, LBŁ 811; Tomasz Abrahamowicz 1705, LBŁ 858; Agnieszka Abrahamowicz 1784, KAUŁ 292; Zofia Abrachamowicz 1788, KAUŁ 802; nazwisko utworzone od hebr. Abraham ‘ojciec wielu narodów’ (za: SEM cz. 2, s. 1) formantem –owicz.

Forma żeńska: Kochla Abrahamowiczówna 1809, KAZŁ 216.

ABRAMOWICZ: Łukasz Abramowicz 1690, LBŁ 180; Tomasz Abramowicz 1699, LBŁ 329; Marianna Abramowicz 1708, LBŁ 1134; Hilary Habramowicz 1713, LBŁ 1397; Szymon Abramowicz sartor[1] 1750, LMŁ 1569; Moszek Abramowicz arendarz[2] 1810, KAUŁ 336;Aleksander Abramowicz ojciec chrzestny Józefy Sulewskiej 1890, KAUW 7; Aleksander Abramowicz ojciec chrzestny Jana Sulewskiego 1890, KAUW 133; Jan Abramowicz chłop rolnik trzydzieści pięć lat we wsi Wierciszewo mieszkający 1890, KAUW 174; Jozef Abramowicz ojciec chrzestny Józefy Samborskiej 1890, KAUW 8; Leokadia Abramowicz córka Jana i Marianny w Wierciszewie urodzona 1890, KAUW 174; Marianna Abramowicz matka chrzestna Jozefy Sulewskiej 1890, KAUW 7; Marianna Abramowicz żona Jana z domu Konopka dwadzieścia sześć lat 1890, KAUW 174; Jozef Abramowicz ojciec Julianna mąż zmarłej Katarzyny z Mateuszczików 1890, KAMW 14; Julianna Abramowicz panna chłopka rolniczka dziewiętnaście lat urodzona i zamieszkała przy ojcu w Wierciszewie 1890, KAMW 14; Katarzyna Abramowicz zmarła matka Julianny żona Jozefa z domu Mateuszczik 1890, KAMW 14; Jozef Abramowicz pięćdziesiąt cztery lata chłop rolnik we wsi Wierciszewo mieszkający 1890, KAZW 122; nazwisko utworzone formantem –owicz od por. Abrahamowicz.

ABRAMOWSKI: Apolinary Eliasz Abramowski 1810, KAZŁ 327; nazwisko utworzone formantem –owski od por. Abramowicz.

Forma żeńska: Ludwika Abramowska 1809, KAUŁ 224.

ADAMCZYK // ADAMCZIK: Pietr Adamczik zmarły ojciec Emilii mąż zmarłej Liuizy 1890, KAMW 32; Emilia Pruszko z domu Adamczik wdowa po Jozefie robotnica pięćdziesiąt lat urodzona we wsi Piecek w Księstwie Poznańskim zamieszkała w Wiźnie 1890, KAMW 32; Aleksander Adamczyk, 5 miesięcy, syn Jana i Kamili Wnorowskiej, zmarł w Wnorach Starych 14.08.1899, ZPK 99/1899; nazwisko utworzone od hebr. adamah ‘ziemia’, sumer. ada-mu ‘mój ojciec’, akad. ad-mu ‘narodzenie’, arab. adama ‘przylgnąć’ (za: SEM cz. 2, s. 3) formantem –owicz.

ADAMOWICZ: Aleksander Adamowicz 1687, LBŁ 954; Wincenty Adamowicz syn Józefa mieszczanin miasta Łomży 1864, AUPśT 12;Wincenty Adamowicz rzeźnik 1866, KAZŁ 64; Bronisław Adamowicz 1867, KAZŁ 161; Antoni Adamowicz buchalter 1871, KAŚŁ 1; Władysław Adamowicz 1878, KOPŁ 121; Aleksander Adamowicz syn Andrzeja młodszy strażnik rejonu Szumowskiego wyznania prawosławnego 1887, AMPśT 7; Szymon Adamowicz syn Maksyma pracujący na Nadnarwiańskiej gałęzi Warszawsko-Terespolskiej Kolei Żelaznej wyznania prawosławnego 1896, AUPśT 19a; Anna Adamowicz córka Nikity żona wachmistrza Urzędu Żandarmerii powiatów Ostrołęckiego, Ostrowskiego i Makowskiego 1898, AUPśT 21; nazwisko utworzone od por. Adamczyk formantem –owicz (za: SEM cz. 2, s. 3).

Forma żeńska: Ewa Adamowiczowa 1864, KAZŁ 180.

ADLER: Beniamin Adler 1797, KAUŁ 1896; od niem. Adler ‘orzeł’ (za: NMK s. 44); też od stwniem. Adal ‘szlachetny ród’ (za: SEM cz. 5, s.1-3).

ALBERTUS: Albertus de Lomza 1555, RTA s. 593; nazwisko utworzone od łac. im. Albertus, Adalbertus, utworzonego od stwniem. adal ‘szlachetny ród’ i beraht ‘jasny, błyszczący’ (za: SEM cz. 2, s. 2).

ALBINOSKI: Antoni Albinoski 1810, KAZŁ 273; nazwisko utworzone formantem –ski od łac. im. Albinus lub nazwy rodowej Albus ‘biały, płowy jasny’ (za: SEM cz. 2, s. 6).

ALBIŃSKI: Antoni Albiński 1809, KAUŁ 285; Wawrzeniec Józef Albiński organista 1809, KAUŁ 285; nazwisko utworzone formantem –ski od por. Albinoski.

ALEKSANDROWICZ: Bazyli Alexandrowicz 1816, KAMŚ 18;Maryanna Aleksandrowicz córka sekretarza miejskiego 1842, WMZŁ 67; Jerzy Aleksandrowicz syn Jana urzędnik Łomżyńskiej Izby Kontrolnej wyznania prawosławnego 1886, AZŁS 6;Eugeniusz Aleksandrowicz 1887, KOPŁ 181;Jerzy Aleksandrowicz syn Wasyla naczelnik ziemskiej straży powiatu Ostrołęckiego sztabskapitan wyznania prawosławnego 1896, AUPśT 28; Grzegorz Jerzy Aleksandrowicz syn Jana asesor kolegialny pomocnik rewizora Łomżyńskiej Izby Kontrolnej kawaler wyznania prawosławnego 1904, AMPśT 9; Stefanida Aleksandrowicz córka Adama żona młodszego strażnika Łomżyńskiej komendy miejskiej 1912, AUPśT 4; nazwisko utworzone od greckiego im. Aleksander formantem –owicz (za: SEM cz. 2, s. 6-7).

Forma żeńska: Katarzyna Alexandrowiczowa 1816, KAMŚ 18: „(…) stawiła się slachetna Katarzyna z Choynowskich Alexandrowiczowa wdowa po zmarłym Bazyłem Alexandrowiczu (…) we wsi Chomentowie (…) zamieszkała”;

ALEXI: Juliusz Alexi 1829, KAUŁ 142, Stanisław Alexi z professyi Rymarz lat trzydzieści mający z Łomży zamieszkały, 1829, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 142; Juliusz Alexi (w skorowidzu zapis Alexy) 1829, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 142; Tomasz Alexi 1830, KAUŁ 216; nazwisko utworzone od im. łac. Alexius z gr. ‘bronię, strzegę’ (za: SEM cz. 2, s. 7).

AMBROŻKIEWICZ: Władysław Julian Ambrożkiewicz urzędnik Izby Kontrolnej 1874, KAŚŁ 12; nazwisko utworzone od łac. Ambrosius ‘boski’ (za: SEM cz. 2, s. 8) formantem
–ewicz.

AMONN: Marianna Amonn 1797, KACŁ 1971; nazwisko utworzone od śrwniem. ambetman, amtman>amman ‘dzierżawca, zarządca dobrami państwowymi’ (za: SEM cz. 5, s. 5).

ANDRICUS: Andricus aurifaber[3] de Lomza 1555, RTA s. 68; nazwisko utworzone od im. Henryk, pochodzącego od germ. haima, haimi ‘ojczyzna, miejsce zamieszkania’ i rīhhi ‘potężny, mocny’ (za: SEM cz. 2, s. 51-52).

ANDRUSZKIEWICZ: Andruszkiewicz, Łomża „był naczelnikiem województwa augustowskiego,” 24.12.1864, PPŁ 7; Zygmunt Andruszkiewicz 1896, SK; Andruszkiewicz, rodem z Sierk parafii tykocińskiej, żandarm, naczelnik wojenny całego województwa augustowskiego, dawniejszy emigrant, DkZ, WP 1-4/1929; nazwisko utworzone od im. Andrzej, przejetego z łac. Andreus ‘mąż, mężczyzna, człowiek’, ‘mężny, odważny’ (za: SEM cz. 2, s. 10) formantem –ewicz.

ANDRYCHOWSKI: Józef Andrychowski 1865, KAZŁ 175; Wiktor Andrychowski, Kupiski, Stara Łomża, „wrócił z bandy” 15.03.1865, PPŁ 2; nazwisko utworzone formantem –owski od por. Andruszkiewicz.

Forma żeńska: Monika Andrychowska 1815, KAZŁ 146; Katarzyna Andrychowska córka Ignacego panna ze wsi Kołaki wyznania prawosławnego 1864, AMPśT 5; Maryanna Andrychowska 1866, KAZŁ 143; Julia Andrychowska 1874, KAŚŁ 76; Marcyanna Andrychowska 1875, KAŚŁ 44.

ANDRZEJ: Andrzej z Radogoszczy, ŁT. II 251 (Laudy i judykaty mazowieckie z lat 1462–1470); Andrzej mendicus senex ‘żebrzacy starzec’ 1750, LMŁ 1529; nazwisko utworzone od por. Andruszkiewicz.

ANDRZEJACZEK: Barbara Klementyna Andrzejaczek 1875, KAŚŁ 60; nazwisko utworzone formantem –aczek od por. Andrychowski.

ANDRZEJCZYK: Piotr, Antoni Andrzeyczyk 1820, KAMŚ 50: „(…) stawił się uczciwy Piotr Andrzeyczyk młodzian (…) uczciwych niegdy Antoniego Andrzeyczyka (…) zmarłego i Marty zyiącey małzonkow gospodarzy rolnych we wsi Jakaci zamieszkałych (…) przy swey matce na gospodarstwie syn”;Katarzyna z Andrzejczyków 1815, KAMŚ 6: „(…) uczciwych Kalistego i Katarzyny z Andrzejczyków Swierzawskich małżonków z wyrobku żyjących we wsi Jakaci Starej (…) córka”; Helena z Andrzejczyków 1815, KAMŚ 16: „(…) niegdy uczciwych Klemensa i Heleny z Andrzejczyków Łukaszewiczow (…) gospodarzy rolnych we wsi Jakaci Starey (…) syn”; Marta z Andrzejczyków 1815, KAMŚ 7: „(…) niegdy uczciwego Antoniego Andrzejewskiego gospodarza rolnego we wsi Jakaci Starej (…) i pozostałej po nim wdowy Marty z Andrzeyczyków (…) syn”; Łucja z Andrzejczykow 1816, KAMŚ 25: „(…) Kazimierza i Łucyi z Andrzejczykow Łukaszewiczow gospodarzy z rolnictwa zyiących we wsi Jakaci Starey”;Marek Andrzeyczyk 1825, KAMŚ 3,4: „(…) w przytomnosci (…) tudziesz sławetnych (…) nakoniec Marka Andrzeyczyka (…) dziadow koscielnych w miescie Sniadowie osiadłych”; Marek Andrzeyczyk 1825, KAMŚ 10: „(…) w przytomnosci urodzonych (…) Marka Andrzeyczyka (…) wyrobnikow (…) w miescie Sniadowie osiadłych”; Marek Andrzeyczyk 1825, KAMŚ 12: „(…) w przytomnosci (…) i Marka Andrzeyczyka (…) dziada przy kosciele sniadowskim”; Marek Andrzeyczyk 1825, KAMŚ 23: „(…) wprzytomnosci urodzonych (…) Marka Andrzeyczyka (…) dziada przytymże (śniadowskim) kosciele”; Marek Andrzeyczyk 1825, KAMŚ 28: „(…) w przytomnosci (…) na koniec (…) Marka Andrzeyczyka (…) dziadow przy kosciele sniadowskim osiadłych”; Marianna z Andrzeyczykow 1825, KAMŚ 29: „(…) uczciwy (…) wyrobnik włoscianin w służbie zostaiący w wsi Jakaci Starey młodzian nieżeniaty (…) uczciwych niegdy Kazimierza Marczuka i żyiącey Maryanny z Andrzeyczykow (…) małżonkow syn”; Felicjan Andrzeyczyk1826, KAUMZŚ 21: „(…) wprzytomnosci świadków Felicyana Andrzeyczyka włościanina (…) w wsi Jakaci Starey zamięszkałych”; Benedykt Andrzejczyk, Zambrów, Łosie Dołęgi, „był w bandzie Grzymały”, 09.12.1863, PPŁ 5; nazwisko utworzone formantem –czyk od por. Andrzejaczek.

Forma żeńska: Marianna Andrzeycykowna 1818, KAMŚ 38: „(…) stawiła się panna Maryanna Andrzeycykowna (…) niegdy uczciwych Szymona i Agaty z Karczmarczykow Karczmarczykow małzonkow z wyrobku zyiących we wsi Jakaci Starey (…) w assystencyi onych stawaiąca corka”;

ANDRZEJEWSKI: Andrzeiewskiego dziecię 1749, LMŁ 1479; Kazimierz Andrzeiewski 1750, LBŁ 656; Józef Andrzejewski 1752, LBŁ 856; Józef Andrzejewski 1754, LMŁ 1838; Antoni Andrzejewski 1758, LBŁ 1350; Felicyan Andrzeiewski 1809, KAZŁ 184; Felicjan, Antoni Andrzejewski 1815, KAMŚ 7: „(…) stawił się uczciwy Felicjan Andrzejewski (…) niegdy uczciwego Antoniego Andrzejewskiego gospodarza rolnego we wsi Jakaci Starej (…) syn”; Adam i Brygida Andrzeiewscy 1817, KAMŚ 59; Adam Andrzeiewski 1817, KAMŚ 69: „(…) wprzytomności uciwych (…) Adama Andrzeiewskiego (…) gospodarzy rolnych (Jakać Młoda i Stara)”; Wincenty Andrzejewski „Uczciwemu Janowi Andrzejeskiemu Służącemu za Stroża Małżonka iego prawa Anna  z Domu ?Silonowna (?Filonowa) Roku 1824 dnia 14 Miesiąca Października Urodziła Syna (..) nazwany został Wincenty” (Wieś Zawrocie) LMB s. 329–330; Tadeusz Andrzejewski 1824, KAMŚ 36: „(…) w przytomnosci urodzonych (…) Tadeusza Andrzejewskiego w wsi Jakaci Starey (…) osiadłych szlachty niekrewnych”; Marek Andrzejewski 1825, KAMŚ 17: „(…) w przytomnosci urodzonych (…) i Marka Andrzejewskiego (…) dziada przy kosciele sniadowskim”; Marek Andrzeiewski 1825, KAMŚ 26: „(…) w przytomnosci urodzonych (…) i Marka Andrzeiewskiego (…) dziadow przy kosciele sniadowskim zamięszkałych”; Tadeusz Andrzeiewski 1825, KAMŚ 27: „(…) w przytomnosci (…) Tadeusza Andrzeiewskiego (…) włoscianow wyrobnikow w wsi Jakaci Starey osiadłych”; nazwisko utworzone formantem –ewski od por. Andrychowski.

Forma żeńska: Eufemia Andrieiewska 1700, KAŚŁ 239; Ewa Andrzejewska 1744, LBŁ 194; Marianna Andrzeiewska 1745, LBŁ 285; Jadwiga Andrzejewska 1764, KUUŁ 576; Marianna Andrzejewska 1782, KACŁ 128; Anna Marianna Andrzejewska 1790, KACŁ 1071; Anna Andrziewska 1817, KAMŚ 59: „(…) stawiła się panna Anna Andrzeiewska (…) uciwych Adama i Breidy z Cendrowskich Andrzeiewskich małzonkow gospodarzy z rolnictwa zyiących we wsi Jakaci Młodey (…) corka”; Anna Andrzejewska 1829, KAUŁ 134.

(ANDRZEJOWSKI) Forma żeńska: Anna Andrzejowska 1747, LBŁ 457; nazwisko utworzone od n. m. Krpłd: Andrzejów, chełm., gm. Urszulin (za: SEM cz. 3, s. 1) formantem –ski.

ANKIELEWICZ: Sora Ankielewicz 1811, KAUŁ 50; nazwisko utworzone od hebrajskiego im. Jankiel formantem –ewicz.

ANKIELOWICZ: Hersz Leybkowicz Ankielowicz 1809, KAZŁ 114; Fega Ankielowicz 1811, KAUŁ 10; Judka Ankielowicz arendarz 1811, KAŚŁ 44; nazwisko utworzone formantem –owicz od por. Ankielewicz.

ANTONOWICZ: Marcin Antonowicz 1690, KAŚŁ 77; Marianna z Antonowiczow 1816, KAMŚ 18: „(…) slachetnych Benedyktego i Marany z Antonowiczow w mieście Skołatowie? zamieskałych aterasz we wsi Chomentowie (…) zamięskała corka”;Jakub Antonowicz mieszkaniec miasta Łomży 1887, AMPśT 5;Józefa Antonowicz z domu Kobylińska, córka Jana i Anny, ZPK 14/1889; Antonina Antonowicz, córka Ignacego lat 26, właściciela cząstkowego i Emilii Lusińskiej lat 27, urodzona w Kobylinie Pieniążkach 01.02.1890, UPKB 22/1890; Bernard Antonowicz, syn Jana i Joanny Konopki z Bronisławą Idźkowską, córką Macieja i Agnieszki Kropiewnickiej, MPK 37/1890; Helena Antonowicz, córka Ignacego lat 30, właściciela cząstkowego i Emilii Lusińskiej lat 27, urodzona w Kobylinie Pieniążkach 14.03.1892, UPKB 58/1892;Ewa Antonowicz panna córka włościanina Józefa 1893, AUŁS 50; Stefan Antonowicz syn Jana sekretarz gubernialny urzędnik kancelaryjny Urzędu Celnego w Wincencie wdowiec wyznania prawosławnego 1910, AMPśT 14; nazwisko utworzone od łac. Antonius (za: SEM cz. 2, s. 11) formantem -owicz.

Forma żeńska: Katarzyna Antonowiczówna 1686, KAŚŁ 22.

APTEKARZ: Stanisław Aptekarz 1611, MBŁ 751; nazwisko utworzone od ap. aptekarz ‘sprzedawca ziół, leków, przypraw, wonności, kosmetyków’ (za: NMK s. 460).

ARCIECHOWSKI: Nicolaus Arciechowski de districtu Lomzensi 1557, RTA s. 123; nazwisko utworzone od n. m.  Arciechów (za: SHNO t. I, s. 19) formantem –ski.

ARCISZEWSKI/ARCZYSIEWSKI: Filip Arciszewski archiwista Trybunału Departamentu Łomżyńskiego 1810, KAŚŁ 73; 1809, KAUŁ 186, 214; Filip Arczysiewski, archywista Trybunału Cywilnego w Łomży 1830, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 16; Filip Arciszewski, archiwista trybunału Cywilnego …z Łomży 1832, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 72; Stanisław Arciszewski 1887, KOPŁ 169;Eugeniusz Arciszewski, stowarzyszony z guberni łomżyńskiej mający prawo uczestniczenia w zebraniu okręgowym Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Łomży dnia 14 kwietnia 1910 roku o godzinie 10 rano WP 2/1910; W. Arciszewski, prezes Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Łomży (WP 7/1922); nazwisko utworzone od nazwy miejscowościArciszewo w pow. płockim, też wsi szlacheckiej w pow. gdańskim ( za: NMK s. 47) formantem -ski.

Forma żeńska: Franciszka Anastazja Arciszewska 1809, KAUŁ 186; Anastazja Arczyszewska 1810, KAZŁ 379; Anna Arciszewska 1863, KAZŁ 55; Aleksandra Arciszewska 1887, KOPŁ 198; Karolina Arciszewska 1887, KOPŁ 75.

ARTYSIEWICZ: Michalina Artysiewicz 1873, KAŚŁ 51; nazwisko utworzone od gr. Artemos ‘należący do bogini Artemis’ (za: SEM cz. 2, s. 14) formantem -ewicz.

ARONOWICZ: Moszek Aronowicz mayster kunsztu krawieckiego 1810, KS 74; Calka Aronowicz 1896, KS; nazwisko utworzone od hebr. Aharon ‘oświecony, wywyższony, mieszkaniec gór’ (za: SEM cz. 7, s. 7) formantem -owicz.

ARUNOWICZ: Moszk Arunowicz mayster krawiecki 1810, KAŚŁ 74; Zelk Arunowicz arendarz 1810, KAUŁ 352; Rubin Arunowicz arendarz 1811, KAŚŁ 48; nazwisko utworzone formantem –owicz od por. Aronowicz.

ASZ: Chackiel Szlomowicz Asz, syn Szlomy Ickowicza Asza, szpektor 1829, APŁ z.169; Moszk Szlomowicz Asz 1829, APŁ z. 169; od germ. akiz, stwniem. ask ‘jesion, włócznia
z drzewa jesionowego’ (za: SEM cz. 5, s. 8).

AUGUSTOWSKI: Jankiel Fyszkowicz Augustowski strażnik konsumpcyi 1836, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od łac. augustus ‘poświęcony, czcigodny, święty’ (za: SEM cz. 2, s. 14) formantem -owski.

AURIFABER: Anna Aurifaber 1617, LBŁ 712; Andrzej Aurifaber 1618, LBŁ 974; Jan Aurifaber 1618, LBŁ 914; Agnieszka Aurifaber 1619, LBŁ 1197; Albert Aurifabri 1619, LBŁ 1057; Jan Aurifaber 1629, LBŁ 651; Anna Aurifaber 1640, LBŁ 1705; Marianna Aurifaber 1641, LBŁ 1814; Zofia Aurifaber 1652, LBŁ 1776; Albert Aurifabri 1668, LBŁ 25; Anna Aurifabri 1668, LBŁ 146; Julian Aurifabri 1668, LBŁ 85; Piotr Aurifabri 1683, LBŁ 813; nazwisko utworzone od aurifaber ‘złotnik’ (za: SEM cz.7, s. 52).

BABI(E)ŃSKI: Jakub Babiński lat 40, syn Adama i Zofii Kropiewnickiej, mąż Joanny Kobylińskiej, zmarł w Kobylinie Pogorzałkach 13.08.1810, ZSPK 36/1810; Jacenty Babiński lat 85, wdowiec, syn Jana, zmarł w Kapicach Lipnikach 13.07.1815, ZSPK 26/1815; Wilhelm Stanisław Babiński KAUKB 1818: “Stawił się szlachetny Wilhelm po Stanisławie Babiński lat trzydzieści w Kobylinie Cieszymach zamieszkały”; Grzegorz Stanisław Jakub Babiński KAUKB 1818: “Stawił się szlachetny Grzegorz po Stanisławie Babiński liczący lat trzydzieści w Kobylinie Pogorzałkach zamieszkały i okazał nam dziecię płci męskiej, które urodziło się w domu jego pod numerem czwartym (…) życzeniem jego jest nadać mu imię Jakub”; Adolf Babiński, syn Stanisława i Ludwiki Kobylińskiej, ZPK 134/1885; Mikołaj Babiński, syn Jana i Konstancji Sikorskiej z Julianną Pogorzelską, córką Karoliny Jaworowskiej, MPK 4/1886; Adam Babiński, syn Stanisława i Franciszki Pogorzelskiej, ZPK 81/1886; Włodzimierz Babiński, syn Wincentego i Antoniny Grabowskiej, ZPK 42/1887; Jan Babiński, syn Franciszka i Teresy, ZPK 105/1887; Wincenty Babiński, syn Franciszka i Julianny Niecieckiej, ZPK 138/1887; Wincenty Babiński, syn Adama i Bibianny Wilkowskiej z Julianną Sikorską z domu Maleszewska, córką Jana i Marcjanny Wądołowskiej, MPK 33/1888; Bronisław Babiński, syn Franciszka i Julianny Niecieckiej, ZPK 44/1889; Michał Babiński, syn Franciszka i Julianny Niecieckiej, ZPK 147/1889; Aleksander Babiński, syn Franciszka i Julianny Mężyńskiej, ZPK 157/1889; Piotr Babiński, syn Ignacego lat 35, właściciela cząstkowego i Zuzanny Sikorskiej lat 30, urodzony w Frankach Dąbrowie 10.05.1890, UPKB 75/1890; Kazimierz Babiński, syn Jana lat 40, właściciela cząstkowego i Weroniki Sikorskiej lat 30, urodzony w Milewie Zabielnym 01.11.1890, UPKB 185/1890 (Ślub w Kobylinie 19.02.1924 z Eufemią Nieciecką); Marian Babiński, syn Franciszka lat 40, drobnego posiadacza i Julianny Niecieckiej lat 40, urodzony w Kobylinie Cieszymach 26.08.1891, UPKB 162/1891; Ludwik Babiński, syn Franciszka lat 35, drobnego posiadacza i Joanny Krzewskiej lat 40, urodzony w Kobylinie Pogorzałkach 09.09.1891, UPKB 170/1891; Piotr Babiński, syn Ignacego i Zuzanny Sikorskiej, ZPK 29/1891; Franciszek Babiński, rodzice nieznani, ZPK 159/1891; Wincenty Babiński, syn Mikołaja lat 36, właściciela cząstkowego i Julianny Pogorzelskiej lat 27, urodzony w Kobylinie Pogorzałkach 23.07.1892, UPKB 115/1892; Franciszek Babiński, syn Adama i Aleksandry Katarzyny Kaliścińskiej z Antoniną Grabowską, córką Juliana i Marcjanny Kruszewskiej, MPK 2/1892; Wincenty Babiński, syn Mikołaja i Julianny Pogorzelskiej, ZPK 192/1892; Piotr Emilian Babiński, syn Antoniego i Marianny Czajkowskiej z Kamilą Sikorską, córką Stanisława i Wiktorii Milewskiej, MPK 3/1893; Bolesław Babiński, syn Adama i Anieli Rzędzian z Julianną Stypułkowską, córką Jana i Małgorzaty Roszkowskiej, MPK 14/1893; Adam Babinski wójt gminy Troszyn 1893, AMPśT 10; Czesław Babiński, syn Franciszka i Joanny Krzewskiej, ZPK 11/1894;Stanisław Babiński, syn Franciszka i Michaliny Pogorzelskiej z Teodorą Danielewicz, córką Jana i Joanny Targońskiej, MPK 37/1897; Ludwik Babiński lat 7, syn Franciszka i Joanny Krzewskiej, zmarł w Kobylinie Pogorzałkach 11.03.1898, ZPK 39/1898; Leon Babiński 2 lata, syn Ignacego i Zuzanny Sikorskiej, zmarł w Frankach Dąbrowie 26.12.1898, ZPK 174/1898; Wincenty Babiński, syn Adama i Bibianny Wiłkowujskiej z Marianną Roszkowską, córką Tomasza i Ludwiki Makowskiej, MPK 2/1899; Piotr Babiński, syn Pawła i Konstancji Zaleskiej z Eleonorą Wądołowską, córką Jakuba Filipa i Aleksandry Lenczewskiej, MPK 14/1899; Lucjan Babiński, rok i 6 miesięcy, zmarł w Kobylinie Cieszymach 04.09.1899, ZPK 110/1899; Jan Babiński, syn Adama i Katarzyny Kaliścińskiej z Walerią Grabowską, córką Juliana i Marcjanny Kruszewskiej, MPK 13/1900; Antoni Babiński, syn Stanisława i Franciszki Zaleskiej z Franciszką Maleszewską, córką Teofila i Józefy Ciborowskiej, MPK 16/1900; Wincenty Babiński, syn Romana i Ludwiki Dańkowskiej z Józefą Jakubowicz, córką Jana i Marianny Strynowicz, MPK 14/1901; nazwisko utworzone od miejscowości Wlkp: Babino, dziś Babin, pozn., gm. Środa Wlkp. ( za SEM cz. 3, s.1) formantem –ski.

Forma żeńska: Konstancja Babieńska z domu Garbowska lat 38, córka Macieja, żona Wilhelma, zmarła w Kobylinie Cieszymach 25.05.1813, ZSPK13/1813; Apolonia Babińska z domu Kobylińska lat 21, córka Wojciecha i Marianny, żona Jakuba, zmarła w Kobylinie Kruszewie 26.01.1814, ZSPK 110/1814; Agata Babińska KAUKB 1818: “iż spłodzone jest z niego (Jakuba Pogorzelskiego) i Agaty z domu Babińskich dwadzieścia lat mającej jego małżonki”; Karolina Babińska 1870, KAŚŁ 20; Julianna Babińska z domu Makowska, córka Józefa i Emilii Podbielskiej, ZPK 112/1885; Teresa Babińska z domu Kierzkowska, córka Wincentego, ZPK 82/1887; Franciszka, Babińska córka Konstantego i Julianny Grochowskiej, ZPK 88/1887; Konstancja Babińska z domu Sikorska, córka Mikołaja Antoniego, ZPK 30/1889; Skoliastyka Karpinska żona Andrzeja z domu Babinska dwadzieścia trzy lata 1890, KAUW 250;Aleksandra Babińska, córka Mikołaja lat 28, właściciela cząstkowego i Julianny Pogorzelskiej lat 26, urodzona w Kobylinie Pogorzałkach 26.02.1890, UPKB 40/1890; Wanda Babińska, córka Wincentego lat 30, drobnego posiadacza i Antoniny Grabowskiej lat 25, urodzona w Kobylinie Cieszymach 19.09.1891, UPKB 178/1891 (Ślub w Kobylinie 03.03.1919 z Aleksandrem Czyżewskim); Władysława Babińska, córka Ignacego lat 35, właściciela cząstkowego i Zuzanny Sikorskiej lat 28, urodzona w Frankach Dąbrowie 06.01.1892, UPKB 5/1892; Helena Babińska, córka Franciszka lat 34, właściciela cząstkowego i Julianny Mężyńskiej lat 27, urodzona w Kobylinie Pogorzałkach 13.11.1892, UPKB 167/1892; Franciszka Babińska z domu Pogorzelska, córka Wojciecha i Marianny, ZPK 164/1892; MichalinaBabińska, córka Ignacego i Weroniki Konopko, ZPK 15/1893; Franciszka Babińska z domu Zaleska, córka Zachariasza i Anny Kapicy, ZPK 101/1893; Helena Babińska lat 13, córka Ignacego i Zuzanny Sikorskiej, zmarła w Frankach Dąbrowie 22.04.1897, ZPK 49/1897; Teofila Babińska lat 80, rodzice nieznani, zmarła w Kobylinie Pogorzałkach 24.02.1898, ZPK 30/1898;Franciszka Babińska, Jan i Waleria Grabowska, ZPK 35/1902; Amelia Babińska, Antoni i Franciszka Maleszewska, ZPK 74/1903; Stefania Babińska, Adam i Katarzyna Kaliścińska, ZPK 78/1904.

BACH: Franciszek Bach 1862, KAZŁ 275; nazwisko utworzone od stwniem. bach ‘strumień, potok’ (za: SEM cz.5, s. 9); może też od ps. bachati ‘o urwanym dźwięku’, por. pol. gwar. bachnąć lub bachati ‘paplać, gadać’ (za: SEM cz. 1, s. 2).

BACZE(W)SKI: Woyciech Baczewski stelmach 1591, APŁ zbiór Kapicjana; Joannes Baczewski ASŁ 1610; Stanislaus Baczewski–ASŁ 1613; Aleksander, Jakub, Józef, Maciej, Mateusz Baczewscy–podpisani pod aktem z listopada 1672 r. ASŁ; Walenty Baczewski–podpisany pod manifestem do króla Stanisława Augusta Poniatowskiego z sierpnia 1776 r. przeciwko sędziemu Janowi Skarzyńskiemu i podczaszemu Florianowi Drewnowskiemu nadużywającym władzy, gwałcącym prawa szlachty i nieuczciwie gospodarującym państwowymi pieniędzmi, ASŁ; Anna z Baczewskich 1817, KAMŚ 67: „(…) niegdy urodzonego Michala Truszkowskiego gospodarza z rolnictwa zyiącego (…) i zyiącey Anny z Baczewskich Truszkowskich malzonkow na tym ze gospodarstwie przy swey matce zamieszkała corka”;Anna z Baczewskich 1821, KAMŚ 28: „(…) niegdy urodzonych Michała Truszkowskiego i zyiącey Anny z Baczewskich małzonkow w wsi Truszkach Krukach (…) osiadłych (…) syn”; Antonina z Baczewskich 1824, KAMŚ 4: „(…) osiadła przy swey matce i oycu (…) urodzonych Piotra Zalewskiego (…) i Antoniny z Baczewskich (…) małzonkow szlachty dziedzicow cząstkowych (…) wwsi Duchnach Starych osiadłych corka”; Anna z Baczewskich 1824, KAMŚ 11: „szlachcic dziedzic cząstkowy w wsi Truszkach Krukach osiadły (…) wdowiec (…) urodzonych niegdy Michała Truszkowskiego i Anny z Baczewskich szlachty dziedzicow zmarłych (syn)”;Anna z Baczewskich 1824, KAMŚ 27: „(…) szlachcianka w słuzbie u brata zostaiąca w wsi Truszkach Krukach (…) urodzonych niegdy Michała Truszkowskiego i Anny z Baczewskich szlachty dziedzicow cząstkowych małzonkow spłodzona corka”; Antonina z Baczewskich 1825, KAMŚ 26: „(…) szlachcianka w wsi Duchnach Starych przy rodzicach osiadła (…) urodzonych Piotra Zalewskiego (…) i Antoniny z Baczewskich (…) małżonkow w tey że wsi osiadłych szlachty corka”; Małgorzata z Baczewskich 1826, KAUMZŚ 19: „(…) zawarte zostało (…) małżenstwo pomiędzy Ludwikiem Kutyłowskim mieszczaninem maystrem kunsztu szewieckiego w wsi Jakaci Starey zamięszkałym wdowcem po zmarłey Małgorzacie z Baczewskich”; Małgorzata z Baczewskich 1827, KAUMZŚ 5: „(…) a panną Anną Kutyłowską Ludwika i Małgorzaty z Baczewskich małzonkow Kutyłowskich corką”; Paweł Baczeski, aplikant sądowy… w Łomży zamieszkały 1830, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 8; Paweł Baczewski, protokulista sądu policyi poprawczey w Łomży zamieszkały 1830, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 35; Jan Baczewski, Puchały, Bacze Suche, „aresztowany, był w szajce (…)”, 05.12.1863, PPŁ 36, „na Syberię, za przestępstwa polityczne”, 27.01.1866, PPŁ 32; Michał Baczeski syn Tymoteusza młodszy ziemski strażnik Łomżyńskiej komendy miejskiej 1888, AMPśT 5; nazwisko utworzone od miejscowości Krpłd: Baczow (za: SEM cz. 3, s. 2) formantem -ski.

Forma żeńska: Marcella Scholastyka Baczeska 1833, KAUŁ 8; Paulina Baczewska 1870, KASŁ 30; Julianna Baczewska, rodzice nieznani, ZPK 31/1888;

BACZKOWSKI: Paulus Martini Baczkowsky 1624/1625, ASAZ s. 116; nazwisko utworzone od n. m. Młp: Baczków, tarn., gm. Bochnia; Krpłd: Baczki (za: SEM cz. 3, s. 2) formantem –(ow)ski.

Forma żeńska: Marianna Baczynska 1719, LBŁ 86; Marianna Baczynska 1749, LBŁ 553; nazwisko utworzone od n. m. Krpłd: Baczyn (za: SEM cz. 3, s. 2) formantem –ski.

BAGI(E)ŃSKI: Jakub Bagiński 1605, LBŁ 791; Adamus Bagi(e)ński de Łochowo–tribuni et acta praesentis marschalei 1627, ASŁ; tribuni Łomzensis 1628 ASŁ; Bartłomiej, Jakub, Jan Bagienscy–podpisani pod aktem z listopada 1672 r., ASŁ; Marcin Bagiński 1689, LBŁ 1097; Józef Bagiński 1698, LBŁ 185; Bartłomiej Bagiński 1703, LBŁ 694; Stanisław Baginski 1705, LBŁc 802; Adam Baginski 1732, LBŁc48; Mateusz Baginski 1736, LBŁ 59; Jozef Bagiński, obywatel z Łomży 1831, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 132; Michał Bagiński 1833, KAUŁ 153; Jan Bagiński, Chlebiotki, „wypuszczony z więzienia” 13.01.1864, PPŁ 41; Aleksander Bagiński 1870, KAŚŁ1; Aleksander Bagiński 1878, KOPŁ 47; Jozefat Bagiński, syn Marcina i Petroneli Łapińskiej z Magdaleną Wnorowską, córką Kazimierza i Urszuli Targońskiej, MPK 21/1884;Wiktor Bagiński, syn Stanisława, ZPK 132/1887; Jan Bagiński, syn Jana lat 40, właściciela cząstkowego i Józefy Kłoskowskiej lat 32, urodzony w Kłoskach Młynowiętach 22.04.1890, UPKB 72/1890 (Ślub w Kobylinie 28.01.1918 z Bolesławą Kruszewską); Stanisław Bagiński, syn Feliksa lat 29, właściciela cząstkowego i Konstancji Ciborowskiej lat 25, urodzony w Garbowie Starym 25.04.1890, UPKB 74/1890 (Ślub w Sokołach 15.11.1932 z Aleksandrą Płońską); Józef Bagiński, syn Jana i Antoniny Wądołowskiej z Marianną Wnorowską, córką Jana i Konstancji Kuleszy, MPK 11/1890; Franciszek Bagiński, syn Antoniego lat 27, drobnego posiadacza i Balbiny Kuleszy lat 27, urodzony w Wnorach Kuzelach 15.09.1891, UPKB 174/1891; Feliks Bagiński, rodzice nieznani, ZPK 10/1893; Symforjan Bagiński, syn Aleksandra i Konstancji Niecieckiej, ZPK 81/1893; Aleksander Bagiński, syn Bolesława i Balbiny Dąbrowszczyk, ZPK 36/1894; Jan Bagiński, syn Bolesława i Balbiny Dąbrowskiej, ZPK 118/1894; Franciszek Bagiński lat 3 i 6 miesięcy, syn Antoniego i Balbiny Kuleszy, zmarł w Wnorach Kuzelach 09.06.1895, ZPK 70/1895; Wojciech Bagiński 1896, KS 375; Leopold Bagiński lat 74, rodzice nieznani, zmarł w Czajkach 18.12.1898, ZPK 169/1898; Franciszek Bagiński, Antoni i Balbina Kulesza, ZPK 52/1903; Adam Bagiński, profesor Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Łomży; zm. 8.03. 1928 r. (WP 3/1928); nazwisko utworzone od n. m. Bagno (za: SEM cz. 3, s. 2) formantem –ski.

Forma żeńska: Magdalena Marianna Bagińska 1811, KAUŁ 5; Julianna Bagińska 1874, KAŚŁ 60; Józefa Bagińska, córka Jana i Karoliny Kruszewskiej, ZPK 135/1887; Apolonia Bagińska, córka Antoniego i Balbiny Kuleszy, ZPK 8/1888; Władysława Bagińska, córka Feliksa i Konstancji Ciborowskiej, ZPK 18/1889; Stefania Bagińska, córka Antoniego i Balbiny Kuleszy, ZPK 151/1889; Katarzyna Baginska matka chrzestna Aleksandry Arnusiewicz 1890, KAUW 38; Julianna Domurat zmarła matka Franciszka żona Liudwika z domu Bagienska 1890, KAMW 25;Marianna Bagińska z domu Dobkowska lat 70, córka Jana i Petroneli, zmarła w Wnorach Starych 06.05.1898, ZPK 68/1898; Florentyna Bagińskalat 68, zmarła w Wnorach Kuzelach 16.12.1899, ZPK 153/1899; Balbina Bagińska, Antoni i Antonina Kulesza, ZPK 1/1902; Józefa Bagińska z domu Kłoskowska, Piotr i Antonina, ZPK 80/1902;

BAJERCZUK: Piotr Baierczuk „Uczciwemu Stefanowi Baierczukowi Rolnikowi Małżonka Maryanna Zaleska dnia 1. Lipca wieczorem 1812. urodziła Syna. Ten dnia (…) nazwany został Piotr.” (Wieś Zawrocie) LMB s. 148–149; Franciszek Baierczuk „Uczc. Stefanowi Baierczukowi Rolnikowi Małżonka Maryanna Zaleska dnia 6. Października po Południu 1814. urodziła Syna. Ten (…) nazwany został: Franciszek.” (Zawrocie) LMB s. 183–184; Jadwiga Baierczuk „Uczciwemu Stefanowi Baierczukowi Gospodarzowi, Małżonka Maryanna Zaleska, dnia 14 Października na switaniu urodziła Corkę. Ta (…) nazwana Została: Jadwiga. (Zawrocie) LMB s. 199–200; Kazimierz Baierczuk „Uczciwemu Stefanowi Baierczukowi Włościanowi Małżonka Maryanna Zaleska dnia 10 Marca 1818 z pułnocy Urodziła Syna, (…) nazwany Został: Kazimierz.” (Zawrocie) LMB s. 233–234; Zuzanna Baierczuk „Uczciwemu Stefanowi Baierczukowi Włościanowi Małżonka Maryanna Zaleska dnia 11 Sierpnia rano 1820 Urodziła Corkę. Ta (…) nazwana została: Zuzanna.” (Zawrocie) LMB s. 265–266

BAJKO: Jerzy Bajko syn Jana młodszy ziemski strażnik Łomżyńskiej komendy miejskiej wyznania prawosławnego 1902, AUPśT 23a; nazwisko utworzone od bajać ‘pleść’, baj ‘bajarz, plotkarz’ lub od bajka (za: NP cz. 1, s. 14) formantem –ko.

BAJKOWSKI: ks. Tomasz Baykowski proboszcz parafii łomżyńskiej 1697, LMŁ 38; Stanisław Bajkowski ojciec zmarłej Anny mąż Julianny robotnik w Samborach mieszkający 1890, KAZW 46; nazwisko utworzone od n. m. Bajki (za: SHNO t. I, s. 22) formantem –owski.

Forma żeńska: Marianna Baykowska 1757, LMŁc 2130; Katarzyna Baykowska 1757, LMŁc 2127; Anna Bajkowska pięć miesięcy urodzona w Menczkach i zmarła w Samborach córka Stanisława i Julianny 1890, KAZW 46; Julianna Bajkowska matka zmarłej Anny żona Stanisława robotnica w Samborach mieszkająca 1890, KAZW 46.

BAKALARSKI: Józef Antoni Bakalarski 1795, KACŁ 1677; nazwisko utworzone od łac. baccalarius ‘bakałarz, nauczyciel’ (za: SEM cz.1, s. 3) formantem –ski.

BARANOWSKI: Albertus Baranowski–aulici s.r.m. ASŁ 1613; Stanislaus Baranowski–Łomzensis notarii ASŁ 1628; pisarz ziemi łomżyńskiej wybrany spośród szlachty jako jeden z dwóch posłów na sejm w Warszawie, „aby oni imieniem naszym JKMci naprzód za prace, fatygi, które JKMść pan nasz miłosierny zdrowiu swemu i … królewskim nie folgując sollicite i paterna cura odprawuje, uniżenie podziękowawszy punkta niżej położone imieniem … JKMści i stanom koronnym proponowali prosząc, abyśmy z nich ukontentowani zostali”, ASŁ; Stefan Baranowski, Kazimierz i Anna Baranowscy 1818, KAMŚ 38: „(…) stawił się uczciwy Stefan Baranowski młodzian (…) niegdy uczciwych Kazimierza i Anny z Jwanowiczow Baranowskich małzonkow z wyrobku zyiących w miescie Grodnie kraju rossyiskim zamieszkałych i tamże (…) zmarłych (…) z słuzby zyiący syn”;Stefan Baranowski, Kazimierz i Anna Baranowscy 1819, KAMŚ 19: „(…) stawił się uczciwy Stefan Baranowski (…) niegdy uczciwych Kazimierza i Anny Baranowskich małząkow z wyrobku zyiących w Kraju Rossyiskim zamieszkałych i tamze od kilku lat zmarlych z słuzby zyiący we wsi Jakaci Starey (syn) apozmarłey (…) wdowcem”;Kazimierz Baranowski 1831, KAUŁ 32; Franciszek Baranowski, sztelmach … w Łomży zamieszkały 1831, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 32; Katarzyna z Jaworoskich, żona Franciszka Baranowskiego 1831, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 32; Leopold Władysław Baranowski 1834, KAUŁ 3; Benedykt Baranowski żołnierz z komendy inwalidzkiej 1863, KAZŁ 134; Jakub Baranowski, Kupiski, „zesłany do Grodna”, 15.04.1865, PPŁ 47; Dionizy Baranowski, Drozdowo, Jeziorko, „wydalony ze wsi”, spis wydalonych nr 270, PPŁ 57; Franciszek Baranowski gospodarz 1867, KAZŁ 153; Piotr Baranowski 1868, KAZŁ 93; Piotr Baranowski 1870, KAŚŁ 5; Józef Baranowski 1879, KOPŁ 109; Jozef Baranowski chłop rolnik czterdzieści dwa lata we wsi Karolin mieszkający 1890, KAUW 23; Wojciech Baranowski ojciec chrzestny Józefy Baranowskiej 1890, KAUW 23;Jan Baranowski ojciec chrzestny Stanisława Bojara 1890, KAUW 93; Franciszek Baranowski ojciec zmarłęgo Jana mąż Korneli chłop rolnik w Rusi mieszkający 1890, KAZW 109; Jan Baranowski jednego roku urodzony i zmarły w Rusi syn Franciszka i Korneli 1890, KAZW 109; Jozef Baranowski ojciec chrzestny Marianny Domalewskiej 1890, KAUW 153; Antoni Baranowski ojciec chrzestny Pelagii Kornelii Makowskiej 1890, KAUW 242; Franciszek Baranowski czterdzieści sześć lat chłop rolnik we wsi Ruś mieszkający 1890, KAUW 301; Franciszek Baranowski chłop rolnik czterdzieści osiem lat we wsi Ruś mieszkający 1890, KAUW 308; Bolesław Baranowski syn Wojciecha i Katarzyny w Karolinie urodzony 1890, KAUW 323; Wojciech Baranowski chłop rolnik dwadzieścia sześć lat we wsi Karolin mieszkający 1890, KAUW 323; Franc Baranowski czterdzieści osiem lat chłop rolnik we wsi Ruś mieszkający 1890, KAMW 39;Michał Baranowski zmarły ojciec Jozefy mąż zmarłej Julianny z Muliaków 1890, KAMW 40; Jozef Baranowski czterdzieści lat chłop rolnik we wsi Karolin mieszkający 1890, KAZW 83;Ferdynand Baranowski 1896, KS 355; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp: Baranowo, bydg., gm. Kruszwica; Baranowice, Baranow, dziś Baranów, kal., gm. Baranów; Młp: Baranow, dziś Baranów Sandomierski, tarnob., miasto (za: SEM cz. 3, s. 2) formantem -ski.

Forma żeńska: Anna Baranowska 1821, KAZŁ 84; Felixa Baranowska 1862, KAZŁ 202; Franciszka Baranowska 1865, KAZŁ 257; Rozalia Baranowska 1866, KAZŁ 91; Franciszka Baranowska gospodyni 1868, KAZŁ 75; Weronika Baranowska 1868, KAZŁ 83; Joanna Baranowska 1868, KAZŁ 270; Kazimiera Baranowska 1876, KAŚŁ 1;Katarzyna Baranowska 1879, KOPŁ 151; Jozefa Baranowska córka Józefa i Marianny w Karolinie urodzona 1890, KAUW 23;Marianna Baranowska żona Józefa z domu ??? dwadzieścia osiem lat 1890, KAUW 23; Karolina Baranowska matka chrzestna Zofii Żukowskiej 1890, KAUW 76; Aleksandra Żukowska żona Adama z domu Baranowska trzydzieści lat 1890, KAUW 192; Marianna Baranowska córka Franciszka i Kornelii w Rusi urodzona 1890, KAUW 308; Kornelia Baranowska żona Franciszka z domu Domitr dwadzieścia osiem lat 1890, KAUW 308; Michalina Murawska żona Stanisława z domu Baranowska trzydzieści cztery lata 1890, KAUW 319; Marianna Baranowska matka chrzestna Bolesława Baranowskiego 1890, KAUW 323; Katarzyna Baranowska żona Wojciecha z domu Kendziorek dwadzieścia cztery lata 1890, KAUW 323; Jozefa Dombrowska z domu Baranowska wdowa po Franciszku chłopka rolniczka trzydzieści siedem lat urodzona we wsi Mrówki zamieszkała w Bożejewie 1890, KAMW 40; Julianna Baranowska zmarła matka Jozefy żona zmarłego Michała z domu Muliak 1890, KAMW 40; Katarzyna Chmielewska zmarła matka Ewwy żona zmarłego Wincentego z domu Baranowska 1890, KAMW 43; Julianna Baranowska wdowa chłopka rolniczka sześćdziesiąt sześć lat urodzona w Janczewie zmarła w Karolinie córka zmarłych Jana i nieznanej matki Muliakow 1890, KAZW 18; Kornelia Baranowska matka zmarłego Jana żona Franciszka chłopka rolniczka w Rusi mieszkająca 1890, KAZW 109.

BARAŃSKI: Edmund Baranski syn Tomasza szlachcic osady Jedwabno 1885, AUPśT 17a; nazwisko utworzone od ap. baran (NP cz. 1, s. 19) formantem –ski.

BOJARSKI: Adalbert Bojarski 1763, KAUŁc 435; Walentyn Bojarski 1782, KACŁc 136; Jakub Bojarski1786, KACŁc 581; Jan Bojarski 1790, KACŁ 1055; Kazimierz Bojarski 1793, KACŁc 1436; Stefan Bojarski 1793, KACŁc 1520; Paweł Boiarski 1795, KACŁ 1662; Woyciech Bojarski gospodarz 1810, KAUS 355; nazwisko utworzone od n. m. Krpłd: Bojary (za: SEM cz. 3, s. 11); też od bojar ‘znakomity szlachcic, magnat, w dawnej Litwie człowiek stanu pośredniego między szlachtą a chłopami; chłop niepańszczyźniany; bogaty włościanin’ (za: SHNO t.1, s. 36) formantem –ski.

Forma żeńska: Barbara Bojarska 1749, LBŁc 613; Teresa Bojarska 1781, KACŁc 91; Franciszka Boiarska1783, KACŁc 262; Marianna Bojarska 1784, KACŁc 397; Marianna Bojarska 1785, KACŁc 518; Bibiana Barbara Bojarska 1788, KACŁ 877; Ewa Bojarska 1789, KACŁc 912; Katarzyna Boiarska 1790, KACŁc 1111; Anna Bojarska 1791, KACS 1227; Barbara Bojarska 1792, KACŁc 1282; Maryanna Bojarska 1819, KAZS 36; Ewa Bojarska 1870, KACŁ 1870.

BOJCZUK: Jan Bojczuk syn Eufema młodszy strażnik miasta Ostrołęka wyznania prawosławnego 1888, AMPśT 3; nazwisko utworzone od stp. bojeć się ‘bać się’; bój ‘walka’ (NP cz. 1, s. 45) formantem –cz+uk.

BOLESTA: Wiktor Bolesta, „wydalony ze wsi”, spis wydalonych nr 79, PPŁ 55; nazwisko utworzone od im. złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć (NP. cz. 1, s. 46) formantem –esta.

BOM: Elżbieta Bom córka Mikołaja żona prokuratora Łomżyńskiego Sądu Okręgowego Teodora syna Karola zmarła na raka 1878, AZPśT 11a; nazwisko utworzone od niem. nazwy os. Bohm, Bom, ta od śrdniem. ap. bõm ‘drzewo, żerdź’ (NP. cz. 1, s. 47).

BOMAN: Joanna z Bomanow 1820, KAMŚ 10: „(…) w assystency oyca swego Jana Łutego i zmarłey Joanny z Bomanow (w) miescie Łomży obwodzie i gminie teyze zamięszkałych syn”; nazwisko utworzone od por. Bom.

BONCZA: Maria Boncza 1887, KOPŁ 66; nazwisko utworzone od im. Bonifacy > bonus ‘dobroi fatum ‘wróżba, los’, później skojarzone z facio i facere’ czynić, robić’ (za: SEM cz. 2, s. 93).

BONDA: Moszko Bonda, Żyd, od r. 1904 w Siemiatyczach, szewc, u którego buty dla żony zamawiał Henryk Ciecierski (HCP s. 535); nazwisko utworzone od im. złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od ap. na będ-, por. będę (za: NP. cz. 1, s. 31).

BORAWSKI: Andreus Borawski–ASŁ 1654; Jan, StanisławBorawscy – podpisani pod aktem z listopada 1672 r., ASŁ; Jan Borawski 1730, LBŁ 23; Szymon Borawski 1743, LBŁc 166; Jan Borawski 1744, LMŁ 1106; Gaspar i Walerian Borawscy–uczestnicy sejmu antekonwokacyjnego w Łomży, obradującego 6 lutego 1764 r. w związku z elekcją następcy zmarłego Augusta III króla Polski, ASŁ; Roch Borawski 1767, KAUŁ 818; Romuald Borawski 1770, KAUŁ 1028; Tomasz Borawski 1772, KAUŁ 1162; Andrzej Borawski, lokaj…w Łomży zamieszkały 1830, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 198; Hipolit Borawski, Drozdowo Wyrzyki, „wrócił z bandy”, 15.03.1865, PPŁ 21, Walenty Borawski, Zambrów, „był w szajce Grzymały”, 14.03.1865, PPŁ 13; Felix Borawski 1866, KAZŁ 286; Franciszek Borawski 1868, KAZŁ 210; Stanisław Borawski 1868, KAZŁ 85; Władysław Borawski 1868, KAZŁ 2; Mateusz Borawski 1872, KAŚŁ 34;Stanisław Borawski drobna szlachta trzydzieści pięć lat we wsi Nieławice mieszkający 1809, KAUW 81; Stanisław Borawski czterdzieści sześć lat drobna szlachta we wsi Nieławice mieszkający 1890, KAUW 96; Jozef Borawski ojciec chrzestny Ludwika Potockiego 1890, KAUW 136;Jan Borawski drobna szlachta trzydzieści pięć lat we wsi Rutki mieszkający 1890, KAUW 154; Seweryn Borawski chłop rolnik dwadzieścia cztery lata we wsi Niwkowo mieszkający 1890, KAUW 200; Władysław Borawski syn Seweryn i Marianny w Niwkowie urodzony 1890, KAUW 200;Franciszek Borawski robotnik trzydzieści pięć lat we wsi Sambory mieszkający 1890, KAUW 204; Wacław Borawski syn Franciszka i Marianny w Samborach urodzony 1890, KAUW 204; Jozef Borawski drobna szlachta dwadzieścia pięć lat we wsi Rutki mieszkający 1890, KAUW 270; Jozef Borawski drobna szlachta dwadzieścia sześć lat we wsi Nieławice mieszkający 1890, KAUW 271; Ignacy Borawski syn Jozefa i Balbiny w Nieławicach urodzona 1890, KAUW 271; Jan Borawski ojciec chrzestny Aleksandra Dymnickiej 1890, KAUW 316; Aleksander Borawski zmarły czwartego/szestnastego stycznia 1889 r. mąż Marianny z domu Mieczkowskiej 1890, KAMW 20; Wawrzeniec Borawski zmarły ojciec Stanisławy mąż Marcianny z Gackich 1809, KAMW 21; Mikołaj Borawski ojciec Katarzyny mąż Anny z Karwowskich 1890, KAMW 30; Franciszek Borawski zmarły ojciec Liudwika mąż zmarłej Julianny z Kossakowskich 1890, KAMW 44; Liudwik Borawski kawaler drobna szlachta dwadzieścia pięć lat urodzony i zamieszkały w Bartkach w powiecie kolneńskim 1890, KAMW 44;Wiktor Borawski zmarły ojciec Jozefy mąż Wiktorii z Chliudzinskich 1890, KAMW 53; Franciszek Borawski trzydzieści lat drobna szlachta we wsi Sambory 1890, KAZW 46, KAZW 56; Jan Borawski trzydzieści jeden lat drobna szlachta we wsi Rutki mieszkający 1890, KAZW 73; Jozef Borawski jednego roku urodzony i zmarły w Rutkach syn Jozefa i Franciszki 1890, KAZW 73; Jozef Borawski ojciec zmarłego Jozefa mąż Franciszki drobna szlachta w Rutkach mieszkający 1890, KAZW 73;Liudwik Borawski trzydzieści lat drobna szlachta we wsi Rutki mieszkający 1890, KAZW 73; Jan Borawski trzydzieści lat drobna szlachta we wsi Rutki mieszkający 1890, KAZW 82;Franciszek Borawski dwa lata urodzony i zmarły w Nieławicach syn Tadeusza i Konstancii 1890, KAZW 182; Tadeusz Borawski ojciec zmarłych Franciszka i Marianny mąż Konstancii drobna szlachta w Nieławicach mieszkający 1890, KAZW 182, 194; nazwisko utworzone od n. m. Maz: Borawice, dziś Borawskie, łomż., gm. Radziłów (za: SEM cz. 3, s. 12) formantem –ski.

Forma żeńska: Agnieszka Borawska 1685, LBŁ 864; Marianna Borawska 1709, LBŁ 1181; Marta Borawska 1766, KAUŁc 747; Anna Borawska 1773, KAUŁ 1223; Maryanna Borawska 1808, KAZŁ 34; Marianna Borawska 1774, KAUŁ 1315; Julianna Borawska 1865, KAZŁ 89; Barbara Borawska 1868, KAZŁ 240; Emilia Borawska żona Stanisława z domu Żelechowska trzydzieści dwa lata 1890, KAUW 81; Jozefata Borawska córka Stanisława i Emilii w Nieławicach urodzona 1890, KAUW 81; Aleksandra Borawska żona Jana z domu Jekstowicz trzydzieści pięć lat 1890, KAUW 154; Bolesława Borawska córka Jana i Aleksandry w Rutkach urodzona 1890, KAUW 154; Marianna Borawska żona Seweryna z domu Choinska dwadzieścia trzy lata 1890, KAUW 200; Marianna Borawska żona Franciszka z domu Wondołowska trzydzieści dwa lata 1890, KAUW 204; Emilia Goman żona Liudwika z domu Borawska trzydzieści lat 1890, KAUW 214; Bronisława Borawska córka Jozefa i Franciszki w Rutkach urodzona 1890, KAUW 270; Franciszka Borawska żona Jozefa z domu Głowczinska dwadzieścia cztery lata 1890, KAUW 270; Balbina Borawska żona Jozefa z domu Polkowska dwadzieścia pięć lat 1890, KAUW 271; Teodora Borawska matka chrzestna Ignacego 1890, KAUW 271; Adela Bzura żona Andrzeja z domu Borawska trzydzieści lat 1890, KAUW 278; Anna Kalinowska żona Wawrzeńca z domu Borawskadwadzieścia sieem lat 1890, KAUW 309;Adela Dymnicka żona Aleksandra z domu Borawska dwadzieścia dwa lata 1890, KAUW 316; Jozefa Borawska matka chrzestna Aleksandry Dymnickiej 1890, KAUW 316; Marianna Borawska z domu Mieczkowska wdowa po Aleksandrze drobna szlachta trzydzieści sześć lat urodzona we wsi Mieczki w powiecie kolneńskim zamieszkałą w Nieławicach 1890, KAMW 20; Stanisława Borawska panna robotnica dwadzieścia cztery lata urodzona i zamieszkała we wsi Rutki 1890, KAMW 21; Marcianna Borawska matka Stanisławy żona zmarłego Wawrzenca z domu Gacka 1890, KAMW 21; Anna Borawska matka Katarzyny żona Mikołaja z domu Karwowska 1890, KAMW 30;Katarzyna Dombrowska z domu Borawska wdowa po Franciszku drobna szlachta dwadzieścia trzy lata urodzona we wsi Borawskie w powiecie kolneńkim zamieszkała w Rutkach 1890, KAMW 30; Julianna Borawska zmarła matka Liudwika żona zmarłego Franciszka z domu Kossakowska 1890, KAMW 44;Jozefa Borawska panna robna szlachta dwadzieścia osiem lat urodzona i zamieszkała we wsi Rutki 1890, KAMW 53; Wiktoria Borawska matka Jozefy żona zmarłego Wiktora z domu Chliudzinska 1890, KAMW 53; Franciszka Borawska matka zmarłego Jozefa żona Jozefa drobna szlachta w Rutkach mieszkająca 1890, KAZW 73; Konstancia Borawska matka zmarłych Franciszka i Marianny żona Tadeusza drobna szlachta w Nieławicach mieszkająca 1890, KAZW 182, 194; Marianna Borawska trzy lata urodzona i zmarła w Nieławicach córka Tadeusza i Konstancii 1890, KAZW 194.

BOREK: Jakub Borek 1609, MBŁ 363; Stanisław Borek 1612, MBŁ 1068; Jan Borek 1613, MBŁ 1242; Jadwiga Borek 1613 B, LBŁ 10; Kazimierz Borek 1637, LBŁ 1327; Piotr Borek 1652, LBŁ 2753; nazwisko utworzone od ap. borek, może od ps. boriti ‘zmagać się, mocować się, walczyć’ (za: SEM cz. 1. s. 16).

BORKOWSKI: Albert Borkowski 1642, LBŁ 1877; Napoleon Borkoski 1808, KAZŁ 72; Borkowski kucharz 1808, KAZŁ 21; Stanisław Borkowski klepkarz 1808, SKS; Grzegorz Borkoski 1809, KAZŁ 175; Leyba Berkowicz Borkowski wyrobnik 1831, APŁ z.169;Józef Borkowski syn Piotra bezterminowo urlopowany szeregowy 2 roty Finlandzkiego Batalionu Liniowego wyznania rzymskokatolickiego 1863, AUPśT 5; Antoni Borkowski, Miastkowo,Kuleszka, „aresztowany, był żandarmem, został pojmany z kindżałem” 10.01.1864, PPŁ; Władysław Borkowski, Szumowo, Srebrna, „wydalony ze wsi”, spis wydalonych nr 220, PPŁ 56; Leopold Borkowski 1887, KOPŁ 134; Jan Borkowski syn Józefa urzędnik Łomżyńskiego Rządu Gubernialnego 1889, AMPśT 1; Aleksander Borkowski syn Ignacego urzędnik Łomżyńskiego Rządu Gubernialnego 1890, AMPśT 7; Liudwik Borkowski czterdzieści lat robotnik we wsi Grondy mieszkający 1890, KAUW 24; Antoni Borkowski syn Franciszka i Jozefy w Bronowie urodzony 1890, KAUW 167; Franciszek Borkowski chłop rolnik czterdzieści dwa lata we wsi Bronowo mieszkający 1890, KAUW 167; Liudwik Borkowski pięćdziesiąt lat chłop rolnik we wsi Grondy mieszkający 1890, KAZW 62;Chaim Borkowski 1896, KS; Moszek Borkowski 1896, KS; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp: Borkowo, dziś Boreczek, pozn., gm. Brodnicz; Młp: Borkowice, rad., gm. Borkowice; Maz: Borkowo, łomż., gm. Kolno; Borkowo, płoc., gm. Sierpc; Borkowo, ciech., gm. Nasielsk (za: SEM cz. 3, s. 12) formantem –ski.

Forma żeńska: Borkowskiey slusarcedziecię 1739, LML 842; Sorka Borkówna 1808, KAZŁ 37; Antonina Borkowska 1810, KAŚŁ 84; Ewa Borkoska 1810, KAZŁ 269; Marianna Borkowska 1878, KOPŁ 43; Jozefa Borkowska żona Franciszka z domu Strumiłowska czterdzieści lat 1890, KAUW 167; Paulina Borkowska matka chrzestna Marianny Mroczek 1890, KAUW 184; Sara Borkowska 1896, KS.

BORO(W)SKI: Józef Borowski 1648, LBŁ 2430; Bartłomiej Borowski 1681, LBŁ 671; Mateusz Borowski 1693, LBŁ 1353; Kazimierz Borowski1782, KACŁ 141; Edward Borowski 1814, KAZŁ 15; Katarzyna z Borowskich 1819, KAMŚ 24: „(…) niegdy sławetnych Woyciecha i Katarzyny z Borowskich Sokolowskich małzonkow z gospodarstwa i rzemiosła utrzymuiących się w mieście Ciechanowcu (…) i tamze zmarłych syn”; Tomasz Borowski 1863, KAZŁ 137; Paweł Borowski 1879, KOPŁ 187; Stanisław Borowski syn Mateusza rezerwowy szeregowy wyznania prawosławnego 1886, AUPśT 28a; Konstantyn Borowski 1887, KOPŁ 139; Tomasz Borowski, rodzice nieznani, ZPK 91/1889; Romuald Borowski, syn Konstantego i Anastazji Sokołowskiej z Martą Babińską, córką Adama i Katarzyny, MPK 5/1898;Borowski 1896, KS 305; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp: Borowo, dziś Borów, koniń., gm. Grabów; płoc., gm. Łęczyca; Borów, skiern., gm. Bielawy; kal., gm. Opatówek; Młp: Borowa, tarn., gm. Czarna; Maz: Borowe, ciech., gm. Lipowiec Kościelny; Krpłd: Borów, zamoj., gm. Gorzków (za: SEM cz. 3, s. 12) formantem –ski.

Forma żeńska: Elżbieta Borowska 1734, LBŁ 87; Zuzanna i Katarzyna Borowskie 1761, KAUŁc 245; Lowyza Henryeta Borowska 1810, KAZŁ 324; lina Boroska „Uczciwemu Janowi Boroskiemu Gospodarzowi, Małżonka Jego prawa Krystyna z Domu Skrzypkowskich Roku 1825 Dnia 2 Miesiąca Czerwca Urodziła Corkę Taż przezemnie Xiędza Zacharyasza Mileskiewicza Parocha Cerkwi Wysockiey Maz. Ochrzczona y nazwana została Paulina” (Wieś Osipy) LMB s. 347–348; Anna Borowska „Uczciwemu Macieiowi Borowskiemu Wyrobnikowi iego prawa Małżonka Paulina z domu Jozwowna Roku 1826 dnia 10 Września Urodziła Corke. Ta (..) nazwana została Anna” (Wieś Osipy) LMB s. 369–370; Marianna Borowska 1878, KOPŁc 190.

BOROWICZ: Józef Borowicz 1874, KAŚŁ 13; nazwisko utworzone od rzeczownika bor ‘walka’ (za: SEM cz. 1, s.16 -17) formantem –owicz, też od n. os. Bor (za: NMK s. 71) formantem –owicz.

BORYSZE(W)SKI: Kazimierz Boryszewski 1755, LBŁ 1102; Józef Boryszewski 1757, LBŁ 1275; Mateusz Boryszewski 1757, LMŁ 2097; Piotr Boryszewski 1757, LBŁ 1303; Jan Joachim Boryszewski 1765, KAUŁc 652; Tomasz Boryszeski 1810, KAZŁ 277; Wawrzeniec Boryszewski gospodarz 1810, KAUŁ 358; Kazimierz Boryszewski, Obywatel…w Łomży zamieszkały 1831, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 17; Józef Franciszek Boryszewski 1832, KAUŁ 93;Józef Boryszewski, Miastkowo, PPŁ 26; Jan Boryszewski ojciec chrzestny Wojciecha Powichorwskiego 1890, KAUW 85; Romuald Boryszewski ojciec chrzestny Marianny Sulewskiej 1890, KAUW 145; Paulin Boryszewski ojciec chrzestny Paulina Stankiewicz 1890, KAUW 172; Kazimierz Boryszewski ojciec chrzestny Konstantego Samborskiego 1890, KAUW 234; Jozef Boriszewski ojciec chrzestny Aleksandry Karwowskiej 1890, KAUW 287; Jozef Boryszewski dwadzieścia trzy lata drobna szlachta we wsi Menczki mieszkający 1890, KAMW 27; Tomasz Boriszewski czterdzieści siedem lat chłop rolnik we wsi Zanklewo mieszkający 1890, KAZW 142; nazwisko utworzone od n. m. Młp: Borzyszowice, dziś Borszowice, kiel., gm. Sędziszów; Krpłd: Borysow (za: SEM cz. 3, s. 13) formantem –ski.

Forma żeńska: Marianna Boryszewska 1747, LBŁ 452; Antonina Boryszewska 1763, KAUŁc 471; Katarzyna Boryszewska 1792, KACŁ 1381; Agata Boryszewska 1795, KACŁ 1670; Maryanna Boryszewska 1810, KAUŁ 358; Katarzyna Boryszewska 1811, KAŚŁ 2; Dorota Maryanna Boryszewska 1831, KAUŁ 17; Franicszka Boryszewska matka chrzestna Julianny Samborskiej 1890, KAUW 143; Julianna Grabowicz żona Franciszka z domu Boryszewska trzydzieści lat 1890, KAUW 213; Katarzyna Boryszewska matka chrzestna Marcela Domurata 1890, KAUW 17; Salomea Żukowska żona Jakoba żyjąca matka Franciszka z domu Boryszewska 1890, KAMW 3.

BORZYMOWSKI: Woyciech Borzymowski, wyrobnik z Bożenicy 1831, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 73; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp: Borzymowice, włoc., gm. Choceń; Młp: Borzymów, Borzynów, dziś Borzymów, kiel., gm. Oleśnica (za: SEM cz. 3, s. 13) formantem –ski.

Forma żeńska: Lucya Borzymowska 1811, KAZB 29.

BOSSOWSKI: Osip Bossowski 1896, KS 332; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp: Boszkowo, dziś Buszkowo, bydg., gm. Koronowo; Młp: Boszowice, dziś Bosowice, kiel., gm. Stopnica (za: SEM cz. 3, s. 13) formantem –ski.

BOŻARSKI: August Bożarski 1756, LBŁ 1226; nazwisko nie występuje w SEM, NMK, SHNO, AŻP; może: Pożarski–nazwisko utworzone od n. m. Pożar (za: SHNO t. II, s. 480) formantem –ski.

BRAXATOR: Agnieszka Braxatoris 1643, LBŁ 1950; Grzegorza Braxatorisa żona Katarzyna 1746, LMŁ 1239; Grzegorz Braxator 1746, LMŁ 1220; nazwisko utworzone od braxa, -ae ‘naczynie na piwo o określonej pojemności; warzenie piwa, słód’ (za: SEM cz. 7, s. 53); braxator ‘słodownik, piwowar’ (za: NMK s. 74).

BRODO(W)SKI: Laurentius Brodowski de Czidzino–judicis castrensis Colnensis 1577, 1581; subjudice terrestri Łomzensi 1582; 1584; 1587;1587–wybrany jako poseł na koronację króla Zygmunta III Wazy: „Na którą to koronacyą do Krakowa ci przerzeczeni ichmp. dygnitarze, urzędnicy i rycerstwo z pośrodku siebie jmp. Andrzeja Modliszowskiego starostę łomzenskiego i p. Wawrzyńca Brodowskiego podsędka ziemskiego łomzienskiego za posły obrali zlecając onym i zupełną moc dając tam na tej koronacyej z drugiemi posłami porozumiewać i wszystko coby tam było potrzebnego odprawować.”; ASŁ 1595; 1598; 1601; Stanisław Brodowski–deputat do spisania artykułów z sejmiku z grudnia 1608 r., ASŁ; Sigismundus Brodowski–vicepalatini Łomzensis 1627, ASŁ; Józef Brodoski 1757, LMŁ 2172; Jan Brodowski 1879, KOPŁ 55; Adam Brodowski trzydzieści pięć lat robotnik we wsi Bożejewo mieszkający 1890, KAZW 185, 186; Jan Brodowski syn Jana mieszczanin miasta Łomży1901, AMPśT 16; Stanisław Brodowski, komendant obwodu w Szczuczynie, legionista 1 pułku, kapitan Wojsk Polskich, odznaczony Krzyżem Walecznych WP nr 9 z 1922; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp: Brodowo, pozn., gm. Środa Wielkopolska; Maz: Brodowo, ciech., gm. Winnica (za: SEM cz. 3, s.14) formantem –ski.

Forma żeńska: Marianna Brodowska 1747, LBŁ 429; Agnieszka Brodoska 1754, LMŁ 1827; Weronika Brodowska 1755, LBŁ 1119; Klementyna Brodowska córka posługacza 1842, WMZŁ 139; Marianna Brodowska 1869, KAŚŁ 54; Wilhelmina Brodowska panna mieszkanka miasta Łomży 1879, AUPśT 25; Liudwika Brodowska matka chrzestna Leokadii Abramowicz 1890, KAUW 174;

BRODZIK: Ewa Brodzik 1608, MBŁ 35; Grzegorz Brodzik 1612, MBŁ 960; Dorota Brodzik 1617, LBŁ 644; Andrzej Brodzik 1621, LBŁ 1590; Zofia Brodzik 1645, LBŁ 2243; Tomasz Brodzik 1650, LBŁ 2641; Dorota Brodzik 1651, LBŁ 1655; Stanisław Brodzik 1655, LBŁ 2947; Bartłomiej Brodzik 1656, LBŁ 3102; Franciszek Brodzik 1689, KAŚŁ 60; Jakub Brodzik 1711, LMŁ 334; Albert Brodzik 1712, LBŁ 1349; Piotr Brodzik 1734, LBŁ 462; Józef Brodzik 1741, LBŁ 351; Krzysztof Brodzik 1741, LBL 78; Szymona Brodzika dziecię 1741, LMŁ 924; Marianna Brodźik 1743, LBŁ 160; Julianna Brodźik 1744, LBŁ 207; Julianna Brodzik 1745, LMŁ 1154; Egidiusz Brodzik 1746, LBŁ 393; Krzysztof Brodzik 1748, LMŁ 1389; Marianna Brodźik 1750, LMŁ 1509;Szymon Brodzik 1756, LMŁ 2048; Adalbert Brodzik 1757, LML 2166; Józef Brodzik 1757, LBŁ 1319; Adalbert Brodzik 1759, LMŁ 2257; nazwisko utworzone od brodzić ‘chodzić po wodzie’ (za: SEM cz. 1, s. 18) formantem –ik.

Forma żeńska: Ewa Brodzikówna 1687, KAŚŁc 23.

(BRODZKI) Forma żeńska: Walerya Marya Brodzka 1868, KAZŁ 106; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp: Brody, pozn., gm. Lwówek; Krpłd: Brod (za: SEM cz. 3, s.14) formantem –ki.

BRONIKOWSKI: Paweł Bronikowski 1705, LBŁ 854; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp: Bronikowo, leszcz., gm. Śmigiel; Młp: Bronikowice, dziś Bronkowice, kiel., gm. Pawłów (za: SEM cz. 3, s. 15) formantem –ski.

BRULEŃSKI: Jakub Brulenski – podpisany pod aktem z listopada 1672 r., ASŁ; Andrzej, Jakub, Stanisław Bruleńscy – uczestnicy sejmu antekonwokacyjnego w Łomży, obradującego 6 lutego 1764 r. w związku z elekcją następcy zmarłego Augusta III króla Polski, ASŁ.

BRULIŃSKI//BROLIŃSKI: Stanisław Bruliński – podpisany pod aktem przystąpienia w sierpniu 1792 r. do konfederacji „pod laską Stanisława Szczęsnego Potockiego generała artylerii koronnej, orderów polskich kawalera”; sekretarz konfederacyi ziemi łomżyńskiej, stolnik i marszałek ziemi łomżyńskiej, orderu ś. Stanisława kawaler; podpisał akt z 22 sierpnia 1792 r. zawierający m.in. uzasadnienie przystąpienia do konfederacji targowickiej i prośbę o interwencję skierowaną do carycy Katarzyny, ASŁ; Kazimierz, Mikołaj, Szymon, Roch Brolenski, Maciej i Ewa Brolenscy 1817, KAMŚ 61: „(…) stawił się urodzony Kazimierz Brolenski wdowiec (…) niegdy urodzonych Macieia i Ewy z Nowowieskich Brolenskich małzonkow gospodarzy z rolnictwa zyiących we wsi Brolinie (…) na tym ze gospodarstwie zamieszkały apozmarłey (…) Maryannie z Prosienskich Brulenskiey małzonce swey pozostałym wdowcem (…) wprzytomności urodzonych Mikołaia Brolenskiego (…) Szymona Brolenskiego (…) Rocha Brolenskiego (…) gospodarzy rolnych”; Piotr i Anna Brolenscy 1817, KAMŚ 63; Jozefata z Brolenskich 1817, KAMŚ 64: „(…) urodzonych Łukasza i Jozefaty z Brolenskich Tyszkow małzonkow gospodarzy zrolnictwa zyiących we wsi Duchnach Starych (…) corka”; Augustyn Broleński 1818, KAMŚ 19: „(…) stawił się urodzony Augustyn Broleński wdowiecz (…) apozmarłey Małgorzacie Brulińskiey (…) we wsi Szabłach Starych pozostałym wdowcem”; Franciszek Brulinski, Idzi i Franciszka Brulinscy 1819, KAMŚ 59: „(…) stawił się urodzony Franciszek Brulinski młodzian (…) niegdy urodzonych Idziego i Franciszki z Tyszkow Brulinskich małzonkow gospodarzy zrolnictwa zyiących we wsi Szabłach Starych (…) zsłuzby żyiący syn”; Szymon, Adam Bruliński, Petronella z Brulińskich 1819, KAMŚ 62: „(…) stawił się urodzony Szymon Bruliński młodzian (…) niegdy urodzonego Adama Brulińskiego gospodarza rolnego we wsi Brulinie (…) i pozostałey po nim wdowy Petruneli z Brulińskiey małżonki jego syn”; Szymon i Marianna z Brulinskich Brulinscy, Jan, Roch Brulinski 1819, KAMŚ 5: „(…) stawiła się panna Rozalia Brulinska małoletnia lat szesnaście (…) urodzonych Szymona i Maryanny z Brulinskich Brulinskich we wsi Brulinie (…) przy swych rodzicach zamięszkała corka (…) wprzytomności urodzonych Jana Brulinskiego (…) Rocha Brulinskiego (…) gospodarze rolni pierwszy we wsi Brulinie”;Augustyn, Stanisław Brulinski 1820, KAMŚ 46: „(…) wprzytomności urodzonych Augustyna Bruli(n)skiego (…) i Stanisława Brulinskiego (…) we wsi Szabłach (…) gospodarzy rolnych”; Łukasz, Tomasz, Wawrzyniec Brulinski, Gertruda z Brulinskich 1820, KAMŚ 18: „(…) stawił się urodzony Łukasz Brulinski młodzian (…) wwsi Brulinie na gospodarstwie po oycu (…) cząstkowym dziedzicznym (…) niegdy urodzonego Tomasza Brulinskiego i zyiącey Gertrudy z Brulinskich dziedzicow cząstkowych (…) syn (…) wprzytomności urodzonych (…) Wawrzenca Brulińskiego (…) gospodarzy rolnych dziedzicow cząstkowych”; Wawrzyniec Bruliński 1823, KAMŚ 10: „(…) wprzytomności (…) urodzonych Wawrzeńca Brulińskiego (…) w wsi Brulinie (…) szlachty gospodarzy rolnych dziedzicow cząstkowych”; Walenty, Tomasz, Wawrzyniec Brulinski, Gertruda z Brulinskich 1823, KAMŚ 12: „(…) stawił się urodzony Walenty Brulinski szlachcic kawaler (…) urodzonych niegdy Tomasza Brulinskiego i Gertrudy z Brulinskich (…) we wsi Brulinie zamieszkałey (syn) (…) wprzytomności urodzonych Wawrzeńca Brulinskiego (…) w wsi Brulinie (…) osiadłych szlachty gospodarzy rolnych dziedzicow cząstkowych”; Zuzanna z Brulinskich 1823, KAMŚ 27: „(…) stawił się urodzony Blazey Jastrzębski wdowiec po zmarłey Zuzannie z Brulinskich szlachcic gospodarz dziedzic w wsi Grabowie osiadły”; Elżbieta z Brulinskich 1824, KAMŚ 12: „(…) w wsi Strzeszewie u wstępuiącey znim wsłuzbie za parobka zostaiący (…) urodzonych Adama Głębockiego (…) i niegdy Elzbiety z Brulinskich zmarłey w wsi Kaczynku (…) syn”;Roch Brolinski 1824, KAMŚ 23; Zofia z Brolinskich, Adam Brolinski 1824, KAMŚ 33: „(…) stawiła się także pani Zofia z Brolinskich Truszkowska szlachcianka dziedziczka cząstkowa wwsi Truszkach Pikulach osiadła (…) wdowa (…) urodzonych niegdy Adama Brolinskiego i Teressy z Zyznowskich małzonkow corką”; Tomasz, Wawrzyniec, Mikołaj Brolinski 1824, KAMŚ 38; Ambroży, Stanisław Brolinski 1825, KAMŚ 28; Jan Brolinski 1825, KAMŚ 29: „(…) w przytomnosci uczciwych a razem i urodzonych Jana Brolinskiego (…) z Brolina”; Augustyn Broliński 1826, KAUMZŚ 1: „(…) wprzytomności świadków Augustyna Brolińskiego z Szabłów Starych szlachcica rolnego”; Mikołaj Bruliński 1826, KAUMZŚ 3: „(…) wprzytomności świadków Mikołaia Brulińskiego szlachcica rolnego w wsi Brólinie zamięszkałego”; Jan Bruliński 1826, KAUMZŚ 19: „(…) wprzytomności swiadków Jana Brulińskiego z Brulina szlachcica rolnego”; Zofia z Brolinskich 1827, KAUMZŚ 7: „(…) zawarte zostało (…) małzeństwo pomiędzy (…) młodzianem szlachcicem rolnikiem w wsi Truszkach Pikulach zostaiącym i zrodzonym z Wawrzeńca i Zofii z Brolinskich małzonkow (Truszkowskich) synem”; Józefa z Brulińskich 1827, KAUMZŚ 13: „(…) zawarte zostało (…) małżeństwo między (…) młodzianem szlachcicem rólnym wwsi Duchnach Starych zamieszkałym urodzonym w teyże wsi z Łukasza i Jozefy z Brulińskich małżonków Tyszków tamże zamieszkałych szlachty rólnych”;Franciszek Bruliński, ŚniadowoDuchny Stare, „aresztowany, był żandarmem”, 13.12.1863, PPŁ 39; Wincenty Bruliński, ChlebiotkiOżarki, „był w bandzie Szajewskiego”, 14.03.1865, PPŁ 11, „wypuszczony z więzienia” 05.02.1864, PPŁ 42; Stanisław Bruliński1865, KAZŁ 191; Piotr Bruliński 1869, KAŚŁ 25; Marian Bruliński 1876, WPRŁ 147; Bronisław Bruliński 1887, KOPŁ 80; nazwisko utworzone od n. m. Maz: Brolino, dziś Brulino, łomż., gm. Nur (za: SEM cz. 3, s. 15) formantem –ski.

Forma żeńska: Łucja Brolenska 1817, KAMŚ 63: „(…) stawiłą się pana Łucya Brolenska (…) urodzonych Piotra i Anny ze Smiarowskich Brolenskich gospodarzy zrolnictwa zyiących we wsi Duchnach Starych (…) corka”; Małgorzata Brulińska 1818, KAMŚ 19; Marcianna z Brolińskiey 1819, KAMŚ 58: „(…) niegdy urodzonego Mikołaia Wysockiego gospodarza rolnego we wsi Brolinie (…) i pozostałey po nim wdowy Marcyanny z Brolińskiey Wysockiey małzonkow syn”; Rozalia Brulinska 1819, KAMŚ 5;Rozalia Brulińska 1823, KAMŚ 5: „(…) panna Rozalia Brulińska w miescie Sniadowie zamieszkała (…) urodzonych Wincentego niegdy i Teressy zyiącey małżonkow w miescie Sniadowie zamieszkałych (…) corka”; Marianna Brolinska 1824, KAMŚ 23: „(…) stawiła się także panna Maryanna Brolinska szlachcianka w wsi Brolinie przy rodzicach (…) urodzonych Rocha Brolinskiego (…) i Antoniny z Sierzputowskich (…) szlachty dziedzicow cząstkowych w teyze wsi osiadłych (…) corka”; Gertruda Brolinska 1824, KAMŚ 38: „(…) stawiła się urodzona Gertruda Brolinska szlachcianka dziedziczka cząstkowa w wsi Brolinie osiadła (…) wdowa po zmarłym Tomaszu Brolinskim urodzonych (…) zmarłych Wawrzenca Brolinskiego i Agnieszki z Głębockich małzonkow corka (…) wprzytomnosci urodzonych Mikołaia Brolinskiego (…) szlachcica z Brolina”; Ewa z Brolinskich Brolinska 1825, KAMŚ 28: „(…) stawiła się także urodzona Ewa zBrolinskich Brolińska po zmarłym Ambrożem Brolinskim (…) wdowa w wsi Brolinie szlachcianka na gospodarstwie rolnym osiadła (…) urodzonych niegdy (…) Stanisława Brolinskiego (…) i zyiącey Zuzanny z Szumowskich (…) małżonkow (…) corka”;Ludwika Brulińska 1868, KAŚŁ 13.

BRZOSKA: Kaspar Brzoska „Szlachetnemu Ludwikowi Brzosce Gospodarzowi Szlach. Jozefata Włostowska 6. Stycznia wieczorem urodziła Syna 1812. Ten dnia 7. Stycznia przeze mnie X. Zacharyasza Mieleszkiewicza proboszcza Cerkwi Ruskiej ochrzczony y nazwany został Kaspar.” (Brzoski Brzezinskie) LMB s. 140–141; Anna Brzoska „Szlach. Bazylemu Brzosce Gospodarzowi Małżonka Scholastyka Szymborska, dnia 7. Sierpnia rano urodziła Corkę. Ta (…) nazwana została Anna.” (Wieś Brzoski Stare v Gawrony) LMB s. 148–149; Jan Brzoska „Szlach. Barnabie Brzosce Gospodarzowi Małżonka Maryanna Wyszynska dnie 29. Października 1812. urodziła Syna, na świtaniu. (…) nazwany został Jan.” (Wieś Brzoski Stare v Gawrony) LMB s. 150–151; Dominik Brzoska „Szlachetnemu Baltazemu Brzosce gospodarzowi rolnikowi Małżonka iego prawa Scholastyka z domu Rybałtowskich dnia 4 Września roku 1813 urodziła Syna który (…) Ochrzczony na Jmie Dominik.” (Brzoski Stare) LMB s. 161–162; Karol Brzoska „Szlachetnemu Janowi Brzosce Gospodarzowi Małżonka Ewa Brzoszczanka dnia 31. Października 1813 przededniem urodziła Syna. Ten (…) nazwany został: Karol.” (Wieś Brzoski Tatary) LMB s. 165–166; Jan Brzoska „Szlachetnemu Antoniemu Brzosce Rolnikowi, Małżonka Maryanna Srzednicka dnia 12. Grudnia rano urodziła Syna. Ten (…) nazwany został: Jan.” (wieś Falki) LMB s. 169–170; Konstancya Brzoska „Szlachetnemu Franciszkowi Brzosce gospodarzowi Małżonka iego prawa Teressa z domu Piekutowskich 10. Lutego Roku 1814 o pułnocy Urodziła Corkę która (…) została ochrzczona na Jmie: Konstancya.” (Wieś Brzoski Tatary) LMB s. 171–172; Woyciech i Stanisław Brzoska „Szlach. Jozefowi Brzosce Gospodarzowi Małżonka Anna Wroblewska dnia 22. Kwietnia przed Południem, urodziła dwoch Synow, Bliznięta. Tegoż dnia (…) nazwany został: Woyciech (…) Drugi Ochrzczony y nazwany został: Stanisław.” (Wieś Brzoski Tatary) LMB s. 175–176; Paweł Kaietan Brzoska „Szlach. Marcinowi Brzosce Szlach Maryanna Brzoszczanka Baltazowna dnia 7 Sierpnia o południu 1814. urodziła Syna. Ten (…) nazwany został Jmionami: Paweł Kaietan.” (Wieś Brzoski Falki) LMB s. 179–180; Łucya Brzoska „Szlach. Rafałowi Brzosce Gospodarzowi, Małżonka Franciszka Wroblewska dnia 15. Grudnia w nocy Urodziła Corkę, która (…) nazwana została: Łucya.” (Brzoski Stare albo Gawrony) LMB s. 187–188; Mikołay Brzoska „Szlachetnemu Barnabie Brzosce Gospodarzowi Małżonka Maryanna Wyszyńska 9. Grudnia 1814. Urodziła Syna. Ten (…) nazwany został: Mikołay.” (Wieś Brzoski Stare v. Gawrony) LMB s. 187–188; Zofia Ewa Brzoska „Szlach. Ludwikowi Brzosce Gospodarzowi Małżonka, Jozafata z Domu Włostowskich primo voto Kaczyńska, Secundo voto Ludwikowa Brzoszczyna dnia 21. Grudnia wieczorem 1814. urodziła Corkę. Ta (…) nazwana została Jmionami: Zofia Ewa.” (Wieś Brzoski Brzezińskie) LMB s. 187–188; Elżbieta Brzoska „Szlach. Rafałowi Brzosce Gospodarzowi Małżonka Franciszka Wroblewska, dnia 14 Listopada 1815 przed południem urodziła corkę. Ta (…) Nazwana została: Elżbieta.” (Brzoski Stare v Gawrony) LMB s. 199–200; Agata Brzoska „Szlachetnemu Janowi Brzosce gospodarzowi Małżonka iego Ewa z domu Brzoskow Rok 181 Dnia 2 Lutego na switaniu Urodziła Corkę, ktora (…) Ochrzczona na Jmie Agata” (Wieś Brzoski Tatary) LMB s. 203–204; Apolonia Brzoska „Szlach. Jozefowi Brzosce Gospodarzowi Małżonka Anna Wroblewska dnia 14 Lutego przed pułnocą 1816 urodziła Corkę. Ta (…) nazwana została Apolonia.” (Wieś Brzoski Tatary) LMB s. 205–206; Maryanna Brzoska „Szlach. Baltazaremu Brzosce Gospodarzowi Małżonka Scholastyka Szymborska dnia 11 września rano urodziła Corkę. Ta (…) nazwana została: Maryanna.” (Wieś Brzoski Stare v Gawrony). LMB s. 211–212; Franciszka Brzoska „Szlachetnemu Franciszkowi Brzosce gospodarzowi Małżonka iego prawa Teresa z domu piekutowska dnia 10 Października 1816 urodziła Urodziła Corkę (…) Ochrzczona na imie Franciszka.” (Wieś Brzoski Tatary). LMB s. 213–214; Marcyanna Brzoska „Szlachetnemu Adamowi Brzosce gospodarzowi Małżonka iego prawa Maryanna z domu Wrobleska dnia 6 Grudnia rano 1816 Roku Urodziła Corkę ktora (…) Ochrzczona na Jmie Marcyanna.” (Wieś Tatary Brzoski). LMB s. 215–216; Agata Brzoska „Szlachetnemu Tomaszowi Brzosce gospodarzowi rolnikowi Małżonka iego prawa Krystyna z dmu Skłodoskich dnia 3 Lutego Roku 1817 Urodziła Corkę. ktora (…) Ochrzczona. na Jmie Agata” (Wieś Brzoski Stare) LMB s. 217–218; Benedykty Brzoska „Szlachetnemu Marcellemu Brzosce Małżonka Szlachetna Zofia Corka Mikołaya Brzoski z domu Brzoszczanka Roku 1817 dnia 21 Marca urodziła Syna przed zachodem słońca ktory (…) Ochrzczony na Jmie Benedykty.” (Wieś Brzoski Stare) LMB s. 221–222; Piotr Brzoska „Szlachetnemu Atoniemu Brzosce Gospodarzowi, Małżonka Ludwika Falkowska dnia 30 Września rono 1817 Roku urodziła Syna, Ten (…) Nazwany Został: Piotr.” (Wieś Brzoski Tatary) LMB s. 227–228; Ambrozy Brzoska „Szlachetnemu Barnabie Brzosce gospodarzowi Małżonka iego prawa z domu Gierałtowskich Wyszynskich 9 Grudnia Rok 1817 Urodziła Syna ktory (…) Ochrzczony na Jmie Ambrozy.” (Wieś Brzoski Stare) LMB s. 231–232; Dyonizy Brzoska „Szl.Jozefowi Brzosce Gospodarzowi Małzonka Anna Wroblewska dnia Osmego Kwietnia 1818 Roku urodziła Syna, ten (…) nazwany został: Dyonizy.” (Wieś Brzoski Tatary) LMB s. 235–236; Maryanna Brzoska „Szlachetnemu Franciszkowi Brzosce gospodarzowi Małżonka iego prawa Apolonia z domu Brzoskow Roku 1818 dnia 19 Kwietnia Urodziła Corkę (…) Ochrzczona na Jmie Maryanna.” (Wieś Brzoski Stare) LMB s. 235–236; Jakub Brzoska „Szlach. Rafałowi Brzosce Małżonka Fraciszka Wroblewska dnia 1 Lipca 1818 rano urodziła Syna. Ten (…) nazwany został: Jakub.” (Wieś Brzoski Stare v Gawrony) LMB s. 237–238; Szymon Brzoska „Szlach. Janowi Brzosce Gospodarzowi Małżonka Ewa Brzoszczanka Baltazowna Dnia 16 Lipca 1818 Urodziła Syna, Ten tegoż dnia przezemnie X. Ant. Markiewicza Wysockiego Proboszcza ochrzczony y nazwany został: Szymon.” (Wieś Brzoski Tatary) LMB s. 237–238; Petronela Brzoska „Szlachetnemu Marcelemu Brzosce gospodarzowi Małżonka iego Zofia Zdmu Brzoskow dnia 30 Lipca Roku 1818 Urodziła Corkę ktora (…) Ochrzczona na Jmie Petronela” (Brzoski Gawrony) LMB s. 239–240; Jozef Brzoska „Szlach. Franciszkowi Brzosce Gospodarzowi Szlach. Małżonka Julianna Konarzewska dnia 15 Marca rano 1819. urodziła Syna. Ten (…) nazwany został: Jozef.” (Wieś Brzoski Tatary) LMB s. 245–246; Waleryan Brzoska „Szlachetnemu Baltazemu Brzosce Gospodarzowi Małżonka Scholastyka Szymborska dnia 14. 1819 Kwietnia przed Switaniem urodziła Syna. Ten (…) nazwany został: Waleryan. (Wieś Brzoski Stare v Gawrony) LMB s. 247–248; Katarzyna Brzoska „Szlachetnemu Jozefatowi Brzosce Gospodarzowi Małżonka Konstancya Kuleszanka dnia Szóstego wieczorem Maia 1819 Urodziła Corkę. Ta (…) nazwana została: Katarzyna” (Wieś Brzoski Stare v Gawrony) LMB s. 249–250; Paweł Brzoska „Szlach. Adamowi Brzosce Gospodarzowi Małżonka Maryanna Wroblewska, dnia 29 Czerwca Roku 1819 Urodziła Syna. Ten (…) nazwany został: Paweł.” (Wieś Brzoski Tatary) LMB s. 249–250; Karolina Brzoska „Szlachetnemu Rafałowi Brzosce gospodarzowi Małżonka iego prawa Franciszka z domu Wroblewskich Roku 1819 Dni 31 Października Urodziła Corkę ktora (…) Ochrzczona na Jmie Karolina” (Wieś Brzoski Stare) LMB s. 253–254; Apolinary Brzoska „Szlachetnemu Marcinowi Brzosce gospodarzowi Małżonka iego prawa Maryanna z domu Brzoskowna dnia 10 Lutego Roku 1820 Urodziła syna ktory (…) Ochrzczony na Jmie Apolinary” (Brzoski Falki) LMB s. 257–258; Jan Brzoska „Szlachetnemu Franciszkowi Brzosce Gospodarzowi Małżonka iego prawa Apolonia z domu Brzoskow Roku 1820 Dnia 7 Stycznia Urodziła syna ktory (…) Ochrzczony na Jmie Jan.” (Brzoski Stare) LMB s. 257–258; Jozef Brzoska „Szlachetnemu Tomaszowi Brzosce Gospodarzowi Szlach. Krystyna Skłodowska dnia 19 Lutego na Switaniu urodziła Syna. Ten (…) nazwany został: Jozef. (Wieś Brzoski Stare v Gawrony) LMB s. 257–258; Anna Brzoska „Szlachetnemu Antoniemu Brzosce Gospodarzowi Małżonka Ludwika Falkowska dnia 12 Czerwca 1820 R. o Południu urodziła Corkę. Ta (…) nazwana została: Anna.” (Wieś Brzoski Tatary) LMB s. 263–264; Petronela Brzoska „Szlachetnemu Barnabie Brzosce gospodarzowi Małżonka iego prawa Maryanna z domu Wyszynskich Roku 1820 dnia 6 Sierpnia urodziła Corkę ktora (…) Ochrzczona na Jmie Petronela.” (Wieś Brzoski Stare) LMB s. 265–266; Paweł Brzoska „Szlachetnemu Jozefowi Brzosce Gospodarzowi Małżonka iego prawa Anna z domu Wrobleska Roku 1820 Dnia 18 Listopada Urodziła syna (…) Ochrzczony na Jmie Paweł” (Wieś Brzoski Tatary) LMB s. 269–270; Tadeusz Brzoska „Szlach. Marcellemu Brzosce Gospodarzowi Małżonka Zofia Brzoszczanka, dnia 27 Października rano 1820 urodziła Syna. Ten (…) nazwany został: Tadeusz.” (Wieś Brzoski Stare v Gawrony) LMB s. 269–270; Alexander Brzoska „Szlachetnemu Franciszkowi Brzosce gospodarzowi Małżonka iego prawa Julianna z domu Konarzewska Roku 1820 Dnia 2 Grudnia Urodziła syna ktory (…) Ochrzczony na Jmie Alexander” (Wieś Brzoski Tatary) LMB s. 271–272; Tomasz Brzoska „Szlachetnemu Jakubowi Brzosce gospodarzowi Małzonka iego prawa Tekla z domu Szymborska dnia 8 Grudnia Roku 1820 Urodziła syna ktory (…) Ochrzczony na Jmie Tomasz” (Wieś Srzednica Jakubowięta) LMB s. 271–272; Mikołay Brzoska „Szlachetnemu Jozofatowi Brzosce Gospodarzowi Małżonka iego prawa Konstancya Roku 1820 Dnia 10 Grudnia Urodziła syna ktory (…) Ochrzczony na Jmie Mikołay” (Wieś Brzoski Stare) LMB s. 271–272; Bogumiła Teofila Brzoska „Szlach. Baltazemu Brzosce, Gospodarzowi, Szlach. Scholastyka Szymborska Małżonka dnia 23 Grudnia w nocy 1820 Urodziła Corkę. Ta dnia (…) nazwana została: Bogumiła, czyli Teofila.” (Wieś Brzoski Stare v Gawrony) LMB s. 271–272; Wincenty Brzoska „Szlachetnemu Adamowi Brzosce gospodarzowi Małżonka iego prawa Maryanna z domu Wrobleskich Roku 1821 Dnia 5 Kwietnia Urodziła Syna Ktory (…) Ochrzczony na Jmie Wincenty” (Wieś Brzoski Tatary) LMB s. 277–278; Matheusz Brzoska „Szlachetnemu Barnabie Brzosce gospodarzowi Małzonka iego prawa Maryanna z domu Wyszynska Roku 1821 Dnia 8 Wrzesnia Urodziła Syna ktory (…) Ochrzczony na Jmie Matheusz.” (Wieś Brzoski Stare) LMB s. 283–284; Apolinar Brzoska „Szlachetnemu Marcinowi Brzosce Gospodarzowi Małżonka Maryanna Brzoszczanka Baltazowna dnia 14 Listopada 1821 przed Pułnockiem urodziła Syna, ten (…) nazwany został: Apolinar.” (Wieś Brzoski Falki) LMB s. 285–286; Piotr Brzoska „Szlachetnemu Janowi Brzosce gospodarzowi Małżonka iego prawa Ewa z domu Brzoskowna Roku 1822 d.29 Sierpnia Urodziła syna (…) na Jmie Piotr” (Wieś Brzoski Tatary) LMB s. 293–294; Klemens Brzoska „Szlach. Tomaszowi Brzosce Gospodarzowi, Małżonka Krystyna Skłodowska dnia 28 Listopada 1822 rano Urodziła Syna, ten (…) nazwany został: Klemens.” (Wieś Brzoski Stare v Gawrony) LMB s. 297–298; Wincenty Brzoska „Szlachett Rafałowi Brzosce gospodarzowi Małżonka iego prawa Franciszka z domu Wrobleska Roku 1822 Dnia 22 Listopada Urodziła syna ktory (…) Ochrzczony na Jmie Wincenty.” (Wieś Brzoski Stare v Gawrony) LMB s. 297–298; Ambroży Brzoska „Szlachetnemu Franciszkowi Brzosce gospodarzowi Małżonka iego prawa Apolonia z domu Brzoskow Roku 1823 Dnia 4 Kwietnia Urodziła syna ktory (…) ochrzczony na Jmie Ambroży” (Wieś Brzoski Stare) LMB s. 305–306; Jan Niepomucen Brzoska „Szlachetnemu Franciszkowi Brzosce gospodarzowi Małżonka iego prawa Julianna z domu Konarzeska Roku 1823 Dnia 28 Maja Urodziła syna ktory (…) Ochrzczony na Jmie Jan, Niepomucen.” (Wieś Brzoski Tatary) LMB s. 305–306; Ulianna Brzoska „Szlachetnemu Marcelemu Brzosce gospodarzowi Małżonka iego prawa Zofia z domu Brzoskow Roku 1823 Dnia 15 Maja Urodziła Corkę Ktora (…) Ochrzczona na Jmie Ulianna” (Wieś Brzoski) LMB s. 305–306; Franciszek Brzoska (?) „Szl. Adamowi Brzoszcze Gospodarzowi Małżonka iego prawa Maryanna z domu Wrobleska Roku 1823 dnia 5 Października Urodziła syna. Tenże (…) Ochrzczony na Jmie Franciszek.” (Brzoski Tatary) LMB s. 311–312; Jakob Brzoska „Szlachetnemu Stanisławowi Brzosce Małżonka iego prawa Maryanna z Domu Brzoszczanka Roku 1823 dnia 31 Października Urodziła Syna. Tenże przezemnie Xsiędza Zacharyasza Mieleszkiewicza P. Cerkwi Wysockiej Ochrzczony na Jmie Jakob.” (Wieś Brzoski Tatary) LMB s. 313–314; Julianna Brzoska „Szlachetnemu Stanisławowi Brzosce Małżonka iego prawa Maryanna z Domu Brzoszczanka Roku 1823 dnia 31 Października Urodzila Corkę. Ta przezemnie Xiędza Zacharysza Mieleszkiewicza P. Cerkwi Wysockiej Ochrzczona na Jmie Julianna z Bliżniąt.” (Wies Brzoski Tatary) LMB s. 313–314; Szlachetnemu Tomaszowi Brzosce Gospodarzowi Małżonka iego prawa Krystyna z Domu Skłodowska Roku 1824 dnia 10 Lutego Urodziła Corkę Ta przezemnie Xiędza Jozefa Gąsowskiego Administratora Kościoła Wysockiego Ochrzczona na Jmie Anna Rodzice Chrzesni byli Szlachetny Stanisław (brak nazwiska) i Szlachetna Zofia Brzoszczanka (Wieś Brzoski v Gawrony) LMB s. 317–318; Anna Brzoska „Szlachetnemu J.P. Antoniemu Brzoszcze Gospodarzowi Małżonka iego prawa Ludwika Falkowska R 1824 dnia 7 Lipca urodziła Corkę. Ta (…) Ochrzczona na Jmie Anna” (Wieś Brzoski Tatary) LMB s. 323–324; Michał Brzoska „Szlachetnemu Jakobowi Brzoszcze Gospodarzowi Małżonka iego prawa Tekla z Domu Szymborska Roku 1824 dnia 30 Miesiąca Wrzesnia Urodziła Syna Tenże (…) nazwany został Michał” (Wies Srzednica Jakubowięta) LMB s. 329–330; Jzabella Paulina Brzoska „Szlachetnemu Franciszkowi Brzosce Gospodarzowi Małżonka iego prawa Julianna Konarzewska Roku 1825 Dnia 22 Miesiąca Marca Urodziła Corkę. Taż (…) nazwana została Dwoma Jmionami Jzabella Paulina” (Wieś Brzoski Tatary) LMB s. 343–344; Anastazya Brzoska „Szlachetnemu Marcinowi Brzosce Gospodarzowi, Małżonka Jego Prawa Maryanna z Domu Brzoszczanka Roku 1825 Dnia 9 Miesiąca Maja Urodziła Corkę, Taż (…) nazwana została Anastazya” (Wieś Brzoski Falki); Agnieszka Brzoska „Szlachetnemu Barnabie Brzosce Gospodarzowi, Małżonka Jego prawa Maryanna z Domu Wyszyńska Roku 1825 Dnia 13 Maja Urodziła Corkę Taż (…) nazwana została Agnieszka” (Wieś Brzoski Stare vel Gawrony) LMB s. 347–348; Maryanna Brzoska „Szlachetnemu Jozefowi Brzosce Gospodarzowi, Małżonka Jego prawa Anna z Domu Wrobleskich Roku 1825 Dnia 28 Maja Urodziła Corkę Taż (…) nazwana została Maryanna” (Wieś Brzoski Tatary) LMB s. 347–348; Weronika Brzoska „Szlachetnemu Jozefowi Brzosce Gospodarzowi, Małżonka Jego prawa Maryanna z Domu Szymborskich roku 1825 Dnia 1 Miesiąca Października Urodziła Corkę Taż (…) Nazwana została Weronika” (Wieś Brzoski Stare vel Gawrony) LMB s. 353–354; Maryanna Brzoska „Szlachetnemu Janowi Brzosce Gospodarzowi, Małżonka Jego prawa z Domu Brzoszczanka Roku Dnia 7 Listopada Urodziła Corkę Taż (…) Nazwana została Maryanna” (Wieś Brzoski Falki) LMB s. 353–354; Grzegorz Brzoska „Szlach. Rafałowi Brzosce Gospodarzowi małzonka iego prawa Franciszka Wroblewska Roku 1826 dnia 7 Maja Urodziła Syna. Ten (…) nazwany został Grzegorz.” (Brzoski Stare v Gaw.) LMB s. 365–366; Maryanna Brzoska „Szlachetnemu Janowi Brzosce Gospodarzowi Małżonka iego prawa Petronella z Domu Gierałtowskich Roku 1826 dnia 22 Sierpnia urodziła Corkę ta (…) ochrzczona na Jmie Maryanna” (Brzoski Brzezinskie) LMB s. 367–368; Szymon Brzoska „Szlachetnemu Adamowi Brzosce Gospodarzowi iego Małżonka prawa Maryanna z Wroblewskich roku 1826 dnia 27 Października Urodziła Syna. Ten (…) nazwany został Szymon” (Brzoski Tatary) LMB s. 369–370; Jan Marcelli Brzoska „Szlachetnemu Stansławowi Brzosce Gospodarzowi iego prawa małżonka Klara z Wnorowskich Roku 1826 dnia 30 Października Urodziła Syna. Ten (…) nazwany został Jan Marcelli” (Brzoski Tatary) LMB s. 369–370; Julianna Brzoska „Szlachetnemu Woyciechowi Brzosce Gospodarzowi iego prawa Małżonka Konstancya z Jabłońskich Roku 1827 dnia 8 Stycznia urodziła Corkę. Ta (…) nazwana została Julianna” (Wieś Brzoski Tatary) LMB s. 371–372; Adolf Franciszek Brzoska „Szlach Kazimierzowi Brzosce Gospodarzowi Małżonka iego prawa Franciszka z Gierałtowskich Roku 1827 dnia 11 Stycznia urodziła Syna. Ten (…) nazwany został Adolf Franciszek” (Brzoski Gawrony) LMB s. 371–372; Jozef Brzoska „Szlachetnemu Woyciechowi Brzosce Gospodarzowi, Małżonka Jego prawa Konstancya z Domu Jabłonskich Roku 1825 Dnia 25 Wrzesnia Urodziła Syna Tenże (…) Nazwany został Jozef” (Wieś Brzoski Tatary) LMB s. 353–354; Maryanna Brzoska „Bartłomieiowi Brzosce Szynkarzowi iego prawa Małżonka Helena z Krasuckich Roku 1826 dnia 9 Listopada Urodziła Corkę (…) Ochrzczona została na Jmię Maryanna” (Brzoski Tatary) LMB s. 371–372; Adolf Witold Brzoska „Szlachetnemu Franciszkowi Brzosce Gospodarzowi iego Małżonka prawa Julianna z Konarzewskich Roku 1827 dnia 18 Stycznia urodziła Syna. Ten (…) nazwany Adolf Witold” (Wieś Brzoski Tatary) LMB s. 375–376; Jozefata Brzoska „Szlachet Jakubowi Brzosce Gospodarzowi Małżonka iego prawa Tekla z Szymborskich Roku 1827 dnia 21 Marca urodziła Corkę Ta (…) nazwana została Jozefa” (Srzednica Jakubowięta) LMB s. 377–378; Jan Brzoska „Szlachetnemu Jozefowi Brzosce Gospodarzowi iego prawa Małżonka Maryanna z Szymborskich Roku 1828 dnia 28 Czerwca Urodziła Syna ten przez X-a Zacharyasza Plebana Cerkwi Wysockicj ochrzczony i nazwany został Jan” (Brzoski Gawrony) LMB s. 391–392; Piotr Brzoska „Szlachet: Franciszkowi Brzosce Gospodarzowi iego prawa Małżonka Apolonia z domu Brzoskowna Roku 1828 dnia 29 Czerwca Urodziła Syna ten (…) nazwany iest na Jmię Piotr” (Brzoski Gawrony) LMB s. 391–392; Petronella Brzoska „Szlachetnemu Barnabie Brzosce Gospodarzowi iego prawa Małżonka Maryanna z Wyszyńskich Roku 1828 dnia 31 Lipca urodziła Corkę ta (…) nazwana została Petronella” (Brzoski Gawrony) LMB s. 393–394; Jakub Brzoska „Szlachetnemu Stanisławowi Brzosce Gospodarzowi Roku 1828 dnia 20 Lipca Klara z domu Wnorowska Panna urodziła Syna ten (…) nazwany został Jakub” (Brzoski Tatary) LMB s. 393–394; Antoni Brzoska „Szlachetnemu Janowi Brzosce Gospodarzowi iego prawa Małżonka Petronella z Gierałtowskich Roku 1828 dnia 3 Sierpnia urodziła syna tan (…) nazwany na Jmię Antoni” (Brzoski Brzezińskie) LMB s. 393–394; Julianna Brzoska „Szlachet: Janowi Brzosce Gospodarzowi iego prawa Małżonka Ewa z domu Brzoskowna Roku 1828 dnia 30 Sierpnia urodzila Corkę Ta (…) nazwana została Julianna” (Brzoski Tatary) LMB s. 395–396; Anastazya Brzoska „Szlachetnemu Woyciechowi Brzosce Gospodarzowi iego prawa Małżonka Konstancya z Jabłońskich Roku 1828 dnia 15 Grudnia urodziła Corkę Taż (…) nazwana została Anastazya” (Brzoski Tatary) LMB s. 401–402; nazwisko utworzone od ap. brzoza ‘gatunek drzewa’ (za: SEM cz. 1, s. 21).

Forma żeńska: „Szlachetna Zofia Brzoszczanka Roku 1813 dnia 15 Października Urodziła Syna nieprawego łoża, który (…) Ochrzczony na Jmie Kalixty.” (Wieś Brzoski Stare) LMB s. 165–166; „Szlachetna Rozalia Brzoszczyna po Jerzym Wdowa dnia 18 Czerwca po południu 1816 urodziła Syna z nieprawego Łoża. Ten (…) nazwany został: Jan.” (Wieś Brzoski Brzezińskie) LMB s. 209–210; „Szlach. Zofia Brzoszczanka Panna, dnia 5 Maia 1817 wieczorem urodziła z nieprawego Łoża Syna. Ten (…) nazwany został: Stanisław” (Wieś Brzoski Stare v Gawrony) LMB s. 223–224; „Szlachetna Rozalia Brzoszczyna Wdowa po Jerzym, dnia 18 Marca Roku 1821 z nieprawego Łoża urodziła Corkę. Ta (…) nazwana iest Jozefa” (Wieś Brzoski Brzeinskie) LMB s. 275–276.

BRZOSTOWSKI: Tomasz Brzostowski–sędzia wiski, podpisany pod aktem z 1661 r., ASŁ; Tomasz Kazimierz Brzostowski–cześnik różański, marszałek sejmiku w r. 1670; w 1671 r. wybrany na posła do króla, „aby in occurentibus materiis, to jest o relegowanych przeciwko prawu deputatach i o aukcyej wojska przez spólną konferencyą nobis et patriae provideat restu grationem ablatorum procureat,” ASŁ; Feliks Brzostowski 1869, KAZŁ 186; Aleksander Brzostowski trzydzieści sześć lat posadnik rolny w Wiźnie mieszkający 1890. KAUW 38; Stanisław Brzostowski dwadzieścia dwa lata drobna szlachta we wsi Nieławice mieszkający 1890, KAMW 20; Stanisław Brzostowski dwadzieścia dwa lata drobna szlachta we wsi Nieławice mieszkający 1890, KAMW 55; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp: Brzostowo, dziś Brzostów, kal., gm. Jaraczewo; Młp: Brzostowice, dziś Brzostowiec, rad., gm. Mogielnica; Maz: Brzostowo, łomż., gm. Jedwabne (za: SEM cz. 3, s. 16) formantem –ski.

Forma żeńska: Aleksandra Dombrowska żona Franciszka z domu Brzostowska dwadzieścia siedem lat 1890, KAUW 19; Jozefa Brzostowska matka chrzestna Stefanii Kossakowskiej 1890, KAUW 34; Marianna Kossakowska żona Wincentego z domu Brzostowskadwadzieścia cztery lata 1890, KAUW 34; Jozefa Kossakowska żona Wiktora z domu Brzostowska trzydzieści pięć lat 1890, KAUW 298.

BRZOZA//BRZOSA: Katarzyna Brzoza „Szlachetnemu Rafałowi Brzoza rolnikowi gospodarzowi małzonka iego prawa Franciszka z domu Wroblewskich dnia 20 Listopada Roku 1811 urodziła Corkę, która (..) ochrzczona na Jmie Katarzyna” (Brzoski Stara Wieś) LMB s. 136–137; Maryanna Brzosa „Szlach. Franciszkowi Brzosa Gospodarzowi, Małżonka iego prawa Apolonia Brzoszczanka Roku 1826 Dnia 2 Lutego Urodzila Corkę. Ta (…) Ochrzczona y Nazwana została Maryanna.” (Wieś Brzoski Stare) LMB s. 359–360; Ick Joskowicz Brzoza garbarz 1827, APŁ z. 169; Idzk Joskowicz Brzoza piekarz 1827, APŁ z. 169; Jośk Leybowicz Brzoza piekarz 1827, APŁ z. 169; Leybka Jośkowicz Brzoza piekarz 1827, 1831 APŁ z. 169; Dawid Chackowicz Brzoza wyrobnik 1828, APŁ z. 169; Roszka Idzkowicz Brzoza, córka Idzka i Szmy Jośkowiczów Brzozów 1827, APŁ z. 169; Szeyna, córka Leybka Jośkowicza Brzozy 1827, APŁ z. 169; Szymon, syn Jośka Leybowicza Brzozy 1827, APŁ z.169; Abram, Chaja, Gołda, Inga, Jankiel, Leja, Lejba, Tobiasz Brzoza 1896, KS 314; nazwisko utworzone od por. Brzoska.

BRZOZO(W)SKI: Jan Franciszek Wincenty Brzozowski KAUKB 1818: “Stawił się sławetny Jan po Franciszku Brzozowski liczący lat trzydzieści pięć w Goskowie Nowym za kontraktem zamieszkały i okazał nam dziecię płci męskiej które urodziło się w tymże domu kontraktowym pod numerem dwudziestym (…) życzeniem jego jest nadać mu imię Wincenty”; Woyciech Brzozowski „Szlach. Piotrowi Brzozowskiemu Gospodarzowi Małżonka Magdalena Brzoszczanka dnia 10 Kwietnia o południu 1816 Urodziła Syna. Ten (…) nazwany Został: Woyciech.” (Brzoski Stare albo Gawrony) LMB s. 207–208; Jan Brzozoski „Szlachetnemu Taduszowi Brzozoskiemu Gospodarzowi Małżonka iego Brygida z domu Tarachulskich Roku 1817 dnia 23 Pażdziernika Urodziła Syna ktory (…) Ochrzczony na Jmie Jan.” (Srzednica Maćkowięta) LMB s. 229–230; Tomasz Brzozoski „Szlachetnemu Antoniemu Brzozoskiemu gospodarzowi Małżonka iego prawa Franciszka z domu Jabłońska Roku 1819 dnia 22 przed południem Urodziła Syna ktory (…) Ochrzczony na Jmie Tomasz.” (Wieś Srzednica Maćkowięta) LMB s. 253–254; Walenty Brzozoski „Szlachett Antoniego Brzozoskiego gospodarzowi Małżonka iego prawa Franciszka z domu Jabłonska Roku 1822 Dnia 14 Lutego Urodziła Syna Ktory (…) Ochrzczony na Jmie Walenty” (Wieś Sredni. Maćkowięta) LMB s. 289–290; Jan Brzozowski „Szlachetnemu Piotrowi Brzozowskiemu Gospodarzowi Małżonka iego prawa Magdalena z domu Brzoszczanka Roku 1824 dnia 26 M-ca Sierpnia Urodziła Syna Tenże (…) nazwany został Jan” (Wieś Brzoski Stare) LMB s. 325–326; Jan Brzozowski „Uczciwemu Mateuszowi Brzozowskiemu Gospodarzowi Małżonka iego prawa z Domu Malinowska Roku 1824 dnia 18 Miesiąca Listopada Urodziła Syna Tenże (…) nazwany został Jan” (Wieś Osipy) LMB s. 333–334; Wincenty Brzozowski „Szlachetnemu Tadeuszowi Brzozowskiemu Gospodarzowi, Małżonka iego prawa Brygida z Domu Tarachulska Roku 1825 Dnia 22 Miesiąca Stycznia Urodziła Syna Tenże (…) nazwany został Wincenty.” (Wieś Srzednica Maćkowięta) LMB s. 337–338; Jan Brzozowski „Szlachetnemu Stanisławowi Brzozowskiemu Gospodarzowi małżonka prawa Maryanna z domu Brzoskowna Roku 1826 dnia 26 Lipca Urodziła Syna ten (…) nazwany został Jan” (Wieś Brzoski Tatary) LMB s. 367–368; Jozef Brzozowski „Uczciwemu Mateuszowi Brzozowskiemu Rolnikowi iego prawa Małżonka Anna z Malinowskich Roku 1827 dnia 5 Sierpnia urodziła Syna Ten (…) nazwany został Jozef” (Wieś Osipy) LMB s. 381–382; Jan Walenty Brzozowski 1829, KAUŁ 132; Jośk Zelkowicz Brzozowski szynkarz 1835, APŁ z. 169; Stefan Brzozowski, Wizna, wrócił z bandy, 14.03.1865, PPŁ 14; Józef Brzozowski 1879, KOPŁ 34; Konrad Stanisław Brzozowski, syn Franciszka i Marianny Kuleszy, ZPK 37/1889; Franciszek Brzozowski ojciec chrzestny Marcela Domurata 1890, KAUW 17; Marcin Brzozowski pięćdziesiąt sześć lat posadnik rolny w Wiźnie mieszkający 1890, KAUW 188; Aleksander Brzozowski posadnik rolny trzydzieści pięć lat w Wiźnie mieszkający 1890, KAUW 296; Franciszek Brzozowski syn Aleksandra i Marianny w Wiźnie urodzony 1890, KAUW 296; Franciszek Brzozowski czterdzieści lat robotnik w Wiźnie mieszkający 1890, KAZW 168; Franciszek Brzozowski trzech dni urodzony i zmarły w Wiźnie syn Aleksandra i Marianny 1890, KAZW 173;Aleksander Brzozowski ojciec zmarłego Franciszka mąż Marianny posadnik rolny w Wiźnie mieszkający 1890, KAZW 173; Stanisław Brzozowski, syn Franciszka lat 35, właściciela cząstkowego i Domiceli Gierłachowskiej lat 32, urodzony w Frankach Dąbrowie 10.08.1890, UPKB 142/1890; Stanisław Brzozowski, syn Franciszka i Domiceli Gerłachowskiej, ZPK 14/1891; Łukasz Brzozowski, syn Adolfa i Scholastyki Zaleskiej z Stefanią Grodzką, córką Konstantego i Marianny Wnorowskiej, MPK 27/1900; nazwisko utworzone od n. m. Młp: Brzozowa, tarn., gm. Gromnik; Brzozowa, tarnob., gm. Połaniec; Maz: Brzozów, piotr., gm. Pilica; Brzozowo, łomż., gm. Kolno; Krpłd: Brzozów, krośn. (za: SEM cz. 3, s. 17) formantem –ski.

Forma żeńska: Krystyna Brzozowska 1737, LBŁ 121; Barbara Brzozowska 1782, KACŁ 173; Zofia Marianna Brzozowska 1786, KACŁ 571; Marianna Aniela Brzozowska 1791, KACŁ 1207; Aniela Brzozowska „Szlachetnemu Antoniemu Brzozowskiemu Małżonka Franciszka Jabłońska dnia 9 Kwietnia rano 1814. Urodziła Corkę. Ta (…) nazwana została: Aniela.” (Wieś Srzednica Maćkowięta) LMB s. 175–176; Maryanna Brzozowska „Szlach Antoniemu Brzozowskiemu Gospodarzowi Małżonka Franciszka Jabłońska Dnia 6 Kwietnia rano 1817 urodziła Corkę. Ta (…) nazwana została Maryanna.” (Wieś Srzednica Maćkowięta) LMB s. 221–222; Petronella Brzozoska „Szlachett Tadeuszowi Brzozoskiemu gospodarzowi Małzonka iego prawa Brygida z domu Tarachulska roku 1822 Dnia 13 Listopada Urodziła Corkę, ktora (…) Ochrzczona na Jmie Petronella” (Wieś Srzednia Maćkowięta) LMB s. 297–298; Antonina Brzozowska „Ucz. Mateuszowi Brzozowskiemu Gospodarzowi Małżonka iego prawa Anna z domu Malinowskich R.1823 Dnia 10 Czerwca wieczorem Urodzila Corkę. Ta przez Zacharyusza Mielezkiewicza Parocha Ruskiego Ochrzczona na Jmie: Antonina.” (Wieś Osipy) LMB s. 307–308; Anna Brzozowska „Szlachetnemu Stanisławowi Brzozowskiemu Gospodarzowi iego Małżonka prawa Maryanna z domu Brzoskowna Roku 1826 dnia 26 Lipca urodziła Corkę, (…) Dane iej Jmie Anna” (Wies Brzoski Tatary) LMB s. 367–368; Pesza Brzozowska wyrobnica 1831, APŁ z. 169; Maksymilia Brzozowska 1870, KAŚŁ 21; Teresa Brzozowska 1874, KAŚŁ 22; Marianna Piaseczna żona Kazimierza z domu Brzozowska trzydzieści sześć lat 1890, KAUW 67; Marianna Brzozowska żona Aleksandra z domu Piaseczna czterdzieści lat 1890, KAUW 296;Marianna Brzozowska matka zmarłego Franciszka żona Aleksandra posadnica rolna w Wiźnie mieszkająca 1890, KAZW 173; Marianna Brzozowska, córka Franciszka lat 32, właściciela cząstkowego i Domiceli Gierłachowskiej lat 30, urodzona w Frankach Dąbrowie 01.01.1892, UPKB 1/1892

BRZÓSKA: Monika Brzóska, lat 60, panna, córka Antoniego i Agnieszki Kulikowskiej, zmarła w Kapicach Lipnikach 11.12.1812, ZSPK 52/1812; Grzegorz Brzóska, lat 75, syn Józefa i Franciszki Kobylińskiej, mąż Ewy Frankowskiej, zmarł w Sikorach Piotrowiętach 27.09.1814, ZSPK 60/1814; Katarzyna z Brzoszkow 1817, KAMŚ 67: „(…) niegdy urodzonych Leona i Katarzyny z Brzoszkow Truszkowskich małzonkow gospodarzy z rolnictwa zyiących we wsi Truszkach Krukach (…) syn”; nazwisko utworzone od por. Brzoska.

CHOIŃSKI: Albert Choinski 1627, LBŁ 318; Stanisław Choinsky 1631, LBŁ 681; Mateusz Kazimierz Choiński 1739, LBŁ 211; Szymon Choiński 1741, LBŁ 37; Ignacy Choiński 1749, LBŁ 562; Antoni Choiński lat 80, syn Kazimierza i Zofii Wnorowskiej, mąż Katarzyny Kaczkowskiej, zmarł w Wnorach Kuzelach 04.05.1808, ZSPK 2/1808; Wojciech Choiński KAUKB 1818: “Stawiła się szlachetna Magdalena małżonka szlachetnego Wojciecha Choińskiego”; Hieronim Choiński, Szczepankowo Grzymały, „wydalony ze wsi”, spis wydalonych nr 401, PPŁ 1131; Benedykty Choiński „Szlach. Łukaszowi Choinskiemu Gospodarzowi Małżonka iego Tekla Sokołowska Roku 1826 dnia 21 Marca Urodziła Syna. Ten (…) nazwany został Benedykty.” (Wieś Brzoski Stare) LMB s. 361–364; Jozef Choiński „Szlachetnemu Łukaszowi Choińskiemu Gospodarzowi iego prawa Małżonka Tekla z Sokołowskich Roku 1827 dnia 9 Września urodziła Syna. Ten (…) nazwany został Jozef” (Wieś Brzoski Gawrony) LMB s. 383–384; Paweł Choiński gospodarz 1864, KAZŁ 73; Leonard Choiński żołnierz czasowo urlopowany 1868, KAZŁ 202; Piotr Choiński żołnierz rezerwy 1869, KAZŁ 87; Paweł Choiński, syn Aleksandra i Teresy Kalinowskiej z Marianną Piszczatowską, córką Tomasza i Józefaty Dobkowskiej, MPK 5/1884; Jan Choiński, syn Marcina i Salomei Stypułkowskiej z Anną Piszczatowską, córką Ignacego i Anny Sikorskiej, MPK 27/1884; Władysław Choiński, syn Onufrego i Franciszki Wądołowskiej z Teodorą Dąbrowską, córką Juliana i Balbiny Kuleszy, MPK 37/1886; Franciszek Choiński, syn Jana i Brygidy Kalinowskiej z Józefą Dobkowską, córką Tomasza i Konstancji Zaleskiej, MPK 18/1889;Franciszek Choiński, syn Jana lat 30, właściciela cząstkowego i Anny Piszczatowskiej lat 30, urodzony w Stypułkach Szymanach 22.02.1890, UPKB 38/1890; Jan Choinski trzydzieści lat chłop rolnik we wsi Srebrowo mieszkający 1890, KAUW 45; Jan Choinski chłop rolnik dwadzieścia siedem lat we wsi Srebrowo mieszkający 1890, KAUW 205; Franciszek Choinski ojciec Balbiny mąż zmarłej Rozalii ze Skarżinskich 1890, KAMW 10;Jozef Choinski ojciec zmarłej Heleny mąż Marianny chłop rolnik w Niwkowie mieszkający 1890, KAZW 2; Jan Choinski dwadzieścia osiem lat chłop rolnik we wsi Srebrowo mieszkający 1890, KAZW 29; Wojciech Choinski pięćdziesiąt sześć lat chłop rolnik we wsi Zanklewo mieszkający 1890, KAZW 30;Wiktor Choinski trzydzieści sześć lat chłop rolnik we wsi Zanklewo mieszkający 1890, KAZW 94; Jan Choinski robotnik sześćdziesiąt dwa lata urodzony w Zanklewie zmarły w Janczewie syn zmarłęgo Mateusza i Ewwy mąż Teofilii z Żajkowskich 1890, KAZW 147; Mateusz Choinski zmarły ojciec zmarłęgo Jana mąż Eww 1890, KAZW 147; Marcin Choiński, syn Jana i Marianny, ZPK 34/1889; Jan Choiński, syn Karola i Józefy Żajkowskiej, ZPK 35/1892; Józef Choiński, syn Feliksa i Scholastyki Tyborowskiej z Anastazją Kruszewską, córką Stanisława i Julianny Dobkowskiej, MPK 9/1893; Jan Kapistran Choiński, syn Wincentego i Teofili Wnorowskiej z Marianną Kłoskowską, córką Stanisława i Marianny, MPK 20/1894; WincentyChoiński, lat 75, syn Jakuba i Teresy, zmarł w Wnorach Kuzelach 29.03.1896, ZPK 52/1896; Jan Choiński, Paweł i Marianna Piszczatowska, ZPK 51/1900; Aleksander Choiński, Paweł i Marianna Piszczatowska, ZPK 82/1901; Franciszek Choiński, Paweł i Marianna Piszczatowska, ZPK 69/1902;Kazimierz Choiński ksiądz, Piotr i Julianna Wróblewska, ZPK 124/1903; Franciszek Choiński, Antoni i Wiktoria Kulesza, ZPK 108/1904; Choiński, żandarm ze wsi kościelnej Kołaki, DkZ,WP 1-4/1929; Julian Choiński z Stypułk, żandarm, DkZ,WP 1-4/1929; nazwisko utworzone od n. m. Chojno (za: SHNO, t. I, s. 53) formantem –ski.

Forma żeńska: Magdalena Choińska 1738, LBŁ 160;Anna Choińska 1740, LBŁ 309; Krystyna Choińska 1745, LBŁ 333; Agnieszka Choinska 1796, KACŁc 1729; Katarzyna Choińska z domu Kaczkowska lat 70, córka Tomasza i Marianny Truskolaskiej, wdowa po Antonim, zmarła w Wnorach Kuzelach 11.03.1810, ZSPK 79/1810; Monika Choińska lat 36, panna, córka Tomasza i Katarzyny Zajkowskiej, zmarła w Kobylinie Pieniążkach 22.04.1816, ZSPK 182/1816; Magdalena Choińska KAUKB 1818: “Stawiła się szlachetna Magdalena małżonka szlachetnego Wojciecha Choińskiego, licząca lat czterdzieści we Wnorach Kurzelach zamieszała przytomna połogowi oświadczyła nam (…) w domu pod numerem siódmym urodziło się dziecię płci żeńskiej która to nam wyrażająca pokazać i nadaje imię Katarzyna”; Maryanna Choińska „Szlache Łukaszowi Choińskiemu Gospodarzowi iego prawa Małżonka Tekla z domu Perkowska roku 1828 dnia 17 Listopada urodziła Corkę ta (…) nazwana została Maryanna” (Brzoski Gawrony) LMB s. 399–400; Franciszka Choińska 1876, WPRŁ 27; Władysława Choińska, córka Mikołaja i Anny Święckiej, ZPK 101/1886; Teofila Choińska z domu Wnorowska, córka Józefa i Franciszki, ZPK 65/1887; Katarzyna Choińska, córka Rajmunda i Ludwiki Mogielnickiej, ZPK 109/1887; Leokadia Choińska, córka Antoniego i Wiktorii Kuleszy, ZPK 119/1889; Zofia Choińska, córka Pawła i Marianny Piszczatowskiej, ZPK 122/1889; Julianna Wasilewska żona Jozefa z domu Choinska czterdzieści osiem lat 1890, KAUW 163; Franciszka Ruszczik żona Juliana z domu Choinska trzydzieści cztery lata 1890, KAUW 191; Marianna Borawska żona Seweryna z domu Choinska dwadzieścia trzy lata 1890, KAUW 200; Rozalia Choinska córka Jana i Teofilii w Srebrowie urodzona 1890, KAUW 205; Teofilia Choinska żona Jana z domu Szimanowska dwadzieścia cztery lata 1890, KAUW 205; Balbina Choinska panna robotnica dwadzieścia jeden lat urodzona i zamieszkała we wsi Niwkowo 1890, KAMW 10; Rozalia Choinska zmarła matka Balbiny żona Franciszka z domu Skarżinska 1890, KAMW 10;Helena Choinska jednego roku urodzona i zmarła w Niwkowie córka Jozefa i Marianny, 1890 KAZW 2; Marianna Choinska matka zmarłej Heleny żona Jozefa chłopka rolniczka w Niwkowie mieszkająca 1890, KAZW 2; Ewwa Choinska matka zmarłego Jana żona zmarłego Mateusza w Janczewie mieszkająca 1890, KAZW 147; Teofilia Choinska żona zmarłego Jana z domu Żajkowska 1890, KAZW 147; Leokadia Choińska, córka Antoniego lat 30, właściciela cząstkowego i Wiktorii Kuleszy lat 35, urodzona w Wnorach Kuzelach 17.04.1890, UPKB 70/1890; Michalina Choińska, córka Pawła i Józefy Kuleszy, ZPK 170/1891; Julianna Choińska, córka Antoniego lat 31, właściciela cząstkowego i Wiktorii Kuleszy lat 37, urodzona w Wnorach Kuzelach 09.07.1892, UPKB 109/1892; Leokadia Choińska, córka Jana lat 30, właściciela cząstkowego i Anny Piszczatowskiej lat 28, urodzona w Stypułkach Szymanach 13.08.1892, UPKB 123/1892; Leokadia Choińska, córka Jana i Anny Piszczatowskiej, ZPK 180/1892; Konstancja Choińska, córka Stanisława i Balbiny Mojkowskiej, ZPK 83/1893; Zofia Choińska, Antoni i Wiktoria Kulesza, 1ZPK 32/1900; Leokadia Choińska, Antoni i Wiktoria Kulesza, ZPK 41/1900; Salomea Choińska z domu Stypułkowska, Maciej i Martyna Łuba, ZPK 129/1903.

CHOJCZAK: Świętosław Choyczak 1752, LMS 1674; nazwisko utworzone prawdopodobnie od por. Chojka formantem –ak.

CHOJNICKI: Stanisław Chojnicki 1887, KOPŁ 290; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp: Chojnica, gorz., gm. Bierzwnik (za: SEM cz. 3, s. 23) formantem –cki.

CHOJNOWSKI, CHOYNOWSKI: Stanisław Choynowski 1613, MBŁ 1221; Franciscus Chojnowski–burgrabia castrensis Łomzensis 1595, ASŁ; Andreas Chojnowski–1628, ASŁ; Stanislaus Chojnowski–1628, ASŁ; Alexander Chojnowski–1629; 1635,ASŁ; Mathaeus Chojnowski–1629, ASŁ; Sebastian Chojnowski–1666, ASŁ; Albert, Aleksander, Bogumił, Jacenty, Łukasz, Władysław, Piotr, Walenty, Marcin, Michał, Mikołaj, Sebastian, Stanisław, Tomasz, Jan , Fabian Chojnowscy–podpisani pod aktem z listopada 1672 r., ASŁ; Andrzej, Felicjan, Franciszek, Grzegorz, Jan, Szymon, Walenty Chojnowscy–uczestnicy sejmu antekonwokacyjnego w Łomży, obradującego 6 lutego 1764 r. w związku z elekcją następcy zmarłego Augusta III króla Polski, ASŁ; Paweł Chojnowski– komornik łomżyński,–uczestnik sejmu antekonwokacyjnego w Łomży, obradującego 6 lutego 1764 r. w związku z elekcją następcy zmarłego Augusta III króla Polski, ASŁ; Paweł i Wojciech Chojnowscy–uczestnicy konfederacji generalnej ziemi łomżyńskiej w 1767 r., ASŁ; Marcin Chojnowski–uczestnik sejmu antekonwokacyjnego w Łomży, obradującego 6 lutego 1764 r. w związku z elekcją następcy zmarłego Augusta III króla Polski; uczestnik konfederacji ziemi łomżyńskiej 22 sierpnia 1767 r.; podpisany pod manifestem do króla Stanisława Augusta Poniatowskiego z sierpnia 1776 r. przeciwko sędziemu Janowi Skarzyńskiemu i podczaszemu Florianowi Drewnowskiemu nadużywającym władzy, gwałcącym prawa szlachty i nieuczciwie gospodarującym państwowymi pieniędzmi, ASŁ; Józef i Marcin Chojnowscy–podpisani pod manifestem do króla Stanisława Augusta Poniatowskiego z sierpnia 1776 r. przeciwko sędziemu Janowi Skarzyńskiemu i podczaszemu Florianowi Drewnowskiemu nadużywającym władzy, gwałcącym prawa szlachty i nieuczciwie gospodarującym państwowymi pieniędzmi, ASŁ; Józef Ignacy Choynowski 1788, KACŁ 838; Andrzej Choynowski gospodarz 1810, KAŚŁ 83; Antoni Choynowski w świecie gdzieś woiażuiący wyrobnik 1810, KAUS 355; Woyciech Choynowski 1811, KAZS 490; Józef, Paweł Choinowski 1815, KAMŚ 17: „(…) stawił się urodzony Jozef Choinowski (…) młodzian (…) niegdy urodzonego Pawła Choinowskiego gospodarza rolnego we wsi Sierzputach Starych (…) i pozostałey ponim wdowy Konstancji z Kamienowskich (…) przy matce na tymże gospodarstwie zamieszkały (…) syn”; Konstancja z Chojnowskich 1816, KAMŚ 24: „(…) niegdy urodzonych Jana i Konstancji z Choinowskich Ratowskich małżonkow gospodarzy rolnych we wsi Truszkach Krukach (…) córka”; Szczepan, Wojciech Choynowski 1816, KAMŚ 4′: „(…) stawił się urodzony Szczepan Choynowski młodzian (…) niegdy urodzonego Wojciecha Choynowskiego gospodarza z rolnictwa żyiącego we wsi Kołaczkach Lemiesach (…) i żyiącej Wiktorii (…) Choynowskiey (…) syn”; Maciej, Paweł Choynowski 1816, KAMŚ 14: „(…) stawił się urodzony Maciey Choynowski młodzian (…) niegdy urodzonego Pawła Choynowskiego gospodarza z rolnictwa zyiącego we wsi Sierzputach Starych (…) zmarłego (…) synem”; Katarzyna z Choynowskich 1816, KAMŚ 18: „(…) stawiła się slachetna Katarzyna z Choynowskich Alexandrowiczowa wdowa po zmarłym Bazyłem Alexandrowiczu (…) slachetnych Benedyktego i Marany z Antonowiczow w mieście Skołatowie? zamieskałych aterasz we wsi Chomentowie (…) zamięskała corka”; Jozefata z Choynowskich, Maciej Choynowski 1816, KAMŚ 35: „(…) niegdy urodzonego Jozefa i Jozefaty z Choynowskich Kamienowskich małzonkow gospodarzy z rolnictwa zyiących we wsi Truszkach Sabkach (…) syn (…) wprzytomności urodzonych (…) Macieia Choynowskiego (…) gospodarzy rolnych”; Józef Choynowski, Wawrzyniec i Kunegunda Choynowscy 1817, KAMŚ 14: „(…) stawił się urodzony Jozef Choynowski mlodzian (…) niegdy urodzonych Wawrzeńca Choynowskiego gospodarza rolnego we wsi Jarnutach gminie szczepankowskiey (…) i zyiącey Kunegądy z Pienkowskich Choynowskich małzonkow gospodarzy rolnych we wsi Jarnutach (…) syn”; Marianna z Choynowskich 1819, KAMŚ 46: „(…) stawił się urodzony Adam Sulkowski (…) a pozmarłey (…) Maryannie z Choynowskich Sulkowskiey małzonce swey wdowcem”; Helena z Choynowskich 1819, KAMŚ 59: „(…) stawiła się wdowa urodzona Jozefata z Jakackich Peska (…) niegdy urodzonych Antoniego i Heleny z Choynowskich Jakackich małżonkow gospodarzy zrolnictwa zyiących we wsi Jakaci Borkach (…) wdowa”; Konstancja z Choynowskich 1819, KAMŚ 4: „(…) niegdy urodzonych Jana Ratowskiego (…) i Konstancyi z Choynowskich (…) z służby zyiąca corka (Jastrząbka Stara)”;Jan i Kunegunda Choynowscy 1820, KAMŚ 47; Stanisław, Tomasz Choynoski, Jakub i Marianna Choynoscy 1820, KAMŚ 48: „(…) stawił się urodzony Stanisław Choynoski młodzian (…) metryko zksiąg kościoła parafii szczepankowskiey wyięto (…) udowadniaiący niegdy urodzonych Jakoba i Maryanny z Zebroskich Choynoskich małżonkow gospodarzy rolnych we wsi Choynach (…) jako Choynoscy zmarli na tymże gospodarstwie zamieszkały syn (…) wprzytomności urodzonych Tomasza Choynoskiego (…) ze wsi Choynow (…) gospodarzy rolnych”; Wojciech Choynowski 1821, KAMŚ 21; Łukasz Choynoski 1823, KAMŚ 13: „(…) wprzytomności (…) Łukasza Choynoskiego (…) w wsi Jemielitem Starem (…) szlachty gospodarzy rolnych dziedzicow cząstkowych”;Paweł, Józef Choynowski 1824, KAMŚ 30; Marianna z Choynowskich 1824, KAMŚ 36: „(…) urodzony (…) kawaler (…) w wsi Chomontowie dzierzawą ogrod trzymaiący (…) urodzonych niegdy Walentego Balickiego i Maryanny z Choynowskich małzonkow (w) kraju rossyyskim zamięszkałych synem”; Mikołaj, Marcin Choynowski, Agnieszka z Choynowskich 1825, KAMŚ 24: „(…) stawił się urodzony Mikołay Choynowski kawaler (…) szlachcic w wsi Dzierzgach parafii nowogrockiey na gospodarstwie rolnym osiadły dziedzic (…) urodzonych Marcina Choynowskiego (…) i Agnieszki z Choynowskich (…) szlachty gospodarzy syn”; Helena z Choynowskich 1827, KAUMZŚ 10: „(…) zawarte zostało (…) małżeństwo pomiędzy Jakóbem Jakackim szlachcicem rólnym wwsi Jakaci Borkach zamięszkałym i wteyże wsi urodzonym z Antoniego i Heleny z Choynowskich małżonków Jakackich”; Józef Choynowski, Marianna z Choynowskich, Bonifacy i Brygida Choynowscy 1827, KAUMZŚ 15: „(…) wprzytomnosci swiadkow Jozefa Choynowskiego (…) szlachty rolnikow (w) wsi Sierzputach Starych zamięszkałych (…) wstępuiącym niekrewnych (…) zawarte zostało (…) małżeństwo między (…) kawalerem (…) a panią Maryanną Ustaszewską z Choynowskich Bonifacego i Brygidy małzonkow Choynowskich corką w wsi Sierzputach Starych zamięszkałą”; Wincenty Choinowski, Obywatel…w Łomży zamieszkały 1829, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 191; Roch Choynowski, Kowal z Łomży 1832, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 35; Stanisław Chojnowski, Bożejewo Kramkowo, „aresztowany, był w bandzie”, 28.11.1863; PPŁ 1124; Andrzej Chojnowski, Szumowo, „nadzór policyjny, przekazany z Austrii”, 22.12.1864,PPŁ 1127; Franciszek Chojnowski, Miastkowo, Jankowo Młodzianowo, „był w bandzie Mystkowskiego”, 14.03.1865, PPŁ 1116; Józef Chojnowski, Kossaki Szczodruchy, „był w bandzie Grzymały”, 14.03.1865, PPŁ 1105; Józef Chojnowski, Miastkowo, Czartoria, „wrócił z bandy Brandta” 14.03.1865, PPŁ 1115; Józef Chojnowski, Kupiski „wrócił z bandy”, 15.03.1865, PPŁ 1106; Ludwik Chojnowski, Miastkowo, „był w bandzie Brandta”, 14.03.1865, PPŁ 1113; Antoni Chojnowski, Szczepankowo Sierzputy, „na Syberię, za przestępstwa polityczne”, 15.03.1866, PPŁ 1119; Piotr Chojnowski, Miastkowo Łuby, „na Syberię, za przestępstwa polityczne”, 15.03.1866, PPŁ 1120; Andrzej Chojnowski, Zambrów Głodowo, „był w bandzie Kobylińskiego”, PPŁ 1123; Stanisław Chojnowski, Bożejewo, Kramkowo, „aresztowany, był w bandzie”, 28.11.1863, PPŁ 1124; Stanisław Chojnowski, Miastkowo, Łuby Kurki, „wydalony ze wsi”, spis wydalonych nr 284, PPŁ 1129; Wojciech Chojnowski 1868, KAŚŁ 27; Stanisław Chojnowski 1870, KAŚŁ 51; Grzegorz Chojnowski 1871, KAŚS 29; Kacper Franciszek Chojnowski tokarz 1875, KAŚŁ 1; Michał Chojnowski wyrobnik 1875, KAŚŁ 47; Jakub Chojnowski 1876, WPRŁ 157; Daniel Chojnowski 1878, KOPŁ 255; Feliks Chojnowski 1878, KOPŁ 237;Piotr Chojnowski 1887, KOPŁ 219;Wacław Chojnowski 1887, KOPŁ 201; Wiktor Chojnowski czterdzieści sześć lat chłop rolnik we wsi Janczewo mieszkający 1890, KAUW 151; Feliks Chojnowski 1896, KS 303;Ludwik Choynowski, Józef Choynowski, stowarzyszeni z guberni łomżyńskiej mający prawo uczestniczenia w zebraniu okręgowym Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Łomży dnia 14 kwietnia 1910 roku o godzinie 10 rano WP 2/1910; nazwisko utworzone od n. m. Maz: Chojnowo, łomż., gm. Szczuczyn; Krpłd: Chojno, dziś Stare, Nowe Chojno, chełm., gm. Siedliszcze (za: SEM cz. 3, s. 23) formantem –ski.

Forma żeńska: Apolonia z Modzelewskich Choynowska 1810, KAUS 355; Łucya Maryanna Choynowska 1814, KAZŁ 79; Wiktoria Choynowska 1816, KAMŚ 4′;Scholastyka Choynowska 1820, KAMŚ 47: „(…) stawiła się panna Scholastyka Choynoska (…) z niegdy urodzonego Jana Choynoskiego (…) i żyiącej Konegondy z Jemielitych Choynoskich małżonkow gospodarzy rolnych we wsi Jemielitem (…) corka w asystęcyi swey matki”; Maryanna Choynowska 1820, KAZŁ 134; Marianna Choynowska 1821, KAMŚ 21: „(…) stawiła się panna Maryanna Choynowska (…) wwsi Grabowie (…) osiadła niegdy Woyciecha Choynowskiego i Jadwigi z Jastrzębskich małzonkow gospodarzy cząstkowych dziedzicow wteyze wsi (Grabowo) osiadłych”;Franciszka Choynowska 1824, KAMŚ 30: „(…) stawiła się także panna Franciszka Choynowska szlachcianka przy bracie stryiecznym Jozefie Choynowskim (…) w wsi Sierzputach Starych (…) urodzonych niegdy Pawła Choynowskiego i Konstancyi z Kamionowskich szlachty byłych dziedzicow rolnych wteze wsi (…) małzonkow spłodzona corka”; Magdalena Chojnowska córka Jakuba szlachcianka panna ze wsi Łuby-Kurki wyznania rzymskokatolickiego 1860, AMPśT 2; Bogumiła Chojnowska wyrobnica 1864, KAZŁ 142; Maryanna Chojnowska 1864, KAZŁ 220; Łucja Chojnowska 1868, KAŚŁ 46; Teofila Chojnowska 1868, KAŚŁ 9; Rozalia Chojnowska 1874, KAŚŁ 51; Katarzyna Chojnowska matka chrzestna Józefy Samborskiej 1890, KAUW 8; Klementyna Samborska żona Stanisława z domu Chojnowska dwadzieścia jeden lat 1890, KAUW 8; Marianna Murawska żona Stanisława z domu Chojnowska dwadzieścia pięć lat 1890, KAUW 127; Feliksa Rogowska żona Dominika z domu Chojnowska dwadzieścia sześć lat 1890, KAUW 241;Karolina Chojnowska 1896, KS.

CHOLEWA: Stanislaus Cholewa 1446, APB zbiór Kapicjana; nazwisko utworzone
od cholewa ‘okrycie nogi’ (za: SEM cz.1, s. 31), też od rodowej n. m. Cholewy w pow. płońskim, Cholewowie herbu Cholewa ze wsi Cholewy w ziemi łomżyńskiej
(za: SEM cz. 6, s. 9).

CHOLEWSKI: Marcin Cholewski 1615, LBŁ 240; Stanisław Cholewski 1626, LBŁ 113; Baltazar Cholewski 1640, LBŁ 1737; Mateusz Cholewski 1644, LBŁ 2063; Albert Cholewski 1652, LBŁ 2762; Marcin Cholewski 1657, LBŁ 3201; nazwisko utworzone od n. m. Maz: Cholewy, Ciech., gm. Płońsk (za: SEM cz. 3, s. 23).

CHOMĘTOWSKI // CHOMENTOWSKI:Melchior Chomentowski – odnotowany w aktach sejmikowych z 1574 r., ASŁ; Marcin Chomęntowski–1587, ASŁ;Egidus et Andreas Chomętowscy–1606, ASŁ;Nicolaus Chomętowskivicecapitaneus–1628; 1634, ASŁ; Ignacy Chomętowski 1636, LBŁ 1264; Albet Chomętowski 1642, LBŁ 1883; Piotr Chomętowski 1644, LBŁ 2061; Egidiusz i Karol Chomentowscy–podpisani pod aktem z listopada 1672 r., ASŁ; Marcin Karol Chomętowski–podczas zjazdu w listopadzie 1672 r. oskarżony przez szlachtę „o to, iż ani nie na miejsce, w którym się chwała Bogu odprawuje, nie pamiętając, ani na prawo pospolite, któremu securitas zjazdom i sejmikom publicznym jest obwarowane, dbając, przyszedszy do koła na wszytkim ziemi łomzienskiej obywatelom pomienionemi uniwersałami naznaczonego i na miejscach swoich równo z nami zasiadszy, nidoczego, cokolwiek ex mente et intentione kr.jmp.n.m. traktować należało, nie przystąpiwszy…”ASŁ; Franciszek Chomętowski–konsyliarz z pow. ostrołęckiego 1734, ASŁ; Jan Chomentowski 1815, KAMŚ 15; Jan Chomentowski, Grzegorz i Gertruda Chomentowscy 1816, KAMŚ 20: „(…) stawił się urodzony Jan Chomentowski młodzian małoletni lat dziewietnaście (…) urodzonych Grzegorza i Gertrudy z Mierzeiewskich Chomentowskich małzonkow (gospodarzy z rolnictwa żyiących we wsi Chomentowie) (…) syn (…) wprzytomności urodzonych (…) Jana Chomentowskiego (…) gospodarzy rolnych (…) we wsi Chomentowie”; Józef Chomentowski 1818, KAMŚ 37: „(…) wprzytomności uczciwych (…) Jozefa Chomentowskiego (…) gospodarzy rolnych (Jastrząbka Młoda, Jemielite Stare)”; Jan Chomentowski, Franciszek i Konstancja z Chomentowskich Chomentowscy 1819, KAMŚ 57: „(…) stawił się urodzony Jan Chomentowski młodzian (…) niegdy urodzonych Franciszka i Konstancyi z Chomentowskich Chomentowskich małzonkow gospodarzy z rolnictwa zyiących we wsi Chomentowie (…) na tymze gospodarstwie zamieszkały syn”;Maciej Chomentoski 1823, KAMŚ 14; Jan Chomentowski 1823, KAMŚ 27; Józef, Jan Chomentowski 1823, KAMŚ 31: „(…) wprzytomnosci (…) urodzonego Jozefa Chomentowskiego (…) Jana Chomentowskiego (…) szlachty gospodarzy rolnych dziedzicow cząstkowych w wsi Chomentowie osiadłych”; Marianna z Chomentowskich, Jan Chomentowski 1824, KAMŚ 7: „(…) urodzonych Woyciecha Jastrzębskiego (…) i Maryanny z Chomentowskich (…) małzonkow dziedzicow cząstkowych szlachty w wsi Chomentowie osiadłych (…) corka (…) w przytomnosci urodzonych Jana Chomentowskiego (…) w wsi Chomentowie dziedzica cząstkowego szlachcica”;Marianna z Chomentowskich, Jan Chomentowski 1824, KAMŚ 28: „(…) przy rodzicach w wsi Chomentowie na gospodarstwie (…) urodzonych Woyciecha Jastrzębskiego (…) i Maryanny z Chomentowskich (…) szlachty rolnych dziedzicow wteyze wsi (…) małzonkow spłodzony syn (…) w przytomnosci urodzonych Jana Chomentowskiego (…) szlachcica dziedzica w wsi Chomentowie osiadłego”; Jan Chomentowski 1824, KAMŚ 39: „(…) w przytomnosci urodzonych Jana Chomentowskiego (…) z Chomentowa szlachcica rolnego”; Tomasz Chomentowski, Jan i Rozalia i Chomentowscy 1826, KAUMZŚ 6: „(…) zawarte zostało (…) małżeństwo między Tomaszem Chomentowskim młodzianem szlachcicem w Duchnach Starych zamięszkałym wteyże wsi urodzonym z Jana i Rozalii z Podoskich Chomentowskich tamże zamięszkałych”; Marianna z Chomentowskich 1826, KAUMZŚ 11: „(…) a panną (…) corką Woyciecha i Maryanny z Chomentowskich małżonków Jastrzębskich w wsi Chomentowie zamięszkałych tamże zrodzoną i przy rodzicach zostaiącą”;Franciszek Chomentowski, Śniadowo, Duchny Stare, „wydalony ze wsi”, spis wydalonych nr 301, PPŁ 1130;Włodzimierz Chomentowski syn Izydora pułkownik w stanie spoczynku 1910, AUPŚT 13a;Chomentowski, zmoskwiczony Polak. (HCP s. 146–147, 185); nazwisko utworzone od n. m. Wlkp: Chomęcice, pozn., gm. Komorniki; Młp: Chomętów, dziś Chomentówek, kiel., gm. Chmielnik; Chomętów, dziś Chomentów, kiel., gm. Sobków; Maz: Chomętowo, płoc., gm. Radzanowo (za: SEM cz. 3, s. 23) formantem –ski.

Forma żeńska: Jadwiga Chometowska 1608, MBŁ 146; Małgorzata Chomatowska 1612, MBŁ 1021; Dorota Chomętowska 1613 B, LBŁ 50; Agnieszka Chomętowska 1638, LBŁ 1490; Jadwiga Chomętowska 1640, LBŁ 1710; Agnieszka Chomętowska 1647, LBŁ 2322; Dorota Chomętowska 1648, LBŁ 2426; Antonina Chomentowska 1748, LBŁ 503; Teresa Chomentowska 1815, KAMŚ 15: „(…) stawiła się panna Teresa Chomentowska (…) niegdy urodzonego Jana Chomentowskiego gospodarza rolnego we wsi Duchnach Starych (…) córka”; Konstancja Chomentoska 1823, KAMŚ 14: „(…) stawiła się pani Konstancya z Truszkoskich Chomentoska szlachcianka wdowa po zmarłym Macieju Chomentoskim (…) na gospodarstwie rolnym zamieszkałą”; Marianna Chomentowska 1823, KAMŚ 27: „(…) stawiła się panna Maryanna Chomentowska (…) urodzonych niegdy Jana Chomentowskiego i żyiącey Rozalii z Podowskich (…) szlachcianka przy matce w wsi Duchnach Starych”;

CHROSTOWSKI: Valentinus Chrostowski d. Stanislai Grodziczki succamerarii terrae[4] Lomzensis 1568, RTA s. 216; 1569, RTA s. 247; Valentinus Chrostowski–1574; 1579, 1581;w 1587 r. wybrany „do podatku postanowieniem niniejszem uchwalonego wybierania (…) w ostrołęckiem”; 1595, ASŁ; Piotr Chrostowski 1723, LBS 283; Jan i Wojciech Chrostowscy –uczestnicy sejmu antekonwokacyjnego w Łomży, obradującego 6 lutego 1764 r. w związku z elekcją następcy zmarłego Augusta III króla Polski, ASŁ; Paweł Chrostowski 1820, KAMŚ 15: „(…) wprzytomności urodzonych (…) Pawła Chrostowskiego (…) gospodarzy rolnych wwsi Zalesiu Wypychach osiadłego”;Józef Chrostowski 1827, KAUMZŚ 6;Karol Chrystowski urzędnik Izby Kontroli w Łomży 1873, KAŚŁ 77; Adam Chrostowski robotnik dwadzieścia pięć lat we wsi Kokoszki mieszkający 1890, KAUW 225; Felicjan Chrostowski ojciec chrzestny Marianny Korytkowskiej 1890, KAUW 303; Emilian Chrostowski, Walerian Chrostowski stowarzyszeni z guberni łomżyńskiej mający prawo uczestniczenia w zebraniu okręgowym Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Łomży dnia 14 kwietnia 1910 roku o godzinie 10 rano WP 2/1910; nazwisko utworzone od n. m. Maz: Chrostowo, łomż., gm. Jedwabne; Chrostowo, ostroł., gm. Troszyn; Chrostowo Wielkie, ciech., gm. Czernice Borowe (za: SEM cz. 3, s. 24) formantem –ski.

Forma żeńska: Marianna Chrostowska 1872, KAŚŁ 50; Antonina Chrostowska 1874, KAŚŁc 27; Marianna Chrostowska 1827, KAUMZŚ 6: „(…) a panią Maryanną z Zyznowskich Chrostowską (…) w wsi Ratowie Piotrowie zamięszkałą (…) wdową poniegdy Jozefie Chrostowskim”; Marianna Chrostowska żona Adama z domu Wysocka dwadzieścia trzy lata 1890, KAUW 225; Władysława Chrostowska córka Adama i Marianny w Kokoszkach urodzona 1890, KAUW 225;

(CHYLIŃSKI) Forma żeńska: Helena Antonina Chylińska 1875, KAŚŁ 50; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp: Chylino, koniń., gm. Władysławów; Maz: Chyliny, łomż., gm. Jedwabne; Krpłd: Chylin, chełm gm. Wierzbice (za: SEM cz. 3, s. 26), też od n. m. Chylin w pow. konińskim i chełmskim, Chylino w pow. płockim lub n. os. Chył, Chyła (za: NMK s.90) formantem –ski.

CIBOREK: Kacper Ciborek 1613, MBŁ 1154: nazwisko utworzone od im. Czści-bor, z ps. čьstiti ‘okazywać cześć, poważanie, szacunek’, a także ps. čьstь ‘honor, dobre imię, cnota, zaszczyt’; ‘odgadywać, wróżyć, otaczać czcią, poważać’ (za: SEM cz.1, s. 45).

CIBOROWSKI: Christophorus Ciborowski–1620, ASŁ; Walenty Ciborowski 1650, LBŁ 2568; Jakub Ciborowski 1654, LBŁ 2890; Szymon Ciborowski–1661; w 1670 r. wyznaczony na rewizora w sprawie podatków w parafii zawadzkiej: „rewizya lubo często i gęsto przez nas naznaczona bywała, że swego jednak efektu nie wzięła, tak tedy już nie po powiatach jak przedtem lecz parafiami rewizorów in majorem et pleniorem simple verificationem naznaczamy”,ASŁ; Józef Ciborowski–podpisany pod manifestem do króla Stanisława Augusta Poniatowskiego z sierpnia 1776 r. przeciwko sędziemu Janowi Skarzyńskiemu i podczaszemu Florianowi Drewnowskiemu nadużywającym władzy, gwałcącym prawa szlachty i nieuczciwie gospodarującym państwowymi pieniędzmi, ASŁ; Stanisław Ciborowski lat 50, syn Józefa, mąż Urszuli Czajkowskiej, zmarł w Kobylinie Kruszewie 26.04.1813, ZSPK 111/1813; Jan Ciborowski 1815, KAMŚ 16;Jan i Konstancja Ciborowscy 1826, KAUMZŚ 20;Szymon Ciborowski, Chlebiotki Zawady, „wrócił z bandy Szajewskiego i Skarżyńskiego”, 14.03.1864, PPŁ 1133; Julian Ciborowski, Chlebiotki, Cibory Bączki, „na Syberię, za przestępstwa polityczne”, 27.01.1866, PPŁ 1146; Kazimierz Ciborowski, Chlebiotki Cibory Chrzczony, „był w bandzie Szajewskiego”, PPŁ 1150; Jakub Ciborowski, Chlebiotki Cibory Gałeckie, „był w szajce Szajewskiego”, PPŁ 1151; Grzegorz Ciborowski gospodarz 1868, KAZŁ 277; Leopold Julian Ciborowski, syn Tomasza i Katarzyny Wnorowskiej z Konstancją Frankowską, córką Dominika i Krystyny Garbowskiej, MPK 2/1885; Stanisław Ciborowski, syn Stanisława i Tekli Stypułkowskiej, ZPK 87/1885; Leopold Ciborowski, syn Wincentego i Antoniny Zaleskiej z Domicellą Piszczatowską, córką Bartłomieja i Wiktorii Duchnowskiej, MPK 6/1886; Konstanty Ciborowski, syn Wincentego i Marianny Krzewskiej z Ludwiką Piszczatowską, córką Bartłomieja i Wiktorii Duchnowskiej, MPK 7/1886; Bolesław Ciborowski, syn Ksawerego i Pauliny z Natalią Piszczatowską, córką Juliana i Franciszki Babińskiej, MPK 41/1888; Teodor Ciborowski, syn Jana Tomasza i Saturniny Kurzyny z Karoliną Maleszewską, córką Jana i Małgorzaty Konopko, MPK 44/1888; Józef Ciborowski, syn Jana i Konstancji, ZPK 32/1888; Franciszek Ciborowski, syn Pawła i Marianny Kropiewnickiej, ZPK 95/1888; Łukasz Ciborowski, syn Wojciecha i Marianny Falkowskiej, ZPK 118/1888; Stanisław Ciborowski, syn Ignacego i Marianny Malickiej, ZPK 143/1889; Adolf Ciborowski, syn Aleksandra lat 26, właściciela cząstkowego i Felicji Dobkowskiej lat 21, urodzony w Sikorach Bartkowiętach 16.06.1890, UPKB 104/1890; Aleksander Ciborowski, syn Macieja i Franciszki Targońskiej z Felicją Dobkowską, córką Stanisława i Anny Czajkowskiej, MPK 19/1890; Stanisław Ciborowski, syn Wincentego i Marianny Krzewskiej z Salomeą Piszczatowską, córką Mateusza i Teofili Kierzkowskiej, MPK 34/1890; Dominik Ciborowski, syn Konstantego lat 33, drobnego posiadacza i Ludwiki Piszczatowskiej lat 23, urodzony w Piszczatach Kończanach 08.08.1891, UPKB 142/1891; Adolf Ciborowski, syn Aleksandra i Felicji Dobkowskiej, ZPK 25/1891; Stanisław Ciborowski, syn Wincentego i Marianny, ZPK 75/1893; Aleksander Ciborowski, syn Macieja i Franciszki Targońskiej z Konstancją Czajkowską, córką Grzegorza i Balbiny Kropiewnickiej, MPK 7/1894; Dominik Ciborowski, syn Jana i Małgorzaty Łupińskiej z Julianną Sikorską, córką Tomasza i Teofili Zaleskiej, MPK 21/1894; Józef Ciborowski, syn Łukasza i Antoniny Rakowicz z Marianną Dąbrowską, córką Jana i Apolonii Uszyńskiej, MPK 1/1895; Maciej Ciborowski lat 85, syn Pawła i Heleny, zmarł w Sikorach Bartkowiętach 07.12.1897, ZPK 111/1897; Mikołaj Ciborowski rok i 6 miesięcy, syn Aleksandra i Konstancji Czajkowskiej, zmarł w Sikorach Bartkowiętach 28.03.1898, ZPK 50/1898; Konstanty Ciborowski, syn Ksawerego i Pauliny z Apolonią Piszczatowską, córką Ignacego i Marianny Maleszewskiej, MPK 8/1899; Wincenty Ciborowski, syn Teodora i Wincenty Ciborowskiej z Stefanią Stypułkowską, córką Jakuba i Aleksandry Stypułkowskiej, MPK 19/1899; Augustyn Ciborowski lat 64, syn Ignacego i Marianny Ismajlickiej, zmarł w Sikorach Bartkowiętach 22.03.1899, ZPK 37/1899; Bolesław Ciborowski, syn Franciszka i Marianny Dołęgi z Stanisławą Kropiewnicką, córką Leopolda i Anny Makowskiej, MPK 3/1900; Józef Ciborowski, syn Walentego i Anny Konopki z Marcjanną Kapicą, córką Jana i Bronisławy Romańskiej, MPK 12/1900; Jan Ciborowski, Aleksander i Konstancja Czajkowska, ZPK 87/1900; Ciborowski, Kasztelanieckim zwany, przychylny Rządowi, a nieżyczliwy powstańcom, według ks. Zaleskiego, na skutek podstępnych działań i intryg powstańców, już na Syberii siedzi dlatego, że wiele wykrywał, DkZ,WP 1-4/1929; nazwisko utworzone od n. m. Cibory (za: SHNO t. 1, s. 59) formantem –owski.

Forma żeńska: Zuzanna Ciborowska, lat 57, panna, córka Marcina i Marcjanny, zmarła w Sikorach Bartkowiętach 30.06.1811, ZSPK 29/1811; Monika Ciborowska 1815, KAMŚ 16: „(…) stawiła się uczciwa Monika z Cimosieńskich Ciborowska (…) po zmarłym (…) Janie Ciborowskim gospodarzu z rolnictwa żyjącym we wsi Boguszycach gminie szczepankowskiej (…) wdowa”;Wiktoria Ciborowska KAUKB 1818: “z Wiktorii Ciborowskiej trzydzieści lat mającej”;Scholastyka Ciborowska1826, KAUMZŚ 20: „(…) a panną Scholastyką Ciborowską córką Jana i Konstancyi małżonków Ciborowskich w wsi Milewie Abraamach parafii piskowskiey zamięszkałych (…) tamże zrodzoną a w słuzbie w Sniadowie zostaiącą”;Paulina Ciborowska 1875, KAŚŁ 24; Julianna Ciborowska, córka Leopolda i Domicelli Piszczatowskiej, ZPK 142/1889; Marianna Ciborowska z domu Grodzka, córka Antoniego i Izabeli, ZPK 164/1889; Anna Ciborowska, córka Leopolda lat 30, właściciela cząstkowego i Domiceli Piszczatowskiej lat 24, urodzona w Milewie Zabielnym 22.08.1890, UPKB 147/1890; Stefania Ciborowska, córka Pawła lat 42, właściciela cząstkowego i Marianny Kropiewnickiej lat 37, urodzona w Sikorach Bartkowiętach 17.02.1892, UPKB 36/1892; Felicja Ciborowska z domu Dobkowska, córka Stanisława i Anny Czajkowskiej, ZPK 22/1892; Weronika Ciborowska, rodzice nieznani, ZPK 25/1892; Stefania Ciborowska, córka Pawła i Marianny Kropiewnickiej, ZPK 88/1893; Katarzyna Ciborowska, córka Macieja i Bibianny, ZPK 121/1894; Wiktoria Ciborowska, 10 tygodni, córka Pawła i Marianny Kropiewnickiej, zmarła w Sikorach Bartkowiętach 24.02.1895, ZPK 31/1895; Ewa Ciborowska, 3 dni, córka Józefa i Marianny Dąbrowskiej, zmarła w Wnorach Wandach 12.11.1895, ZPK 125/1895; Antonina Ciborowska z domu Zaleska lat 64, córka Mikołaja, zmarła w Milewie Zabielnym 13.04.1898, ZPK 59/1898; Franciszka Ciborowska z domu Targońska lat 78, córka Józefa i Marianny, zmarła w Sikorach Bartkowiętach 14.02.1899, ZPK 24/1899; Wiktoria Ciborowska z domu Dłużniewska, Paweł i Marianna, ZPK 55/1900;Emilia Ciborowska, Józef i Marianna Kapica, ZPK 120/1901.

CICHOCKI: Mateusz Cichocki 1691, LBŁ 1214; Andrzej Cichocki 1693, LBŁ 1366; Jan Cichocki 1686, KAŚŁ 13; Woyciech Cichocki mayster kunsztu szefcowskiego 1809, KAUŁ 247; Jakub Cichocki włościanin powiatu Łomżyńskiego 1903, AMPśT 14; Cichocki, żandarm, zwany Zameczkiem, z okręgu tykocińskiego, przy pomocy okręgowych cząstkowych w późnej jesieni (1862 r.), dobrawszy wszędzie po parafiach po jednemu lub dwóch swych ajentów, wciągał ludzi, przygotowując się i szykując do powstania. Przysłany na śledztwo przeciwko ks. Zaleskiemu, DkZ, WP 1-4/1929: nazwisko utworzone od n. os. Ciechota (za: NMB s. 85); Ciecho-<těcha ‘uciecha, pociecha’; těšiti ‘cieszyć’ (za: SEM cz.1, s. 35).

Forma żeńska: Marianna Cichocka 1685, LBŁ 892; Cichocka Stara dała ogródek mały do wioski idący 1728, LMŁc 427; Aleksandra Cichocka córka Daniela wdowa po radcy dworu zmarła na chorobę starczą 1901, AZPśT 11a

CIECHANOWICZ: Petronela Ciechanowicz 1797, KACŁ 1968; nazwisko nie występuje
w NMK, SEM, SHNO, AŻP; może od n. m. Maz: Ciechanów; też od n. os. Ciechan (za: SHNO t. I, s. 60) formantem –owicz.

CIECHANOWIEC: Leyba Abramowicz Ciechanowiec handlarz wiktuałow 1834, APŁ z. 169: nazwisko utworzone formantem –ec od por. Cichanowicz.

CIECHANOWIECKI: Adam Ciechanowiecki–podstarości grodzki zambrowski, wybrany na marszałka sejmiku w 1662 r.; w 1663 r. wybrany na deputata; przewodniczący sejmiku w r.1665; wybrany na deputata podczas obrad sejmiku w 1665 r., ASŁ

CIECHANOWSKI: Michał Ciechanowski 1447, ŁT. I 547; nazwisko utworzone formantem –(ow)ski od por. Ciechanowicz (za: SEM cz. 3, s. 27).

CIECIERSKI: Joannes Czieczierski–1595, ASŁ; Marcin Ciecierski–podpisany pod manifestem do króla Stanisława Augusta Poniatowskiego z sierpnia 1776 r. przeciwko sędziemu Janowi Skarzyńskiemu i podczaszemu Florianowi Drewnowskiemu nadużywającym władzy, gwałcącym prawa szlachty i nieuczciwie gospodarującym państwowymi pieniędzmi, ASŁ; Andrzey Ciecierski mayster kunsztu ciesielskiego 1811, KAZŁ 466; Tekla z Ciecierskich 1821, KAMŚ 20: „(…) urodzonych niegdy Grzegorza Modzelewskiego (…) i zyiącey Tekli z Ciecierskich małzonkow dziedzicow cząstkowych wwsi Duchnach Starych (…) przy matce (…) corka”;Barbara z Ciecierskich 1825, KAMŚ 30: „(…) panna (…) szlachcianka (…) urodzonych Grzegorza Zalewskiego (…) i Barbary z Ciecierskich (…) szlachty rolnych gospodarzy w wsi Duchnach osiadłych małżonkow corka”;Wojciech Ciecierski, Miastkowo „wypuszczony z więzienia”, 25.02.1864, PPŁ 1154; Franciszek Ciecierski, Łomża, „nadzór policyjny, był żandarmem i brał udział w powieszeniu Wasilewskich”, 03.03.1866, PPŁ 1159; Konstanty Ciecierski, Zambrów, Krajewo Białe, „ nie stawił się z bandy”, 27.01.1866, PPŁ 1147; Jakub Ciecierski, Zambrów Cieciorki, był w bandzie Wawra, PPŁ 1149; Szymon Ciecierski, Miastkowo, „wrócił z bandy Mystkowskiego i Brandta”, PPŁ 1139;Mateusz Ciecierski wyrobnik 1868, KAZŁ 216; Piotr Ciecierski syn Jana stróż Łomżyńskiego Więzienia 1892, AMPśT 7; Baltazar Ciecierski, stolnik i marszałek sądów kapturowych ziemi drohickiej, wojewoda podlaski, „pan dziedziczny na Mordach, Łabiszynie, Margolinie, Głównie, Hołubli, Bartoszewicach, Czekanowie, Pełchu, Ostrożanach itd.”, ogólnie „Imci Panem Diabłem” zwany (HCP s. 22, 63, 76); Dominik Rawita Ciecierski, dziadek Henryka Ciecierskiego, marszałek szlachty obwodu białostockiego, inicjator uchwał domagających się zniesienia poddaństwa–9/21 sierpnia roku 1819 wystosował prośbę do Tronu, którą wręczył osobiście cesarzowi podczas jego bytności w Białymstoku (HCP s. 11, 23–25, 28, 68, 69, 72, 74–79); Jakub Ciecierski, pradziad Henryka Ciecierskiego, stolnik ziemi drohickiej, mąż Konstancji z Kuczyńskich (HCP s. 29, 63, 67–68); Justyn Ciecierski, stryj Henryka Ciecierskiego, syn Dominika i Konstancji z Grzybowskich, członek Filadelfistów Błękitnych, stowarzyszenia powstałego w 1822 r. po zawieszeniu Towarzystwa Filomatów (HCP s. 28–29); Stanisław Ciecierski, pan na Mordach, przodek Henryka Ciecierskiego, banita (HCP s. 21); Stefan Ciecierski, ojciec Henryka Ciecierskiego, syn Dominika, marszałka szlachty obwodu białostockiego i Konstancji z Grzybowskich, wychowawczyni ks. hetmanowej Ogińskiej z Siedlec (HCP s. 11–15, 26, 29–31, 40 44–53, 434); Tadeusz Ciecierski, bratanek Henryka Ciecierskiego, ożeniony z Anielą Godlewska herbu Gozdawa. (HCP s. 29); Stanisław Ciecierski z pow. Łomżyńskiego, kandydat do Sejmu w okręgu łomżyńskim, Bezpartyjny Blok Chłopski Puszczy Kurpiowskiej WP 1/1928; nazwisko utworzone od n. m. Maz: Cieciersko, dziś Cieciersk, ciech., gm. Raciąż; Śl: Ciecierzyn, opol., gm. Byczyna (za: SEM cz. 3, s. 27) lub od nazwy heraldycznej Ciecierza od cietrzewia ‘samica cietrzewia’ (za: NMK s. 91) formantem –ski.

Forma żeńska: Katarzyna Ciecierska 1753, LBŁ 953; Scholastyka Marianna Ciecierska 1793, KACŁ 1416; Jadwiga Ciecierska z Rzewuskich, córka słynnego powieściopisarza Henryka i Julii z Grocholskich, matka Henryka Ciecierskiego (HCP s. 11, 301, 434); Konstancja Ciecierska z Kuczyńskich, prababka stolnikowa z Korczewa, żona Jakuba Ciecierskiego. (HCP s. 23, 26, 29, 67)

CIEMIERZYŃSKI: Walenty Ciemierzyński 1783, KACŁ 213; nazwisko utworzone od n. m. Krpłd: Czemierzyńce (za: SEM cz. 3, s. 30) formantem –ski.

CIEMIĘGA: Laurenty Ciemięga 1613, MBŁ 1273: nazwisko utworzone od ciemięga ‘1. suszenie mózgu, mozół; 2. owad skrzydlaty; 3. człowiek ociężały, nieczynny, do niczego, gbur, domator, nieokrzesany; 4. żmudnik, nudziarz, który drugich bez potrzeby kłopoce’ (za: SW, cz.1, s. 166-167).

CIERKA: Marianna Cierka 1698, LBŁ 184; nazwisko utworzone od cierać ‘trzeć’, cierkać ‘ćwierkać’ (za: SHNO t. I, s. 61) formantem –ka.

CIESIELSKI: Moszk Osieiowicz Ciesielski handlarz ryb 1834, 1840 APŁ z. 169; Antoni Ciesielski 1867, KAZŁ 123; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp: Cieśle, sier., gm. Pątnów; Maz: Cieśle, warsz., gm. Tarczyn; płoc. gm. Drobin (za: SEM cz. 3, s. 27) lub n. os. Cieśla (za: NMK s. 92) formantem –ski.

CIESZKIEWICZ: Michał Cieszkiewicz 1655, LBŁ 2987; nazwisko utworzone od podstawy ciesz-, im. złożonych typu Cieszybor, Cieszymir lub od cieszyć (za: NP1, s. 97) od formantem –ki+ewicz.

CIESZKOWSKI: Ignacy Cieszkowski 1831, KAUŁ 109; Władysław Grzegorz Cieszkowski 1833, KAUŁ 47; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp: Cieszkowo, dziś Ciężków, sier., gm. Poddębice; Krpłd: Cieszkowice, Czeszkowice (za: SEM cz. 3, s. 27) formantem –ski.

CIEŚLA: Barbara Ciesla 1612, MBŁ 1127; Regina i Zofia Ciesla 1642, LBŁ 1867; Paweł Ciesla 1645, LBŁ 2160; Agnieszka Ciesla 1646, LBŁ 2254; Adam Ciesla Chudy 1651, LBŁ 2699; Jadwiga Ciesla 1652, LBŁ 2815; Elżbieta Ciesla 1654, LBŁ 2918; Marcin Ciesla 1658, LBŁ 3271; Marcin Ciesla 1658, LBŁ 3269; Grzegorz Ciesla 1682, LBŁ 762; Anastazja Cieśla 1756, LBŁ 1188; Joanna Cieśla „Uczc. Fiedorowi Cieśli Koloniście Małżonka Krystyna Dawidowna dnia 10. Września 1812. po Południu urodziła Corkę. Ta (…) nazwana została Joanna.” (Wieś Bryki) LMB s. 148–149; nazwisko utworzone od ap. cieśla (za: SEM cz.1, s. 37).

CIEŚLAK: Moszk Osiejowicz Cieślak rybak 1828, APŁ z. 169; nazwisko utworzone do cieśla formantem –ak.

CIEŚLEWSKI: Wojciech Cieslewski ojciec chrzestny Wojciecha Chmielewskiego 1890, KAUW 89; Wojciech Cieslewski ojciec chrzestny Władysławy Radulskiej 1890, KAUW 115; Jan Cieslewski chłop rolnik trzydzieści siedem lat we wsi Bronowo mieszkający 1890, KAUW 251; Antoni Cieslewski ojciec chrzestny Władysławy Mateuszczik 1890, KAUW 286; Jan Cieslewski ojciec chrzestny Wojciecha Cieslewskiego 1890, KAUW 324; Wojciech Cieslewski chłop rolnik trzydzieści lat we wsi Bronowo mieszkający 1890, KAUW 324; Wojciech Cieslewski syn Wojciecha i Anny w Bronowie urodzony 1890, KAUW 324, KAZW 191; Wojciech Cieslewski dwadzieścia osiem lat chłop rolnik we wsi Bronowo mieszkający 1890, KAZW 158; Feliks Cieślewski 1896, KS 384: nazwisko utworzone formantem –ewski od por. Cieślak.

Forma żeńska: Franciszka Cieslewska żona Jana z domu Lipinska trzydzieści siedem lat 1890, KAUW 251; Marianna Cieslewska córka Jana i Franciszki w Bronowie urodzona 1890, KAUW 251; Anna Cieslewska żona Wojciecha z domu Mateuszczik trzydzieści lat 1890, KAUW 324;

CIEŚLIK: Mateusz Cieslik 1615, LBŁ 352; Stanisław Cieslik 1654, LBŁ 2910; Kazimierz Cieślik 1830, KAUŁ 36; Franciszek Cieślik, Szczepankowo, Sławiec, „zesłany do Grodna”, 15.04.1864, PPŁ 1155; Ludwik Cieślik 1867, KAZŁc 136; Magdalena Cieślik 1868, KAZŁ 138; nazwisko utworzone od cieśla, cieślica ‘siekiera ciesielska’ (za: SEM 1, s. 37) formantem –ik.

Forma żeńska: Wanda Cieślikówna, wzięła udział w amatorskim przedstawieniu „Dziadów” A. Mickiewicza (WP 6/ 1922)

CIEŚLIKOWSKI: Teofil Tomasz Cieślikowski 1832, KAUŁ 134; Antoni Cieślikowski, obywatel z Łomży 1832, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 154; Katarzyna z Lutowskich, żona Antoniego Cieślikowskiego 1832, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 154; nazwisko nie występuje
w NMK, SEM, SHNO, AŻP; nazwisko utworzone formantem –owski od por. Cieślak.

CIEŚLO(W)SKI: Felicja Cieśloski 1797, KACŁ 1947; Błażej Cieślowski 1808, KAZŁ 29; Michał Cieślowski gancarz 1809, KAUŁ 201; Woyciech Cieślowski 1809, KAUŁ 201; Michał Ciesloski, obywatel z Łomży 1831, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 158; Felix Paweł Cieślowski 1832, KAUŁ 53; Adam Cieślowski 1864, KAZŁ 24: nazwisko utworzone formantem –owski od por. Cieślak.

Forma żeńska: Antonina Cieślowska 1809, KAUŁ 201; Maryanna Cieślowska 1809, KAŚŁ 43; Franciszka Cieślowska 1842, WMZŁ 123; Małgorzata Cieślowska gospodyni 1867, KAZŁ 190.

CIEŚLUK: Abram Cieśluk 1896, KS; nazwisko utworzone formantem –uk od por. Cieślak.

CIĘŻKI: Paulus Cyeski de Lomza 1555, RTA s. 69; Paulus Czięski de Lomza 1569, RTA s. 255; Paulus Cyeski de Lomza 1560, RTA s. 169; Paulus Cyęski de Lomza 1560, RTA s. 498; Marco Cyeski de Lomza 1561, RTA s. 580; Paulus Cyenski de Lomza 1561, RTA s. 580; nazwisko utworzone od ciężki (za: SEM cz.1, s. 37).

CIMOCH: Adam Cimoch 1876, WPRŁ 159; nazwisko utworzone od im. brus. Cimoch, cerk. Timofiej (za: SHNO t. I, s. 61).

CIMOCHOWSKI: Jan Cimochowski dwadzieścia dziewięć lat posadnik rolny w Wiźnie mieszkający 1890, KAZW 24; nazwisko utworzone od por. Cimoch.

Forma żeńska: Aleksandra Cimochowska córka kancelisty 1842, WMZŁ 112.

CIMOSIEŃSKI, CIMOSIŃSKI: Monika z Cimosieńskich 1815, KAMŚ 16; Walenty i Rozalia Cimosieńscy 1815, KAMŚ 16: „(…) stawiła się uczciwa Monika z Cimosieńskich Ciborowska (…) niegdy uczciwych Albertego i Rozaliy Cimosieńskich małżonków gospodarzy rolnych w Kozikach (…) po zmarłym (…) gospodarzu z rolnictwa żyjącym we wsi Boguszycach gminie szczepankowskiej (…) a teraz przy bracie w Jakaci Starej zamieszkała wdowa (…) w przytomności uczciwych (…) Walentego Cimosieńskiego (…) gospodarzy rolnych”; Walenty Cimosienski 1817, KAMŚ 69: „(…) wprzytomności uciwych Walentego Cimosienskiego (…) gospodarzy rolnych (Jakać Młoda i Stara)”; Walenty Cimosienski 1817, KAMŚ 2: „(…) wprzytomności uczciwych (…) Walentego Cimosienskiego (…) gospodarzy rolnych (Zalesie Poczynki, Jakać Młoda)”; Walenty Cimosieński 1825, KAMŚ 29: „(…) stawiła siętakże panna Ludwika Gaiewska (…) wyrobnica w służbie zostaiąca w assystencyi Walentego Cimosieńskiego sołtysa wsi (Jakaci Starej) w przytomnosci uczciwych a razem i urodzonych (…) Walentego Cimosinskiego (…) włosciana”;

DĄBKOWSKI//DOMBKOWSKI: Maciej Dąbkowski – „króla jm. Jana Kazimierza przeszłego gwardyi żołnierz in vim gratitudinis swoich zasług otrzymał z łaski kr.jm. przeszłego przywilej na pewne grunta na mieście Nowogrodzie” (z instrukcji dla posłów z r. 1671); podpisany pod aktem z listopada 1672 r., ASŁ; Adam, Mateusz, Jan, Marcin, Maciej, Albert, Szymon Dąbkowscy – podpisani pod aktem z listopada 1672 r., ASŁ; Franciszek Dąbkowski–uczestnik sejmu antekonwokacyjnego w Łomży, obradującego 6 lutego 1764 r. w związku z elekcją następcy zmarłego Augusta III króla Polski, ASŁ; Jakub i Wojciech Dąbkowscy–uczestnicy sejmu antekonwokacyjnego w Łomży, obradującego 6 lutego 1764 r. w związku z elekcją następcy zmarłego Augusta III króla Polski; podpisany pod manifestem do króla Stanisława Augusta Poniatowskiego z sierpnia 1776 r. przeciwko sędziemu Janowi Skarzyńskiemu i podczaszemu Florianowi Drewnowskiemu nadużywającym władzy, gwałcącym prawa szlachty i nieuczciwie gospodarującym państwowymi pieniędzmi, ASŁ; Jan i Maciej Dąbkowscy–podpisani pod manifestem do króla Stanisława Augusta Poniatowskiego z sierpnia 1776 r. przeciwko sędziemu Janowi Skarzyńskiemu i podczaszemu Florianowi Drewnowskiemu nadużywającym władzy, gwałcącym prawa szlachty i nieuczciwie gospodarującym państwowymi pieniędzmi, ASŁ; Heronim Dąbkowski sługa dworski 1809, KAUŁ 244; 1810, KAŚŁ 63; Jozef Dąbkowski „Uczc. Antoniemu Dąbkowskiemu Małżonka Katarzyna Zaleska dnia 2. Marca rano 1813 urodziła Syna. Ten (…) nazwany został: Jozef.” (Wieś Zawrocie) LMB s. 154–155; Woyciech Dąbkowski „Uczciw. Piotrowi Dąbkowskiemu Włościanowi Małżonka Anna Grodzicka dnia 27 Kwietnia 1821 R. urodziła syna po Południu, ten (…) Nazwany Został: Woyciech” (Wieś Osipy) LMB s. 277–278; Antoni Dąbkowski 1823, KAMŚ 17: „(…) w przytomnosci urodzonych iako wielmożnego Antoniego Dąbkowskiego (…) komornika przy sądach ostrołędzkich (…) szlachty gospodarzy rolnych dziedzicow cząstkowych”;Antoni Dąbkowski, Jan i Anna Dąbkowscy 1826, KAUMZŚ 3: „(…) między Antonim Dąbkowskim szlachcicem w służbie w wsi Milewku we dworze zostaiącym, a urodzonym w wsi Dąbki parafii zambrowskiey z Jana i Anny z Gałązków małżonków Dąbkowskich w Dąbku zamięszkałych”;Józef Dąbkowski, Wizna, „wrócił z bandy,” 14.03.1865, PPŁ 196; Michał Dąbkowski, Kupiski, Konarzyce, „wrócił z bandy,” 15.03.1865, PPŁ 206; Macja Dombkowski trzydzieści lat posadnik rolny w Wiźnie mieszkający 1890, KAUW 113; Stanisław Dombkowski posadnik rolny dwadzieścia pięć lat w Wiźnie mieszkający 1890, KAUW 230; Stanisłąw Dombkowskiojciec chrzestny Tomasza Dombkowskiego 1890, KAUW 260; Tomasz Dombkowski syn Franciszka i Pauliny w Wiźnie urodzony 1890, KAUW 260; Franciszek Dombkowski posadnik rolny czterdzieści trzy lata w Wiźnie mieszkajacy 1890, KAUW 260;Jozef Dombkowski posadnik rolny pięćdziesią lat w Wiźnie mieszkajacy 1890, KAMW 28;Jan Dombkowski czterdzieści siedem lat posadnik rolny w Wiźnie mieszkający 1890, KAMW 51; Jan Dombkowski trzydzieści trzy lata posadnik rolny w Wiźnie mieszkający 1890, KAZW 146; Franciszek Dombkowski ojciec zmarłego Tomasza mąż Pauliny posadnik rolny w Wiźnie mieszkający 1890, KAZW 196; Tomasz Dombkowski dwa miesiące urodzony i zmarły w Wiźnie syn Franciszka i Pauliny 1890, KAZW 196; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp: Dąbki, bydg., gm. Gniewkowo; Maz: Dąbek, ostroł., gm. Troszyn (za: SEM cz. 3, s. 34) formantem –owski.

Forma żeńska: Maryanna Dąbkowska „Uczciwemu Piotrowi Dąbkowskiemu rolnikowi Małżonka iego Anna z domu Grodoska Roku 1818 dnia 19 Lipca Urodziła Corkę ktora (…) Ochrzczona na Jmie Maryanna.” (Wieś Osipy) LMB s. 237–238; Johanna Dąbkowska „Wdowa Maryanna Dąbkowska pozostała po mężu z prawego łoża Roku 1827 dnia 1 Lipca urodziła Corkę Ta (…) nazwana została Johanna” (Osipy) LMB s. 379–380; Wiktoria Dąbkowska córka Pawła żona obywatela miasta Łomży Mikołaja syna Szymona 1859, AUPśT 7; Aleksandra Dąbkowska 1869, KAZS 182; Antonina Dąbkowska wyrobnica 1869, KAZŁ 258; Maria Dąbkowska córka Sergiusza żona podoficera 1888, AUPśT 17; Anna Dąbkowska córka Szymona żona podoficera w stanie spoczynku 1890, AUŁS 24; Jozefa Dombkowska córka Stanisława i Marianny w Wiźnie urodzona 1890, KAUW 230; Marianna Dombkowska żona Stanisławaz domu Dobronska dziewiętnaście lat 1890, KAUW 230; Paulina Dombkowska żona Franciszka z domu Serafińska czterdzieści lat 1890, KAUW 260;Paulina Dombkowska matka zmarłego Tomasza żona Franciszka posadnica rolna w Wiźnie mieszkająca 1890, KAZW 196; Waleria Dąbkowska, Julian i Marianna Dąbkowska, ZPK 36/1903.

DĄBRO(W)SKI//DOMBROWSKI: Andrzej Dąmbrowski 1608, MBŁ 174; Bartłomiej Dąbrowski 1655, LBŁ 2965; Andrzej Dąbrowski 1660, LBŁ 3463; Stanisław Dąbrowski 1695, KAŚŁ 150; Szymon Dąbrowski 1697, KAŚŁ 183; Józef Dąbrowski 1706, LBŁ 894; Jan Dombrowski 1733, LBŁ 71; Jan Dąbrowski 1733, LBL 92; Piotr Dąbrowski 1762, KAUŁ 334; Stanisław Dąbrowski–uczestnik sejmu antekonwokacyjnego w Łomży, obradującego 6 lutego 1764 r. w związku z elekcją następcy zmarłego Augusta III króla Polski, ASŁ; Mateusz Dąbroski 1766, KAUŁ 696; Tomasz Dąmbrowski 1766, KAUŁ 758; Mikołaj Dąbrowski 1767, KAUŁ 825; Karol, Stanisław i Sylwester Dąbrowscy–podpisani pod manifestem do króla Stanisława Augusta Poniatowskiego z sierpnia 1776 r. przeciwko sędziemu Janowi Skarzyńskiemu i podczaszemu Florianowi Drewnowskiemu nadużywającym władzy, gwałcącym prawa szlachty i nieuczciwie gospodarującym państwowymi pieniędzmi, ASŁ; Piotr Dąbrowski 1784, KACŁc 339; Jakub Dąbrowski 1786, KACŁc 582; Józef Jan Kanty Dombrowski 1787, KACŁc 714; Jakub Dąbrowski 1789, KACŁ 944; Szymon Dąbrowski 1791, KACŁc 1238; Michał Dąbrowski –podpisany pod aktem przystąpienia w sierpniu 1792 r. do konfederacji targowickiej „pod laską Stanisława Szczęsnego Potockiego generała artylerii koronnej, orderów polskich kawalera”, ASŁ; Adalbert Dąbrowski 1793, KACŁc 1443; Mateusz Dąbrowski 1794, KACŁc 1616; Franciszek Dąbroski 1796, KACŁc 1824; Jakub Dąbrowski gospodarz 1809, KAUŁ 239; Michał Dąbrowski 1809, KAUŁ 239; Antoni Dąbrowski gospodarz 1810, KAUŁ 354; Roch Dąbrowski włościanin 1810, KAUŁ 332; Maciej Dąbrowski, lat 24, syn Pawła i Marianny Stypułkowskiej, zmarł w Kłoskach Świgoniach 16.04.1810, ZSPK 99/1810;LeonDąbrowski 1814, KAZŁc 17; Helena z Dąmbrowskich 1816, KAMŚ 22: „(…) niegdy uczciwego Jana Wroblewskiego gospodarza rolnego we wsi Ratowie Starym (…) i pozostałej po nim wdowy Heleny z Dąmbrowskich małżonków (…) syn”; Teresa z Dąbrowskich 1816, KAMŚ 24: „(…) urodzonych Stanisława i Teresy z Dąbrowskich Prosienskich małżonków gospodarzy z rolnictwa żyiących we wsi Duchnach Starych (…) syn”; Jakub Dąbrowski 1817, KAMŚ 4: „(…) wprzytomności uczciwych (…) Jakuba Dąbrowskiego (…) w mieście Sniadowie zamieszkałych”; Jakub Dąbrowski 1818, KAMŚ 24: „(…) wprzytomności sławetnych (…) Jakuba Dąbrowskiego lat siedemdziesiąt (…) dziadow szpitalnych kościoła sniadowskiego”;Antoni, Józef Dąbrowski KAUKB 1818: “Stawił się szlachetny Antoni po Józefie Dąbrowski liczący lat dwadzieścia sześć we Wnorach Starych zamieszkały i okazał nam dziecię płci żeńskiej, które urodziło się w domu jego pod numerem trzecim”; Benedykt Dąbrowski KAUKB 1818: “tudziesz w przytomności szlachetnych (…) Benedyktego Dąbrowskiego liczącego lat siedemdziesiąt w Kłoskach Świgoniach zamieszkałego”; Jan Dąbrowski 1819, KAMŚ 9: „(…) wprzytomności urodzonych (…) Jana Dąbrowskiego (…) gospodarzy rolnych pierwszych we wsi Szabłach Starych”; Zofia z Dąbrowskich 1819, KAMŚ 13: „(…) niegdy urodzoney Zofii z Dąbrowskich Swierzewskiey (…) zmarłey i pozostałym Janem Swierzewskim maystrem konsztu szewckiego w mieście Sniadowie (…) przy swym oycu zamieszkala corka”;Jan Dąbrowski, Benedykt i Franciszka Dąbroscy 1820, KAMŚ 46: „(…) stawił się urodzony Jan Dąbrowski wdowiec (…) metryką zksiąg kościoła zambroskiego wyięto (…) udowadniaiący urodzonych niegdy Benedyktego i Franciszki Dąbroskich małżonkow gospodarzy rolnych we wsi Tabędzu (…) i tamże zmarłych syn teraz mieszkaiący w Szabłach”;Łukasz Dombrowski żebrak 1820, KAZŁc 62; Marcin Dombrowski 1820, KAZŁc 114; Norberty Dąbroski „Szlachetnemu Mateuszowi Dąbroskiemu Wyrobnikowi Małżonka iego prawa Maryanna z domu Brzoskow Roku 1820 Dnia 5 Czerwca urodziła Syna ktory (…) Ochrzczony na Jmie Norberty.” (Wieś Brzoski Stare) LMB s. 263–264; Teresa z Dąbrowskich 1821, KAMŚ 20: „(…) urodzonych Stanisława Prosinskiego i niegdy Teresy z Dąbrowskich (…) małzonkow wwsi Duchnach Starych osiadłych dziedzicow cząstkowych przy oycu (…) syn”; Monika z Dąbrowskich 1821, KAMŚ 26: „(…) sławetnych Franciszka Zwierzynskiego i Moniki z Dąbrowskich małzonkow maystrow kunsztu szewieckiego w miescie Sniadowie osiadłych (…) corka”; Jakub Dąbrowski 1821, KAMŚ 27: „(…) wprzytomności urodzonych (?) (…) Jakuba Dąbrowskiego (…) dziadow koscielnych (…) w miescie Sniadowie”; Mikołay Dąbrowski „Szlach. Mateuszowi Dąbrowskiemu Gospodarzowi Małżonka iego prawa Maryanna z domu Brzoszczanka Roku 1823 dnia 6 Grudnia Urodziła Syna Ten (…) Ochrzczony na Jmie Mikołay.” (Wieś Brzoski Stare v Gawrony) LMB s. 315–316; Stanisław Dąbrowski 1823, KAMŚ 4: „(…) stawił się sławetny Stanisław Dąbrowski młodzian (…) w słuzbie zostaiący szewc w miescie Sniadowie (…) niegdy Marcina i Agaty z Kuklinskich małzonkow wyrobnikow (…) syn”; Józefa z Dąbrowskich 1823, KAMŚ 15: „(…) stawił się urodzony Mikołay Głażewski szlachcic wdowiec po zmarłey Jozefie z Dąbrowskich (Budziski)”; Monika z Dąbrowskich 1824, KAMŚ 9: „(…) przy rodzicach (…) sławetnych Franciszka Zwierzynskiego (…) maystra kunsztu szewckiego i Moniki z Dąbrowskich (…) małzonkow w miescie Sniadowie osiadłych (…) corka”;Jakub Dąbrowski 1825, KAMŚ 21: „(…) w przytomnosci urodzonych (…) Jakoba Dąbrowskiego (…) ze wsi Grondow parafii nowogrodzkiey (…) szlachty gospodarzy rolnych dziedzicow cząstkowych”; Stanisław Dąbrowski 1825, KAMŚ 31: „(…) w przytomnosci sławetnych (…) Stanisława Dąbrowskiego (…) szewcow w miescie Sniadowie”; Stanisław Dąbroski szewc, Agnieszka z Dąbrowskich 1827, KAUMZŚ 1: „(…) wprzytomności świadków Stanisława Dąbroskiego szewca (…) mieszczan w Sniadowie zamięszkałych (…) zawarte zostało (…) małżeństwo między (…) kawalerem czeladnikiem szewckim wSniadowie zamięszkałym urodzonym w wsi Głęboczu parafii szumowskiey z Mateusza i Agnieszki z Dąbrowskich Zielińskich małzonkow tamże zamięszkałych”; Stanisław Dąbrowski 1827, KAUMZŚ 2: „(…) wprzytomności świadkow (…) Stanisława Dąbrowskiego (…) szewcow wSniadowie zamięszkałych wstępuiącym niekrewnych mieszczan”;Antoni Dąbrowski 1831, KAUŁc 88; Jan Adolf Dąbroski 1831, KAUŁ 99; Jan Dąbrowski, włoscianin rolnik w Łomżycy zamieszkały 1830, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 9; Ignacy Dąbroski, Obywatel…w Łomży zamieszkały 1830, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 53 (w podpisie: Dąbrowski); Katarzyna z Chrzanoskich, żona Ignacego Dąbroskiego 1830, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 53; Ludwika Dąbroska, córka Ignacego Dąbroskiego 1830, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 53; Jakób Dąbrowski, włoscianin…w Łomżycy zamieszkały 1831, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 31; Agnieszka z Sawickich, żona Jakób Dąbrowski 1831, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 31; Maryanna Dąbrowska Panna, Antoni Dąbrowski 1831, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 88: „… i okazała nam dziecię płci męskiey urodzone tu w Łomżycy dnia wczorayszeggo o godzinie czwartey popołudniu z Maryanny Dąbroskiey Panny lat dwadziescia maiąca. Dziecięciu temu na chrzcie swiętym odbytym w dniu dzisieyszym nadane zostało imie Antoni”; Jozef Dąbrowski, włoscianin gospodarz z Łomżycy 1832, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 19; Katarzyna z Matyszeskich, żona Jozefa Dąbrowskiego 1832, wpis nr 19; Ignacy Dąmbroski, obywatel z Łomży 1832, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 56; Ignacy Dombroski, obywatel z Łomży 1832, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 110; Woyciech Dombroski, obywatel z Łomży 1832, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 130; Stanisław Dąbrowski 1832, KAUŁc 19; Julian Kilian Dąbrowski 1833, KAUŁ116; Jan Dąbrowski syn Franciszka podpułkownik w stanie spoczynku wyznania rzymskokatolickiego 1860, AUPśT 6; Antoni Dąbrowski syn Franciszka kapitan uczestniczący w naborze rekrutów Królestwa Polskiego powiatowego miasta Lipno 1860, AUPśT 6; Jan Dąbrowski, Bożejewo Wierciszewo, „aresztowany, był w bandzie dwa dni”, 28.11.1863, PPŁ 227; Józef Dąbrowski, Bożejewo Wierciszewo, „tajny nadzór”, 03.11.1863, PPŁ 213; Feliks Dąbrowski, Chlebiotki Ożarki, „wypuszczony z więzienia”, 05.02.1864, PPŁ 238; Piotr Dąbrowski, Szczepankowo Żebry, „wypuszczony z więzienia,” 04.03.1864, PPŁ 243; Stanisław Dąbrowski, Chlebiotki Rudniki, „wypuszczony z więzienia”, 25.02.1864, PPŁ 242; Józef Dąbrowski 1864, KAZŁ 45; Andrzej Dąbrowski nauczyciel szkółki w Nowogrodzie1865, KAZŁ 293; Franciszek Dąbrowski syn Antoniego bezterminowo urlopowany młodszy kanonier Artylerii Twierdzy Sweaborskiej wyznania rzymskokatolickiego 1865, AUPśT 3;Józef Dąbrowski żołnierz nieograniczenie urlopowany 1865, KAZŁ 129; Kajetan Dąbrowski 1865, KAZŁ 176; Walenty Dąbrowski 1865, KAZŁ 179; Feliks Dąbrowski, Chlebiotki Ożarki, „był w bandzie Szajewskiego”, 14.03.1865, PPŁ 187; Franciszek Dąbrowski, Chlebiotki Rudniki, „był w bandzie Szajewskiego”,14.03.1865, PPŁ 188; Karol Dąbrowski, Kossaki Zanie, „był w bandzie nieznanego mu (…)”, 14.03.1865, PPŁ 186;  Wawrzyniec Dąbrowski, Chlebiotki Maliszewo, „wrócił z bandy”, 14.03.1865, PPŁ 189; Wawrzyniec Dąbrowski, Bożejewo, „wrócił z bandy”, 14.0.1865, PPŁ 199; Wiktor Dąbrowski, Drozdowo Kownaty, „nadzór policyjny,” 14.10.1865, PPŁ 214; Bartłomiej Dąbrowski, Zambrów Sasiny, „nie zjawił się z bandy,” 15.05.1866, PPŁ 220; Konstanty Dąbrowski, Puchały Gać, „był uczestnikiem powieszenia…”, spis przestępców str. 103, PPŁ 260; Władysław Dąbrowski, Chlebiotki, „oddalił się ze wsi”, spis wydalonych nr 47, PPŁ 262, Stanisław Dąbrowski, Drozdowo Piątnica, „do aresztanckiej kompanii, za przestępstwa polityczne”, PPŁ 218; Józefat Dąbrowski 1867, KAZŁ 140; Ferdynand Dombrowski 1868, KAŚŁ 35; Stanisław Dombrowski 1868, KAŚŁ 48; Wincenty Dąbrowski 1869, KAZŁ 29; Stanisław Dąbrowski1870, KAŚŁ 12; Józef Dąbrowski pracownik sądu (sądownik)1875, KAŚŁ 33; Franciszek Dąbrowski 1876, WPRŁ 176; Antoni Dąbrowski 1879, KOPŁ 175; Ignacy Dąbrowski 1879, KOPŁ 129; Piotr Dąbrowski 1879, KOPŁ 2;Ignacy Dąbrowski, syn Stanisława i Emilii Antonowicz z Jozefatą Dańkowską, córką Józefa i Rozalii Zaleskiej, MPK 25/1884; Ignacy Dąbrowski, syn Bernarda i Cecylii Wnorowskiej z Marianną Kurzyną, córką Piotra i Eleonory Garbowskiej, MPK 17/1885; Franciszek Dąbrowski, syn Władysława i Marianny Kurzyny, ZPK 75/1886; Jan Dombrowski, syn Jakuba i Marianny Dołęgowskiej z Julianną Faszczewską, córką Gabriela i Scholastyki Zawadzkiej, MPK 29/1887; Mateusz Dąbrowski, syn Karola i Marianny Czarnowskiej z Józefą Modzelewską, córką Kacpra i Weroniki Stypułkowskiej, MPK 20/1888; Bronisław Dąbrowski, syn Ignacego i Józefaty Dankowskiej, ZPK 34/1888; Józef Dąbrowski, syn Piotra i Konstancji Zembko, ZPK 75/1888; CzesławDąbrowski, syn Piotra i Apolonii Piszczatowskiej, ZPK 21/1889; Jan Dąbrowski, syn Feliksa i Michaliny Wnorowskiej, ZPK 55/1889; Aleksander Dąbrowski, syn Jana lat 52, właściciela cząstkowego i Wincenty Pogorzelskiej lat 30, urodzony w Sikorach Tomkowiętach 18.06.1890, UPKB 105/1890; Stanisław Dąbrowski, syn Ignacego lat 30, właściciela cząstkowego i Marianny Kurzyny lat 27, urodzony w Wnorach Starych 25.09.1890, UPKB 163/1890; Antoni Dąbrowski, syn Antoniego i Marianny Rzońcy z Pauliną Krystyną Falkowską, córką Sylwestra i Teodory Konopki, MPK 23/1890;Franciszek Dombrowski drobna szlachta trzydzieści trzy lata we wsi Ruki mieszkający 1890, KAUW 19; Kazimiesz Dombrowski syn Franciszka i Aleksandry w Rutkach urodzony 1890, KAUW 19; Szimon Dombrowski ojciec chrzestny Władysławy Mroczkowskiej 1890, KAUW 108; Ignaci Dombrowski drobna szlachta dwadzieścia cztery lata we wsi Koniecki mieszkający 1890, KAUW 240; Jozef Dombrowski syn Ignacego i Anny w Konieckach urodzony 1890, KAUW 240; Jan Dombrowski ojciec chrzestny Konstantego Trepanowskiego 1890, KAUW 290; Jan Dombrowski ojciec chrzestny Jana Kalinowskiego 1890, KAUW 309; Jan Dombrowski drobna szlachta czterdzieści lat we wsi Rutki mieszkający 1890, KAUW 330;Kazimierz Dombrowski jednego roku urodzony i zmarły w Rutkach syn Franciszka i Aleksandry 1890, KAZW 17; Franciszek Dombrowski zmarły dwudziestego lipca/ pierwszego sierpnia 1889 roku mąż Katarzyny z domu Borawskiej 1890, KAMW 30; Franciszek Dombrowski zmarły czwartego/szesnastego grudnia 1889 roku mąż Jozefy z domu Baranowskiej 1890, KAMW 40; Franciszek Dombrowski ojciec zmarłego Kazimierza mąż Aleksandry drobna szlachta w Rutkach mieszkający 1890, KAZW 17; Szimon Dombrowski czterdzieści dwa lata chłop rolnik we wsi Grondy mieszkający 1890, KAMW 41; Szimon Dombrowski czterdzieści lat chłop rolnik we wsi Grondy mieszkający 1890, KAZW 43; Szimon Dombrowski czterdzieści pięć lat chłop rolnik we wsi Grondy mieszkający 1890, KAZW 63;Franciszek Dombrowski czterdzieści pięć lat chłop rolnik we wsi Gorndy mieszkający 1890, KAZW 163; Szimon Dombrowski ojciec zmarłego Romana mąż Marianny chłop rolnik w Grondach mieszkający 1890, KAZW 163; Roman Dombrowski dwa lata i sześć miesięcy urodzony i zmarły w Grondach syn Szimona i Marianny 1890, KAZW 163; Liudwik Domborwski pięćdziesiąt lat robotnik we wsi Bożejewo mieszkający 1890, KAZW 198; Czesław Dąbrowski, syn Franciszka lat 30, drobnego posiadacza i Marianny Stypułkowskiej lat 34, urodzony w Wnorach Starych 09.04.1891, UPKB 71/1891; Jan Dąbrowski, syn Romana lat 30, kowala i Emilii Idźkowskiej lat 23, urodzony w Kobylinie Borzymach 06.08.1891, UPKB 145/1891; Aleksander Dąbrowski, syn Jana lat 45, drobnego posiadacza i Apolonii Uszyńskiej lat 38, urodzony w Wnorach Wandach 15.11.1891, UPKB 216/1891; Feliks Maciej Dąbrowski, syn Feliksa i Julianny Mojkowskiej z Michaliną Kłoskowską, córką Macieja i Krystyny Perkowskiej, MPK 20/1891; Jan Dąbrowski, syn Bernarda i Cecylii Wnorowskiej z Rozalią Frankowską, córką Wilhelma i Teresy Czajkowskiej, MPK 24/1891; Paweł Dąbrowski, syn Marcjanny Grabowskiej z Bronisławą Ostrowską, córką Joachima i Katarzyny Płońskiej, MPK 28/1891; Feliks Dąbrowski, syn Jana i Anny Jamiołkowskiej, ZPK 22/1891;Aleksander Dąbrowski, syn Jana i Wincenty Pogorzelskiej, ZPK 54/1891; Czesław Dąbrowski syn Feliksa lat 24, właściciela cząstkowego i Michaliny Kłoskowskiej lat 27, urodzony w Kłoskach Świgoniach 14.03.1892, UPKB 57/1892; Gabriel Dąbrowski, syn Franciszka lat 37, właściciela cząstkowego i Apolonii Piszczatowskiej lat 33, urodzony w Wnorach Starych 17.03.1892, UPKB 60/1892; Jan Dąbrowski, syn Franciszka lat 38, właściciela cząstkowego i Marianny Stypułkowskiej lat 40, urodzony w Wnorach Starych 25.06.1892, UPKB 104/1892; Wincenty Dąbrowski, syn Mikołaja lat 45, właściciela cząstkowego i Marianny Maleszewskiej lat 38, urodzony w Wnorach Starych 28.10.1892, UPKB 163/1892 (Ślub w Kobylinie 28.01.1933 z Zofią Kropiewnicką); Szczepan Dąbrowski, syn Jana lat 50, właściciela cząstkowego i Wincenty Pogorzelskiej lat 30, urodzony w Sikorach Tomkowiętach 26.12.1892, UPKB 198/1892 (Zmarł 18.06.1943); Czesław Dąbrowski, syn Franciszka i Marianny Stypułkowskiej, ZPK 65/1891; Franciszek Dąbrowski, syn Mikołaja i Marianny Maleszewskiej, ZPK 17/1892; Walenty Dąbrowski, syn Juliana i Balbiny Kuleszy, ZPK 113/1892;JulianDąbrowski, rodzice nieznani, ZPK 134/1892; Jan Dąbrowski, syn Franciszka i Marianny Stypułkowskiej, ZPK 143/1892; Antoni Dąbrowski, syn Macieja i Rozalii Frankowskiej, ZPK53/1893; Julian Dąbrowski, syn Jana i Józefy Milewskiej z Franciszką Pauliną Kalinowską, córką Franciszka i Pauliny Krzewskiej, MPK 33/1894; Piotr Dąbrowski, syn Mateusza i Józefy Modzelewskiej, ZPK 76/1894; Adam Dąbrowski, syn Władysława i Marianny Kurzyny, ZPK 126/1894; Franciszek Dąbrowski, syn Feliksa i Julianny Mojkowskiej z Julianną Piszczatowską, córką Tomasza i Antoniny Maleszewskiej, MPK 29/1895; Wojciech Dąbrowski, syn Feliksa i Marianny Jabłońskiej z Marianną Frankowską, córką Grzegorza i Bogumiły Garbowskiej, MPK 31/1895; Antoni Dąbrowski, lat 5 i 6 miesięcy, syn Władysława i Marianny Kurzyny, zmarł w Kłoskach Świgoniach 01.01.1895, ZPK1/1895; Jan Dąbrowski, lat 80, syn Antoniego i Eleonory, zmarł w Wnorach Starych 28.04.1895, ZPK 55/1895; Paweł Dombrowski 1896, KS; Bolesław Dąbrowski, 10 lat, syn Walentego i Marianny Kossakowskiej, zmarł w Wnorach Starych 06.02.1896, ZPK 23/1896; Jan Dąbrowski, lat 48, syn Karola i Marianny, zmarł w Wnorach Wandach 23.04.1896, ZPK 68/1896; Andrzej Dąbrowski, 5 tygodni, syn Jana i Rozalii Frankowskiej, zmarł w Wnorach Starych 01.01.1897, ZPK 2/1897; Mateusz Dąbrowski, lat 65, syn Karola i Marianny, zmarł w Wnorach Wandach 19.06.1897, ZPK 60/1897; Antoni Dąbrowski, 10 tygodni, syn Jana i Rozalii Frankowskiej, zmarł w Wnorach Starych 21.01.1898, ZPK 13/1898;Jan Dąbrowski, lat 68, syn Kazimierza i Weroniki, zmarł w Milewie Leśniewie 21.03.1898, ZPK 41/1898; Gabriel Dąbrowski, lat 7, syn Franciszka i Apolonii Piszczatowskiej, zmarł w Wnorach Starych 11.09.1898, ZPK 123/1898; Stanisław Dąbrowski, rok i 6 miesięcy, syn Romualda i Anny Olszewskiej, zmarł w Kłoskach Świgoniach 17.12.1898, ZPK 167/1898; WładysławDąbrowski, lat 3, syn Wojciecha i Marianny Frankowskiej, zmarł w Kobylinie Łatkach 15.08.1899, ZPK100/1899; Władysław Dąbrowski, lat 46, zmarł w Kłoskach Świgoniach 05.12.1899, ZPK 146/1899; Piotr Dąbrowski, syn Antoniego i Eleonory Milewskiej, ZPK 150/1889; Wincenty Dąbrowski, syn Władysława i Marianny Kurzyny, ZPK 127/1894; Wojciech Dąbrowski, Kazimierz, ZPK 43/1900; Łukasz Dąbrowski, Antoni i Franciszka, ZPK 114/1900; Józef Dąbrowski, Piotr i Konstancja Zembek, ZPK62/1902; Feliks Dąbrowski, Maciej, ZPK 23/1903; Jan Dąbrowski, Julian i Franciszka Kalinowska, ZPK 154/1903; Leon Dąbrowski syn Feliksa nauczyciel Łomżyńskiego Gimnazjum Żeńskiego 1905, AMPśT 8; Walerian Dąbrowskiz Nowogrodu, członek Wydziału Powiatowego Sejmiku Łomżyńskiego; członek Komitetu Szpitala św. Wojciecha (WP 7/1927); Antoni Dąbrowski z Piątnicy, kandydat do Sejmu w okręgu łomżyńskim, Monarchistyczna Organizacja Wszechstanowa, lista nr 11, WP 1/1928; Adolf Dąbrowski, żandarm, mówią, że ma być w seminarium wileńskim, DkZ,WP 1-4/1929; Julian Dąbrowski z Dąbrowy Łazy, żandarm, sędzia rewolucyjny, wyrokował na śmierć, DkZ,WP 1-4/1929; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp: Dąbrowa, pozn., gm. Kwilcz; pil., gm. Wronki; Młp: Dąbrowa, część miasta Jaworzno, kat., Dąbrowa Zielona, częst., gm. Dąbrowa Zielona; Dąbrowa, rzesz., gm. Świlcza; Dąbrówka Nagórna, rad., gm. Zakrzew; Dąbrówka Zabłotnia, rad., gm. Kowala; Maz: Dąbrówka, rad., gm. Pniewy; Pom: Dąbrowa Chełmińska, bydg. , gm. Dąbrowa Chełmińska; Dąbrówka, bydg., gm. Tuchola; Krpłd: Dąbrówka, krośn., gm. Sanok (za: SEM cz. 3, s. 34- 35) formantem –ski.

Forma żeńska: Zofia Dombrowska 1617, LBŁ 701; Katarzyna Dąbrowska 1619, LBŁ 1202; Agnieszka Dambrowska 1652, LBŁ 2747; Katarzyna Dąbrowska 1660, LBŁ 2339; Małgorzata Barbara Dąbrowska 1760, KAUŁc 179; Marianna Dąbrowska 1761, KAUŁ 278; Katarzyna Dąbrowska 1773, KAUŁ 1241; Zofia Dąbrowska 1785, KACŁ 492; Anastazja Dąbrowska 1792, KACŁc 1271; Małgorzata Dąbroska 1794, KACŁc 1586; Marianna Dąbrowska 1797, KACŁc 1979; Magdalena Dąbrowska z domu Stypułkowska lat 60, córka Floriana i Małgorzaty Perkowskiej, wdowa po Łukaszu, zmarła w Wnorach Starej Wsi 28.10.1809, ZSPK 39/1809; Antonina Dąbrowska, lat 28, panna, córka Andrzeja i Marianny Stypułkowskiej, zmarła w Kłoskach Świgoniach 03.01.1814, ZSPK 92/1814; Franciszka Dąbrowska z domu Pogorzelska lat 70, wdowa po Tomaszu, zmarła w Kłoskach Świgoniach 25.01.1814, ZSPK 109/1814; Teresa Dąbrowska, lat 20, panna, córka Jakuba po Mikołaju i Marianny Frankowskiej, zmarła w Wnorach Starych 22.03.1814, ZSPK 137/1814; Marianna Dąbrowska z domu Jamiołkowska lat 20, córka Franciszka i Katarzyny Kobylińskiej, żona Macieja, zmarła w Wnorach Wandach 10.06.1815, ZSPK 15/1815; „Uczc. Piotrowi Dąbrowskiemu Gospodarzowi Małżonka Anna Grodzicka, dnia 1 Stycznia wieczorem 1816 urodziła Corkę. Ta (…) nazwana została: Aniela.” (Wieś Zawrocie) LMB s. 201–202; Magdalena Dąbrowska „Szlachetnemu Mateuszowi Dąbrowskiemu wyrobnikowi Małżonka iego prawa Maryanna z domu Brzoskow dnia 27 Maia Roku 1818 Urodziła Corkę ktora (…) Ochrzczona na Jmie Magdalena.” (Wieś Brzoski Stare) LMB s. 235–236; Jozafata Dąbrowska KAUKB 1818: “i okazał nam dziecię płci żeńskiej (…) życzeniem jego jest nadać mu imię Jozafata”; Aniela Dąbrowska Ludwika Dąbrowska „Szlachetnemu Woyciechowi Dąbrowskiemu Gospodarzowi Małżonka iego prawa Anna z Domu Przeździecka Roku 1824 dnia 20 Lutego urodziła Corkę ta przezemnie X. Zacharyasza Meliszkiewicza P. Cerkwi Wysockiey Ochrzczona na Jmie Ludwika” (Wieś Brzoski Falki) LMB s. 319–320; Ludwika Dąbroska 1830, KAUŁ 53; Katarzyna Dąbrowska 1831, KAUŁc 31;Franciszka Dąbrowska 1863, KAZŁ 130; Zofia Dąbrowska 1864, KAZŁ 184; Maryanna Dąbrowska 1865, KAZŁ 85; Rozalia Dąbrowska 1865, KAZŁ 82; Maryanna Dąbrowska gospodyni 1867, KAZŁ 162; Antonina Dąbrowska 1868, KAZŁc 259; Antonina Dombrowska 1869, KAŚŁ 9; Franciszka Dąbrowska wyrobnica 1869, KAZŁ 223; Józefa Dąbrowska wyrobnica1869, KAZŁ 153; Wiktoria Dąbrowska 1871, KAŚŁ 47; Teodozja Wiktoria Dąbrowska 1874, KAŚŁ 417; Agnieszka Dąbrowska 1875, KAŚŁ 5; Marcjanna Dąbrowska 1875, KAŚŁ 19; Józefa Dąbrowska 1876, KAŚŁ 32; Helena Dąbrowska 1879, KOPŁ 84; Petronela Dąbrowska 1879, KOPŁ 86; Zofia Dąbrowska 1879, KOPŁ 219; Cecylia Dąbrowskaz domu Łapińska, córka Nikodema i Julianny Czajkowskiej, ZPK 93/1885;Wiktoria Dąbrowska, córka Bernarda i Cecylii Wnorowskiej, ZPK 122/1885; Marianna Dąbrowska, córka Mikołaja i Marianny Maleszewskiej, ZPK 146/1885; Balbina Dąbrowska, rodzice nieznani, ZPK 24/1886; Agata Dąbrowska 1887, KOPŁ 177; Paulina Dąbrowska, córka Walentego i Tekli, ZPK 55/1887; Stefania Dąbrowska, córka Adama i Karoliny Kłoskowskiej, ZPK 130/1887; Agata Dąbrowska, rodzice nieznani, ZPK 15/1888; Emilia Dąbrowska z domu Antonowicz, córka Jana i Joanny, ZPK 59/1888; Bronisława Justyna Dąbrowska, córka Filipa i Ludwiki Żołnowskiej, ZPK 92/1888; Józefa Dąbrowska, córka Antoniego i Marianny Rzońcy, ZPK 165/1889; Marianna Karwowska żona Józefa z domu Dombrowska dwadzieścia osiem lat 1890, KAUW 14; Aleksandra Dombrowska żona Franciszka z domu Brzostowska dwadzieścia siedem lat 1890, KAUW 19; Katarzyna Domborwska matka chrzestna Jana Rostowskiego 1890, KAUW 37; Marianna Wondołowska żona Józefa z domu Dombrowska czterdzieści pięć lat 1890, KAUW 55; Bronisława Dombrowska matka chrzestna Julianny Wondołowskiej 1890, KAUW 55; Marianna Mroczkowska żona Jana z domu Dombrowska dwadzieścia pięć lat 1890, KAUW 108; Anna Dombrowska żona Ignacego z domu Żelechowska dwadzieścia lat 1890, KAUW 240; Marianna Dombrowska matka chrzestna Antoniny Kuleszczik 1890, KAUW 248; Bronisława Dombrowska żona Jana z domu Kossakowska dwadzieścia pięć lat 1890, KAUW 330; Stefania Dombrowska córka Jana i Bronisławy w Rutkach urodzona 1890, KAUW 330;Katarzyna Dombrowska z domu Borawska wdowa po Franciszku drobna szlachta dwadzieścia trzy lata urodzona we wsi Borawskie w powiecie kolneńkim zamieszkała w Rutkach 1890, KAMW 30;Jozefa Dombrowska z domu Baranowska wdowa po Franciszku chłopka rolniczka trzydzieści siedem lat urodzona we wsi Mrówki zamieszkała w Bożejewie 1890, KAMW 40;Aleksandra Dombrowska matka zmarłego Kazimierza żona Franciszka drobna szlachta w Rutkach mieszkający 1890, KAZW 17;Marianna Dombrowska matka zmarłego Romana żona Szimona chłopka rolniczka w Grondach mieszkająca 1890, KAZW 163;Anna Dąbrowska, córka Piotra lat 30, właściciela cząstkowego i Konstancji z Zembków lat 30, urodzona w Wnorach Wandach 11.06.1890, UPKB 98/1890; Zofia Dąbrowska, córka Feliksa lat 35, właściciela cząstkowego i Michaliny Wnorowskiej lat 30, urodzona w Wnorach Starych 25.01.1890, UPKB 17/1890; Anna Dąbrowska, córka Antoniego lat 23, drobnego posiadacza i Pauliny Falkowskiej lat 20, urodzona w Wnorach Wandach 01.08.1891, UPKB 137/1891 (Ślub w Kobylinie 03.02.1914 z Józefem Kozłowskim); Saturnina Dąbrowska, córka Ignacego i Marianny Kurzyny, ZPK 100/1891; Cecylia Dąbrowska, córka Franciszka i Marianny Stypułkowskiej, ZPK 227/1891; Stefania Dąbrowska, córka Feliksa i Michaliny Wnorowskiej, ZPK 228/1891;Helena Dąbrowska, córka Jana lat 55, właściciela cząstkowego i Julianny Faszczewskiej lat 43, urodzona w Wnorach Wandach 09.01.1892, UPKB 6/1892; Zofia Dąbrowska, córka Feliksa lat 38, właściciela cząstkowego Michaliny Wnorowskiej lat 34, urodzona w Wnorach Starych 14.10.1892, UPKB 153/1892; Cecylia Dąbrowska, córka Jana lat 25, właściciela cząstkowego i Rozalii Frankowskiej lat 26, urodzona w Wnorach Starych 17.10.1892, UPKB 157/1892; Cecylia Dąbrowska, córka Mikołaja i Marianny Maleszewskiej, ZPK16/1892; Helena Dąbrowska, córka Jana i Julianny Faszczewskiej, ZPK 20/1893; Julianna Dąbrowska z domu Sikorska, córka Bernarda i Konstancji Ciborowskiej, ZPK 44/1893;Marianna Dąbrowskaz domu Rzońca, córka Franciszka, ZPK 39/1894; Karolina Dąbrowska z domu Orzechowska, ZPK 120/1894; Rozalia Dąbrowskaz domu Targońska lat 70, córka Stanisława, zmarła w Wnorach Starych 14.01.1895, ZPK 7/1895; Aleksandra Dąbrowska, lat 13, córka Jana i Apolonii Uszyńskiej, zmarła w Wnorach Wandach 10.01.1896, ZPK 9/1896; Anna Dąbrowska, 4 tygodnie, córka Juliana i Franciszki Kalinowskiej, zmarła w Milewie Leśnym 11.03.1896, ZPK 41/1896; Józefa Dąbrowska z domu Dańkowska lat 38, córka Józefa i Rozalii, zmarła w Kobylinie Borzymach 25.04.1897, ZPK 50/1897; Cecylia Joanna Dąbrowskaz domu Wnorowska lat 72, córka Walentego i Antoniny Faszczewskiej, zmarła w Wnorach Starych 15.02.1898, ZPK 23/1898; Konstancja Dąbrowska z domu Frankowska lat 61, córka Wilhelma i Anieli Łopińskiej, zmarł w Kapicach Starych 05.08.1898, ZPK 105/1898; Zofia Dąbrowska, 6 lat, córka Feliksa i Michaliny Wnorowskiej, zmarła w Wnorach Starych 18.09.1898, ZPK 127/1898;Bronisława Dąbrowska córka Mateusza włościanka wsi Włodki gminy Rogienice powiatu Kolneńskiego wyznania rzymskokatolickiego 1899, AMPśT 16; Marianna Dąbrowska z domu Kossakowska lat 47, rodzice nieznani, zmarła w Wnorach Starych 12.02.1899, ZPK 22/1899; Paulina Dąbrowska, Julian i Franciszka Kalinowska, ZPK 59/1900;Zenobia Dąbrowska mieszczanka miasta Łomży córka starszego podoficera 54 Mińskiego Pułku Piechoty w stanie spoczynku Antoniego syna Walentego panna wyznania prawosławnego 1901, AMPśT 10; Marianna Dąbrowska, Franciszek i Apolonia Piszczatowska, ZPK 99/1903; Antonina Dąbrowska, Paweł i Bronisława Ostrowska, ZPK 106/1903; Marianna Dąbrowskaz domu Maleszewska, Stanisław i Petronela, ZPK 59/1904; Anna Dąbrowska, Julian i Franciszka Kalinowska, ZPK 103/1904; Karolina Dąbrowska, rodzice nieznani, ZPK 106/1904; Michalina Dąbrowska, Antoni i Paulina Falkowska, ZPK 117/1904; Czesława Dąbrowska, opiekowała się ochronka dla dzieci i przytułkiem dla starców; byłą członkiem zarządu Biblioteki Publicznej; w czasie wojny była sanitariuszką; niosła pomoc internowanym w Łomży legionistom; opiekowała się ukrywającymi się żołnierzami podczas inwazji bolszewickiej; sekretarka w Państwowym Seminarium Żeńskim w Łomży (WP 8/1927).

DĄBRÓWKA: Piotr Dąbrowka 1619, LBŁ 1012; nazwisko utworzone od dąbrowa, dąbrówka ‘zarośla dębowe’ (za: SEM cz. 1, s. 51).

DĘBSKI // DEMBSKI: Piotr Dęmbski 1706, LBŁc 923; Heliodor Dębski 1864, KAZŁ 36; Adolf Dębski 1865, KAZŁ 259; Aleksander Dębski 1878, KOPŁ 341; Tadeusz Dębski, syn Władysława i Bronisławy z Zofią Załuską, córką Kazimierza i Natalii Olszewskiej, MPK 14/1892; nazwisko utworzone od n. m. Dębsko w pow. kaliskim, Dębe w powiecie kaliskim lub n. os. Dąb (za: NMK s. 106) formantem –ski.

Forma żeńska: Marianna Dębska 1878, KOPŁc 328; Katarzyna Sulewska żona Pawła z domu Dembska dwadzieścia trzy lata 1890, KAUW 145; Stanisława Dębska córka Stanisława mieszkanka miasta Łomży panna wyznania rzymskokatolickiego 1894, AMPśT 7.

DĘBY // DĄB: Maciej Dęby – burgrabia grodzki wizki, powołany przez sejmik 1766 r., „ażeby zaś żadne tranzakcye niniejszej konfederacyi przeciwne przyjmowane nie były, tedy prospiciendo authoritate konfederacyi mocą tejże w ziemi naszej i grodach do niej należących in dispositorem acta tam terrestria, quam castrensia aż do rozwiązania niniejszej konfederacyi w grodzie kolinskim oddajemy”, ASŁ; Anastazja z Dębów 1826, KAUMZŚ 2: „(…) między (…) młodzianem rolniekiem w wsi Zalesiu w służbie zostaiącym z Grzegorza i Anastazyi z Dębów małżonków Mierzejewskich tamże zamięszkałych”; nazwisko utworzone od ap. dąb (za: NP cz. 1, s. 128).

DIABEŁEK: Jakub Diabełek 1612, MBŁ 1033; nazwisko utworzone od ap. diabeł (za: NMK s. 106) formantem –ek.

Forma żeńska: Janina Djabełkowna 1621, LBŁ 1505.

DIABEŁKOWICZ: Anna Diabełkowic 1615, LBŁ 334; Laurenty Diabełkowicz 1617, LBŁ 731; nazwisko utworzone od por. Diabeł formantem –(ek) + owicz.

DIEDZIK: Anna Diedzik 1614, LBŁ 125; Andrzej Diedzik 1618, LBŁ 967: może: Dziedzik–nazwisko utworzone od wsł. dzieduszka ‘dziadek’, dzied ‘dziadek, starzec, ubogi człowiek’ (za: SHNO t. I, s. 73).

DŁUGOBORSKI: Mathiae Długoborski 1559, APB zbiór Kapicjana; Andrzej Długoborski–podstarości zambrowski, podsędek, podpisany pod listem do króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego z sierpnia 1669 r.; podpisany pod aktem o pospolitym ruszeniu z października 1670 r., ASŁ; Mikołaj Długoborski – zambroviensis subjudicum, podpisany pod listem do króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego z sierpnia 1669 r.; podpisany pod aktem o pospolitym ruszeniu z października 1670 r.; podsędek podpisany pod aktem z listopada 1672 r.; podsędek zambrowski, dn. 13 października r. 1676 wybrany jako przedstawiciel powiatów zambrowskiego i kolneńskiego przez szlachtę ziemi łomżyńskiej „do jak najprędszego wydania i wypłacenia „trzeciego pogłównego” podatku dla wojska, ASŁ; Mateusz Długoborski–podpisany pod aktem z listopada 1672 r., ASŁ; Szymon Juda Tadeusz Długoborski 1769; KAUŁ 1003; Franciszek Długoborski 1772, KAUŁ 1103; Jan i Walenty Długoborscy–podpisani pod manifestem do króla Stanisława Augusta Poniatowskiego z sierpnia 1776 r. przeciwko sędziemu Janowi Skarzyńskiemu i podczaszemu Florianowi Drewnowskiemu nadużywającym władzy, gwałcącym prawa szlachty i nieuczciwie gospodarującym państwowymi pieniędzmi, ASŁ; Jan Paweł Długoborski 1782, KACŁ 129; Jan Długoborski 1811, KAŚŁ 2; Jan Długoborski, Obywatel…w Łomży zamieszkały 1829, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 235; Katarzyna z Boryszewskich, żona Jana Długoborskiego 1830, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 122; Jan Długoborski, szynkarz w Łomży zamieszkały 1831, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 27; Szymon Długoborski, obywatel z Łomży 1832, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 128; Wiktor Długoborski, Zambrów, Nagórki, „nie zjawił się z bandy,” 15.05.1866, PPŁ 222; nazwisko utworzone od n. m. Maz: Długobórz Drugi i Pierwszy, łomż., gm. Zambrów (za: SEM cz. 3, s. 35) formantem –ski.

Forma żeńska: Katarzyna Józefata Długoborska 1784, KACŁ 320; Paulina Maryanna Długoborska 1830, KAUŁ 122; Florentyna Konstancja Długoborska 1833, KAUŁ 114; Marianna Aleksandra Długoborska 1873, KAŚŁ 23.

DŁUGOŁĘCKI: Bonifacy Długołęcki 1887, KOPŁ 203; nazwisko utworzone od n. m. Młp: Długa Łąka, dziś Długołęka, nowosąd., gm. Podegrodzie (za: SEM cz. 3, s. 35).

DŁUŻNIEWSKI: Michał Dłużniewski 1470, ŁT. III 57; Bogusz Dłużniewski 1470, ŁT. III 57, 103; Raphael Dlusnyewski de Lomza1555, RTA s. 65; Albert Dłuzniewski 1626, LBŁ 89; Paweł Dłuzniewski 1661, LBŁ 175; Dłuzniewski Jan (et alter Joannes) – podpisani pod aktem o pospolitym ruszeniu z października 1670 r.; podpisani pod aktem z listopada 1672 r., ASŁ; Albert Dłuzniewski 1703, LBŁc 663; Benedykt, Franciszek, Jakub, Piotr, Tomasz, Wawrzyniec Dłużniewscy–uczestnicy sejmu antekonwokacyjnego w Łomży, obradującego 6 lutego 1764 r. w związku z elekcją następcy zmarłego Augusta III króla Polski, ASŁ; Kazimierz Dłużniewski–podpisany pod manifestem do króla Stanisława Augusta Poniatowskiego z sierpnia 1776 r. przeciwko sędziemu Janowi Skarzyńskiemu i podczaszemu Florianowi Drewnowskiemu nadużywającym władzy, gwałcącym prawa szlachty i nieuczciwie gospodarującym państwowymi pieniędzmi, ASŁ; Kazimierz i Barbara Dłużniewscy 1815, KAMŚ 17;Jadwiga z Dłużniewskich 1825, KAMŚ 21: „(…) panna w wsi Jemielitem Kolbach (…) zamieszkała szlachcianka z wyrobku utrzymuiąca się (…) dowodząca (…) metryką z ksiąg koscioła szczepankowskiego (…) urodzonych niegdy Feliciana Szlaskiego i żyiącey Jadwigi z Dłużniewskich (…) małżonkow szlachty corka”;Mateusz Dłużniewski, Szczepankowo, Jarnuty, „wypuszczony z więzienia”, 11.02.1864, PPŁ 240; Albin Dłużniewski 1868, KAŚŁ 30; Piotr Ignacy Dłużniewski, syn Piotra i Zuzanny Rzendzian z Felicją Ciborowską, córką Konstantego i Katarzyny Sikorskiej, MPK 1/1889; Leon Dłużniewski syn Walentyna asesor kolegialny naczelnik I kierowniczego oddziału Łomżyńskiej Izby Skarbowej wyznania prawosławnego (1887, AUPśT 16a) radca stanu zmarł na suchoty 1901, AZPśT 21; nazwisko utworzone od n. m. Maz: Dłużniewo, łomż., gm. Łomża; ciech., gm. Baboszewo (za: SEM cz. 3, s. 35) formantem –ski.

Forma żeńska: Anna Dluzniewska 1628, LBŁ 382; Franciszka Dłużniewska 1815, KAMŚ 17: „(…) stawiła się panna Franciszka Dłużniewska małoletnia lat siedemnaście (…) urodzonych Kazimierza i Barbary Dłużniewskich małżonków gospodarzy z rolnictwa żyjących, we wsi Sierzputach Starych (…) córka”;

DMIŃSKI: Józef Dminski 1759, KAUŁ 76; Walenty Dminski 1762, KAUŁ 335; Józef Dminski 1770, KAUŁ 1041; Piotr Dminski 1774, KAUŁ 1303; Adam Wawrzyniec Dmiński 1786, KAUŁ 608; nazwisko utworzone od n. m. Dminin siedl., gm. Łuków (NP cz. 1, 137).

Forma żeńska: Marianna Dminska 1698, LBŁ 225; Magdalena Dyminska 1704, LBŁ 764; Regina Dmińska 1745, LBŁc 304; Marianna Dminska 1764, KAUŁ 572; Weronika Dmińska 1767, KAUŁ 791; Teresa Jadwiga Dmińska 1769, KAUŁ 1010; Anna Dmińska 1772, KAUŁ 1128; Rozalia Dminska 1772, KAUŁ 1147; Ewa Dmińska 1783, KACŁ 219; Marianna Dmińska 1783, KACŁ 231; Józefa Katarzyna Dmińska 1784, KACŁ 343; Rozalia Dmińska 1784, KACŁ 366; Marianna Dmińska 1787, KACŁ 747; Marianna Dminska 1788, KACŁ 828; Elżbieta Dmińska 1791, KACŁ 1236; Antonia Franciszka Dminska 1792, KACŁ 1337.

DMITRUK: Apolonia Dmirtuk „Uczc. Janowi Dmirtukowi Gospodarzowi Małżonka Julianna Prokopianka dnia 9 Lutego 1823 Urodziła Corkę. Ta (…) nazwana została: Apolonia.” (Wieś Brok) LMB s. 301–302; Józef Dmitruk syn Szymona podoficer Urzędu Żandarmerii Powiatów Szczuczyńskiego i Kolneńskiego wyznania prawosławnego 1895, AMPśT 20; Karp Dmitruk syn Piotra młodszy strażnik Łomżyńskiego więzienia zmarł na suchoty, 1904, AZPśT 10; nazwisko utworzone od im. wsł. Dmit(e)r, Dymitr (SHNO cz. 1, s. 75) formantem –uk.

DMOCH: Jan Dmoch, Puchały Gać, „był żandarmem, „wykonywał wyroki śmierci przez powieszenie,” 29.12.1864, PPŁ 249; nazwisko utworzone od ap. dmuch ‘dmuchanie, podmuch’, dma ‘wianie wiatru, powiew’ (SHNO cz. 1, s. 75).

DMOCHOWSKI: Tomasz Dmochowski 1772, KAUŁ 1163; Aleksander Dmochowski 1819, KAZŁ 38; Antoni Dmochowski 1819, KAZŁ 18; Jan Dmochowski 1820, KAMŚ 16; Walenty Dmochowski 1818, KAMŚ 37: „(…) wprzytomności uczciwych (…) Walentego Dmochowskiego (…) gospodarzy rolnych (Jastrząbka Młoda, Jemielite Stare)”; Franciszek Dmochowski, Zambrów, Dąbki, „nie zjawił się z bandy,” 15.05.1866, PPŁ 221; nazwisko utworzone od n. m. Dmochy (za: SHNO t. I, s. 75); łomż., gm. Czyżew–Osada formantem –owski.

Forma żeńska: Franciszka Dmochowska 1757, LMŁ 2165; Franciszka Dmochowska 1820, KAMŚ 16: „(…) stawiła się panna Franciszka Dmochowska (…) w słuzbie wtymze samym dworze (Chomentowo) (…) zostaiąca (…) uczciwych Jana Dmochowskiego i Rozalii z domu niewiadomey wteyze wsi wyrobnikow (…) corka”; Antonina Serafinska zmarła matka Jozefa żona zmarłego Wawrzenca z domu Dmochowska 1890, KAMW 43;

DMOWSKI: Jan Dmowski 1652, LBŁ 2788; Walery Dmowski rządca dóbr Pietkowa1864, KAZŁ 182: nazwisko utworzone od n. m. Dmochy Rogale (za: SHNO, cz. I, s. 75) formantem –ski.

(DMUCHOWSKI) Forma żeńska: Franciszka Apolonia Dmuchowska 1815, KAZŁ 120; .

DOBEK: Grzegorz Dobek 1651, LBŁc 2663; nazwisko utworzone od Dobie-, ps. dob’e ‘stosowny, zdatny’, ‘waleczny, dzielny’ (za: SEM cz. 1, s. 52).

Forma żeńska: Augusta Fryderyka Karolina Dobka (Dopka) 1830, KAUŁ 141.

DOBERSKI: Franciszek Doberski, Śniadowo, „nadzór policyjny, za ukrywanie dowództwa bandy Grzymały,” 15.03.1866, PPŁ 217; Zygmunt Doberski, stowarzyszony z guberni łomżyńskiej mający prawo uczestniczenia w zebraniu okręgowym Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Łomży dnia 14 kwietnia 1910 roku o godzinie 10 rano WP 2/1910; (NP1, s. 137)

DOBKOWSKI: Szymon Dobkowski–uczestnik sejmu antekonwokacyjnego w Łomży, obradującego 6 lutego 1764 r. w związku z elekcją następcy zmarłego Augusta III króla Polski, ASŁ; Jan Dobkowski, lat 60, wdowiec, syn Stefana i Franciszki Łupińskiej, zmarł w Stypułkach Szymanach 25.07.1808, ZSPK 40/1808; Szymon Dobkowski, lat 74, syn Władysława i Agnieszki Zalewskiej, wdowiec po Eleonorze Czajkowskiej, zmarł w Stypułkach Szymanach 18.04.1809, ZSPK 173/1809; Piotr Antoni Dobkowski KAUKB 1818: ” Szlachetny Piotr po Antonim (…) liczący lat pięćdziesiąt w Kłoskach Młynowiętach zamieszkały (…) w domu pod numerem trzecim”; Konstanty Dobkowski, Miastkowo, Czartoria, „był w bandzie Grota (Groma?)”, 14.03.1865, PPŁ 212; Ludwik Dobkowski, syn Stanisława i Julianny Pogorzelskiej z Julianną Gołaszewską, córką Marcelego i Marianny Wnorowskiej, MPK 17/1884; Antoni Dobkowski, syn Adama i Konstancji Grabowskiej z Franciszką Leśniewską, córką Adama i Apolonii Stypułkowskiej, MPK 47/1884;Julian Dobkowski, syn Leopolda i Anny Grabowskiej, ZPK 69/1886; Teofil Dobkowski, syn Leopolda i Anny Grabowskiej, ZPK 19/1887; Piotr Dobkowski, syn Feliksa i Pauliny Piszczatowskiej z Michaliną Piszczatowską, córką Tomasza i Antoniny Maliszewskiej, MPK 40/1888; Stanisław Dobkowski, syn Ludwika, ZPK 72/1888; Leopold Dobkowski, syn Tomasza i Konstancji Zaleskiej, ZPK 99/1888; Władysław Dobkowski, syn Dionizego i Anny Krajewskiej, ZPK 101/1888; Jan Dobkowski, rodzice nieznani, ZPK 107/1888; Ignacy Dobkowski, syn Ignacego i Józefy Stypułkowskiej, ZPK 30/1889; Józef Dobkowski, syn Jana i Klementyny Porowskiej, ZPK 83/1889;Franciszek Dobkowski, syn Bartłomieja, ZPK 148/1889; Franciszek Dobkowski, syn Franciszka i Antoniny Pogorzelskiej z Józefą Roszkowską, córką Jana i Pauliny Dąbrowskiej, MPK 25/1890;Macja Dobkowski czterdzieści lat robotnik we wsi Bożejewo mieszkający 1890, KAUW 177; Jan Dobkowski chłop rolnik trzydzieści lat we wsi Zanklewo mieszkający 1890, KAUW 181; Liudwik Dobkowski syn Jana i Anny w Zanklewie urodzony 1890, KAUW 181; Kazimierz Dobkowski pięćdziesiąt sześć lat robotnik we wsi Kramkowo mieszkający 1890, KAMW 33; Maciej Dobkowski sześćdziesiąt lat zagrodnik we wsi Bożejewo mieszkający 1890, KAMW 37; Maciej Dobkowski pięćdziesiąt lat chłop rolnik we wsi Bożejewo mieszkający 1890, KAMW 40; Wiktor Dobkowski opiekun narzeczonej Adolfiny Grzimkowskiej 1890, KAMW 48; Jan Dobkowski, syn Wincentego i Marianny Kurzyny, ZPK 2/1891; Józef Dobkowski, syn Tomasza i Konstancji Zaleskiej, ZPK 114/1891; Wincenty Dobkowski, syn Franciszka lat 46, właściciela cząstkowego i Marianny Grabowskiej lat 35, urodzony w Stypułkach Szymanach 16.07.1892, UPKB 111/1892; Julian Dobkowski, syn Jana i Julianny Stypułkowskiej z Marianną Dobkowską, córką Andrzeja i Franciszki Sikorskiej, MPK 33/1892; Aleksander Dobkowski, syn Stanisława i Anny Czajkowskiej, ZPK 33/1894; Stefan Dobkowski, syn Stanisława i Stefani Sikorskiej, ZPK108/1894; Melchior Dobkowski, syn Apolinarego Leopolda i Marianny Sikorskiej z Antoniną Piszczatowską, córką Wojciecha i Teofili Pogorzelskiej, MPK 27/1895; Apolinary Dobkowski, syn Feliksa i Józefaty Truskolaskiej z Julianną Frankowską, córką Ignacego i Karoliny Kuleszy, MPK 40/1895; Czesław Dobkowski, 6 miesięcy, syn Jana i Marianny Dobkowskiej, zmarł w Stypułkach Szymanach 16.05.1895, ZPK 61/1895; Tomasz Dobkowski, 3 dni, syn Franciszka i Marianny Grabowskiej, zmarł w Stypułkach Szymanach 16.11.1895, ZPK 130/1895;Jan Dobkowski, lat 67, syn Tomasza i Zofii, zmarł w Stypułkach Szymanach 14.01.1896, ZPK 13/1896;Ludwik Dobkowski, lat 35, syn Stanisława i Julianny, zmarł w Stypułkach Szymanach 05.05.1896, ZPK 75/1896; Andrzej Dobkowski, lat 41, syn Andrzeja i Franciszki Sikorskiej, zmarł w Stypułkach Szymanach 30.11.1896, ZPK 141/1896; Władysław Dobkowski, 13 tygodni, syn Ignacego i Józefy Stypułkowskiej, zmarł w Stypułkach Szymanach 24.01.1897, ZPK 16/1897;Bolesław Dobkowski,1 rok i 1 miesiąc, syn Antoniego i Aleksandry Gołaszewskiej, zmarł w Stypułkach Szymanach 15.11.1897, ZPK 102/1897; Antoni Dobkowski, lat 70, syn Kacpra i Konstancji, zmarł w Stypułkach Szymanach 24.11.1897, ZPK 104/1897; Franciszek Dobkowski, lat 11, syn Franciszka i Marianny Grabowskiej, zmarł w Stypułkach Szymanach 11.05.1898, ZPK 73/1898; Wincenty Dobkowski, lat 6, syn Franciszka i Marianny, zmarł w Stypułkach Szymanach 12.09.1898, ZPK 124/1898; Józef Dobkowski, syn Franciszka i Antoniny Frankowskiej z Józefą Mojkowską, córką Feliksa i Emilii Kurzyny, MPK 10/1899; Władysław Dobkowski, lat 2, syn Juliana i Marianny Dobkowskiej, zmarł w Stypułkach Szymanach 16.03.1899, ZPK36/1899; WojciechDobkowski, Franciszek, ZPK 91/1901; Piotr Dobkowski, Stanisław i Stefania Sikorska, ZPK 85/1902; Apolinary Dobkowski, Feliks i Józefata Czajkowska, ZPK 89/1904; Adam Dobkowski, Bernard Dobkowski stowarzyszeni z guberni łomżyńskiej mający prawo uczestniczenia w zebraniu okręgowym Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Łomży dnia 14 kwietnia 1910 roku o godzinie 10 rano WP 2/1910; Stanisław Dobkowski, gmina Miastkowo, kandydat do Sejmu w okręgu łomżyńskim, Stronnictwo Chłopskie, lista nr 10, WP 1/1928; nazwisko utworzone od n. m. typu Dobki, Dobków (NP1, s. 138).

Forma żeńska: Katarzyna Dobkowska z domu Grodzka lat 80, córka Pawła i Katarzyny Kierzkowskiej, żona Jana, zmarła w Stypułkach Szymanach 23.06.1808, ZSPK 27/1808; Marianna Dobkowska z domu Pogorzelska lat 42, córka Wawrzyńca i Anastazji Sikorskiej, żona Grzegorza po Wojciechu, zmarła w Stypułkach Szymanach 17.10.1811, ZSPK 87/1811; Franciszka Dobkowska z domu Gierłachowska lat 70, wdowa po Baltazarze, zmarła w Stypułkach Szymanach 09.09.1815, ZSPK 46/1815; Aleksandra Dobkowska, córka Apolinarego i Konstancji Staniszewskiej, ZPK 94/1885; Józefa Dobkowska, córka Franciszka i Marianny Grabowskiej, ZPK 65/1886; Cecylia Dobkowska, córka Jana i Marianny, ZPK 72/1886; Natalia Dobkowska, córka Dionizego i Anny Krajewskiej, ZPK 83/1886; Julianna Dobkowskaz domu Stypułkowska, córka Antoniego i Antoniny, ZPK 125/1886; Cecylia Dobkowska, córka Jana i Julianny, ZPK 18/1887; Saturnina Dobkowska, córka Leopolda i Anny Grabowskiej, ZPK 67/1887; Anna Dobkowskaz domu Czajkowska, córka Piotra i Apolonii, ZPK 108/1887;Władysława Dobkowska, córka Dionizego i Anny Krajewskiej, ZPK 98/1888; Franciszka Dobkowska, rodzice nieznani, ZPK 105/1888; Marianna Dobkowska, rodzice nieznani, ZPK 10/1889; Franciszka Dobkowska, rodzice nieznani, ZPK 42/1889; Józefa Dobkowska, córka Ignacego i Józefy Stypułkowskiej, ZPK 63/1889; Katarzyna Kuliawczik żona Franciszka z domu Dobkowska dwadzieścia cztery lata 1890, KAUW 29; Rozalia Kalisiewicz żona Józefa z domu Dobkowska czterdzieści lat 1890, KAUW 35; Anna Jonkin żona Stanisława z domu Dobkowska czterdzieści lat 1890, KAUW 50; Anna Dobkowska matka chrzestna Pauliny Kosinskiej 1890, KAUW 65; Marianna Mocarska żona Józefa z domu Dobkowska trzydzieści lat 1890, KAUW 83, 84; Anna Dobkowska żona Jana z domu Zajonczkowska dwadzieścia dziewięć lat 1890, KAUW 181; Katarzyna Dobkowskamatka chrzestna Liudwika Dobkowskiego 1890, KAUW 181; Salomea Grabowska żona Antoniego z domu Dobkowska trzydzieści lat 1890, KAUW 185; Konstancia Grzimkowska zmarła matka Adolfiny żona zmarłego Stanisława z domu Dobkowska 1890, KAMW 48; Antonina Dobkowska, córka Ignacego lat 32, właściciela cząstkowego i Józefy Stypułkowskiej lat 30, urodzona w Stypułkach Szymanach 13.06.1890, UPKB 102/1890; Czesława Dobkowska, córka Piotra lat 26, właściciela cząstkowego i Michaliny Piszczatowskiej lat 24, urodzona w Piszczatach Kończanach 14.06.1890, UPKB 103/1890; Stefania Dobkowska, córka Antoniego lat 30, drobnego posiadacza i Franciszki Leśniewskiej lat 29, urodzona w Stypułkach Szymanach 01.06.1891, UPKB 100/1891 (Ślub w Kobylinie 19.02.1912 z Bolesławem Ciborowskim); Franciszka Dobkowska, córka Franciszka lat 23, drobnego posiadacza i Józefy Roszkowskiej lat 23, urodzona w Stypułkach Szymanach 30.09.1891, UPKB 182/1891; Klementyna Dobkowska, córka Piotra lat 27, właściciela cząstkowego i Michaliny Piszczatowskiej lat 25, urodzona w Piszczatach Kończanach 17.02.1892, UPKB 38/1892 (Ślub w Kobylinie 29.02.1916 z Józefem Piszczatowskim); Marianna Dobkowska, córka Jana, właściciela cząstkowego i Marianny Dobkowskiej lat 37, urodzona w Stypułkach Szymanach 29.10.1892, UPKB 162/1892; Bronisława Dobkowska, córka Jana i Julianny Stypułkowskiej, ZPK 51/1892; Julianna Dobkowska, córka Ludwika i Antoniny, ZPK 15/1894; Konstancja Dobkowska z domu Staniszewska lat 42, córka Michała, zmarła w Czajkach 14.02.1895, ZPK 25/1895; Julianna Dobkowska z domu Łukaszewicz lat 65, córka Andrzeja i Marianny, zmarła w Kobylinie Pieniążkach 18.03.1895, ZPK 38/1895; Wiktoria Dobkowska, lat 58, córka Jana, zmarła w Mojkach 29.05.1896, ZPK 84/1896; Adela Dobkowska, 1 rok, córka Ludwika i Julianny Gołaszewskiej, zmarła w Szymanach 22.08.1896, ZPK 102/1896; Marianna Dobkowska, lat 13, córka Ludwika i Julianny Gołaszewskiej, zmarła w Stypułkach Szymanach 15.01.1898, ZPK 7/1898; Michalina Dobkowska, 2 tygodnie, córka Melchiora i Antoniny Piszczatowskiej, zmarł w Czajkach 05.10.1898, ZPK 136/1898; Rozalia Dobkowska, lat 70, zmarła w Stypułkach Szymanach 23.09.1899, ZPK 120/1899;Anna Dobkowska, lat 19, zmarła w Mojkach 06.11.1899, ZPK 135/1899; Helena Dobkowska, Apolinary i Julianna Frankowska, ZPK 128/1900; Eleonora Dobkowska, Franciszek i Józefa Roszkowska, ZPK 63/1901; Kamila Dobkowska, Antoni i Franciszka Lenczewska, ZPK 67/1901; Antonina Dobkowskaz domu Piszczatowska, Wojciech i Teofila Pogorzelska, ZPK 73/1902; Helena Dobkowska, Melchior i Antonina Piszczatowska, ZPK 79/1902;

DOBROŃSKI: Józef Dobroński, Wizna, „wrócił z bandy”, 14.03.1865, PPŁ 197; Stanisław Dobronski posadnik rolny trzydzieści lat w Wiźnie mieszkający 1890, KAUW 53; Aleksander Dobronski ojciec chrzestny Stanisławy Kozłowskiej 1890, KAUW 82; Wojciech Dobronski dwdzieścia sześć lat posadnik rolny w Wiźnie mieszkjaący 1890, KAUW 85; Aleksander Dobronski czterdzieści pięć lat posadnik rolny w Wiźnie mieszkający 1890, KAUW 94, KAZW 70; Leon Dobronski pięćdziesiąt lat posadnik rolny Wiźnie mieszkający 1890, KAUW 94, KAZW 70; Stanisław Dobronski ojciec chrzestny Jana Kosiorka 1890, KAUW 132; Kazimierz Dobronski sześćdziesiąt lat posadnik rolny w Wiźnie mieszkający 1890, KAUW 142, KAZW 93; Antoni Dobronski ojciec chrzestny Władysława Żukowskiego 1890, KAUW 146; Władysław Dobronski ojciec chrzestny Jozefy Dymnickiej 1890, KAUW 217; Kazimierz Dobronski ojciec chrzestny Marcela Mielnickiego 1890, KAUW 237; Franciszek Dobronski syn Stanisława i Anny w Wiźnie urodzony 1890, KAUW 267; Stanisław Dobronski robotnik czterdzieści osiem lat w Wiźnie mieszkający 1890, KAUW 267; Leon Dobronski pięćdziesiąt osiem lat posadnik rolny w Wiźnie mieszkający 1890, KAUW 269; Władysław Dobronski ojciec chrzestny Teofilii Romanskiej 1890, KAUW 269; Antoni Dobronski posadnik rolny dwadzieścia jeden lat w Wiźnie mieszkający 1890, KAUW 318; Jozef Dobronski syn Antoniego i Emilii w Wiźnie urodzony 1890, KAUW 318; Antoni Dobronski kawaler posadnik rolny dwadzieścia lat urodzony i zamieszkałay przy rodzicach w Wiźnie 1890, KAMW 12; Kazimierz Dobronski ojciec Antoniego mąż Julianny z Bujnowskich 1890, KAMW 12; Kazimierz Dobronski pięćdziesiąt osiem lat posadnik rolny w Wiźnie mieszkający 1890, KAZW 107; nazwisko utworzone od dobry; też od im. typu Dobromir, Dobrosław (NP1, s. 138).

Forma żeńska: Katarzyna Dobronska żona Stanisława z domu Mateuszczyk dwadzieścia dwa lata 1890, KAUW 53; Marianna Dobronska córka Stanisława i Katarzyny w Wiźnie urodzona 1890, KAUW 53; Józefa Dobronska matka chrzestna Stanisławy Dymnickiej 1890, KAUW 94; Katarzyna Dobronska matka chrzestna Katarzyny Galinskiej 1890, KAUW 113; Julianna Dobronska matka chrzestna Jana Michałowskiego 1890, KAUW 178; Franiszka Michałowska żona Jana z domu Dobronska dwadzieścia trzy lata 1890, KAUW 178; Marianna Dombkowska żona Stanisława z domu Dobronska dziewiętnaście lat 1890, KAUW 230; Anna Dobronska żona Stanisława z domu Żochowska trzydzieści lat 1890, KAUW 267; Emilia Dobronska żona Antoniego z domu Żukowska dwadzieścia jeden lat 1890, KAUW 318; Julianna Dobronska matka Antoniego żona Kazimierza z domu Bujnowska 1890, KAMW 12.

DOBROSIELSKI: Jan Dobrosielski syn Józefa registrator kolegialny urzędnik rachunkowy Łomżyńskiej Izby Kontrolnej wyznania prawosławnego 1885, AUPśT 11a; nazwisko utworzone od n. m. Dobrosielce ciech., gm. Drobin (NP1, s. 138).

DOBROWOLSKI: Feliks Dobrowolski przechrzta 1809, KAŚŁ 37; 1809 KAUŁ 219; Franciszek Dobrowolski, Stolarz…z Łomży zamieszkały 1830, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 64/ szlosarz z Łomży 1830, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 99; Elżbieta z Sobocińskich, żona Franciszka Dobrowolskiego 1831, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 18; Franciszek Dobrowolski, obywatel z Łomży 1832, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 110; Franciszek Dobrowolski 1865, KAZŁ 279; Mikołaj Dobrowolski syn Feliksa radca tytularny 1893, AMPśT 1; Eumeniusz Dobrowolski syn Jana asesor kolegialny referent Urzędu Łomżyńskiego Policmajstra wyznania prawosławnego 1907, AUPśT 11a; Aleksander Dobrowolski syn Zenobiusza sztabskapitan 13 Biełozierskiego Pułku Piechoty wyznania prawosławnego 1907, AUPśT 25; Dobrowolski, podpisarz, okręgowy wojenny w Tykocinie, nadzwyczaj czynny, DkZ,WP 1-4/1929; nazwisko utworzone od n. m. Dobrawola w powiecie pińskim, ełckim, mławskim lub Dobrowola w powiecie augustowskim, maryampolskim (za: NMK s. 108) formantem –ski; też od wyrażenia dobra wola formantem –ski.

Forma żeńska: Aniela Dobrowolska przechrzta 1782, KACŁ 193; Agata Teofila Dobrowolska 1831, KAUŁ 18; Nadzieja Dobrowolska córka urzędnika kancelaryjnego Łomżyńskiego Rządu Gubernialnego sekretarza kolegialnego Wasyla syna Szymona 1892, AZŁS 21; Marianna Dobrowolska córka włościanina wsi Olszyny gminy Drozdowo powiatu Łomżyńskiego Jakuba wyznania rzymskokatolickiego 1900, AMPśT 19; Eugenia Dobrowolska córka Zacharego żona starszego lekarza Łomżyńskiej brygady Pogranicznej Straży 1903, AUPśT 3; Olga Dobrowolska córka Borysa żona sztabskapitana 13 Biełozierskiego Pułku Piechoty 1907, AUPśT 14; Adela Dobrowolska córka włościanina wsi Gontarze gminy Gawrychy powiatu Kolneńskiego Stanisława panna wyznania rzymskokatolickiego 1910, AMPśT 10; Helena Dobrowolska córka włościanina wsi Chmielewo gminy Miastkowo powiatu Łomżyńskiego Jana panna przyłączona do prawosławnej cerkwi z kościoła rzymskokatolickiego ze zmianą im. na Aleksandra 1912, AUPśT 2a.

(DOBRZYCKI) Forma żeńska: Marcella Dobrzycka 1873, KAŚŁ 27; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp: Dobrzyca, kal., gm. Dobrzyca (za: SEM cz. 3. s. 37) formantem –cki.

DOBRZYIAŁOWSKI: Stanislaus Dobrzyiałowski Hyeres in Dobrzyiałowo, advocatus de Łomzica 1425, HKap. poz. 103; Nicolaus Dobrzialowski de districtu Visnensi 1560, RTA s. 154; nazwisko utworzone od n. m. Dobrzyjałowo, łomż., gm. Piątnica (za: SEM cz. 3, s. 37) formantem –ski.

DOBRZYNIECKI: nob. Francisci Dobrzynyeczki vicecapitanei Lomzensis …ex praedis propriis 1544, RTA s. 9; nazwisko utworzone od n. m. Maz: Dobrzyniec, siedl., gm. Kołbiel (za: SEM cz. 3, s. 37) formantem –ski.

DODA: Anna Doda 1814, KAZŁ 25; nazwisko utworzone od dodać lub od psł. *dodъ, doda ‘starszy członek rodziny’, por. gw. dodek ‘dziadek’ (NP1, s. 139).

DODZIK: Justyna Dodzik 1614, LBŁ 132; Agnieszka Dodzik 1651, LBŁ 2743; nazwisko utworzone od por. Doda formantem –ik.

DOLIŃSKI: Sergiusz Dolinski syn Mikołaja radca kolegialny nauczyciel Łomżyńskiego Gimnazjum Męskiego 1907, AMPśT 6; nazwisko utworzone od n. m. Dolina (NP1, s. 141).

DOLIWA: Aleksander Doliwa 1620, LBŁ 1212; Stanisław Doliwa–marszałek koła posłów ziemi łomżyńskiej w 1707 r., ASŁ; Władysław Doliwa–z pow. kolińskiego burgrabia grodzki wąsoski 1716, ASŁ; Lucjan Doliwa, Zambrów, Wola, „aresztowany, był w szajce,” 20.12.1863, PPŁ 234; nazwisko utworzone od n. os. Doliwa; przydomek Doliwa należał do Jana, biskupa poznańskiego i utrwalił się jako nazwa herbowa w wielkopolskim środowisku rodowców (za: SEM cz. 6, s. 13).

Forma żeńska: Marianna z Łojewskich Doliwowa 1811, KAZŁ 474.

DOŁĘGA: Jan Dołęga, „na Syberię, na zaludnienie,” 20.06.1865, PPŁ 245; Marianna Dołęga 1887, KOPŁ 82; Stefania Dołęga 1887, KOPŁ 6; Ludwik Dołęga, syn Jakuba i Barbary, ZPK 18/1894; Aleksandra Dołęga córka Franciszka włościanka wsi Makowskie gminy Jedwabno Powiatu Kolneńskiego wyznania prawosławnego (1897, AMPśT 12) przyłączona do cerkwi prawosławnej z wyznania łacińskiego 1897, AUPśT 14a; nazwisko utworzone od dołęga, z ps. ‘człowiek sprawny, zaradny’ (za: SEM cz.1, s. 54); także od zawołania do Łęga! hipotetycznie stanowiącego proklamację eliptyczną przyimkową o charakterze wojskowym (za: SEM cz. 6, s. 13); też od dołęga, dołęka ‘siła, przemoc, dostatek; człowiek silny’ (za: SHNO t. I, s. 76).

DOŁĘGOWSKI: Mikołaj Dołęgowski, obronca przy tymże sądzie (Sąd pokoju powiatu Łomżyńskiego) (…) z Łomży 1830, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 210; Dołęgowski, Drozdowo, „nadzór policyjny, był żandarmem”, 03.03.1866, PPŁ 267; Feliks Dołęgowski, syn Piotra i Barbary Piętki z Ewą Pauliną Stypułkowską z domu Kłoskowska, córką Wojciecha i Konstancji Frankowskiej, MPK 13/1892; nazwisko utworzone od n. m. Dołęgi (za: SHNO t. I, s. 76) formantem –owski.

Forma żeńska: Julianna Dołęgowska 1761, KAUŁ 283; Rozalia Dołęgowska „Szlach: Gabryelowi Dołęgowskiemu iego prawa Małżonka Franciszka z Mystkowskich Roku 1827 dnia 22 Sierpnia urodziła Corkę: Ta (…) nazwana została Rozalia” (Wieś Srzednica Pawłowięta); Emilia Dołęgowska 1866, KAZŁc 48; Maryanna Dołęgowska 1868, KAZŁ 190.

DOMACH: Michał Domach, Bożejewo, „wrócił z bandy”, 14.03.1865, PPŁ 200; nazwisko utworzone od dom lub od im. typu Domamir, Domasław, Dominik (za: NP1, s. 141).

DOMANIOWSKI: Benedykt Domaniowski 1608, MBŁ 117; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp: Domaniewo, dziś Domaniew, sier., gm. Błaszki; gm. Dalików (za: SEM cz. 3, s. 38) formantem –ski.

DOMANOWSKI: Kacper Domanowski 1618, LBŁ 990; nazwisko utworzone od n. m. Domanowo (za: SHNO t. I, s. 77) formantem –ski.

Forma żeńska: Jozefata Domanowska „Uczciwemu Janowi Domanowskiemu Wyrobnikowi, Małżonka Maryanna Chludzińska Roku 1819 dnia 15 Sierpnia rano Urodziła Corkę ktora (…) Ochrzczona na Jmie Jozafata.” (Wieś Osipy) LMB s. 251–252.

DOMAŃSKI: Feliks Domański, stowarzyszony z guberni łomżyńskiej mający prawo uczestniczenia w zebraniu okręgowym Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Łomży dnia 14 kwietnia 1910 roku o godzinie 10 rano WP 2/1910; nazwisko utworzone od n. m. Krpłd: Domaniż, zamoj., gm. Łaszczów (za: SEM cz. 3, s. 38); też od n. os. Doman, Duman < im. Damian lub od n. m. Domanice w powiecie siedleckim, krotoszyńskim (za: NMK s. 110) formantem –ski.

Forma żeńska: Ewa Domańska 1875, KAŚŁ 75; Barbara Domańska 1878, KOPŁ 324; Katarzyna Domańska 1878, KOPŁ 37; Adelajda Domanska córka Józefa panna mieszkanka wsi Piątnica gminy Drozdowo Powiatu Łomżyńskiego wyznania rzymskokatolickiego 1892, AMPśT 8.

DOMASZEWSKI: Franciszek Domaszewski, Łomża, „na Syberię”, 13.02.1866, PPŁ 265; nazwisko utworzone od Śl: Tomaszowice, Domaszowice, dziś Domaszowice, opol., gm. Domaszowice (za: SEM cz. 3, s. 38) formantem –ski.

Forma żeńska: Antonina Domaszewska 1865, KAZŁ 187; Apolonia Domaszewska 1866, KAZŁ 235; Krystyna Domaszewska gospodyni 1866, KAZŁ 253.

DOMINO: Elżbieta Domino 1612, MBŁ 1105; może nazwisko utworzone od im. Dominik, łac. Dominicus, Domicus od łac. dominus ‘pan’, dominicus ‘należący do pana’ (za: SEM cz.2, s. 30).

Forma żeńska: Franciszka Dominowna 1748, LML 1363;

DOMINOWICZ: Jan Dominowicz 1619, LBŁ 1093: nazwisko utworzone od por. Domino formantem –owicz.

DOMIŃCZYK: Łucja Dominczyk 1615, LBŁ 398: nazwisko utworzone od por. Domino formantem –czyk.

DOMURAT: Adam Domurat, Wizna, „wrócił z bandy”, 14.03.1865, PPŁ 195; Antoni Domurat, Wizna, „wrócił z bandy”, 14.03.1865, PPŁ 191; Józef Domurat, Wizna, „wrócił z bandy”, 14.03.1865, PPŁ 192; Konstanty Domurat, Wizna, „wrócił z bandy,” 14.03.1865, PPŁ 193; Franciszek Domurat mąż Franciszki z domu Michałowskiej (związek małżeński w Wiźnie 16.02.1909r) 1890, KAUW 1; Rozalia Domurat matka chrzestna Franciszki Michałowskiej 1890, KAUW 1; Anna Korytkowska żona Stanisława z domu Domurat dwadzieścia osiem lat 1890, KAUW 2; Franciszek Domurat ojciec chrzestny Rajmunda Kłoska 1890, KAUW 16; Anna Domurat matka chrzestna Rajmunda Kłoska 1890, KAUW 16; Jan Domurat robotnik trzydzieści lat w Wiźnie mieszkający 1890, KAUW 17; Marcel Domurat syn Jana i Marianny w Wiźnie urodzony 1890, KAUW 17; Marianna Domurat żona Jana z domu Kalinowska trzydzieści lat 1890, KAUW 17; Walenty Domurat robotnik czterdzieści lat we wsi Janczewo mieszkający 1890, KAUW 22; Franciszka Domurat żona Walentego z domu ??? dwadzieścia sześć lat 1890, KAUW 22; Franciszek Domurat syn Walentego i Franciszki w Janczewie urodzony 1890, KAUW 22; Rozalia Domurat matka chrzestna Katarzyny Grabowskiej 1890, KAUW 33; Jan Domurat ojciec chrzestny Aleksandry Arnusiewicz 1890, KAUW 38; Marianna Domurat matka chrzestna Marianny Dobronskiej 1890, KAUW 53; Walenty Domurat ojciec chrzestny Józefy Piasecznej 1890, KAUW 67; Liudwika Kozłowska żona Stanisława z domu Domurat trzydzieści lat 1890, KAUW 82; Marianna Domurat matka chrzestna Józefa Mocarskiego 1890, KAUW 83; Marianna Domurat matka chrzestna Wojciecha Mocarskiego 1890, KAUW 84; Franciszek Domurat posadnik rolny trzydzieści lat w Wiźnie mieszkający 1890, KAUW 90; Franciszka Domurat żona Franciszka z domu Komendecka dwadzieścia osiem lat 1890, KAUW 90; Franciszka Domurat matka chrzestna Jakoba Domurata 1890, KAUW 90; Jakob Domurat syn Franciszka i Franciszki w Wiźnie urodzony 1890, KAUW 90; Walenty Domurat ojciec chrzestny Jakoba Domurata 1890, KAUW 90; Walenty Domurat ojciec chrzestny Anieli Trepanowskiej 1890, KAUW 158; Adam Domurat ojciec chrzestny Leokadii Abramowicz 1890, KAUW 174; Marianna Domurat matka chrzestna Jozefy Wisniewskiej 1890, KAUW 175; Julianna Domurat matka chrzestna Marianny Szimanskiej 1890, KAUW 216; Paulina Szimanska żona Mateusza z domu Domurat trzydzieści sześć lat 216; Adam Domurat ojciec chrzestny Jozefy Dombkowskiej 1890, KAUW 230; Julianna Rutkowska żona Stanisława z domu Domurat dwadzieścia siedem lat 1890, KAUW 249; Balbina Domurat matka chrzestna Jadwigi Rutkowskiej 1890, KAUW 249; Julian Domurat ojciec chrzestny Leokadii Karpinskiej 1890, KAUW 250; Kazimierz Domurat posadnik rolny trzydzieści lat w Wiźnie mieszkający 1890, KAUW 283; Marianna Domurat żona Kazimierza z domu Ładiżinska dwadzieścia osiem lat 1890, KAUW 283; Marianna Domurat córka Kazimierza i Marianny w Wiźnie urodzona 1890, KAUW 283 (zmarła dn. 20 czerwca 1964 r. w Wiźnie nr aktu 26/1964); Franciszka Piotrowska żona Mateusza z domu Domurattrzydzieści lat 1890, KAUW 292; Marianna Domurat matka chrzestna Franciszka Bogdanskiego 1890, KAUW 297; Jan Domurat pięćdziesiąt lat posadnik rolny w Wiźnie mieszkajaćy 1890, KAUW 300; Aleksander Domurat posadnik rolny w Wiźnie mieszkający 1890, KAUW 304; Anna Domurat żona Aleksandra z domu Mateuszczik trzydzieści dwa lata 1890, KAUW 304; Aleksander Domurat syn Aleksandra i Anny w Wiźnie urodzony 1890, KAUW 304; Jan Domurat ojciec chrzestny Leopolda Nitkiewicza 1890, KAUW 306; Franciszka Domurat matka chrzestna Jana Klewickiego 1890, KAUW 328; Walenty Domurat kawaler robotnik dwadzieścia trzy lata urodzony i zamieszkały w Wiźnie 1890, KAMW 10; Wincenty Domurat zmarły ojciec Walentego mąż Anny z Piotrowskich 1890, KAMW 10; Anna Domurat matka Walentego żona zmarłego Wincentego z domu Piotrowska 1890, KAMW 10; Jan Domurat ojciec Anny mąż Julianny z Nitkiewiczów 1890, KAMW 13; Anna Domurat panna posadniczka rolna dwadzieścia pięć lat urodzona i zamieszkała w Wiźnie 1890, KAMW 13; Julianna Domurat matka Anny żona Jana z domu Nitkiewicz 1890, KAMW 13; Franciszek Domurat wdowiec chłop rolnik czterdzieści trzy lata urodzony w Wiźnie zamieszkały we wsi Kurpiki 1890, KAMW 25; Liudwik Domurat ojciec Franciszka mąż zmarłej Julianny z Bagienskich 1809, KAMW 25; Jozefa Matejkowska zmarła matka Agnieszki żona zmarłego Wojciecha z domu Domurat 1890, KAMW 25; Julianna Domuratzmarła matka Franciszka żona Liudwika z domu Bagienska 1890, KAMW 25;Marianna Domurat matka Andrzeja żona zmarłego Jakoba z domu Gorska 1890, KAMW 39; Andrzej Domurat kawaler robotnik młodszy podoficer na tymczasowym urlopie dwadzieścia osiem lat urodzony i zamieszkały w Wiźnie 1890, KAMW 39; Jakob Domurat zmarły ojciec Andrzeja mąż Marianny z Gorskich 1890, KAMW 39; Tomasz Domurat czterdzieści osiem lat posadnik rolny w Wiźnie mieszkający 1890, KAMW 51;Stanisław Domurat dwadzieścia osiem lat posadnik rolny w Wiźnie mieszkający 1890, KAZW 22; Adam Domurat zmarły ojciec zmarłego Aleksandra mąż Jozefy 1890, KAZW 44;Aleksander Domurat dwa lata urodzony i zmarły w Wiźnie syn zmarłęgo Adama i Jozefy 1890, KAZW 44;Jozefa Domurat matka zmarłego Aleksandra żona zmarłego Adama w Wiźnie mieszkająca 1890, KAZW 44; Liudwik Domurat sieemdziesiąt lat posadnik rolny w Wiźnie mieszkający 1890, KAZW 47;Franciszek Domurat ojciec zmarłego Jakoba mąż Franciszki posawnik rolny w Wiźnie mieszkający 1890, KAZW 86; Jakob Domurat dwa miesiące urodzony i zmarły w Wiźnie syn Franciszka i Franciszki 1890, KAZW 86;Franciszka Domurat matka zmarłego Jakoba żona Franciszka posadnica rolna w Wiźnie mieszkająca 1890, KAZW 86; Michał Domurat dwazieścia osiem lat posadnik rolny w Wiźnie mieszkający 1890, KAZW 110; Stanisław Domurat trzydzieści lat posadnik rolny w Wiźnie mieszkający 1890, KAZW 110; Wojciech Domurat dwadzieścia pięć lat posadnik rolny w Wiźnie mieszkający 1890, KAZW 118;Julian Domurat mąż zmarłej Jadwigi z Bogdanskich trzydzieści lat posadnik rolny w Wiźnie mieszkający 1890, KAZW 155; Jadwiga Domurat posadnica rolna dwadzieścia sześć lat urodzona we Włochowce zmarła w Wiźnie córka zmarłych Franciszka i Doroty Bogdanskich 1890, KAZW 155; Julian Domurat trzydzieści pięć lat posadnik rolny w Wiźnie mieszkający 1890, KAZW 173; Michał Domurat trzydzieści lat posadnik rolny w Wiźnie mieszkający 1890, KAZW 179; Antoni Domurat pięć dziesiąt trzy lata posadnik rolny w Wiźnie mieszkający 1890, KAZW 188;Marianna Ostrowska żona zmarłęgo Piotra z domu Domurat 1890, KAZW 188; nazwisko utworzone od im. złożonego  Domarad (za: NP1, s. 142).

DOROCH: Leopold Doroch, Miastkowo, „aresztowany, brał udział w powieszeniu we wsi Gąski szlachcica Wło(a)dkowskiego”, 16.01.1864, PPŁ 229; Leopold Doroch, Nowogród, „na Syberię, za przestępstwa polityczne,” 15.05.1866, PPŁ 219; Apolinary Doroch garncarz 1875, KAŚŁ 5: nazwisko utworzone od im. wsł. Doroch (cerk. Dorofiej) (za: SHNO t. I, s. 78).

DOROCHOW: Teodor Dorochow syn zmarłego szeregowego Aleksandrowskiej Brygady Pogranicznej Straży Andrzeja zmarł na tyfus 1887, AZŁS 39; nazwisko utworzone od por. Doroch.

Forma żeńska: Katarzyna Dorochowa córka Tomasza wdowa włościanka wyznania prawosławnego 1888, AUPśT 19.

DOROTA: Dorota żona kupca Piotra 1434, ŁT. I 218; Dorota mieszczanka 1464, ŁT. II 431; nazwisko utworzone od im. Dorota (za: SEM cz. 2, s. 30).

DOWGUN: Paweł Dowgun syn Jana pisarz Łomżyńskiego Gubernialnego Urzędu Żandarmerii (1878, AMPśT 8) zmarł na raka żołądka 1905, AZPśT 10; Helena Dowgun córka Pawła panna nauczycielka Wyszkowskiej żeńskiej szkoły podstawowej 1893, AUŁS 13; może nazwisko utworzone od lit. n. os. Dawgieło (por. NP1, s. 127).

DRAMIŃSKI: Johannes Draminski f. d. Nicolai Wierzbiczki notarii Lomzensis 1574, RTA s. 299; nazwisko utworzone od n. m. Dramino Maz. (NP1, s. 146).

DRATOWSKI: Jan Dratowski, Kossaki, Mężenin, „aresztowany, dostarczał produkty powstańcom,” 20.12.1863, PPŁ 233; może nazwisko utworzone od niem. n. os. Draht, ta od ap. Draht ‘drut, dratwa’ (NP1, s. 147).

DRĄGOWSKI: Antoni Dominik Szczepan Drągowski „Szlachetnemu Jozefowi Drągowskiemu Gospodarzowi Małżonka Jego prawa i Scholastika z domu Konarzeskich Roku 1824 dnia 3 Mc. Sierpnia Urodziła Syna, Tenże (…) nazwany został Jmionami Antoni Dominik Szczepan” (Wieś Brzoski Brzezińskie) LMB s. 325–326; Jan Drągowski, Kossaki Mężenin, 29.12.1865, PPŁ 246; Franciszek Drągowski, syn Serwacego i Klary Frankowskiej z Małgorzatą Babińską, córką Marianny, MPK 15/1884; Szymon Drągowski, syn Franciszka i Elżbiety Wysockiej z Klementyną Jabłonowską, córką Wilhelma i Rozalii Kropiewnickiej, MPK 18/1885; Franciszek Drągowski, syn Franciszka i Michaliny Dobkowskiej, ZPK 7/1886; Adam Drągowski, syn Wiktorii lat 33, służącej, urodzony w Kobylinie Łatkach 23.08.1891, UPKB 158/1891; Franciszek Drągowski, syn Serwacego i Klary Frankowskiej z Marcelą Makowską, córką Franciszka i Domiceli Stypułkowskiej, MPK 28/1892; Serwacy Drągowski, syn Macieja i Marianny, ZPK 105/1889; Adam Drągowski, syn Wiktorii, ZPK 14/1894; Kacper Drągowski, syn Serwacego i Marianny Babińskiej z Apolonią Sikorską, córką Stanisława i Joanny Ciborowskiej, MPK 16/1897; Stanisław Drągowski, syn Leona i Franciszki Jabłońskiej z Marianną Grabowską, córką Andrzeja i Marianny Jabłonowskiej, MPK 22/1901; nazwisko utworzone od ap. drąg (za: NP1, s. 148).

Forma żeńska: Małgorzata Drągowska z domu Mojkowska lat 30, córka Wojciecha i Marianny, żona Nikodema, zmarła w Kobylinie Łatkach 19.06.1810, ZSPK 17/1810; Maryanna Drągowska „Roku 1823 dnia 9 Sierpnia Ucz. Mateuszowi Drągowskiemu Kowalowi Małżonka iego prawa urodziła Corkę, która (…) Ochrzczona na Jmie: Maryanna.” (Wieś Bryki) LMB s. 309–310; Maryanna Drągowska „Szlach. Jozefowi Drągowskiemu Gospodarzowi, Małżonka Jego prawa Scholastyka z Konarzewskich Roku 1826 dnia 12 Marca Urodziła Corkę. Ta (…) Nazwana została Jmionami: Konstancya, Maryanna.” (Brzoski Brzezinskie) LMB s. 361–362; Ewa Drągowska „Uczciwemu Mateuszowi Drągowskiemu Kowalowi iego prawa Małżonka Maryanna z Lipskich Roku 1826 dnia 24 Grudnia Urodziła Corkę. Ta (…) ochrzczona została na Jmie Ewa” (Wieś Bryki) LMB s. 371–372; Anna Drągowska, córka Macieja i Anieli Krzeskiej, ZPK 71/1886; Bronisława Drągowska, córka Franciszka i Michaliny, ZPK 100/1887; Michalina Drągowska z domu Dobkowska, córka Franciszka i Konstancji, ZPK 50/1892; Marianna Drągowska, 2 lata, córka Franciszka i Marceli Makowskiej, zmarła w Kobylinie Borzymach 18.09.1896, ZPK 115/1896; Apolonia Drągowska z domu Jamiołkowska lat 73, córka Stanisława i Agnieszki, zmarła w Czajkach 03.12.1896, ZPK 145/1896; Zofia Drągowska, Jan i Marianna Bączek, ZPK 59/1901; Marianna Drągowska, rodzice nieznani, ZPK 91/1904.

DREWNOWSKI: Jan Drewnowski–komornik graniczny łomżyński wybrany na sejmiku w 1748 r. na delegata ziemi łomżyńskiej do rosyjskich generałów; sekretarz konfederacji ziemi łomżyńskiej w 1764 r.; podstarosta grodzki zambrowski (1766 r.); wyznaczony przez sejmik w 1764 r. „względem aktów łomżyńskich weryfikowania, tudzież zobaczenia defectuum aliquorum w nich się znajdujących” ASŁ; Florian Junosza Drewnowski– cześnik ziemi łomżyńskiej, marszałek koła rycerskiego ziemi łomżyńskiej 1773; oskarżany przez szlachtę na sejmiku w sierpniu 1776 r., że „jmci pan podczaszy zł 200 za też prowianty odebranych będąc sekretarzem sejmowym wyrobił w przeszłej konfederacji sancitim (lubo się onem volumine konstitucii nie znajduje) że się temiż pieniędzmi z jp sędzią podzielił, że jpanu sędziemu activitate sua na przeszłym sejmie postarał się o konstytucję na przeniesienie ziemstwa Zambroskiego, Kolińskiego i Ostrołęckiego od Łomży, mimo zlecenia i wiadomości obywatelów tejże ziemi owszem z nieznośnym onych dla odległości i złych przepraw pokrzywdzenie”; wybrany na marszałka koła rycerskiego w 1781 r. podczas wyborów na wakujący po śmierci Rocha Klickiego urząd podsędkostwa; podczaszy i sędzia grodzki łomżyński, kandydat na posła w 1784 r.; skarbnik, podpisany pod aktem przystąpienia w sierpniu 1792 r. do konfederacji targowickiej „pod laską Stanisława Szczęsnego Potockiego generała artylerii koronnej, orderów polskich kawalera”; stolnik i marszałek ziemi łomżyńskiej, orderu ś. Stanisława kawaler; podpisał akt z 22 sierpnia 1792 r. zawierający m.in. uzasadnienie przystąpienia do konfederacji targowickiej i prośbę o interwencję skierowaną do carycy KatarzynyASŁ;Ignacy Junosza Drewnowski– komornikowicz ziemski łomżyński 1784ASŁ; Ignacy Nikodem Junosza Drewnowski–starosta sulejowski, komisarz cywilno-wojskowy ziemi łomżyńskiej, asesor 1792ASŁ; Henryk Drewnowski – stolnikowicz łomżyński podpisany pod aktem przystąpienia w sierpniu 1792 r. do konfederacji „pod laską Stanisława Szczęsnego Potockiego generała artylerii koronnej, orderów polskich kawalera”; podpisał akt z 22 sierpnia 1792 r. zawierający m.in. uzasadnienie przystąpienia do konfederacji targowickiej i prośbę o interwencję skierowaną do carycy KatarzynyASŁ; Ignacy Drewnowski–starosta sulejowski, podpisany pod aktem przystąpienia w sierpniu 1792 r. do konfederacji „pod laską Stanisława Szczęsnego Potockiego generała artylerii koronnej, orderów polskich kawalera”; marszałek koła ziemi łomżyńskiej, podpisany pod aktem z 8 września 1793 r. zawierającym rozliczenie za mąkę, kaszę, owies, siano etc. przekazane z ziemi łomżyńskiej wojsku krajowemu, ASŁ; nazwisko utworzone od n. m. Drewno, Drewnowo (za: SHNO t. I, s. 79) formantem –ski.

Forma żeńska: Drewnowska wdowa 1754, LMŁ 1854.

(DROBIŃSKI) Forma żeńska: Julianna Drobinska córka Jana żona mieszczanina miasta Nowogród Fryderyka syna Ferdynanda 1862, AUPśT 2; nazwisko utworzone od drobić ‘kruszyć, dzielić na części’ (NP1, s. 149) formantem –iński.

DROBNICA: Grzegorz Drobnica 1617, LBŁ 666; nazwisko utworzone od drobnica ‘coś małego, niedużego’ (za: SEM cz. 1, s. 56).

DROBNICKI: Józef Drobnicki, Kupiski Konarzyce, „wypuszczony z więzienia”, 11.02.1864, PPŁ 241; nazwisko utworzone od por. Drobnica formantem –icki.

DROGOSZ: Stanislaus Drogoss de Lomza 1569, RTA s. 256; 1573, RTA s. 285; Stanislaus Drogosz 1588, APB zbiór Kapicjana; Maxilimian Drogos 1610, MBŁ 564; nazwisko utworzone od drogi (za: SEM cz. 1, s. 56) formantem –osz.

Forma żeńska: Jadwiga Drogos 1608, MBŁ 165.

DROGOSZEK: Johannes Drogossek de Lomza 1555, RTA s. 64; Stanislaus Drogossek de Lomza 1574, RTA s. 315: nazwisko utworzone od por. Drogosz formantem –ek.

DROZD: Jacobs Drosdow f. d. Annae Liskowa de Lomza 1560, RTA s. 170; Mateusz Drozd 1615, LBŁ 357; nazwisko utworzone od drozd ‘gatunek ptaka’ (za: SHNO t. 1, s. 79).

Forma żeńska: Apolonia Drozdowa 1863, KAZŁ115.

DROZDOWICZ: Wolf Zacharowicz Drozdowicz wyrobnik 1827, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od por. Drozd formantem –owicz.

DROZDOWSKI: Joannes Drozdowski–1613, ASŁ; Jacobus Drozdowski–vicecapitanei Łomzensis 1613; Stanisław Drozdowski–1629, ASŁ; Gabriel Drozowski–1629, ASŁ; Szymon Drozdowski 1809, KAUŁ 197; Ignacy Drozdowski, włościanin rolnik w Starey Łomży zamieszkały 1830, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 54; Teressa z Jankoskich, żona Ignacego Drozdowskiego 1830, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 54; Piotr Drozdowski, wyrobnik ze Starey Łomży 1830, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 79; Jakub Drozdowski 1872, KAŚŁ 1; Wasyl Drozdowski syn Wasyla sekretarz kolegialny urzędnik rachunkowy I kategorii Łomżyńskiego oddziału Banku Państwowego wyznania prawosławnego 1910, AUPŚT 7a; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp: Drozdowo, dziś Drozdów, koniń., gm. Świnice Wareckie; Maz: Drozdowo, łomż., gm. Piątnica (za: SEM cz. 3, s. 39) formantem –ski.

Forma żeńska: Marianna Drozdowska 1766, KAUŁ 698; Eudoksja Drozdowska córka Tymoteusza żona podpułkownika 91 Dźwińskiego Pułku Piechoty 1891, AUŁS 32; Klaudia Drozdowska córka Dymitra żona sekretarza Łomżyńskiego oddziału Banku Państwowego 1912, AUPśT 9a.

DROZENCKI//DROZĘCKI//DROŻĘCKI: Johannes Drosenczki de districtu Lomzensi 1561, RTA s. 183; Zacharias Drozenczki 1573, RTA s. 271; Andrzej Drozęcki 1611, MBŁ 900; Rafael Drozęcki 1649,LBŁ 2517; Albert, Kazimierz, Walenty Drozecki–podpisani pod aktem z listopada 1672 r.,ASŁ;Kazimierz Drożęcki–podpisany pod aktem z listopada 1672 r.,ASŁ; Piotr Drożęcki–uczestnik sejmu antekonwokacyjnego w Łomży, obradującego 6 lutego 1764 r. w związku z elekcją następcy zmarłego Augusta III króla Polski, ASŁ; Walenty Drożęcki–uczestnik sejmu antekonwokacyjnego w Łomży, obradującego 6 lutego 1764 r. w związku z elekcją następcy zmarłego Augusta III króla Polski; podpisany pod manifestem do króla Stanisława Augusta Poniatowskiego z sierpnia 1776 r. przeciwko sędziemu Janowi Skarzyńskiemu i podczaszemu Florianowi Drewnowskiemu nadużywającym władzy, gwałcącym prawa szlachty i nieuczciwie gospodarującym państwowymi pieniędzmi, ASŁ; Stanisław Drozencki wyrobnik 1869, KAZŁc 7; Bolesław Drozendzki syn Jozefa i Jozefy w Kokoszkach urodzony 1890, KAUW 261 (akt zejścia w Pawłówce nr aktu 14/52, zmarł 03.05.1952r.); Jozef Drozendzki drobna szlachta pięćdziesiąt lat we wsi Kokoszki mieszkający 1890, KAUW 261: nazwisko utworzone prawdopodobnie od n. m. Maz: Drożęcino, dziś Drożęcin Lubiejewo, łomż., gm. Piątnica (za: SEM cz. 3, s. 39) formantem –cki.

Forma żeńska: Dorota Drozęcka 1635, LBŁ 1087; Małgorzata Drozęczka 1640, LBŁ 1681; Julia Drozeńcka 1668, LBŁ 19; Katarzyna Drozencka 1876, KAŚŁ 28; Jozefa Drozendzka żona Jozefa z domu Strenkowska czterdzieści pięć lat 1890, KAUW 261.

DROZINSKI: Marcus Drozinski de districtu Lomzensi 1569, RTA s. 246; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp: Drożyno (Droszyno), Drożynów, dziś Drożdżyny, kal., gm. Mikstat (za: SEM cz. 3, s. 39) formantem –ski lub od członu: Drogo- w nazwach osobowych typu: Drogomir, Drogosław (za: NMK s. 112) formantem –(iń)ski.

DRYGO: Paweł Drygo syn Jana sekretarz kolegialny w stanie spoczynku 1902, AUPśT 10; Paweł Drygo syn sekretarza Łomżyńskiej Izby Kontrolnej Jana syna Pawła zmarł na zapalenie płuc 1903, AZPśT 4; nazwisko utworzone od stp. drygać ‘trząść się’ (za: NP1, s. 153).

DRZEWOSZ: Stanislaus Drzewosz de Lomza 1575, RTA s. 350; nazwisko utworzone od ap. drzewo, drzewić, drwa (za: NP1, s. 154) formantem –osz.

DUBIŃSKI: Stefan Dubinski syn Mikołaja sekretarz kolegialny sekretarz Łomżyńskiego Rządu Gubernialnego kawaler wyznania prawosławnego 1905, AMPśT 4; nazwisko utworzone od n. m. Dubno, Dubna (za: NP1, s. 155).

(DUBOWY) Forma żeńska: Agnieszka Dubowa 1610, MBŁ 467: nazwisko utworzone od brus., ukr. dub ‘dąb’; pol. dub ‘mowa niedorzeczna, brednie’ (za: SHNO t. I, s. 80) formantem –owa.

DUCH: Jakub Duch 1619, LBŁ 1119; Katarzyna Duch 1626, LBŁ 161; nazwisko utworzone od duch ‘podmuch, tchnienie’, ‘zjawa, mara’ (za: SEM cz. 1, s. 59).

DUCHNA: Jan Duchna – miernik, w 1587 r. wybrany „do podatku postanowieniem niniejszem uchwalonego wybierania postanowili i obrali slachetnych: w powiecie łomzeńskiem w parafiach smlodowskiej, somowskiej i lubotyńskiej”; 1595; geometri 1601; podpisany pod aktem z listopada 1672 r., ASŁ; nazwisko utworzone od por. Duchnia.

DUCHNIA: Tomasz Duchnia 1611, MBŁ 913: może: Duchna od duch ‘podmuch, tchnienie’, ‘zjawa, mara’; też duchna ‘kobieta lekkich obyczajów’ (za: SEM cz.1, s. 59).

DUCHNOWSKI: Stanislaus Duchnowski – odnotowany w aktach sejmikowych z 1574 r., ASŁ; Paulus Duchnowski s–1610, ASŁ; Vladislaus Duchnowski – 1610, ASŁ; Sebastian Duchnowsky 1610, MBŁ 462; Teodor Duchnowski 1629, LBŁ442; Arnolf Duchnowski1670, LBŁ 289;Franciszek, Ignacy, Jan, Maciej, Piotr, Sebastian Duchnowscy – podpisani pod aktem z listopada 1672 r., ASŁ; Duchnowski burmistrz zabity murem przy zgorzeniu miasta w kamienicy swoiey y z nim 5 ludzi 1708, LMŁ 304; Michał Duchnowski 1746, LBŁ 395; Antoni Duchnowski–uczestnik konfederacji ziemi łomżyńskiej 22 sierpnia 1767 r., ASŁ; Jakubi Nikodem Duchnowscy–podpisani pod manifestem do króla Stanisława Augusta Poniatowskiego z sierpnia 1776 r. przeciwko sędziemu Janowi Skarzyńskiemu i podczaszemu Florianowi Drewnowskiemu nadużywającym władzy, gwałcącym prawa szlachty i nieuczciwie gospodarującym państwowymi pieniędzmi, ASŁ; Nikodem Duchnowski–burgrabia grodzki łomżyński 1784, ASŁ; Piotr Duchnowski „Uczciwemu Antoniemu Duchnowskiemu gospodarzowi Małżonka iego prawa Franciszka Roku 1817 dnia 2 Czerwca Urodziła syna ktory (…) Ochrzczony na Jmie Piotr.” (Wieś Osipy) LMB s. 225–226; Agnieszka z Duchnowskich 1817, KAMŚ 63: „(…) niegdy urodzonych Rocha i Agnieszki z Duchnowskich Zalewskich małzonkow gospodarzy z rolnictwa zyiących we wsi Duchanch Starych (…) syn”; Jan Duchnowski „Uczc. Antoniemu Duchnowskiemu Gospodarzowi Małżonka Franciszka Antonczakowna dnia 24 Czerwca 1819 Urodziła Syna, ten (…) nazwany został: Jan” (Wieś Osipy) LMB s. 249–250; Antonina z Duchnowskich 1819, KAMŚ 60: „(…) stawił się urodzony Walenty Tyszka (…) niegdy urodzonych Grzegorza i Antoniny z Duchnowskich Tyszkow małzonkow gospodarzy rolnych we wsi Duchnach Starych (…) apozmarłey Jadwidze z Podowskich Tyszkow małzonce swey (…) wdowiecz”; Szymon, Jakub, Łukasz Duchnowski 1819, KAMŚ 10: „(…) stawił się urodzony Szymon Duchnowski młodzian (…) niegdy urodzonych Jakóba Duchnowskiego gospodarza rolnego we wsi Truszkach Sapkach (…) i pozostałey Anastazyi z Niedzwieckich małzonkow na tymze dziedzictwie zamięszkały syn (…) wprzytomności urodzonych Łukasza Duchnowskiego (…) gospodarze rolni we wsi Truszkach Krukach zamieszkali”;Jakub, Kazimierz Duchnowski 1821, KAMŚ 28; Adam Duchnoski „Uczciwemu Antoniemu Duchnoskiemu gospodarzowi prawa Małżonka iego Franciszka  z domu Antonianka Roku 1823 Dnia 15 Czerwca Urodziła syna ktory (…) Ochrzczony na Jmie Adam.” (Wieś Osipy) LMB s. 307–308; Nikodem Duchnowski, Nikodem i Joanna Duchnowscy 1824, KAMŚ 3: „(…) stawiła się (…) wielmożna Wiktorya Duchnowska sędzianka niezamęzna w wsi Duchnach Starych przy matce (…) niegdy Nikodema Duchnowskiego dziedzica folwarkow Zalesia Wypychow Zalesia Poczynkow Duchnow Starych z przyległosciami w wsi Zalesiu Wypychach zmarłego i zyiącey Joanny z Truskowskich Duchnowski(ch) w wsi Duchnach Starych osiadłey małzonkow”; Rozalia z Duchnowskich 1824, KAMŚ 11: „„(…) stawił się urodzony Kazimierz Truszkowski szlachcic dziedzic cząstkowy w wsi Truszkach Krukach osiadły (…) wdowiec po zmarłey Rozalii z Duchnowskich”;Jakub Duchnowski 1824, KAMŚ 21; Marianna z Duchnowskich 1824, KAMŚ 23: „(…) szlachcic w wsi Brolinie na gospodarstwie przy matce zostaiący (…) urodzonych niegdy Mikołaia Wysockiego i zyiącey Maryanny (…) z Duchnowskich małzonkow spłodzony syn”; Franciszek Duchnowski „Uczciwemu Antoniemu Duchnoskiemu Gospodarzowi, Małżonka iego prawa Franciszka z Domu Waleryanowny Roku 1825 Dnia 16 Miesiąca Stycznia Urodziła Syna Tenże (…) nazwany został Franciszek” (Wieś Osipy) LMB s. 337–338; Łukasz Duchnowski 1825, KAMŚ 2: „(…) w przytomnosci urodzonych Łukasza Duchnowskiego (…) z Truszkow Krukow (…) szlachty dziedzicow cząstkowych”; Antonina z Duchnowskich 1825, KAMŚ 21: „(…) w wsi Dzierzgach parafii nowogrockiey na gospodarstwie rolnym osiadły szlachcic kawaler (…) urodzonych niegdy Hylarego i żyiącey Antoniny z Duchnowskich (…) małżonkow syn”; Gabriel, Jan, Stanisław Duchnowski 1825, KAMŚ 26: „(…) stawił się urodzony Gabryel Duchnowski kawaler (…) szlachcic w wsi Grabowie na gospodarstwie rolnym osiadły dziedzic (…) urodzonych niegdy Jana Duchnowskiego i Franciszki z Szabłowskich zmarłych małżonkow szlachty syn (…) w przytomnosci urodzonych (…) Stanisława Duchnowskiego (…) wwsi Grabowie zamieszkałych szlachty”; Anastazja z Duchnowskich 1826, KAUMZŚ 5: „(…) małżeństwo między (…) młodzianem szlachcicem rolnym w wsi Grabowie zamięszkałym urodzonym wteyże wsi z Franciszka i Anastazyi z Duchnowskich małżonków Wysockich”; Michał Duchnowski, Maciej i Monika Duchnowscy 1826, KAUMZŚ 10: „(…) wprzytomności świadków Michała Duchnowskiego szlachcica rolnego (…) brata wstępuiącey z wsi Duchnów (…) zawarte zostało (…) małżeństwo między (…) a panną Agnieszką Duchnowską córką Macieia i Moniki małżonków Duchnowskich w wsi Grabowie zamięszkałych w teyże wsi urodzoną przy matce zostaiącą”; Stanisław Duchnowski „Uczciwemu Antoniemu Duchnowskiemu Rolnikowi iego prawa Małżonka Helena Brzoskowna Roku 1827 dnia 8 Maia urodziła Syna Ten (…) nazwany został Stanisław” (Osipy) LMB s. 377–378; Marcin Duchnowski, Kossaki Rudki, „aresztowany, był żandarmem i służył za przewodnika buntowników w lesie,” 20.12.1863, PPŁ 231; Wincenty Duchnowski, Miastkowo, Łuby Kurki, „był w bandzie Frycze”, 14.03.1865, PPŁ 210; Wiktor Duchnowski, Chlebiotki, Cibory Krupy, „nie zjawił się z bandy,” 24.01.1866, PPŁ 223; Władysław Duchnowski 1868, KAZŁ 217;Antoni Duchnowski, syn Franciszka i Apolonii Krzewskiej, ZPK 115/1885; Jan Duchnowski, syn Marcina i Karoliny Kobylińskiej z Emilią Konopką, córką Antoniego i Marianny Pogorzelskiej, MPK 13/1889; Andrzej Duchnowski trzydzieści dwa lata robotnicy we wsi Janczewo mieszkający 1890, KAZW 48; Paulin Duchnowski, syn Franciszka lat 36, właściciela cząstkowego i Apolonii Krzewskiej lat 40, urodzony w Garbowie Starym 17.06.1890, UPKB 106/1890; Paweł Duchnowski, syn Franciszka i Małgorzaty Perkowskiej, ZPK 11/1891; Teofil Duchnowski, syn Marcina i Karoliny Kobylińskiej z Zofią Czajkowską, córką Konstantego i Antoniny Pogorzelskiej, MPK 7/1902; nazwisko utworzone od n. m. Duchny (za: SHNO, t. I, s. 81) łomż., gm. Śniadowo; formantem –owski.

Forma żeńska: Zofia Duchnowska 1637, LBŁ 1352; Łucja Duchnowska 1655, LBŁ 2995; Zofia Duchnowska 1659, LBŁ 3330; Jadwiga Duchnowska 1697, KAŚŁ 193; Duchnowska 1704, LMŁ 161; Agnieszka Duchnowska 1727, LBŁ 519; Rozalia Duchnowska 1821, KAMŚ 28: „(…) stawiła się panna Rozalia Duchnowska (…) wwsi Truszkach Sapkach (…) przy matce (…) niegdy urodzonego Jakuba Duchnowskiego i zyiącey Anastazyi z Niedzwieckich małzonkow dziedzicow cząstkowych (…) corka (…) wprzytomności urodzonych (…) Kazimierza Duchnowskiego (…) wwsi Truszkach Sapkach osiadłych gospodarzy rolnych cząstkowych”; Maryanna Duchnowska „Uczciwemu Jozefowi Duchnoskiemu Gospodarzowi Małżonka iego prawa Franciszka  z Domu Pukmiełowna Roku 1824 dnia 12 Pażdziernika Urodziła Corkę taż przezemnie Xiędza Zacharyasza Mileszkiewicza Parocha Cerkwi Wysockiey Ochrzczona i nazwana została Maryanna” (Wieś Osipy) LMB s. 329–330; Wiktoria Duchnowska 1824, KAMŚ 3;Julianna Duchnowska 1824, KAMŚ 21: „(…) stawiła się panna Julianna Duchnowska (…) szlachcianka przy matce wwsi Truszkach Sapkach na gospodarstwie zostaiąca (…) urodzonych niegdy Jakoba Duchnowskiego i zyiącey Anastazyi z Niedzwieckich (…) małzonkow szlachty corką”; Agnieszka Duchnowska 1826, KAUMZŚ 10; Katarzyna Duchnowska „Uczciwemu Antoniemu Duchnowskiemu Rolnikowi iego prawa Małżonka Maryanna Filipczukowna z domu Roku 1828 dnia 4 Grudnia urodziła Corkę ta (…) nazwana została Katarzyna” (Osipy) LMB s. 399–400; Agnieszka Sadkowska matka Stanisława zmarła żona Tomasza z domu Duchnowska 1890, KAMW 4; Amelia Duchnowska, córka Franciszka lat 30, włościanina, robotnika i Małgorzaty Perkowskiej lat 36, urodzona w Kropiewnicy Gajkach 29.07.1892, UPKB 120/1892; Amelia Duchnowska, córka Franciszka i Małgorzaty Perkowskiej, ZPK 39/1893; Marcjanna Duchnowska, lat 85, rodzice nieznani, zmarła w Garbowie Starym 14.03.1897, ZPK 40/1897; Tekla Duchnowska, Franciszek i Apolonia Krzewska, ZPK 141/1900; Ludwika Duchnowska włościanka wsi Kurpie gminy Troszyn powiatu Ostrołęckiego panna wyznania rzymskokatolickiego 1901, AMPśT 9; Józefa Duchnowska córka Franciszka włościanina wsi Poniat gminy Drozdowo panna wyznania rzymskokatolickiego 1906, AMPśT 11.

DUCZYMI(E)ŃSKI: Konstanty Duczymiński//Duczymienski – podpisany pod listem do króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego z sierpnia 1669 r.; w 1671 r. marszałek sejmiku szlacheckiego; w 1671 r. wybrany na posła do króla, „aby in occurentibus materiis, to jest o relegowanych przeciwko prawu deputatach i o aukcyej wojska przez spólną konferencyą nobis et patriae provideat restu grationem ablatorum procureat”; w 1671 r. wybrany na posła na sejm generalny, ASŁ; Constantinus Ducimienski podpisany pod aktem z listopada 1672 r.; podczas zjazdu w listopadzie 1672 r. oskarżony przez szlachtę „o to, iż ani nie na miejsce, w którym się chwała Bogu odprawuje, nie pamiętając, ani na prawo pospolite, któremu securitas zjazdom i sejmikom publicznym jest obwarowane, dbając, przyszedszy do koła na wszytkim ziemi łomzienskiej obywatelom pomienionemi uniwersałami naznaczonego i na miejscach swoich równo z nami zasiadszy, nidoczego, cokolwiek ex mente et intentione kr.jmp.n.m. traktować należało, nie przystąpiwszy…”; wybrany na posła na sejmiku w grudniu 1672 r.; na sejmiku w kwietniu 1673 r. w podziękowaniu za dwukrotne posłowanie oraz za „fatygi, prace i koszty podjęte” wraz z dwoma innymi szlachcicami otrzymał 100 beczek „soli naszej powiatowej”, ASŁ; Jan Duczymiński – uczestnik sejmu antekonwokacyjnego w Łomży, obradującego 6 lutego 1764 r. w związku z elekcją następcy zmarłego Augusta III króla Polski, ASŁ; nazwisko utworzone od n. m. Duczymin ostroł., gm. Chorzele (NP1, s. 156).

DUDA: Dorota Duda 1644, LBŁ 2055; Zofia Duda 1648, LBŁ 2431; Marek Duda wyrobnik 1863, KAZŁ 87; Józef Duda 1875, KAŚŁc 9; Duda 1876, WPRŁ 1613; Aleksander Duda syn Franciszka młodszy ziemski strażnik Ostrołęckiej komendy powiatowej ze wsi Dudy gminy Poręba Powiatu Ostrołęckiego wyznania prawosławnego 1898, AMPśT 6; nazwisko utworzone od dudać ‘wydawać niski głos, grać na dudach’ (za: SEM cz. 1. s. 59), też od duda ‘piszczałka’, ‘głuptas’ (za: SHNO t. 1, s. 81).

Forma żeńska: Elżbieta Dudzianka 1695, KAŚŁ 158.

DUDEK: Agnieszka Dudek 1625, LBŁ 26; nazwisko utworzone od ap. dudek ‘gatunek ptaka od dźwiękonaśladowczego du! du!’ (za: SEM cz. 1, s. 59).

DUDKA: Zofia Dudka 1653, LBŁ 2841; nazwisko utworzone od dudać, ps. dudati ‘wydawać niski głos, grać na dudach’ (za: SEM cz. 1, s. 59).

DUDKOWSKI: Józef Dudkowski syn Antoniego szeregowy Łomżyńskiego wojskowego lazaretu miejskiego 1898, AUPśT 20; nazwisko utworzone od por. Dudek.

DUDZIK: Jakub Dudzik 1608, MBŁ 124; Mateusz Dudzik 1611, MBŁ 859; Bartłomiej Dudzik 1613, MBŁ 1276; nazwisko utworzone od por. Duda formantem –ik.

DUKAT: Moszk Mendlowicz Dukat smuklarz 1832, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od ap. dukat ‘złota moneta’ (za: NP1, s. 157).

DUNAJEWSKI: Jan Dunajewski podoficer Urzędu Żandarmerii Powiatów Ostrołęckiego i Ostrowskiego 1893, AMPśT 18; nazwisko utworzone od n. m. Dunajów, Kresy Wsch. (za: NP1, s. 158).

DUPAS: Jakub, nieślubne dziecko Katarzyny Dupas (nazwisko matki dopisane innym atramentem) 1647, LBŁ 2370: nazwisko utworzone prawdopodobnie od dupa formantem –as.

DUPKA: Ewa Dupka 1613, MBŁ 1187; nazwisko utworzone od ap. dupa ‘wgłębienie, wydrążenie’ (za: SEM cz. 1, s. 60) formantem –ka.

DURLIK: Mateusz Durlik 1613, MBŁ 1167: nazwisko utworzone może od dura ‘dziura’ (Durlikowic) za: SEM cz.1, s. 60.

DUSZA: Katarzyna Dusza 1608, MBŁ 208; Jan Dusza 1610, MBŁ 563; Ludwik August Dusza 1829, KAUŁ 154; Ludwik Dusza, Sukiennik w Łomży zamieszkały, 1829, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 154; Ludwik August Dusza, syn Ludwik Dusza, 1829, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 153; Zofia z Chanzow, żona Ludwik Dusza, 1829, wpis nr 153; nazwisko utworzone od ap. dusza ‘duch, tchnienie’, za: SEM cz. 1, s. 60.

DUSZEWSKI: Zenon Duszewski 1674, LBŁ 410; nazwisko utworzone od por. Dusza formantem –ewski.

DUTKOWSKI: Antoni Dutkowski trzydzieści pięć lat chłop rolnik we wsi Srebrowo mieszkający 1890, KAUW 12; Stanisław Dutkowski ojciec chrzestny Julianny Dymnickiej 1890, KAUW 129; Antoni Dutkowski ojciec chrzestny Heleny Moszkowskiej 1890, KAUW 208; Antoni Dutkowski trzydzieści lat chłop rolnik we wsi Srebrowo mieszkający 1890, KAZW 106; nazwisko utworzone od niem. n. os. Dut(t), ta od im. na Theud-; od dudek (za: NP., s. 160) formantem –owski.

Forma żeńska: Magdalena Dutkowska położna pięćdziesiąt lat we wsi Srebrowo mieszkająca 1890, KAUW 45; Michalina Dutkowska matka chrzestna Antoniego Kuć 1890, KAUW 124; Michalina Dutkowska matka chrzestna Antoniego Kupsty 1890, KAUW 183.

DWORAKOWSKI: Jozef Dworakowski „Uczciwemu Macieiowi Dworakowskiemu gospodarzowi Małżonka iego prawa Katarzyna z domu Krukowna Roku 1814 Dnia 19. Marca Urodziła Syna który (…) Ochrzczony na Jmie: Jozef.” (Wieś Brok) LMB s. 173–174; Mikołay Dworakowski „Pracowitemu Piotrowi Dworakowskiemu Gospodarzowi Małżonka iego prawa Katarzyna z domu Cerwinska dnia 3 Grudnia Roku 1816 Urodziła Syna (…) Ochrzczony na Jmie Mikołay.” (Wieś Brok) LMB s. 215–216; Paweł Dworakowski „Uczciwemu Bernardowi Dworakowskiemu Gospodarzowi, Małżonka Maryanna (nazwisko nieczytelne) dnia 16 Kwietnia 1821 o Południu Urodziła Syna. Ten (…) nazwany został: Paweł.” (Wieś Brok) LMB s. 277–278; Wawrzyniec Dworakowski „Uczciwemu Piotrowi Dworakowskiemu Gospodarzowi Małżonka Katarzyna Czerwinska dnia 5 Wrzesnia 1822 rano Urodziła Syna. Ten (…) nazwany Został: Wawrzyniec.” (Wieś Brok) LMB s. 293–294; Piotr Dworakowski „Uczciwemu Woyciechowi Dworakoskiemu Kowalowi gospodarzowi Małzonka iego prawa Helena z domu Przygodziaka Roku 1823 dnia 1 Lipca Urodziła syna ktory (…) Ochrzczony na Jmie Piotr” (Wies Brok) LMB s. 307–308; Jan Dworakowski „Ucz. Woyciechowi Dworakowskiemu Kowalowi, Małżonka Jego prawa Eleonora Przygodzianka Roku Tysiąc Ośmsetnego Dwudziestego Szostego 1826 dnia 26 Marca, Urodziła Syna. Ten (…) nazwany został Jan.” (Wieś Brok) LMB s. 363–364; Franciszek Dworakowski gospodarz 1864, KAZŁ 76; Antoni Dworakowski, syn Onufrego i Anastazji Sikorskiej z Aleksandrą Zambrzycką, córką Jana i Julianny Kropiewnickiej, MPK 13/1884; Jakub Dworakowski, syn Ignacego i Zuzanny Perkowskiej z Antoniną Średnicką, córką Juliana i Franciszki Choińskiej, MPK 9/1894; Stanisław Dworakowski, 12 tygodni, syn Jakuba i Antoniny Średnickiej, zmarł w Kobylinie Łatkach 19.12.1896, ZPK149/1896; Czesław Dworakowski, lat 2, zmarł w Kobylinie Łatkach 16.09.1899, ZPK 116/1899; Franciszek Dworakowski, syn Feliksa i Józefy Roszkowskiej z Florentyną Pogorzelską, córką Ksawerego i Florentyny Idzkowskiej, MPK 20/1900; Franciszek Dworakowski, Mikołaj i Wincenta Łupińska, ZPK 83/1902; Dworakowski, zwany Malcem, prawa ręka ks. Osińskiego, był rewirowym, DkZ, WP 1-4/1929; nazwisko utworzone od n. m. Dworaki (za: NP1, s. 160).

Forma żeńska: Anna Dworakowska „Uczciwemu Wyciechowi Dworakowskiemu Kowalowi Zona Helena iego z domu Przygodow Dnia 30 lipca Rok 1812 z rania Urodziła Corkę która (…) Ochrzczona na Jmie Anna.” (Wieś Brok) LMB s. 148–149; Franciszka Dworakowska „Uczciwemu Woyciechowi Dworakowskiemu Kowalowi, Małżonka Aniela Przygodzianka, dnia 30 Marca 1815 R. Urodziła Corkę z pułnocy. Ta (…) nazwana: została: Franciszka.” (Wieś Brok) LMB s. 191–192; Maryanna Dworakowska „Uczc. Woyciechowi Dworakowskiemu Kowalowi Małżonka dnia 30 Października rano 1817 R. Urodziła Corkę. Ta (…) Nazwana została: Maryanna” (Wieś Brok) LMB s. 229–230; Franciszka Dworakowska „Uczciwemu Piotrowi Dworakoskiemu gospodarzowi Małżonka iego prawa Katarzyna z domu Czerwinskich Roku 1819 Dnia 15 Wrzesnia w nocy Urodziła Corkę ktora (…) Ochrzczona na Jmie Franciszka.” (Wieś Brok) LMB s. 251–252; Katarzyna Dworakowska „Uczciwemu Woyciechowi Dworakoskiemu Kowalowi Małżonka iego prawa Helena z domu Przygoda Roku 1820 Dnia 21 Listopada Urodziła Corkę ktora (…) Ochrzczona na Jmie Katarzyna” (Wieś Brok.) LMB s. 269–270; Katarzyna Dworakowska „Uczciwemu Barnabie Dworakowskiemu Gospodarzowi Małżonka iego prawa Maryanna z Domu Brzozomanska Roku 1824 dnia 31 Miesiąca Października Urodziła Corkę Taż (…) nazwana została Katarzyna” (Wieś Brok) LMB s. 331–332; Teodora Dworakowska „Uczciwemu Piotrowi Dworakowskiemu Gospodarzowi, Małżonka Jego prawa Katarzyna z Przybyłowskich Roku 1826 dnia 17 Kwietnia Urodziła Corkę. (…) i dane iey iest Jmię Teodora.” (Brok) LMB s. 363–364; Franciszka Dworakowska „Ucz Piotrowi Dworakowskiemu Rolnikowi iego prawa Małżonka Maryanna z domu Drozdowska Roku 1828 dnia 7 Listopada urodziła Corkę ta (…) nazwana została Franciszka” (Wieś Brok) LMB s. 399–400; Zofia Dworakowska, Mikołaj i Wincenta Łupińska, ZPK 33/1901.

DYBAŁA: Regina Dybała 1605, LBŁ 677; Stanisław Dibała 1614, LBŁ 133; nazwisko utworzone od dybać, ps. dybati ‘skradać się, czyhać’ (za: SEM cz. 1, s. 61) formantem –ała.

DYBIK: Adalbert Dybik 1740, LBŁ 278; nazwisko utworzone od por. Dybała formantem –ik.

DYBIKOWSKI: Ignacy Dybikowski, syn Andrzeja i Franciszki Sikorskiej z Jozefatą Stypułkowską, córką Franciszka i Katarzyny Wnorowskiej, MPK 1/1884; nazwisko utworzone od por. Dybik.

DYBO(W)SKI: Stanislaus Dybowski–1649, ASŁ;Franciszek Józef Dybowski przechrzta 1784, KACŁ 389; Feliks Dyboski 1808, KAŚŁ 25; Feliks Dybowski mayster kunsztu stolarskiego 1809, KAUŁ 245; Jan Dybowski 1887, KOPŁ 138; Jakob Dybowski zmarły ojciec Sylwestra mąż Anieli z Karwowskich 1890, KAMW 2; Sylwester Dybowski kawaler robotnik dwadzieścia siedem lat urodzony i zamieszkały w Konieckach 1890, KAMW 2; Narcyz Dybowski syn Wincentego registrator kolegialny 1912, AMPśT 10; nazwisko utworzone od n. m. Maz: Dybowo, dziś Dybów-Kolonia, warsz., gm. Radzymin (za: SEM cz. 3, s. 41) formantem –ski.

Forma żeńska: Anna Dybowska 1809, KAUŁ 245; KAZŁ 192; Katarzyna Dybowska 1811, KAZŁ 17; Aniela Dybowska żona Jakoba żyjąca matka Sylwestra z domu Karwowska 1890, KAMW 2;

DYKO: Emilia Wernicka żona Aleksandra z domu Dyko dwadzieścia pięć lat 1890, KAUW 327; nazwisko utworzone od stp. dykać ‘iść kołysząc się’ (za: NP1, s. 162).

DYLEWSKI: Grzegorz Dylewski żołnierz dymisyonowany 1865, KAZŁ 158; Wojciech Dylewski 1872, KAŚŁ 27; nazwisko utworzone od n. m. Maz: Dylewo, dziś Dylew, rad., gm. Mogielnica; Dylewo, ostroł., gm. Sypniewo (za: SEM cz. 3, s. 41) formantem –ski.

Forma żeńska: Walentyna Dylewska 1872, KAŚŁ 27.

DYMNICKI: Józef Dymnicki Wizna, „wrócił z bandy”, 14.03.1865, PPŁ 198; Stanisław Dymnicki, Wizna, „wrócił z bandy”, 14.03.1865, PPŁ 194; Franciszek Dymnicki posadnik rolny trzydzieści trzy lata w Wiźnie mieszkający 1890, KAUW 48; Franciszek Dymnicki syn Franciszka i Marianny w Wiźnie urodzony 1890, KAUW 48; Kazimierz Dymnicki posadnik rolny dwdzieścia pięć lat w Wiźnie mieszkający 1890, KAUW 94; Tomasz Dymnicki ojciec chrzestny Stanisławy Dymnickiej 1890, KAUW 94; Franciszek Dymnicki ojciec chrzestny Władysławy Januszczik 1890, KAUW 116; Wojciech Dymnicki robotnik trzydzieści lat w Wiźnie mieszkający 1890, KAUW 129; Antoni Dymnicki posadnik rolny dwadzieścia osiem lat w Wiźnie mieszkający 1890, KAUW 187; Liudwik Dymnicki pięćdziesiąt osiem lat posadnik rolny w Wiźnie mieszkający 1890, KAUW 187; Liudwik Dymnicki posadnik rolny pięćdziesiąt lat w Wiźnie mieszkający 1890, KAUW 196; Liudwik Dymnicki syn Liudwika i Anny w Wiźnie urodzony 1890, KAUW 196; Tomasz Dymnicki posadnik rolny dwadzieścia pięć lat w Wiźnie mieszkający 1890, KAUW 217; Jan Dymnicki ojciec chrzestny Władysławy Fronckiewicz 1890, KAWU 295; Franciszek Dymnicki ojciec chrzestny Anny Dymnickiej 1890, KAUW 300; Jan Dymnicki posadnik rolny trzydzieści trzy lata w Wiźnie mieszkający 1890, KAUW 300; Tomasz Dymnicki ojciec chrzestny Franciszka Tyminskiego 1890, KAUW 302; Aleksander Dymnicki drobna szlachta trzyzieści sześć lat we wsi Nieławice mieszkajacy 1890, KAUW 316; Jan Dymnicki robotnik dwadzieścia siedem lat w Wiźnie mieszkający 1890, KAUW 335; Stanisław Dymnicki syn Jana i Aleksandry w Wiźnie urodzony 1890, KAUW 335; Jan Dymnicki kawaler posadnik rolny dwadzieścia siedem lat urodzony i zamieszkały w Wiźnie 1890, KAMW 8; Jozef Dymnicki ojciec Jana mąż zmarłej Franciszki z Powichrowskich 1890, KAMW 8; Konstanty Dymnicki dwadzieścia osiem lat posadnik rolny w Wiźnie mieszkający 1890, KAMW 8; Liudwik Dymnicki pięćdziesiąt lat posadnik rolny w Wiźnie mieszkający 1890, KAMW 8; Tomasz Dymnicki kawaler posadnik rolny dwadzieścia lat urodzony i zamieszkały przy ojcu w Wiźnie 1890, KAMW 14; Tomasz Dymnicki ojciec Tomasza mąż zmarłej Katarzyny z Kosiorków 1890, KAMW 14; Baltazar Dymnicki pięćdziesiąt lat urodzony i zmarły w Wiźnie syn zmarłych Marcina i Marianny 1890, KAZW 8; Marcin Dymnicki zmarły ojciec zmarłego Baltazara mąż zmarłej Marianny 1890, KAZW 8; Tomasz Dymnicki pięćdziesiąt sześć lat posadnik rolny w Wiźnie mieszkający 1890, KAZW 8, 125;Franciszek Dymnicki jeden tydzień urodzony i zmarły w Wiźnie syn Franciszka i Marianny 1890, KAZW 37; Franciszek Dymnicki ojciec zmarłego Franciszka mąż Marianny posadnik rolny w Wiźnie mieszkający 1890, KAZW 37; Tomasz Dymnicki pięćdziesiąt cztery lata posadnik rolny w Wiźnie mieszkający 1890, KAZW 47; Tomasz Dymnicki pięćdziesiąt lat posadnik rolny w Wiźnie mieszkający 1890, KAZW 50;Roman Dymnicki zmarły ojciec zmarłęj Marianny Kosiorek mąż zmarłej Urszuli 1890, KAZW 69; Kazimierz Dymnicki ojciec zmarłej Stanisławy mąż Julianny posadnik rolny w Wiźnie mieszkający 1890, KAZW 70; Liudwik Dymnicki czterdzieści lat posadnik rolny w Wiźnie mieszkający 1890, KAZW 115; Liudwik Dymnicki dwa dni urodzony i zmarły w Wiźnie syn Liudwika i Anny 1890, KAZW 123; Liudwik Dymnicki ojciec zmarłego Liudwika mąż Anny posadnik rolny w Wiźnie mieszkający 1890, KAZW 123; Liudwik Dymnicki pięćdziesiąt sześć lat posadnik rolny w Wiźnie mieszkający 1890, KAZW 170; Mateusz Dymnicki siedemdziesiąt lat posadnik rolny w Wiźnie mieszkający 1890, KAZW 170.

Forma żeńska: Dymnicka Stara 1705, LMŁ 184; Dymniczka Baba 1725, LMŁ 414; Marianna Dymnicka 1796, KACŁ 1804; Marianna Dymnicka żona Franciszka z domu Grabowska dwadzieścia siedem lat 1890, KAUW 48; Jozefa Dymnicka matka chrzestna Bolesława Pruszko 1890, KAUW 78; Julianna Dymnicka żona Kazimierza z domu Mateuszczyk dwadzieścia osiem lat 1890, KAUW 94; Stanisława Dymnicka córka Kazimierza i Julianny w Wiźnie urodzona 1890, KAUW 94; Franciszka Dymnicka żona Wojciecha z domu Ciszewska trzydzieści cztery lata 1890, KAUW 129; Rozalia Dymnicka matka chrzestna Julianny Dymnickiej 1890, KAUW 129; Julianna Dymnicka córka Wojciecha i Franciszki w Wiźnie urodzona 1890, KAUW 129 (związek małżeński z Antonim Borawskim w Tolsku/Ameryka 26.07.1909r.); Rozalia Dymnicka matka chrzestna Jana Kosiorka 1890, KAUW 132; Rozalia Dymnicka matka chrzestna Anny Piotrowskiej 1890, KAUW 161; Sabina Wisniewska żona Stanisława z domu Dymnicka dwadzieścia dwa lata 1890, KAUW 175; Julianna Dymnicka żona Antoniego z domu Lesiewicz dwadzieścia pięć lat 1890, KAUW 187; Marianna Dymnicka córka Antoniego i Julianny w Wiźnie urodzona 1890, KAUW 187; Julianna Dymnicka matka chrzestna Bronisławy Pianki 1890, KAUW 195; Anna Dymnicka żona Liudwika z domu Umel czterdzieści osiem lat 1890, KAUW 196; Weronika Dymnicka żona Tomasza z domu Domalewska dwadzieścia cztery lata 1890, KAUW 217; Jozefa Dymnicka córka Tomasza i Weroniki w Wiźnie urodzona 1890, KAUW 217; Katarzyna Mielnicka żona Jana z domu Dymnicka trzydzieści cztery lata 1890, KAUW 237; Anna Dymnicka córka Jana i Anny w Wiźnie urodzona 1890, KAUW 300; Agnieszka Dymnicka żona Jana z domu Gorska czterdzieści sześć lat 1890, KAUW 300; Adela Dymnicka żona Aleksandra z domu Borawska dwadzieścia dwa lata 1890, KAUW 316; Aleksandra Dymnicka córka Aleksandra i Adeli w Nieławicach urodzona 1890, KAUW 316; Aleksandra Dymnicka żona Jana z domu Matejkowska dwadzieścia lat 1890, KAUW 335; Franciszka Dymnicka zmarła matka Jana żona Jozefa z domu Powichrowska 1809, KAMW 8; Katarzyna Dymnicka zmarła matka Tomasza żona Tomasza z domu Kosiorek 1890, KAMW 14;Franciszka Dymnicka żona zmarłego Baltazara z domu Pruszko 1890, KAZW 8;Marianna Dymnicka zmarła matka zmarłego Baltazara żona zmarłego Marcina 1890, KAZW 8; Marianna Dymnicka matka zmarłego Franciszka żona Franciszka posadnica rolna w Wiźnie mieszkająca 1890, KAZW 37; Stanisława Dymnicka córka Kazimierza i Julianny w Wiźnie urodzona 1890, KAUW 94; Urszula Dymnicka zmarła matka zmarłej Marianny Kosiorek żona zmarłego Romana 1890, KAZW 69; Marianna Kosiorek posadnica rolna siedemdziesiąt dwa lata urodzona i zmarła w Wiźnie córka zmarłych Romana i Urszuli Dymnickich żona Franciszka 1890, KAZW 69; Stanisłąwa Dymnicka trzy dni urodzona i zmarła w Wiźnie córka Kazimierza i Julianny 1890, KAZW 70; Julianna Dymnicka matka zmarłej Stanisławy żona Kazimierza posadnica rolna w Wiźnie mieszkająca 1890, KAZW 70; Marianna Kosiorek wdowa posadnica rolna sześćdziesiąt lat urodzona i zmarła w Wiźnie córka zmarłych Wawrzenca i Ewwy Danielewskich 1890, KAZW 112; Anna Dymnicka matka zmarłego Liudwika żona Liudwika posadnica rolna w Wiźnie mieszkająca 1890, KAZW 123.

DYMNIK: Wawrzyniec Dymnik 1695, KAŚŁ 171; Dymnika dziecię 1697, LMŁ 55; Magdalena Dimnik 1698, LBŁ 221; Demnika dziecię 1701, LMŁ 112; Bartłomieia Dymnika dziecię Marianna 1706, LMŁ 237; Marianna Dymnik 1702, LBŁ 565; Józef Dymnik 1705, LBŁ 864; Ignacy Dimnik 1706, LBŁ 936; nazwisko utworzone od dymny lub dymnik ‘okienko lub przewód wentylacyjny na poddaszu’ (za: NP1, s. 163) formantem –ik.

DYMOWSKI: Michał Dymowski 1686, KAŚŁ 9; Józef Dymowski 1868, KAZŁ 181; nazwisko utworzone prawdopodobnie od n. m. Wlkp: Dymoczewo, Dymaczewo, dziś Dymaczewo Stare i Nowe, pozn., gm. Mosina (za: SEM cz. 3, s. 42) formantem –owski.

Forma żeńska: Teofila Dymowska 1869, KAŚŁ 44.

(DYSZKANT//DYSZKANTEK) Forma żeńska: Dyszkantki dziecię 1701, LMŁ 120; Diszkantowa 1705, LMŁ 181: nazwisko utworzone może od dyszkant ‘najwyższy głos muzyki wokalnej’ (za: SW cz. I, s. 275).

DZBEŃSKI: Józef, Maciej Dzbeński 1825, KAMŚ 24: „(…) w przytomnosci urodzonych (…) Jozefa Dzbeńskiego (…) Macieia Dzbenskiego (…) w wsi Dzierzgach parafii nowogrockiey (…) szlachty gospodarzy rolnych”; Józef Dzbeński 1825, KAMŚ 30: „(…) w przytomnosci urodzonych (…) Jozefa Dzbeńskiego (…) z Sierzput (…) szlachty”; Jan Dzbeński, Miastkowo, Dzieżgi, „był w bandzie Wawra”, 14.03.1865, PPŁ 211; nazwisko utworzone od n. m. Dzbanice ciech., gm. Pokrzywnica (za: NP1, s. 166).

DZIAD: Zofia Dziad 1610, MBŁ 498; nazwisko utworzone od ap. dziad (za: SEM cz. 1, s. 62).

DZIADUSZ: Teofil Dziadusz subiekt w Hotelu Warszawskim 1874, KAŚŁ 47; nazwisko utworzone od por. Dziad formantem –usz.

DZIADYK: Kazimierz Dziadyk 1869, KAŚŁ 44; Walerian Dziadyk 1876, WPRŁ 186; nazwisko utworzone od por. Dziad formantem –yk.

DZIAKOWSKI: Mikołaj Dziakowski młodszy strażnik Ostrołęckiej komendy miejskiej 1893, AMPśT 18; Mikołaj Dziakowski syn Jana młodszy ziemski strażnikrejonu Czerwińskiego powiatu Kolneńskiego wyznania prawosławnego 1902, AUPśT 12a; nazwisko utworzone od n. m. Diakowice Kresy Wsch. (za: NP1, s.134).

DZIARSKI: Heliodor Dziarski 1870, KAŚŁ 45; nazwisko utworzone od dziarski, stp. darski ‘żywotny, silny’ (NP1, s. 168).

Forma żeńska: Bogumiła Dziarska 1879, KOPŁ 216.

DZIEDO: Jakub Dziedo 1608, MBŁ 106; Stanisław Dziedo 1636, LBŁ 1268; Laurenty Dziedo, syn Adama Piscatora Dziedo 1640, LBŁ 1698; Stanisław Dziedo 1643, LBŁ 1985; Agnieszka Dziedo 1645, LBŁ 2153: nazwisko utworzone prawdopodobnie od ap. dziad.

DZIA(E)DOWIC(Z): Roman Dziedowic 1605, LBŁ 781; Andrzej Dziedowic 1614, LBŁ 177; Laurenty Dzidowicz 1617, LBŁ 730; Małgorzata Dziedowicz 1617, LBŁ 719; Stanisław Dziedowicz 1621, LBŁ 1542; Walenty Dziedowicz 1627, LBŁ 320; Kazimiera Dziedowicz 1658, LBŁ 3217; Mikołaj Dziadowicz 1700, KAŚŁ 223; nazwisko utworzone od por. Dziedo.

Forma żeńska: Tekla Dziedowiczówna 1692, KAŚŁ 109.

DZIEDYK: Stanisław Dziedyk 1626, LBŁ 100: nazwisko utworzone od dziad formantem –yk.

DZIEDZIC: Anna Dziedzic 1608, MBŁ 213: nazwisko utworzone prawdopodobnie od ap. dziedzic ‘spadkiem po kim fortunę biorący, następca’, ‘dziedziczny pan dóbr’ (za: SW cz. I, s. 278).

DZIEDZICKI: Łukasz Dziedzicki 1749, LBŁ 629; Łukasz Dźiedźicki 1750, LMŁ 1504; Franciszek Dziedzicki 1756, LBŁ 1250; Franciszek Dziedzicki 1756, LMŁ 2061; Stanisław Dziedzicki 1768, KAUŁ 921; Sylwester Dziedzicki 1771, KAUŁ 1086; Grzegorz Dziedzicki 1776; KAUŁ 704; Franciszek Dziedzicki 1781, KACŁ 86; nazwisko utworzone od n. m. Maz: Dziedzice, płoc., gm. Bielsk (za: SEM cz. 3, s. 42) formantem–cki.

Forma żeńska: Konstancja Dźiedźicka 1742, LBŁ 94; Petronela Dźiedźicka 1745, LBŁ 311; Brygida Dziedzicka 1748, LMŁ 1420; Marianna Dziedzicka 1748, LBŁ 517; Marianna Dziedzicka 1748, LMŁ 1417; Marianna Dziedzicka 1758, KAUŁ 62; Marianna Dziedzicka 1761, KAUŁ 285; Apolonia Dziedzicka 1768, KAUŁ 868.

DZIEKOŃSKI: Jan, Marcin Dziekońscy – podpisani pod aktem z listopada 1672 r., ASŁ; Stanisław Kostka Dziekonski 1795, KACŁ 1713; Bartłomiej Dziekoński 1796, KACŁ 1817; Kacper Dziekoński 1798, KACŁ 2024; Mateusz Dziekoński gospodarz 1809, KAŚŁ 47; Józef Dziekoński 1832, KAUŁ 26; Tadeusz Dziekoński, Nowogród, „nadzór policyjny,” 15.03.1866, PPŁ 216; Łukasz Dziekoński kancelista w Łomżyńskiej Izbie Skarbowej 1874, KAŚŁ 83; Stanisław Dziekoński, stowarzyszony z guberni łomżyńskiej mający prawo uczestniczenia w zebraniu okręgowym Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Łomży dnia 14 kwietnia 1910 roku o godzinie 10 rano WP 2/1910; nazwisko utworzone od n. m. Dziekonie (za: SHNO t. I, s. 85) formantem –ski.

Forma żeńska: Scholastyka Dziekońska 1793, KACŁ 1419.

DZIEMIAN: Ignacy Dziemian1866, KAZŁ 223; Ludwik Dziemian 1866, KAZŁ 208: nazwisko utworzone prawdopodobnie od im. Dziemianko (wsł. Demian, cerk. Damian) (za: SHNO t. I, s. 85).

DZIEMIN: Jakub Dziemin, Chlebiotki Zawady, „wypuszczony z więzienia”, 16.01.1864, PPŁ 236; nazwisko utworzone prawdopodobnie od por. Dziemian.

DZIENIASZ: Paweł Dzieniasz, Wyrobnik…w Łomży zamieszkały 1829, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 193; nazwisko utworzone prawdopodobnie od im. wsł. Denis, Dzienis (za: SHNO, t. 1, s. 73).

DZIENIUSZ: Jakub Dzieniusz mularz 1869, KAZŁ 239; nazwisko utworzone prawdopodobnie od por. Dzieniasz.

DZIERC: Sobol Dzierc Węgier 1809, KAZŁ 150; nazwisko utworzone od drzeć lub od zdzierca, dawniej dzierca (za: NP1, s. 153).

DZIERZGOWSKI//DZIEŻGOWSKI: nob. Petrus Dzierzgowski s. canonici Wolislawski… et praediis M. S. Lomzensibus et Wiznensibus 1537, RTA s. 4; Petrus Dzirzgowski 1537, RTA s. 9; Adam, Marcin, Szymon Dzierzgowscy – podpisani pod aktem z listopada 1672 r., ASŁ; Łukasz Dzierzgowski – podpisany pod manifestem do króla Stanisława Augusta Poniatowskiego z sierpnia 1776 r. przeciwko sędziemu Janowi Skarzyńskiemu i podczaszemu Florianowi Drewnowskiemu nadużywającym władzy, gwałcącym prawa szlachty i nieuczciwie gospodarującym państwowymi pieniędzmi, ASŁ; Kacper, Paweł i Teresa Dzierzgowscy 1816, KAMŚ 23: „(…) stawił się urodzony Kacper Dzierzgowski młodzian małoletni lat osiemnaście (…) urodzonych Pawła i Teresy (…) Dzierzgowskich małżonków gospodarzy rolnych we wsi Szielimach Dzierzgach (…) syn”; Stanisław Dzierzgowski 1825, KAMŚ 24: „(…) w przytomnosci urodzonych (…) Stanisława Dzierzgowskiego (…) wwsi Konopkach (…) szlachty gospodarzy rolnych”; Michał Dzieżgowski, Kupiski, Kraska „aresztowany, przyjmował u siebie żandarmów wykonujących wyroki przez powieszenie i sprzyjał im”, 16.01.1864, PPŁ 228; JanDzierzgowski, Szczepankowo, „za poręczeniem”, 10.11.1864, PPŁ 244; Feliks Dzieżgowski, Miastkowo, „był w bandzie Brandta,” 15.03.1866, PPŁ 225; Jan Dzieżgowski, Miastkowo, „był w bandzie Brandta,” 15.03.1866, PPŁ 224; nazwisko utworzone od n. m. Dzierzgowo, ciech., gm. Dzierzgowo (za: NP1, s. 171).

DZIERŻANOWSKI//DZIERZANOWSKI: Paweł Dzierzanowski 1681, LBŁ 544; Bartłomiej Dzierżanowski 1685, LBŁ 901; Kazimierz Dzierżanowski 1689, LBŁ 1123; Józef Dzierzanowski 1691, LBŁ 1229; Zenon Dzierzanowski 1694, LBŁ 1306; Walenty Dzierżanowski 1698, LBŁ 201; Paweł Dzierzanowski 1700, LBŁ 422; Mikołay Dzierzanowski Iglarczyk Stary Mieszczanin 1737, LMŁ 715; Józef Dzierżanowski 1758, LMŁ 2252; Józef Dzierzanowski 1760, KAUŁ 147; Szymon Dzierzanowski 1761, KAUŁ 277; Ignacy Dzierzanowski 1766, KAUŁ 725; Gertruda z Dzierzanowskich 1816, KAMŚ 31: „(…) urodzonych Walętego i Gertrudy z Dzierzanowskich Tyszków małżonków gospodarzy z rolnictwa żyiących we wsi Olszewie (…) córka”; Gertruda z Dzierzanowskich 1824, KAMŚ 11: „(…) przy rodzicach (…) urodzonych Walentego Tyszki (…) i Gertrudy z Dzierzanowskich (…) małzonkow (…) w wsi Olszewie osiadłych (córka)”; Gertruda z Dzierżanowskich 1825, KAMŚ 23: „(…) szlachcianka w wsi Olszewie przy rodzicach osiadła (…) urodzonych Walentego Tyszki (…) i Gertrudy z Dzierżanowskich (…) małżonkow szlachty gospodarzy rolnych dziedzicow cząstkowych (…) corka”; Gertruda z Dzierżanowskich 1826, KAUMZŚ 7: „(…) a (…) corką Walentego i Gertrudy z Dzierżanowskich małżonkow Tyszków w wsi Olszewie (…) zamięszkałych, tamże zrodzoną”; Jan Dzierżanowski, Ekonom …w Łomży zamieszkały 1829, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 182; Adam Dzierżanowski żołnierz 43. Piechotnego Batalionu 1867, KAZŁ 146; Adam Dzierżanowski, stowarzyszony z guberni łomżyńskiej mający prawo uczestniczenia w zebraniu okręgowym Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Łomży dnia 14 kwietnia 1910 roku o godzinie 10 rano WP 2/1910; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp: Dzierżanowo, dzis Dzierżanów, kal., gm. Krotoszyn; Maz: Dzierżanowie, dziś Dzierżanowo, płoc., gm. Mała Wieś; Dzierżanowo, wieś w dawnym powiecie wiskim, dziś zaginiona (za: SEM cz. 3, s. 42) formantem –ski.

Forma żeńska: Magdalena Dzierzanowska 1694, LBŁ 1396; Urszula Dzierżanowska 1696, LBŁ 106; Barbara Dzierzanowska 1697, LBŁ 156; Apolonia Dzierzanowska 1706, LBŁ 882; Marianna Dzierzanowska 1760, LMŁ 2311;

DZIERŻEK//DZIERZEK: Stanisław Dzierżek, syn Jakuba lat 25, drobnego posiadacza i Stefani Dobkowskiej lat 23, urodzony w Kobylinie Kruszewie 23.11.1891, UPKB 218/1891; Stanisław Dzierżek, syn Jakuba i Stefani Dobkowskiej, ZPK 188/1892; Andrzej Dzierzek, lat 68, syn Antoniego, zmarł w Kobylinie Kruszewie 11.02.1899, ZPK 21/1899; nazwisko utworzone od stp. dzierżeć, dziś dzierżyć ‘trzymać’ lub od im. typu Dzierżykraj (za: NP1, s. 171).

DZIEWULSKI: Józef Dziewulski, stowarzyszony z guberni łomżyńskiej mający prawo uczestniczenia w zebraniu okręgowym Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Łomży dnia 14 kwietnia 1910 roku o godzinie 10 rano WP 2/1910; nazwisko utworzone od n. m. Dziewule siedl., gm. Zbuczyn Poduchowny Dzierżykraj (za: NP1, s. 172).

DZIĘGIELEWSKI: Stanisław Dzięgielewski 1866, KAZŁc 24; nazwisko utworzone od n. m. Dzięgielewo płoc., gm. Gozdowo (za: NP1, s. 172).

Forma żeńska: Katarzyna Dzięgielewska 1789, KACŁ 984.

DZIK: Aleksander Dzik młodszy ziemski strażnik rejonu Nakłowskiego Powiatu Ostrołęckiego 1896, AMPśT 13; Aleksander Dzik syn Wasyla strażnik karczemnej straży wyznania prawosławnego 1898, AUPśT 46; nazwisko utworzone od dziki ‘nieoswojony’ lub ap. dzik (za: NP1, s. 173).

DZIKO(W)SKI: Wincenty Walenty Dzikowski 1791, KACŁ 1147; Paweł Dzikoski 1794, KACŁ 1530; Benedykty Dzikowski wyrobnik 1809 KAUŁ 247; Szymon Dzikowski 1811, KAZŁ 452; nazwisko utworzone od n. m. Młp: Dzików, tarnob., gm. Tarnobrzeg (za: SEM cz. 3, s. 43) (liczne) formantem –ski.

Forma żeńska: Janina Dzikowska 1792, KACŁ 1383; Weronika Dzikoska 1809, KAUŁ 247; KAZŁ 235; Maryanna Dzikowska 1841, RRŁ 60; Aleksandra Dzikowska córka Maksyma żona młodszego ziemskiego strażnika 1896, AUPśT 32

DZINIURZ: Michał Dziniurz bednarz 1819, KAZŁ 37; nazwisko utworzone od por. Dzieniusz.

DZIUBA: Spirydon Dziuba syn Trofima podoficer Urzędu Żandarmerii Powiatów Łomżyńskiego i Mazowieckiego 1895, AMPśT20; nazwisko utworzone od ap. dziób, dziobać (za: NP1, s. 174).

DZIUBANDOWSKI: Konstanty Dziubandowski vel Dziuber, właściciel Biszewa. (HCP s. 212, 431, 435–443, 494, 497, 526); może Dziubałtowski nazwisko utworzone od n. m. Dziebałtów, dawniej Dzibałtów kiel., gm. Końskie (za: NP1, s. 168).

DZIUBKIEWICZ: Jośk Chaimowicz Dziubkiewicz wyrobnik 1833, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od por. Dziuba (za: NP1, s. 172) formantem –kie+wicz.

DZIUĆKO: Ludwik Dziućko mayster kunsztu szewieckiego 1821, KAZŁ 74: nazwisko utworzone od ap. dziudzia ‘człowiek zaspany, ociężały’ (za: NP1, s. 174) formantem –ko.

DZIUDZKA: Ludwik Dziudzka mayster kunsztu szefcowskiego 1809, KAUŁ 287, 290; 1810, KAUŁ 325; nazwisko utworzone od por. Dziućko formantem –ka.

DZIURAKOWSKI: Mikołaj Dziurakowski 1687, KAŚŁ 30; nazwisko utworzone od n. m. Dziuraków Kresy Wsch. (za: NP1, s. 175) formantem –ski.

DZWONKO(W)SKI: Stanislaus Dzwonkowski de districtu Lomzensi 1560, RTA s. 157; 1561, RTA s. 191; Stanislaus Dzwonkowski–1577, ASŁ; Zygmunt Dzwonkowski–podpisany pod aktem z listopada 1672 r.,ASŁ; Fabian Dzwonkowski–uczestnik sejmu antekonwokacyjnego w Łomży, obradującego 6 lutego 1764 r. w związku z elekcją następcy zmarłego Augusta III króla Polski, ASŁ; Tomasz Dzwonkowski 1769, KAUŁ 1015; Mateusz Dzwonkowski 1771, KAUŁ 1116; Ignacy Dzwonkowski–wybrany z pow. ostrołęckiego na pomocnika marszałka obrad sejmikowych w 1781 r., ASŁ; Sylwester Dzwonkowski 1820. KAMŚ 7: „(…) wprzytomności urodzonych (…) Sylwestra Dzwonkowskiego wwsi Sierzputach (…) w Markach osiadłych”; Filip Dzwonkowski 1824, KAMŚ 40: „(…) wprzytomnosci urodzonych (…) Jana Swierdza (…) parobkow plebanskich włoscian (…) Filipa Dzwonkowskiego parobka dworskiego w Sniadowie osiadłych”; Sylwester Dzwonkowski 1827, KAUMZŚ 15: „(…) wprzytomnosci swiadkow (…) Sylwestra Dzwonkowskiego (…) szlachty rolnikow (w) wsi Sierzputach Starych zamięszkałych”; Jozef Dzwonkowski, Kancellista w Łomży zamieszkały, 1829, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 159; Paulina Dzwonkowska, córka Jozefa Dzwonkowskiego, 1829, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 159; Teressa z Gałeckich, żona Jozefa Dzwonkowskiego, 1829, wpis nr 159; Ksiądz Antoni Dzwonkowski, prefekt Szkoły Woiewodzkiey ….w Łomży zamieszkały 1830, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 180; Jakub Dzwonkowski, Śniadowo Sierzputy, „wypuszczony z więzienia”, 30.01.1864, PPŁ 237; Jan Dzwonkowski, Drozdowo, Piątnica, „był żandarmem, wykonywał wyroki śmierci przez powieszenie”, 29.12.1864, PPŁ 248; Jakub Dzwonkowski, Śniadowo Sierzputy, „nadzór policyjny, był w bandzie Brandta”, 15.03.1866, PPŁ 215; Piotr Dzwonkowski, Drozdowo Olszyny, „oddalił się ze wsi,” spis wydalonych nr 364, PPŁ 264; Karol Dzwonkowski 1868, KAZŁ 249; Wiesław Dzwonkowski, członek Rady Pedagogicznej Gimnazjum Męskiego im. T. Kościuszki w Łomży, podpisał odpowiedź na atakujący dyrektora W. Osieckiego anonimowy artykuł pt. „Horrendalne stosunki” (WP 6/1922); nazwisko utworzone od n. m.  Dzwonki, Dzwonkowo (za: SHNO t. 1, s. 88) Dzwonek ostroł., gm. Czerwin; formantem –ski.

Forma żeńska: Alexandra z Grochowalskich Dzwonkoska 1810, KAZŁ 398; Paulina Dzwonkowska 1829, KAUŁ159; Franciszka Dzwonkowska 1865, KAZŁ 268; Kassylda Michalina Dzwonkowska 1875, KAŚŁ 55.

E

ECHT: Adam Echt 1808, KAZŁ 52; Jan Echt (Eucht, Ejsercht) młynarz 1809, KAUŁ 287; Karolina Echt 1810, KAZŁ 267; nazwisko utworzone od niem. n. os. Echt, ta od śrwniem. echt ‘dziecko z prawego łoża’ (za: NP1, s. 177).

Forma żeńska: córka Jana Echta zapisana jako: Karlina Echło (Echto) 1809, KAUŁ 287.

EJSMONT: Władysław Ejsmont, Łomża, „był w bandzie Wawra”, 13.02.1866, PPŁ 279; nazwisko utworzone od niem. n. os. Eismund, ta od Eis(en) ‘żelazo’ + munt ’obrona, ochrona’ (za: NP1, s. 178).

EKIELSKI: Edward Ekielski, eks-pisarz majątkowy, właściciel młyna motorowego w Siemiatyczach, peowiak, w 1918 r. członek komitetu dożywiania biednych siemiatyckich dzieci; vox populi uczcił go przydomkiem „Smalec” (w jego młynie znaleziono beczkę smalcu, przysłanego przez humanitarnych Amerykanów dla głodnych polskich dzieci, którego on używał do smarowania maszyn młyńskich); później woźny w polskim konsulacie, a może w poselstwie w Berlinie (HCP s. 57, 409, 411); może nazwisko utworzone od niem. n. os. Ecke, to od ap. Ecke ‘kąt, róg’ lub od im. Eckhart (za: NP1, s. 179).

ELIASZ: Jan Eliasz 1815, KAMŚ 13: „(…) spisaliśmy akt w przytomności uczciwych (…) i Jana Eliasza (…) gospodarzy rolnych (Koziki)”; Jan Elias 1817, KAMŚ 12: „(…) wprzytomności uczciwych (…) Jana Eliasa (…) gospodarzy rolnych (Koziki Wondołowo)”; nazwisko utworzone od bibl., im. Eliasz hebr. Elijjah ‘Jahwe jest moim Bogiem’ (za: NP1, s. 178).

Forma żeńska: Beyla z Eliaszow, żona Idzka Wigdorowicza Perły 1828, APŁ z. 169; Szoska Eliaszowa APŁ z. 169; nazwisko utworzone od hebrajskiego im. Eliasz ‘Jahwe jest moim Bogiem’ (za SEM cz. 2, s. 33).

ELIASZOWICZ: Dawid Eliaszowicz krawiec 1828, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od por. Eliasz formantem –owicz.

ELSNER, ELZNER: Anna Elsner 1829, KAUŁ 235; Antoni Elsner, Szewc… w Łomży zamieszkały 1829, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 230; Franciszek Elsner, Czeladnik… w Łomży zamieszkały 1829, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 235; Anna z Hibnerów, żona Franciszka Elsnera 1829, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 235; Józefa Elzner 1833, KAUŁ 14; August Elsner, Łomża, „na Syberię”, 13.02.1866, PPŁ 278; nazwisko utworzone od niem. n. m.  Elsen w Westfalii za pomocą formantu –er wskazującego na pochodzenie (za: SEM cz. 5, s. 41).

ERASMUSIK: Anna Erasmusik 1645, LBŁ 2219: nazwisko utworzone od Erásmos, z gr. ’miły, wdzięczny, upragniony’ formantem –ik.

ERBER: Zinaida Erber córka inżyniera wojskowego podpułkownika Jana 1903, AUPśT 10a; Leonid Erber syn Jana asesor kolegialnykontroler Łomżyńskiego oddziału Banku Państwowego wyznania prawosławnego 1903, AUPśT 10a; nazwisko utworzone od niem. im. Herbert (NP1, s. 303).

F

FABER: Stanisław Faber1639, LBŁ1536; Augustyn Fabri 1735, LBŁ 525; nazwisko utworzone od łac. faber, -bri ‘rzemieślnik, cieśla, kowal’ (za: SŁP s. 204).

FABRILIGNAR: Mikołaj Fabrilignari1651, LBŁ2737; Mateusz Fabriligna 1653, LBŁ 2834: nazwisko utworzone od por. Faber i łac. lignum, -i ‘chrust, drzewo opałowe’, ‘kloc, przedmiot drewniany’ (za: SŁP s. 293).

FABIAN: Fabiana dziecię 1712, LMŁc 335; nazwisko utworzone od im. łac. Fabianus utworzone go od nazwy rodu rzymskiego Fabius (za: SEM cz. 2, s. 104) formantem –anus.

FABICH: Fabich 1732, LMŁ 561; nazwisko utworzone od łac. im. Fabian (NP1, s. 183) formantem ich.

Forma żeńska: Anna Faddiejewa córka Grzegorza wdowa po urzędniku 1888, AUPśT 14a

FAJKO: Piotr Fajko radca stanu zarządzający pocztową częścią w Guberniach Łomżyńskiej Płockiej i Suwalskiej 1880, AMPśT 5; nazwisko utworzone od faja lub od gw. fajera ‘otwór w płycie kuchennej’ (NP1, s. 184).

FALCZAK//FALCZYK: Falczakow dziecię 1699, LMŁc 70; Paweł Falczak 1707, LBŁ 975; Róża Falczak 1708, LBŁ 1724; może nazwisko utworzone od ap. falc ‘fałda zakładka’ (por. NP1, s. 185).

Forma żeńska: Dorota Falczanka 1702, KAŚŁc 246; Dorota Falczykówna 1686, KAŚŁ 17.

FALISŁAW: Wit Falisław herbu Brody 1472, ŁT. III 254 1472; Falisław pisarz miejski 1472, ŁT. III 247; nazwisko utworzone od ps. xvaliti ‘chwalić, sławić, dziękować’ i ps. slava, salviti ‘sława, sławić’ (za: SEM, cz. 1, s. 34, 275).

FALKA: Walenty Falka 1721, LBŁc 153; Woyciecha Falki żona 1731, LMŁc 538; Woyciech Falka 1737, LMŁ 716: może: Falko–nazwisko utworzone od członu Chwali- < ps. xvaliti ‘chwalić, sławić, dziękować’ (za: SEM cz.1, s. 34); też od im. wsł. Falko (za: SHNO t. I, s. 89).

Forma żeńska: Jadwiga Falcanka 1731, LBŁ 44; Katarzyna Falcanka 1733, LBŁ 81.

FALKIEWICZ: Jakub Falkiewicz 1695, KAŚŁ 172; nazwisko utworzone od por. Falka.

FALKOWSKI: Jakub Falkowski 1742, LBŁ 67; Adam Falkowski, Miastkowo, nadzór policyjny, był w szajce i przeniósł tam rodzinę, 25.10.1865, PPŁ 1098; Wincenty Falkowski, syn Szymona i Anny Jamiołkowskiej z Marianną Ciborowską z domu Mężyńska, córką Antoniego i Karoliny Kulikowskiej, MPK 11/1887; Paweł Falkowski, syn Sylwestra i Teodory Konopki z Emilią Wnorowską, córką Pawła i Marianny Stypułkowskiej, MPK 9/1888; Piotr Falkowski, syn Pawła lat 31, drobnego posiadacza i Emilii Wnorowskiej lat 25, urodzony w Kobylinie Pogorzałkach 10.07.1891, UPKB 125/1891; Piotr Falkowski, syn Pawła i Emilii Wnorowskiej, ZPK 102/1891; Zygmund Falkowski syn Jana urzędnik rachunkowy Łomżyńskiej Izby Kontrolnej 1899, AMPśT 3; Mieczysław Falkowski, stowarzyszony z guberni łomżyńskiej mający prawo uczestniczenia w zebraniu okręgowym Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Łomży dnia 14 kwietnia 1910 roku o godzinie 10 rano WP 2/1910; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp: Chwalikowo, Chwałkowo, dziś Chwałkowo, leszcz., gm. Krobia; Chwałkowo, dziś Fałkowo, pozn., gm. Lubowo (za: SEM cz. 3, s. 26) formantem –ski lub od Falk <zdrobnienia od im. Walenty formantem –owski, też od n. os. Chwałek z realizacją grupy nagłosowej chw- jako f- formantem –owski (za: NMK s.121).

Forma żeńska: Marianna Falkowska 1707, LBŁ 1041; Agnieszka Falkowska 1738, LBŁc 43; Karolina Falkowska 1819, KAŚŁ 21;Franciszka Falkowska z domu Stypułkowska, córka Franciszka i Konstancji, ZPK 55/1886; Wincenta Falkowska, córka Pawła lat 37, właściciela cząstkowego i Emilii Wnorowskiej lat 27, urodzona w Kobylinie Pogorzałkach 13.07.1892, UPKB 110/1892; Zofia Falkowska, lat 11, córka Walentego i Franciszki Stypułkowskiej, zmarła w Stypułkach Giemzinie 08.04.1896, ZPK 58/1896; Teodora Falkowska z domu Konopka, Józef i Marianna, ZPK 135/1903.

FARMACOPOLA: Zofia Pharmacopola 1608, MBŁ 72; Stanisław Farmacopola 1611, MBŁ 711; Szymon Farmacopola 1614, LBŁ 159; Jakub Pharmacopola 1616, LBŁ 495: nazwisko utworzone najpewniej od łac. pharmacopola ‘szarlatan, konował’.

FASZCZA: Teofil Faszcza z Kropiewnicy, żandarm, DkZ, WP 1-4/1929; nazwisko utworzone od faścić ‘zwodzić, oszukiwać’, łac. fascia ‘wstęga, poprąg, pas; rzemyki do obuwia’ (za: SHNO t. 1., s. 89).

FASZCZE(W)SKI: Tomasz Faszczewski KAUKB 1818: “w przytomności szlachetnych Tomasza Faszczewskiego liczącego lat dwadzieścia pięć w Jamiołkach Kłosach zamieszkałego”; Józef Faszczewski, lat 27, syn Sebastiana i Rozalii Idźkowskiej, zmarł w Leśniewie Niedźwiedź 18.07.1810, ZSPK 27/1810; Augustyn Faszczewski „Uczc. Krzysztofowi Faszczewskiemu Rolnikowi Małżonka Ewa Zaykowna dnia 20. Sierpnia 1814 po południu Urodziła Syna. Ten (…) nazwany został: Augustyn.” (Wieś Brok) LMB s. 181–182; Paweł Faszczewski „Ucz. Franciszkowi Faszczewskiemu Wyrobnikowi Małżonka iego prawa Maryanna Olechwiewiczowna Roku 1826 Dnia 5 Lipca urodziła Syna, (…) i dane mu iest Jmie Paweł” (Wieś Brok) LMB s. 365–366; Romuald Faszczewski, syn Macieja i Marianny Kalinowskiej z Apolonią Dobkowską, córką Wincentego i Marianny Kurzyny, MPK 30/1884; Władysław Faszczewski, syn Antoniego i Urszuli Radłowskiej z Franciszką Stypułkowską z domu Zaleska, córką Jakuba i Agnieszki, MPK 17/1887;Stanisław Faszczewski, syn Franciszka i Rozalii, ZPK 4/1888;Jan Faszczewski, syn Franciszka i Anny Dobkowskiej z Jozefatą Kochańską, córką Dominika i Marianny Faszczewskiej, MPK 29/1890; Antoni Faszczewski, syn Bernarda lat 48, drobnego posiadacza i Karoliny Wnorowskiej lat 38, urodzony w Wnorach Starych 04.09.1891, UPKB 166/1891 (Ślub w Kobylinie 07.02.1921 z Władysławą Czajkowską); Bernard Faszczewski, syn Gabriela i Scholastyki, ZPK 215/1891; Jan Faszczewski lat 46, rodzice nieznani, zmarł w Czajkach 16.03.1896, ZPK 46/1896; nazwisko utworzone od faścić ‘zwodzić, oszukiwać’, łac. fascia ‘wstęga, poprąg, pas; rzemyki do obuwia’ (za: SHNO t. 1., s. 89).

Forma żeńska: Jozefata Faszczewska, lat 18, córka Tomasza i Marianny Wnorowskiej, zmarła w Wnorach Starych 08.12.1815, ZSPK 102/1815; Petronela Faszczewska z domu Wnorowska lat 42, córka Józefa i Marianny Grodzkiej, żona Ignacego po Piotrze, zmarła 24.02.1815, ZSPK 126/1815; Maryanna Faszczeska „Uczciwemu Krzsztofowi Faszczeskiemu Gospodarowi Małzonka iego Ewa Zaykowna dnia 24 Sierpnia 1817 Urodziła Corkę, ktora (…) Nazwana została: Maryanna” (Wieś Brok) LMB s. 227–228; Aniela Faszczewska KAUKB 1818: “spłodzone z niego (Tomasz Leśniewski) i Anieli z Faszczewskich dwadzieścia dziewięć lat mającej małżonki”; Franciszka Faszczewska „Uczciwemu Marcinowi Faszczewskiemu Młynarzowi Małżonka Elżbieta Dołkowska dnia 17 Kwietnia 1822 po Południu urodziła Corkę. Ta (…) nazwana została: Franciszka.” (Wieś Srzednica Jakubowięta) LMB s. 289–290; Karolina Faszczeska „Uczciwemu Marcinowi Faszczeskiemu Młynarczykowi, Małżonka iego prawa Elżbieta  z Domu Dołkoska Roku 1825 Dnia 31 Miesiąca Stycznia Urodziła Corkę Taż (…) nazwana została Karolina” (Wieś Srzednica Jakubowięta) LMB s. 339–340; Marianna Faszczewska z domu Czajkowska, córka Adam i Marianny, ZPK 94/1888; Leokadia Faszczewska, córka Jana i Katarzyny Zakrzewskiej, ZPK 120/1889; Scholastyka Faszczewska z domu Zawadzka lat 90, córka Piotra i Marianny, zmarła w Wnorach Wandach 12.01.1896, ZPK 10/1896; Józefa Faszczewska, lat 30, córka Stanisława i Anny Choińskiej, zmarła w Kobylinie Borzymach 13.07.1897, ZPK 65/1897; Magdalena Faszczewska, lat 52, córka Stanisława i Marianny, zmarła w Kłoskach Świgoniach 01.09.1897, ZPK 81/1897.

(FASZCZOWSKI) Forma żeńska: Antonina Faszczowska 1879, KOPŁ 160: nazwisko utworzone prawdopodobnie od faścić ‘zwodzić, oszukiwać’, łac. fascia ‘wstęga, poprąg, pas; rzemyki do obuwia’ (za: SHNO t. I, s. 89).

FED: Moszko Beniaminowicz Fed piekarz 1831, APŁ z. 169; nazwisko utworzone
od chrześcijańskiego im. Teodor (za: SEM cz. 2, s. 127).

FEDER: Julia Feder panna córka radcy dworu Jakuba 1885, AUPśT 6a; Maria Feder córka Andrzeja wdowa po radcy dworu zamieszkała w mieście Łomży zmarła na porażenie serca w wyniku zmian starczych 1900, AZŁS 11; nazwisko utworzone od por. Fed.

FEDERYNKO: Jan Federynko Moskal 1810, KAŚŁ 14; nazwisko utworzone od por. Feder.

FEDORENKO: Joachim Fedorenko syn Cyryla podoficer Kałużskiego Pułku Piechoty 1864, AMPśT 2; nazwisko utworzone od por. Feder.

(FELEK) Forma żeńska: Magdalena Felkowna 1823, KAMŚ 20: „(…) dowodząca (…) metryką (…) z ksiąg koscioła łomżyńskiego (…) uczciwych Jakóba Janickiego i Magdaleny Felkowny zmarłych małżonkow corka”; nazwisko utworzone od im. Feliks (NP1, s. 189).

FENCZ: Fencz właśc. Fenshow, baron, dziedzic siemiatyckich dóbr i Siemiatycz (HCP s. 496–497); nazwisko utworzone od niem. n. os. Fenn, Fenho; też od Fie-ń od Fiedor (za: NP1, s. 189).

FERENC: Szymon Ferenc 1621, LBŁ 1565; Ewa Ferenc 1755, LBŁ 1147; Agnieszka Ferenc 1761, KAUŁc 234; Marianna Ferenc 1767, KAUŁc 809; Stanisław Kostka Ferenc 1790, KACŁc 1118; Ewa Ferenc 1794, KACŁ 1644; Katarzyna Ferenc 1796, KACŁc 1830; Piotr Ferenc wybraniec 1810, KAUŁc 329; Teresa Ferenc 1819, KAZŁc 41; Adam Ferenc, włoscian rolnik w Łomżycy zamieszkały 1829, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 156/ Adam Ferync, 1830; Franciszka z Urbanoskich, żona Adama Ferynca 1830, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 43; Maryanna Ferync, córka Adama Ferynca 1830, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 43 (w skorowidzu zapis: Ferenc Maryanna); Maryanna Ferenc 1830, KAUŁc 43; Jozef Ferenc, droznik z Łomży 1832, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 85; Bronisław Ferenc 1862, KAZŁ 261; Stanisław Ferenc 1865, KAZŁc 288; Jan Ferenc, Łomża, wydalony z Łomży spis wydalonych nr 25, PPŁ 1101; Jan Ferenc, Kupiski Łomżyca, wydalony z Łomży spis wydalonych nr 51, PPŁ 1102; Stanisław Ferenc 1868, KAZŁc 180; Władysław Ferenc 1869, KAZŁc 114; Aleksandra Ferenc 1870, KAŚŁc 60; Józef Ferenc 1870, KAŚŁ 8; Franciszka Ferenc 1878, KOPŁc 38; Rozalia Ferenc 1878, KOPŁc 251; Adam Ferenc 1896, KS 295; K. Ferenc z Łomżycy; autor wiersza z okazji imienin Marszałka (WP 7/1922); nazwisko utworzone od węg. im. Ferenc (węg. przeróbka im. Franciscus) (za: NP1, s. 190).

Forma żeńska: Maryanna Ferencówna 1808, KAZŁc 54.

FERENS: Stefan Ferens, Szumowo Ostrożne, był w bandzie Mystkowskiego, PPŁ 1092; nazwisko utworzone od por. Ferenc.

FERSZINBERG, FERSZYNBERG: Idzk Judkowicz Ferszynberg dzierżawca austeryi Rembielin 1828, APŁ z. 169; Joszka Ferszinberg 1896, KS; nazwisko utworzone od compositio: niem. ap. Ferszt ‘szczyt góry’+ niem. ap. Berg ‘góra’ (por. SEŻ s. 113).

FESZKOWSKI, FIESZKOWSKI: Piotr Paweł Feszkowski 1833, KAUŁ 168; Sylwester Feszkowski radca honorowy, były sekretarz Biura Prokuratora 1867, KAZŁ 55; Józef Fieszkowski urzędnik gubernialnego zarządu 1871, KAŚŁ 21; nazwisko utworzone najprawdopodobniej od śrwniem. visch ‘ryba’ formantem -owicz.

FEYNSZTEYN: Moszk Jankielowicz Feynszteyn szewc 1835, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od compositio: niem. ap. fajn ‘drobny, delikatny’ + Sztejn ap. niem. Stein ‘kamień’ (por. SEŻ, s. 112).

FIEDOR: Fiedor chłop 1730, LMŁc 513; nazwisko utworzone od chrześcijańskiego im. Teodor (za: SEM cz. 2, s. 127) formantem –owicz.

Forma żeńska: Tekla Fiedorowna 1742, LBŁ 92; Regina Fiedorka 1743, LMŁ 1048; Fedorowna 1743, LMŁ 1023.

FIEDOROWICZ: Jan Fiedorowicz 1700, KAŚŁ 239; Wawrzyniec Fiedorowicz aresztant 1840, RRŁ 5; Marcela Fiedorowicz 1872, KAŚŁ 18; nazwisko utworzone od por. Fiedor.

(FIEDOROWSKI) Forma żeńska: Teresa Fiedorowska 1696, LBŁ 101; nazwisko utworzone od n. m. Krpłd: brak nazwy (za: SEM cz. 3, s. 24).

FIERLETKA: Zuzanna Fierletka 1608, MBŁ 26; nazwisko utworzone od ap. firleta ‘nazwa rośliny’ (za: NP1, s. 195).

FIGURSKI: Hieronim Figurski wyrobnik 1868, KAZŁ 146; nazwisko utworzone zostało prawdopodobnie od ap. figura formantem –ski.

Forma żeńska: Walentyna Figurska córka porucznika 13 Biełozierskiego Pułku Piechoty Tyta syna Jana zmarła na krupowe zapalenie płuc 1901, AZPśT 3a

FILANOWICZ: Marianna Filanowicz córka włościanina wsi Gać gminy Puchały powiatu Łomżyńskiego Mateusza przyłączona do prawosławnej cerkwi z kościoła rzymskokatolickiego ze zmianą im. na Maria 1912, AUPśT 1a; nazwisko utworzone od im. Filon Kresy Wsch. (za: NP1, s. 194) formantem –owicz.

FILIŃSKI: Piotr Filinski podoficer żandarmerii 1897, AMPśT 8; nazwisko utworzone od im. Filemon (za: NP1, s. 194) formantem –ski.

FILIP: Filip 1471, ŁT. III 135; nazwisko utworzone od im. gr. filos ‘kochany, drogi, przyjaciel’ i ippos ‘koń’ (za: SEM cz. 2, s. 39).

FILIPENKO: Eufemiusz Filipenko syn Piotra rezerwowy szeregowy wyznania prawosławnego (1885, AUPśT 16a) goniec Łomżyńskiego Sądu Okręgowego zamieszkały w mieście Łomży 1902, AZŁS 12; Anna Filipenko córka Eufrema córka gońca Łomżyńskiego Sądu Okręgowego 1902, AUPśT 14a; Teodor Filipenko syn Eufrema wolnonajemny pisarz Łomżyńskiego Sądu Okręgowego 1902, AUPśT 14a;Teodor Filipenko syn Eutymiusza urzędnik kancelaryjny Łomżyńskiego Sądu Okręgowego z mieszczan miasta Łomży kawaler wyznania prawosławnego 1905, AMPśT 11; nazwisko utworzone od por. Filip.

FILIPIAK: Stefan Filipiak 1753, LBŁ 997: nazwisko utworzone prawdopodobnie od por. Filip formantem –ak.

FILIPIK: Małgorzata Filipik 1618, LBŁ 857; nazwisko utworzone od por. Filip formantem
–ik.

FILIPKOWICZ: Wawrzyniec Filipkowicz 1787, KACŁ 706; nazwisko utworzone od por. Filipik (za: NP1, s. 193) formantem –k+owicz.

FILIPKOWSKI: Albert Filipkowski–podpisany pod aktem z listopada 1672 r. ASŁ; Bartłomiej Filipkowski–uczestnik sejmu antekonwokacyjnego w Łomży, obradującego 6 lutego 1764 r. w związku z elekcją następcy zmarłego Augusta III króla Polski, ASŁ; Paweł i Wojciech Filipkowscy–podpisani pod manifestem do króla Stanisława Augusta Poniatowskiego z sierpnia 1776 r. przeciwko sędziemu Janowi Skarzyńskiemu i podczaszemu Florianowi Drewnowskiemu nadużywającym władzy, gwałcącym prawa szlachty i nieuczciwie gospodarującym państwowymi pieniędzmi, ASŁ; Adam Filipkowski wyrobnik 1869, KAZŁ 107; Fabian Filipkowski 1879, KOPŁ 56; nazwisko utworzone np. od n. m. Maz. Filipki, łomż., gm. Kolno (za: NP1, s. 194) formantem -ski.

Forma żeńska: Scholastyka i Julianna Filipkowskie 1773, KAUŁ 1217; Zofia Wondołowska żona Jana z domu Filipkowska trzydzieści lat 1890, KAUW 63.

FILIP(P)OW: Grzegorz Filipow szeregowy Kałużskiego Pułku Piechoty zmarł na zapalenie płuc 1865, AZPśT 8; Aleksy Filippow syn Grzegorza registrator kolegialny wypełniający obowiązki Naczelnika Stacji Telegraficznej w mieście Ostrołęka wyznania prawosławnego 1879, AUPśT 13a;Piotr Filippow syn Wasyla podoficer 6 Pułku Ułanów Wołyńskich 1880, AMPśT 12; Dymitr Filipow syn Filipa mieszczanin miasta Łomży wyznania prawosławnego 1885, AUPśT 8; Sergiusz Filipow syn mieszczanina miasta Łomży wyznania prawosławnego zmarł od choroby zęba 1887, AZŁS 21; Gerasym Filipow syn Kornela dystansowy stróż stacji Czerwony Bór 1896, AMPśT 17; Jerzy Filipow syn Filipa starszy felczer weterynarii 17 Wołyńskiego Pułku Dragonów 1898, AMPśT 20; nazwisko utworzone od por. Filip.

Forma żeńska: Zofia Filipowa córka Adama żona włościanina 1885, AUPśT 14

FILIPOWICZ: Kazimierz Filipowicz 1751, LBŁ 741; Kazimierz Filipowicz 1752, LMŁ 1736; Marianna Filipowicz 1756, LBŁ 1221; Franciszek Filipowicz 1765, KAUŁ 619; Antoni Filipowicz 1767, KAUŁ 770; Stanisław Filipowicz 1783, KACŁ 276; Krystyna Filipowicz 1785, KACŁ 444; Józef Filipowicz 1790, KACŁ 1029; Jan Aleksander Filipowicz 1791, KACŁ 1201; Małgorzata Filipowicz 1791, KACŁ 1198; Mikołaj Filipowicz 1791, KACŁ 1252; Gertruda Filipowicz 1793, KACŁ 1493; Józef Filipowicz 1793, KACŁ 1442; Józef Kalasanty Filipowicz 1793, KACŁ 1458; Mateusz Filipowicz 1795, KACŁ 1703; Andrzej Filipowicz 1796, KACŁ 1858; Benedykt i Błażej Filipowicz 1796, KACŁ 1742; Franciszek Filipowicz 1809, KAZŁ 224; Michał Filipowicz mayster kunsztu szefcowskiego 1809, KAUŁ 247; Mikołaj Filipowicz 1810, KAZŁ 287; Michał Filipowicz 1830, KAUŁ 160; Jan Filipowicz, wyrobnik…w Łomży zamieszkały 1830, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 160; Maryanna z Kosakowskich, żona Jana Filipowicza wyrobnika 1830, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 160; Szczepan Jan Filipowicz 1833, KAUŁ 210; Wincenty Filipowicz syn Wincentego pomocnik naczelnika stołu Łomżyńskiej Izby Skarbowej 1894, AMPśT 2; nazwisko utworzone od por. Filip (za: NMK s. 123) formantem –owicz.

Forma żeńska: Rozalia Filipowiczowna 1810, KAZŁ 387; Scholastyka Filipowiczowna 1810, KAZŁ 326.

FILIPOWSKI: Jakub Philipowski 1636, LBŁ 1275; nazwisko utworzone od n. m. Młp: Filipowice, tarn., gm. Zakliczyn (za: SEM cz. 3, s. 44) formantem –ski.

FILOCH: Benedykt Filoch 1632, LBŁ 890; Jakub Filoch 1637, LBŁ 1364; Łukasz Filoch 1648, LBŁ 2484; Albert Filoch 1650, LBŁ 2581; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Filochy ostroł., gm. Czerwin (za: NP1, s. 194) formantem -ski.

.

FILOCHOWSKI: Albertus Philochowski–vicenotarii judati Łomzensis 1628; burgrabia 1629, ASŁ; Paulus Philochowski– camerarius terrestris ostrołęcensis 1662; komornik ostrołęcki w 1671 r. wybrany do „wybierania pieniędzy (w powiecie ostrołęckim) tylko na 62 ludzi dragońskich”, które „pieniądze oddać mają za niedziel dwie, rachując na każdego żołnierza po zł 60, złp. 3720”; komornik ziemski ostrołęcki podpisany pod aktem z listopada 1672 r., ASŁ; Jan, Walenty, TomaszPhilochowscy–podpisani pod aktem z listopada 1672 r., ASŁ; Adam, Jan StanisławPhilochowscy–uczestnicy sejmu antekonwokacyjnego w Łomży, obradującego 6 lutego 1764 r. w związku z elekcją następcy zmarłego Augusta III króla Polski, ASŁ; Franciscus Philochowski–uczestnik konfederacji ziemi łomżyńskiej 22 sierpnia 1767 r., ASŁ; Piotr, Szymon Filochowski 1824, KAMŚ 6: „(…) stawił się urodzony Piotr Filochowski szlachcic dziedzic cząstkowy przy rodzicach wwsi Filochach Milon gminie piskowskiey (…) urodzonych Szymona Filochowskiego (…) i Tekli z Jakackich (…) szlachty dziedzicow cząstkowych rolnych w teyze wsi osiadłych małzonkow (…) syn”;Wiktoria z Filochowskich 1825, KAMŚ 20: „(…) szlachcic w wsi Andrzeykach Tyszkach na gospodarstwie cząstkowym zamieszkały (…) urodzonych niegdy Wojciecha i Wiktoryi z Filochowskich Tyszkow zmarłych małżonkow szlachty gospodarzy rolnych (…) syn”; Karol Filochowski 1827, KAUMZŚ 18: „(…) wprzytomnosci swiadkow Karola Filochowskiego (…) szlachty rolnych w wsi Milewie Wielkim zamięszkałych”; nazwisko utworzone od por. Filoch formantem –owski.

FILONIK: Anna Filonik, 17 dni, córka Marianny, zmarła w Kobylinie Łatkach 31.03.1896, ZPK53/1896; Grzegorz Filonik, 3 tygodnie, syn Marianny, zmarł w Kobylinie Łatkach 04.04.1896, ZPK55/1896; nazwisko utworzone od Filon (za: MP1, s. 194) formantem –ik

FILONOWICZ: Tomasz Filonowicz syn Leona starszy podoficer Łomżyńskiego Szpitala Wojskowego 1860, AUPśT 2; nazwisko utworzone od por. Filonik (za: NP1, s. 194) formantem –owicz.

Forma żeńska: Katarzyna Filonowiczówna KAUKB 1818: „okazał nam dziecię płci męskiego (…) spłodzone z niego (Leona Zimorowskiego) i Katarzyny Filonowiczówny trzydzieści lat mającej”.

FIMKA: Piotr Fimka 1472, ŁT. III 231; Tomasz Fimka 1440, ŁT. I 353; nazwisko utworzone od im. Eufemija z grec. Euphémia: eu ‘dobrze’ + phéme ‘wróżebne słowo, fama’ (za: NP1, s. 191) formantem –ka.

FINKENSZTAJN, FINKIELSZTEYN: Matys Nachmanowicz Finkielszteyn szewc 1836, APŁ z. 169; Eliasz Finkensztajn 1896, KS; nazwisko compositio utworzone od niem. n. os. Finkel, ta od ap. Finke ‘zięba’ (NP1, s. 194) + Sztejn ap. niem. Stein ‘kamień’ (por. SEŻ, s. 112).

FIODOROW: Arseniusz Fiodorow szeregowy Łomżyńskiej Komendy Inwalidzkiej zmarł na suchoty1859, AZPśT 8; Grzegorz Fiodorow szeregowy pracownik Ostrołęckiego sklepu spożywczego 1878, AMPśT 4; Mikołaj Fiodorow syn żony zmarłego bezterminowo urlopowanego szeregowego 24 Symbirskiego Pułku Piechoty Jana Pelagii córki Antoniego zmarł na szkarlatynę 1878, AZPśT 4; Paweł Fiodorow syn podoficera żandarmerii rejonu Kolneńskiego Jana syna Teodora zmarł na zapalenie mózgu 1886, AZPśT 8; Jan Fiodorow syn Michała sekretarz gubernialny Naczelnik stołu Łomżyńskiej Izby Skarbowej wyznania prawosławnego zmarł na pęknięcie serca 1889, AZŁS 20; Teodot Fiodorow syn Konstantyna bombardier 5 baterii 4 artyleryjskiej brygady 1887, AMPśT 7; Jan Fiodorow syn Teodora wachmistrz Urzędu Żandarmerii Powiatów Łomżyńskiego i Mazowieckiego wyznania prawosławnego 1889, AUPśT 15; Paweł Fiodorow syn Szymona księgowy Łomżyńskiego Rządu Gubernialnego (1902, AUPśT 2) registrator kolegialnyreferent Łomżyńskiego Rządu Gubernialnego wyznania prawosławnego 1907, AUPśT 26a; Konstantyn Fiodorow syn Jana radca kolegialny rewizor Łomżyńskiego Gubernialnego Urzędu Akcyzowego wyznania prawosławnego 1912, AUPśT 23a; nazwisko utworzone od im. Teodor; wsł. forma Fiedor (za: NP2, s. 602) formantem –ow.

Forma żeńska: Zofia Fiodorowa córka Grzegorza żona starszego strażnika Łomżyńskiej komendy miejskiej 1908, AZPśT 12a.

FIODOROWICZ: Józef Fiodorowicz, syn Anny z Anną Górską, córką Marcelego i Aleksandry Chorko, MPK 20/1892; Teodor Fiodorowicz syn Cezara sekretarz gubernialny członek Urzędu Celnego w Wincencie wyznania prawosławnego 1903, AUPśT 9a; nazwisko utworzone od por. Fiedorow (za: NP2, s. 602) formantem –owicz.

FIODORUK: Eudokim Fiodoruk syn Izydora szeregowy rezerwy 103 Pietrozawodskiego Pułku wyznania prawosławnego 1896, AUPśT 29a; utworzone od por. Fiedorow (za: NP2, s. 602) formantem –uk.

FISZER: Dawid Fiszer, ciesla …w Łomzycy zamieszkały 1830, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 66; Jan Fyszer, syn Dawida Fiszera 1830, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 66 (w skorowidzu zapis: Fyszer); Jan Fiszer 1830, KAUŁc 66; Teodor Fiszer syn pruskiej poddanej Marii zmarł na ospę 1878, AZPśT 18; Franciszek Fiszer, stowarzyszony z guberni łomżyńskiej mający prawo uczestniczenia w zebraniu okręgowym Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Łomży dnia 14 kwietnia 1910 roku o godzinie 10 rano WP 2/1910; nazwisko utworzone od śrwniem. visch ‘ryba’ (za: SEM cz. 5, s. 51) formantem –er.

FISZKOWICZ: Froma Fiszkowicz 1819, KAZŁ 43: nazwisko utworzone najprawdopodobniej od śrwniem. visch ‘ryba’ formantem –owicz.

FISZUK: Zofia Fiszuk 1616, LBŁc 589; nazwisko utworzone najprawdopodobniej od por. Fiszkowicz formantem –uk.

FLAK: Stanisław Flak 1605, LBŁ 684; Jan Flak 1607, LBŁ 923; Elżbieta Flak 1609, MBŁ 439; Anna Flak 1611, MBŁ 744; Baltazar Flak 1613, MBŁ 1151; Jan Flak 1615, LBŁ 288; Regina Flak 1616, LBŁ 525; nazwisko utworzone od flak ‘jelito, kiszka’ (za: SEM cz. 1, s. 67); też: ‘człowiek słaby, niedołęga, fujara’ (za: NMK s. 123).

FLAKOWICZ: Albert Fliakowicz 1626, LBŁ 99; nazwisko utworzone od por. Flak (za: SEM cz. 1, s. 67) formantem –owicz.

(FLAKOWSKI) Forma żeńska: Wilhelmina Flakowska córka Ferdynanda panna z Łomży wyznania luterańskiego 1864, AUPśT 12a; nazwisko utworzone od por. Flak formantem –owski.

FLAKUS: Flakusow dziecię 1703, LMŁ 152; nazwisko utworzone od por. Flak (za: NP1, s. 196) formantem –us.

FLATAN: Małka Flatan, żona Judy Hersz Natana 1828, APŁ z. 169; Szymon Jakubowicz Flatan rymarz 1828, APŁ z. 169; Herz Flatan wyrobnik 1829, APŁ z. 169; Berek Wolf Izraelowicz Flatan kramarz 1831, APŁ z. 169; Judka Hersz Flatan kramarz 1831, APŁz. 169; nazwisko utworzone od niem. n. os. Flat(h)au, Flato(w) lub od n. m. Flatow (za: SEŻ s. 115).

FLEJCZAK: Stanisław Fleyczak 1709, LBŁc 1281; nazwisko utworzone od niem. n. os. Fleisch, ta od ap. Fleisch ‘mięso’ (NP1, s. 196) formantem -(cz)ak.

FLERA: Józef Flera, Miastkowo Rydzewo, był w bandzie Wawra, PPŁ 1094; Józef Flera, Nowogród, wydalony z Łomży spis wydalonych nr 325, PPŁ 1103; nazwisko utworzone od im. Florian (za: NP1, s. 197).

FLORCZAK: Krystyna Florczak 1765, KAUŁc 658; nazwisko utworzone od im. Florian, od łac. florus ‘kwitnący’ (NP1, s. 197) formantem -(cz)ak.

FLORCZYK: Marianna Florcik 1750, LBŁc 665; Stanisław Florczyk 1752, LBŁc 868; Franciszka Florczyk 1761, KAUŁc 255; Konstanty Florczyk 1887, KOPŁ 163; Franciszek Florczyk, komendant posterunku pocztowego w Piątnicy, zginął przy zdobywaniu fortów w dniu 11 listopada 1918 r., otrzymał Krzyż Walecznych WP nr 9 z 1922; nazwisko utworzone od por. Florczak formantem -(cz)yk.

(FLOREK)Forma żeńska: Marianna Florkowna 1817, KAMŚ 69: „(…) stawiła się Pana Antonina Piwowczowa pełnoletni lat dwadzieścia cztery (…) Maryanny Florkowny z wyrobku zyiącey we wsi Jakaci Mlodey przy swey matce zamięszkała corka”; nazwisko utworzone od por. Florczak.

FLORIAN: Florian 1735, LMŁ 630; nazwisko utworzone od im. Floryjan < łac. Florianus od im. bogini rzymskiej Flory lub od florus ‘kwitnący, lśniący’ (za: SEM cz. 2, s. 41).

FOGEL: Mikołaj Fogel syn Michała podoficer Urzędu Żandarmerii Powiatów Szczuczyńskiego i Kolneńskiego wyznania prawosławnego 1878, AUPśT 8; nazwisko utworzone od niem. n. os. Vogel, ta od ap. Vogel ‘ptak’ (NP1, s. 197).

FOKIN: Anatol Fokin syn Mikołaja porucznik 13 Biełozierskiego Pułku Piechoty 1911, AUPśT 25; nazwisko utworzone od niem. n. os. Fock, ta od n. os. Folkbert, Folkbrand lub od ap. foka (NP1, s. 198) formantem –in.

FOMENKO/FAMINKO: Zofia Fomenko panna córka strażnika ziemskiego miasta Ostrołęka Michała 1885, AUPśT 12a; Zofia Faminko panna córka młodszego strażnika ziemskiego Michała 1886, AUPśT 24; Stefan Fomenko syn Piotra sztabskapitan 13 Biełozierskiego Pułku Piechoty 1906, AMPśT 10; Maria Fomenko córka Wojciecha żona strażnika ziemskiego Łomżyńskiej komendy miejskiej Stefana syna Jakuba zmarła od śmiertelnej rany 1900, AZŁS 18; może nazwisko utworzone od por. Fomin formantem –enko; –inko.

FOMIN: Symeon Fomin syn Adriana szeregowy rezerwy 16 Głuchowskiego Pułku Dragonów wyznania prawosławnego (1894 AUŁS 39) pracownik Łomżyńskiego więzienia 1896, AUPśT 4; Makary Fomin syn Makarego wachmistrz 11 konno-artyleryjskiej baterii wyznania prawosławnego 1907, AUPśT 12a; MikołajFomin syn listonosza Łomżyńskiego Urzędu Pocztowo-Telegraficznego Jana syna Aleksego zmarł na zapalenie płuc 1911, AZPśT 7; nazwisko utworzone od im. Tomasz; w Kościele prawosławnym – Foma (NP2, s. 611) formantem –in.

FORMAN: Józef Forman 1808, KAZŁ 24; nazwisko utworzone od furman stp. forman ‘woźnica’ (NP1, s. 207).

FORNES: Karol August Fornes (Fournes) kalkulator Prefektury Departamentu Łomżyńskiego 1809, KAUŁ 310; Karol Leopold Fornes 1809, KAUŁ 310; może od niem. n. os. na Vorn-, te od vorn ‘z przodu, od początku’ (za: NP1, s. 199) formantem -es.

FRANCEW: Ignacy Francew 1896, KS; Aleksander Francew syn Andrzeja asesor kolegialny inspektor Łomżyńskiego Gimnazjum Męskiego wyznania prawosławnego 1900, AUPśT 6a; Włodzimierz Francew syn Andrzeja radca dworu przydzielony do Ministerstwa Edukacji Naukowej będący na delegacji zagranicznej w celach naukowych magistrant filologii słowiańskiej 1900, AUPśT 6a; nazwisko utworzone od por. Franciszek formantem -ew.

Forma żeńska: Maria Francewa córka Adolfa wdowa po urzędniku 1900, AUPśT 6a

(FRANCISZEK) Forma żeńska: Tekla Kowalska Franciszkowa 1810, KAŚŁ 14; nazwisko utworzone od im. Franciscus od germ. nazwy etnicznej Frank z łac. przyrostkiem –iscus; pierwotne znaczenie franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’ (za: SEM cz. 2, s. 42).

FRANCKIEWICZ: Jakub Franckiewicz syn Mateusza stróż Łomżyńskiego szpitala św. Ducha zamieszkały w mieście Łomży 1886, AZŁS 31; nazwisko utworzone prawdopodobnie od im. Frącek, por. Franciszek.

FRANK: Józef Frank kalkulator Dyrekcji Departamebtu Łomżyńskiego 1810, KAUŁ 360; Julianna Antonina Frank 1810, KAUŁ 360; Julianna Emalia Frank 1811, KAZŁ6; Wilhelm Frank syn Józefa sędzia pokoju miasta Ostrołęka 1888, AUPśT 25a; Teresa Frank córka Franciszka żona sędziego pokoju I rejonu II okręgu Guberni Łomżyńskiej 1889, AUPśT 6; nazwisko utworzone od por. Franciszek.

FRANKE: Franciszek Franke, Chirurg Obwodowy, 1829, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 142; nazwisko utworzone od por. Franciszek.

FRANKOWICZ: Anna Frankowicz 1879, KOPŁ 207: nazwisko utworzone od łac. Franciscus od germ. nazwy etnicznej Frank z łac. przyrostkiem –iscus; pierwotne znaczenie franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’ (za: SEM cz. 2, s. 42).

FRANKO(W)SKI: Marcin Frankowski, lat 58, syn Adama i Marianny Roszkowskiej, mąż Angeli Makowskiej, zmarł w Frankach Piaskach 10.01.1809, ZSPK 111/1809; Adam Frankowski,lat 54, syn Stanisława i Agaty Kobylińskiej, mąż Katarzyny Kobylińskiej, zmarł w Kobylinie Łatkach 19.07.1811, ZSPK37/1811; TadeuszFrankowski, lat 50, syn Stanisława i Agaty Kobylińskiej, mąż Konegondy Kobylińskiej, zmarł w Kobylinie Łatkach 06.01.1812, ZSPK 115/1812; Rafał, Adam Frankowski, KAUKB 1818: “Stawił się szlachetny Rafał po Adamie Frankowski lat czterdzieści pięć w Frankach Piaskach zamieszkały”; Bonawentura Frankowski, KAUKB 1818: „Tudzież Bonawentury Frankowskiego liczącego lat dwadzieścia trzy w Kobylinie Borzymach zamieszkałego”; Marcin Frankowski KAUKB 1818: “tudzież szlachetnego Marcina Frankowskiego lat sześćdziesiąt sześć w Kobylinie Borzymach zamieszkałego”; Izydor, Zachariasz Frankowski, Zachariasz Teodor, KAUKB 1818: “Stawił się szlachetnie urodzony Izydor, syn Zacharjasza Frankowski liczący lat dwadzieścia pięć we Frankach Dąbrowie zamieszkały i okazał nam dziecię płci męskiej , które urodziło się w domu jego pod numerem pierwszym (…) życzeniem jego jest nadać mu imiona Zacharjasz Teodor”; Michał Frankowski KAUKB 1818: “w przytomności (…) Michała Frankowskiego liczącego lat sześćdziesiąt pięć w Kobylinie Borzymach zamieszkałego”; Maciej FrankowskiKAUKB 1818: “w przytomności (…) Macieja Frankowskiego liczącego lat sześćdziesiąt w Kobylinie Borzymach zamieszkałego”; Rafał Frankowski KAUKB 1818: “w przytomności Rafała Frankowskiego liczącego lat czterdzieści we Frankach Piaskach zamieszkałego”; Jan Frankoski, wyrobnik z Łomży 1831, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 3; Małgorzata z Saminskich, żona Jana Frankoskiego 1832, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 3; Adam Frankoski, syn Jana Frankoskiego 1832, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 3; Konstanty Frankowski, Kupiski Łomżyca wrócił z bandy 15.03.1865; PPŁ 1091; Konstanty Frankowski, Szczepankowo Wierzbowo, wrócił z bandy Mystkowskiego14.03.1865, PPŁ 1093; Aleksander Frankowski 1878, KOPŁ 48; Feliks Frankowski, syn Franciszka i Antoniny Kurzyny z Julianną Piszczatowską, córką Stanisława i Teresy Srebrowskiej, MPK 18/1886; Roman Frankowski, syn Feliksa i Agnieszki Roszkowskiej z Karoliną Zaleską, córką Macieja i Apolonii Zaleskiej, MPK 26/1886; Stanisław Frankowski, syn Sylwestra i Julianny Grabowskiej z Franciszką Milewską, córką Ignacego i Katarzyny Kapicy, MPK 24/1887; Stanisław Frankowski, syn Ignacego i Marcjanny Grabowskiej z Konstancją Roszkowską z domu Roszkowska, córką Kaliksta i Marianny Babińskiej, MPK 28/1887; Franciszek Frankowski, syn Jacentego i Saturniny Wnorowskiej, ZPK 1/1889; Ignacy Frankowski, syn Władysława i Karoliny Roszkowskiej, ZPK 32/1889; Adolf Frankowski, syn Michała i Klary Czajkowskiej, ZPK 69/1889; Roman Frankowski, syn Feliksa i Agnieszki Roszkowskiej, ZPK 134/1889; Stanisław Frankowski, syn Mateusza lat 33, właściciela cząstkowego i Marceli Zaleskiej lat 35, urodzony w Frankach Pieskach 20.05.1890, UPKB 86/1890; Jan Frankowski, syn Bronisława lat 25, właściciela cząstkowego i Franciszki Roszkowskiej lat 21, urodzony w Frankach Pieskach 25.09.1890, UPKB 165/1890; Józef Frankowski, syn Ignacego i Marcjanny Garbowskiej z Feliksą Dobkowską, córką Tomasza i Konstancji Zaleskiej, MPK 20/1890; Franciszek Frankowski, syn Wilhelma i Teresy Czajkowskiej z Wiktorią Kropiewnicką, córką Antoniego i Elżbiety Czajkowskiej, MPK 30/1890; Jan Frankowski, syn Romualda i Jadwigi Kobylińskiej z Franciszką Babińską, córką Antoniego i Marianny Czajkowskiej, MPK 32/1890; Józef Frankowski, syn Józefa lat 40, drobnego posiadacza i Konstancji Kalinowskiej lat 32, urodzony w Frankach Dąbrowie 19.03.1891, UPKB 51/1891; Adolf Frankowski, syn Józefa lat 30, drobnego posiadacza i Feliksy Dobkowskiej lat 24, urodzony w Frankach Piaskach 19.03.1891, UPKB 53/1891; Piotr Frankowski, syn Józefa lat 58, drobnego posiadacza i Marianny Choińskiej lat 35, urodzony w Frankach Piaskach 27.06.1891, UPKB 115/1891;Adolf Frankowski, syn Stanisława i Antoniny Stypułkowskiej z Franciszką Choińską, córką Marcina i Salomei Stypułkowskiej, MPK 6/1891; Adam Frankowski, syn Leopolda i Karoliny Drągowskiej z Marianną Stypułkowską, córką Łukasza i Antoniny Perkowskiej, MPK 13/1891; Stanisław Frankowski, syn Adama i Eleonory, ZPK 73/1891; Piotr Frankowski, syn Józefa i Marianny Choińskiej, ZPK 110/1891; Leopold Frankowski, syn Mikołaja i Doroty Zambrzyckiej, ZPK 155/1891; AdolfFrankowski, syn Józefa i Feliksy Dobkowskiej, ZPK 82/1891; Stanisław Frankowski, syn Józefa lat 29, właściciela cząstkowego i Feliksy Dobkowskiej lat 26, urodzony w Frankach Piaskach 02.09.1892, UPKB 131/1892; Paweł Frankowski, syn Stanisława i Bronisławy Kobylińskiej, ZPK 118/1892; Marcin Frankowski, syn Rafała i Marianny, ZPK 28/1893; Zygmunt Frankowski, syn Jana i Franciszki Babińskiej, ZPK 103/1893; Franciszek Frankowski, syn Władysława i Karoliny Roszkowskiej, ZPK 71/1894; Jacenty Frankowski, syn Mikołaja i Doroty, ZPK 85/1894; Józef Frankowski, syn Adama i Eleonory, ZPK 115/1894; Paulin Frankowski, syn Romualda i Ludwiki Kobylińskiej z Bronisławą Maleszewską, córką Józefa i Karoliny Pomian, MPK 17/1895; Wacław Michał Frankowski, syn Franciszka i Marianny Jabłonowskiej z Stefanią Makowską, córką Marcelego i Michaliny Wnorowskiej, MPK 25/1895; Antoni Frankowski, lat 23, syn Grzegorza i Bogumiły Garbowskiej, zmarł w Kobylinie Łatkach 07.04.1895, ZPK 48/1895; Aleksander Frankowski, 1 rok, syn Władysława i Karoliny Roszkowskiej, zmarł w Frankach Dąbrowie 03.02.1896, ZPK 22/1896; Wilhelm Frankowski, lat 83, syn Wojciecha, zmarł w Frankach Piaskach 07.02.1896, ZPK 24/1896; Stanisław Frankowski, 8 lat, syn Kamili, zmarł w Kobylinie Łatkach 17.06.1896, ZPK 89/1896; Antoni Frankowski, lat 63, syn Macieja i Katarzyny Sokołowskiej, zmarł w Frankach Piaskach 27.07.1897, ZPK 68/1897; Ignacy Frankowski, lat 43, syn Jana i Kunegundy Kropiewnickiej, zmarł w Frankach Dąbrowie 06.11.1897, ZPK 100/1897; Czesław Frankowski, 3 miesiące, syn Władysława i Karoliny Roszkowskiej, zmarł w Frankach Dąbrowie 24.01.1898, ZPK 16/1898; Dominik Frankowski, lat 73, syn Stanisława i Katarzyny, zmarł w Kobylinie Pieniążkach 10.02.1898, ZPK 21/1898; Antoni Frankowski, syn Ignacego i Karoliny Kuleszy z Sabiną Babińską, córką Jana i Weroniki Sikorskiej, MPK 13/1899;Mieczysław Frankowski, lat 2, syn Jana i Franciszki Babińskiej, zmarł w Kobylinie Cieszymach 03.05.1899, ZPK 55/1899; Józef Frankowski, lat 12, syn Ferdynanda i Anastazji Ryniewickiej, zmarł w Frankach Dąbrowie 02.07.1899, ZPK 76/1899; BolesławFrankowski, 1 rok i 1 miesiąc, zmarł w Frankach Dąbrowie 17.12.1899, ZPK150/1899; Ludwik Frankowski, Józef i Marianna Czajkowska, ZPK 71/1900; Romuald Frankowski, Sylwester, ZPK 82/1900; Paweł Frankowski, Wojciech i Joanna Garbowska, ZPK 75/1901; Jan Frankowski, Michał, ZPK 20/1902; Jan Frankowski, Antoni, ZPK 78/1902; Kazimierz Dominik Frankowski, Feliks i Sabina Lenczewska, ZPK 70/1903; Grzegorz Frankowski, rodzice nieznani, ZPK 133/1904; Frankowski, dymisjonowany podpułkownik piechoty rosyjskiej, mieszkający w miasteczku Kleszczele w powiecie bielskim, z pochodzenia Polak (HCP s. 149, 151, 160–164, 167, 449, 729); nazwisko utworzone od n. m. Franki (za: SHNO t. I, s. 91).

Forma żeńska: Agnieszka Frankoska 1808, KAŚŁ 11; Konstancja Frankowska KAUKB 1818: “Szlachetny Rafał Frankowski (…) okazał nam dziecię płci żeńskiej spłodzone z niego i Maryanny z domu Pogorzelskich (…) małżonki”; Franciszka Frankowska z domu Kurzyna lat 30, córka Pawła i Marianny Grockiej, żona Bartłomieja zwanego Michalik, zmarła w Frankach Piaskach 07.12.1808, ZSPK 97/1808; Eleonora Frankowska, lat 18, córka Jakuba i Marianny Piszczatowskiej, zmarła w Wnorach Kuzelach 31.01.1813, ZSPK 66/1813; Józefa Frankowska, córka Marcina i Antoniny Rychter, ZPK 51/1886; Antonina Frankowska z domu Stypułkowska, córka Jana, ZPK 50/1887; Anastazja Frankowska, córka Michała i Klary Czajkowskiej, ZPK 74/1887; Bronisława Frankowska z domu Kobylińska, Michał i Marianna Mężyńska, ZPK 70/1902; Cecylia Frankowska, córka Stanisława i Franciszki Milewskiej, ZPK 139/1888; Stanisława Frankowska, córka Mateusza i Marceli Zaleskiej, ZPK 61/1889; Natalia Frankowska, córka Stanisława lat 33 i Bronisławy Kobylińskiej lat 28, urodzona w Kobylinie Łatkach 07.02.1890, UPKB 31/1890; Helena Frankowska, córka Romana zmarłego 31.08.1889 i Karoliny Zaleskiej lat 24, urodzona w Zalesiu Łabędzkim 16.05.1890, UPKB 79/1890; Marianna Frankowska, córka Jacentego lat 36, właściciela cząstkowego i Saturniny Wnorowskiej lat 40, urodzona w Garbowie Starym 21.10.1890, UPKB 178/1890; Waleria Frankowska, córka Stanisława lat 45, właściciela cząstkowego i Emilii Stypułkowskiej lat 38, urodzona w Frankach Pieskach 19.12.1890, UPKB 223/1890; Zofia Frankowska, córka Władysława lat 27, drobnego posiadacza i Karoliny Roszkowskiej lat 25, urodzona w Frankach Dąbrowie 26.03.1891, UPKB 60/1891 (Ślub w Kobylinie 30.04.1918 z Julianem Wojtkowskim); Władysława Frankowska, córka Feliksa lat 29, drobnego posiadacza i Julianny Piszczatowskiej lat 25, urodzona w Frankach Piaskach 26.05.1891, UPKB 98/1891 (Ślub w Kobylinie 07.02.1922 z Janem Kurzyną); Kazimiera Frankowska, córka Jana lat 25, drobnego posiadacza i Franciszki Babińskiej lat 28, urodzona w Kobylinie Cieszymach 02.08.1891, UPKB 136/1891; Marcjanna Frankowska, rodzice nieznani, ZPK 26/1891; Izabela Frankowska, rodzice nieznani, ZPK 130/1891; Helena Frankowska, córka Romana i Karoliny Zaleskiej, ZPK 204/1891; Władysława Frankowska, córka Adama lat 24, właściciela cząstkowego i Marianny Stypułkowskiej lat 25, urodzona w Kobylinie Borzymach 23.01.1892, UPKB 23/1892 (Ślub w Kobylinie 13.02.1917 z Janem Kurzyną); Apolonia Frankowska, córka Adolfa lat 23, właściciela cząstkowego i Franciszki Choińskiej lat 28, urodzona w Stypułkach Szymanach 04.04.1892, UPKB 68/1892; Marianna Frankowska, córka Władysława lat 30, właściciela cząstkowego i Karoliny Roszkowskiej lat 30, urodzona w Frankach Dąbrowie 24.07.1892, UPKB 117/1892; Konstancja Frankowska, córka Franciszka lat 27, właściciela cząstkowego i Wiktorii Kropiewnickiej lat 23, urodzona w Frankach Piaskach 30.07.1892, UPKB 119/1892; Aleksandra Frankowska, córka Antoniego i Marceli Kierzkowskiej, ZPK 113/1893;Karolina Frankowska z domu Kulesza, córka Michała i Weroniki, ZPK 2/1894; Anna Frankowska z domu Gonssowska, córka Jana i Moniki Grochowskiej, ZPK 19/1894;Julianna Frankowska z domu Pogorzelska lat 50, córka Wincentego i Joanny, zmarła w Kobylinie Pieniążkach 22.01.1896, ZPK 16/1896; Antonina Frankowska z domu Kurzyna lat 68, córka Augustyna, zmarła w Frankach Piaskach 28.02.1896, ZPK 31/1896; ZofiaFrankowska, lat 3, córka Stanisława i Bronisławy Kobylińskiej, zmarła w Kobylinie Łatkach 24.05.1896, ZPK 81/1896; Kunegunda Frankowska z domu Kropiewnicka lat 67, córka Kazimierza i Marianny, zmarła w Frankach Dąbrowie 27.09.1897, ZPK 88/1897;Agnieszka Frankowska z domu Roszkowska lat 64, córka Grzegorza i Rozalii, zmarła w Frankach Dąbrowie 06.05.1898, ZPK 69/1898; WładysławaFrankowska, lat 11, córka Romana i Karoliny Zaleskiej, zmarła w Frankach Dąbrowie 10.05.1898, ZPK 72/1898; Aleksandra Frankowska, 9 miesięcy, córka Józefa i Konstancji Kalinowskiej, zmarła w Frankach Dąbrowie 04.10.1898, ZPK 135/1898; Aleksandra Frankowska, lat 3, córka Władysława i Karoliny Roszkowskiej, zmarła w Frankach Dąbrowie 23.10.1898, ZPK 145/1898; Bogumiła Frankowska z domu Garbowska lat 74, córka Stanisława i Konstancji, zmarła w Kobylinie Łatkach 21.01.1899, ZPK 10/1899; Marcella Frankowska z domu Kierzkowska lat 64, córka Wawrzyńca, zmarła w Kobylinie Pogorzałkach 15.05.1899, ZPK 60/1899; Estera Frankowska, Jan i Franciszka Babińska, ZPK 105/1900; Helena Frankowska, Konstanty i Marianna Śliwowska, ZPK 131/1900; Karolina Frankowska z domu Drągowska, Franciszek i Ludwika, ZPK 22/1901; Marianna Frankowska, Stanisław i Bronisława Kobylińska, ZPK 99/1901; Józefa Frankowska, Feliks i Julianna Piszczatowska, ZPK 101/1901; Franciszka Frankowska z domu Babińska, Antoni i Marianna Czajkowska, ZPK 7/1902; Anastazja Frankowska, Franciszek i Wiktoria Kropiewnicka, ZPK 49/1904;

FRĄCKIEWICZ//FRONCKIEWICZ: Edward Fronckiewicz 1865, KAZŁ 161; Julianna Frąckiewicz 1876, WPRŁ 208; Aleksander Frąckiewicz 1878, KOPŁ 11; Aleksander Frackiewicz 1878, KOPŁ 218; Wojciech Frąckiewicz 1879, KOPŁ 95; Katarzyna Kossowska żona Józefa z domu Fronckiewicz czterdzieści lat 1890, KAUW 9;Franciszek Fronckiewicz chłop rolnik czterdzieści pięć lat we wsi Bożejewo mieszkający 1890, KAUW 44; Bolesława Fronckiewicz córka Franciszka i Katarzyny w Bożejewie urodzona 1890, KAUW 44 (związek małżeński z ??? Zielińskim 09.11.1909r.); Katarzyna Fronckiewicz żona Franciszka z domu Kapelewska trzydzieści pięć lat 1890, KAUW 44; Katarzyna Fronckiewicz matka chrzestna Balbiny Olszewskiej 1890, KAUW 62; Wojciech Fronckiewicz ojciec chrzestny Jana Olszewskiego 1890, KAUW 79; Wawrzyniec Fronckiewicz ojciec chrzestny Józefa Mocarskiego 1890, KAUW 83; Katarzyna Fronckiewicz matka chrzestna Aleksandry Matejkowskiej 1890, KAUW 150; Julianna Matejkowska żona Kazimierza z domu Fronckiewicz trzydzieści lat 1890, KAUW 150;Anna Piaseczna żona Wincentego z domu Fronckiewicz dwadzieścia osiem lat 1890, KAUW 264; Wojciech Fronckiewicz ojciec chrzestny Marianny Kendzierskiej 1890, KAUW 281; Wawrzeniec Fronckiewicz posadnik rolny trzydzieści lat w Wiźnie mieszkający 1890, KAUW 295; Anna Fronckiewicz żona Wawrzeńca z domu Piaseczna dwadzieścia osiem lat 1890, KAUW 295; Władysława Fronckiewicz córka Wawrzeńca i Anny w Wiźnie urodzona 1890, KAUW 295; Andrzej Fronckiewicz zmarły ojciec Aleksandry mąż Marianny ze Steców 1890, KAMW 8;Marianna Fronckiewicz matka Aleksandry żona zmarłego Andrzeja z domu Stecowna 1890, KAMW 8;Aleksandr Fronckiewicz panna chłopka rolniczka dziewiętnaście lat urodzona i zamieszkała przy matce we wsi Kramkowo 1890, KAMW 8;Stanisław Fronckiewicz pięćdziesiąt lat chłop rolnik we wsi Bronowo mieszkajacy 1890, KAMW 29; Franciszek Fronckiewicz czterdzieści dwa lata chłop rolnik we wsi Bożejewo mieszkający 1890, KAMW 40, KAZW 55: Julianna Fronckiewicz wdowa robotnica siedemdziesiąt cztery lata urodzona w Nadborach zmarła w Zanklewie córka zmarłych Wojciecha i Katarzyny Zacharzewskich 1890, KAZW 30; Wawrzeniec Fronckiewicz siedemdziesiąt lat posadnik rolny w Wiźnie mieszkający 1890, KAZW 38; Wawrzeniec Fronckiewicz mąż zmarłej Katarzyny z Kapelewskich 1890, KAZW 170; Katarzyna Fronckiewicz posadnica rolna sześćdziesiąt pięć lat urodzona i zmarła w Wiźnie córka zmarłych Mikołaja i Katarziny Kapelewskich żona Wawrzenca 1890, KAZW 170; Franciszek Fronckiewicz ojciec zmarłego Władysława mąż Katarziny chłop rolnik w Bożejewie mieszkający 1890, KAZW 190; Paweł Fronckiewicz czterdzieści osiem lat chłop rolnik we wsi Bożejewo mieszkający 1890, KAZW 190; Władysław Fronckiewicz trzy lata i sześć miesięcy urodzony i zmarły w Bożejewie syn Franciszka i Katarziny 1890, KAZW 190; Katarzina Fronckiewicz matka zmarłego Władysława żona Franciszka chłopka rolniczka w Bożejewie mieszkająca 1890, KAZW 190; Bronisława Frąckiewicz, Jakub i Katarzyna Roszkiewicz, ZPK 90/1901: nazwisko utworzone prawdopodobnie od im. Frącek, zdrobnienia od Franciszek.

FREJ: Teresa Frej akuszerka 1865, KAZŁ 267; nazwisko utworzone od fryj ‘zaloty’, fryjować ‘oddawać się rozpuście’ (za: SEM cz. 1, s. 68), też od niem. n. os. frei ‘wolny, swobodny’ (za: NMK s. 125).

FREYMAN: Jan Karol Freyman intendent magazynów w Departamencie Łomżyńskim 1809, KAUŁ 303; 1810, KAUŁ 323; Józef Antoni Freyman 1809, KAUŁ 303; Karolina Freyman 1810, KAUŁ 323; Konstancja Ludwika Freyman 1809, KAUŁ 303; nazwisko compositio utworzone od ap. niem. frei ‘wolny, uwolniony’ + ap. niem. Mann ‘człowiek, mąż’ (formant nazwiskotwórczy) (SEŻ s. 115).

FRIEMANN: Wanda Friemann siostra Witolda Friemanna, wybitnego pianisty i kompozytora, dyrektora konserwatorium muzycznego w Katowicach. Jej starszy brat zginął jako rosyjski kapitan artylerii w 1914 r. w bitwie pod Soldau. Matka jej, z domu Brodowska, bratanica słynnego malarza Józefa Brodowskiego, była wtedy w Kijowie. Przyjaciółka żony Henryka Ciecierskiego (HCP s. 235, 239, 266, 274, 277, 288, 386, 389, 769, 771–772); nazwisko utworzone od por. Freyman.

FROIM: Judasza z Froimow, żona Jankiela Mejerowicza Jabłonka 1828, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od frajny ‘swobodny’, niem. n. os. Frein (za: NP1, s. 201).

FRYC: Stanisław Fryc 1870, KAŚŁ 11; Aleksander Benedykt Fryc żołnierz bezterminowo urlopowany 1876, KAŚŁ 2; nazwisko utworzone od niem. im. Frydrych (za: SEM cz. 2, s. 43); też od germ. Frid ‘przyjaźń’, później ‘pokój’ (za: SEM cz. 5, s. 56-57).

FRYDMAN: Nochym Frydman krawiec 1831, APŁ z. 169; Szloma Nochymowicz Frydman szklarz 1828, APŁ z. 169; nazwisko pochodzenia germ. (Fredeman); nazwisko utworzone od por. Fryc (za: SEM cz. 5., s. 57).

FULMYK: Michał Fulmyk, pseudo Kamiński, legionista 4 pp., komendant miejscowy w Szczuczynie, porucznik 33 pp., otrzymał Krzyż Walecznych WP nr 9 z 1922; może nazwisko utworzone od gw. ful ‘pełny’ lub od niem. n. os. Föl, Föll; gw. fula ‘pełna twarz’ ()za NP1, s. 206.

FUNK: Tadeusz Funk stróż 1875, KAŚŁ 35; Tadeusz Funk dozorca Łomżyńskiego sklepu spożywczego 1879, AMPśT 2; nazwisko utworzone od śrwniem. vunke ‘iskra’; od XIII w. także w znaczeniu ‘mały, pełen życia, ruchliwy, łatwo unoszący się gniewem czlowiek’ (za: SEM cz. 5, s. 60).

FUTRYN: Dawid Leybowicz Futryn czapnik 1831, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od stp. futer, futro ‘żywność, pasza, kożuch’; też od futerko (NP1, s. 208) formantem –yn.

FUSS: Otton Fuss syn Teodora sędzia pokoju 1889, AMPśT 2; G. F. Fuss pełniący obowiązki śledczego sądowego miasta Łomży Łomżyńskiego Sądu Okręgowego 1889, AMPśT 4; nazwisko utworzone od niem. n. os. Fuss, ta od ap. Fuss ‘noga’ (NP1, s. 208).

FYK: Stefan Fyk syn asesora kolegialnego stróża Łomżyńskiego miejskiego szpitala św. Ducha Pawła Fyka syna Jana zmarł na tyfus 1900, AZŁS 22; nazwisko utworzone od fikać ‘tańczyć, skakać’ lub od stp. fik, fika ‘figa’ (NP1, s. 192).

G

GABOWICZ: Faybuś Herszkowicz Gabowicz kramarz 1827, APŁ z. 169; Peysa Moszkowicz Gabowicz wyrobnik 1828, APŁ z. 169; Chaja Gabowicz 1896, KS; Mendel Gabowicz 1896, KS 291; nazwisko utworzone od im. Gabriel, z hebr. od gaber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (za: NP1, s. 209-210) formantem -yk.

GABRAT: Józefa Gabrat, 1887, KOPŁ 146; może nazwisko utworzone od niem. Gabert, to od im. Gabriel. Nazwa niejasna.

.

GABRYK: Anna Gabryk 1869, KAZŁ 131; Stanisław Gabryk 1869, KAZŁ 132; nazwisko utworzone od im. Gabriel, z hebr. od gaber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (za: NP1, s. 209-210) formantem -yk.

GABRYLEWSKI: Franciszek Gabrylewski 1832, KAUŁ 95; nazwisko utworzone od por. Gabryk formantem -ewski.

GAC: Jan Gac właściciel łodzi berlinki 1869, KAZŁ 267; nazwisko utworzone może od gać ‘grobla umocniona faszyną’; gacny ‘służący do osłony’; gace ‘spodnie’; gaczka ‘przyrząd murarski, kielnia’ (za: SEM cz. 1, s. 69).

GACKI: Stanislaus Gacki–1610, ASŁ; Mateusz Gacki– podpisany pod aktem z 1661 r.ASŁ; Józef Gacki 1728, LBŁ 594; Maciej, Piotr Gaccy–uczestnicy sejmu antekonwokacyjnego w Łomży, obradującego 6 lutego 1764 r. w związku z elekcją następcy zmarłego Augusta III króla Polski, ASŁ; Franciszek, Jakub, Jan, Stanisław Gaccy–podpisani pod aktem z listopada 1672 r.ASŁ; Joachim, Józef, Stefan Gaccy–podpisani pod manifestem do króla Stanisława Augusta Poniatowskiego z sierpnia 1776 r. przeciwko sędziemu Janowi Skarzyńskiemu i podczaszemu Florianowi Drewnowskiemu nadużywającym władzy, gwałcącym prawa szlachty i nieuczciwie gospodarującym państwowymi pieniędzmi, ASŁ; Michał Gacki 1825, KAMŚ 6: „(…) w przytomnosci urodzonych (…) Michała Gackiego (…) szlachcica w wsi Gaci gminie puchalskiey na gospodarstwie rolnym zamieszkałego dziedzica”; Jozef Gacki, droznik z Łomży 1832, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 85; Karolina z Jagodzińskich, żona Jozefa Gackiego 1832, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 85; Stanisław Gacki 1863, KAZŁ 132; Aleksander Gacki, Puchały Łady Borowe, „był w bandzie”, 15.03.1866, PPŁ 151; Antoni Gacki, Kupiski, Konarzyce, „tajny nadzór”, PPŁ 180;Marcel Gacki czterdzieści lat drobna szlachta we wsi Wierciszewo mieszkający 1890, KAMW 1; Liudwik Gacki zmarły ojciec Aleksandry mąż Marianny z Kossakowskich 1890, KAMW 1; Franciszek Gacki trzydzieści cztery lata drobna szlachta we wsi Wierciszewo mieszkający 1890, KAMW 1; Jan Gacki pięćdziesiąt lat drobna szlachta we wsi Wierciszewo mieszkający 1890, KAMW 17; Jan Gacki kawaler drobna szlachta dwadzieścia dwa lata urodzony i zamieszkały w Wierciszewie 1890, KAMW 17; Liudwik Gacki zmarły ojciec Jana mąż Marianny z Kossakowskich 1890, KAMW 17; Marcel Gacki czterdzieści pięć lat drobna szlachta we wsi Wierciszewo mieszkający 1890, KAMW 17; Kazimierz Gacki pięćdziesiąt lat chłop rolnik we wsi Zanklewo mieszkający 1890, KAZW 74;Jan Gacki czterdzieści sześć lat chłop rolnik we wsi Wierciszewo mieszkający 1890, KAZW 161; nazwisko utworzone od n. m. Gać, dziś Gać Kaliska, kal., gm. Koźminek; Maz: Gać, łomż., gm. Łomża (za: SEM cz. 3, s. 45) formantem –cki.

Forma żeńska: Katarzyna Gatska 1618, LBŁ 970; Anastazja Gackówna 1687, KAŚŁ 30; Maryanna Gacka 1832, KAUŁ 85; Franciszka Gacka 1876, KAŚŁ 33; Aleksandra Gromadzka żona Andrzeja z domu Gacka dwadzieścia pięć lat 1890, KAUW 259; Paulina Gacki matka chrzestna Aleksandra Gromadzkiego 1890, KAUW 259; Aleksandra Gacka panna drobna szlachta dwadzieścia cztery lata urodzona i zamieszkała w Wierciszewie 1890, KAMW 1; Marianna Gacka żona Liudwika żyjąca matka Aleksandry z domu Kossakowska 1890, KAMW 1; Marianna Gacka matka Jana żona zmarłego Liudwika z domu Kossakowska 1890, KAMW 17; Marcianna Borawska matka Stanisławy żona zmarłego Wawrzenca z domu Gacka 1890, KAMW 21.

GADOMSKI: Szymon Gadomski 1790, KACŁ 1001; Rudolf Gadomski, stowarzyszony z guberni łomżyńskiej mający prawo uczestniczenia w zebraniu okręgowym Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Łomży dnia 14 kwietnia 1910 roku o godzinie 10 rano WP 2/1910; nazwisko utworzone od n. m. Gadomiec, dawniej Gadom ostroł., gm. Krzynowłoga Mała (za: NP1, s. 211) formantem –ski.

Forma żeńska: Elżbieta Marianna Gadomska 1783, KACŁ 269; Tekla Gadomska1869, KAZŁ 278.

GADOWSKI: Adam Gadowski–cześnik województwa podlaskiego, marszałek koła rycerskiego ziemi łomżyńskiej w 1721 r., ASŁ; nazwisko utworzone od n. m. Gadów, ciech. , gm. Cieksyn (za: NP1, s. 211) formantem –ski.

GAJDA: Anna Gaida 1605, LBŁ 658; Marcin Gayda 1614, LBŁ 166; Marcin Gaida 1616, LBŁ 566; Piotr Gayda 1619, LBŁ 1112; Adalbert Gajda 1781, KACŁ 55: nazwisko utworzone od ap. gajda, gajdy ‘dudy’ (za: NMB s. 124).

GAJDUK: Zofia Gajduk 1635, LBŁ 1099; Józef Gajduk syn Piotra młodszy ziemski strażnik Łomżyńskiej komendy miejskiej wyznania prawosławnego 1906, AUPśT 5; Julianna Gajduk córka Antoniego żona młodszego strażnika Łomżyńskiej komendy miejskiej 1907, AUPśT 22; nazwisko utworzone od por. Gajda od stp. ap. gajdosz ‘dudarz’ formantem -uk.

GAJDZIK: Anna Gajdzik 1611, MBŁ 816; Stanisław Gajdzik 1614, LBŁ 137; Jadwiga Gaydzik 1616, LBŁ 570; Mikołaj Gaydzik 1652, LBŁ 2828: nazwisko utworzone formantem –ik od por. Gajda.

(GAJDZIŃSKI) Forma żeńska: Anna Gaydzińska 1620, LBŁ 1299; Józefa Gajdzińska 1811, KAUŁ 20; Józefa Gajdzińska 1878, KOPŁ 23; Rozalia Gajdzińska 1878, KOPŁ 334; Florentyna Gajdzińska 1896, KS 324; nazwisko utworzone od por. Gajda formantem -iński.

GAJEWNIK: Dorota Gaiewnik 1611, MBŁ 911; Aleksander Gaiewnik 1616, LBŁ 532; Bartłomiej Gaiewnik 1697, LBŁ 138; Albert Gaiewnik 1704, LBŁc 752; Apolonia Gaiewnik 1707, LBŁc 1092: nazwisko utworzone może od gajewnik ‘gajowy, leśniczy’ (za: SW cz. I, s. 329).

GAJEWSKI: Grzegorz Gaiewski 1733, LBŁ 81; Kazimierz Gaiewski 1752, LBŁ 841; Franciszek Gajewski 1772, KAUŁ 1148; Grzegorz Gaiewski 1825, KAMŚ 29;Aleksander Gajewski, Zambrów Rębiszewo Studzianki, nadzór policyjny, dwa razy był w bandzie 30.01.1865, PPŁ 1309; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp: Gaj, pozn., gm. Śrem; Gajew, płoc., gm. Witonia; Młp: Gaj, krak., gm. Mogilany (za: SEM cz. 3, s. 45) formantem –ski.

Forma żeńska: Ewa Gajewska 1743, LBŁc 186; Ludwika Gaiewska 1825, KAMŚ 29: „(…) stawiła siętakże panna Ludwika Gaiewska (…) wyrobnica w służbie zostaiąca (…) dowodząca (…) metryką (…) z ksiąg koscioła małopłockiego (…) uczciwych Grzegorza Gaiewskiego i Katarzyny z Switaiow włoscian zmarłych małżonkow corka”;

GAJKO: Stanisław Gajko syn Piotra mieszczanin miasta Łomży 1901, AMPśT 6; nazwisko utworzone od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’ lub od gaj ‘zarośla’ (za: NP1, s. 212) formantem –ko.

GAJKOWSKI: Piotr Gajkowski wyrobnik 1871, KAŚŁ 32; Aleksander Gajkowski syn Leona nauczyciel Śniadowskiej szkoły Powiatu Łomżyńskiego wyznania prawosławnego (1885, AUPśT 13a) radca dworu kontroler Łomżyńskiego Urzędu Akcyzowego 1896, AUPśT 50; nazwisko utworzone od por. Gajko.

GALANT: Laurenty Galant 1693, KAŚŁ 124; nazwisko utworzone od galant ‘elegant’ (NP1, s. 214).

GALECKI: Stanisław Galecki ojciec chrzestny Władysława Grabowskiego 1890, KAUW 141; nazwisko utworzone od n. m. Gałki (NP1, s. 215).

GALEŃSKI: Michał Galeński, podoficer… w Łomży zamieszkały 1830, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 90; nazwisko utworzone od n. m. Galiny skier., gm. Biała Rawska (za: NP1, 214).

(GALICKI) Forma żeńska: Magdalena Galicka 1820, KAZŁ 136; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp: Galice, wieś w parafii Bedlno, dziś zaginiona; Galiczyce, dziś Galczyce, koniń., gm. Wierzbinek (za: SEM cz. 3, s. 45) formantem –cki.

GALIŃSKI: Adolf Galiński nauczyciel 1871, KAŚŁ 26; Wojciech Galiński 1879, KOPŁ 10; Paweł Galinski ojciec chrzestny Józefy Zawojskiej 1890, KAUW 104; Jan Galinski posadnik rolny trzydzieści lat w Wiźnie mieszkający 1890, KAUW 113; Jozef Galinski czterdzieści osiem lat chłop rolnik we wsi Zanklewo mieszkający 1890, KAUW 281; Wawrzeniec Galinski czterdzieści dwa lata chłop rolnik we wsi Zanklewo mieszkający 1890, KAZW 30; Wawrzeniec Galinski ojciec zmarłej Stanisławy mąż Marianny chłop rolnik w Zanklewie mieszkający 1890, KAZW 74;Izydor Wiktor Galiński pseud. Starża; członek Związku Strzeleckiego i POW; komendant Okręgu Wysoko–Mazowieckiego i komendant Okręgu Łomżyńskiego; zastępca szefa Żandarmerii Polowej, wydelegowany do Wilna na stanowisko Naczelnego Komendanta POW Ziemi Wileńskiej; 14. 03. 1919 r. schwytany przez bolszewików w Wilnie, przewieziony do Dynaburga (Dźwińsk), rozstrzelany 10 maja w dniu swoich urodzin WP 12/1928); nazwisko utworzone od n. m. Maz: Galiny Duże, skiern., gm. Biała Rawska (za: SEM cz. 3, s. 45) formantem –ski.

Forma żeńska: Elżbieta Galinska matka chrzestna Jana Olszewskiego 1890, KAUW 79; Elżbieta Galinska matka chrzestna Stanisławy Kozłowskiej 1890, KAUW 82; Jozefa Galinska żona Jana z domu Kosiorek dwadzieścia siedem lat 1890, KAUW 113; Katarzyna Galinska córka Jana i Jozefy w Wiźnie urodzona 1890, KAUW 113; Emilija Galinska matka chrzestna Mariann Kendzierskiej 1890, KAUW 281; Julianna Karwowska żona Jozefa z domu Galinska dwadzieścia osiem lat 1890, KAUW 312; Jozefa Marczak żona Wincentego z domu Galinska czterdzieści sześć lat 1890, KAUW 317; Anna Stefani żona Jana z domu Galinska dwadzieścia siedem lat 1890, KAUW 331; Emilia Galinska matka chrzestna Teofilii Stefani 1890, KAUW 331; Marianna Galinska matka zmarłej Stanisławy żona Wawrzenca chłopka rolniczka w Zanklewie mieszkająca 1890, KAZW 74; Stanisława Galinska sześć miesięcy urodzona i zmarła w Zanklewie córka Wawrzenca i Marianny 1890, KAZW 74;

GAŁA: Agnieszka Gała 1641, LBŁ 1743; Dorota Gała 1643, LBŁ 1947; nazwisko utworzone od gała, ps. gala, galьka ‘kulka’ (za: SEM cz. 1, s. 70); też od Gaweł, łac. Gallus, Gaulus, imię o niewyjaśnionej do końca etymologii, zestawiane z irl. Calleh ‘Galijczyk’; celt. ghas-los ‘przybysz, obcy’; łac. gallus ‘kogut’ (za: SEM cz. 2, s. 44).

GAŁĄZKA: Bogusław Gałązka 1468, ŁT. II 534; Jadwiga Gałąska 1611, MBŁ 848; Dorota Gałąska 1632, LBŁ 763; Marcin, Grzegorz Gałąska–podpisani pod aktem z listopada 1672 r. ASŁ; Andrzej Gałązka–komornik graniczny odnotowany w akcie z 21X1710, ASŁ; Andrzej Gałązka – podsędkowicz łomżyński, kandydat wybrany na sejmiku w r. 1754 do wakujących i pisarstwa urzędów ziemskich łomżyńskich, ASŁ; Katarzyna z Galąszkow 1816, KAMŚ 4′: „(…) niegdy urodzonego Leona Modzielewskiego gospodarza z rolnictwa żyiącego (…) i żyiącej Katarzy(ny) z Galąszkow Modzielewskich na tym ze gospodarstwie zamieskałey (…) córka”; Anastazja z Gałązkow 1816, KAMŚ 30: „(…) urodzonych Mikołaja i Anastazyi z Gałązkow Sierzputowskich małżonków gospodarzy z rolnictwa żyiących we wsi Baczach Mokrych (…) syn”; Katarzyna z Gałązkow 1817, KAMŚ 66: „(…) niegdy urodzonego Leona Modzielewskiego gospodarza z rolnictwa zyiącego we wsi Konopkach Młodych (…) i zyiącej Katarzyny z Gałązkow małzonkow Modzielewskich (…) corka”;Zuzanna z Gałązkow 1824, KAMŚ 24: „(…) szlachcic dziedzic rolny cząstkowy w wsi Osobnem gminie szczepankowskiey osiadły, wdowiec (…) dowodzący (…) metryką (…) z ksiąg koscioła szczepankowskiego (…) urodzonych niegdy Woyciecha Modzelewskiego i Zuzanny z Gałązkow wteyze wsi zamarłych małzonkow spłodzony syn”; Petronella z Gałązkow 1824, KAMŚ 32: „(…) szlachcic dziedzic cząstkowy w wsi Konopkach Starych gminie szczepankowskiey osiadły (…) wdowiec (…) urodzonych niegdy Jana i Petronelli z Gałązkow Konopkow małzonkow syn w teyze wsi zmarłych”; Anastazja z Gałązkow 1825, KAMŚ 24: „(…) wdowa (…) w wsi Jemielitym Kolbach na gospodarstwie rolnym osiadła szlachcianka (…) urodzonych Mikołaja Sierzputowskiego (…) i Anastazyi z Gałązkow (…) małżonkow szlachty gospodarzy rolnych dziedzicow cząstkowych w teyże wsi (…) corka”; Anna z Gałązków 1826, KAUMZŚ 3: „(…) między (…) szlachcicem w służbie w wsi Milewku we dworze zostaiącym, a urodzonym w wsi Dąbki parafii zambrowskiey z Jana i Anny z Gałązków małżonków Dąbkowskich w Dąbku zamięszkałych”; Gabriel Gałążka, Ambroży i Katarzyna Gałązkowie 1826, KAUMZŚ 23: „(…) zawarte zostało (…) małżeństwo między Gabryelem Gałążką młodzianem szlachcicem rólnem w wsi Choynach parafii szczepankowskiey zamięszkałym urodzonym w wsi Gozdach parafii miastkowskiey z Ambrozego i Katarzyny z Korytkowskich małżonków Gałązków teraz w wsi Choynach zamięszkałych”; Roch i Jadwiga Gałązkowie, Piotr Gałązka 1827, KAUMZŚ 4; Nikodem Gałązka, Miastkowo, Łuby Kurki, „był w bandzie”, 15.03.1866, PPŁ 150; Michalina Gałązka 1873, KAŚŁ 20; Katarzyna Konstancja Gałązka 1874, KAŚŁ 73; Franciszek Gałązka żołnierz podoficer czasowo urlopowany 1875, KAŚŁ 71; Marianna Gałązka 1876, WPRS 71; Stanisław Gałązka 1878, KOPŁ 64; nazwisko utworzone od gałązka (za: SEM cz.1, s. 70).

Forma żeńska: Helena Gałąszczanka 1827, KAUMZŚ 4: „(…) a panną Heleną Gałąszczanką corką Rocha i Jadwigi z Prosinskich małzonkow Gałązkow w wsi Ratowie Piotrowie zrodzoną i przy stryiu Pietrze Gałązce zostaiącą E w assystencyi tegoz”;

GAŁCZYK: Jan Gałczyk 1732, LBŁ 52; Magdalena Gałczyk 1748, LMŁc 1384; Marianna Gałczyk 1749, LBŁ 638; Marianna Gałczyk 1753, LMŁ 1782; Marcin Gałczyk 1753, LBŁ 985; Tadeusz Jakub Gałczyk 1755, LBŁ 1122; Jan Gałczyk 1768, KAUŁ864; Agnieszka Gałczyk 1781, KACŁ 121; nazwisko utworzone od por. Gała formantem -(cz)yk.

Forma żeńska: Janowa Gałczykowa 1740, LMŁ 903.

GAŁECKI: Walenty Gałecki–w 1670 r. wyznaczony na rewizora w sprawie podatków w parafii czerwińskiej: „rewizya lubo często i gęsto przez nas naznaczona bywała, że swego jednak efektu nie wzięła, ta tedy już nie po powiatach jak przedtem lecz parafiami rewizorów in majorem et pleniorem simple verificationem naznaczamy”; podpisany pod aktem z listopada 1672 r., ASŁ; Stanisław Gałecki – podpisany pod aktem z listopada 1672 r.,ASŁ; Szymon Gałecki–uczestnik sejmu antekonwokacyjnego w Łomży, obradującego 6 lutego 1764 r. w związku z elekcją następcy zmarłego Augusta III króla Polski, ASŁ; Łukasz Gałecki 1757, LBŁ 1330; Ignacy Gałecki gospodarz 1810, KAUŁ 338; Maciey Gałecki 1810, KAUŁ 338; Józef Gałecki wyrobnik 1869, KAZŁ 224; Paweł Gałecki 1820, KAZŁ 131; Kazimierz Gałecki 1879, KOPŁ 85; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp: Gałki, wieś w dawnej ziemi łęczyckiej, dziś zaginiona; Maz: Gałki, płoc., gm. Mała Wieś (za: SEM cz. 3, s. 46) formantem –cki; też od n. os. Gała formantem –cki lub nazwy osiedla Gałka formantem –ski (za: NMK s. 129).

Forma żeńska: Teresa Jadwiga Gałecka 1790, KACŁ 1105.

GAŁUSZKA: Adam Gałuszka syn Wasyla młodszy ziemski strażnik rejonu Stawiskowskiego wyznania prawosławnego 1888, AUPśT 9a; Eleonora Gałuszka córka Karola żona starszego ziemskiego strażnika rejonu Kubraskiego 1904, AUPśT 15; nazwisko utworzone od niem. n. os. Gaus, ta od im. na Gaut– ‘członek plemienia Gotów’ (za: NP1, s. 221) formantem –ka.

GARBARSKI: Mer Garbarski 1896, KS; nazwisko utworzone od ap. garbarz ‘garbujący skóry’ lub od przym. garbarski (za: NP1, s. 218) formantem -ski.

GARBOWSKI: Andrzej Garbowski, lat 32, syn Bartłomieja i Marianny Sikorskiej, mąż Agnieszki Tyborowskiej, zmarł w Garbowie Starym 13.06.1808, ZSPK 25/1808; MaciejGarbowski, lat 70, syn Kazimierza, zmarł w Garbowie Nowym 06.03.1810, ZSPK 77/1810; Maciej Garbowski, lat 86, syn Marcina, mąż Krystyny Zambrzyckiej, zmarł w Garbowie Starym 25.08.1811, ZSPK 71/1811; WalentyGarbowski zwany Radzio, lat 60, syn Marcina, mąż Ewy Krolikiewicz, zmarł w Garbowie Starym 15.10.1812, ZSPK 38/1812; LudwikGarbowski, lat 80, wdowiec, syn Jana i Łucji Mojkowskiej, zmarł w Garbowie Nowym 24.02.1812, ZSPK 138/1812; BartłomiejGarbowski, lat 77, syn Szymona i Eleonory Zambrzyckiej, mąż Agnieszki Kurzyny, zmarł w Garbowie Nowym 13.03.1812, ZSPK 155/1812; Grzegorz Garbowski, lat 15, syn Piotra po Ludwiku i Rozalii Kurzyny, zmarł w Garbowie Nowym 05.05.1813, ZSPK 3/1813; Jan Garbowski, lat 17, syn Piotra i Rozalii Kurzyny, zmarł w Garbowie Nowym 11.01.1813, ZSPK 59/1813; Ludwik Garbowski, lat 87, syn Szymona i Eleonory Zambrzyckiej, mąż Franciszki Kurzyny, zmarł w Garbowie Nowym 08.03.1813, ZSPK 86/1813; Walenty Garbowski, lat 53, kawaler, syn Ludwika i Anny, zmarł w Garbowie Nowym 13.09.1814, ZSPK 55/1814; Jakub Garbowski, lat 50, syn Franciszka i Marianny Świderskiej, mąż Magdaleny Frankowskiej, zmarł w Garbowie Starym 07.03.1814, ZSPK 130/1814; Piotr, Ludwik Garbowski KAUKB 1818: “Stawił się szlachetny Piotr po Ludwiku Garbowski liczący lat pięćdziesiąt dziewięć (…) okazał nam dziecię, które urodziło się w domu jego pod numerem dwunastym”; Bronisław Garbowski, syn Franciszka i Teofili Piszczatowskiej z Zofią Baltaziuk vel Sarnacką, córką Andrzeja i Marianny Zdzichowskiej, MPK 4/1885; Feliks Garbowski, syn Ignacego i Emilii Jaworowskiej z Marcjanną Garbowską, córką Adama i Elżbiety Zambrzyckiej, MPK 23/1885; Wacław Garbowski, syn Franciszka i Aleksandry Ciborowskiej, ZPK 103/1885; Teofil Garbowski, syn Tomasza i Józefy Wnorowskiej, ZPK 136/1885; Tomasz Garbowski, syn Ludwika i Elżbiety Roszkowskiej z Aleksandrą Wnorowską, córką Stefana i Adolfiny Strynkowskiej, MPK 3/1886; Franciszek Garbowski, syn Tomasza i Aleksandry Wnorowskiej, ZPK 11/1887; Cyprian Garbowski, syn Jerzego i Kunegundy, ZPK 49/1887; Konstanty Garbowski, syn Fabiana i Anny Frankowskiej, ZPK 123/1887;Julian Garbowski, syn Jana i Marianny Targońskiej z Salomeą Garbowską z domu Zaleska, córką Wiktora i Ewy Dobkowskiej, MPK 4/1888; Piotr Garbowski, syn Macieja i Joanny Zambrzyckiej z Marianną Pauliną Grochowską, córką Adama i Agnieszki Roszkowskiej, MPK 10/1888; Józef Garbowski, syn Jana i Marianny Targońskiej z Teofilą Bagińską, córką Stanisława i Marcjanny Zaleskiej, MPK 28/1888; Wiktor Garbowski, syn Wincentego i Karoliny Zaleskiej, ZPK 44/1888; Adam Garbowski, syn Walentego, ZPK 78/1888; Stanisław Garbowski, syn Tomasza i Aleksandry Wnorowskiej, ZPK 22/1889; Feliks Garbowski, syn Karola i Franciszki, ZPK 48/1889; Stanisław Garbowski, syn Feliksa i Marcjanny Garbowskiej, ZPK 90/1889;Józef Garbowski, syn Piotra lat 22, właściciela cząstkowego i Marianny Grochowskiej lat 22, urodzony w Garbowie Starym 01.02.1890, UPKB 21/1890; Aleksander Garbowski, syn Franciszka lat 28, drobnego posiadacza i Aleksandry Ciborowskiej lat 21, urodzony w Garbowie Starym 27.02.1891, UPKB 37/1891; Stanisław Garbowski, syn Piotra lat 24, drobnego posiadacza i Scholastyki Łapińskiej lat 24, urodzony w Garbowie Starym 06.12.1891, UPKB 233/1891; Paweł Garbowski, syn Franciszka i Teofili Piszczatowskiej z Teofilą Kruszewską, córką Jakuba i Anny Stypułkowskiej, MPK 22/1891; Jan Ezechiel Garbowski, syn Jana i Rozalii Kłoskowskiej z Aleksandrą Stypułkowską z domu Jamiołkowska, córką Marcina i Antoniny Gerłachowskiej, MPK 26/1891;Aleksander Garbowski, syn Franciszka i Aleksandry Ciborowskiej, ZPK 55/1891; Aleksander Garbowski, syn Fabiana i Anny Frankowskiej, ZPK 58/1891; Grzegorz Garbowski, syn Wawrzyńca i Katarzyny Zaleskiej, ZPK 180/1891; Stanisław Garbowski, syn Piotra i Scholastyki Łapińskiej, ZPK 205/1891;Józef Garbowski, syn Tomasza lat 38, właściciela cząstkowego i Aleksandry Wnorowskiej lat 31, urodzony w Garbowie Nowym 15.03.1892, UPKB 59/1892; Władysław Garbowski, syn Bolesława lat 35, właściciela cząstkowego i Marianny Gołaszewskiej lat 27, urodzony w Garbowie Nowym 14.04.1892, UPKB 74/1892 (Ślub w Kobylinie 25.02.1919 z Konstancją Zaleską; kolejny ślub w Kobylinie 29.07.1941 z Karoliną Targońską; zmarł 30.08.1943); AleksanderGarbowski, syn Mateusza lat 40, właściciela cząstkowego i Julianny Stypułkowskiej lat 31, urodzony w Garbowie Nowym 17.05.1892, UPKB 89/1892; Bolesław Garbowski, syn Pawła lat 27, właściciela cząstkowego i Teofili Kruszewskiej lat 24, urodzony w Garbowie Starym 27.12.1892, UPKB 199/1892; Julian Garbowski, syn Jana, ZPK 67/1892; Józef Garbowski, syn Tomasza i Aleksandry Wnorowskiej, ZPK 91/1892; Wiktor Garbowski, syn Wawrzyńca i Anny Wiewiórowskiej, ZPK 32/1893;Stefan Garbowski, syn Wawrzyńca i Anny Wiewiórowskiej, ZPK 37/1893;Jan Garbowski, syn Józefa i Walerii Zambrzyckiej z Wiktorią Kossakowską, córką Apolinarego i Pauliny Wnorowskiej, MPK 22/1894; Franciszek Garbowski, syn Macieja i Anieli, ZPK 31/1894; Jan Garbowski, syn Mateusza i Julianny Stypułkowskiej, ZPK 129/1894; Feliks Garbowski, lat 50, syn Ignacego i Emilii, zmarł w Garbowie Starym 21.10.1895, ZPK 117/1895; Jan Garbowski, 8 lat, syn Fabiana i Anny Frankowskiej, zmarł w Sikorach Janowiętach 27.09.1896, ZPK 122/1896; Jan Ezechiel Garbowski, lat 65, syn Jana, zmarł w Garbowie Starym 02.12.1897, ZPK 109/1897; Stanisław Garbowski, lat 68, syn Wawrzyńca i Weroniki, zmarł w Garbowie Nowym 22.03.1898, ZPK 43/1898; Zacheusz Garbowski, lat 3, syn Jana i Aleksandry Jamiołkowskiej, zmarł w Garbowie Starym 14.07.1899, ZPK 87/1899; Józef Garbowski, lat 80, rodzice nieznani, zmarł w Kobylinie Borzymach 04.08.1899, ZPK94/1899; Melchior Garbowski, 7 miesięcy, syn Pawła i Teofili Kruszewskiej, zmarł w Garbowie Starym 12.08.1899, ZPK 97/1899;Leopold Garbowski, syn Wincentego i Karoliny Zaleskiej z Natalią Karoliną Zaleską, córką Franciszka i Karoliny Targońskiej, MPK 38/1900; Tomasz Garbowski, Ludwik i Elżbieta Roszkowska, ZPK 40/1900; Piotr Feliks Garbowski, Piotr i Anna Sikorska, ZPK 61/1901; Andrzej Garbowski, Kazimierz, ZPK 47/1900; Apolinary Garbowski, Wawrzyniec, ZPK 33/1902; Jan Garbowski, Franciszek i Władysława Duchnowska, ZPK 95/1903; Józef Garbowski, Leopold i Natalia Zaleska, ZPK 1/1904; Paweł Garbowski, Paweł i Teofila Kruszewska, ZPK 25/1904; nazwisko utworzone od n. m. Garbów (za: NP1, s. 218) formantem -ski.

Forma żeńska: Katarzyna Garbowska z domu Jamiołkowska lat 25, córka Gabriela i Angeli Czajkowskiej, żona Adama, zmarła w Kobylinie Pieniążkach 19.09.1808, ZSPK 77/1808; Petronela Garbowska, lat 20, panna, córka Macieja i Angeli Kurzyny, zmarła w Garbowie Starym 13.02.1811, ZSPK 125/1811; Petronela Garbowska, lat 18, córka Piotra po Ludwiku i Rozalii Kurzyny, zmarła w Garbowie Nowym 04.02.1813, ZSPK 68/1813; Marianna Garbowska z domu Zaleska lat 50, córka Bartłomieja i Katarzyny Hermanowskiej, wdowa po Wojciechu, zmarła w Garbowie Nowym 25.02.1814, ZSPK 122/1814; Krystyna Garbowska z domu Zambrzycka lat 80, wdowa po Macieju, zmarła w Garbowie Starym 03.03.1814, ZSPK 123/1814; Zofia Garbowska z domu Łupińska lat 60, wdowa po Marcinie po Szymonie, zmarła w Garbowie Nowym 31.03.1814, ZSPK 140/1814; Marianna Garbowska, lat 30, panna, córka Ludwika i Franciszki Kurzyny, zmarła w Garbowie Nowym 16.05.1815, ZSPK 9/1815; Rozalia Garbowska z domu Kurzyna lat 44, córka Jakuba i Katarzyny Garbowskiej, żona Piotra po Ludwiku, zmarła w Garbowie Nowym 16.06.1815, ZSPK 18/1815; Marianna Garbowska z domu Piszczatowska lat 27, córka Wojciecha i Marianny Faszczewskiej, żona Jana po Pawle, zmarła w Garbowie Nowym 16.01.1815, ZSPK 109/1815; Marcjanna Garbowska z domu Wnorowska lat 62, córka Marcina i Krystyny Łupieńskiej, żona Wawrzyńca po Mikołaju, zmarła w Kobylinie Pieniążkach 27.03.1815, ZSPK 139/1815; Tekla Garbowska z domu Nieciecka lat 85, córka Łukasza i Katarzyny Targońskiej, wdowa po Jakubie, zmarła w Garbowie Nowym 18.04.1815, ZSPK 151/1815;Weronika Garbowska KAUKB 1818: „życzeniem jego jest nadać mu imię Weronika”; Petronella Garbowska, KAUKB 1818: „urodzone z niego (Piotr Garbowski) i Petronelli z Garbowskich lat trzydzieści mającej małżonki jego”; Adolfina Garbowska, córka Macieja i Joanny Zambrzyckiej, ZPK 92/1885; Józefa Garbowska z domu Wnorowska, córka Jana i Franciszki, ZPK 129/1885; Wanda Garbowska, córka Pawła i Michaliny Grodzkiej, ZPK 153/1885; Józefa Garbowska, córka Bronisława i Zofii Sarnackiej, ZPK 9/1886; Franciszka Garbowska z domu Frankowska, córka Rafała i Marianny, ZPK 15/1887; Katarzyna Garbowska, córka Tomasza i Aleksandry Wnorowskiej, ZPK 10/1888; EmiliaGarbowska, córka Macieja i Franciszki, ZPK 70/1888; NataliaGarbowska, córka Mateusz i Julianny Stypułkowskiej, ZPK 6/1889; Marianna Garbowska, córka Adama i Tekli Garbowskiej, ZPK 42/1889; Teofila Garbowska z domu Piszczatowska, córka Szczepana i Marianny, ZPK 51/1889; Anna Garbowska z domu Targońska, córka Onufrego i Katarzyny Ciborowskiej, ZPK 186/1889;Wincenta Garbowska, córka Wincentego lat 35, właściciela cząstkowego i Karoliny Zaleskiej lat 40, urodzona w Zalesiu Łabędzkim 24.01.1890, UPKB 12/1890; Apolonia Garbowska, córka Bronisława lat 27, drobnego posiadacza i Zofii Sarnackiej lat 25, urodzona w Garbowie Starym 05.02.1891, UPKB 25/1891; Julianna Garbowska, córka Adama lat 40, drobnego posiadacza i Tekli Garbowskiej lat 30, urodzona w Garbowie Starym 21.02.1891, UPKB 31/1891 (Ślub w Kobylinie 25.07.1922 z Adamem Stypułkowskim); Helena Garbowska, córka Feliksa lat 50, drobnego posiadacza i Marcjanny Garbowskiej lat 31, urodzona w Garbowie Starym 09.06.1891, UPKB 105/1891; Teodora Garbowska z domu Maleszewska, córka Antoniego, ZPK 66/1891; Zofia Garbowska, córka Macieja i Julianny Stypułkowskiej, ZPK 126/1891; Bronisława Garbowska, córka Apolinarego i Pauliny Wnorowskiej, ZPK 184/1891; Anna Garbowska, córka Augustyna, ZPK 200/1891; Marcjanna Garbowska, rodzice nieznani, ZPK 201/1891;Alberta Garbowska, córka Franciszka lat 30, właściciela cząstkowego i Aleksandry Ciborowskiej lat 30, urodzona w Garbowie Starym 10.04.1892, UPKB 71/1892; Aleksandra Garbowska, córka Jana Ezechiela lat 59, właściciela cząstkowego i Aleksandry Jamiołkowskiej lat 36, urodzona w Garbowie Starym 13.10.1892, UPKB 155/1892; Bronisława Garbowska, córka Wawrzyńca lat 35, właściciela cząstkowego i Anny Wiewierowskiej lat 32, urodzona w Kobylinie Borzymach 07.12.1892, UPKB 183/1892;Helena Garbowska, córka Feliksa i Marcjanny Garbowskiej, ZPK 92/1892; Franciszka Garbowska z domu Truskolaska, córka Wojciecha i Antoniny, ZPK 123/1892; Teofila Garbowska, córka Karola i Aleksandry Babińskiej, ZPK 145/1892; Marianna Garbowska, córka Piotra i Scholastyki Łapińskiej, ZPK 200/1892; Apolonia Garbowska, córka Bronisława i Zofii Sarnackiej, ZPK 3/1893; Salomea Garbowska z domu Zaleska, córka Wiktora, ZPK 6/1893; Albertyna Garbowska, córka Franciszka i Aleksandry Ciborowskiej, ZPK 12/1894; Cecylia Garbowska, córka Franciszka i Aleksandry Ciborowskiej, ZPK 123/1894; Bronisława Garbowska, lat 2, córka Wawrzyńca i Anny Wiewierowskiej, zmarła w Kobylinie Borzymach 19.03.1895, ZPK 40/1895; Franciszka Garbowska, lat 50, córka Macieja i Franciszki, zmarła w Garbowie Nowym 04.12.1895, ZPK 137/1895; Bolesława Garbowska, 3 lata i 6 miesięcy, córka Pawła i Teofili Kruszewskiej, zmarła w Garbowie Starym 23.07.1896, ZPK 92/1896; Aleksandra Garbowska z domu Jamiołkowska lat 44, córka Marcina i Antoniny, zmarła w Garbowie Starym 03.12.1897, ZPK 110/1897; Teofila Garbowska, lat 53, rodzice nieznani, zmarła w Frankach Dąbrowie 25.02.1898, ZPK 32/1898; Marianna Garbowska, lat 19, córka Pawła i Michaliny Grodzkiej, zmarła w Garbowie Nowym 01.04.1898, ZPK 52/1898; Marianna Garbowska, lat 19, córka Feliksa i Józefy, zmarła w Garbowie Starym 26.04.1898, ZPK 64/1898; Anna Garbowska, 6 miesięcy, córka Bolesława i Marianny Gołaszewskiej, zmarła w Garbowie Nowym 02.09.1898, ZPK119/1898; Joanna Garbowska z domu Zambrzycka lat 71, córka Andrzeja i Anny, zmarła w Garbowie Starym 09.05.1899, ZPK 58/1899; Elżbieta Garbowska, rodzice nieznani, ZPK 106/1901; Karolina Garbowska z domu Zaleska, Józef i Anna Pogorzelska, ZPK 74/1902; Eugenia Garbowska, Bolesław i Marianna Gołaszewska, ZPK 8/1903; Zofia Garbowska z domu Sarnacka, Andrzej i Marianna, ZPK 20/1903; Józefa Garbowska, Piotr i Scholastyka Łapińska, ZPK 102/1903; Władysława Garbowska z domu Duchnowska, Stanisław i Antonina, ZPK 108/1903; Marianna Garbowska z domu Piszczatowska, Jan i Marcjanna, ZPK 19/1904;

GARDLIK: Mateusz Gardlik 1613, MBŁ 1178; może nazwisko utworzone od por. Gardło formantem -ik.

GARDŁO: Dorota Gardło 1605, LBŁ 746; nazwisko utworzone od gardło (za: SEM cz.1, s. 71).

GARDOCKI: Adam Gardocki–uczestnik sejmu antekonwokacyjnego w Łomży, obradującego 6 lutego 1764 r. w związku z elekcją następcy zmarłego Augusta III króla Polski, ASŁ;Franciszek Gardocki ekonom Panien Benedyktynek 1809, KAUS 185; Franciszek Gardocki rymarz/siodlarz trzydzieści trzy lata w Wiźnie mieszkający 1890, KAUW 289; Mieczysław Gardocki syn Franciszka i Julianny w Wiźnie urodzony 1890, KAUW 289; Apolinari Gardocki dwadzieścia osiem lat drobna szlachta we wsi Taraskowo mieszkający 1890, KAZW 5; Franciszek Gardocki trzydzieści lat robotnik we wsi Bożejewo mieszkający 1890, KAZW 95; nazwisko utworzone od n. m. Gardoły łomż., gm. Stawiski (NP1, s. 219) formantem -cki.

Forma żeńska: Joanna Gardocka matka chrzestna Józefa Kowalewskiego 1890, KAUW 72; Julianna Gardocka żona Franciszka z domu Klewicka trzydzieści trzy lata 1890, KAUW 289;

GARLIŃSKI: Walenty Garlinski 1616, LBŁ 435; Ignacy Garliński 1878, KOPŁ 77; nazwisko utworzone od n. os. Garło, też Gardło lub n. m. Garlino w pow. ciechanowskim formantem –ski (za: NMK s. 130).

(GARNOWSKI) Forma żeńska: Maria Garnowska córka Juliana żona nadzorcy komunikacji 1885, AUPśT 13a; nazwisko utworzone od n. m. Garnowo ciech., gm. Gołymin Ośrodek (NP1, s. 220) formantem -cki

GARNUSZEWSKI: Stanisław Garnuszewski 1876, WPRŁ 230; nazwisko utworzone od ap. garnuszek (NP1, s. 219-220) formantem -ewski.

Forma żeńska: Elżbieta Garnuszewska 1612, MBŁ 1098; Ludwika Garnuszewska 1865, KAZŁ 120; Alexandra Garnuszewska 1867, KAZŁ 94.

GARWOLIŃSKI: Adalbert Garwoliński 1781, KACŁ 40; Piotr Garwoliński 1784, KACŁ 348; nazwisko utworzone od n. miasta Garwolin siedl. (NP1, s. 221) formantem -ewski.

GARZIK: Jakub Garzik 1618, LBŁc 895; może nazwisko utworzone od psł. *garati ‘palić się, płonąć’, stp. gw. gara ‘coś spalonego’, też niem. n. os. Gar (Gara) ‘dziura w drzewie’ (por. NP1, s. 217) formantem -ik.

GATKIEWICZ: Szloma Gatkiewicz 1808; nazwisko utworzone od psł. *gatati ‘domyślać się, wróżyć’; stp. gatać ‘mówić, rozmawiać’ lub od stp. gacić ‘uszczelniać, robić tamę’ (za: NP1, s. 221) formantem – (ki)ewicz.

GAWECKI: Jan Gawecki 1869, KAŚŁ 28; może nazwisko utworzone od im. Gaweł formantem -ecki. Nazwa niejasna.

Forma żeńska: Antonina Innocenta Klementyna Gawecka 1875, KAŚŁ 2.

GAWEK: Albert Gawek 1622, LBŁ 1659; nazwisko utworzone od im. Gaweł, z łac. Gallus, Gaulus, imię o etymologii do końca niewyjaśnionej, zestawia się z irlandzkim Calleh ‘Galijczyk’; z celtyckim ghas-los ‘przybysz, obcy’; z łac. Gallus od nazwy regionu Galia; z łac. gallus ‘kogut’ (za: SEM cz.2, s. 44).

GAWĘDA: Zofia Gawęda 1609, MBŁ 382; Jadwiga Gawęnda 1612, MBŁ 1034; nazwisko utworzone od ap. gawęda ‘baśń, opowiadanie’ (za: NP1, s. 222).

.

GAWĘDZKI: Piotr Gawędzki 1757, LMŁ 2100; Ignacy Gawędzki 1762, KAUŁ 326; nazwisko utworzone od n. m. Gawęda (za: SHNO t. I, s. 93).

GAWKOWSKI: Albert, Kazimierz Gawkowscy – podpisani pod aktem z listopada 1672 r., ASŁ; Kazimierz Gawkowski–uczestnik konfederacji ziemi łomżyńskiej z 22 sierpnia 1767 r., ASŁ;Jan i Konstancja Gawkowscy 1824, KAMŚ 22; Franciszek Gawkowski 1826, KAUMZŚ 15: „(…) zawarte zostało (…) małżeństwo między Franciszkiem Gawkowskim młodzianem włościaninem w wsi Zalesiu Wypychach w służbie za parobka zostaiącym urodzonym wteyże wsi z Katarzyny Lemańskiey nieślubnie”;Józef Gawkowski, Śniadowo, „aresztowany, był żandarmem”, 12.12.1863, PPŁ 154; TeofilGawkowski, Śniadowo Zalesie Wypychy, był w bandzie Wawra 14.03.1865, PPŁ 1303; Piotr Gawkowski 1896, KS 322: nazwisko utworzone prawdopodobnie od łac.Gallus i Gaulus o etymologii do końca niewyjaśnionej; zestawia się z irlandzkim Calleh ‘Galijczyk’, z celtyckiego ghas-los‘przybysz, obcy’, z łac. gallus ‘kogut’ lub od hebr. Gerber ‘mąż, wojownik’ (za: SEM cz. 2, s. 44) formantem –owski.

Forma żeńska: Katarzyna Gawkowska 1765, KAUŁ 677; Kunegunda Gawkowska 1824, KAMŚ 22: „(…) stawiła się także panna Kunegunda Gawkowska we dowrze miasta Sniadowa za kucharkie słuząca (…) dowodząca (…) metryką (…) z ksiąg koscioła lubotynskiego (…) urodzonych niegdy Jana i Konstancyi z Tyszkow Gawkowskich małzonkow spłodzona corka w assystencyi stryia swego Jozefa Gawkowskiego”;Anastazja Gawkowska córka Teofila włościanka wsi Wdziękoń gminy Długobórz Powiatu Łomżyńskiego przyłączona do prawosławnej cerkwi z kościoła rzymskokatolickiego 1897, AUPśT 31a

GAWŁO(W)SKI: Stanisław Gawłowski 1730, LBŁ 137; Tomasz Gawłoski 1730, LBŁ 17; Józef Gawłowski 1732, LBŁ 249; Jakub Gawłowski 1737, LBŁ 116; Stanisław Kostka Gawłowski 1738, LBŁ 191; Kacper Gawłowski 1740, LBŁ 333; Szymon Gawłowski 1748, LBŁ 539; Stanisław Kostka Gawłowski 1767, KAUŁ 840; Józef Gawłowski 1772, KAUŁ 1158; Józef Gawłowski 1810, KAUŁ 317; Kacper Gawłoski 1810, KAUŁ 312; KAZŁ 259; Stanisław Gawłowski włościanin 1810, KAUŁ 312; Teofil Gawłowski woźny magistratu 1871, KAŚŁ 19; Piotr Gawłowski 1872, KAŚŁ 9; Sergiusz Gawłowski syn Gabriela naczelnik Łomżyńskiej Dyrekcji Naukowej 1885, AUPśT 13a; Jerzy Gawłowski syn Sergiusza nadzorca Łomżyńskiego Urzędu Akcyzowego kawaler wyznania prawosławnego zmarł od śmiertelnej rany postrzałowej 1893, AZŁS 3; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp: Gawrzyjałowice, Gawłowice, dziś Gawłowice, sier., gm. Goszczanów; Maz: Gawłowo, ciech., gm. Nowe Miasto; Krpłd: Hawłowice, przem., gm. Pruchnik (za: SEM cz. 3, s.46) lub od n. os. Gaweł formantem –owski, też od n. m. Gawłowo w pow. płońskim formantem –ski (za: NMK s. 131).

Forma żeńska: Agnieszka Gawlowska 1733, LBŁ 316; Katarzyna Gawłowska 1734, LBŁ 446; Barbara Gawłowska 1742, LBŁ 101; Małgorzata Gawłoska 1810, KAZŁ 329; Anna Gawłowska//Gawłoska, Akuszerka… w Łomży zamieszkała 1829, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 155; Anna Gawłoska akuszerka z Łomży lat pięćdziesiąt dwa maiąca 1834, KAUŁ 172.

GAWROŃSKI: Walentyn Gawroński 1781, KACŁc 20; Jan Gawroński 1784, KACŁc 350; Stanisław Kostka Gawroński 1784, KACŁc 400; Franciszek Gawroński 1786, KACŁc 610; Paweł Gawronski 1789, KACŁc 889; Franciszek Gawroński 1793, KACŁc 1426; Maciej Gawronski 1809, KAZŁc 180; Walenty Gawroński włościanin 1809, KAUŁc 264; Juliusz Antoni Wincenty Gawronski 1830, KAUŁ 26; Walenty Gawronski 1830, KAUŁc 18; Walenty Gawronski, włoscianin w Łomżycy zamieszkały 1830, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 18; Agnieszka z Chełmickich, żona Walentego Gawronskiego, 1830, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 18; Walenty Gawronski, syn Walentego Gawronskiego, 1830, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 18; Franciszek Gawronski, Inkwirent Sądu Policyi poprawczey wydziału Łomzyńskiego …w Łomży zamieszkały 1830, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 26; Felicyanna z Sniegockich, żona Franciszka Gawronskiego 1820, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 26; Juliusz Antoni, syn Franciszka Gawronskiego 1820, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 26; Ludwik Gawroński, rolnik włościanin…w Łomżycy zamieszkały 1830, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 30; Jan Gawroński, wyrobnik…w Łomżycy zamieszkały 1830, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 81; Julianna z Dąbrowskich, żona Jan Gawrońskiego 1830, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 81; Łukasz Gawroński, włoscian z Łomżycy 1831, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 113; Ludwik Gawronski 1831, KAUŁc 133; Felicyan Antoni Gawroński 1833, KAUŁ 103; Dominik Gawroński 1866, KAZŁc 58; Jakob Gawroński żołnierz dymisjonowany 1868, KAZŁc 268; Feliks Gawroński 1869, KAZŁc 58; Stanisław Gawroński 1887, KOPŁc 90;MichałGawroński syn Stanisława nadzorca objazdowy I okręgu Łomżyńskiego Urzędu wyznania prawosławnego 1904, AUPśT 27a; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp: Gawrony, płoc., gm. Łęczyca; pozn., gm. Dolsk; Maz: Gawrony, wieś w dawnym powiecie bielskim w parafii Łęg Wielki, dziś zaginiona (za: SEM cz. 3, s. 47) lub od n. os. Gawron, też od n. m. Gawrony w pow. nieszawskim, śremskim, płockim (za: NMK s. 132) formantem -ski.

Forma żeńska: Anna Gawrońska 1766, KAUŁc 712; Ewa Gawrońska 1782, KACŁc 167; Barbara Gawrońska 1784, KACŁ 384; Joanna Gawrońska 1784, KACŁc 350; Anna Gawrońska 1786, KACŁc 601; Małgorzata Gawrońska 1787, KACŁc 671; Ewa Gawrońska1789, KACŁc 998; Ewa Gawronska 1791, KACŁc 1239; Barbara Gawrońska 1792, KACŁc 1299; Marianna Gawrońska 1793, KACŁc 1438; Marianna Gawrońska 1794, KACŁ 1574; Jadwiga Gawrońska 1795, KACŁc 1710; Katarzyna Gawrońska 1796, KACŁc 1836; Franciszka Gawronska 1797, KACŁc 1926; Maryanna Gawronska 1810, KAZŁc 339; Maryanna Gawrońska 1830, KAUŁc 81; Franciszka Gawrońska 1831, KAUŁc 117; Małgorzata Gawrońska 1832, KAUŁc 86; Ewa Gawrońska 1833, KAUŁc 206; Wiktorya Gawrońska 1833, KAUŁc 206; Anna Gawrońska 1865, KAZŁc 6; Katarzyna Gawrońska1866, KAZŁc 25; Konstancya Gawrońska 1866, KAZŁ 219; Wiktorya Garwońska 1867, KAZŁc 91; Katarzyna Marianna Gawrońska 1875, KAŚŁ 32; Antonina Gawrońska 1876, WPRŁc 85; Stefania Gawrońska 1887, KOPŁc 289; Helena Gawronska córka Franciszka żona nadzorcy akcyzowego Łomżyńskiego Urzędu Akcyzowego 1899, AUPśT 12a

GAWRYCH: Antoni Gawrych 1862, KAZŁ 257; Helena Gawrych córka włościanina gminy i wsi Kupiski Józefa panna wyznania rzymskokatolickiego 1909, AMPśT 16; nazwisko utworzone od por. Gabryk lub od gawrosz (NP1, s. 210) formantem -ych.

Forma żeńska: Maryanna Gawrychówna 1864, KAZŁ 188.

GAWRYCHOWSKI: Teofil Gawrychowski, Zambrów, „aresztowany, był żandarmem”, 20.12.1863, PPŁ 160; Teofil Gawrychowski, Zambrów, Wola Zambrowska, „wypuszczony z więzienia”, 03.03.1864, PPŁ 167; Stanisław Gawrychowski żołnierz zwolniony ze służby 1872, KAŚŁ 32; Paweł Gawrichowski ojciec chrzestny Bronisława Palczewskiego 1890, KAUW 46; Adam Gawrichowski ojciec chrzestny Marianny Baranowskiej 1890, KAUW 308; Adam Gawrichowski czterdzieści lat posadnik rolny w Wiźnie mieszkający 1890, KAZW 92; nazwisko utworzone od n. m. Gawrychy łomż. gm. Zbójna.

GAWRYŚ: Karol Gawryś żołnierz urlopowany, muzyk 1874, KAŚŁ 77; Julia Karolina Gawryś córka Ludwika mieszkanka osady Myszyniec Guberni Łomżyńskiej wyznania ewangelickiego 1894, AMPśT 9; nazwisko utworzone od por. Gawrych formantem – yś.

GAYDZIEŃSKI//GAYDZIŃSKI: Kacper Gaydziński 1784, KACŁ 283; Piotr Gaydziński 1793, KACŁ 1453; Paweł Gaydziński gospodarz 1809, KAUŁ 187, 245, 294; Kacper Gaydzieński gospodarz 1810, KAŚŁ 17; nazwisko utworzone od por. Gajda formantem -iński.

Forma żeńska: Antonina Gaydzińska 1788, KACŁ 813; Katarzyna Gaydzińska 1797, KACŁ 1895; Kunegunda Gaydzieńska 1814, KAZŁ 45.

GAZICKI: Józef Gazicki 1810, KAUŁ 316; Jan Gazicki 1873, KAŚŁ 56; Jan Gazicki 1876, WPRŁ 226; nazwisko utworzone od n. os. Gazik formantem –ski (za: NMK s. 132).

Forma żeńska: Franciszka Gazicka 1866, KAZŁ 209; Marta Gazicka 1866, KAZŁ 217; Antonina Gazicka 1874, KAŚŁ 62; Agnieszka Gazicka 1879, KOPŁ 64.

GAZOWSKI: Nicolaus Gazowski de districtu Lomzensi 1556, RTA s. 80; nazwisko utworzone od *gaziti ‘brnąć, brodzić’, też ‘wywoływać wstręt, obrzydzenie’ (za: NP1, s. 223) formantem –owski.

(GĄSIECKI) Forma żeńska: Konstancja Gąsiecka 1729, LBŁ 65; nazwisko utworzone od n. m. Gąski (za: NP1, s. 224).

GĄSIEWSKI//GONSIEWSKI: Mathaeus Gąsiewski – 1620, ASŁ; Józef Gąsiewski 1732, LBŁ 247; Grzegorz Gąsiewski magister sartoris 1743, LMŁ 1035; Stanisław Raymund Gąsiewski 1829, KAUŁ 207; Marcin Gąsiewski, Mularz… w Łomży zamieszkały 1829, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 207; Maryanna Kalinowska, żona Marcina Gosiewskiego, 1829, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 207; Tadeusz Gąsiewski, Kupiski, wrócił z bandy 15.03.1865, PPŁ 1297; Franciszek Gonsiewski, syn Adolfa i Teodory Stypułkowskiej, ZPK13/1887; Adolf Gonsiewski, syn Józefa i Władysławy Grabowskiej, ZPK 66/1887; nazwisko utworzone od n. m. Gosie Maz. łomż., gm. Kołaki Kościelne (za: NP1, s. 258) formantem -wski.

Forma żeńska: Katarzyna Gąsiewska 1746, LMŁ 1267; Józefa Gąsiewska 1876, KAŚŁ 24; Władysława Gonsiewska, córka Józefa i Marty Stypułkowskiej, ZPK 84/1887.

GĄSIOROWSKI: Franciszek Gąsiorowski – 1672, ASŁ; nazwisko utworzone od n. m. Gąsiorów (kilka wsi) (za: NP1, s. 225) formantem -wski.

GĄS(S)OWSKI//GONS(S)OWSKI: Nicolaus Skwarek Gąsowski a districtu Bielzensi 1555, RTA s. 62; Jan Gąsowski, lat 78, syn Wojciecha i Marianny Babińskiej, mąż Rozalii Leśniewskiej, zmarł w Kobylinie Kruszewie 17.03.1812, ZSPK 159/1812;Jan Gąsowski, KAUKB 1818: “tudzież Jana Gąsowskiego liczącego lat trzydzieści pięć w Kobylinie Borzymach zamieszkałego”, Stanisław, Jan, Adam Gąsowski KAUKB 1818: “Stawił się szlachetny Jan Gąsowski po Adamie liczący lat trzydzieści pięć w Kobylinie Borzymach zamieszkały i okazał nam dziecię płci męskiej które urodziło się w domu jego pod numerem szóstym z Tensyji z domu Grochowskich (…) życzeniem jest jego nadać mu imię Stanisław”; Piotr Gąsowski właściciel części wsi Gąsowce 1864, KAZŁ 170; Aleksander Grzegorz Gąssowski, syn Konstantego i Józefaty Zambrzyckiej z Pauliną Perkowską, córką Ignacego i Józefaty Frankowskiej, MPK 37/1888; Franciszek Gąssowski, syn Adama i Franciszki Kapicy, ZPK 106/1888;Sylwester Gąssowski, syn Andrzeja lat 30, właściciela cząstkowego i Wincenty Targońskiej lat 28, urodzony w Kobylinie Borzymach 24.05.1890, UPKB 87/1890; Lucjan Gąssowski, syn Józefa lat 39, właściciela cząstkowego i Józefy Górskiej lat 24, urodzony w Kobylinie Kruszewie 17.05.1890, 82/1890 (Ślub w Poświątnem 25.07.1935 z Janiną Gąsowską); Adam Gąssowski, syn Józefa lat 30, właściciela cząstkowego i Władysławy Grabowskiej lat 30, urodzony w Stypułkach Szymanach 27.12.1890, UPKB 228/1890; Adam Wacław Gąssowski, syn Józefa i Franciszki Ciborowskiej z Stefanią Targońską, córką Józefa i Rozalii Kobylińskiej, MPK 4/1890; AntoniGąssowski, syn Adama lat 28, drobnego posiadacza i Stefani Targońskiej lat 23, urodzony w Kobylinie Kruszewie 17.01.1891, UPKB 15/1891; Adolf Gąssowski, syn Grzegorza lat 28, drobnego posiadacza i Franciszki Grabowskiej lat 30, urodzony w Kobylinie Borzymach 12.03.1891, UPKB 46/1891; Stefan Gąssowski, syn Adolfa i Teodory Stypułkowskiej, ZPK 4/1891; Józef Gąssowski, syn Franciszka i Konstancji, ZPK 33/1891; Adolf Gąssowski, syn Grzegorza i Franciszki Grabowskiej, ZPK 132/1891; Bronisław Gąssowski, syn Grzegorza i Franciszki Grabowskiej, ZPK 150/1891;Jan Gąssowski, syn Józefa lat 40, właściciela cząstkowego i Józefy Górskiej lat 30, urodzony w Kobylinie Kruszewie 01.10.1892, UPKB 145/1892 (Zmarł 10.09.1935); Stanisław Gąssowski, syn Aleksandra lat 25, właściciela cząstkowego i Pauliny Perkowskiej lat 23, urodzony w Kobylinie Kruszewie 30.09.1892, UPKB 146/1892 (Ślub w Kobylinie 17.02.1925 z Jadwigą Ciborowską); Sylwester Gąssowski, syn Andrzeja i Wincenty Targońskiej, ZPK 5/1892; Franciszek Gąssowski, syn Adama i Stefanii Perzanowskiej, ZPK 56/1894; Jan Gąssowski, 8 tygodni, syn Aleksandra i Pauliny Perkowskiej, zmarł w Kobylinie Kruszewie 15.02.1895, ZPK 26/1895;Adam Gąssowski, lat 63, syn Antoniego i Antoniny Czajkowskiej, zmarł w Kobylinie Kruszewie 21.02.1897, ZPK 28/1897; Adolf Gonssowski, lat 53, zmarł w Kobylinie Kruszewie 13.09.1899, ZPK114/1899; Józef Gonssowski,lat 47, zmarł w Kobylinie Kruszewie 25.12.1899, ZPK158/1899; Czesław Gąssowski, Józef i Władysława Grabowska, ZPK 97/1900; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp: Gąsewo, Gążewo, dziś zaginione; Młp: Gąsówka, krośn., gm. Tarnawiec (za: SEM cz. 3, s. 47) formantem –ski.

Forma żeńska: Anna Gąsowska z domu Babińska lat 32, córka Macieja i Angieli Kobylińskiej, żona Antoniego, zmarła w Kobylinie Kruszewie 03.03.1812, ZSPK 145/1812; Anna Gąsowska KAUKB 1818: “spłodzone z niego (Izydor Frankowski) i Anny z Gąsowskich lat dwadzieścia dwa mającej jego małżonki”; Marta Gąssowska z domu Stypułkowska, córka Jana i Franciszki, ZPK 88/1889;Władysława Gąssowska, córka Aleksandra lat 24, właściciela cząstkowego i Pauliny Perkowskiej lat 21, urodzona w Kobylinie Kruszewie 24.09.1890, UPKB 164/1890; Leokadia Gąssowska, córka Adolfa lat 45, drobnego posiadacza i Teodory Stypułkowskiej lat 26, urodzona w Kobylinie Kruszewie 22.03.1891, UPKB 55/1891 (Ślub w Kobylinie 26.11.1918 z Czesławm Zaleskim);Stanisława Gąssowska, córka Adama i Franciszki Kapicy, ZPK 64/1892; Katarzyna Gąssowska z domu Sołowiejew, córka Jana i Marianny, ZPK 46/1894; Felicja Gąssowska z domu Dobkowska, Mikołaj i Marcjanna Frankowska, ZPK115/1901; Józefa Gąssowska, Antoni, ZPK 52/1902;Katarzyna Gąssowska, rodzice nieznani, ZPK 143/1903

GDALOWICZ: Zyskind Alexander Gdalowicz, syn Gdala i Szarloty z Neumarkow 1831, APŁ z. 169: nazwisko utworzone prawdopodobnie od gdak ‘gdakać’ (za: SEM cz. 1, s. 72) formantem –owicz.

GDAŃSK: Jadwiga Gdańsk 1615, LBŁ 358; nazwisko utworzone od n. m. Gdańsk (za: NP1, s. 225).

(GEBERT) Forma żeńska: Ludwika Gebertowa 1815, KAZŁ 119; nazwisko utworzone od niem. n. os. Gebhardt (NP1, s. 231).

GELERT: Anna Gelert 1869, KAZŁ 151; nazwisko utworzone od niem. n. os. Gelthart, ta od gëltan ‘odpłacać’ + hart ‘silny’ (za: NP1, s. 226).

GELWAS: Gelwas rybak 1734, LMŁ 583; nazwisko utworzone od im. Gierwasz, Gerwazy (za: NP1, s. 234).

GEŁCZYN: Adam de Gełczyn 1733, LBŁ 310; Moszk Leybowicz Gełczyn piekarz 1827, 1828, APŁ z. 169; Peysach Moszkowicz Gełczyn, syn Moszka Leybowicza Gełczyna 1827, APŁ z. 169; nazwisko utworzone prawdopodobnie od n. m. Giełczyn (Bielsk Podlaski) (za: AŻP s. 123).

GEŁCZYŃSKI//GIEŁCZYŃSKI: Moszk Leybowicz Gełczyński piekarz 1833, APŁ z. 169: nazwisko utworzone od por. Gełczyn formantem –ski.

Forma żeńska: Moszka Giełczyńska 1896, KS.

GEŁCZYŃCZYK: Moszk Leybowicz Gełczyńczyk wyrobnik 1827, APŁ z.169; Peysach, syn Moszka Leybowicza Gełczyńczyka 1827, APŁ z. 169: nazwisko prawdopodobnie utworzone od por. Gełczyn formantem –czyk.

GEMŁO: Jakub Gemło 1614, LBŁ 102; może od niem. n. os. Gemmel, ta od im. na Gamal- (NP1, s. 226).

GEMZI(E)ŃSKI//GEMŻYŃSKI: Marcin Gemżyński 1743, LBŁ 175; może od niem. n. os. Gams, Gems, te od śrwniem. gamß ‘kozica, giemza’ (NP1, s. 216) formantem -e(y)ński. Nazwa niejasna.

Forma żeńska: Gemzieńska cyrulicka i kupcowa 1734, LMŁ 587; Marianna Gemżyńska 1738, LBŁ 159; Franciszka Antonina Gemzińska 1765, KAUŁ 629.

GENASZ: Jan Genasz syn Mikołaja listonosz Łomżyńskiego Pocztowo-Telegraficznego Urzędu (1899, AMPśT 14) goniec Łomżyńskiego Sądu Okręgowego wyznania prawosławnego 1909, AUPśT 22; Piotr Genasz syn posłańca Łomżyńskiego Sądu Okręgowego Jana zmarł na zapalenie jelit 1910, AZPśT 15; nazwisko utworzone od im. Eugeniusz lub od niem. n. os. Gen, ta od im. na Gen– (NP1, s. 232).

GEORGIUS: Georgius f. d. Francisci Milewski de Lomza 1576, RTA 562; 1573, RTA s. 521; nazwisko utworzone od im. Jerzy, łac. Georgius ‘rolnik’ (za: SEM cz.2, s. 63).

GERMIEŃSKI//GERMIŃSKI: Samuel Germienski Farmacopoli 1610, MBŁ 577; Jakub Germiensky 1620, LBŁ 1312; Marcin Germinski 1629, LBŁ 606; nazwisko utworzone od por. German formantem -eński.

GERSZON: Sora z Gerszonow, żona Arona Jankielowicza Puchalczyka 1827, APŁ z. 169: nazwisko utworzone prawdopodobnie od żydowskiego im. Gerszon (za: AŻP s. 123).

(GERWAT) Forma żeńska: Zofia Gerwatowna 1733, LBŁ 61; nazwisko utworzone od niem. n. os. Gerwald, Gerwat (za: NP1, s. 234).

GERWATOWSKI//GIERWATOWSKI: Jan Gierwatowski 1744, LBŁc 219; Jakub Gerwatowski 1747, LBŁc 445; Ignacy Gerwatowski 1749, LBŁc 614; Antoni Giewartowski 1754, LBŁ 1035; Jan Gerwatowski 1754, LMŁ 185; Bartłomiej Gierwatowski 1757, LMŁ 2118; Jan Gierwatowski 1763, KAUŁc 451; Szymon Gierwatowski 1772, KAUŁc 1151; Paweł Gerwatowski 1787, KACŁc 651; Mikołaj Adam Gerwatowski1791, KACŁc 1249; Jakub Gierwatowski 1819, KAZŁc 107; nazwisko utworzone od n. m. Gierwaty ostroł. gm. Gaworowo (za: NP1, s. 234).

Forma żeńska: Agnieszka Gerwatowska 1755, LBŁ 1086; Agnieszka Gierwatowska 1757, LMŁ 2117; Marianna Gierwatowska 1764, KAUŁ 593; Franciszka Gierwatowska 1768, KAUŁc 869; Marianna Gerwatowska 1782, KACŁc 170; Ewa Gerwatowska 1794, KACŁc 1526.

GERWIN: Bronisława Gerwin 1887, KOPŁ 140; Józef Gerwin syn Jana mieszczanin miasta Łomży 1896, AMPśT 23; nazwisko utworzone od stwniem. Gerwin (stwniem. gēr ‘oszczep’ i stwniem. wini ‘przyjaciel’ (za: SEM cz. 2, s. 45).

GESEK: Dorota Gesek 1642, LBŁ 1859; Jadwiga Gecsek 1643, LBŁ 2016; nazwisko utworzone od ap. giez ‘owad gryzący’ (za: NP1, s. 234) formantem -ek.

Forma żeńska: Geskowa 1736, LML 656.

GĘBA: Adam Gęba 1651, LBŁ 2667; Marcin Gęba 1661, LBŁ 3536; nazwisko utworzone od gęba (za: SEM cz. 1, s. 72-73).

GĘBALCZYK: Jadwiga Gębalczik 1600, LBŁ 275; nazwisko utworzone prawdopodobnie od gęba ‘twarz, usta’ (za: SEM cz.1, s. 72-73).

GĘBALA//GĘBAŁA: Bartłomiej Gebala 1656, LBŁ 3100; nazwisko utworzone od por. Gęba formantem –ała.

GĘBALIK: Jan Gębalik 1642, LBŁ 1895; Grzegorz Gębalik 1645, LBŁ 2177; Jadwiga Gembalik 1655, LBŁ 2974: nazwisko utworzon prawdopodobnie od por. Gębała.

GĘBATEK: Mikołaj Gębatek 1691, KAŚŁ 91: nazwisko utworzone prawdopodobie od gęba ‘twarz, usta’; ‘rodzaj grzyba’, gębaty (za: SEM cz.1, s. 73) formantem –ek.

GĘBICKI: Jan Gębicki– 1665, ASŁ; nazwisko utworzone od ap. gęba (za: SHNO t. 1., s. 94) formantem -ik.

GĘBIK: Mateusz Gębik 1694, LBŁ 1408; nazwisko utworzone od gęba (za: SHNO t. I, s. 94) formantem –ik.

GĘDZIELE(W)SKI: Andrzej i Katarzyna Gendzielewscy 1792, KACŁ1385; Walenty Gędzielewski 1792, KACŁ 1295; Stanisław Gędzelewski 1793, KACŁ 1504; Stanisław Gędzieleski 1809, KAUŁ 295; Stanisław Gędzielewski 1820, KAŚŁ 40; Alexander Mikołay Gędzielewski 1830, KAUŁ 28; Stanisław Gędzielski, wyrobnik…w Łomży 1830, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 143; Jan Gędzielski, obywatel z Łomży 1831, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 116; Julianna z Ciesloskich, żona Jana Gędzielskiego 1831, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 116; Józef Gędzielewski 1831, KAUŁ 116; Paweł Gędzielewski 1832, KAUŁ 4; Karol Tomasz Gędzieleski 1833, KAUŁ 202; nazwisko utworzone od stp. gw. gądać, gędzić ‘grać’ (za: NP1, s. 224) formantem -(el)ewski.

Forma żeńska: Marianna Gędzielewska 1796, KACŁ 1787.

GĘGNO: Jan Gęgno 1600, LBŁ 243; nazwisko utworzone od gęgnać, gęgnąć ‘mówić przez nos’ (za: SEM cz. 1, s. 73).

GĘSIANOGA: Barbara Gęsianoga 1638, LBŁ 1503; prawdopodobnie nazwisko utworzone od compositium gęś + noga (por. NP1, s. 230).

GIBES: Franciszek Gibes, zginął 11 listopada 1918 r. podczas walk przy rozbrajaniu Niemców, w których brał czynny udział, otrzymał Krzyż Walecznych WP nr 9 z 1922; nazwisko utworzone od gibać ‘zginać, poruszać’ (NP1, 230).

GIEMZIEWSKI: Giemziewskiego cyrulika y kupca dziecię 1740, LMŁ 896; Jan Giemziewski Mercatoris Chirurgi ac Presidentis filiola Marianna 1742, LMŁ 964; może nazwisko utworzone od por. Gemzieński.

GIENIECZKO: Antoni Gienieczko 1833, KAUŁ 177; nazwisko utworzone od im. Eugeniusz lub od niem. n. os. Gen, ta od im. Gen- (za: NP1, s. 232) formantem -(ecz)ko.

GIERAŁTO(W)SKI: Antoni Bazyli Gierałtowski „Szlach. Janowi Gierałtowskiemu Gospodarzowi Małżonka Franciszka Srzednicka dnia 14 Czerwca przed południem 1815 urodziła Syna. Ten (…) nazwany Został: Antoni, Bazyli.” (Wieś Srzednica Maćkowięta) LMB s. 193–194; Jakub Gierałtowski „Szlachetnemu Andrzeiowi Gierałtowskiemu Gospodarzowi Małżonka Magdalena Konarzewska dnia 2 Maia rano 1815. Urodziła Syna. Ten (…) nazwany został: Jakub” (Wieś Brzoski Brzezińskie) LMB s. 193–194; Grzegorz Gierałtowski „Szlachetnemu Janowi Gierałtoskiemu po Jozefie gospodarzowi Małżonka iego prawa Joanna z domu Mystkoska D. 12 Wieczorem Października Rok 1816 Urodziła Syna ktory (…) Ochrzczony na Jmie Grzegorz.” (Wieś Srzednica Jakubowięta) LMB s. 213–214; Tomasz Gierałtoski „Szlachetnemu Ambrozemu Gierałtoskiemu gospodarzowi Małżonka iego prawa Maryanna z domu Brzoskow dnia 22 Grudnia Rok 1816 Urodziła Syna ktory przezemnie (…) Ochrzczony na Jmie Tomasz.” (Wieś Brzoski Stare) LMB s. 215–216; Wincenty Gierałtowski „Slachetnemu Mikołaiowi Gierałtowskiemu gospodarzowi Małżonka iego prawa Jozefata z domu Gąsowskich dnia 21 Stycznia Roku 1817 Urodziła syna ktory (…) Ochrzczony na Jmie: Wincenty.” (Srzednica Maćkowięta) LMB s. 217–218; Jozef Gierałtowski „Szlachetnemu Felicyanowi Gierałtowskiemu gospodarzowi Małżonka iego prawa Katarzyna z domu Faszewska Roku 1819 dnia 19 Lutego Urodziła Syna ktory (…) Ochrzczony na Jmie Jozef.” (Brzoski Stara Wieś) LMB s. 245–246; Raymund Gierałtowski „Szlachetnemu Karolowi Gierałtowskiemu Gospodarzowi, Małżonka Elżbieta Włostowska dnia 31 Sierpnia rano 1820 R. urodziła Syna. Ten (…) nazwany został: Raymund.” (Wieś Srzednica Maćkowięta) LMB s. 265–266; Antoni Gierałtowski „Szlach. Janowi Gierałtowskiemu Gospodarzowi Małżonka Maryanna Srzednicka dnia 18 Stycznia 1823 wieczorem Urodziła Syna. Ten (…) nazwany został: Antoni.” (Wieś Srzednica Maćkow.) LMB s. 299–300; Paweł Gierałtoski „Szlachetnemu Janowi Gierałtoskiemu gospodarzowi Małżonka iego prawa Anna z domu Mystkoska Roku 1823 Dnia 26 Czrewca Urodziła syna ktory (…) Ochrzczony na Jmie Paweł” (Wies Srzednica Jakubowięta) LMB s. 307–308; Stanisław Gierałtowski „Szlachetnemu Karolowi Gierałtowskiemu Gospodarzowi Małżonka prawa Elżbieta z domu Włostowska Roku 1823 dnia 24 Listopada Urodziła Syna. Tenże (…) Ochrzczony na Jmie Stanisław” (Wieś Srzednica Maćkowięta) LMB s. 315–316; Jan Gierałtowski „Szlachetnemu Felicyanowi Gierałtoskiemu Gospodarzowi Małżonka iego prawa Katarzyna z Domu Faszczanka Roku 1824 dnia 8 Lutego Urodziła Syna ten (…) Ochrzczony na Jmie Jan” (Wieś Brzoski Stare vel Gawrony) LMB s. 317–318; Mateusz Gierałtoski „Szlachetnemu Mikołajowi Gierałtoskiemu Gospodarzowi Małżonka iego prawa Jozefata z Domu Gąsowskich Roku 1824 dnia 19 Miesiąca Wrzesnia Urodziła Syna Tenże (…) nazwany został Mateusz” (Wieś Srzednica Maćkowięta) LMB s. 327–328; Marcin Gierałtowski „Szlach. Wincentemu Gierałtowskiemu Gospodarzowi iego prawa Małżonka Klara z Moczydłowskich Roku 1827 dnia 8 Listopada urodzila Syna, ten (…) nazwany został Marcin” (Brzoski Gawrony) LMB s. 385–386; Paweł Gierałtowski „Szlach Ambrożemu Gierałtowskiemu Gospodarzowi iego prawa Małżonka Maryanna Brzoskowna Roku 1828 dnia urodziła Syna Tenże (…) nazwany został Paweł” (Brzoski Gawrony) LMB s. 387–388; Stanisław Gierałtowski robotnik trzydzieści sześć lat we wsi Janczewo mieszkający 1890, KAUW 288, KAZW 99; Stanisław Gierałtowski trzydzieści lat robotnik we wsi Janczewo mieszkający 1890, KAZW 81; nazwisko utworzone od n. m. Gierałtowice biel., gm. Wieprz (za: NP1, s. 233) formantem -ki.

Forma żeńska: Józefata Gierałtowska „Szlachetnemu Janowi Gierałtowskiemu Rolnikowi gospodarzowi Małzonka iego prawa Franciszka z domu Srzednićkich dnia 28 wieczorem urodziła Corkę, która (..) ochrzczona na Jmie Józefata (Srzednica Maćkowięta)” LMB s. 136–137; Agata Gierałtowska „Szlachetnemu Ambrozemu Gierałtowskiemu rolnikowi gospodarzowi małżonka iego prawa Leonora z domu Białowna Urodziła Corke która (..) Ochrzczona na Jmie Agata” (Wieś Brzoski Stare v. Gawrony) LMB s. 142–143; Urszula Gierałtowska „Szlachetnemu Janowi Gierałtowskiemu Małżonka Franciszka Srzednicka dnia 20. Października 1812. Urodziła w nocy Corkę. Ta (…) nazwana została Urszula.” (Wieś Srzednica Maćkow) LMB s. 150–151; Anniela Gierałtowska „Szlachetnemu Janowi Gierałtowskiemu gospodarzowi rolnikowi Małzonka iego Maryanna z domu Srzednicka Roku 1813 dnia 18 października Urodziła Corkę która (…) Ochrzczona na Jmie Anniela.” (Wieś Srzednica Maćkowięta) LMB s. 165–166; Petronela Gierałtowska „Szlach. Felicyanowi Gierałtowskiemu Gospodarzowi Małżonka Katarzyna Kuleszanka, dnia 26 Czerwca rano 1816 Urodziła Corkę. Ta (…) nazwana została Petronela.” (Wieś Brzoski Stare v Gawrony) LMB s. 209–210; Małgorzata Gierałtowska „Szlachetnemu Janowi Gierałtowskiemu gospodarzowi Małżonka iego prawa Maryanna z domu Srzednickich Roku 1816 Dnia 16 Lipca Urodziła Corkę ktora (…) Ochrzczona na Jmie Małgorzata.” (Srzednica Maćkowięta) LMB s. 211–212; Ursula Gierałtowska „Szlachetnemu Andrzejowi Gierałtowskiemu gospodarzowi Małżonka iego prawa Magdalena z domu Konarzewskich dnia 24 Października Roku 1817 Urodziła Corkę: ktora (…) Ochrzczona na Jmie Ursula.” (Wieś Brzoski Brzezinskie) LMB s. 229–230; Ewa Gierałtowska „Szlachetnemu Ambrozemu Gierałtowskiemu gospodarzowi Małżonka prawa Maryanna z domu Brzoszczanka dnia 28 Grudnia Roku 1818 urodziła Corkę ktora (…) Ochrzczona na Jmie Ewa.” (Brzoski Stare) LMB s. 245–246; Leonora Gierałtowska „Szlachetnemu Karolowi Gierałtowskiemu gospodarzowi Małżonka iego prawa Elżbieta  z domu Włostoska Urodziła Corkę dnia 20 Lutego wieczorem Roku 1819 ktora (…) Ochrzczona na Jmie Leonora.” (Wieś Srzednica Maćkowięta) LMB s. 245–246; Joanna Gierałtowska „Szlachetnemu Janowi Gierłatowskiemu gospodarzowi Małżonka iego prawa Maryanna z Srzednickich Dnia 13 Lipca Roku 1819 Urodziła Corkę ktora (…) Ochrzczona na Jmie Joanna.” (Wieś Srzednica Maćkowięta) LMB s. 249–250; Franciszka Gierałtowska „Szlachetnemu Mikołaiowi Gierałtowskiemu Gospodarzowi Małżonka Jozafata Gąsowska dnia 19 Kwietnia 1820 przed Pułnocą urodziła Corkę, (…) nazwana została: Franciszka.” (Wieś Srzednica Maćkowięta) LMB s. 261–262; Julianna Magdalena Gierałtowska „Szlach. Janowi Gierałtowskiemu Małż. Julianna Mystkowska, dnia 22 Maia wieczorem 1820 Roku urodziła Corkę. Ta (…) nazwana została Jmionami: Julianna Magdalena.” (Wieś Srzednica Jakubowięta) LMB s. 261–262; Maryanna Gierałtowska „Szlach. Jacentemu Gierałtowskiemu Gospodarzowi Małżonka Rozalia Lipska dnia 1Października 1820 Roku rano, urodziła Corkę. Ta (…) nazwana została: Maryanna.” (Wieś Srzednica Maćkowięta) LMB s. 267–268; Karolina Gierałtowska „Szlachetnemu Ambrozemu Gierałtoskiemu gospodarzowi Małżonka iego prawa Maryanna z domu Brzoskow Roku 1821 Dnia 29 Stycznia Urodziła Corkę ktora (…) Ochrzczona na Jmie Karolina” (Wieś Brzoski Stare) LMB s. 275–276; Julianna Gierałtowska „Szlachetnemu Ambrozemu Gierałtoskiemu gospodarzowi Małżonka iego prawa Maryanna z domu Brzoskowna Roku 1823 Dnia 15 Lutego Urodziła Corkę ktora (…) Ochrzczona na Jmie Julianna” (Wieś Brzoski Stare) LMB s. 301–302; Anna Gierałtowska „Roku 1823 dnia 6 Sierpnia Szlach. Januaremu Gierałtowskiemu Małżonka iego prawa Rozalia z Lipskich Urodziła Corkę Ta (…) Ochrzczona na Jmie Anna.” (Wieś Srzednica Maćkowięta) LMB s. 309–310; Franciszka Gierałtoska „Szlachetnemu Andrzejowi Gierałtoskiemu Gospodarzowi Małżonka iego prawa Magdalena z Domu Konarzeskich Roku 1824 dnia 19 Miesiąca Wrzesnia Urodziła Corkę Taż (…) nazwana została Franciszka” (Wieś Brzoski Brzezinskie) LMB s. 327–328; Agnieszka Gierałtowska „Szlachetnemu Ambrozemu Gierałtowskiemu Gospodarzowi, Małżonka iego prawa Maryanna z Domu Brzoscina Dnia 20 Miesiąca Stycznia Urodziła Corkę Taż (…) nazwana została Agnieszka” (Wieś Brzoski Stare v Gawrony) LMB s. 337–338; Franciszka Gierałtowska „Szlachetnemu Janowi Gierałtowskiemu Gospodarzowi Małżonka Jego prawa Maryanna z Domu Srzednickich Dnia 22 Lipca Urodziła Corkę Ta (…) Nazwana Została Franciszka” (Wieś Srzednica Maćkowięta) LMB s. 349–350; Maryanna Gierałtowska „Szlachetnemu Janowi Gierałtowskiemu Gospodarzowi Małżonka iego prawa Joanna Mystkowska urodziła Corkę Roku 1826 dnia 18 Stycznia. Ta (…) nazwana została Maryanna” (Srzednica Jakubowięta) LMB s. 365–366; Barbara Gierałtowska „Szlachet. Jacentemu Gierałtowskiemu Gospodarzowi iego prawa Małżonka Rozalia z domu Lipskich Roku 1826 dnia 5 Grudnia Urodziła Corkę Ta (…) ochrzczona została na Jmię Barbara” (Srzednica Maćkowięta) LMB s. 371–372; Karolina Gierałtowska „Janowi Gierałtowskiemu Gospodarzowi iego Małżonka prawa Joanna z Mystkowskich Roku 1827 dnia 20 Września urodziła Corkę Ta (…) nazwana została Karolina” (Srzednica Jakubowięta) LMB s. 383–384; Weronika Gierałtowska „Szlach Janowi Gierałtowskiemu Gospodarzowi iego prawa Małżonka Maryanna z Srzednickich Roku 1828 dnia 28 Stycznia urodziła Corkę. Ta (…) nazwana została Weronika” (Srzednica Maćkowięta) LMB s. 387–388; Krystyna Gierałtowska „Szlachetnemu Karolowi Gierałtowskiemu gospodarzowi iego prawa Małżonka Elżbieta z Włostowskich Roku 1828 dnia 18 Marca urodziła Corkę ta (…) nazwana została Krystyna” (Srzednica Maćkowięta) LMB s. 389–390; Anna Gierałtowska żona Stanisława z domu Zalewska trzydzieści pięć lat 1890, KAUW 288; Marianna Gierałtowska córka Stanisława i Anny w Janczewie urodzona 1890, KAUW 288 (związek małżeński z Franciszkiem Kopańskim w Łomży 18/31.01.1910).

(GIERES) Forma żeńska: Giersowa 1732, LMŁc 564; gw. giersz ‘gatunek rośliny’ (NP1, s. 228).

GIERSONOWICZ: Szmul Giersonowicz arendarz 1809, KAUŁ 233; występuje w AŻP
s. 124; nazwisko utworzne prawdopodobnie od por. Gerszon formantem –owicz.

GIERWAT: Anna Gierwat 1697, LBŁ 132; nazwisko utworzone od por. Gerwat.

Forma żeńska: Jadwiga Gierwatowa 1700, KAŚŁ 221; Marianna Gierwatowa 1758, LMS 2202.

GIESEK//GIĘSEK: Jadwiga Giesek 1638, LBŁc 1470; Grzegorz Gięsek 1653, LBŁc 2838; nazwisko utworzone od ap. giez ‘owad gryzący’ (za: NP1, s. 234) formantem –ek.

GIEZKO: Agnieszka Giezko 1627, LBŁc 181; nazwisko utworzone od giez (za: SEM cz. 1, s. 74) formantem –ko.

GIZA: Dorota Giza 1618, LBŁ 822; Bartłomiej Giza 1634, LBŁ 1038; Elżbieta Giza 1655, LBŁ 2991; nazwisko utworzone od giża ‘noga świńska lub wołowa’, ps. gyža ‘narośl, guz’ (za: SEM cz.1, s. 74).

GLADIATOR: Dorota Gladiatoris 1641, LBŁ 1738; nazwisko utworzone od łac. gladiator ‘rzemieślnik wyrabiający miecze’ (za: NMK s. 135).

GLEBOWSKI: Stanisław Glebowski 1887, KOPŁ 45; Stanisław Glebowski 1896, KS; nazwisko utworzone od im. Gleb im. w Kościele wsch. (NP1, s. 237) formantem –owski.

Forma żeńska: Eugenia Glebowska żona dowódcy Łomżyńskiej Brygady oddzielnego korpusu Pogranicznej Straży porucznika Aleksandra 1904, AUPśT 25; Halina Glebowska córka porucznika Częstochowskiej Brygady Pogranicznej Straży Jerzego syna Eugrafa zmarła od ropnego zapalenie ucha środkowego 1909, AZPśT 24a.

GLINKA: Albert Glinka 1613, MBŁ 1204; Walenty Glinka – podpisany pod aktem z listopada 1672 r., ASŁ; Antoni Glinka na Jarzyłach Glinkach – sędzia ziemski łomżyński, poseł na sejm w 1740 r.; pisarz ziemski i grodzki łomżyńskipodpisany pod instrukcją dla posłów do rosyjskich generałów w 1748 r.; kandydat wybrany na sejmiku w r. 1754 do wakującego podkomorstwa urzędu ziemskiego łomżyńskiego; starosta makowski 1764 r.; poseł na sejm konwokacyjny wybrany przez szlachtę podczas sejmiku w Łomży w 1764 r., ASŁ; nazwisko utworzone od ap. glina (za: SEM cz. 1, s. 75) formantem –ka.

GLICZ (GLIC): Ludwik Glicz 1819, KAZŁ 33; nazwisko utworzone od stp. ap. glicza ‘rodzaj szpilki do upinania włosów’ (za: NP1, s. 238).

GLINICKI: Stanisław Glinicki 1876, WPRŁ 46; nazwisko utworzone od n. m. Maz: Glinice, wsi w dawnym pow. wyszogrodzkim, w par. Kobylniki, dziś zaginionej (za: SEM cz. 3, s. 48).

GLINKA: Jankiel Glinka 1896, KS; Antoni Glinka, Władysław Glinka stowarzyszeni z guberni łomżyńskiej mający prawo uczestniczenia w zebraniu okręgowym Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Łomży dnia 14 kwietnia 1910 roku o godzinie 10 rano WP 2/1910; nazwisko utworzone od glina (za: SEM cz. 1, s. 75) formantem –ka lub od glina, glinka ‘glinianka; o maści końskiej: koloru gliny’ (za: SHNO t. I, s. 96).

GLINKOWSKI: Michał Glinkowski 1887, KOPŁ 182; nazwisko utworzone od por. Glinka.

GLIŃSKI: Gdal Meierowicz Gliński wyrobnik 1832, APŁ z. 169; Gold Mejerowicz Gliński furman 1840, APŁ z. 169; Edward Gliński 1878, KOPŁ 261; Rajmund Glinski ojciec chrzestny Zofii Wisniewskiej 1890, KAUW 20; Franciszek Glinski ojciec Marianny mąż Franciszki z Karpinskich 1890, KAMW 51; Adam Glinski zmarły ojciec zmarłej Katarziny Lipinskiej mąż zmarłej Jadwigi 1890, KAZW 31; Szmul Gliński 1896, KS; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp: Glinno, wieś w dawnym pow. poznańskim w parafii Chojnica, dziś zaginiona; Młp: Glinnik, dziś Glinik, część wsi Trzciana, tarn., gm. Żegocina; Glinnik, dziś Nowy Glinnik, krośn., gm. Tarnowiec (za: SEM cz. 3., s. 49) formantem –ski.

Forma żeńska: Klementyna Wisniewska żona Ludwika z domu Glinska dwadzieścia cztery lata 1890, KAUW 20; Katarzyna Glinska matka chrzestna Zofii Wisniewskiej 1890, KAUW 20; Katarzyna Glinska matka chrzestna Bronisławy Szulc 1890, KAUW 126; Forma żeńska: Franciszka Glinska matka Marianny żona Franciszka z domu Karpinska 1890, KAMW 51; Marianna Glinska panna posadnica rolna dziewiętnaście lat urodzona i zamieszkała przy rodzicach w WIźnie 1890, KAMW 51;Jadawiga Glinska zmarła matka zmarłej Katarziny Lipinskiej żona zmarłego Adama 1890, KAZW 31; Katarzina Lipinska posadnica rolna pięćdziesiąt siedem lat urodzona i zmarła w Wiźnie córka zmarłych Adama i Jadwigi Glinskich żona Józefa 1890, KAZW 31;Antonina Glinska córka włościanina wsi Rostki gminy Jedwabno powiatu Kolneńskiego Macieja panna wyznania rzymskokatolickiego 1908, AMPśT 3

GLISZCZYŃSKI: Franciszek Gliszczyński z professyi piekarz 1809, KAŚŁ 46; Franciszek Gliszczyński 1810, KAUŁ 324; nazwisko utworzone od n. m. Gliszcz bydg., gm. Sicienko (NP1, s. 238) formantem -yński.

GLOGER: Zygmunt Gloger, stowarzyszony z guberni łomżyńskiej mający prawo uczestniczenia w zebraniu okręgowym Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Łomży dnia 14 kwietnia 1910 roku o godzinie 10 rano WP 2/1910; nazwisko utworzone od n. m. Głogów Śląsk; zgerm. Glogar (za: NP1, s. 239).

GLÜTZ: Krystyan Glütz, farbarz… w Łomży zamieszkały 1830, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 57; nazwisko utworzone od niem. n. os. Glotz, Gltöz, te od im. na Hlut- (za: NP1, s. 239).

GŁAZEK: Krystyna z Głazkow 1815, KAMŚ 14: „(…) uczciwych Pawła i Krystyny z Głazkow Piechocińskich małżonków gospodarzy rolnych we wsi Siedliskach gminie C(z)yzewskiej zamieszkałych ateraz w służbie w Jakaci zamieszkała (…) córka”; nazwisko utworzone od ap. głaz (za: NP1, s. 240).

GŁAŻEWSKI: Jan Głażewski – uczestnik sejmu antekonwokacyjnego w Łomży, obradującego 6 lutego 1764 r. w związku z elekcją następcy zmarłego Augusta III króla Polski, ASŁ;Adam, Piotr Głażewski 1823, KAMŚ 15: „(…) stawił się urodzony Mikołay Głażewski szlachcic wdowiec (…) metryką (…) z ksiąg kościoła piskowskiego (…) urodzonych Adama Głażewskiego (…) i Julianny z Gocłowskich (…) małżonkow szlachty gospodarzy rolnych dziedzicow cząstkowych w wsi Budziskach gminie lubotyńskiey (syn) (…) wprzytomności urodzonych (…) Piotra Głażewskiego (…) w wsi Strzeszewie (…) szlachty gospodarzy rolnych dziedzicow cząstkowych”;Franciszek Głażewski, stowarzyszony z guberni łomżyńskiej mający prawo uczestniczenia w zebraniu okręgowym Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Łomży dnia 14 kwietnia 1910 roku o godzinie 10 rano WP 2/1910; nazwisko utworzone od n. m. Głażewo ostroł., gm. Różan (za: NP1, s. 240).

GŁĘBOCKI//GŁEMBOCKI: Joannes Głębocki–1627, ASŁ; Adamus Głębocki–1628; 1629, ASŁ; Stanislaus Głębocki–1628, ASŁ; Mateusz Głębocki–podpisany pod aktem z listopada 1672 r., ASŁ; Franciszek Głębocki 1703, LBŁ 732; Jan Głębocki z Jastrząbki–uczestnik konfederacji generalnej ziemi łomżyńskiej w 1767 r., ASŁ;Wawrzyniec Głębocki 1815, KAMŚ 18: „(…) wprzytomności urodzonych Wawrzeńca Głębockiego (…) gospodarzy z rolnictwa żyjących (Szabły Stare)”; Wawrzyniec Głębocki 1816, MŚ 23: „(…) wprzytomności urodzonych Wawrzeńca Głębockiego (…) gospodarzy rolnych (Szabły Stare)”; Adam Głęmbocki 1816, KAMŚ 5′: „(…) wprzytomności urodzonych (…) Adama Głęmbockiego (…) w Strzeszewie (…) gospodarzy rolnych”; Stanisław, Adam Głembocki 1816, KAMŚ 28: „(…) wprzytomności urodzonych Stanisława Głembockiego (…) Adam(a) Głembocki(iego) (…) gospodarzy rolnych (Strzeszewo)”; Hilary Głembocki 1816, KAMŚ 30: „(…) niegdy Pawła Szabłowskiego małzonkow (sic!) gospodarzy rolnych z rolnictwa zyiących we wsi Truszkach Pikulach (…) od kilku lat zmarłych (sic!) (…) i zyiącey Ewy z Truszkowskich teraz drugim slubem Hylarego Głembockiego żony”; Kazimierz, Franciszek, Adam Głembocki, Wawrzyniec i Katarzyna Głemboccy 1816, KAMŚ 32: „(…) stawił się urodzony Kazimierz Głembocki małoletni (…) niegdy Wawrzeńca i Katarzyny z Tyskow małzonkow Głembockich gospodarzy z rolnictwa zyiących we wsi Kaczynku gminie szumowskiey (…) zmarłych na tym ze gospodarstwie przy swym bracie Franciszku Głembockim w asystencyi tegosz stawaiący syn (…) wprzytomności urodzonych Franciszka (…) Adama Głembockiego (…) gospodarzy rolnych”; Bonifacy Głembocki 1817, KAMŚ 65: „(…) wprzytomności urodzonych Bonifacego Głembockiego (…) gospodarzy rolnych (Ratowo Stare, Jastrząbka Młoda”; Paweł, Maciej Głembocki 1817, KAMŚ 66: „(…) stawił się urodzony Paweł Głembocki (…) niegdy urodzonego Macieia Głembockiego gospodarza z rolnictwa zyiącego we wsi Kaczynku gminie szumowskiey (…) syn”; Julianna z Głembockich, Stanisław Głembocki 1817, KAMŚ 70: „(…) urodzonych Joachyma i Juliany z Głembockich Jakackich małzonkow gospodarzy zrolnictwa zyiących we wsi Strzeszewie (…) syn (…) wprzytomności urodzonych Stanisława Głembockiego (…) gospodarzy rolnych”; Elżbieta z Głębocki(ch) 1818, KAMŚ 22: „(…) niegdy urodzonych Jana i Elzbiety z Głębocki(ch) Tyszkow małzonkow gospodarzy rolnych we wsi Strzesewie (…) corka”; Paweł Głębocki 1818, KAMŚ 23: „(…) wprzytomności urodzonych Pawła Głębockiego (…) gospodarzy rolnych we wsi Truszkach Krukach”; Wiktor i Apolonia Głemboccy 1818, KAMŚ 26; Elżbieta z Głębockich 1819, KAMŚ 56: „(…) urodzonych Jana Tyszki gospodarza z rolnictwa zyiącego we wsi Strzesewie (…) i niegdy Elzbiety z Głębockich (…) przy swym oycu zamieszkała corka”; Stanisław Głębocki 1819, KAMŚ 58: „(…) wprzytomności urodzonych Stanisława Głębockiego (…) gospodarzy rolnych (…) we wsi Strzeszewie”; Paweł Głębocki 1819, KAMŚ 62: „(…) wprzytomności urodzonych Pawła Głębockiego (…) gospodarzy rolnych we wsi Truszkach Krukach”; Paweł Głembocki 1819, KAMŚ 10: „(…) wprzytomności urodzonych (…) Pawła Głembockiego (…) gospodarze rolni we wsi Truszkach Krukach zamieszkali”; Julianna z Głembockich 1819, KAMŚ 6: „(…) niegdy urodzonych czyli żyiących (sic!) Joachima Jakackiego gospodarza zrolnictwa zyiącego we wsi Strzesewie zamieszkałego i niegdy Julianny z Głembockich Jakackiey (…) zmarłey (…) przy swym oycu zamięszkała corka”;Paweł Głębocki 1820, KAMŚ 46: „(…) wprzytomności urodzonych Pawła Głębockiego (…) we wsi Truszkach (…) gospodarzy rolnych”; Wawrzyniec Głębocki 1820, KAMŚ 49: „(…) wprzytomności urodzonych (…) Wawrzenca Głębockiego (…) wszystkich wspomnianych gospodarzy rolnych we wsi Szabłach”; Adam, Marcin, Walenty Głębocki 1820, KAMŚ 5: „(…) stawił się urodzony Adam Głębocki (…) w wsi Głęboczu gminie szumowskiey na gospodarstwie zamięszkały dziedzicznym rolnik (…) niegdy Marcina Głębockiego i Ewy z Jastrzębskich w wsi Głębociu Małym dziedzicznych rolnikow zmarłych spłodzonym synem (…) a panną Maryanną Głębocką (…) przy rodzicach zostaiącą urodzonego Adama Głębockiego i Magdaleny z Grzeczkowskich w wsi Strzeszewie na gospodarstwie rolnym dziedzicznym zamieszkałych małzonkow (…) corka (…) wprzytomności urodzonych Walentego Głębockiego (…) brata rodzonego wstępuiącey”; Paweł Głębocki 1821, KAMŚ 21: „(…) stawiła się panna Maryanna Choynowska (…) w assystencyi stryia swego Pawła Głęboskiego wteyze wsi osiadłego (Grabowo) (…) wprzytomności urodzonych (…) Pawła Głębockiego (…) gospodarzy rolnych osiadłych”; Paweł, Michał Głębocki 1821, KAMŚ 24: „(…) stawił się urodzony Paweł Głębocki (…) wwsi Głęboczu Małym czyli Kaczynku osiadły (…) gospodarz rolny dziedzic cząstkowy wdwowiec (…) niegdy urodzonych Michała Głębockiego i Agnieszki z Zarębow gospodarzy rolnych (…) syn”; Paweł Głębocki 1821, KAMŚ 28: „(…) wprzytomności urodzonych Pawła Głębockiego (…) wwsi Truszkach Sapkach osiadłych gospodarzy rolnych cząstkowych”; Paweł, Wawrzyniec Głębocki 1823, KAMŚ 9: „(…) w przytomnosci (…) Pawła Głębockiego (…) wwsi Jakaci Borkach (…) Wawrzenca Głębockiego (…) w wsi Szabłach Starych (…) szlachty gospodarzy rolnych dziedzicow cząstkowych”; Ewa z Głębockich 1823, KAMŚ 16: „(…) metryką (…) z ksiąg kościoła szczepankowskiego (…) urodzonych niegdy Rocha Zebrowskiego i zyiącey Ewy z Głębockich (…) szlachcianki w wsi Strzeszewie na gospodarstwie rolnem (…) przy matce syn”; Paweł Głębocki 1823, KAMŚ 18: „(…) w przytomnosci urodzonych Pawła Głębockiego (…) w wsi Borkach (…) osiadłych szlachty gospodarzy rolnych dziedzicow cząstkowych”; Wawrzyniec Głębocki 1823, KAMŚ 26: „(…) w przytomnosci urodzonych Wawrzeńca Głębockiego (…) w Duchnach szlachty dziedzicow”; Paweł Głębocki 1824, KAMŚ 11: „(…) wprzytomnosci urodzonych Pawła Głębockiego (…) w wsi Borkach osiadłego”; Paweł, Adam Głębocki 1824, KAMŚ 12: „(…) stawił się urodzony Paweł Głębocki młodzian niezeniaty (…) w wsi Strzeszewie u wstępuiącey znim wsłuzbie za parobka zostaiący (…) urodzonych Adama Głębockiego (…) i niegdy Elzbiety z Brulinskich zmarłey w wsi Kaczynku (…) syn”;Paweł Głębocki 1824, KAMŚ 26: „(…) wprzytomnosci urodzonych iako to Pawła Głębockiego (…) szlachty w wsi Jakaci Borkach osiadłych rolnikow”; Adam Głębocki 1824, KAMŚ 32; Michał Głębocki 1824, KAMŚ 34: „(…) w przytomnosci urodzonych (…) Michała Głębockiego (…) z Strzeszewa”; Agnieszka z Głębockich 1824, KAMŚ 38: „(…) szlachcianka dziedziczka cząstkowa w wsi Brolinie osiadła (…) urodzonych niegdy (…) Wawrzenca Brolinskiego i Agnieszki z Głębockich małzonkow corka”; Michał, Adam, Joachim, Stanisław, Paweł, Kazimierz Głębocki, Ewa z Głębockich 1824, KAMŚ 43: „(…) stawił się urodzony Michał Głębocki kwaler (…) szlachcic w wsi Strzeszewie osiadły dziedzic rolny (…) urodzonych niegdy Adama Głębockiego i Ewy z Grzeszczakow szlachty małzonkow syn (…) stawiła się (…) panna (…) szlachcianka (…) wteze wsi (Strzeszewo) przy matce (…) urodzonych Rocha Zebrowskiego i zyiącey Ewy z Głębockich (…) małzonkow szlachty rolnych corka (…) wprzytomnosci urodzonych Jachyma Głębockiego z Kaczynka (…) Stanisława Głębockiego (…) Pawła Głębockiego (…) z Strzeszewa Kazimierza Głębockiego (…) z Truszkow Pikulow szlachty dziedzicow cząstkowych rolnych”; Adam Głębocki 1825, KAMŚ 5; Franciszka z Głębockich 1825, KAMŚ 9: „(…) szlachcianka z wyrobnych rąk żyiąca w wsi Chomentowie w obowiązkach służby zostaiąca urodzonych Wojciecha (…) i Franciszki z Głębockich (…) małżonkow Saniewskich szlachty wyrobnikow w wsi Borkach zamieszkałych corka”; Stanisław Głębocki, Magdalena z Głębockich 1826, KAUMZŚ 13: „(…) wprzytomności świadków (…) Stanisława Głębockiego (…) szlachty rolnych (…) w wsi Strzeszewie (…) zamięszkałych (…) zawarte zostało (…) małżeństwo między Mateuszem Tyszką szlachcicem rolnikiem w wsi Strzeszewie zamięszkałym wdowcem po zmarłey Magdalenie z Głębockich”; Franciszek Głębocki, Adam i Małgorzata Głęboccy 1826, KAUMZŚ 22: „(…) zawarte zostało (…) małżeństwo między Franciszkiem Głębockim młodzianem szlachcicem rólnym w wsi Głęboczu małym parafii szumowskiey zamięszkałym urodzonym wtey że wsi z Adama i Małgorzaty z Jańkowskich małżonków Głębockich wtyże wsi zamięszkałych”; Paweł Głębocki 1827, KAUMZŚ 4: „(…) wprzytomności swiadkow Pawła Głębockiego z Konopk (…) szlachty rolnikow w wsi powyż osiadłych”; Paweł Głębocki 1827, KAUMZŚ 10: „(…) wprzytomności świadków Pawła Głębockiego (…) szlachty rólnych wwsi Jakaci Borkach osiadłych”; Konstanty Głębocki, Szlachcic…z Łomży 1830, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 175; Jan Głębocki, Szumowo Zaręby Jartuzy, był w bandzie Mystkowskiego 14.03.1865, PPŁ 1301; Ludwik Głębocki Szumowo Żochowo, nadzór policyjny 12.06.1865, PPŁ 1313; Andrzej Głębocki syn Aleksandra włościanin wsi Zaręby 1887, AMPśT 7; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp: Głęboczek, pozn., gm. Murowana Goślina; Maz: Głębociec, dziś Głębocz Wielki, łomż., gm. Szumowo; Krpłd: Głębokie, krośn., gm. Rymanów (za: SEM cz. 3, s. 49) formantem –cki lub n. os. Głębok, Głęboki, też n. m. Głębokie m.in. w pow. inowrocławskim, średzkim (za: NMK s. 137) formantem –cki.

Forma żeńska: Katarzyna Głębocka 1709, LBŁc 1283; Marianna Głębocka 1743, LMŁ 1051; Rozalia Głębocka 1818, KAMŚ 16: „(…) urodzonego Jana Wysockiego gospodarza zrolnictwa zyiącego we wsi Grabowie (…) i niegdy Rozalii Głębockiey (…) przy swym oycu zamieszkały syn”; Agnieszka Głembocka 1818, KAMŚ 26: „(…) stawiła się panna Agnieszka Głembocka małoletnia lat dziewietnaście (…) niegdy Wiktoria i Apolonii z Sabłowskich Głembockich gospodarzy zrolnictwa zyiących we wsi Szabłach Starych (…) przy swym bracie zamieszkała (…) corka”;Marianna Głębocka 1820, KAMŚ 5;Anna Głębocka 1824, KAMŚ 32: „(…) stawiła się także pani Anna z Jastrzębskich Głębocka szlachcianka rolniczka w wsi Strzeszewie osiadła dziedziczka (…) wdowa po zmarłym Adamie Głębockim”; Franciszka Głębocka 1825, KAMŚ 5: „(…) stawiła się także panna Franciszka Głębocka szlachcianka (…) w (…) Strzeszewie przy matce (…) urodzonych niegdy Adama Głębockiego i żyiącey Anny z Jastrzębskich (…) małżonkow corką (…) na gospodarstwie”; Ludwika Głębocka 1870, KAŚŁc 19; Józefa Głębocka 1876, WPRŁc 168.

GŁODOWSKI: Albertus Głodowski – 1582, ASŁ; Nicolaus Głodowski – 1601, ASŁ; Nicolaus Głodowski z Wielkich Kołaków 1603; 1613, ASŁ; Jan Głodowski – 1603, ASŁ; nazwisko utworzone od n. m. Głodowo Maz. (NP1, s. 241).

GŁOWACKI: Andrzej Głowacki syn Jana asesor kolegialny 1880, AUPśT 29; Roman Głowacki syn Platona listonosz Łomżyńskiego Urzędu Pocztowo-Telegraficznego 1904, AMPśT 6; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp.: Głowaczewice, wieś w dawnym woj. sieradz., parafii Główczyn, dziś zagin. (za: SEM cz. 3., s. 49) formantem -cki lub od n. os. Głowacz ‘rodzaj miecza z wielką rękojeścią’, ‘gat. rośliny, tj. bławatka albo łopianu lub ryby’, też od n. m. Głowacz, Głowaczewo w pow. wałeckim (za: NMK s. 137) formantem -ski.

Forma żeńska: Aniela Głowacka niezamężna robotnica dwadzieścia pięć lat w Wiźnie mieszkająca 1890, KAUW 130;

GŁOWACZ: Kazimierz Głowacz 1677, LBŁc 500; Jan Głowacz 1685, LBŁc 874; Jośk Nochymowicz Głowacz wyrobnik 1828, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od głowacz ‘człowiek z wielką głową, człowiek rozumny’, ‘gat. rośliny lub ryby’ (za SHNO t. 1, s. 96); por. też Głowacki.

GŁOWIŃSKI: Władysław Głowiński 1866, KAZŁ 281; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp: Głowino, Głowina, dziś Głowin, tor., gm. Zbiczno; Maz: Głowno, łódz., miasto (za: SEM cz. 3, s. 49) formantem –ski.

(GŁÓD) Forma żeńska: Katarzyna Głodzina 1611, MBŁ 874; nazwisko utworzone od ap. głód (za: SEM cz. 1, s. 75) formantem –ina.

GŁÓWKA: Zygmunt Głowka sklarz conversus ex Luteranismo, bywał Burmistrzem y Cechmistrzem 1740, LMŁ 912; nazwisko utworzone od ap. głowa (za: SEM cz. 1, s. 76) formantem –ka.

GNATOWSKI: Stanisław Gnatowski, Kossaki Kołaki, tajny nadzór za pobyt za granicą, 23.07.1857, PPŁ 181; Piotr Gnatowski, Szczepankowo Uśnik, był w bandzie Mystkowskiego 14.03.1865, PPŁ 1305; Piotr Gnatowski 1865, KAZŁ 231; nazwisko utworzone od n. m. Maz: Gnatowice, dziś Stare Gnatowice, warsz., gm. Kampinos (za: SEM cz. 3, s. 50); od n. os. Gnat formantem –owski (za: NMK s. 139) lub od n. m. Gnaty (za: SHNO t. I, s. 97).

GNIAZDOWSKI: Jan i Józef Gniazdowscy–uczestnicy sejmu antekonwokacyjnego w Łomży, obradującego 6 lutego 1764 r. w związku z elekcją następcy zmarłego Augusta III króla Polski, ASŁ;Jan Gniazdowski, Jakub i Teresa Gniazdowscy 1816, KAMŚ 6: „(…) stawił się Jan Gniazdowski (…) niegdy urodzonych Jakoba i Teresy z Sokołowskich Gniazdowskich małżonków we wsi Budziskach gminie Lubotyńskiey zamieszkałych (…) na tym ze gospodarstwie (…) syn (…) wdowiecz”;Elżbieta z Gniazdowskich 1820, KAMŚ 14: „(…) urodzonych Antoniego Jastrzębskiego i Elżbiety z Gniazdowskich małzonkow gospodarzy rolnych w wsi Goskach gminie piskowskiey (…) syn”; Piotr Gniazdowski, Kunegunda z Gniazdowskich 1821, KAMŚ 22: „(…) urodzonego Piotra Gutowskiego i niegdy Kunegundy z Gniazdowskich małzonkow gospodarzy rolnych dziedzicow cząstkowych wteyze wsi (Jastrząbka Młoda) osiadłych (…) syn”; Wojciech, Ignacy Gniazdowski 1821, KAMŚ 24: „(…) stawił się urodzony Woyciech Gniazdowski młodzian (…) wwsi Goskach (…) przy oycu osiadły (…) urodzonych Jgnacego Gniazdowskiego i niegdy Klary z Tyszkow małzonkow gospodarzy rolnych dziedzicow cząstkowych (…) syn (p. Piski)”; Kunegunda z Gniazdowskich 1824, KAMŚ 8: „(…) urodzonych Piotra Gutowskiego zmarłego i zyiącey Kunegundy z Gniazdowskich (…) malzonkow szlachty dziedzicow cząstkowych rolnikow w wsi Jastrząbce Młodey osiadłych (córka)”;Sylwester Gniazdowski, Lubotyń Gniazdowo, „był w bandzie”, 15.03.1866, PPŁ 149; Alexander Gniazdowski 1867, KAZŁ 63; Jan Gniazdowski 1878, KOPŁ 252; Dionizy Gniazdowski 1896, KS 324; Damian Gniazdowski, Karol Gniazdowski, stowarzyszeni z guberni łomżyńskiej mający prawo uczestniczenia w zebraniu okręgowym Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Łomży dnia 14 kwietnia 1910 roku o godzinie 10 rano WP 2/1910; nazwisko utworzone od n. m. Maz: Gniazdowo, ostroł., gm. Stary Lubotyń (za: SEM cz. 3, s. 50); też od n. os. Gniazdo formantem –owski lub n. m. Gniazdów w pow. będzińskim albo Gniazdowo, wsi szlacheckiej w pow. łomżyńskim (za: NMK s. 139).

Forma żeńska: Maria Gniazdowska 1878, KOPŁ 96.

(GNIEWO(W)SKI) Forma żeńska: Anna Gniewoska 1868, KAŚŁ 44; Aniela Gniewowska matka chrzestna Kazimierza Jonkina 1890, KAUW 50; nazwisko utworzone
od n. m. Wlkp: Gniewowo, leszcz., gm. Śmigiel (za: SEM cz. 3, s. 50) formantem –ski.

GOBEC: Michał Gobec 1896, KS; nazwisko utworzone od niem. n. os. Gobbo, ta od im. na Got– lub też od rdzenia gob– ‘bogaty’, znanego z j. wsł. (NP1, s. 245) formantem –ec.

GOCŁAWSKI: Szymon Goczławski 1635, LBŁ 1293; Marcel Gocławski, Szumowo, 13.11.1865, PPŁ 173; nazwisko utworzone od n. m. Krpłd: brak n. m. (za: SEM cz. 3, s. 50).

GOCŁOWSKI: Tomasz Goc(z)łowski – sędzia nurski, przewodniczący obradom sejmiku
w 1659 r. w sprawie „deputatów wojskowych z asygancyami od skarbu rzeczyp. wydanemi nagłemi egzekucyami na dzień dzisiejszy zgromadzeni chcąc od tak nagłych i prędkich egzekucyej ich. pp. wojskowych zatrzymać”; sędzia nurski i podstarości grodzki, wybrany na posła „na konwokacyą samodzielną w Warszawie” w 1662 r.; „po kilkakroć nam na sejmach długo trwających cum magnodispendio życzliwie służył, chcąc jmci te koszty jakokolwiek regratificari, pozwoloną od nas gratyfikacyą od jmp. Wawrzeńca Grabia jako administratora czopowego przeszłorocznego odebrać pozwoliliśmy”(fragment z aktu z r. 1663); wybrany na deputata podczas obrad sejmiku w 1665 r.; wybrany na posła podczas sejmiku w grudniu 1670 r.; wybrany spośród szlachty na zjeździe w grudniu 1671 r. na posła na sejm walny; poseł na sejm w r. 1672, ASŁ; Piotr i Barbara Gocłowscy 1817, KAMŚ 55; Franciszek Gocłowski, Karol i Ewa Gocłowscy 1817, KAMŚ 60: „(…) stawił się urodzony Franciszek Gocłowski pełnoletni (…) niegdy urodzonych Karola i Ewy z Boguskich Gocłowskich małzonkow we wsi Boguszycach Zagrobach gminie Sczepankowskiej (…) zamieszkałych i tam zeod lat kilku zmałych aterasz zsłużby utrzymuiący się syn”;Julianna z Gocłowskich 1823, KAMŚ 15: „(…) metryką (…) z ksiąg kościoła piskowskiego (…) urodzonych Adama Głażewskiego (…) i Julianny z Gocłowskich (…) małżonkow szlachty gospodarzy rolnych dziedzicow cząstkowych w wsi Budziskach gminie lubotyńskiey (syn)”; Piotr Gocłowski 1825, KAMŚ 17; Marcel Gocławski, Szumowo, 13.11.1865, PPŁ 173; ; nazwisko utworzone od n. m. Gocłowo płoc. Gm. Bulkowo; Gocły ostroł. gm. Czerwin (za: SEM cz. 3., s. 50).

Froma żeńska: Łucja Gocłowska 1817, KAMŚ 55: „(…) stawiła się panna Lucya Gocłowska (…) urodzonych Piotra i Barbary z Strzesewskich Gocłowskich małzonkow gospodarzy z rolnictwa zyiących we wsi Duchnach Starych (…) corka”;Ewa Gocłowska 1825, KAMŚ 17: „(…) stawiła się także panna Ewa Gocłowska (…) szlachcianka w wsi Duchnach Starych przy rodzicach zostaiącą (…) urodzonych Piotra Gocłowskiego (…) i Barbary ze Strzeszewskich (…) małżonkow szlachty gospodarzy rolnych w wsi Duchnach Starych osiadłych corka”.

GODACZEWSKI: Joannis Godaczewski advocati et vice notari Lomzensis 1526, APB zbiór Kapicjana; Grzegorz Godaczewski 1619, LBŁ 1035; Albert Godaczwski 1629, LBŁ 569: nazwisko utworzone prawdopodobnie od ps. goditi ‘robić coś w stosownym czasie, dopasowywać, czynic odpowiednim’, godzić (się) ‘być stosownym, przydatnym, mieć wartość, zgadzać się’, też godzić ‘nastawać na kogoś’ (za: SEM cz. 1, s. 77) formantem –ewski.

GODLEWSKI: Tomasz Godlewski–pisarz ziemski łomżyński, sędzia grodzki nurski 1688; pisarz ziemski 1710, ASŁ; Walenty Godlewski–wiceregent kancelarii łomżyńskiej z ostrołęckiego odnotowany w akcie z 21 X 1710 r.ASŁ; Jarosław Godlewski–pisarz ziemski i grodzki zambrowski, konsyliarz pow. zambrowskiego, 1734 r., ASŁ; Kazimierz Gozdawa Godlewski–podstarosta i sędzia grodzki zambrowski, regent ziemski i grodzki zambrowski, konsyliarz pow. zambrowskiego 1734, ASŁ; Jakub Gozdawa Godlewski–pisarz grodzki i ziemski zambrowski, poseł ziemi łomżyńskiej do najj. króla jm. Augusta III p.n.m. z sejmiku ziemi łomżyńskiej obrany w Łomzie in solito consiliorum loco dnia 21 miesiąca lipca r.p. 1735, ASŁ; Piotr Józef GozdawaGodlewski–powojewodzi ziemi łomżyńskiej, kandydat wybrany na sejmiku w r. 1754 do wakujących podkomorstwa urzędów ziemskich łomżyńskich, ASŁ; Ignacy Gozdawa Godlewski–burgrabia grodzki zambrowski wyznaczony przez sejmik łomżyński „do egzakcyi” podatków z pow. zambrowskiego 1764 r.; regent ziemski i grodzki zambrowski, konsyliarz wybrany na sejmiku w r. 1766; powołany przez sejmik 1766 r., „ażeby zaś żadne tranzakcye niniejszej konfederacyi przeciwne przyjmowane nie były, tedy prospiciendo authoritate konfederacyi mocą tejże w ziemi naszej i grodach do niej należących in dispositorem acta tam terrestria, quam castrensia aż do rozwiązania niniejszej konfederacyi w grodzie zambrowskim oddajemy” ; konsyliarz konfederacji ziemi łomżyńskiej w 1767 r., „podwojewodzy ziemi łomzieńskiej” w 1767 r.; podstarosta i sędzia grodzki koliński 1778 r.ASŁ; Antoni Gozdawa Godlewski–pisarz ziemski i grodzki zambrowski, marszałek sejmiku w 1754 r.; zgłoszony na sejmiku w 1784 r. do laski marszałkowskiej jako „jako pierwszy w porządku naszej ziemi urzędnik, sędzic ziemski zambrowski, pełny cnót i przymiotów mąż” ASŁ; Michał Godlewski 1783, KACŁ 255; Marian Godlewski 1787, KACŁ 718; Józef Godlewski–konsyliarz, podpisał akt z 22 sierpnia 1792 r. zawierający m.in. uzasadnienie przystąpienia do konfederacji targowickiej i prośbę o interwencję skierowaną do carycy Katarzyny, ASŁ; Jan Godlewski 1808, KAŚŁ 2; Jan Godlewski 1809, KAUŁ 229; Faustyn Godlewski „Uczciwa Jozefa Godlewska wdowa Roku 1813 dnia 15 Lutego z rania Urodziła Syna z nieprawego łoża który (…) Ochrzczony na Jmie Faustyn” (Wieś Bryki) LMB s. 154–155; Barnaba Godlewski „Uczc. Sylwestrowi Godlewskiemu Rolnikowi Małżonka Anastazya Andrzeiowa dnia 10 Czerwca rano 1815 urodziła Syna, Ten (…) Nazwany Został: Barnaba.” (Wieś Bryki) LMB s. 193–194; Walenty Godlewski 1815, KAZŁ 114; Jakub Godlewski „Uczciwemu Janowi Godlewskiemu gospodarzowi Małżonka iego prawa Rozalia z domu Frankowna 16 Lipca Roku 1817 Urodziła syna ktory (…) Ochrzczony na Jmie Jakub.” (Wieś Bryki) LMB s. 225–226; Kazimierz Godleski „Uczciwemu Sylwestrowi Godleskiemu gospodarzowi Małżonka iego prawa Anastazya z domu Dziemianowna Roku 1821 Dnia 5 Marca Urodziła syna ktory (…) Ochrzczony na Jmie Kazimierz.” (Wieś Bryki) LMB s. 275–276; Stefan Godlewski „Uczciwemu Janowi Godlewskiemu Rolnikowi iego prawa Małżonka Rozalia z Domu Bielanowska Roku 1826 dnia 25 Grudnia Urodziła Syna Ten (…) nazwany został Stefan” (Bryki) LMB s. 371–372; Teofil Godlewski 1862, KAZŁ 179; Jan Godlewski, Puchały Kotyna, „na Syberię za przestępstwa polityczne”, 27.01.1866, PPŁ 140; WiktorGodlewski, Łomża, nadzór policyjny, 03.03.1866, PPŁ 182; Bernard Godlewski, Kossaki Gosie Duże, był w bandzie u nieznanego 14.03.1865, PPŁ 1287; IgnacyGodlewski, Zambrów Wądołki, nadzór policyjny pomocnik żandarmów 09.08.1864, PPŁ 1307; FranciszekGodlewski, Zambrów Wdzieńkoń, nadzór policyjny pomocnik żandarmów 07.12.1864, PPŁ 1308; Jan Godlewski były pocztylion 1867, KAZŁ 99; Marcel Godlewski 1869, KAŚŁ 5; JanGodlewski, rodzice nieznani, ZPK 128/1887; Mateusz Godlewski ojciec chrzestny Antoniny Kuleszczik 1890, KAUW 248;Paweł Godlewski zmarły ojciec zmarłej Elżbiety Karoliny mąż zmarłej Anny 1890, KAZW 117; Adolf Godlewski, syn Stanisława i Antoniny Perkowskiej z Cecylią Grodzką, córką Błażeja i Elżbiety Wnorowskiej, MPK 24/1892; Antoni Godlewski, Jan Godlewski, Józef Hipolit Godlewski, Władysław Godlewski stowarzyszeni z guberni łomżyńskiej mający prawo uczestniczenia w zebraniu okręgowym Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Łomży dnia 14 kwietnia 1910 roku o godzinie 10 rano WP 2/1910; Godlewski z Kamionnej, uczestnik polowań. (HCP s. 76); MichałGodlewskibiskup, administrator diecezji łuckiej. (HCP s. 222–223, 355, 357, 764); Romuald Godlewski, członek Komisji Opieki Społecznej Sejmiku Łomżyńskiego (WP 7/1927); Stanisław Godlewski z Wierzbowa, członek Wydziału Powiatowego Sejmiku Łomżyńskiego (WP 7/1927); Godlewski, żandarm, ekonom ze Stelmachowa, ajent Cichockiego. Z synem Trębickiego, nadleśnego ze Stalmachowa, poprowadził ochotników z 500 pod Tykocin, ale że Wikoszewski, główny dowódca, nie przybył na czas, Trębicki naród rozpuścił i cicho wrócili do domów, DkZ, WP 1-4/1929; nazwisko utworzone od n. m. Maz: Godlewo, łomż., gm. Nur (za: SEM cz. 3, s. 51) formantem –ski.

Forma żeńska: Elżbieta Godlewska 1763, KAUŁ 417; Marianna Godlewska 1790, KACŁ 1005; Ewa Godlewska „Uczciwemu Sylwestrowi Godlewskiemu rolnikowi Małzonka iego prawa Anastazya 26 Grudnia Rok 1811 urodziła Corkę która (..) ochrzczona na Jmie Ewa” (Wieś Bryki) LMB s. 136–137; Julianna Godleska „Uczci. Sylwestrowi Godleskiemu rolnkowi Małżonka iego prawa Anastazya z domu Anrzeiowna dnia 20 Czerwca Roku 1816 Urodziła Corkę ktora (…) Ochrzczona na Jmie Julianna” (Wieś Bryki). LMB s. 209–210; Lucyna Godlewska „Uczc. Sylwestrowi Godlewskiemu Rolnikowi Małżonka Anastazya Andrzeiowa dnia 16 Września 1816 Urodziła Corkę. Ta (…) Nazwana Została: Lucyna.” (Wieś Bryki) LMB s. 227–228; Franciszka Godlewska „Uczciwemu Janowi Godlewskiemu gospodarzowi Małżonka iego prawa Rozalia z domu Halecka Roku 1820 Dnia 10 Października Urodziła Corkę ktora (…) Ochrzczona na Jmie Franciszka” (Wieś Bryki) LMB s. 269–270; Elżbieta Godleska „Uczciwemu Janowi Godleskiemu Gospodarzowi, Małżonka Rozalia Zdunianka dnia 21 Listopada na Switaniu urodziła Corkę. Ta (…) nazwana została: Elżbieta.” (Wieś Bryki) LMB s. 297–298; Maryanna Godlewska „Uczciwemu Sylwestrowi Godlewskiemu Gospodarzowi Małżonka iego Anastazya z Domu Andrzeiowna Roku 1824 dnia 2 Lutego Urodziła Corkę Taż (…) Ochrzczona na Jmie Maryanna” (Wieś Bryki) LMB s. 317–318; Maryanna Godlewska „Ucz. Janowi Godlewskiemu Małżonka iego prawa Rozalia Frankowna Roku 1824 dnia 7 Czerwca urodziła Corkę. Ta (…) Ochrzczona na Jmie Maryanna” (Wieś Bryki) LMB s. 323–324; Jozefata Godlewska „Uczciwemu Sylwestrowi Godlewskiemu Rolnikowi iego prawa Małżonka Anastazya z domu Andrzejowna Roku 1826 dnia 29 Grudnia Urodziła Corkę ta (…) nazwana została na Jmię Jozefata” (Bryki) LMB s. 371–372; Marianna Godlewska córka Ignacego mieszczanka panna wyznania rzymskokatolickiego 1864, AUPśT 9a;Wiktoria Godlewska wyrobnica 1868, KAZŁ 239; Anna Balbina Ramatowska żona Franciszka z domu Godlewska dwadzieścia trzy lata 1890, KAUW 77; Eugenia Kuleszczik żona Liudwika z domu Godlewska trzydzieści lat 1890, KAUW 248; Anna Godlewska zmarła matka zmarłej Elżbiety Karoliny żona zmarłęgo Pawła 1890, KAZW 117; Elżbieta Karolina dwóch imion Godlewska panna robotnica siedemdziesiąt trzy lata urodzona w Kotowku zmarła w Samborach córka zmarłych Pawła i Anny 1890, KAZW 117; Wanda Godlewska, córka Marcela lat 35, starszego gminnego pisarza i Antoniny Płońskiej lat 32, urodzona w Kobylinie Borzymach 05.06.1890, UPKB 94/1890; Janina Godlewska, córka Marcelego lat 37, pisarza gminnego i Antoniny Płońskiej lat 32, urodzona w Kobylinie Borzymach 26.08.1891, UPKB 188/1891;

GODYŃSKI: Ignacy Godyński 1863, KAZŁ 44; nazwisko utworzone od n. m. Godynice w pow. sieradzkim lub nazwa osobowa Godyn (za: NMK s. 140) formantem –ski.

GODZEWICZ: Jan Godzewicz syn Nikity Łomżyński Gubernialny Naczelnik Urzędu Skarbowego 1904, AUPśT 26; Jan Godzewicz syn Piotra asesor kolegialny urzędnik w stanie spoczynku zmarł na przewlekłe zapalenie mięśnia sercowego 1909, AZPśT 2; Olga Godzewicz córka radcy stanu naczelnika Łomżyńskiego Gubernialnego Urzędu Skarbowego Jana panna wyznania prawosławnego 1912, AMPśT 5

GODZIĘBA: Anna Godzieba 1638, LBŁc 1478; Albert Godzieba 1649, LBŁc 2555; Laurenty Godziemba 1653, LBŁc 2850; Albert Godzięba 1651, LBŁc 2664; Albert Godzieba 1655, LBŁc 2948; Małgorzata Godzeba 1659, LBŁc 3340; nazwisko utworzone od członu Godzi- ps. goditi ‘robić coś w stosownym czasie’; ‘dopasowywać, czynić odpowiednim’; godzić się ‘być stosownym, przydatnym, mieć wartość, zgadzać się’; też godzić ‘nastawać na kogoś’ (za: SEM cz. 1, s. 77) formantem –ęba.

GOLAN: Małgorzata Golan 1605, LBŁ 790; Mateusz Golian 1609, MBŁ 402; Elżbieta Golan 1620, LBŁ 1372; Szymon Golan 1622, LBŁ 1748; Jan Golan 1629, LBŁ 599; Joachim Golan 1635, LBŁ 1113; nazwisko utworzone od goły ‘bez okrycia, nagi, niezarosły’ (za: SEM cz. 1, s. 78) formantem –an.

GOLANIK: Laurenty Golanik 1615, LBŁ 339: nazwisko utworzone prawdopodobnie od por. Golan formatem –ik.

GOLARZ: Agnieszka Golarz 1618, LBŁ 802; Stanisław Golarz 1619, LBŁ 1091; nazwisko utworzone prawdopodobnie od golarz ‘brodogol, golibroda, cyrulik, felczer, balwierz’ (za: SW cz. I, s. 358).

GOLDBERG//GOLTBERG: Hafsa z Dawidowiczow Goltberg, żona Wolfa Herszkowicz Ptakusa 1827, APŁ z. 169; Abram Goldberg z Warszawy, kandydat do Sejmu w okręgu łomżyńskim, Blok Mniejszości Narodowych, lista nr 18, WP 1/1928; nazwisko utworzone prawdopodobnie od niem. Goldberg ‘złota góra, góra złota’; liczne n. m. w Niemczech, także Goldberg na Śląsku, dziś Złotoryja (za: SEM cz. 5., s. 74).

GOLĘDZINOWSKI: Johannes Golendzinowski f. d. Johannis Gorski subiudicis Lomzensis 1561, RTA s. 176; nazwisko utworzone od n. m. Maz: Golędzinowo, dziś Golędzinów, warsz., gm. Warszawa (za: SEM cz. 3, s. 51) formantem –ski.

GOLIK: Paweł Golik 1609, MBŁ 358; Anna Golik 1636, LBŁ 1225; Agnieszka Golik 1639, LBŁ 1515; Helena Golik 1640, LBŁ 1668; Filip Golik 1659, LBŁ 3332; nazwisko utworzone od por. Golan formantem –ik.

(GOLSKI) Forma żeńska: Katarzyna Golska Stricharz 1689, LBŁ 1077; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp: Gola, leszcz., gm. Gostyń; kal. gm. Jarocin (za: SEM cz. 3, s. 52).

GOŁASZE(W)SKI: Mikołaj Gołaszewski 1842, WMZŁ 160; Norbert Gołaszewski, Kossaki Podłatki Leśniewo, „był w bandzie Wawra”, 15.03.1866, PPŁ 153; Jan Gołaszewski, Kossaki Gosie Małe, wrócił z bandy 14.03.1865, PPŁ 1290; Jan Gołaszewski, syn Jana i Joanny, ZPK185/1889;Konstanty Gołaszewski, syn Antoniego lat 40, właściciela cząstkowego i Seweryny Rosochackiej lat 40, urodzony w Wnorach Wypychach 06.01.1890, UPKB 4/1890; Bolesław Gołaszewski, syn Antoniego lat 40, drobnego posiadacza i Seweryny Rosochackiej lat 35, urodzony w Wnorach Wypychach 05.11.1891, UPKB 212/1891; Paweł Gołaszewski, syn Wojciecha i Ludwiki Laskowskiej z Teklą Kierzkowską, córką Marcina i Franciszki Kłoskowskiej, MPK 10/1892; Marcin Gołaszewski, syn Jana i Marianny Jamiołkowskiej z Karoliną Kierzkowską, córką Tomasza i Marianny Kurzyny, MPK 22/1892; Jan Maurycy Gołaszewski, syn Wiktora i Antoniny Łapińskiej z Franciszką Kuleszą, córką Antoniego i Rozalii Buczyńskiej, MPK 41/1895; Teofil Gołaszewski, 3 dni, syn Jana i Teresy Porowskiej, zmarł w Wnorach Wypychach 06.01.1895, ZPK 4/1895; Antoni Gołaszewski, lat 46, syn Marcela i Marianny Wnorowskiej, zmarł w Wnorach Wypychach 14.09.1895, ZPK 99/1895; Marcel Gołaszewski, lat 67, rodzice nieznani, zmarł w Wnorach Wypychach 21.05.1896, ZPK 79/1896;Stanisław Gołaszewski, syn Piotra i Franciszki Jaworowskiej z Konstancją Zaleską, córką Stanisława i Marceli Jaworowskiej, MPK 18/1897;Karol Gołaszewski, stowarzyszony z guberni łomżyńskiej mający prawo uczestniczenia w zebraniu okręgowym Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Łomży dnia 14 kwietnia 1910 roku o godzinie 10 rano WP 2/1910; nazwisko utworzone od n. m. Gołasze, Gołaszewo (za: SHNOt.1, s. 99) formantem–ski.

Forma żeńska: Maryanna Gołaszeska 1810, KAZŁ 281; Marianna Gołaszewska, córka Antoniego i Seweryny Rosochackiej, ZPK 147/1888; Paulina Gołaszewska, córka Wiktora i Antoniny Łapińskiej, ZPK 12/1889; Marianna Gołaszewska, rodzice nieznani, ZPK 58/1889; Franciszka Gołaszewska z domu Wiśniewska, córka Józefa i Benedykty Jabłońskiej, ZPK 178/1892; Antonina Gołaszewska, córka Franciszki, ZPK 114/1893; Rozalia Gołaszewska, lat 56, rodzice nieznani, zmarła w Milewie Żółtkach 13.05.1899, ZPK 59/1899;

GOŁĘBIEWSKI//GOŁEMBIEWSKI: Walenty Gołębiewski 1748, LBŁ 479; Piotr Gołębiewski „Szlach. Janowi Gołębiewskiemu Rolnikowi Małżonka Eleonora Swierzewska dnia 9. Sierpnia wieczorem 1814 urodziła Syna. Ten (…) nazwany został: Piotr.” (Wieś Gumki) LMB s. 181–182; Michał, Wojciech Gołembiewski 1818, KAMŚ 22: „(…) przyrzecenie małzeństwa między uczciwem Michałem Gołembiewskim młodzianem (…) niegdy Woyciecha Gołembiewskiego (…) i po zostałey ponim wdowy Doroty zŁadow małzonkow dawniey we wsi Ładach parafii Puchalskiey zwyrobku zyiących ateraz we wsi Szabłach Starych z słuzby zyiący syn”; Michał, Wojciech Gołembiewski 1818, KAMŚ 25: „(…) stawił się uczciwy Michał Gołembiewski młodzian (…) niegdy uczciwych Woyciecha Gołembiewskiego zwyrobku zyiącego we wsi Ładach Borowych (…) z słuzby zyiący syn”;Antoni Gołembiewski ojciec zmarłej Władysław mąż Karoliny robotnik w Zanklewie mieszkający 1890, KAZW 94;Andrzej Gołębiewski, Miastkowo Rybaki, nadzór policyjny 05.09.1865, PPŁ 1317; Symeon Gołębiewski, Miastkowo Rybaki, nadzór policyjny 05.09.1865, PPŁ 1318; Franciszek Gołębiewski 1869, KAZŁ 112; Franciszek Gołębiewski 1887, KOPŁ 78; nazwisko utworzone od n. m. Młp: Gołębiów, rad., gm. Radom; tarnob., gm. Lipnik; Pom: Gołębiewo, Gołębiow, dziś Gołębiewo, gdań., gm. Trąbki Wielkie (za: SEM cz. 3, s. 52) formantem –ski.

Forma żeńska: Marianna Gołębiewska 1702, LBŁ 522; Gołębiewska wdowa 1748, LMŁ 1434; Julja Gołębiewska 1875, KAŚŁ 92; Aniela Gołębiewska 1887, KOPŁ 254; Karolina Gołembiewska matka zmarłej Władysławy żona Antoniego robotnica w Zanklewie mieszkająca 1890, KAZW 94; Władysława Gołembiewska sześć miesięcy urodzona w Jedwabnem i zmarła w Zanklewie córka Antoniego i Karoliny 1890, KAZW 94;

GOŁKOWSKI: Christophorus Gołkowski – tribuni terrae Warszawicusis et capitanei Ostrołęczensis 1610; tribuni terre Warsaviensis, capitanei Ostrołęcensis nunti a s.r.m. pro eodem conventu missi 1613, ASŁ; Petrus Gołkowski in Porite et Troszino – 1635, ASŁ; nazwisko utworzone od n. m. Gołków warsz. gm. Piaseczno, Gołkowice kilka wsi (za: NP1, s. 250).

GOŁOWIN: Teodor Gołowin syn Teodora asesor kolegialny starszy urzędnik do zleceń specjalnych Łomżyńskiej Izby Skarbowej 1879, AMPśT 11; Michał Gołowin syn Pawła radca kolegialny rewizor Łomżyńskiego Urzędu Akcyzowego wyznania prawosławnego 1890, AUŁS 1; Dymitr Gołowin syn Piotra radca kolegialny kierownik Łomżyńskiego Gimnazjum Żeńskiego 1908, AUPśT 23a; nazwisko utworzone od ap. głowa (NP1, s. 241) formantem –in.

GOŁOWNIA: Kelsos Gołownia syn Eulampiusza radca tytularny Ekspedytor Łomżyńskiego Gubernialnego Urzędu Pocztowego 1878, AUPśT 12; nazwisko utworzone od ap. głownia ‘pochodnia’ (NP1, s. 241)

GOMAN: Liudwik Goman ojciec chrzestny Józefa Serafińskiego 1890, KAUW 51; Romuald Goman robotnik trzydzieści sześć lat we wsi Bożejewo mieszkający 1890, KAUW 177; Agnieszka Goman żona Romualda z domu Kuć dwadzieścia osiem lat 1890, KAUW 177; Franiczka Goman córka Romualda i Agnieszki w Bożejewie urodzona 1890, KAUW 177; Liudwik Goman chłop rolnik trzydzieści pięć lat we wsi Bożejewo mieszkający 1890, KAUW 214; Liudwik Goman syn Liudwika i Emilii w Bożejewie urodzony 1890, KAUW 214; Emilia Goman żona Liudwika z domu Borawska trzydzieści lat 1890, KAUW 214; Liudwik Goman robotnik trzydzieści pięć lat we wsi Bozejewo mieszkający 1890, KAMW 28; nazwisko utworzone od stp. gomon ‘hałas, wrzawa’, niektóre też od gamoń (za: NP1, s. 253).

GOMENIUK: Daniel Gomeniuk syn Daniela księgowy Łomżyńskiej Izby Skarbowej zamieszkały w mieście Łomży 1900, AZŁS 6; Olga Gomeniuk córka starszego księgowego Łomżyńskiej Izby Kontrolnej Daniela syna Dionizego zmarła na błonicę gardła 1905, AZPśT 13a; Eudoksja Gomeniuk córka Jana żona księgowego Łomżyńskiej Izby Skarbowej zmarła na raka wewnętrznego 1907, AZPśT 11a; nazwisko utworzone od por. Goman formantem –uk.

GOMER: Włodzimierz Gomer syn radcy stanu nauczyciela Łomżyńskiego Gimnazjum Męskiego Eulampiusza syna Pawła zmarł na szkarlatynę 1898, AZŁS 25; nazwisko utworzone od niem. n. os. Gummer, ta od im. Gumbert, Gumpert (za: NP1, s. 284).

GONCEL(R): Bogumił Goncel 1879, KOPŁ 210; nazwisko utworzone od ap. stp. gw. gontarz, gonciarz ‘ten, co robi gonty lub pokrywa nimi dachy’ (za: NP1, s. 284).

GONCZARENKO: Eufemiusz Gonczarenko syn Mikołaja felczer 4 baterii 2 Brygady Artylerii Polowej 1862, AMPśT 5; nazwisko utworzone od por. Goncel (za: NP1, s. 254) formantem –enko.

GONCZAROW: Wasyl Gonczarow syn Grzegorza podoficer żandarmerii Łomżyńskiego rejonu warownego wyznania prawosławnego 1906, AUPśT 23; nazwisko utworzone od por. Goncel.

GONCZARUK: Piotr Gonczaruk syn Szymona młodszy ziemski strażnik rejonu Mężenińskiego wyznania prawosławnego 1878, AUPśT 22a; nazwisko utworzone od por. Goncel.

GONTARSKI: Stanisław Gontarski, Nowogród, „był naczelnikiem żandarmów okręgu zambrowskiego”, 29.12.1864, PPŁ 175; Aleksander Gontarski 1878, KOPŁ 266; Andrzej Gontarski 1878, KOPŁ 340; nazwisko utworzone od gont ‘deseczka do pokrywania dachu’ lub od n. m. Gontarze łomż., pow. Kolno (za: NP1, s. 254) formantem -ski.

Forma żeńska: Antonina Gontarska 1865, KAZŁc 40.

GORALEWSKI: Mateusz Goralewski 1868, KAŚŁ 23; nazwisko utworzone od góral (za: NP1, s. 254-255) formantem -ewski.

GORDEM: Abram Ayzykowicz Gordem handlarz 1834, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od n. m. Gordino, też szkoc. nazwisko Gordon (NP1, s. 257).

GORGON//GORGOŃ: Albert Gorgon 1616, LBŁc 475; Agnieszka Gorgon 1618, LBŁ 866; Albert Gorgon 1619, LBŁ 1172; Mateusz Gorgoń 1621, LBŁ 1530; Jadwiga Gorgon 1622, LBŁ 1743; Stanisław Gorgoń 1622, LBŁ 1738; Stefan Gorgon 1628, LBŁ 426; Jan Gorgon 1629, LBŁ 584; Laurenty Gorgon 1634, LBŁ 1039; Piotr Gorgon 1634, LBŁ 1044; Szymon Gorgon 1636, LBŁ 1290; Albert Gorgon 1643, LBŁ 1976; Elżbieta Gorgon 1646, LBŁ 3216; Szymon Gorgon 1651, LBŁ 2728; Anna Gorgoń 1653, LBŁ 2836; Rafael Gorgoń1655, LBŁ 2961; Katarzyna Gorgon 1664, LBŁ 3795; Andrzej Gorgon 1687, LBŁ 962; nazwisko utworzone od gorgolić ‘mówić niewyraźnie’; ‘narzekać, fukać, nadymać się’; gw. gargolić ‘dusić, zabijać’ (za: SEM cz. 1, s. 71–72).

GORKOWICZ: Jakub Gorkowicz 1704, LBŁ 784; nazwisko utworzoneod góra, górka ‘wzniesienie terenu’ (za: SEM cz. 1, s. 80) formantem –owicz.

GORWAT: Jakub Gorwat 1693, KAŚŁ 115; nazwisko utworzone od por. Gerwat.

GORZEŃSKI: Józef Gorzeński 1792, KACŁc 1305; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp: Gorynino, Gorzeń, Gorzyń, gorz., gm. Międzychód; Młp: Górzno, siedl., gm. Górzno (za: SEM cz. 3, s. 54) formantem –ski.

GORZEWSKI: Konstantyn Gorzewski syn Aleksandra podpułkownik Łomżyński naczelnik wojskowy zmarł na mięsaka płuc 1902, AZŁS 20; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp: Gorzewo, Gorzów (za: NP1, s. 258) formantem –ski.

GORZKI: Reymund Gorzki, Komornik w Łomży zamieszkały 1830, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 8; Wilchelmina z Lutów, żona Reymunda Gorzkiego, 1830, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 8; Paweł Gorzki, syn Reymunda Gorzkiego, 1830, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 8; Mateusz Gorzki 1862, KAZŁ 256; może nazwisko utworzone od Gorzy-, to od psł. gorěti ‘palić się’; też od ap. gorze ‘bieda, nieszczęście’, ‘biada’ (za: SEM cz. 1., s. 80) formantem -wicz.

GORZKOWICZ: Franciszek Gorzkowicz 1693, LBŁ 1339; nazwisko utworzone zapewne od Gorzy- <ps. gorěti ‘palić się’; też od gorze ‘bieda, nieszczęście’, ‘biada’ (za: SEM cz. 1, s. 80).

GORZKOWSKI: Jakub Gorzkowski 1887, KOPŁ 81; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp: Gorzkowo, dziś Gorzykowo, koniń., gm. Witkowo; Młp: Gorzków, tarnob., gm. Bogoria; Krpłd: Gorzków, zamoj., gm. Gorzków (za: SEM cz. 3, s. 54).

Forma żeńska: Ewa Gorzkowska matka chrzestna Aleksandra Krajewskiego 1890, KAUW 10; Ewa Gorzkowska matka chrzestna Franciszka Dobronskiego 1890, KAUW 267;

(GORZYŃSKA) Forma żeńska: Janina Gorzyńska 1794, KACŁ 1596; nazwisko utworzone od por. Gorzeński formantem –ski.

GOS: Agnieszka Gos 1659, LBŁ 3289; Apolonia Gos 1692, LBŁ 1240: może: Gosz –nazwisko utworzone od n. os. gosz od imion z członami: godzi-, gości-, np. Gościmir, Dobrogost (za: SHNO t. I, s. 100).

GOSIE(W)SKI: Franciszek Gosiewski 1609, MBŁ 412; Stanisław Gosiewski 1734, LBŁ 449; Franciszek Gosiewski 1749, LMŁ 1470; Grzegorz Gosiewski sartoris 1749, LMŁ 1451; Tomasz Gosiewski 1749, LBŁ 639; Adam Gosiewski dicti Koziak 1751, LMŁ 1589; Jakub Gosiewski 1752, LMŁ 1734; Antoni Gosiewski 1755, LBŁ 1125; Walenty Gosiewski 1755, LBŁ 1090; Laurenty Gosiewski 1763, KAUŁ 461; Szymon Gosiewski – uczestnik sejmu antekonwokacyjnego w Łomży, obradującego 6 lutego 1764 r. w związku z elekcją następcy zmarłego Augusta III króla Polski, ASŁ; Grzegorz Gosiewski – uczestnik sejmu antekonwokacyjnego w Łomży, obradującego 6 lutego 1764 r. w związku z elekcją następcy zmarłego Augusta III króla Polski; uczestnik konfederacji generalnej ziemi łomżyńskiej w 1767 r., ASŁ;Paweł Antoni Gosiewski 1766, KAUŁ 683; Augustyn i Michał Gosiewscy–uczestnicy konfederacji generalnej ziemi łomżyńskiej w 1767 r., ASŁ; Franciszek, Michał Gosiewscy–podpisani pod manifestem do króla Stanisława Augusta Poniatowskiego z sierpnia 1776 r. przeciwko sędziemu Janowi Skarzyńskiemu i podczaszemu Florianowi Drewnowskiemu nadużywającym władzy, gwałcącym prawa szlachty i nieuczciwie gospodarującym państwowymi pieniędzmi, ASŁ; Franciszek Gosiewski 1783, KACŁ 249;August Gosiewski 1787, KACŁ 712; Józef Gosiewski 1788, KACŁ 806; Ignacy Gosiewski 1789, KACŁ 896; Tomasz Gosieski 1793, KACŁ 1515; Augustyn Gosiewski 1794, KACŁ 1608; Stanisław Gosiewski 1796, KACŁ 1763; Feliks Gosiewski 1797, KACŁ 2015; Jan Gosiewski 1808, KAŚŁ 8; Tomasz Gosieski1808, KAZŁ 99; Józef Gosiewski 1815, KAZŁ 139; Józef Gosiewski, Kazimierz i Izabela Gosiewscy 1816, KAMŚ 17: „(…) przyrzeczenia małzenstwa miedzi sławetnym Jozefem Gosiewskim młodzianem (…) w mieście Sniadowie zprofesyi szewckiey zamieskały niegdy sławetnych Kazimierza i Zabelli z Warnikiw? Gosiewskich małzonkow w miescie Łomży (…) z wyrobku zyiących (…) synem”; Józef Gosiewski, Kazimierz i Izabela z Gosiewskich 1816, KAMŚ 18: „(…) stawił się urodzony Jozef Gosiewski młodzian (…) niegdy Kazimierza i Zabelli z Gosiewskich małzonkow z wyrobku zyiących w mieście Łomży mieskaiących (Śniadowo)”;Grzegorz Gosiewski 1820, KAZŁ 111; Paweł Gosiewski 1820, KAŚŁ 39; Franciszka z Goszewskich 1825, KAMŚ 3; Tadeusz Gosiewski poborca 1825, KAMŚ 8: „(…) w przytomnosci urodzonych wielmożnego Tadeusza Gosiewskiego exaktora okręgu sniadowskiego”; Paweł Gosieski, rzeznik… w Łomży zamieszkały 1830, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 194; Paweł Gosieski, obywatel z Łomży 1831, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 100; Józef Gosiewski. Zambrów Rębiszewo Studzianki „zabity pod wsią (…) w powiecie ostrołęckim, nie zjawił się z bandy”, 27.01.1866, PPŁ 147; Stanisław Gosiewski, Łomża, na Syberię, był pomocnikiem żandarmów w swojej wsi, uczestniczył w powieszeniu Żydów, 29.12.1864, PPŁ 177; Julian Gosiewski 1868, KAZŁ 105; Jan Gosiewski 1869, KAZŁ 19; Czesław Gosiewski mieszkaniec wsi Troszyn 1893, AMPśT 10; Stefan Gosiewski, stowarzyszony z guberni łomżyńskiej mający prawo uczestniczenia w zebraniu okręgowym Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Łomży dnia 14 kwietnia 1910 roku o godzinie 10 rano WP 2/1910; Gosiewski, dyrektor gimnazjum „Unitas” (WP 6/1922); nazwisko utworzone od n. m. Gosie Maz. łomż., gm. Kołaki Kościelne (za: NP1, s. 258) formantem -wski.

Forma żeńska: Marianna Gosiewska 1734, LBŁ 478; Anna Gosiewska 1736, LBŁ 43; Elżbieta Gosiewska 1738, LBŁ 173; Rozalia Gosiewska 1739, LBŁ 238; Gertruda Gośiewska 1743, LBŁ 174; Marianna Gosiewska 1754, LML 1819; Marianna Agnieszka Gosiewska 1758, LBŁ 1244; Joanna Gosiewka 1760, KAUŁ 182; Maria Gosiewska 1760, KAUŁ 194; Marianna Gosiewska 1761, KAUŁ 300; Marianna Gosiewska 1782, KACŁ 151; Katarzyna Gosiewska 1784, KACŁ 410; Marianna Gosiewska 1784, KACŁ 413; Marianna Gosiewska 1784, KACŁ 415; Scholastyka Gosiewska 1784, KACŁ 300; Kunegunda Gosiewska 1786, KACŁ 586; Anna Gosiewska 1791, KACŁ 1202; Zuzanna Gosiewska 1792, KACŁ 1362; Franciszka Anastazja Gosieska 1796, KACŁ 1855; Rozalia Gosiewska 1796, KACŁ 1852; Justyna Gosieska 1809, KAŚŁ 47; Katarzyna Gosieska 1833, KAUŁ 3; Teofila Gosieska 1863, KAZŁc 102.

GOSIK: Małgorzata Gosik 1622, LBŁ 1709; może Gosz nazwisko utworzone od n. os. Gosz od im. z członami: Godzi-, Gości-, np. Gościmir, Dobrogost (za: SHNO t. 1., s. 100) formantem –ik.

GOSIKOWO: Ignacy a Gosikowo 1638, LBŁ 1516: nazwisko utworzone od n. m. Gosikowo.

GOSK: Jacobus Gosk – Zambroviensis vicenotarius terrestris et castrensis podpisany pod aktem o pospolitym ruszeniu z października 1670 r., ASŁ; Franciszek Gosk 1689, LBŁ 1125; Jakub Gosk 1690, LBŁ 1161; Mateusz Gosk 1703, LBŁ 645; Bartłomiej Gosk – podpisany pod manifestem do króla Stanisława Augusta Poniatowskiego z sierpnia 1776 r. przeciwko sędziemu Janowi Skarzyńskiemu i podczaszemu Florianowi Drewnowskiemu nadużywającym władzy, gwałcącym prawa szlachty i nieuczciwie gospodarującym państwowymi pieniędzmi, ASŁ; Magdalena z Goskow 1823, KAMŚ 13: „(…) metryką z ksiąg koscioła rosochackiego (…) urodzonych niegdy Leona Bieńkoskiego i żyiącey Magdaleny z Goskow (…) w wsi Chomentowie zamieszkałey (syn)”;Melchior Gosk, Kossaki, „aresztowany, poinformował buntowników o noclegu wojsk rosyjskich”, 01.12.1863, PPŁ 156; Józef Gosk, Chlebiotki, 15.04.1864, PPŁ 171; Jan Gosk, Zambrów, Szczodruchy „na Syberię, za przestępstwa polityczne”, 27.01.1866 PPŁ 143, Melchior Gosk, Kossaki, Kossaki Nadbielne, „na Syberię za przestępstwa polityczne”, 27.01.1866, PPŁ 137; Stanisław Gosk służący 1867, KAZŁ 194; Julian Gosk, syn Walentego i Kunegundy Gołaszewskiej z Zofią Czajkowską, córką Piotra i Michaliny Laski, MPK 32/1887; Benedykt Gosk pięćdziesiąt trzy lata chłop rolnik we wsi Srebrowo mieszkający 1890, KAUW 45, KAZW 29; Jan Gosk ojciec chrzestny Antoniego Pianki 1890, KAUW 45; Jan Gosk pięćdziesiąt dwa lata chłop rolnik we wsi Taraskowo mieszkający 1890, KAMW 34; Ewa Gosk córka włościanina wsi Kossaki Nadbielne gminy Puchały Jana panna wyznania rzymskokatolickiego 1910, AMPśT 5; nazwisko utworzone od por. Gos formantem -k.

GOSKOWICZ: Kazimierz Goskowicz 1685, LBŁ 902: nazwisko utworzone prawdopodobnie od Gosk formantem –owicz.

GOSŁOWSKI: Maksymilian Gosłowski, Szumowo Żochowo, nadzór policyjny 10.06.1865, PPŁ 1310; Stanisław Gosłowski, Szumowo Żochowo, nadzór policyjny 10.06.1865, PPŁ 3011; nazwisko utworzone od n. m. Gosławice, Gosław (za: NP1, s. 258) formantem –ski.

GOSPODAREK: Zofia Gospodarek 1681, LBŁc 553; nazwisko utworzone od psł. *gospodъ ‘pan’, gospodzin ‘pan, gospodarz’ (za: NP1, s. 258) formantem –ek.

GOSS: Klara Goss 1731, 1731, LBS 204; Weronika Goss 1733, LBŁc 345; nazwisko utworzone od por. Gos.

GOSSE: Aleksander Gosse syn Ludwika porucznik naczelnik Łomżyńskiej Stacji Telegraficznej 1862, AUPśT 4a; nazwisko utworzone od por. Gos.

GOSTKOWSKI: Jan Gostkowski 1817, KAMŚ 62: „(…) wprzytomności urodzonych Jana Gostkowskiego (…) gospodarzy rolnych (…) we wsi Sierzputach Markach”; Tomasz Gostkowski, Marcin i Eliza Gostkowscy 1818, KAMŚ 22: „(…) stawił się urodzony Tomasz Gostkowski młodzian (…) niegdy urodzonych Marcina i Elizy z Jastrzębskich Gostkowskich małzonkow gospodarzy rolnych we wsi Głęboczu Małym gminie szumowskiey (…) syn”; Antoni i Katarzyna Gostkowscy 1819, KAMŚ 41;Jan Gostkowski 1820, KAMŚ 42; Marianna z Gostkowskich 1820, KAMŚ 9: „(…) niegdy Ignacego Jastrzębskiego i Maryanny z Gostkowskich slubnych małzonkow gospodarzy rolnych dziedzicow cząstkowych na tymze maiątku zostaiąca corka (Duchny Stare)”; Jan Gostkoski 1823, KAMŚ 16;Adam Gostkowski 1825, KAMŚ 5: „(…) wprzytomnosci urodzonych Adama Gostkowskiego (…) szlachcica dziedzica cząstkowego rolnego w wsi Kaczynku gminie szumowskiey osiadłego”; Adam Gostkowski 1826, KAUMZŚ 22: „(…) wprzytomności świadków Adama Gostkowskiego szlachcica rólnego w wsi Głęboczu małym zamięszkałego (…) parafii szumowskiey”; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Gostkowo, leszcz., gm. Miejska Górka; Gostkowo, dziś Stary i Nowy Gostków, sier., gm. Wartkowice; Maz. Gostkowo, ostroł., gm. Obryte (za: SEM cz. 3., s. 54) formantem -ski.

Forma żeńska: Cecylia Gostkowska 1687, LBŁ 1021; Marcianna Gostkowska 1819, KAMŚ 41: „(…) stawiła się panna Marcyanna Gostkowska (…) niegdy urodzonych Antoniego i Katarzyny z Jemielitych Gostkowskich małzonkow gospodarzy z rolnictwa zyiących we wsi Ratowie Piotrowie (…) z służby żyiąca corka”;Marianna Gostkowska 1820, KAMŚ 42: „(…) stawiła się panna Maryanna Gostkowska (…) niegdy urodzonych Jana Gostkowskiego i Jagnieszki z Truszkowskich małżonkow gospodarzy z rolnictwa zyiących we wsi Ratowie Piotrowie (…) corka”; Rozalia Gostkowska 1823, KAMŚ 16: „(…) stawiła się panna Rozalia Gostkowska szlachcianka (…) urodzonych niegdy Jana Gostkoskiego i Agnieszki z Truszkowskich małżonkow w wsi Chomentowie na służbie zostaiącą corką”;nazwisko utworzone od n. m. Wlkp: Gostkowo, leszcz., gm. Miejska Górka; Gostkowo, dziś Stary i Nowy Gostków, sier., gm. Wartkowice; Maz: Gostkowo, ostroł., gm. Obryte (za: SEM cz. 3, s. 54) formantem –ski.

GOSZCZYŃSKI: Jan Goszczyński 1695, KAŚŁ 158; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp: Goszczyno, dziś Goszczynno, płoc., gm. Daszyna (za: SEM cz. 3, s. 54) formantem –ski.

GOSZEWSKI: Albertus Joannis Goszewski 1613/1614, ASAZ s. 86; Paweł Goszewski 1787, KACŁ 654; Mateusz Goszewski 1789, KACŁ 969; Franciszek Goszewski 1791, KACŁ 1219; Grzegorz Adam Goszewski 1791, KACŁ 1159; Marianna Goszewska 1825, KAMŚ 3: „(…) stawiła się także panna Maryanna Goszewska szlachcianka w wsi Sierzputach Markach przy matce (…) z nieprawego łoża spłodzona (…) urodzoney Franciszki z Goszewskich Sierzputowskiey wdowy (…) corka”; Feliks Goszewski syn Stanisława obywatel wsi Chełsty gminy Szczawin Powiatu Ostrołęckiego wyznania rzymskokatolickiego 1885, AUPśT 5a; nazwisko utworzone od n. m. Gosie Maz. łomż., gm. Kołaki Kościelne (za: NP1, s. 258) formantem -wski.

Forma żeńska: Agata Goszewska 1781, KACŁ 14.

GOSZKOWSKI: Grzegorz Goszkowski 1629, LBŁ 567; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp: Gorzkowo, dziś Gorzykowo, koniń., gm. Witkowo; Młp: Gorzków, tarnob., gm. Bogoria; Krpłd: Gorzków, zamoj., gm. Gorzków (za: SEM cz. 3, s. 54) formantem –ski.

GOTLIB: Jan Gynter Gotlib 1833, KAUŁ 62; nazwisko utworzone od stwniem. got ‘bóg’; germ. osobowej n. os. Gauta z oboczną formą Guta ‘członek plemienia Gotów’ i germ. leuba, stwniem. liub, śrwniem. liep, liup ‘kochany, ukochany, miły, przyjemny’ (za: SEM cz. 1, s. 75, 159).

(GOZDOWSKI) Forma żeńska: Karolina Gozdowska wyrobnica 1862, KAZŁ 255; nazwisko utworzone od n. m. Gozdowo w pow. sierpeckim (za: SEM cz. 6, s. 17) formantem –ski; też od n. os. Gozd<Gozd ‘las’ formantem –owicz (za: NMK s. 143).

GÓRALCZYK: Izydor Góralczyk służący 1868, KAZŁ 133; Ignacy Goralczyk syn Nikodema włościanin wsi i gminy Mały Płock powiatu Kolneńskiego 1900, AMPśT 16; nazwisko utworzone od góral (za: NP1, s. 255) formantem -(cz)yk.

GÓRALSKI: Rajmund Goralski ojciec zmarłej Stanisławy Popiołek mąż Marianny 1890, KAZW 133; Rajmund Goralski czterdzieści lat chłop rolnik we wsi Zanklewo mieszkający 1890, KAZW 152; nazwisko utworzone od góral (za: NP1, s. 255) formantem –ski.

Forma żeńska: Stanisława Popiołek żona Wojciecha z domu Goralskiej dziewiętnaście lat 1890, KAUW 179 i 180; Marianna Goralska matka zmarłej Stanisławy Popiołek żona Rajmunda 1890, KAZW 133; Stanisława Popiołek chłopka rolniczka dziewiętnaście lat urodzona i zmarła w Zanklewie córka Rajmunda i Marianny Goralskich żona Wojciecha 1890, KAZW 133.

GÓRECKI//GORECKI: Piotr Paweł Gorecki 1809, KAUŁ 208; Aleksander Górecki, Tomasz Górecki, stowarzyszeni z guberni łomżyńskiej mający prawo uczestniczenia w zebraniu okręgowym Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Łomży dnia 14 kwietnia 1910 roku o godzinie 10 rano WP 2/1910; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp: Górka Mileszyna , dziś Targowa Górka, pozn., gm. Nekla; Górki Srebrne, dziś Srebrna Góra, pil., gm. Wapno; Górki Duże i Małe, piotr., gm. Tuszyn; Górki Zadzimskie, sier., gm. Zadzim; Gorczyno, dziś Górczyn, pozn., gm. Śrem; Młp: Górka, część wsi Lewniowa, tarn., gm. Gnojnik; Górki, Górka, Górka Mała, dziś Górka Narodowa, część miasta Krakowa; Górka , dziś część miasta Trzebini, kat.; Krpłd: Górki, krośn., gm. Brzozów (za: SEM cz. 3, s. 53); też od n. os. Gora (za: NMK s. 144) formantem –ecki.

GÓRKA: Jakub Górka – regent zambrowski, poborca podatków w zambrowskiej i rosochackiej nowogródzkiej na honorarium dla wojska cesarskiego 1660; regent kancelaryi zambrowskiej, podpisany pod aktem z 1661 r., ASŁ; nazwisko utworzone prawdopodobnie od n. os. Górka, Gorka (za: NMK s. 144).

GÓRKIEWICZ: Michał Górkiewicz 1896, KS 323: nazwisko utworzone prawdopodobnie od n. os. Górka, Gorka formantem –owicz (za: NMK s. 144).

GÓRNICKI: Paweł Górnicki 1743, LBŁ 104; Paweł Gurnicki 1743, LMŁ 1080; Andrzej Gurnicki 1744, LBŁ 270; nazwisko utworzone od por. Góralczyk, też od gw. ap. górniak ‘góral; górnik’ (NP1, s. 255) formantem -icki.

GÓRNY: Bartłomiej Gorny 1643, LBŁ 2015; nazwisko utworzone od góra ‘wzniesienie terenu’ (za: SEM cz. 1, s. 80).

GÓRSKI: Stanislaus Gorski reverendus altarista[5] Łomzensis 1510, HKap. poz. 139; Joannes Gorski de Jelienie – Nurensis terrestrium judicum 1577, ASŁ; Mathias Górski – 1613, ASŁ; Adam Gorsky 1648, LBŁ 2424; Aleksander Górski z Kosowa–posłaniec „ziemi naszej do jmp. ks. komisarza i do jmp. generała wojska cesarza” delegowany przez sejmik w r. 1660, „ale że to wojsko nie jest w posłuszeństwie hetmanów naszych, ale pod generałem swym, u którego sprawiedliwości dochodzenie trudne a jako z inszych województw mamy swawolnie sobie postępujące, przeto (…) lubo przez uniwersaliki, lubo listowna od jmp. podkomorzego wiadomości byndzie , na konie wsiadać i na czas i na miejsce naznaczone do jmci pana gromadzić się tak teraz na przyjęcie tego wojska jako napotem na wyprowadzenie jego i na insze tej ziemi nagłe przypadki obiecujemy i spólnie sobie przyrzekamy”; poborca podatków w parafii trosinskiej na honorarium dla wojska cesarskiego 1660, ASŁ; Jan Gorski 1700, KAŚŁc 234; Gorski 1703, LMŁ 154; Michał Gorski 1712, LBŁ 1380; Piotr Gorski 1712, LBŁ 1361; Jan Gorski 1714, LBŁ 1439; Gorski kotlarz 1737, LMŁ 720; Szymon Gorski 1747, LMŁc 1306; Antoni, Jan, Karol Górscy – uczestnicy sejmu antekonwokacyjnego w Łomży, obradującego 6 lutego 1764 r. w związku z elekcją następcy zmarłego Augusta III króla Polski, ASŁ; Piotr Górski – podpisany pod manifestem do króla Stanisława Augusta Poniatowskiego z sierpnia 1776 r. przeciwko sędziemu Janowi Skarzyńskiemu i podczaszemu Florianowi Drewnowskiemu nadużywającym władzy, gwałcącym prawa szlachty i nieuczciwie gospodarującym państwowymi pieniędzmi, ASŁ; Szymon Górski 1781, KACŁ 93; Adam Gorski 1787, KACŁ 754; Karol Ludwik Gorski 1797, KACŁ 1887; Kacper Górski gospodarz 1809, KAUŁ 361; Ludwik Górski włościanin 1810, KAUŁc 332; Marianna z Gorskich 1826, KAUMZŚ 8: „(…) zawarte zostało (…) małżeństwo, między (…) młodzianem szlachcicem w służbie za parobka zostaiącym (…) w wsi Milewku (zrodzonym) z Łukasza i Maryanny z Gorskich małżonków Jańkowskich w wsi Przezdziecku parafii andrzeiewskiey zamięszkałych”;Paweł Gorski 1830, KAUŁ 8; Tomasz Józef Gorski 1831, KAUŁ 52; Karol Gorski, Reient Powiatu Łomżyńskiego …z Łomży 1832, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 127; Adam Górski gospodarz 1863, KAZŁ 205; Fabian Górski, Chlebiotki, Targonie Wityna, „na Syberię za przestępstwa polityczne”, 27.01.1866, PPŁ 138; Władysław Górski, Łomża, był w bandzie Jastkowskiego 13.02.1866, PPŁ 179; Adam Górski 1868, KAZŁ 225; Karol Ludwik Górski1869, KAZŁ 90;Stanisław Górski, syn Wiktora i Marianny Żajkowskiej z Marianną Kruszewską z domu Jamiołkowska, córką Tomasza i Barbary Łapińskiej, MPK 35/1887;Aleksander Gorski syn strażnika Łomżyńskiego szpitala św. Ducha Cyryla syna Aleksandra zmarł na zapalenie płuc 1888, AZŁS 9; MateuszGórski, syn Michała i Moniki Szulborskiej, ZPK 43/1889;Jozef Gorski pięćdziesiąt lat drobna szlachta we wsi Rutki mieszkający 1890, KAUW 19, KAZW 17; Liudwik Gorski ojciec chrzestny Kazimierza Dombrowskiego 1890, KAUW 19; Walenty Gorski ojciec chrzestny Rozalii Grabowskiej 1890, KAUW 32; Jan Gorski czterdzieści lat posadnik rolny w Wiźnie mieszkający 1890, KAUW 33, KAZW 196; Ignacy Gorski trzydzieści jeden lat drobna szlachta we wsi Koniecki mieszkający 1890, KAUW 36; Liudwik Gorski ojciec chrzestny Jana Rostowskiego 1890, KAUW 37; Władysław Gorski czterdzieści lat drobna szlachta we wsi Rutki mieszkający 1890, KAUW 37; Jan Gorski ojciec chrzestny Jana Makowskiego 1890, KAUW 47; Władysław Gorski ojciec chrzestny Julianny Wondołowskiej 1890, KAUW 55; Jan Gorski czterdzieści dziewięć lat posadnik rolny w Wiźnie mieszkający 1890, KAUW 112; Jan Gorski ojciec chrzestny Julianny Samborskiej 1890, KAUW 143; Konstanty Gorski trzydzieści osiem lat posadnik rolny w Wiźnie mieszkający 1890, KAUW 146; Jan Gorski ojciec chrzestny Bolesławy Borawskiej 1890, KAUW 154; Władysław Gorski ojciec chrzestny Stanisławy Samborskiej 1890, KAUW 207; Jan Gorski drobna szlachta dwadzieścia siedem lat we wsi Rutki mieszkający 1890, KAUW 227; Liudwik Gorski syn Jana i Emilii w Rutkach urodzony 1890, KAUW 227; Liudwik Gorski drobna szlachta trzydzieści lat we wsi Kokoszki mieszkający 1890, KAUW 236; Jan Gorski ojciec chrzestny Bolesława Drozendzkiego 1890, KAUW 261; Jan Gorski ojciec chrzestny Władysława Mieczkowskiego 1890, KAUW 313; Konstanty Gorski trzydzieści osiem lat posadnik rolny w Wiźnie mieszkający 1890, KAUW 318; Jan Gorski ojciec chrzestny Stefanii Dombrowskiej 1890, KAUW 330; Damazy Gorski pięćdziesiąt pięć lat drobna szlachta we wsi Koniecki mieszkający 1890, KAUW 336; Jan Gorski czterdzieści pięć lat posadnik rolny w Wiźnie mieszkający 1890, KAMW 18, KAZW 49; Liudwik Gorski dwadzieścia cztery lata drobna szlachta we wsi Rutki mieszkający 1890, KAMW 27;Tomasz Liudwik dwóch imion Gorski kawaler drobna szlachta dwadzieścia cztery lata urodzony i zamieszkały w Rutkach 1890, KAMW 30; Władysław Gorski trzydzieści pięć lat drobna szlachta we wsi Rutki mieszkający 1890, KAMW 30; Jozefa Gorski ojciec Tomasza Liudwika mąż zmarłej Marianny z Makowskich 1890, KAMW 30; Jan Gorski dwadzieścia pięć lat drobna szlachta we wsi Rutki mieszkający 1890, KAMW 31; Franciszek Gorski dwadzieścia jeden lat drobna szlachta we wsi Rutki mieszkający 1890, KAMW 52; Jan Gorski pięćdziesiąt lat posadnik rolny w Wiźnie mieszkający 1890, KAMW 54;Liudwik Gorski pięćdziesiąt dwa lata drobna szlachta we wsi Menczki mieszkający 1890, KAZW 39; Adam Gorski pięćdziesiąt lat drobna szlachta we wsi Rutki mieszkający 1890, KAZW 52; Adam Gorski czterdzieści lat drobna szlachta we wsi Rutki mieszkający 1890, KAZW 90; Franciszek Gorski trzydzieści lat drobna szlachta we wsi Rutki mieszkający 1890, KAZW 90; Jan Gorski ojciec zmarłego Liudwika mąż Julianny drobna szlachta w Rutkach mieszkający 1890, KAZW 154; Liudwik Gorski dwadzieścia siedem lat drobna szlachta we wsi Rutki mieszkający 1890, KAZW 154; Liudwik Gorski dwa miesiące urodzony i zmarły w Rutkach syn Jana i Julianny 1890, KAZW 154; Damazy Gorski pięćdziesiąt sześć lat drobna szlachta we wsi Koniecki mieszkający 1890, KAZW 167;Teodor Górski, syn Cypriana i Emilii Kapicy z Władysławą Piszczatowską, córką Franciszka i Aleksandry Wnorowskiej, MPK 13/1896; Henryk Górski syn Aleksandra księgowy Łomżyńskiego Urzędu Akcyzowego 1896, AMPśT 21; Jan Górski, syn Jana i Pauliny Milewskiej z Marianną Sikorską, córką Wojciecha i Marianny Gąsowskiej, MPK 20/1901; Antoni Górski, Teodor i Władysława Piszczatowska, ZPK 8/1901; Cyprian Górski, Teodor, ZPK 107/1904;Włodzimierz Górski, stowarzyszony z guberni łomżyńskiej mający prawo uczestniczenia w zebraniu okręgowym Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Łomży dnia 14 kwietnia 1910 roku o godzinie 10 rano WP 2/1910; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp: Góra, kal., gm. Jaraczewo; pozn., gm. Śrem; gm. Sieraków; Góra, dziś Góra Świętej Małgorzaty, płoc., gm. Góra Świętej Małgorzaty; Górsko, leszcz., gm. Przemęt; Młp: Góra, lub., gm. Wojciechów; Maz: Góra, warsz., gm. Skrzeszew; Góry, ostroł., gm. Goworowo (za: SEM cz. 3, s. 53) formantem –ski.

Forma żeńska: Marianna Gorska 1703, LBŁ 715; Marianna Górska 1783, KACŁ 265; Anna Gorska 1790, KACŁ 1067; Barbara Gorska 1792, KACŁ 1356; Katarzyna Górska 1809, KAZŁ 201; Rozalia Górska 1809, KAUŁ 361; Anna Gurska 1810, KAZŁ 413; Barbara Gurska 1811, KAŚŁ 4; Ludwika Barbara Gorska 1833, KAUŁc 194; Wilhelmina Józefata Gorska 1833, KAUŁ 76; Józefa Górska 1865, KAZŁ 260; Władysława Górska 1867, KAZŁ 177; Marianna Górska wyrobnica 1869, KAZŁ 106; Władysława Górska 1869, KAZŁ 264; Aniela Górska 1876, WPRŁ 258; Ludwika Górska 1887, KOPŁ 265; Teofilia Gorska matka chrzestna Kazimierza Domborwskiego 1890, KAUW 19; Jozefa Gorska matka chrzestna Aleksandra Wondołowskiego 1890, KAUW 106; Katarzyna Gorska matka chrzestna Stanisławy Samborkiej 207; Emilia Gorska żona Jana z domu Chrzanowska dwadzieścia trzy lata 1890, KAUW 227; Teofilia Gorska matka chrzestna Liudwika Gorskiego 1890, KAUW 227; Anna Gorska matka chrzestna Aleksandry Chrzanowskiej 1890, KAUW 231; Jozefa Gorska żona Liudwika z domu Liaskowska dwadzieścia lat 1890, KAUW 236; Władysława Gorska córka Liudwika i Jozefy w Kokoszkach urodzona 1890, KAUW 236; Marianna Michałowska żona Jana z domu Gorska trzydzieści siedem lat 1890, KAUW 238; Stanisława Gorska matka chrzestna Franciszka Michałowskiego 1890, KAUW 238; Franciszka Szulc żona Piotra z domu Gorska trzydzieści lat 1890, KAUW 268; Aleksandra Gorska matka chrzestna Bronisławy Borawskiej 1890, KAUW 270; Agnieszka Dymnicka żona Jana z domu Gorska czterdzieści sześć lat 1890, KAUW 300; Aleksandra Gorska matka chrzestna Jana Kalinowskiego 1890, KAUW 309; Anna Kaminska żona Antoniego z domu Gorskatrzydzieści lat 1890, KAUW 332; Marianna Makowska matka Szczepana żona Stanisława z domu Gorska 1890, KAMW 22;Marianna Gorska zmarła matka Tomasza Liudwika żona Jozefa z domu Makowska 1890, KAMW 30; Marianna Karwowska matka Jozefata żoja Jozefa z domu Gorska 1890, KAMW 31; Marianna Domurat matka Andrzeja żona zmarłego Jakoba z domu Gorska 1890, KAMW 39; Julianna Gorska matka zmarłego Liudwika żona Jana droban szlachta w Rutkach mieszkająca 1890, KAZW 154; Helena Gorska córka karczemnego strażnika Łomżyńskiego Urzędu Akcyzowego Teofila panna wyznania rzymskokatolickiego 1902, AMPśT 8.

GRABIA: Wawrzyniec Grabia – pisarz ziemski różański i ekonom łomżyński, wybrany podczas sejmiku w 1661 r. na deputata; podpisany pod aktem z 1661 r. ; administrator podatku czopowego w 1662 r.; w1666 r. poseł do króla Jana Kazimierza; pisarz ziemski łomżyński wybrany na sejmiku w 1667 r. na posła do króla Jana Kazimierza; pisarz,na posła zjazdu szlachty ziemi łomżyńskiej w grudniu 1676 r. wybrany, „konfirmując dary nasze do uniwersału i instrukcyjej j. kr. m. p. n. m. punkta niżej opisane do obrony rzeczp.”; podpisany pod listem do króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego z sierpnia 1669 r.; w 1670 r. otrzymał od szlachty „deklaracyą i one per modum instructionis spisaną do rąk jmp. Wawrzyńca Grabi ziemie naszej łomżeńskiej pisarza jako posła naszego do JKrMści obranego oddać jmp. dyrektorowi zleciliśmy”; pincernae terrestris Łomzensis, podpisany pod aktem o pospolitym ruszeniu z października 1670 r.; pisarz ziemski łomżyński, wybrany na posła podczas sejmiku w grudniu 1670 r.; w 1671 r. wybrany na deputata, „któremu daliśmy władzę ziemi naszej, aby prawu pospolitemu dosyc czyniąc, to co należy całemu województwu mazowieckiemu i to co ?concernit ziemia naszą łomzieńską, miał in optima cura, jakobyśmy w czem jako z przeszłej komisyi po sejmie anni 1667 odprawionej nie byli aggravati, gdyż nam na przeszłej komisyi albo trybunale injuriam przez niedopuszczenie do konsensu deputata naszego nie przypuszczono i dla tego nam wojska albo ludzi ultra distributionem communitialem ludzi sto na wszystko województwo przyczyniono non sine aggravatione ziemi naszej i całego województwa”; w 1671 r. „deputat od nas na trybunał radomski obrany”; wybrany spośród szlachty na zjeździe w grudniu 1671 r. na posła na sejm walny; podpisany pod aktem z listopada 1672 r.; wybrany na posła na sejmiku w grudniu 1672 r.; na sejmiku w kwietniu 1673 r. w podziękowaniu za dwukrotne posłowanie oraz za „fatygi, prace i koszty podjęte” wraz z dwoma innymi szlachcicami otrzymał 100 beczek „soli naszej powiatowej”; na sejmiku w maju 1673 r. poproszony przez szlachtę „aby nonine terrae gorącą wniósł do majestatu kr. jmp.n. prośbę, żebyśmy tę konsolacyą tandem aliquando aequales in rep. civ es odebrali, o czem osobna sdo kr. jmp.n.m. w tej materyej, jako i o przechodach żołnierskich jmp. poseł będzie miał instrukcyą”; administrator podatku czopowego w 1673 r. ASŁ; Stefan Grabia – podpisany pod aktem z listopada 1672 r. ASŁ; Adam Felicjan Grabia – miecznik i marszałek ziemi łomżyńskiej 1697, ASŁ; nazwisko utworzone od ap. hrabia ‘tytuł szlachecki’ (NP1, s. 312).

GRABOWICZ: Jakob Grabowicz pięćdziesiąt lat posadnik rolny w Wiźnie mieszkajacy 1890, KAUW 85; Katarzyna Żukowska żona Jozefa z domu Grabowicz dwadzieścia osiem lat 1890, KAUW 146; Franciszek Grabowicz posadnik rolny czterdzieści lat w Wiźnie mieszkający 1890, KAUW 213; Julianna Grabowicz żona Franciszka z domu Boryszewska trzydzieści lat 1890, KAUW 213; Franciszek Grabowicz syn Franciszka i Julianny w Wiźnie urodzony 1890, KAUW 213; Franciszek Grabowicz ojciec chrzestny Franciszka Ciszewskiego 1890, KAUW 272; Stanisław Grabowicz mąż zmarłej Marianny z Oslinskich trzydzieści siedem lat posadnik rolny w Wiźnie mieszkający 1890, KAZW 50; Marianna Grabowicz posadnica rolna trzydzieści dwa lata urodzona i zmarła w Wiźnie córka zmarłęgo Stanisława i Elżbiety Oslinskich żona Stanisława 1890, KAZW 50; nazwisko utworzone od ap. grab ‘drzewo liściaste’, formy pochodne też od grabić ‘rabować’, grabie (NP1, s. 262) formantem –owicz.

(GRABOWIECKI) Forma żeńska: Anastazja Grabowiecka córka zmarłego wachmistrza I oddziału Aleksandrowskiej Brygady Pogranicznej Straży Wasyla syna Teodora panna wyznania prawosławnego 1895, AMPśT 22; nazwisko utworzone od n. m. Grabowiec (NP1, s. 263).

GRABO(W)SKI: Paulus Grabowski capitaneus Łomzensis 1465, HKap. poz. 109; Albertus Grabowski f. d. Phillippi Grabowski de districtu Lomzensi 1560, RTA s. 157; Phillippus Grabowski de districtu Colensi a Lomza 1561, RTA s. 181; Johannes Grabowski de districtu Lomzensi 1574, RTA s. 385; Joannes Grabowski – 1616; 1629, ASŁ; Paulus Grabowski – 1635, ASŁ; Casimirus Joannis Grabowsky ASAZ 1644/1645 s. 187; Franciscus Joannis Grabowsky ASAZ 1644/1645 s. 187; Casimirus Grabowski–1658 r., ASŁ; Albert, Jan, Marcin, Stanisław, Wojciech Grabowscy–podpisani pod aktem z listopada 1672 r., ASŁ;Kazimierz Grabowski cieśla 1739, LMŁ 846;Łukasz Grabowski 1751, LBŁ 808; Jan Grabowski 1754, LBŁ 1002; Wincenty Grabowski 1755, LMŁ 1979; Łukasz Grabowski 1758, LMŁ 2228; Antoni, Ignacy, Jan Grabowscy–uczestnicy sejmu antekonwokacyjnego w Łomży, obradującego 6 lutego 1764 r. w związku z elekcją następcy zmarłego Augusta III króla Polski, ASŁ; Józef Grabowski–podpisany pod manifestem do króla Stanisława Augusta Poniatowskiego z sierpnia 1776 r. przeciwko sędziemu Janowi Skarzyńskiemu i podczaszemu Florianowi Drewnowskiemu nadużywającym władzy, gwałcącym prawa szlachty i nieuczciwie gospodarującym państwowymi pieniędzmi, ASŁ; Mateusz Grabowski 1781, KACŁ 25; Adalbert Grabowski 1789, KACŁ 917; Paweł Grabowski, lat 83, syn Marcina i Teresy Idźkowskiej, wdowiec, zmarł w Kierzkach 29.11.1812, ZSPK 46/1812; Stanisław Grabowski, lat 60, syn Antoniego po Marcinie i Krystyny Porowskiej, mąż Eleonory Kierzkowskiej, zmarł w Kierzkach 27.08.1813, ZSPK 43/1813;Józef, Wawrzyniec Grabowski 1815, KAMŚ 2: „(…) Między Sławetnym Józefem Grabowskim (…) Niegdy Sławetnego Wawrzeńca Grabowskiego Gospodarza Rolnego w Mieście Śniadowie zamieszkałego (…) synem”; Józef Graboski 1817, KAMŚ 4: „(…) wprzytomności uczciwych (…) Jozefa Graboskiego (…) w mieście Sniadowie zamieszkałych”; Jan Grabowski, Piotr i Salomea Grabowscy 1819, KAMŚ 5: „(…) stawił się urodzony Jan Grabowski młodzian (…) niegdy urodzonych Piotra Grabowskiego gospodarza rolnego we wsi Grabowie (…) i Salomei z Jastrzębskich Grabowskich (…) na tym że gospodarstwie zamieszkały syn”;Marianna z Grabowskich 1819, KAMŚ 20: „(…) niegdy urodzonego Jakóba Zalewskiego (…) i pozostałey Maryanny z Grabowskich małząkow we wsi Duchnach Starych zamieszkała przy swey matce zamieszkała (…) corka”; Jan, Franciszek Grabowski 1820, KAMŚ 2: „(…) stawił się sławetny Jan Grabowski młodzian (…) mayster professyi stalma(r)skiey niegdy sławetnych Franciszka Grabowskiego y Barbary z Kuszow małżonkow w Kraju Austryackim zmarłych (Śniadowo)”; Marianna z Grabowskich 1823, KAMŚ 5: „(…) urodzonych niegdy Jakoba Zalewskiego i Maryanny z Grabowskich małzonkow dziedzicow rolnych we wsi Duchnach Starych (…) syn”; Jan Grabowski 1824, KAMŚ 4;Jan Grabowski 1824, KAMŚ 23: „(…) w przytomnosci urodzonych Jana Grabowskiego (…) w Grabowie szlachcica dziedzica cząstkowego osiadłego”; Józef Grabowski 1825, KAMŚ 10: „(…) w przytomnosci urodzonych Jozefa Grabowskiego (…) wyrobnikow (…) w miescie Sniadowie osiadłych”; Jan Grabowski 1825, KAMŚ 26: „(…) w przytomnosci urodzonych Jana Grabowskiego (…) wwsi Grabowie zamieszkałych szlachty”; Jan Grabowski „Ucz. Piotrowi Grabowskiemu Szynkarzowi, Małżonka iego prawa Anna z Kaczyńskich Roku 1826 dnia 16 Lutego Urodziła Syna, Ten (…) nazwany został Jan.” (Wieś Osipy) LMB s. 359–360; Walenty Grabowski 1826, KAUMZŚ 5: „(…) wprzytomności świadków (…) Walentego Grabowskiego szlachcica rolnego (…) z wsi Grabowa”; Józef Grabowski 1827, KAUMZŚ 5: „(…) wprzytomności świadkow (…) Jozefa Grabowskiego (…) rolnika mieszczan w miescie Sniadowie zamięszkałych”; Ludwik Grabowski, Obywatel w Łomży zamieszkały 1829, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 207; Bonifacy Grabowski, Rymarz…z Łomży 1830, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 195; Bonifacy Grabowski, wyrobnik…w Łomży zamieszkały 1831, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 10; Małgorzata Kościelnicka, żona Bonifacego Grabowskiego 1831, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 10; Walenty Grabowski, wyrobnik z Starey Łomży 1830, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 120; Kazimierz Grabowski z gospodarstwa utrzymujący się 1841, RRŁ 150; Jan Grabowski żołnierz 1864, KAZŁ 85; Stanisław Grabowski, Wizna, na Syberię za przestępstwa polityczne PPŁ 135; Szymon Grabowski, Chlebiotki Cibory Goleckie „na Syberię za przestępstwa polityczne”, 27.01.1866, PPŁ 139; Jan Grabowski, Chlebiotki Ożarki, „aresztowany, był żandarmem i pokazywał drogę buntownikom”, PPŁ 159; Ludwik Grabowski, Chlebiotki Zawady, „wypuszczony z więzienia”, 13.01.1864, PPŁ 162; Rafał Grabowski, Kossaki, wypuszczony z więzienia 11.02.1864, PPŁ 163; KarolGrabowski, Kossaki Czarnowo Dąb, wrócił z bandy Skarżyńskiego 14.03.1865, PPŁ 1288; Rajmund Grabowski,Kossaki Górskie Ponikły Stok, wrócił z bandy 14.03.1865, PPŁ 1293; Wiktor Grabowski,Chlebiotki Dobrochy, wrócił z bandy 14.03.1865, PPŁ 1294; Aleksander Grabowski, Chlebiotki Grabowo Nowe, „nie zjawił się z bandy”, 27.01.1866, PPŁ 148; Aleksander Grabowski 1873, KAŚŁ 49; Stanisław Grabowski, syn Leona i Pauliny Maleszewskiej z Marianną Grabowską, córką Tomasza i Teofili Perkowskiej, MPK 5/1885; Piotr Grabowski, syn Tomasza i Teofili Perkowskiej z Sabiną Kalinowską, córką Macieja i Ewy Dąbrowskiej, MPK 7/1885; Stanisław Grabowski 1887, KOPŁ 135; JanGrabowski, syn Antoniego i Eleonory Majkowskiej, ZPK 110/1887;Władysław Grabowski, syn Józefa i Marcjanny Grabowskiej z Emilią Kurzyną, córką Stanisława i Petroneli Święszkowskiej, MPK 11/1888; Marcin Grabowski, syn Piotra i Ewy Modzelewskiej z Karoliną Rosochackąz domu Kulesza, córką Wojciecha i Anieli, MPK 13/1888; KacperGrabowski, syn Adama, ZPK 87/1888; Franciszek Grabowski, syn Wincentego i Eleonory Kuleszy z Rozalią Ludwiką Mojkowską, córką Leopolda i Wiktorii Dąbrowskiej, MPK 24/1889; Władysław Grabowski, syn Franciszka lat 79, ubogiego i Balbiny Puchalskiej lat 45, urodzony w Czajkach 17.04.1890, UPKB 71/1890; Jan Grabowski czterdzieści pięć lat posadnik rolny w Wiźnie mieszkający, 1890, KAUW 1; Liudwik Grabowski ojciec chrzestny Julianna Marks 1890, KAUW 26; Jakob Grabowski posadnik rolny czterdzieści lat w Wiźnie mieszkający 1809, KAUW 32; Jan Grabowski posadnik rolny czterdzieści lat w Wiźnie mieszkający 1890, KAUW 33; Jozef Grabowski ojciec chrzestny Katarzyny Grabowskiej 1890, KAUW 33; Jan Grabowski ojciec chrzestny Franciszka Dymnickiego 1890, KAUW 48; Jan Grabowski czterdzieści osiem lat posadnik rolny w Wiźnie mieszkający 1890, KAUW 56, 67; Marcel Grabowski ojciec chrzestny Feliksa Sadkowskiego 1890, KAUW 59; Paweł Grabowski trzydzieści siedem lat posadnik rolny w Wiźnie mieszkający 1890, KAUW 67; Stanisław Grabowski pięćdziesiąt lat w Wiźnie mieszkający 1890, KAUW 78; Mateusz Grabowski chłop rolnik czterdzieści lat we wsi Kramkowo mieszkający 1890, KAUW 105; Stefan Grabowski syn Mateusza i Salomei w Kramkowie urodzony 1890, KAUW 105; Jan Grabowski chłop rolnik dwadzieścia trzy lata we wsi Niwkowo mieszkający 1890, KAUW 141, KAZW 66; Władysław Grabowski syn Jana i Anny w Niwkowie urodzony 1890, KAUW 141; Jan Grabowski pięćdziesiąt lat chłop rolnik we wsi Janczewo mieszkający 1890, KAUW 151; Jozef Grabowski ojciec chrzestny Anny Piotrowskiej 1890, KAUW 161; Liudwik Grabowski syn Antoniego i Salomei w Wiźnie urodzony 1890, KAUW 185; Antoni Grabowski robotnik czterdzieści lat w Wiźnie mieszkający 1890, KAUW 185; Jakob Grabowski czterdzieści pięć lat chłop rolnik we wsi Bronowo mieszkający 1890, KAUW 251, KAZW 191; Stanisław Grabowski ojciec chrzestny Marianny Cieslewskiej 1890, KAUW 251; Maciej Grabowski ojciec Ewwy mąż zmarłej Katarziny z Piotrowskich 1890, KAMW 50;Jozef Grabowski ojciec Liuwika mąż Marianny z Domalewskich 1890, KAMW 51; Liudwik Grabowski kawaler posadnik rolny dwadzieścia cztery lata urodzony i zamieszkały w Wiźnie 1890, KAMW 51; Wawrzeniec Grabowski zmarły ojciec zmarłej Anny Szczesnej mąż Teofilii 1890, KAZW 49; Mateusz Grabowski trzydzieści pięć lat posadnik rolny w Wiźnie mieszkający 1890, KAZW 49;Franciszek Grabowski dwadzieścia osiem lat posadnik rolny w Wiźnie mieszkający 1890, KAZW 65; Stanisław Grabowski czterdzieści cztery lata posadnik rolny w Wiźnie mieszkający 1890, KAZW 89;Stanisław Grabowski czterdzieści lat posadnik rolny w Wiźnie mieszkający 1890, KAZW 104; Antoni Grabowski ojciec zmarłego Liuwika mąż Salomei robotnik w Wiźnie mieszkający 1890, KAZW 125; Liudwik Grabowski jednego miesiąca urodzony i zmarły w Wiźnie syn Antoniego i Salomei 1890, KAZW 125;Jakob Grabowski czterdzieści dwa lata posadnik rolny w Wiźnie mieszkający 1890, KAZW 130; Michał Grabowski zmarły ojciec zmarłej Elżbiety Szczesnej mąż zmarłej Franciszki 1890, KAZW 146;JózefGrabowski, syn Antoniego i Eleonory Mojkowskiej, ZPK 86/1891; JulianGrabowski, syn Walentego i Katarzyny, ZPK 196/1891;Piotr Grabowski, syn Tomasza i Teofili Perkowskiej z Władysławą Grodzką, córką Franciszka i Franciszki Pruszyńskiej, MPK 21/1892; Makary Grabowski, syn Juliana i Marcjanny Kruszewskiej z Ewą Kropiewnicką, córką Leopolda i Anny Makowskiej, MPK 34/1893; Władysław Grabowski, syn Jana i Marcjanny Wądołowskiej, ZPK 23/1893;Jan Grabowski, syn Feliksa i Petroneli Bagińskiej z Teofilą Wnorowską, córką Tomasza i Marianny Makowskiej, MPK 23/1894; JanGrabowski, 12 dni, syn Piotra i Władysławy Grodzkiej, zmarł w Kapicach Starych 14.09.1896, ZPK 113/1896;Aleksander Grabowski, syn Wincentego i Konstancji Grabowskiej z Adolfiną Kuleszą z domu Wnorowska, córką Marcina i Aleksandry Wnorowskiej, MPK 8/1898; Stanisław Grabowski, syn Wincentego i Konstancji Grabowskiej z Natalią Stypułkowską, córką Ignacego i Cecylii Kalinowskiej, MPK 2/1900; MakaryGrabowski, Julian i Marcjanna Kruszewska, ZPK 55/1901; StanisławGrabowski, Marcin i Aleksandra Bagińska, ZPK 7/1903; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp: Grabowo, bydg., gm. Kcynia; gm. Trzemeszno; Grabowo, dziś Grabów, koniń., gm. Grabów nad Prosną; kal.; Graboszewo, koniń., gm. Strzałkowo; Młp: Grabowa, kat., gm. Łazy; Maz: Grabowo, ostroł., gm. Przasnysz; łomż., gm. Grabowo (za: SEM cz. 3, s. 56) formantem –ski.

Forma żeńska: Agnieszka Grabowska 1741, LBŁ 336; Apolonia Grabowska 1753, LMŁ 1744; Barbara Grabowska 1756, LBŁ 1256; Barbara Grabowska 1757, LMŁ 2105; Rozalia Grabowska 1783, KACŁ 239; Victoria Grabowska 1785, KACŁ 441; Elżbieta Grabowska 1786, KACŁ 577; Marianna Franciszka Grabowska 1788, KACŁ 767; Antonina Grabowska 1829, KAUŁ 193; Anna Grabowska, Wyrobnica Panna zamieszkała w Łomży 1829, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 193; Antonina Grabowska, córka Anny Grabowskiej 1829, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 193: „ …i okazał nam dziecię płci żeńskiey urodzone tu w Łomży dnia wczorayszego o godzinie siodmey w wieczor, z Anny Grabowskiey lat czterdzieści liczącey wyrobnicy Panny zamieszkałey w Łomży. Dziecięciu temu na chrzcie swiętym odbytym w dniu dzisieyszym nadane zostało imie Antonina”;Józefa Grabowska 1831, KAUŁ 10; Katarzyna Grabowska 1831, KAUŁ 10; Teofila Grabowska córka Ignacego włościanka ze wsi Boczki 1878, AUPśT 6a; Eugenia Grabowska 1887, KOPŁ 67; Stanisława Grabowska 1887, KOPŁ 257; Bolesława Grabowska, córka Andrzeja i Marianny Jabłonowskiej, ZPK 94/1887; BronisławaGrabowska, córka Józefa i Marcjanny Makowskiej, ZPK 77/1888; StefaniaGrabowska, córka Jana i Józefy Milewskiej, ZPK 172/1889;Rozalia Grabowska córka Jakoba i Katarzyny w Wiźnie urodzona 1890, KAUW 32; Katarzyna Grabowska żona Jakoba z domu Olszewska dwadzieścia sześć lat 1809, KAUW 32; Katarzyna Grabowska córka Jana i Franciszki w Wiźnie urodzona 1890, KAUW 33; Franciszka Grabowska żona Jana z domu Piotrowska trzydzieści lat 1890, KAUW 33; Franciszka Rogowska żona Franciszka z domu Grabowska trzydzieści lat 1890, KAUW 41; Marianna Dymnicka żona Franciszka z domu Grabowska dwadzieścia siedem lat 1890, KAUW 48; Salomea Grabowska żona Mateusza z domu Olszewska trzydzieści lat 1890, KAUW 105; Katarzyna Grabowska matka chrzestna Aleksandry Sidleckiej 1890, KAUW 128; Anna Grabowska żona Jana z domu Murawska dwadzieścia trzy lata 1890, KAUW 141; Katarzyna Serafinska żona Adama z domu Grabowska dwadzieścia lat 1890, KAUW 173; Salomea Grabowska żona Antoniego z domu Dobkowska trzydzieści lat 1890, KAUW 185; Marcianna Samborska żona Leona z domu Grabowska trzydzieści pięć lat 1890, KAUW 234; Katarzyna Grabowska matka chrzestna Franciszka Kuć 1890, KAUW 243; Elżbieta Romanska żona Jakoba z domu Grabowska dwadzieścia cztery lata 1890, KAUW 269; Antonina Kosinska żona Andrzeja matka Teofilii z domu Grabowska 1890, KAMW 2; Ewwa Grabowska panna robotnica dwadzieścia trzy lata urodzona i zamieszkała w Wiźnie 1890, KAMW 50; Katarzina Grabowska zmarła matka Ewwy żona Macieja z domu Piotrowska 1890, KAMW 50; Marianna Grabowska matka Liudwika żona Jozefa z domu Domalewska 1890, KAMW 51;Anna Szczesna posadnica rolna pięćdziesiąt cztery lata urodzona i zmarła w Wiźnie córka zmarłych Wawrzenca i Teofilii Grabowskich żona Jakoba 1890, KAZW 49; Teofilia Grabowska zmarła matka zmarłej Anny Szczesnej żona zmarłego Wawrzenca 1890, KAZW 49;Salomea Grabowska matka zmarłego Liudwika żona Antoniego robotnica w Wiźnie mieszkająca 1890, KAZW 125; Elżbieta Szczesna posadnica rolna czterdzieści siedem lat urodzona i zmarła w Wiźnie córka zmarłych Michała i Franciszki Grabowskich żona Andrzeja 1890, KAZW 146; Franiszka Grabowska zmarła matka zmarłej Elżbiety Szczesnej żona zmarłego Michała 1890, KAZW 146; Cecylia Grabowska, córka Andrzeja lat 50, drobnego posiadacza i Marianny Jabłonowskiej lat 40, urodzona w Kierzkach 13.01.1891, UPKB 9/1891; Stefania Grabowska, córka Andrzeja lat 50, drobnego posiadacza i Marianny Jabłonowskiej lat 40, urodzona w Kierzkach 13.01.1891, UPKB 10/1891; Stefania Grabowska, córka Jana lat 39, drobnego posiadacza i Józefy Milewskiej lat 35, urodzona w Stypułkach Szymanach 23.03.1891, UPKB 58/1891; Anna Grabowska z domu Kurzyna, córka Franciszka i Teresy, ZPK 48/1891; StefaniaGrabowska, córka Jana i Józefy Milewskiej, ZPK 69/1891; CecyliaGrabowska, córka Andrzeja i Marianny Jabłonowskiej, ZPK 117/1891; Sabina Grabowska, córka Macieja i Ewy Dąbrowskiej, ZPK78/1892; Emilia Grabowska z domu Kurzyna, córka Stanisława i Petroneli Święszkowskiej, ZPK 51/1894; BronisławaGrabowska, córka Tomasza i Teofili Perkowskiej, ZPK 65/1892; Teofila Grabowska, córka Józefa i Marcjanny Grabowskiej, ZPK 124/1892; Stefania Grabowska, córka Andrzeja i Marianny Jabłonowskiej, ZPK124/1894; Leokadia Grabowska, 14 tygodni, córka Piotra i Władysławy Grodzkiej, zmarła w Kapicach Starych 19.07.1895, ZPK 76/1895; Alberta Grabowska, 1 rok i 4 miesiące, córka Makarego i Ewy Kropiewnickiej, zmarła w Kierzkach 18.03.1896, ZPK 47/1896; Władysława Grabowska, 10 miesięcy, córka Władysława i Magdaleny Dzierzko, zmarła w Kierzkach 11.04.1896, ZPK 60/1896; Krystyna Grabowska z domu Frankowska lat 53, córka Ignacego i Marcjanny Garbowskiej, zmarła w Frankach Piaskach 30.09.1897, ZPK 90/1897; Czesława Grabowska, 1 rok, córka Bronisława i Zofii Sarnackiej, zmarła w Garbowie Starym 18.09.1898, ZPK 126/1898; Julianna Grabowska, lat 7, córka Wincentego i Marty Szostakowskiej, zmarła w Sikorach Pawłowiętach 06.05.1899, ZPK 56/1899; Józefa Grabowska, 12 tygodni, córka Wincentego i Marty Szostakowskiej, zmarła w Sikorach Pawłowiętach 11.06.1899, ZPK 69/1899;Bronisława Grabowska włościanka wsi Wincenta gminy Czerwone powiatu Kolneńskiego wyznania rzymskokatolickiego 1900, AMPśT 14; JoannaGrabowska z domu Baczewska, Michał, ZPK 79/1900;Bronisława Grabowska córka Stanisława mieszkanka wsi Wądołki-Cwejki gminy Miastkowo powiatu Łomżyńskiego panna wyznania rzymskokatolickiego 1903, AMPśT 14; KarolinaGrabowska, rodzice nieznani, ZPK 71/1903; WładysławaGrabowska z domu Grodzka, Franciszek i Franciszka, ZPK 149/1903; Marianna Grabowska, Piotr i Władysława Grodzka, ZPK 15/1904; Wiktoria Grabowska córka włościanina wsi Truszki gminy Śniadowo Marcela panna wyznania rzymskokatolickiego 1909, AMPśT 17.

GRABSKI: Laurenty Grabski 1732, LBŁ 285; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp: Grabie, włoc., gm. Aleksandrów Kujawski; Grab, kal., gm. Czermin; Młp: Grabie, tarn., gm. Łapanów; Grabie, krak., gm. Wieliczka (za: SEM cz. 3, s. 56) formantem –ski.

Forma żeńska: Zofia Grabska 1653, LBŁ 2847.

GRACZ: Jan Gracz Fiedorowicz, 1706, LBŁ 913; nazwisko utworzone od gra ‘zabawa’ (za: SEM cz. 1, s. 82) formantem –acz.

GRACZEW: Nikifor Graczew syn Pawła młodszy ziemski strażnik rejonu Gawrychowskiego Powiatu Kolneńskiego wyznania prawosławnego 1880, AUPśT 18a; nazwisko utworzone od por. Gracz (za: NP1, s. 262) formantem –ew.

GRADOWSKI: Bonifacy Gradowski–konsyliarz z powiatu ostrołęckiego 1734, ASŁ; Franciszek Gradowski, Kossaki Pęsy, aresztowany, był żandarmem i zaopatrywał cały czas buntowników, PPŁ 158; Aleksander Gradowski, syn Franciszka i Teofili Mieńkiewicz z Aleksandrą Antonowicz, córką Grzegorza i Franciszki Duchnowskiej, MPK 9/1895; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp: Gradowo, włoc., gm. Piotrków Kujawski (za: SEM cz. 3, s. 56) formantem –ski.

Forma żeńska: Regina Gradowska 1758, LMS 2182.

GRANATO(W)SKI: Jozef Granatoski, wyrobnik w Łomży zamieszkały 1839, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 2; Franciszka z Rękiewiczow, żona Jozefa Granatoskiego, 1839, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 2; Jerzy Granatowski wyrobnik 1842, WMZŁ 30; Kazimierz Granatowski 1842, WMZŁ 132; nazwisko utworzone prawdopodobnie od granat ‘kamień półszlachetny’ lub ‘rodzaj broni’; śrwniem. granat, łac. granatus (za: SEM cz. 1, s. 83) formantem –(ow)ski.

Forma żeńska: Serafina Lucyna Granatoska 1830, KAUŁ 2.

GRATKOWSKI: Stanisław Gratkowski syn Stanisława włościanin wsi Mątwica powiatu Łomżyńskiego 1903, AMPśT 6; nazwisko utworzone od 1. gratek ‘dojnica’, też ‘narzędzie szewca’, 2. gratka ‘okazja, uciecha’ formantem -owski (za: NMK s. 146).

Forma żeńska: Łucja Gratkowska 1702, LBŁ 612.

GRĄBCZEWSKI: Władysław Grąbczewski, stowarzyszony z guberni łomżyńskiej mający prawo uczestniczenia w zebraniu okręgowym Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Łomży dnia 14 kwietnia 1910 roku o godzinie 10 rano WP 2/1910; nazwisko utworzone od n. m. Grąbczewo ciech., gm. Naruszewo (za: NP1, s. 265).

GRĄCKI//GRĄDZKI//GRONDZKI: Stanisław Grąnzki 1616, LBŁ 496; Jakub Grączki 1637, LBŁ 1366; Jakub Grącki 1653, LBŁ 2849; Bartłomiej Grącki 1654, LBŁ 2900; StanisławGrądzki – stolnik i poborca łomżyński, w akcie z kwietnia 1673 r. mówi się o nim jako o nieboszczyku, ASŁ; Stanisław Grącki 1680, LBŁ 732; Andrzej Grądzki 1691, KAŚŁ 94; Szymon Grądzki 1746, LBŁc 405; Antoni Grądzki – podpisany pod manifestem do króla Stanisława Augusta Poniatowskiego z sierpnia 1776 r. przeciwko sędziemu Janowi Skarzyńskiemu i podczaszemu Florianowi Drewnowskiemu nadużywającym władzy, gwałcącym prawa szlachty i nieuczciwie gospodarującym państwowymi pieniędzmi, ASŁ; Karol Grądzki lokaj 1867, KAZŁ 224; Ignacy Grondzki ojciec chrzestny Stanisława Niecieckiego 1890, KAUW 194; Jan Grondzki ojciec chrzestny Seweryna Krajewskiego 1890, KAUW 3; Jan Grondzki ojciec chrzestny Mieczysława Kalskiego 1890, KAUW 11; Jan Grondzki pięćdziesiąt lat drobna szlachta we wsi Nieławice mieszkający 1890, KAMW 11; Jan Grondzki drobna szlachta dwadzieścia pięć lat we wsi Sambory mieszkający 1890, KAUW 42; Jan Grondzki ojciec chrzestny Bolesławy Fronckiewicz 1890, KAUW 44; Jan Grondzki pięćdziesiąt lat drobna szlachta we wsi Nieławice mieszkający 1890, KAUW 81; Ignacy Grondzki czterdzieści sześć lat drobna szlachta we wsi Nieławice mieszkający 1890, KAUW 81; Jan Grondzki drobna szlachta czterdzieści trzy lata we wsi Menczki mieszkający 1890, KAUW 119; Jan Grondzki ojciec chrzestny Heleny Konopackiej 1890, KAUW 140; Konstanty Grondzki drobna szlachta trzydzieści pięć lat we wsi Jarnuty mieszkający 1890, KAUW 265; Jozef Grondzki matka chrzestna Franciszka Ciszewskiego 1890, KAUW 272; Adam Grondzki czterdzieści lat posadnik rolny w Wiźnie mieszkający 1890, KAUW 292;Tomasz Grondzki robotnik trzydzieści trzy lata w wiźnie mieszkający 1890, KAMW 32; Adam Grondzki czterdzieści pięć lat posadnik rolny w Wiźnie mieszkający 1890, KAZW 104; Ignacy Grondzki czterdzieści lat drobna szlachta we wsi Nieławice mieszkający 1890, KAZW 172; Kajetan Grądzki, syn Jakuba i Rozalii Wiśniewskiej z Anastazją Jamiołkowską, córką Mateusza i Anny Truskolaskiej, MPK 6/1892; Piotr Grącki syn Juliana młodszy ziemski strażnik Łomżyńskiej komendy powiatowej 1907, AMPśT 15; Szymon Grądzki, pseudo Wołodyjowski, członek POW w Łomży; jako żołnierz 33 pp. odbył kampanię z bolszewikami, otrzymał Krzyż Walecznych; WP nr 9 z 1922; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp: Grądy,sier., gm. Sieradz; Maz: Grądy, ciech., gm. Rybno; łomż., gm. Nowogród; ostroł., gm. Wąsewo; gm. Krasnocielec (za: SEM cz. 3, s. 57) formantem –ki.

Forma żeńska: Zofia Grączka 1626, LBŁ 94; Zofia Grącka 1627, LBŁ 350; Elżbieta Grądzka 1646, LBŁ 2258; Jadwiga Grącka 1650, LBŁ 2629; Marianna Groncka 1706, LBŁ 896; Barbara Grącka 1748, LBŁ 508; Józefa Grądzka 1841, RRŁ 14; Józefa Grądzka 1876, WPRŁ 22; Maryanna Grądzka 1866, KAZŁ 229; Aleksandra Grondzka matka chrzestna Seweryna Krajewskiego 1890, KAUW 3; Aleksandra Grondzka matka chrzestna Mieczysława Kalskiego 1890, KAUW 11; Konstancja Grondzka matka chrzestna Jana Bogdanskiego 1890, KAUW 31; Marianna Grondzka córka Jana i Antoniny w Samboroach urodzona 1890, KAUW 42; Anna Grondzka matka chrzestna Marianny Grondzkiej 1890, KAUW 42; Antonina Grondzka żona Jana z domu Milewska dwadzieścia dwa lata 1890, KAUW 42; Stefania Grondzka córka Jana i Aleksandry w Menczkach urodzona 1890, KAUW 119; Aleksandra Grondzka żona Jana z domu Sulikowska trzydzieści trzy lata 1890, KAUW 119; Anna Grondzka żona Konstantego z domu Rogowska dwadzieścia lat 1890, KAUW 265; Kazimiera Grondzka córka Konstantego i Anny w Jarnutach urodzona 1890, KAUW 265; Balbina Żukowska żona Aleksandra z domu Grondzka dwadzieścia sześć lat 1890, KAUW 294; Karolina Mocarska zmarła matka Marianny żona zmarłęgo Pawła z domu Grondzka 1890, KAMW 44;Jozefata Grondzka wdowa robotnica osiemdziesiąt lat urodzona w Brzostowie zmarła w Rutkach córka zmarłych Jozefa i Ewwy Mocarskich 1890, KAZW 52; Stanisława Grądzka, córka Kajetana lat 28, właściciela cząstkowego i Anastazji Jamiołkowskiej lat 20, urodzona w Kłoskach Młynowiętach 28.12.1892, UPKB 200/1892

GRECZKA: Stefan Greczka szeregowy Wierzbołowskiej Brygady Pogranicznej Straży zmarł od krwotoku z płuc 1860, AZPśT 16; nazwisko utworzone od niem. n. os. Gretz, ta od im. na Grad– lub Hrad– (za: NP1, s. 266) formantem –ka.

GRECZYN: Anna Greczyn córka Augusta żona inżyniera wojskowego generał-majora Konstantyna syna Pawła, 1903, AUPśT 17a; nazwisko utworzone od por. Greczka (za: NP1, s. 266) formantem –yn.

GREKOWSKI: Alexander Grekoski, Podpisarz Sądu pokoiu…z Łomży 1830, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 184 (w podpisie zapis: Grekowski); Alexander Grekowski, pisarz sądu pokoju powiatu Łomżyńskiego… w Łomży zamieszkały 1830, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 210; nazwisko utworzone prawdopodobnie od n. os. Grek, Grekowie–łacińskiej nazwy Hellenów, mającej związek z nazwą plemienia, zamieszkującego pierwotnie Epir, wypartego później w stronę granicy z Attyką. Oryginalna postać nazwy Graikoi pochodzi od im. tesalskiej bogini Graia. Nazwę tę wędrowne plemiona iliryjskie przeniosły do Italików, od których przejęli ją Rzymianie jako okreslenie ogółu Hellenów (za: SEM cz. 4, s. 5); też od grek ‘wyznawca kościoła wschodniego’ (za: SHNO t. I, s. 102) formantem –owski.

Forma żeńska: Matylda Bronisława Grekowska 1830, KAUŁ 210; Sabina Dorota Franciszka Grekowska 1830, KAUŁ 21.

GRELA: Marcin Grela 1626, LBŁc 165; Anna Grela 1628, LBŁc 365; nazwisko utworzone od śrwniem. grёllen ‘głośno krzyczeć, wrzeszczeć’ oraz gral, grёl ‘krzyk’ (za: SEM cz.5, s. 78).

Forma żeńska: Franciszka Grelówna 1871, KAŚŁ 23.

GRELEWSKI: Wojciech Grelewski trzydzieści dziewięć lat chłop rolnik we wsi Bronowo mieszkający 1890, KAUW 88; nazwisko utworzone od n. m. Grylewo, pil., gm. Wągrowiec (za: NP1, s. 274) formantem –ski.

Forma żeńska: Józefa Kuczikowska żona Jana z domu Grelewska trzydzieści sześć lat 1890, KAUW 88.

GROBEK: Andrzej Grobek 1612, MBŁ 1117; nazwisko utworzone od grob ‘mogiła’ (za: SEM cz.1, s. 83), może też od śrwniem. grop, grob ‘gruby, mocny’ (za: SEM cz.5, s. 80) formantem –ek.

GROBICKI: Mikołaj Grobicki, Miastkowo Chmielewo, nadzór policyjny zaopatrywał buntowników w żywność i podjudzał ich do powieszenia Trifonowa i Filipkowskiego 07.08.1865, PPŁ 1314; Marcin Grobicki, stowarzyszony z guberni łomżyńskiej mający prawo uczestniczenia w zebraniu okręgowym Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Łomży dnia 14 kwietnia 1910 roku o godzinie 10 rano WP 2/1910; nazwisko utworzone od n. m. n. Grobice rad., gm. Chynów (za: NP1, s. 268).

Forma żeńska: Rozalia Grobicka, Miastkowo Chmielewo, nadzór policyjny, zaopatrywała buntowników w żywność 07.08.1865, PPŁ 1315.

GROBKA: Elżbieta Grobka 1626, LBŁ 169; Kazimierz Grobka 1634, LBŁ 990; Anna Grobka 1639, LBŁ 1534; Grzegorz Grobka 1639, LBŁ 1568; Zofia Grobka 1682, LBŁ 757; Zofia Grobka 1682, LBŁ 768; Teresa Grobka 1690, LBŁ 1177; nazwisko utworzone od grob ‘mogiła’ (za: SEM cz. 1., s. 83), może też od śrwniem. grop, grob ‘gruby, mocny’ (za: SEM cz. 5., s. 80) formantem -ka.

GROCHOWICZ: Małgorzata Grochowicz 1612, MBŁ 980; Jakub Grochowicz 1614, LBŁ 99; Jan Grochowicz 1614, LBŁ 99; nazwisko utworzone od ap. groch ‘gatunek rośliny jadalnej’, też grochal ‘prostak, gbur’ (NP1, s. 268) formantem -owicz.

GROCHO(W)SKI: Franciszek Grochowski 1632, LBŁ 942; Walenty Grochowski 1641, LBŁ 1755; Nikodem Grochowski 1646, LBŁ 2285; Michał Grochowski 1651, LBŁ 2719; Jan Grochowski 1654, LBŁ 2883; Jan Grochowski 1656, LBŁ 3006; Franciszek, Ignacy, Jan, Kazimierz, Mateusz, Piotr, Tomasz, Wiktor  Grochowscy – podpisani pod manifestem do króla Stanisława Augusta Poniatowskiego z sierpnia 1776 r. przeciwko sędziemu Janowi Skarzyńskiemu i podczaszemu Florianowi Drewnowskiemu nadużywającym władzy, gwałcącym prawa szlachty i nieuczciwie gospodarującym państwowymi pieniędzmi, ASŁ; Alexander Grochowski „Uczciwemu Mikołaiowi Grochowskiemu Rolnikowi, Małżonka Maryanna Niemyiska dnia 27 lutego 1815 R. Urodziła Syna rano. Ten (…) nazwany został: Alexander.” (Wieś Brzoski Stare vel Gawrony) LMB s. 191–192; Jakub Grochowski 1820, KAMŚ 16: „(…) stawił się urodzony Wawrzeniec Jastrzębski kawaler (…) podług (…) aktu znania (…) przez woyta gminy sniadowskiey Jakubem Grochowskim udziałanym (…) maiący lat czterdziesci pięc”; Jozef Grochoski, wyrobnik… z Łomży 1830, ADŁ sygn. 4/1779 wpis nr 199; Julian Grochowski, Miastkowo Zaruzie, nadzór policyjny był Naczelnikiem II Miastkowskiego Okręgu 09.11.1865, PPŁ 1319; Marcin Grochowski trzydzieści lat chłop rolnik we wsi Srebrowo mieszkający 1890, KAZW 23; Franciszek Grochowski, syn Andrzeja lat 27, właściciela cząstkowego i Julianny z Kurzynów lat 22, urodzony w Frankach Dąbrowie 22.12.1890, UPKB 226/1890; Franciszek Grochowski, syn Andrzeja i Julianny Kuleszy, ZPK 13/1891; Bolesław Grochowski, syn Szczepana i Wiktorii Kropiewnickiej, ZPK 18/1891; Adolf Grochowski, syn Szczepana lat 43, właściciela cząstkowego i Wiktorii Kropiewnickiej lat 32, urodzony w Frankach Dąbrowie 07.10.1892, UPKB 149/1892; Władysław Grochowski, syn Andrzeja i Julianny Kuleszy, ZPK 16/1893; Adam Grochowski, syn Józefata i Julianny, ZPK 48/1893; Adam Grochowski, 3 miesiące, syn Jana i Teodory Żajkowskiej, zmarł w Milewie Zabielnym 13.02.1895, ZPK 24/1895; Wojciech Grochowski, syn Ignacego i Marty Frankowskiej z Anną Roszkowską, córką Jana i Tekli Makowskiej, MPK 3/1898; Adolf Grochowski, 5 lat i 9 miesięcy, syn Szczepana i Wiktorii Kropiewnickiej, zmarł w Frankach Dąbrowie 26.06.1898, ZPK 91/1898; Michał Grochowski, Feliks i Elżbieta, ZPK 129/1900; IgnacyGrochowski, Józef i Anna Sikorska, ZPK123/1901; Roman Grochowski, Stanisław Grochowski, Zygmunt Grochowski stowarzyszeni z guberni łomżyńskiej mający prawo uczestniczenia w zebraniu okręgowym Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Łomży dnia 14 kwietnia 1910 roku o godzinie 10 rano WP 2/1910; Eugeniusz Grochowski, członek Rady Pedagogicznej Gimnazjum Męskiego im. T. Kościuszki w Łomży, podpisał odpowiedź na atakujący dyrektora W. Osieckiego anonimowy artykuł pt. „Horrendalne stosunki” (WP 6/1922); nazwisko utworzone od n. m. Wlkp: Grochów, płoc., gm. Nowe Ostrowy; Krpłd: Grochowce, przem., gm. Przemyśl (za: SEM cz. 3, s. 58) formantem –ski.

Forma żeńska: Zofia Grochowska 1622, LBŁ 1692; Teresa Grochowska, KAUKB 1818: “spłodzone z niego (Jana Gąsowskiego) i z Tensyi z domu Grochowskiej (…) małżonki”; Antonina Grochoska „Uczciwemu Mikołajowi Grochoskiemu gospodarzowi Małżonka iego prawa Maryanna Roku 1820 Dnia 10 Urodziła Corkę ktora (…) Ochrzczona d. 11 Czer. Na Jmie Antonina.” (Wieś Brzoski Stare) LMB s. 263–264; Anna Grochowska z domu Sikorska, córka Macieja i Apolonii, ZPK 57/1889; Marianna Myslinska żona Andrzeja z domu Grochowska dwadzieścia cztery lata 1890, KAUW 282; Władysława Grochowska, córka Szczepana lat 42, właściciela cząstkowego i Wiktorii Kropiewnickiej lat 32, urodzona w Frankach Dąbrowie 12.02.1890, UPKB 32/1890; Stefania Wincenta Grochowska z domu Zaleska, córka Antoniego i Wiktorii Babińskiej, ZPK 207/1891; Julianna Grochowska z domu Roszkowska lat 59, córka Marcina i Kunegundy, zmarła w Kropiewnicach Kiernoskach 04.01.1896, ZPK 2/1896; Ewa Grochowska, 2 dni, córka Andrzeja i Julii, zmarła w Frankach Dąbrowie 12.01.1896, ZPK 12/1896; JuliannaGrochowska, 6 miesięcy, córka Szczepana i Wiktorii Kropiewnickiej, zmarła w Frankach Dąbrowie 30.08.1896, ZPK 106/1896; Anastazja Grochowska, lat 15, córka Szczepana i Wiktorii Kropiewnickiej, zmarł w Frankach Dąbrowie 05.05.1898, ZPK 67/1898; Aleksandra Grochowska,2 lata i 5 miesięcy, córka Szczepana i Wiktorii Kropiewnickiej, zmarła w Frankach Dąbrowie 03.07.1898, ZPK 94/1898;Agnieszka Grochowska, lat 65, zmarła w Milewie Zabielnym 25.08.1899, ZPK 107/1899; AnnaGrochowska z domu Jackowska, Jan i Tekla Makowska, ZPK 56/1903;

GROCKI: Ignacy Grocki, Kossaki SzlasyLipno, na Syberię, za przestępstwa polityczne”, 27.01.1866, PPŁ 136; Feliks Grocki, Lubotyń, Gniazdowo, 09.12.1863; PPŁ 174; Grzegorz Grocki, Puchały Gosie Wybrane, wrócił z bandy, 14.03.1865, PPŁ 1291; Kazimierz Grocki, Kossaki Górskie Ponikły Stok, wrócił z bandy 14.03.1865, PPŁ 1292; Aleksander Grocki, Drozdowo Czarnocin, do aresztanckiej kompanii, PPŁ 1320; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Grodziec, dziś Grójec, włoc., gm. Lubraniec; Maz. Grodziec, dziś Grójec, ciech., gm. Czernice Borowe (za: SEM cz. 3., s. 58); też od n. m. Gród (za: SHNO t. 1., s. 102); też Maz. Grodzkie Stare, Grodzkie Nowe  gm. Kulesze Kościelne; formantem -ki.

GRODKOWSKI: Piotr Grodkowski 1656, LBŁ 3094; Andrzej Grotkowski 1704, LBŁ 830; nazwisko utworzone od n. m. Młp: Grodkowice, krak., gm. Kłaj (za: SEM cz. 3, s. 58).

Forma żeńska: Jadwiga Grodkowska 1729, LBŁ 48.

GRODZICKI: Stanislaus Grodziczki succamerairus Lomzensis 1556, RTA s. 80;Stanislaus Mikołaj Grodziczki – succamerarius 1577, ASŁ; Jacobus Grodziczki – 1579; tribuni terra Łomzensis 1601, ASŁ; Adamus Grodziczki–1601, ASŁ; Johannes Stanislai Grodzicky 1634/1635, ASAZ s. 165; Stanislaus Grodzicki vexiliferi łomżensis 1635; podpisany pod aktem z 1661 r.; w 1667 r. wybrany na posła do króla Jana Kazimierza; cześnik ziemi łomżyńskiej, marszałek zjazdu szlachty w 1668 r. i 1669; cześnik łomżyński, w 1670 r. wyznaczony na rewizora w sprawie podatków w parafii płockiej: „rewizya lubo często i gęsto przez nas naznaczona bywała, że swego jednak efektu nie wzięła, ta tedy już nie po powiatach jak przedtem lecz parafiami rewizorów in majorem et pleniorem simple verificationem naznaczamy”; cześnik łomżyński, w 1671 r. wybrany na posła do króla, „aby in occurentibus materiis, to jest o relegowanych przeciwko prawu deputatach i o aukcyej wojska przez spólną konferencyą nobis et patriae provideat restu grationem ablatorum procureat”; cześnik w 1671 r. wybrany na posła na sejm generalny; wybrany do „wybierania pieniędzy (w powiatach koleńskim i zambrowskim) tylko na 62 ludzi dragońskich”, które „pieniądze oddać mają za niedziel dwie, rachując na każdego żołnierza po zł 60, złp. 3720”; marszałek zjazdu szlachty w 1672 r.; wybrany w 1672 r. na duktora, ASŁ; Joannes Grodzicki de Rozwory–1587; 1593; 1598; 1606; 1607; 1613; 1616; przewodniczący obradom sejmiku partykularnego przedsejmowego w r. 1666; podpisany pod listem do króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego z sierpnia 1669 r.; w 1671 r. wybrany na posła na sejm generalny; odnotowany w akcie z r. 1673, ASŁ; Petrus Grodzicki–1616, ASŁ; Joachim Grodzicki–wojski łomżyński, wybrany na sejmiku w 1649 r. na posła, „aby nomie nostri do kr.jm.p.n.m. to periculum doniósł i pokornie prosił, aby kr.jm.p.n.m. veto wyrzec i zabronić raczył, aby do ziemi naszej nie wchodzili, a ludzi naszych regimentarzowi jmp. staroście naszemu aby według konstytucyej i deklaracyej sejmowej list wydać rozkazał, z któremi sam się obróci, gdzie potrzeba rzeczyp. za rozkazaniem j.kr.m.p.n.m. ukaże, gdyż inszych ?przyjmować przeciwko konstytucyej nie możemy, a zwłaszcza cudzoziemców ani im płacić i ubogich ludzi na nowe ściągnienia i wydawania chleba z wyniszczeniem wielkiem” …(brak dokończenia); na sejmiku w 1659 r. wyznaczony do kontroli podatków: „Więc że w puszczach tak łomżeńskiej jako i ostrołęckiej niemałe osady znajdują się i większa część ludu kupieckiego i różnego tam się przeniosło ulegający podatków i ciężarów publicznych przywodząc do skutku uchwałę sejmu 1658 deputujemy do rewizyi i i inwentowania ichm. pp. (tu nazwiska)”; poborca podatków w parafii rzekunskiej na honorarium dla wojska cesarskiego 1660, ASŁ; Andrzej Grodzicki–podpisany pod aktem z 1661 r. ASŁ; Stanisław Grodzicki–cześnik łomzieński, podpisany pod aktem z listopada 1672 r.; w sierpniu 1673 r. wybrany spośród szlachty na posła do podkomorzego pomorskiego; poseł ziemi łomżyńskiej na sejm w 1674 r.; w 1676 r. wybrano go jako przedstawiciela szlachty do unormowania stosunków w powiecie kolneńskim w związku z uciążliwymi wojskami kwarcianymi; „do tych obciążliwych przechodów (…) w kupie swawolnej grasujących i licentiare sobie postępujących obraliśmy za komorników i rotmistrzów w kolneńskim” powiecie, ASŁ; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp: Grodziec, dzis Grójec, pozn., gm. Środa Wlkp.; Pom: Grodziczno, tor., gm. Grodziczno; Krpłd: Grodziszcze (za: SEM cz. 3, s. 58) formantem –cki.

Forma żeńska: Kornelia Grodzicka 1869, KAZŁ 173.

GRODZKI: Andrzej Grodzki, lat 78, syn Bartłomieja i Anastazji Wnorowskiej, wdowiec po Agacie, zmarł w Wnorach Starej Wsi 06.11.1808, ZPK92/1808; Andrzej Grodzki,lat 80, syn Antoniego, mąż Marianny Świętkowskiej, zmarł w Wnorach Wypychach 23.03.1813, ZSPK97/1813; FranciszekGrodzki, lat 30, kawaler, syn Andrzeja i Marianny Świętkowskiej, zmarł w Wnorach Wypychach 29.04.1813, ZSPK 112/1813;Iwan Grodzki 1863, KS; Franciszek Grodzki, Lubotyń Chmielewo, nadzór policyjny, był w bandzie Trąbczyńskiego, 5.03.1866, PPŁ 1316; Romuald Grodzki, syn Szczepana i Julianny Wnorowskiej z Kornelią Jabłońską, córką Ludwiki, MPK 54/1884; Tomasz Grodzki, syn Wojciecha i Anieli Kowalewskiej z Józefą Stypułkowską, córką Pawła i Anny Idźkowskiej, MPK 3/1885; Franciszek Grodzki, syn Elżbiety z Balbiną Choińską, córką Aleksandra i Teresy Kalinowskiej, MPK 10/1885; Franciszek Grodzki, syn Feliksa i Julianny Kobylińskiej z Antoniną Maciorkowską, córką Pawła i Balbiny Ciborowskiej, MPK 14/1885; Wincenty Grodzki, syn Aleksandra i Franciszki Wnorowskiej z Apolonią Bagińską, córką Franciszka i Karoliny Wnorowskiej, MPK 10/1887; Stanisław Grodzki, syn Grzegorza i Rozalii Kuleszy z Teofilą Ciborowską, córką Konstantego i Katarzyny Sikorskiej, MPK 21/1888; JózefGrodzki, syn Jakuba i Salomei Targońskiej, ZPK 80/1888;JanGrodzki, syn Mikołaja i Józefy, ZPK 56/1889; WojciechGrodzki, syn Stanisława i Ludwiki Konopki, ZPK 163/1889;Franciszek Grodzki, syn Franciszka lat 30, właściciela cząstkowego i Balbiny Choińskiej lat 28, urodzony w Wnorach Wypychach 04.03.1890, UPKB 45/1890; Piotr Grodzki, syn Stanisława lat 38, właściciela cząstkowego i Ludwiki Konopki lat 30, urodzony w Wnorach Wypychach 12.07.1890, UPKB 120/1890; Paweł Grodzki, syn Franciszka lat 30, właściciela cząstkowego i Antoniny Maciorkowskiej lat 30, urodzony w Kobylinie Pieniążkach 13.11.1890, UPKB 194/1890; Jan Grodzki pięćdziesiąt lat posadnik rolny w Wiźnie mieszkający 1890, KAUW 2, 25; Jan Grodzki ojciec chrzestny Franciszka Gromadzkiego 1890, KAUW 254; Jan Grodzki ojciec zmarłej Stefanii mąż Aleksandry drobna szlachta w Menczkach mieszkający 1890, KAZW 88; Jan Grodzki, syn Feliksa i Julianny Kobylińskiej z Antoniną Frankowską, córką Romualda i Jadwigi Kobylińskiej, MPK 8/1891; CzesławGrodzki, syn Romualda lat 33, drobnego posiadacza i Korneli Jabłońskiej lat 28, urodzony w Wnorach Wypychach 07.03.1891, UPKB 47/1891; Czesław Grodzki, syn Romualda i Korneli Jabłońskiej, ZPK 120/1891;Władysław Grodzki, syn Jana lat 34, właściciela cząstkowego i Antoniny Frankowskiej lat 23, urodzony w Kobylinie Pieniążkach 03.02.1892, UPKB 29/1892 (Ślub w Kobylinie 12.02.1922 z Stefanią Stypułkowską); Aleksander Grodzki, syn Teodora lat 45, właściciela cząstkowego i Marianny Wnorowskiej lat 35, urodzony w Piszczatach Kończanach 16.12.1892, UPKB 191/1892; Aleksander Grodzki, syn Piotra i Anny Maleszewskiej z Rozalią Kuleszą z domu Sikorska, córką Piotra i Franciszki Sikorskiej, MPK 16/1893; Paweł Grodzki, syn Aleksandra i Justyny Grodzkiej z Józefą Piszczatowską, córką Pawła i Franciszki Sikorskiej, MPK 21/1893; Ignacy Grodzki, syn Ludwika i Pauliny Mierzwińskiej z Anną Piszczatowską, córką Grzegorza i Joanny Kruszewskiej, MPK 24/1894; Aleksander Grodzki, syn Wincentego i Franciszki Bolianowskiej z Salomeą Piszczatowską z domu Zambrzycka, córką Jana i Marianny Zambrzyckiej, MPK 38/1895; Bolesław Grodzki, 5 dni, syn Wojciecha i Franciszki Trzaski, zmarł w Kapicach Starych 23.01.1895, ZPK 10/1895; BolesławGrodzki, 11 tygodni, syn Melchiora i Antoniny Wądołowskiej, zmarł w Wnorach Wypychach 24.01.1895, ZPK 13/1895;Konstanty Grodzki, syn Antoniego i Teofili Kossakowskiej z Leokadią Faszczą, córką Kacpra i Konstancji Garbowskiej, MPK 40/1897; Aleksander Grodzki, lat 47, syn Wilhelma i Marianny Piszczatowskiej, zmarł w Kobylinie Borzymach 16.09.1897, ZPK 84/1897;Wincenty Grodzki, syn Feliksa i Julianny Kobylińskiej z Florentyną Piszczatowską, córką Tomasza i Józefaty Makowskiej, MPK 4/1898; FeliksGrodzki, lat 65, syn Grzegorza i Scholastyki, zmarł w Kobylinie Pieniążkach 08.04.1898, ZPK 56/1898; KonstantyGrodzki, lat 60, syn Marcelego i Marcjanny Modzelewskiej, zmarł w Wnorach Wypychach 10.08.1898, ZPK 104/1898; StanisławGrodzki, lat 45, syn Błażeja i Elżbiety, zmarł w Wnorach Wypychach 14.01.1899, ZPK 5/1899; BolesławGrodzki, 10 miesięcy, zmarł w Wnorach Wypychach 18.09.1899, ZPK 117/1899;Stanisław Grodzki, syn Grzegorza i Rozalii Kuleszy z Franciszką Sikorską, córką Romualda i Marianny Grodzkiej, MPK 28/1900; Andrzej Grodzki, syn Jakuba i Pauliny Koćmierowskiej z Marianną Roszkowską, córką Jana i Tekli Makowskiej, MPK 3/1901; Julian Grodzki, syn Feliksa i Julianny Kobylińskiej z Marianną Dąbrowską z domu Frankowska, córką Grzegorza i Bogumiły Garbowskiej, MPK 4/1901; AntoniGrodzki, Ignacy i Kunegunda, ZPK 3/1901; BolesławGrodzki, Ignacy i Anna Piszczatowska, ZPK 81/1901;Franciszek Grodzki, Antoni i Paulina Wnorowska, ZPK 120/1903; FranciszekGrodzki, Dominik i Marianna, ZPK 39/1902; TomaszGrodzki, Jan i Teresa Jabłońska, ZPK 112/1903;BronisławGrodzki, Melchior i Antonina Wądołowska, ZPK 119/1903; AleksanderGrodzki, Stanisław i Teofila Ciborowska, ZPK 24/1904;Stanisław Grodzki, stowarzyszony z guberni łomżyńskiej mający prawo uczestniczenia w zebraniu okręgowym Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Łomży dnia 14 kwietnia 1910 roku o godzinie 10 rano WP 2/1910; Czesław Grodzki, inżynier miernik z Niziołk Starych; kandydat na posła do sejmu z ramienia PSL (ZŁ 2/1919); nazwisko utworzone od n. m. Wlkp: Grodziec, dziś Grójec, włoc., gm. Lubraniec; Maz: Grodziec, dziś Grójec, ciech., gm. Czernice Borowe (za: SEM cz. 3, s. 58); też od n. m. Gród (za: SHNO t. I, s. 102); też Maz. Grodzkie Stare, Grodzkie Nowe  gm. Kulesze Kościelne; formantem –ki.

Forma żeńska: Marianna Grodzka z domu Kalinowska lat 40, córka Wojciecha i Krystyny, z pierwszego małżeństwa wdowa po Janie Wnorowskim, z drugiego po Grzegorzu, zmarła w Wnorach Kuzelach 31.08.1814, ZSPK 50/1814; KatarzynaGrodzka z domu Garbowska lat 50, wdowa po Marcinie, zmarła w Kłoskach Młynowiętach 16.01.1814, ZSPK 102/1814; Marianna Grodzka, lat 30, panna, córka Macieja i Monstancji, zmarła w Wnorach Wypychach 02.03.1811, ZSPK 135/1811; MariannaGrodzka z domu Leśniewska lat 70, córka Kazimierza, żona Andrzeja, zmarła w Kłoskach Młynowiętach 30.09.1812, ZSPK 35/1812;Agnieszka Grodzka wyrobnica 1866, KAZŁ 316; HelenaGrodzka, córka Stanisława i Anny Śleszyńskiej, ZPK 123/1885; StefaniaGrodzka, córka Franciszka i Balbiny Choińskiej, ZPK 92/1886; Paulina Grodzka z domu Wnorowska, córką Wojciecha i Marcjanny Wnorowskiej, ZPK 137/1887; Anna Grodzkaz domu Śleszyńska, córka Stanisława i Anieli Wnorowskiej, ZPK46/1888; Apolonia Grodzka, córka Franciszka i Balbiny Choińskiej, ZPK 53/1889; Anna Grodzka, córka Stanisława i Anny Śleszyńskiej, ZPK77/1889; Lucyna Grodzka z domu Mieczkowska, córka Franciszka, ZPK 127/1889;Aleksandra Grodzka matka zmarłej Stefanii żona Jana drobna szlachta w Menczkach mieszkająca 1890, KAZW 88; Stefania Grodzka dwa tygodnie urodzona i zmarła w Menczkach córka Jana i Aleksandry 1890, KAZW 88; Anna Grodzka, córka Mikołaja lat 32, właściciela cząstkowego i Józefy Piszczatowskiej lat 29, urodzona w Wnorach Starych 01.03.1890, UPKB 41/1890; Władysława Grodzka, córka Tomasza lat 40, drobnego posiadacza i Józefy Stypułkowskiej lat 36, urodzona w Wnorach Starych 30.01.1891, UPKB 21/1891 (Ślub w Kobylinie 10.09.1931 z Sebastianem Lengewiczem); Bronisława Grodzka, córka Antoniego lat 55, drobnego posiadacza i Anny Grodzkiej lat 39, urodzona w Wnorach Wypychach 07.04.1891, UPKB 68/1891; Waleria Grodzka, córka Franciszka lat 33, drobnego posiadacza i Balbiny Choińskiej lat 28, urodzona w Wnorach Wypychach 14.04.1891, UPKB 75/1891 (Ślub w Kobylinie 26.06.1912 z Stanisławem Wnorowskim); Anna Grodzka, córka Stanisława lat 48, drobnego posiadacza i Julianny Grodzkiej lat 35, urodzona w Wnorach Starych 25.07.1891, UPKB 132/1891 (Ślub w Kobylinie 26.09.1922 z Stefanem Dąbrowskim); Marianna Grodzka, córka Pawła lat 38, drobnego posiadacza i Teofili Gosk lat 30, urodzona w Piszczatach Piotrowiętach 01.08.1891, UPKB 135/1891; Anna Grodzka, córka Jana i Teresy, ZPK 183/1891;Amelia Grodzka, córka Stanisława lat 40, właściciela cząstkowego i Teofili Ciborowskiej lat 33, urodzona w Wnorach Wypychach 22.01.1892, UPKB 24/1892; Stefania Grodzka, córka Feliksa lat 49, właściciela cząstkowego i Elżbiety Grabowskiej lat 42, urodzona w Kobylinie Pieniążkach 08.04.1892, UPKB 98/1892 (Ślub w Kobylinie 06.06.1910 z Mateuszem Sikorskim); Julianna Grodzka, córka Stanisława lat 40, właściciela cząstkowego i Ludwiki Konopki lat 24, urodzona w Wnorach Wypychach 15.10.1892, UPKB 154/1892 (Ślub w Kobylinie 07.02.1922 z Mieczysławem Konopką); Józefa Grodzka, córka Pawła lat 33, właściciela cząstkowego i Teofili Gosk lat 28, urodzona w Piszczatach Piotrowiętach 27.10.1892, UPKB 164/1892;MariannaGrodzka, córka Pawła i Teofili Gosk, ZPK 13/1892; StefaniaGrodzka, córka Pawła i Teofili Gosk, ZPK 18/1892; Rozalia Grodzka z domu Kulesza, córka Kazimierza, ZPK 101/1892; Bronisława Grodzka, córka Antoniego i Anny Grodzkiej, ZPK177/1892; Julianna Grodzka, córka Antoniego i Julianny, ZPK 81/1894; JuliannaGrodzka, lat 51, rodzice nieznani, zmarła w Wnorach Starych 20.01.1897, ZPK 12/1897; Franciszka Grodzka, lat 65, córka Jana i Karoliny, zmarła w Kobylinie Pieniążkach 30.01.1897, ZPK21/1897; Aniela Grodzka, lat 80, rodzice nieznani, zmarła w Wnorach Starych 26.02.1898, ZPK 34/1898; Emilia Grodzka, 2 miesiące, córka Stanisława i Ludwiki Konopki, zmarła w Wnorach Wypychach 29.11.1898, ZPK 160/1898;Teofila Grodzka z domu Ciborowska lat 40, córka Konstantego, zmarła w Wnorach Wypychach 05.07.1899, ZPK 79/1899; StefaniaGrodzka, Aleksander i Rozalia Sikorska, ZPK 4/1901; Józefa Grodzka z domu Piszczatowska, Dominik i Agnieszka, ZPK 28/1903; Franciszka Grodzkaz domu Pruszyńska, Jan i Aniela, ZPK 54/1904; Paulina Grodzka z domu Mierzwińska, Jan i Julianna Wnorowska, ZPK 142/1903; MichalinaGrodzka, Stanisław i Franciszka Sikorska, ZPK 85/1904.

GROMACKI//GROMADZKI: Bartholomeus Gromaczki – 1584; 1587; w 1587 r. wybrany „do podatku postanowieniem niniejszem uchwalonego wybierania (…) w parafiach kolnenskiej, laskowskiej, grabowskiej, romańskiej”ASŁ; Stanisław Gromaczki 1619, LBŁ 1088; Joannes Gromadzki – regent kolneński, poborca podatków w parafii kolneńskiej na honorarium dla wojska cesarskiego 1660; colnensis vicenotarius, podpisany pod listem do króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego z sierpnia 1669 r.; podpisany pod aktem o pospolitym ruszeniu z października 1670 r.; koleński regent ziemski i grodzki podpisany pod aktem z listopada 1672 r., ASŁ; Jakub, Michał Gromadzcy – podpisani pod aktem z 1661 r., ASŁ; Wojciech Gromadzki – w 1670 r. wyznaczony na rewizora w sprawie podatków w parafii koleńskiej: „rewizya lubo często i gęsto przez nas naznaczona bywała, że swego jednak efektu nie wzięła, ta tedy już nie po powiatach jak przedtem lecz parafiami rewizorów in majorem et pleniorem simple verificationem naznaczamy”, ASŁ; Wawrzyniec, Stanisław Gromaccy (Gromacki) – podpisany pod aktem z listopada 1672 r., ASŁ; Jan Gromadzki – marszałek sejmiku ziemi łomżyńskiej w 1710 r.; z pow. kolneńskiegopodczaszy i podkomorzyc ziemi łomżyńskiej w 1711 r. „deputowany z powiatu… że gdyby takie excessus i egzorbitancye jchm. pp. wojskowych komukolwiek z wojsk augzyliarnych sub hoc tempore konstytucyej zimowej stać się miały… jchm. komisarze wespół z jchm. pp. komisarzami wojska augzyliarnego ingrantam by się za rekwizycyą pp. oficerów niestała sprawiedliwość”;  uczestnik sejmu antekonwokacyjnego w Łomży, obradującego 6 lutego 1764 r. w związku z elekcją następcy zmarłego Augusta III króla Polski, ASŁ; Paweł Gromadzki żołnierz objezdczyk 1863, KAZŁ 71; Rajmund Gromacki, Bożejewo, Wierciszewo, „aresztowany, u niego znaleziono rządowy (…)”, 28.11.1863, PPŁ 155; Piotr Gromacki wyrobnik 1869, KAZŁ 137; Julian Gromadzki 1876, WPRŁ 92; Walenty Gromadzki 1876, WPRŁ 91; Wiktor Gromadzki czterdzieści osiem lat drobna szlachta we wsi Wierciszewo mieszkający 1890, KAUW 5; Jan Gromadzki ojciec chrzestny Aleksandra Rogowskiego 1890, KAUW 241; Franciszek Gromadzki drobna szlachta dwadzieścia dwa lata we wsi Kokoszki mieszkający 1890, KAUW 254; Franciszek Gromadzki syn Franciszka i Wiktorii w Kokoszkach urodzony 1890, KAUW 254; Aleksander Gromadzki syn Andrzeja i Aleksandri w Wierciszewie urodzona 1890, KAUW 259; Andrzej Gromadzki drobna szlachta dwadzieścia cztery lata we wsi Wierciszewie mieszkająca 1890, KAUW 259; Jan Gromadzki ojciec chrzestny Rozalii Kossakowskiej 1890, KAUW 298; Wiktor Gromadzki ojciec Andrzeja mąż Katarzyny z Iwanowskich 1890, KAMW 1; Andrzej Gromadzki kawaler drobny szlachcic dwadzieścia cztery lata, urodzony i zamieszkały w Wierciszewie 1890, KAMW 1; Jan Gromadzki trzydzieści pięć lat drobna szlachta we wsi Sambory mieszkający 1890, KAZW 46; Jan Gromadzki czterdzieści lat drobna szlachta we wsi Sambory mieszkający 1890, KAZW 166; nazwisko utworzone od n. m. Młp: Gromadzice, kiel., gm. Bodzechów; Maz: Gromadzyn, ciech., gm. Sochocin; Gromadzyno, łomż., gm. Kolno (za: SEM cz. 3, s. 58); też od n. m. Gromada (za: SHNO t. I, s. 102) formantem–ki.

Forma żeńska: Anna Gromaczka 1626, LBŁ 105; Marianna Gromadzka 1869, KAZŁ 16; Franciszka Wondołowska żona Stanisława z domu Gromadzka trzydzieści lat 1890, KAUW 106; Jozefa Gromadzka matka chrzestna Franciszka Gromadzkiego 1890, KAUW 254; Wiktoria Gromadzka żona Franciszka z domu Bzura dwadzieścia lat 1890, KAUW 254; Aleksandra Gromadzka żona Andrzeja z domu Gacka dwadzieścia pięć lat 1890, KAUW 259; Katarzyna Gromadzka żona Wiktora matka Andrzeja z domu Iwanowska 1890, KAMW 1.

GROMALSKI: Mateusz Gromalski przechrzta 1769, KAUŁ 1027; nazwisko utworzone od grom ‘piorun’, gromić ‘razić, rozbijać’ (za: NP1, s. 269) formantem -(al)ski.

GROMEK: Anna Gromek 1878, KOPŁc 246; nazwisko utworzone od Gromek, zdrobnienia im. Gromi-sław, z ps. gromiti ‘uderzać jak grom’ (za: SEM cz. 1, s. 84).

GROMKOWSKI: Łukasz Gromkowski 1618, LBŁ 939; nazwisko utworzone od por. Gromek

GRONOSTAJSKI: Stanislaus Gronostajski–1595, ASŁ; Josephus Gronostajski–1610, ASŁ; Paweł Gronostajski z Gronostajów–uczestnik konfederacji generalnej ziemi łomżyńskiej w 1767 r., ASŁ; Adam, Kazimierz i Michał Gronostajscy–podpisani pod manifestem do króla Stanisława Augusta Poniatowskiego z sierpnia 1776 r. przeciwko sędziemu Janowi Skarzyńskiemu i podczaszemu Florianowi Drewnowskiemu nadużywającym władzy, gwałcącym prawa szlachty i nieuczciwie gospodarującym państwowymi pieniędzmi, ASŁ; nazwisko utworzone od n. m.  Gronostaje łomż., gm. Rutki (za: NP1, s. 270) formantem –ski

GRONOWICZ: Wigdor Eliaszowicz Gronowicz krawiec 1833, APŁ z. 169; Apolinary Gronowicz 1879, KOPŁ 198; nazwisko utworzone od stp. przym. gronny ‘porośnięty winoroślą’ (za: NP1, s. 270) formantem -wicz.

GROSFELD: Agnieszka Grosfeld córka pasterza 1842, WMZŁ 166; Jan Grosfeld żołnierz urlopowany 1867, KAZŁ 39; Franciszek Grosfeld 1871, KAŚŁ 45; może nazwisko compositium utworzone od: śrwniem. größ ‘wielki, gruby’ + feld (może od śrwniem. felk ‘pełny’ lub germ. folc(h) ‘ludzie, zbrojny lud’) (por. SEM cz. 5., s. 49, 275). Nazwa niejasna.

GROT: Stanisław Grot 1721, LBŁ 173; nazwisko utworzone od ap. grot ‘ostrze strzały, włócznia’ (za: SEM cz. 1, s. 85).

GROTKOWSKI: Zenon Grotkowski 1731, LBŁ 197; Mateusz Grotkowski syn Vice Advocati ac Proconsul Łomzensis 1740, LBŁ 1740; Kazimierzowi Grotkowskiemu dziecię 1741, LMŁ 941; Benedykt Izydor Joachim Grotkowski, syn Vice Advocati 1742, LBŁ 60; Benedykt Grotkowski 1749, LMŁ 1487; Kazimierz Grotkowski anteactus Viceadvocati Łomzensis 1756, LMŁ 1994; nazwisko utworzone od n. m. Pom: Gródek, bydg., gm. Drzycim (za: SEM cz. 3, s. 58) formantem –owski.

Forma żeńska: Marianna Grotkowska 1727, LBŁ 537; Agnieszka Grotkowska 1740, LBŁ 264; Krystyna Grotkowska 1753, LMŁ 1761;

GROTOWSKI: Jan Grotowski 1698, LBŁ 262; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp: Grotowice, piotr., gm. Rzeczyca (za: SEM cz. 3, s. 59); też od nawy miejscowości Grotów (za: SHNO t. I, s. 103) formantem –ski.

Forma żeńska: Anna Grotowska 1699, KAŚŁc 212; Marianna Grotowska 1728, LBŁ 623; Katarzyna Grotowska 1734, LBŁ 438; Justyna Grotowska 1736, LBŁ 62.

GROTOWSKI: Jan Grotowski 1698, LBŁ 262; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Grotowice, piotr., gm. Rzeczyca (za: SEM cz. 3., s. 59); też od n. m. Grotów (za: SHNO t. 1., s. 103) formantem -ski.

Forma żeńska: Anna Grotowska 1699, KAŚŁc 212; Marianna Grotowska 1728, LBŁ 623; Katarzyna Grotowska 1734, LBŁ 438; Justyna Grotowska 1736, LBŁ 62.

GRUBERT: Wilhelm Grubert pocztylion religii ewangeliczkiey 1810, KAŚŁ 86; nazwisko utworzone od niem. n. os. Gruber(t), ta od Grube ‘dół’ (za: NP1, s. 271).

Forma żeńska: Marlisa Gruberttowa 1809, KAZŁc 169.

GRUBLEWICZ: Józef Grublewicz 1878, KOPŁ 134; może nazwisko utworzone od por. Grubert.

GRUDNIK: Agnieszka Grudnik 1619, LBŁ 1195; nazwisko utworzone od por. Grudzień formantem -ik.

GRUDZIEŃ: Abram Idzkowicz Grudzień stolarz 1828, APŁ z. 169; Boruch Grudzień 1827, APŁ z. 169; Estera, córka Borucha Grudzienia 1827, APŁ z. 169; Moszk Boruchowicz Grudzień wyrobnik 1827, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od ap. gruda ‘bryła, ścięta mrozem ziemia’ (za: SEM cz. 1., s. 85) formantem -eń.

GRUDZIŃSKI: Abram Boruchowicz Grudziński 1827, APŁ z. 169; Boruch Grudziński szynkarz 1827, APŁ z. 169; Orek Boruchowicz Grudziński 1827, APŁ z. 169; Jozef Grudziński Stroż Gimnazyum Łomżyńskiego 1842, KUŁ 84; nazwisko utworzone od por. Grudzień formantem -iński; może też od n. m., np. Grodnica, Grodno, Grudziny (za: SEM cz. 1., s. 85) formantem -ski.

GRUGOLIC: Jadwiga Grugolic 1609, MBŁ 417; nazwisko utworzone od im. Grzegorz, też od niem. n. os. Grüger (por. NP1, s. 279).

GRULKA: Paweł Grulka 1668, LBŁ 131; od niem. n. os. Grull, Groll, te od śrwniem. krol ‘kędzierzawy; zarośla’ lub gw. ap. grula ‘ziemniak, kartofel’ (za: NP1, s. 272) formantem -ka.

GRUSZA: Paweł Grusza 1444, ŁT I 478; nazwisko utworzone od ap. grusza ‘drzewo owocowe’ (za: NP1, s. 273).

[1] Krawiec.

[2] Dzierżawca.

[3] Złotnik.

[4]Podkomorzy łomżyński, czyli w dawnej Polsce: zastępca komornika, zarządzający dworem księcia oraz gospodarką w dobrach panującego; w czasach późniejszych: urzędnik ziemski rozstrzygający spory graniczne; zob. http://sjp.pl/podkomorzy

[5]Ksiądz.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

560 views
Zmień rozmiar