Plik do pobrania:

SNŁ – fragment

Małgorzata K. Frąckiewicz

Słownik nazwisk łomżan

(XV-XIX w.)

(Wybrany fragment G-P)

Łomża 2018

Od redaktora

„Aby mierzyć drogę przyszłą,

trzeba wiedzieć, skąd się wyszło”.

Cyprian Kamil Norwid

„Pamięć na prochy przodków daje natchnienie

i moc do walki na przyszłość”.

Adam Chętnik

Nazwisko to świadectwo ciągłości dziejów, rodów i rodzin, to fakt historyczny o bogatej treści, to szczególne źródło poznania. W nazwiskach jest zakodowana historia określonej społeczności, konkretnego środowiska kulturowego, uwarunkowanego przez okoliczności, jakim podlegały ziemie polskie w ciągu wieków. Dawna antroponimia Łomży to dokument, swego rodzaju tekst kultury, dopełniający wiedzę o mieście także w konfrontacji ze współczesnymi nazwami osobowymi łomżan.

Słownik nazwisk łomżan (XV-XIX w.) zawiera materiał onomastyczny liczący około 4 tys. nazwisk i identyfikuje ponad 9 tys. ich nosicieli, łomżan, którzy na przestrzeni wieków byli związani z miastem nad Narwią.  W opracowane hasła wpisana jest historia poszczególnych nazwisk, a poniekąd także dzieje rodów i rodzin łomżyńskich oraz różnych środowisk miejskich. Z tego też względu Słownik może być użyteczny dla wielu, np. dla osób poszukujących własnych korzeni czy genealogów, dociekających dziejów rodów i osób związanych z historyczną ziemią łomżyńską i mazowiecko-podlaskim pograniczem.

Mazowiecki gród nad Narwią – widziany poprzez historyczne nazwiska łomżyńskich mieszczan[1] – to miasto budowane i kształtowane przez konkretnych ludzi, reprezentantów licznych rodów i rodzin, których potomkowie żyją w nim do dziś[2]. W historii nazwisk zachowały się ich dzieje, a poprzez nie historia społeczności miasta Łomży, wielokrotnie w rozmaitych źródłach i opracowaniach wiązana z nazwiskami łomżyńskich mieszczan, np.: z Mikołajem Trzaską golarzem, Stefanem mieszczaninem, Dersławem z Sierzput, z Wojciechem Turkiem mieszczaninem, Michałem Ciechanowskim i innymi[3].

W antroponomastykonie Łomży do dziś widać ciekawą przeszłość miasta, elementy jego lokalnej tożsamości, którą współtworzyło drobnoszlacheckie i mazowieckie dziedzictwo historycznej ziemi łomżyńskiej, lecz przede wszystkim ludzie – znani z imienia i nazwiska, identyfikowani w powiązaniu z Łomżą jako miejscem urodzenia, zamieszkania, nauki, pracy, aktywności społecznej, życia. Trzeba więc pamiętać, że na przestrzeni wieków – zawsze – za jedynym w swoim rodzaju zgiełkiem miejskości Łomży stali konkretni ludzie: indywidualiści, społecznicy, inteligenci; katolicy, ewangelicy i prawosławni, wyznawcy judaizmu; członkowie konkretnych rodów i rodzin łomżyńskich (np. Abramowiczowie, Kozłowscy, Milewscy, wielopokoleniowe i liczne rodziny żydowskie Aszów, Bekierów, Brzozów i Perłów; Choykowie, Dąbrowscy, Iwaniccy, Kamińscy, Kłysowie, ród Kokoszków, Łubowie, Śmiarowscy, od XV wieku kolejne pokolenia rodziny Trzasków i Tyszków; Wagowie, Zapertowie, Zduńczykowie, Żebrowscy…); Niemcy, Polacy, Rosjanie, Żydzi…; osoby wychowane w duchu swojej wiary i tradycji, ludzie pospolici i wykształceni, po których zostało dobre imię, dopominając się pamięci i szacunku dla spuścizny przodków: powstańców, żołnierzy, lekarzy, nauczycieli, profesorów, pasjonatów, sportowców, cukierników, piekarzy, piwowarów, kowali, szewców, strażaków, rzeźników, dzierżawców, farbiarzy, malarzy, karczmarzy, kramarzy, krawców, kupców, handlarzy żelaza i materiałów bławatnych, akuszerek; kawalerów i mężów, panien, żon i wdów, synów i córek, w Łomży dawniej zamieszkałych[4], w tym mieście mających swój adres, złączonych wspólnym i wyjątkowym miejscem życia.

Słownik nazwisk łomżan (XV-XIX w.) stanowi swoisty zbiór nazw osobowych z dopełniającym je kontekstem (m.in. informacją o relacjach rodzinnych, np.: córka, syn, żona; wykonywanym zawodzie, np.: piwowar, szewc, woziwoda, mularz; przynależności społecznej, np.: szlachcic, włościanin; wyznaniu, np.: wyznania prawosławnego, ex Lutheranismo convertus). Pozwala on dookreślić, uzasadnić i zobrazować wpływy, jakie miało na ten gród, np. jego położenie geograficzne (teren północno-wschodniego Mazowsza, jednej z jego historycznych ziem: ziemi łomżyńskiej, graniczącej od północy z Prusami, od wschodu z Podlasiem) oraz kolejne dziejowe wydarzenia (w 1795 r., po trzecim rozbiorze Łomża znalazła się w zaborze pruskim, w 1807 r. w Księstwie Warszawskim, od 1815 r. w Królestwie Polskim, co trwało aż do odzyskania niepodległości, czyli do roku 1918). Jednocześnie zaś wskazuje na ich konsekwencje, m.in. na pewne zmiany w składzie narodowościowym obywateli miasta, na jego społeczny, gospodarczy i kulturowy charakter.

Małgorzata K. Frąckiewicz

 1. Nazwisko jako jednostka słownikowa. Uwagi redakcyjne

W Słowniku przyjęto, że nazwy osobowe to pewne fakty społeczne kultur, odzwierciedlające w wieloraki sposób przeszłość społeczeństwa, w którym powstawały. Potwierdzeniem tego są najstarsze antroponimy mieszkańców Łomży, zarejestrowane i utrwalone w lokalnych źródłach. Pozwalają one na identyfikację osób zamieszkałych w tym mieście w XV-XIX wieku.

Nazwisko w kontekście niniejszego opracowania to oznaczenie osobowe, które w systemie identyfikacji mieszkańców Łomży dość systematycznie pojawia się w XVI wieku. Nie jest to ewenement, lecz jak wskazują badacze, pewna regulowana prawem tendencja. Kazimierz Rymut podaje:

„Jako okres ustalania się nazwiska dla warstwy szlacheckiej przyjmuje się ostatnią ćwierć XVI wieku, kiedy to zanika zmienność odmiejscowych określeń. Zaczynają one przechodzić z ojca na syna. Wtedy to narodziło się poczucie obowiązku posiadanie nazwiska. W latach1536-1540 przyjęte przez szlachtę, a zatwierdzone przez króla postanowienia ograniczały w sposób administracyjny możliwość zmieniania nazwiska.”[5]

Wcześniej funkcję nazwiska spełniało imię. Stąd w piętnastowiecznych źródłach znaleziono zapisy[6]: Andrzej // Andrzej z Radogoszczy (1462-1470), Dersław (1437), Falisław (1472), Filip (1471), Fimka (1440, 1472), Helka (1473), Małgorzata (1434), Michał (1455)[7] itp.

Są pośród zarejestrowanych w Słowniku oznaczeń osobowych określenia zwyczjowe, utrwalone tradycją, które nie spełniają jeszcze funkcji nazwiska (w dzisiejszym rozumieniu[8]), lecz stanowią potwierdzenie etapów jego kształtowania i postępującej stabilizacji. Materiał dokumentacyjny przywołany w Słowniku potwierdza, że były one poprzedzone zmianami postaci fonetycznej, morfologicznej i graficznej nazw osobowych, które z czasem przyjęły i zachowały swoją stałą postać, spełniając kryteria współczesnego nazwiska.

Oto inne przykłady antroponimów zarejestrowanych w Słowniku wraz z informacjami dodatkowymi:

GERMAN: Władysław German syn Antoniego szlachcic miasta Łomży wyznania rzymskokatolickiego 1887, AUPśT 17; nazwisko utworzone od im. German, od niem. n. os. Gereman ‘Niemiec’ (za: NP1, s. 228).

GŁÓWKA: Zygmunt Głowka sklarz conversus ex Luteranismo, bywał Burmistrzem y Cechmistrzem 1740, LMŁ 912; nazwisko utworzone od ap. głowa (za: SEM cz. 1., s. 76) formantem -ka.

KISZKA: Adamus Kiszka kupiec łomżyński 1593, APŁ zbiór Kapicjana; nazwisko utworzone od ap. kiszka ‘jelito’ (za: SEM cz. 1., s. 107).

MIGDAŁ: Symek Jakubowicz[9] Migdał handlarz wiktuałow 1836, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od ap. migdał, łac. amygdala, amygdalum (za: SEM cz. 1., s. 164).

Jak widać powyżej, po wyrazie hasłowym – tworzonym przez określone nazwisko, jakie wpisano do omawianego słownika w układzie alfabetycznym, podano, zachowując układ chronologiczny – przykłady jego zapisu w źródłach i rok oraz numer dokumentu (w przypadku aktów metrykalnych) lub jego stronę (w przypadku, gdy są to źródła publikowane, np.: pamiętnik, pinkas, herbarz) i skrót nazwy danego źródła. W ten sposób zawarto w Słowniku rejestr imion i nazwisk nosicieli danej nazwy osobowej wraz z datą jej wystąpienia, w konkretnej postaci (tzw. odmiance graficznej, morforlogicznej czy fonetycznej), znajdującej swoje potwierdzenie we wskazanym źródle historycznym. Tak więc odnotowano w Słownik nazwisk łomżan (XV-XIX w.) zaświadczenia istnienia danego nazwiska w kontekście dziejów miasta. Ponadto niekiedy zapisano informacje dodatkowe o osobach, czyli ich określenia (np. stan, zawód, miejsce zamieszkania). Te dane pozwalają, m.in. na orientację: w etapach rozwoju miasta, jego historii, w jego składzie narodowościowym czy np. reprezentatywnych dla danego okresu grupach zawodowych. Niekiedy są to także treści o charakterze obyczajowym, który wskazuje na relacje społeczne, narodowościowe, obyczajowe czy kulturowe przedstawicieli miejskiego środowiska mazowieckiego miasta nad Narwią. Uznano je za wartościowe dla nakreślenia i oddania atmosfery i kolorytu miejskości Łomży oraz dla przywołania i utrwalenia informacji, które dzięki temu mają rzadką szansę zostać zaprezentowanymi szerszemu odbiorcy i spopularyzowanymi jako treści ilustrujące dawne życie grodu. Czasem spisywano ze źródła nazwę funkcji pełnionej w mieście, regionie czy w kraju przez nosiciela danego nazwiska, utrwalając dodatkową informację identyfikującą łomżan, wskazującą na ich losy, aktywność społeczną czy administracyjną, np.:

DUCHNOWSKI: (…) Duchnowski burmistrz zabity murem przy zgorzeniu miasta w kamienicy swoiey y z nim 5 ludzi 1708, LMŁ 304; nazwisko utworzone od n. m. Duchny łomż., gm. Śniadowo (za: SHNO, t. 1., s. 81) formantem -owski.

TOMASZEWSKI: Antoni Laurenty Thomasewski przechrzta 1728, LBŁ 631; Tomaszewski pisarz ziemski, zmarł na cholerę 1852, AKŁ cz. III, s. 306; adwokat Ludwik Tomaszewski uczestnik powstania styczniowego 1863, SWPP; nazwisko utworzone od n. m. Młp. Tomaszowice lub., gm. Jastków; Krpłd. Tomaszow, Tomaszowice (za: SEM cz. 3., s. 201) lub od n. m. Tomaszewo w pow. gnieź., inowroc., szamot.; też od n. os. Tomasz (za: NMK s. 380-381) formantem -ew+ski.

Na końcu artykułu hasłowego zamieszczono objaśnienie etymologiczne danego onimu wraz z informacją o jego budowie, wskazując źródło identyfikacji znaczenia, które zostało przywołane w opracowaniu hasła. Niekiedy są to autorskie dane redaktorki Słownika. Nie opatrzono ich więc taką adnotacją.

I.                  Wykaz źródeł

 1. Źródła rękopiśmienne

Wykaz ksiąg metrykalnych

Akta Metryk Rodzących Gminy Łomżyńskiey Powiatu i Departamentu Łomżyńskiego od 26 Maja 1808 do Kwietnia 1811.

Księgi aktów chrztu w parafii łomżyńskiej (Liber Baptisatorum…)

 1. a) 1597-1607
 2. b) 1608-1613
 3. c) 1613-1622
 4. d) 1625-1667
 5. e) 1668-1694 (materiał wadliwy, w zapisach – podwójne datowania, brak nazwisk ojca itp.)
 6. f) 1695-1717
 7. g) 1717-1728
 8. h) 1729-1735
 9. i) 1735-1741
 10. j) 1740-1758

Księga aktów urodzenia 1811 r.

Księgi urodzeń Parafii Łomżyńskiej (skrót KUŁ – dot. Łomży i KUŁc – dot. Łomżycy) w latach 1834-1844.

Księga aktów zgonu w parafii łomżyńskiej od roku 1696 do roku 1760 (Liber Mortuorum ab Anno 1696 ad Annum 1760 Ecclesiae Preposituralis Łomzensis).

Księga aktów zejścia 1808-1811 (do kwietnia 1811 r.; w 1809 r. powtórzone numery od 131. do 140.)

Księga aktów zejścia 1811 r. (od sierpnia do końca roku, numeracja jak wyżej).

Księga aktów zejścia 1814-1815.

Księga aktów zejścia 1819-1820.

Księga aktów zejścia 1820-1821.

Księga aktów zgonu 1862-1868 ( od sierpnia 1868 do końca roku 1868).

Księga zgonów 1868-1869 (rok 1868 od stycznia do kwietnia – w języku rosyjskim).

Księga aktów ślubu1808-1810.

Księga kontraktów małżeńskich 1810-1811 (od maja do maja).

Księga aktów ślubu i zapowiedzi 1811 r.

Księga ślubów 1868-1876 ( do maja 1876 r.)

Wykaz metrykalny zmarłych do Rachunku Rocznego z przychodu Pokładnego do Kassy Cmentarzowey od dnia 1 stycznia 1842 roku do dnia Ostatniego Grudnia tegoż roku z Parafii Łomżyńskiey.

Spisok wsiech politiczeskich prestupnikow Łomżynskowo Ujezda s 1863 goda.

Akta stanu cywilnego parafii prawosławnej pod wezwaniem świętej Trójcy w Łomży: Akta urodzin, małżeństw i zgonów:

 1. Уникатъ Актовъ гражданскаго состояния о умершихъ Ломжинскаго Собора съ 1886 г. по 1893 годъ.
 2. Метрическая книга данная из Варшавской Православной Духовной Консистории въ Ломжинскую Приходскую Свято-Троицкую Церковь для записки родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1858-1865 год. (Każda księga podzielona jest na 3 części:

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ, О РОДИВШИХСЯ, ЧАСТЬ ВТОРАЯ, О БРАКОСОЧЕТАВШИХСЯ, ЧАСТЬ ТРЕТИЯ, О УМЕРШИХЪ).

Kronika klasztorna 1765-1840, Archiwum Klasztoru Kapucynów Łomżyńskch.

 1. Źródła drukowane
 2. Album Studentów Akademii Zamojskiej (1595-1781), oprac. Gmiterek Henryk.
 3. Borzym Julian, Pamiętnik podlaskiego szlachcica, Łomża 2012.
 4. Herbarz, Ignacy Kapica Milewski (dopełnienie Niesieckiego), Kraków 1870; (http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=3133; )
 5. Pazyra Stanisław, Geneza i rozwój miast mazowieckich, Warszawa 1959.
 6. Regestra Thelonei Aquatici Vladislaviensis Saeculi XVI, wyd. S. Kutrzeba i F. Duda, Kraków 1915.
 7. Rzeczniowski Leon, Dawna i teraźniejsza Łomża, Warszawa 1861.
 8. Tymieniecki Kazimierz, Kształtowanie się społeczeństwa średniowiecznego (Polska na tle Słowiańszczyzny zachodniej), t. 1, Procesy twórcze formowania się społeczeństwa polskiego w wiekach średnich, red. J. Strzelczyk, Poznań 1996, s. 159-160, 170-171.
 9. Winiarski Bohdan, Nad Pissą, Wissą i Narwią, Kraków 1965.

II.               Wykaz skrótów

1.     Wykaz skrótów źródeł

ADŁ – Archiwum Diecezjalne w Łomży

AKŁ – Archiwum Kapucynów w Łomży

AMPśT – Akta małżeństw parafii pw. św. Trójcy

APB – zbiór Kapicjana – Archiwum Państwowe w Białymstoku – tzw. KAPICJANA 1519-1804 (mikrofilmy zespołu archiwalnego Zbiór Ignacego Kapicy Milewskiego „Kapicjana” stanowiącego zasób Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie). Zawiera on wypisy z ksiąg ziemskich i grodzkich mazowieckich i podlaskich, w tym oblaty dokumentów książęcych i królewskich dla szlachty, duchowieństwa i miast, główny zrąb zbioru to sprawy majątkowe szlachty z XVI-XVII w.)

APŁ – Archiwum Państwowe w Białymstoku Oddział w Łomży, zbiór 169, sygnatury od 23 do 36 – dotyczy ludności żydowskiej – reprezentacja mieszczan łomżyńskich pochodzenia żydowskiego.

ASAZ – Album Studentów Akademii Zamojskiej (1595-1781), oprac. Gmiterek Henryk, Warszawa 1994.

AUPśT – Akta urodzeń parafii pw. św. Trójcy

AZŁS – Akta zgonów Łomżyńskiego Soboru

AZPśT – Akta zgonów parafii pw. św. Trójcy

DiTŁ – Rzeczniowski Leon, Dawna i teraźniejsza Łomża, Warszawa 1861.

GM – Pazyra Stanisław, Geneza i rozwój miast mazowieckich, Warszawa 1959.

HKap – tzw. Herbarz Kapicy; Herbarz, Ignacy Kapica Milewski (dopełnienie Niesieckiego), Kraków 1870; (http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=3133)

KACŁ – Księgi aktów chrztu w Łomży do r. 1800

KACŁc – Księgi aktów chrztu urodzonych w Łomżycy do r. 1800

KACS – Księgi aktów chrztu urodzonych w Skowronkach do r. 1800

KAŚŁ – Księgi aktów ślubu w Łomży

KAŚŁc – Księgi aktów ślubuw Łomżycy

KAŚS – Księgi aktów ślubu w Skowronkach

KAUŁ – Księgi aktów urodzenia w Łomży 1758 -1775 i po r. 1800 oraz Akta Metryk Rodzących Gminy Łomynskiey z Roku 1814/1815 od pierwszego Maja i Akta Metryk Rodzących Gminy Łomżyńskiey Powiatu i Departamentu Łomżyńskiego od 26 Maja 1808 do Kwietnia 1811

KAUŁc – Księgi aktów urodzenia w Łomżycy

KAUS – Księgi aktów urodzenia w Skowronkach

KAZŁ – Księgi aktów zgonu w Łomży

KAZŁc – Księgi aktów zgonu w Łomżycy.

KAZS – Księgi aktów zgonu w Skowronkach

KK – Kronika klasztorna 1765-1840, Archiwum Klasztoru Kapucynów Łomżyńskch

KOPŁ – Księga opłat pogrzebowych 1878-1887 r. parafii rzymsko-katolickiej w Łomży

KOPŁc – Księga opłat pogrzebowych 1878-1887 r. parafii rzymsko-katolickiej w Łomży (Łomżyca).

KPŁGŻ – Księga pamięci łomżyńskiej gminy żydowskiej, red. Jom Tow Lewiński, Tel-Awiw 1952, tł. E. Wroczyńska, Łomża 2016, maszynopis.

KS – Księga Spisów, Archiwum Państwowe Oddział w Łomży.

LBŁ – Księgi aktów chrztu w parafii łomżyńskiej od roku 1597 do roku 1775 (Liber Baptisatorum Ecclesiae Preposituralis Łomzensis) osób zamieszkałych w Łomży;

Liber Baptisatorum ab anno 1597 ad annum 1607. Ecclesiae Praeposituralis Łomżensis; Liber Baptisatorum ab anno 1608 ad annum 1613. Ecclesiae Praeposituralis Łomżensis; Liber Baptisatorum ab anno 1613 ad annum 1622. Ecclesiae Praeposituralis Łomżensis; Liber Baptisatorum ab anno 1625 ad annum 1667. Ecclesiae Praeposituralis Łomżensis; Liber Baptisatorum ab anno 1668 ad annum 1694. Ecclesiae Praeposituralis Łomżensis; Liber Baptisatorum ab anno 1695 ad annum 1717. Ecclesiae Praeposituralis Łomżensis; Liber Baptisatorum in 1.a parte ab anno 1717. ad annum 1728. in altera Copulatorum ab anno 1717 ad annum 1728. Ecclesiae Praepostituralis Łomżensis; Liber Copulatorum in 1.a parte ab anno 1729 ad annum 1735. in altera parte Baptisatorum ab anno 1728 ad annum 1735. Ecclesiae Praposituralis Łomżensis; Liber Baptisatorum in 1.a parte ab annuo 1735 ad annum 1741. in altera parte Copulatorum ab anno 1735 ad annum 1741. Ecclesiae Praeposituralis Łomżensis; Liber Baptisatorum ab anno 1740 ad annum 1750; Ecclesiae Praeposituralis Łomżensis; Liber Baptisatorum ab anno 1758 ad annum 1775; Ecclesiae Praeposituralis Łomżensis (na okładce zapis po polsku: “Księga Aktów urodzenia par. Rz. Kat. Łomżyńskiej od roku 1758-1775”; na kolejnych stronach brak pełnego tytułu); Liber Copulatorum ab anno 1608 ad annum 1625. Eccleasiae Praeposituralis Łomżensis; Liber Copulatorum ab anno 1740 ad annum 1771 diem 17. Junii Eccleasiae Praeposituralis Łomżensis.

LBŁc – Księgi aktów chrztu w parafii łomżyńskiej od roku 1597 do roku 1758 (Liber Baptisatorum Ecclesiae Preposituralis Łomzensis) osób zamieszkałych w Łomżycy.

LBS – Księgi aktów chrztu w parafii łomżyńskiej od roku 1597 do roku 1758 (Liber Baptisatorum Ecclesiae Preposituralis Łomzensis) osób zamieszkałych w Skowronkach.

LMŁ – Liber Mortuorum ab anno 1696 ad annum 1760. Ecclesiae Praeposituralis Łomżensis, czyli Księga aktów zgonu w parafii łomżyńskiej od roku 1696 do roku 1760.

LMŁc – Księga aktów zgonu w parafii łomżyńskiej od roku 1696 do roku 1760 (Liber Mortuorum ab Anno 1696 ad Annum 1760 Ecclesiae Preposituralis Łomzensis) (Łomżyca).

ŁT I – Tymieniecki K., Kształtowanie się społeczeństwa średniowiecznego (Polska na tle Słowiańszczyzny zachodniej), t. 1-3, Procesy twórcze formowania się społeczeństwa polskiego w wiekach średnich, red. J. Strzelczyk, Poznań 1996.

MBŁ – Metrica Baptisator Faeta per R. D. ION Choiszewsky pra Lomz. D.O.M. – 1608-1613.

NPWN – Winiarski B., Nad Pissą, Wissą i Narwią, Kraków 1965.

PPSz – Borzym J., Pamiętnik podlaskiego szlachcica, Łomża 2012.

RRŁ – Roczny Rachunek z przychodu i rozchodu pokładnego w Parafii Łomżyńskiej za Rok 1841 w Powiecie i Dekanacie Łomyńskim.

RTA- Regestra Thelonei Aquatici Vladislaviensis Saeculi XVI, wyd. S. Kutrzeba i F. Duda, Kraków 1915.

SWPP – Spisok wsiech politiczeskich prestupnikow Łomżynskowo Ujezda s 1863 goda.

WMZŁ – Wykaz metrykalny zmarłych do Rachunku Rocznego z przychodu Pokładnego do Kassy Cmentarzowey od dnia 1 stycznia 1842 roku do dnia Ostatniego Grudnia tegoż roku z Parafii Łomżyńskiey.

WMZŁc – Wykaz metrykalny zmarłych do Rachunku Rocznego z przychodu Pokładnego do Kassy Cmentarzowey od dnia 1 stycznia 1842 roku do dnia Ostatniego Grudnia tegoż roku z Parafii Łomżyńskiey (Łomżyca).

WPRŁ – Wykaz przychodów i rozchodów opłat pogrzebowych parafii rzymsko-katolickiej w Łomży – 1876 r.

2.     Wykaz skrótów słowników i opracowań

AK – Rudnicka-Fira E., Antroponimia Krakowa od XVI do XVIII wieku. Proces kształtowania się nazwiska, Katowice 2004.

AŻP – Dacewicz L., Antroponimia Żydów Podlasia w XVI-XVIII wieku, Białystok 2008.

NMKJ – Matusiak-Kempa I., Nazwiska mieszkańców komornictwa jeziorańskiego (XVI-XVIII w.), Olsztyn 2009.

NMK – Jaracz M., Nazwiska mieszkańców Kalisza od XVI do XVIII wieku, Bydgoszcz 2001.

NP1 – Rymut K., Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, t. 1, Kraków 1999.

NP2 – Rymut K., Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, t. 2, Kraków 1999.

SEM cz. 1. – Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, red.
A. Cieślikowa, M. Malec, K. Rymut, cz. 1: Odapelatywne nazwy osobowe, oprac. A. Cieślikowa, przy współudziale J. Szymowej i K. Rymuta, Kraków 2000.

SEM cz. 2. – Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, red. A. Cieślikowa, M. Malec, K. Rymut, cz. 2: Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego, oprac. M. Malec, Kraków 1995.

SEM cz. 3. – Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, red. A. Cieślikowa, M. Malec, K. Rymut, cz. 3: Odmiejscowe nazwy osobowe, oprac. Z. Kaleta przy współudziale E. Supranowicz i J. Szymowej, Kraków 1997.

SEM cz. 4. – Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, red. A. Cieślikowa, M. Malec, K. Rymut, cz. 4: Nazwy osobowe pochodzące od etników, oprac. E. Supranowicz, Kraków 1997.

SEM cz. 5. – Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, red. A. Cieślikowa, M. Malec, K. Rymut, cz. 5: Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego, oprac. Z. Klimek, Kraków 1997.

SEM cz. 6. – Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, red. A. Cieślikowa, M. Malec, K. Rymut, cz. 6: Nazwy heraldyczne, oprac. M. Bobowska-Kowalska, Kraków 1995.

SEM cz. 7. – Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, red. A. Cieślikowa, M. Malec, K. Rymut, cz. 7: Suplement. Rozwiązanie licznych zagadek staropolskiej antroponimii, pod red. A. Cieślikowej, Kraków 2002.

SEŻ – Abramowicz Z., Słownik etymologiczny nazwisk Żydów białostockich, Białystok 2003.

SHNO 1. – Abramowicz Z., Citko L., Dacewicz L.: Słownik historycznych nazw osobowych Białostocczyzny (XV -XVII w.), t. 1., Białystok 1997.

SHNO 2. – Abramowicz Z., Citko L., Dacewicz L.: Słownik historycznych nazw osobowych Białostocczyzny (XV -XVII w.), t. 2., Białystok 1997.

SW I – Słownik języka polskiego, red. Zdanowicz A., Szyszka M. B., Filipowicz J. i in., cz. I, Wilno 1861.

SW II – Słownik języka polskiego, red. Zdanowicz A., Szyszka M. B., Filipowicz J. i in., cz. II, Wilno 1861.

 1. Inne skróty i znaki
 1. – apelatyw

arab.                – arabski

aram.               – aramejski

babil.               – babiloński

biał.                 – dawne woj. białostockie

bibl.                – biblijny

biel.                 – dawne woj. bielskie

błr.                  – białoruski

bydg.              – dawne woj. bydgoskie

celt.                 – celtycki

chełm.                         – dawne woj. chełmskie

 1. – część

częst.               – dawne woj. częstochowskie

czyt.                – czytaj

dial.                 – dialekt

dniem.             – dolnoniemiecki

elbl.                 – dawne woj. elbląskie

etn.                  – etniczny

gat.                  – gatunek

gdań.               – dawne woj. gdańskie

germ.               – germański

 1. – gmina

gniem.             – górnoniemiecki

gorz.                – dawne woj. gorzowskie

grec.                – grecki

 1. – gwarowy

hebr.                – hebrajski

 1. – imię

irl.                   – irlandzki

jid.                  – jidysz

kal.                  – dawne woj. kaliskie

kasz.                – kaszubski

kat.                  – dawne woj. katowickie

kiel.                 – dawne woj. kieleckie

konin.              – dawne woj. konińskie

kosz.               – dawne woj. koszalińskie

kościer.           – kościerski

krak.                – dawne woj. krakowskie

krośn.              – dawne woj. krośnieńskie

Krpłd.             – Kresy Południowo-Wschodnie (Ruś Czerwona)

Krpłn.             – Kresy Północno-Wschodnie (pogranicze z Wielkim Księstwem Litewskim)

leszcz.             – dawne woj. leszczyńskie

lit.                   – litewski

lub.                  – dawne woj. lubelskie

łac.                  – łaciński

łomż.               – dawne województwo łomżyński

Maz.                – Mazowsze

Młp.                – Małopolska

 1. – nazwa
 2. m. – nazwa miejscowości
 3. os. – nazwa osobowa

niem.               – niemiecki

niezid.             – niezidentyfikowany

nowosąd.        – dawne woj. nowosądeckie

olszt.               – dawne woj. olsztyńskie

pil.                   – dawne woj. pilskie

piotr.               – dawne woj. piotrkowskie

płoc.                – dawne woj. płockie

podlas.            – obecne woj. podlaskie

pol.                  – polski

Pom.               – Pomorze

por.                 – porównaj

pow.                – powiat

pozn.               – dawne woj. poznańskie

przem.             – dawne woj. przemyskie

przen.              – przenośnie

psł.                  – prasłowiański

rad.                 – dawne woj. radomskie

reg.                  – regionalny

ros.                  – rosyjski

rzesz.               – dawne woj. rzeszowskie

scs.                  – staro-cerkiewno-słowiański

siedl.               – dawne woj. siedleckie

sier.                 – dawne woj. sieradzkie

skiern.             – dawne woj. skierniewickie

słow.               – słowiański

słup.                – dawne woj. słupskie

stsas.               – starosaski

stniem.            – staroniemiecki

stp.                  – staropolski

stbrus.             – starobiałoruski

strus. –             staroruski

stukr.               – staroukraiński

stwniem.         – staro-wysoko-niemiecki

sumer.             – sumeryjski

suwal.             – dawne woj. suwalskie

szczec.            – dawne woj. szczecińskie

Śl.                   – Śląsk

średz.              – średzki

śrłac.               – średniołaciński

śrniem.            – średnioniemiecki

śrwniem.         – średnio-wysoko-niemiecki

 1. – tom

tarn.                – dawne woj. tarnowskie

tarrnob.           – dawne woj. tarnobrzeskie

tor.                  – dawne woj. toruńskie

turec.               – turecki

wałb.               – dawne woj. wałbrzyskie

warsz.             – dawne woj. warszawskie

węg.                – węgierski

węgr.               – węgrowski

Wlkp.              – Wielkopolska

włoc.               – dawne woj. włocławskie

woj.                 – województwo

wroc.               – dawne woj. wrocławskie

wsł.                 – wschodniosłowiański

zagin.              – zaginiony

zamoj.             – dawne woj. zamojskie

ziel.                 – dawne woj. zielonogórskie

żyd.                 – żydowski

<                     – utworzony od…

>                     – tworzący…

*                      – nazwa rekonstruowana

//                     – dwie możliwości odczytania lub formy występujące obocznie

( )                    – nawias okrągły oznacza postać męską nazwiska rekonstruowaną na podstawie jego formy żeńskiej, np. (BALDACHOWSKI), niekiedy rozszerzenie formantu, np. -(ow)ski lub wariantywność występowania głoski, np. BIAŁKOWIC(Z)

Słownik nazwisk łomżan

(XV-XIX w.)

(Wybrany fragment G-P)

G

GABOWICZ: Faybuś Herszkowicz Gabowicz kramarz 1827, APŁ z. 169; Peysa Moszkowicz Gabowicz wyrobnik 1828, APŁ z. 169; Chaja Gabowicz 1896, KS; Mendel Gabowicz 1896, KS 291; nazwisko utworzone od n. os. Gab (Gabriel) (por. SEŻ s. 119) lub stp. gabać ‘zaczepiać, napadać’ (za: NP1, s. 209) formantem -owicz.

GABRAT: Józefa Gabrat, 1887, KOPŁ 146; może nazwisko utworzone od niem. Gabert, to od im. Gabriel. Nazwa niejasna.

GABRYK: Anna Gabryk 1869, KAZŁ 131; Stanisław Gabryk 1869, KAZŁ 132; nazwisko utworzone od im. Gabriel, z hebr. od gaber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (za: NP1, s. 209-210) formantem -yk.

GABRYLEWSKI: Franciszek Gabrylewski 1832, KAUŁ 95; nazwisko utworzone od por. Gabryk formantem -ewski.

GAC: Jan Gac właściciel łodzi berlinki 1869, KAZŁ 267; może nazwisko utworzone od gać ‘grobla umocniona faszyną’; gacny ‘służący do osłony’; gace ‘spodnie’; gaczka ‘przyrząd murarski, kielnia’ (za: SEM cz. 1., s. 69) lub gac ‘nietoperz’; też od im. Gaweł, niem. Gatz, też gw. gaca ‘niezgrabny mężczyzna’ (za: NP1, s. 211).

GACKI: Józef Gacki 1728, LBŁ 594; Stanisław Gacki 1863, KAZŁ 132; nazwisko utworzone od n. m. Gać, dziś Gać Kaliska, kal., gm. Koźminek; Maz. Gać, łomż., gm. Łomża (za: SEM cz. 3., s. 45) formantem -cki.

Forma żeńska: Katarzyna Gatska 1618, LBŁ 970; Anastazja Gackówna 1687, KAŚŁ 30; Marianna Gadczanka 1699, KAŚŁ 209; Maryanna Gacka 1832, KAUŁ 85; Franciszka Gacka 1876, KAŚŁ 33.

GADOMSKI: Szymon Gadomski 1790, KACŁ 1001; nazwisko utworzone od n. m. Gadomiec, dawniej Gadom ostroł., gm. Krzynowłoga Mała (za: NP1, s. 211) formantem -ski.

Forma żeńska: Elżbieta Marianna Gadomska 1783, KACŁ 269; Tekla Gadomska 1869, KAZŁ 278.

GAJDA: Anna Gaida 1605, LBŁ 658; Marcin Gayda 1614, LBŁ 166; Marcin Gaida 1616, LBŁ 566; Piotr Gayda 1619, LBŁ 1112; Adalbert Gajda 1781, KACŁ 55; nazwisko utworzone od ap. gajda, gajdy ‘dudy’, też ‘grający na dudach’ (za: NP1, s. 212).

GAJDUK: Zofia Gajduk 1635, LBŁ 1099; nazwisko utworzone od por. Gajda od stp. ap. gajdosz ‘dudarz’ formantem -uk.

GAJDZIK: Anna Gajdzik 1611, MBŁ 816; Stanisław Gajdzik 1614, LBŁ 137; Jadwiga Gaydzik 1616, LBŁ 570; Mikołaj Gaydzik 1652, LBŁ 2828; nazwisko utworzone od por. Gajda formantem -ik.

GAJDZIŃSKI, GAYDZ(I)EŃSKI: Kacper Gaydziński 1784, KACŁ 283; Piotr Gaydziński 1793, KACŁ 1453; Paweł Gaydziński gospodarz 1809, KAUŁ 187, 245, 294; Kacper Gaydzieński gospodarz 1810, KAŚŁ 17; nazwisko utworzone od por. Gajda formantem -iński.

Forma żeńska: Anna Gaydzińska 1620, LBŁ 1299; Antonina Gaydzińska 1788, KACŁ 813; Katarzyna Gaydzińska 1797, KACŁ 1895; Józefa Gajdzińska 1811, KAUŁ 20; Kunegunda Gaydzieńska 1814, KAZŁ 45; Józefa Gajdzińska 1878, KOPŁ 23; Rozalia Gajdzińska 1878, KOPŁ 334; Florentyna Gajdzińska 1896, KS 324; nazwisko utworzone od por. Gajda formantem -iński.

GAJEWNIK: Dorota Gaiewnik 1611, MBŁ 911; Aleksander Gaiewnik 1616, LBŁ 532; Bartłomiej Gaiewnik 1697, LBŁ 138; Albert Gaiewnik 1704, LBŁc 752; Apolonia Gaiewnik 1707, LBŁc 1092; może nazwisko utworzone od ap. gajewnik ‘gajowy, leśniczy’ (za: SW I, s. 329 lub od ap. gajówka (za: NP1, s. 212) formantem -(n)ik.

GAJEWSKI: Grzegorz Gaiewski 1733, LBŁ 81; Kazimierz Gaiewski 1752, LBŁ 841; Franciszek Gajewski 1772, KAUŁ 1148; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Gaj, pozn., gm. Śrem; Gajew, płoc., gm. Witonia; Młp. Gaj, krak., gm. Mogilany (za: SEM cz. 3., s. 45) formantem -ski.

Forma żeńska: Ewa Gajewska 1743, LBŁc 186.

GAJKOWSKI: Piotr Gajkowski wyrobnik 1871, KAŚŁ 32; nazwisko utworzone od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’ lub od gaj ‘zarośla’ (za: NP1, s. 212) formantem -(k)owski.

GALANT: Laurenty Galant 1693, KAŚŁ 124; nazwisko utworzone od ap. galant ‘elegant’ (za: NP1, s. 214).

(GALICKI) Forma żeńska: Magdalena Galicka 1820, KAZŁ 136; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Galice, wieś w parafii Bedlno, dziś zagin.; Galiczyce, dziś Galczyce, koniń., gm. Wierzbinek (za: SEM cz. 3., s. 45) formantem -cki.

GALIŃSKI: Michał Galiński, podoficer… w Łomży zamieszkały 1830, KAUŁ 90; Adolf Galiński nauczyciel 1871, KAŚŁ 26; Wojciech Galiński 1879, KOPŁ 10; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Galiny Duże skiern., gm. Biała Rawska (za: SEM cz. 3., s. 45) formantem -ski.

GAŁA: Agnieszka Gała 1641, LBŁ 1743; Dorota Gała 1643, LBŁ 1947; nazwisko utworzone od ap. gała, psł. gala, galьka ‘kulka’ (za: SEM cz. 1, s. 70); też od Gaweł, łac. Gallus, Gaulus, im. o niejasnej etymologii, zestawiane z irl. Calleh ‘Galijczyk’; celt. ghas-los ‘przybysz, obcy’; łac. gallus ‘kogut’ (za: SEM cz. 2., s. 44).

GAŁĄZKA: Bogusław Gałązka 1468, ŁT II 534; Jadwiga Gałąska 1611, MBŁ 848; Dorota Gałąska 1632, LBŁ 763; Michalina Gałązka 1873, KAŚŁ 20; Katarzyna Konstancja Gałązka 1874, KAŚŁ 73; Franciszek Gałązka żołnierz podoficer czasowo urlopowany 1875, KAŚŁ 71; Marianna Gałązka 1876, WPRS 71; Stanisław Gałązka 1878, KOPŁ 64; nazwisko utworzone od gałązka (za: SEM cz. 1., s. 70).

GAŁCZYK: Jan Gałczyk 1732, LBŁ 52; Magdalena Gałczyk 1748, LMŁc 1384; Marianna Gałczyk 1749, LBŁ 638; Marianna Gałczyk 1753, LMŁ 1782; Marcin Gałczyk 1753, LBŁ 985; Tadeusz Jakub Gałczyk 1755, LBŁ 1122; Jan Gałczyk 1768, KAUŁ 864; Agnieszka Gałczyk 1781, KACŁ 121; nazwisko utworzone od por. Gała formantem -(cz)yk.

Forma żeńska: Janowa Gałczykowa 1740, LMŁ 903.

GAŁECKI: Łukasz Gałecki 1757, LBŁ 1330; Ignacy Gałecki gospodarz 1810, KAUŁ 338; Maciey Gałecki 1810, KAUŁ 338; Józef Gałecki wyrobnik 1869, KAZŁ 224; Paweł Gałecki 1820, KAZŁ 131; Kazimierz Gałecki 1879, KOPŁ 85; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Gałki, wieś w dawnej ziemi łęczyckiej, dziś zagin.; Maz. Gałki, płoc., gm. Mała Wieś (za: SEM cz. 3., s. 46) formantem -cki; też od n. os. Gała formantem -cki (za: NMK s. 129).

Forma żeńska: Teresa Jadwiga Gałecka 1790, KACŁ 1105.

GARBARSKI: Mer Garbarski 1896, KS; nazwisko utworzone od ap. garbarz ‘garbujący skóry’ lub od przym. garbarski (za: NP1, s. 218) formantem -ski.

GARBULE(W)SKI: Bernard Garbulewski 1750, LBŁ 694; Antoni Garbulewski 1753, LMŁ 1740; Paweł Garbulewski1773, KAUŁ 1180; Kacper Garbulewski 1774, KAUŁ 1251; Gabriel Garbulewski 1776, KAUŁ 703; Kacper Garbulewski 1809, KAUŁ 230; Ludwik Garbuleski 1809, KAZŁ 179; Gabryel Garbuleski 1810, KAUŁ 350, 357; Jan Garbuleski 1810, KAUŁ 364; Tomasz Garbulewski 1814, KAZŁ 55; Ignacy Garbulewski 1820, KAZŁ 116; Stanisław Garbulewski wyrobnik 1839, KUŁc 200; Jan Garbulewski adiunkt sądu policji poprawczej 1865, KAZŁ 36; może nazwisko utworzone od por. Garbarski. Nazwa niejasna.

Forma żeńska: Gertruda Katarzyna Garbulewska 1763, KAUŁ 492; Ewa Garbulewska 1764, KAUŁ 589; Marianna Garbulewska 1767, KAUŁ 789; Rozalia Garbulewska 1770, KAUŁ 1072; Łucja Garbuleska 1797, KACŁ 2017; Wiktoria Garbulewska 1842, WMZŁ 171.

(GARBULIŃSKI) Forma żeńska: Agnieszka Garbulińska 1769, KAUŁ 965; por. Garbulewski.

GARDLIK: Mateusz Gardlik 1613, MBŁ 1178; może nazwisko utworzone od por. Gardło formantem -ik.

GARDŁO: Dorota Gardło 1605, LBŁ 746; nazwisko utworzone od ap. gardło (za: SEM cz. 1., s. 71).

GARDOCKI: Franciszek Gardocki ekonom Panien Benedyktynek 1809, KAUS 185; Piotr Gardocki włościanin gospodarz 1836, KUŁc 19; nazwisko utworzone od n. m. Gardoły łomż., gm. Stawiski (NP1, s. 219) formantem -cki.

GARLIŃSKI: Walenty Garlinski 1616, LBŁ 435; Ignacy Garliński 1878, KOPŁ 77; nazwisko utworzone od n. os. Garło, też Gardło lub n. m. Garlino w pow. ciechanowskim (za: NMK s. 130) formantem -ski.

GARNUSZEWSKI: Stanisław Garnuszewski 1876, WPRŁ 230; nazwisko utworzone od ap. garnuszek (NP1, s. 219-220) formantem -ewski.

Forma żeńska: Elżbieta Garnuszewska 1612, MBŁ 1098; Ludwika Garnuszewska 1865, KAZŁ 120; Alexandra Garnuszewska 1867, KAZŁ 94.

GARWOLIŃSKI: Adalbert Garwoliński 1781, KACŁ 40; Piotr Garwoliński 1784, KACŁ 348; nazwisko utworzone od n. m. Garwolin siedl. (NP1, s. 220) formantem -ski.

GARZIK: Jakub Garzik 1618, LBŁc 895; może nazwisko utworzone od psł. *garati ‘palić się, płonąć’, stp. gw. gara ‘coś spalonego’, też niem. n. os. Gar (Gara) ‘dziura w drzewie’ (por. NP1, s. 217) formantem -ik.

GATKIEWICZ: Szloma Gatkiewicz 1808; nazwisko utworzone od psł. *gatati ‘domyślać się, wróżyć’; stp. gatać ‘mówić, rozmawiać’ lub od stp. gacić ‘uszczelniać, robić tamę’ (za: NP1, s. 221) formantem – (ki)ewicz.

GAWECKI: Jan Gawecki 1869, KAŚŁ 28; może nazwisko utworzone od im. Gaweł formantem -ecki. Nazwa niejasna.

Forma żeńska: Antonina Innocenta Klementyna Gawecka 1875, KAŚŁ 2.

GAWEK: Albert Gawek 1622, LBŁ 1659; nazwisko utworzone od im. Gaweł, z łac. Gallus, Gaulus, im. o niejasnej etymologii, zestawia się z irl. Calleh ‘Galijczyk’; z celt. ghas-los ‘przybysz, obcy’; z łac. Gallus od n. regionu Galia; z łac. gallus ‘kogut’ (za: SEM cz. 2., s. 44).

GAWĘDA: Zofia Gawęda 1609, MBŁ 382; Jadwiga Gawęnda 1612, MBŁ 1034; nazwisko utworzone od ap. gawęda ‘baśń, opowiadanie’ (za: NP1, s. 222) .

GAWĘDZKI: Piotr Gawędzki 1757, LMŁ 2100; Ignacy Gawędzki 1762, KAUŁ 326; nazwisko utworzone od n. m. Gawęda (za: SHNO t. 1., s. 93).

GAWKOWSKI: Piotr Gawkowski 1896, KS 322; nazwisko utworzone prawdopodobnie od łac. Gallus i Gaulus o etymologii do końca niewyjaśnionej; zestawia się z irl. Calleh ‘Galijczyk’, z celtyckiego ghas-los ‘przybysz, obcy’, z łac. gallus ‘kogut’ lub od hebr. Gerber ‘mąż, wojownik’ (za: SEM cz. 2., s. 44) formantem -owski.

Forma żeńska: Katarzyna Gawkowska 1765, KAUŁ 677.

GAWŁO(W)SKI: Stanisław Gawłowski 1730, LBŁ 137; Tomasz Gawłoski 1730, LBŁ 17; Józef Gawłowski 1732, LBŁ 249; Jakub Gawłowski 1737, LBŁ 116; Stanisław Kostka Gawłowski 1738, LBŁ 191; Kacper Gawłowski 1740, LBŁ 333; Szymon Gawłowski 1748, LBŁ 539; Stanisław Kostka Gawłowski 1767, KAUŁ 840; Józef Gawłowski 1772, KAUŁ 1158; Józef Gawłowski 1810, KAUŁ 317; Kacper Gawłoski 1810, KAUŁ 312; KAZŁ 259; Stanisław Gawłowski włościanin 1810, KAUŁ 312; Anna Gawło(w)ska akuszerka 1834, KUŁ 72, 79, 99, 156, 157, 172; 1835, KUŁ 2, 17, 18, 37, 45; Teofil Gawłowski woźny magistratu 1871, KAŚŁ 19; Piotr Gawłowski 1872, KAŚŁ 9; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Gawrzyjałowice, Gawłowice, dziś Gawłowice, sier., gm. Goszczanów; Maz. Gawłowo, ciech., gm. Nowe Miasto; Krpłd. Hawłowice, przem., gm. Pruchnik (za: SEM cz. 3., s. 46) lub od im. Gaweł formantem -owski.

Forma żeńska: Agnieszka Gawlowska 1733, LBŁ 316; Katarzyna Gawłowska 1734, LBŁ 446; Barbara Gawłowska 1742, LBŁ 101; Małgorzata Gawłoska 1810, KAZŁ 329; Anna Gawłoska akuszerka z Łomży lat pięćdziesiąt dwa maiąca1834, KAUŁ 172.

GAWROŃSKI: Walentyn Gawroński 1781, KACŁc 20; Jan Gawroński 1784, KACŁc 350; Stanisław Kostka Gawroński 1784, KACŁc 400; Franciszek Gawroński 1786, KACŁc 610; Paweł Gawronski 1789, KACŁc 889; Franciszek Gawroński 1793, KACŁc 1426;Maciej Gawronski 1809, KAZŁc 180; Walenty Gawroński włościanin 1809, KAUŁc 264; Walenty Gawronski, włoscianin w Łomżycy zamieszkały 1830, KAUŁ 18; Agnieszka z Chełmickich, żona  Walentego Gawronskiego, 1830, KAUŁ 18; Walenty Gawronski, syn  Walentego Gawronskiego, 1830, KAUŁ 18; Franciszek Gawronski, Inkwirent Sądu Policyi poprawczey wydziału Łomzyńskiego… w Łomży zamieszkały 1830, KAUŁ 26; Felicyanna z Sniegockich, żona  Franciszka Gawronskiego 1830, KAUŁ 26;  Juliusz Antoni, syn  Franciszka Gawronskiego 1830, KAUŁ 26; Ludwik Gawroński, rolnik włościanin… w Łomżycy zamieszkały 1830, KAUŁ 30; Jan Gawroński, wyrobnik… w Łomżycy zamieszkały 1830, KAUŁ 81; Julianna z Dąbrowskich, żona Jan Gawrońskiego 1830, KAUŁ 81Juliusz Antoni Wincenty Gawronski 1830, KAUŁ 26; Walenty Gawronski 1830, KAUŁc 18; Ludwik Gawronski 1831, KAUŁc 133; Felicyan Antoni Gawroński 1833, KAUŁ 103; Wielmożny Franciszek Gawroński Professor Wojewodzkiego Gymnazyum w Łomży 1835, KUŁ 56; Jan Gawroński włościanin gospodarz 1836, KUŁc 78; 1842, KUŁc 24; Jakub Gawroński włościanin gospodarz w Łomżycy zamieszkały 1837, KUŁc 206; Jakub Gawroński włościanin gospodarz w Łomżycy zamieszkały 1837, KUŁc 206; Dominik Gawroński 1866, KAZŁc 58; Jakob Gawroński żołnierz dymisjonowany 1868, KAZŁc 268; Feliks Gawroński 1869, KAZŁc 58; Stanisław Gawroński 1887, KOPŁc 90; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Gawrony, płoc., gm. Łęczyca; pozn., gm. Dolsk; Maz. Gawrony, wieś w dawnym pow. bielskim w parafii Łęg Wielki, dziś zagin. (za: SEM cz. 3, s. 47) lub od n. os. Gawron, też od n. m. Gawrony w pow. nieszawskim, śremskim, płockim ( za: NMK s. 132) formantem -ski.

Forma żeńska: Anna Gawrońska 1766, KAUŁc 712; Ewa Gawrońska 1782, KACŁc 167; Barbara Gawrońska 1784, KACŁ 384; Joanna Gawrońska 1784, KACŁc 350; Anna Gawrońska 1786, KACŁc 601; Małgorzata Gawrońska 1787, KACŁc 671; Ewa Gawrońska 1789, KACŁc 998; Ewa Gawronska 1791, KACŁc 1239; Barbara Gawrońska 1792, KACŁc 1299; Marianna Gawrońska 1793, KACŁc 1438; Marianna Gawrońska 1794, KACŁ 1574; Jadwiga Gawrońska 1795, KACŁc 1710; Katarzyna Gawrońska 1796, KACŁc 1836; Franciszka Gawronska 1797, KACŁc 1926; Maryanna Gawronska 1810, KAZŁc 339; Maryanna Gawrońska 1830, KAUŁc 81; Franciszka Gawrońska 1831, KAUŁc 117; Małgorzata Gawrońska 1832, KAUŁc 86; Ewa Gawrońska 1833, KAUŁc 206; Wiktorya Gawrońska 1833, KAUŁc 206; Anna Gawrońska 1865, KAZŁc 6; Katarzyna Gawrońska 1866, KAZŁc 25; Konstancya Gawrońska 1866, KAZŁ 219; Wiktorya Gawrońska 1867, KAZŁc 91; Katarzyna Marianna Gawrońska 1875, KAŚŁ 32; Antonina Gawrońska 1876, WPRŁc 85; Stefania Gawrońska 1887, KOPŁc 289.

GAWRYCH: Antoni Gawrych 1862, KAZŁ 257; nazwisko utworzone od por. Gabryk lub od gawrosz (NP1, s. 210) formantem -ych.

Forma żeńska: Maryanna Gawrychówna 1864, KAZŁ 188.

GAWRYCHOWSKI: Stanisław Gawrychowski żołnierz zwolniony ze służby 1872, KAŚŁ 32; nazwisko utworzone od n. m. Gawrychy łomż. gm. Zbójna.

GAWRYŚ: Karol Gawryś żołnierz urlopowany, muzyk 1874, KAŚŁ 77; nazwisko utworzone od por. Gawrych formantem – yś.

GAZICKI: Józef Gazicki 1810, KAUŁ 316; Stanisław Gazicki Obywatel // Obywatel Professyi Rzeznik 1839, KUŁ 201; Jan Gazicki 1873, KAŚŁ 56; Jan Gazicki 1876, WPRŁ 226; nazwisko utworzone od n. os. Gazik (za: NMK s. 132); też od psł. *gaziti ‘brnąć, brodzić’; ‘wywoływać wstręt, obrzydzenie’ (za: NP1, s. 223) formantem -ski.

Forma żeńska: Franciszka Gazicka 1866, KAZŁ 209; Marta Gazicka 1866, KAZŁ 217; Antonina Gazicka 1874, KAŚŁ 62; Agnieszka Gazicka 1879, KOPŁ 64.

(GĄSIECKI) Forma żeńska: Konstancja Gąsiecka 1729, LBŁ 65; nazwisko utworzone od n. m. Gąski (za: NP1, s. 224).

GĄSIEWSKI: Józef Gąsiewski 1732, LBŁ 247; Grzegorz Gąsiewski magister sartoris 1743, LMŁ 1035; Stanisław Raymund Gąsiewski 1829, KAUŁ 207; Marcin Gąsiewski, Mularz… w Łomży zamieszkały 1829, KAUŁ 207; Maryanna Kalinowska, żona Marcina Gosiewskiego, 1829, KAUŁ 207; Augustyn Gąsiewski gospodarz // Mularz 1838, KUŁ 201; 1840, KUŁ 146; nazwisko utworzone od n. m. Gosie Maz. łomż., gm. Kołaki Kościelne (za: NP1, s. 258) formantem -wski.

Forma żeńska: Katarzyna Gąsiewska 1746, LMŁ 1267; Józefa Gąsiewska 1876, KAŚŁ 24.

GĄSOWSKI: Walerian Gąsowski Krawiec 1844, KUŁ 99; Piotr Gąsowski właściciel części wsi Gąsowce 1864, KAZŁ 170; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Gąsewo, Gążewo, dziś zagin.; Młp. Gąsówka, krośn., gm. Tarnawiec (za: SEM cz. 3., s. 47) formantem -ski.

GDALOWICZ: Zyskind Alexander Gdalowicz, syn Gdala i Szarloty z Neumarkow 1831, APŁ z. 169; nazwisko utworzone prawdopodobnie od gdak ‘gdakać’ (za: SEM cz. 1., s. 72) formantem -owicz.

GDAŃSK: Jadwiga Gdańsk 1615, LBŁ 358; nazwisko utworzone od n. m. Gdańsk (za: NP1, s. 225).

(GEBERT) Forma żeńska: Ludwika Gebertowa 1815, KAZŁ 119; nazwisko utworzone od niem. n. os. Gebhardt (NP1, s. 231).

GELERT: Anna Gelert 1869, KAZŁ 151; nazwisko utworzone od niem. n. os. Gelthart, ta od gëltan ‘odpłacać’ + hart ‘silny’ (za: NP1, s. 226).

GELWAS, GIELWAS: Gelwas rybak 1734, LMŁ 583; Sebastian Gielvas 1746, LMŁ 1215; nazwisko utworzone od im. Gierwasz, Gerwazy (za: NP1, s. 234).

GEŁCZYN: Adam de Gełczyn 1733, LBŁ 310; Moszk Leybowicz Gełczyn piekarz 1827, 1828, APŁ z. 169; Peysach Moszkowicz Gełczyn, syn Moszka Leybowicza Gełczyna 1827, APŁ z. 169; nazwisko utworzone prawdopodobnie od n. m. Giełczyn łomż., gm. Łomża.

GEŁCZYŃSKI, GIEŁCZYŃSKI: Moszk Leybowicz Gełczyński piekarz 1833, APŁ z. 169; reb Jaakow Giełczyński „stał na czele kuratorium, opiekującym się szpitalem łomżyńskim, II poł. XIX w.”, KPŁGŻ, s. 63 (maszynopis); nazwisko utworzone od por. Gełczyn formantem –ski.

Forma żeńska: Moszka Giełczyńska 1896, KS.

GEŁCZYŃCZYK: Moszk Leybowicz Gełczyńczyk wyrobnik 1827, APŁ z.169; Peysach, syn Moszka Leybowicza Gełczyńczyka 1827, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od por. Gełczyn formantem -(cz)yk.

GEMŁO: Jakub Gemło 1614, LBŁ 102; może od niem. n. os. Gemmel, ta od im. na Gamal- (NP1, s. 226).

GEMZI(E)ŃSKI, GEMŻYŃSKI: Marcin Gemżyński 1743, LBŁ 175; może od niem. n. os. Gams, Gems, te od śrwniem. gamß ‘kozica, giemza’ (NP1, s. 216) formantem -e(y)ński. Nazwa niejasna.

Forma żeńska: Gemzieńska cyrulicka i kupcowa 1734, LMŁ 587; Marianna Gemżyńska 1738, LBŁ 159; Franciszka Antonina Gemzińska 1765, KAUŁ 629.

GENTER: Joan Genter z profesyi powroznik w Łomży zamieszkały Ewangelik 1836, KUŁ 198; nazwisko utworzone od niem. n. os. Gand, Ganter (za: NP1, s. 216).

GEORGIUS: Georgius f. d. Francisci Milewski de Lomza 1576, RTA 562; 1573, RTA s. 521; nazwisko utworzone od im. Jerzy, łac. Georgius ‘rolnik’ (za: SEM cz. 2., s. 63).

GERMAN: Władysław German syn Antoniego szlachcic miasta Łomży wyznania rzymskokatolickiego 1887, AUPśT 17; nazwisko utworzone od im. German, od niem. n. os., n. etn. Gereman ‘Niemiec’ (za: NP1, s. 228).

GERMIEŃSKI, GERMIŃSKI: Samuel Germienski Farmacopoli 1610, MBŁ 577; Jakub Germiensky 1620, LBŁ 1312; Marcin Germinski 1629, LBŁ 606; nazwisko utworzone od por. German formantem -eński.

GERSZON: Sora z Gerszonow, żona Arona Jankielowicza Puchalczyka 1827, APŁ z. 169; nazwisko utworzone prawdopodobnie od żyd. im. Gerszon (za: AŻP s. 123).

GERSZTYNKIERN: Jakub Giersztynkiern wyrobnik 1827, APŁ z. 169; Leybka, córka Jakuba Gersztynkierna 1827, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od por. Gerszon.

(GERWAT) Forma żeńska: Zofia Gerwatowna 1733, LBŁ 61; nazwisko utworzone od niem. n. os. Gerwald, Gerwat (za: NP1, s. 234).

GERWATOWSKI (GIERWATOWSKI): Jan Gierwatowski 1744, LBŁc 219; Jakub Gerwatowski 1747, LBŁc 445; Ignacy Gerwatowski 1749, LBŁc 614; Antoni Giewartowski 1754, LBŁ 1035; Jan Gerwatowski 1754, LMŁ 1835; Bartłomiej Gierwatowski 1757, LMŁ 2118; Jan Gierwatowski 1763, KAUŁc 451; Szymon Gierwatowski 1772, KAUŁc 1151; Paweł Gerwatowski 1787, KACŁc 651; Mikołaj Adam Gerwatowski 1791, KACŁc 1249; Jakub Gierwatowski 1819, KAZŁc 107; nazwisko utworzone od n. m. Gierwaty ostroł. gm. Gaworowo (za: NP1, s. 234).

Forma żeńska: Agnieszka Gerwatowska 1755, LBŁ 1086; Agnieszka Gierwatowska 1757, LMŁ 2117; Marianna Gierwatowska 1764, KAUŁ 593; Franciszka Gierwatowska 1768, KAUŁc 869; Marianna Gerwatowska 1782, KACŁc 170; Ewa Gerwatowska 1794, KACŁc 1526.

GERWIN: Bronisława Gerwin 1887, KOPŁ 140; Józef Gerwin syn Jana mieszczanin miasta Łomży 1896, AMPśT 23; nazwisko utworzone od stwniem. Gerwin (stwniem. gēr ‘oszczep’ i stwniem. wini ‘przyjaciel’ (za: SEM cz. 2., s. 45).

GESEK: Dorota Gesek 1642, LBŁ 1859; Jadwiga Gecsek 1643, LBŁ 2016; nazwisko utworzone od ap. giez ‘owad gryzący’ (za: NP1, s. 234) formantem -ek.

Forma żeńska: Geskowa 1736, LML 656.

GĘBA: Adam Gęba 1651, LBŁ 2667; Marcin Gęba 1661, LBŁ 3536; nazwisko utworzone od ap. gęba ‘twarz, usta’ (za: SEM cz. 1., s. 72-73).

GĘBALCZYK: Jadwiga Gębalczik 1600, MBŁ 275; nazwisko utworzone od por. Gęba formantem -(cz)yk.

GĘBALA: Bartłomiej Gebala 1656, LBŁ 3100; nazwisko utworzone od por. Gęba.

GĘBALIK: Jan Gębalik 1642, LBŁ 1895; Grzegorz Gębalik 1645, LBŁ 2177; Jadwiga Gembalik 1655, LBŁ 2974; nazwisko utworzon prawdopodobnie od por. Gęba.

GĘBATEK: Mikołaj Gębatek 1691, KAŚŁ 91; nazwisko utworzone prawdopodobie od ap. gęba ‘twarz, usta’; ‘rodzaj grzyba’, gębaty (za: SEM cz. 1., s. 73) formantem -ek.

GĘBIK: Mateusz Gębik 1694, LBŁ 1408; nazwisko utworzone od ap. gęba (za: SHNO t. 1., s. 94) formantem -ik.

GĘDZIELE(W)SKI: Andrzej i Katarzyna Gendzielewscy 1792, KACŁ1385;Walenty Gędzielewski 1792, KACŁ 1295; Stanisław Gędzelewski 1793, KACŁ 1504; Stanisław Gędzieleski 1809, KAUŁ 295; Stanisław Gędzielewski 1820, KAŚŁ 40; Alexander Mikołay Gędzielewski 1830, KAUŁ 28; Józef Gędzielewski 1831, KAUŁ 116; Paweł Gędzielewski 1832, KAUŁ 4; Karol Tomasz Gędzieleski 1833, KAUŁ 202; nazwisko utworzone od stp. gw. gądać, gędzić ‘grać’ (za: NP1, s. 224) formantem -(el)ewski.

Forma żeńska: Marianna Gędzielewska 1796, KACŁ 1787.

GĘDZIOŁOWSKI: Kacper Gędziołowski 1796, KACŁ 1731; nazwisko utworzone od por. Gędzielewski formantem -owski.

GĘGNO: Jan Gęgno 1600, MBŁ 243; nazwisko utworzone od gęgnać, gęgnąć ‘mówić przez nos’ (za: SEM cz. 1., s. 73).

GĘMBZIK: Elżbieta Gęmbzik 1612, MBŁ 1065; może nazwisko utworzone od por. Gęba. Nazwa niejasna.

GĘSIANOGA: Barbara Gęsianoga 1638, LBŁ 1503; prawdopodobnie nazwisko utworzone od compositium gęś + noga (por. NP1, s. 230).

GIECEWICZ: Adella Michalina Giecewicz 1834, KAUŁ 41; nazwisko utworzone od ap. gicz, gic ‘udziec’, gicz ‘szynka’ lub od niem. n. os. Gitz (za: NP1, s. 231) formantem -(el)ewski.

GIECKIE (w rej. Gecke): Henryeta Florentyna Ammalia Gieckie 1831, KAUŁ34; nazwisko utworzone od niem. n. os.  Gotz, Götz, Göz, Götsch, te od im. na Got-; też od gw. ap. goca ‘kij’ (za: NP1, s. 224) formantem -kie.

GIEMZIEWSKI: Giemziewskiego cyrulika y kupca dziecię 1740, LMŁ 896; Jan Giemziewski Mercatoris Chirurgi ac Presidentis filiola Marianna 1742, LMŁ 964; może nazwisko utworzone od por. Gemzieński.

GIENIECZKO: Antoni Gienieczko 1833, KAUŁ 177; nazwisko utworzone od im. Eugeniusz lub od niem. n. os. Gen, ta od im. Gen- (za: NP1, s. 232) formantem -(ecz)ko.

GIERSONOWICZ: Szmul Giersonowicz arendarz 1809, KAUŁ 233; nazwisko utworzone prawdopodobnie od por. Gerszon (por. AŻP s. 124) formantem -owicz.

(GIERES) Forma żeńska: Giersowa 1732, LMŁc 564; nazwisko utworzone od ap. géras ‘cześć, przywilej, zaszczyt’ (za: NP1, s. 296).

GIERWAT: Anna Gierwat 1697, LBŁ 132; nazwisko utworzone od por. Gerwat.

Forma żeńska: Jadwiga Gierwatowa 1700, KAŚŁ 221; Marianna Gierwatowa 1758, LMS 2202.

GIESEK: Jadwiga Giesek 1638, LBŁc 1470; nazwisko utworzone od por. Gesek.

GIESKOWICZ: Jan Gieskowicz 1644, LBŁ 2092; nazwisko utworzone od por. Gesek formantem -(k)owicz.

GIESZCZYK: Albert Giesczyk 1651, LBŁc 2673; może nazwisko utworzone od por. Gesek formantem -(cz)yk.

GIETEK: Paweł Gietek 1781, KACŁ 5; Maciey Gietek Woźny Sądu policyi poprawczey Wydziału Łomżyńskiego 1837, KUŁ 135; Apolinary Gietek wyrobnik 1843, KUŁ 200; Józef Gietek 1876, KAŚŁ24; nazwisko utworzone od niem. n. os. Get, ta od im. na Gad- (za: NP1, s. 228) formantem -ek.

Forma żeńska: Małgorzata Gietkowa wyrobnica 1839, KUŁ 203;

GIEZKO: Agnieszka Giezko 1627, LBŁc 181; nazwisko utworzone od giez (za: SEM cz.1, s. 74); nazwisko utworzone od por. Gesek formantem -ko.

GIĘSEK: Grzegorz Gięsek 1653, LBŁc 2838; nazwisko utworzone od gęś (za: NP1, s. 230) formantem -ek.

(GIMPEL) Forma żeńska: Ryfka z Gimplow, żona Mendla Berkowicza Zacharowicza 1827, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od niem. n. os. Gimbert, Gimber, Ginbert (za: NP1, s. 235).

GINTER: Jan Ginter powroźnik 1838, KUŁ 97; nazwisko utworzone od niem. n. os. Gunter, Ginther, ta od im. Guntheri (por. NP1, s. 284).

GINTERTAN: Anna Gintertan córka Fryderyka panna mieszczanka miasta Łomży wyznania prawosławnego 1891, AUŁS 24; może nazwisko utworzone od niem. n. os. Gunter, Ginther, ta od im. Guntheri (por. NP1, s. 284).

GIZA: Dorota Giza 1618, LBŁ 822; Bartłomiej Giza 1634, LBŁ 1038; Elżbieta Giza 1655, LBŁ 2991; nazwisko utworzone od giża ‘noga świńska lub wołowa’, psł. gyža ‘narośl, guz’ (za: SEM cz. 1, s. 74).

GLADIATOR: Dorota Gladiatoris 1641, LBŁ 1738; nazwisko utworzone od łac. ap. gladiator ‘rzemieślnik wyrabiający miecze’ (za: NMK s. 135).

GLEBA: Ludwik Leopold Gleba 1832, KAUŁ 67; Tomasz Gleba 1862, KAZŁ 276; nazwisko utworzone od wsł. im. Gleb (za: NP1, s. 237).

GLEBIŃSKI: Ludwik Glebiński 1878, KOPŁ 308; nazwisko utworzone od por. Gleba formantem -iński.

GLEBOWSKI: Stanisław Glebowski 1887, KOPŁ 45; Stanisław Glebowski 1896, KS; nazwisko utworzone od por. Gleba formantem -owski.

GLICZ: Ludwik Glicz 1819, KAZŁ 33; nazwisko utworzone od stp. ap. glicza ‘rodzaj szpilki do upinania włosów’ (za: NP1, s. 238).

GLINKA: Albert Glinka 1613, MBŁ 1204; nazwisko utworzone od ap. glina (za: SEM cz. 1, s. 75) formantem -ka.

GLINICKI: Stanisław Glinicki 1876, WPRŁ 46; nazwisko utworzone od n. m., np. Maz. Glinice, wsi w dawnym pow. wyszogrodzkim, w par. Kobylniki, dziś zagin. (za: SEM cz. 3., s. 48).

GLINKA: Jankiel Glinka 1896, KS; nazwisko utworzone od ap. glina, glinka ‘glinianka; o maści końskiej: koloru gliny’ (za: SHNO t. 1., s. 96) lub od ap. glina (za: SEM cz. 1., s. 75) formantem -ka.

GLINKOWSKI: Michał Glinkowski 1887, KOPŁ 182; nazwisko utworzone od por. Glinka.

GLIŃSKI: Gdal Meierowicz Gliński wyrobnik 1832, APŁ z. 169; Gold Mejerowicz Gliński furman 1840, APŁ z. 169; Edward Gliński 1878, KOPŁ 261; Szmul Gliński 1896, KS; nazwisko utworzone od n. m. np. Wlkp. Glinno, wieś w dawnym pow. poznańskim w parafii Chojnica, dziś zagin.; Młp. Glinnik, dziś Glinik, część wsi Trzciana, tarn., gm. Żegocina; Glinnik, dziś Nowy Glinnik, krośn., gm. Tarnowiec (za: SEM cz. 3., s. 49) formantem -ski.

Forma żeńska: Franciszka Glińska akuszerka 1843, KUŁ 179.

GLISZCZYŃSKI: Franciszek Gliszczyński z professyi piekarz 1809, KAŚŁ 46; Franciszek Gliszczyński 1810, KAUŁ 324; nazwisko utworzone od n. m. Gliszcz bydg., gm. Sicienko (NP1, s. 238) formantem -yński.

GLÜTZ: Krystyan Glütz, farbarz… w Łomży zamieszkały 1830, KAUŁ 57; nazwisko utworzone od niem. n. os. Glotz, Gltöz, te od im. na Hlut- (za: NP1, s. 239).

GŁĘBOCKI: Franciszek Głębocki 1703, LBŁ 732; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp.: Głęboczek, pozn., gm. Murowana Goślina; Maz. Głębociec, dziś Głębocz Wielki, łomż., gm. Szumowo; Krpłd. Głębokie, krośn., gm. Rymanów (za: SEM cz. 3, s. 49) formantem -cki lub n. os. Głębok, Głęboki, też n. m. Głębokie m.in. w pow. inowrocł., średz. (za: NMK s. 137) formantem -cki.

Forma żeńska: Katarzyna Głębocka 1709, LBŁc 1283; Marianna Głębocka 1743, LMŁ 1051; Ludwika Głębocka 1870, KAŚŁc 19; Józefa Głębocka 1876, WPRŁc 168.

(GŁOWICKI) Forma żeńska: Agnieszka Głowicka 1643, LBŁ 2042; nazwisko utworzone od ap. głowa (za: NP1, s. 241) formantem -icki.

GŁOWACKI: Egidiusz Głowacki 1686, KAŚŁ 16; Franciszek Głowacki 1868, KAŚŁ 19; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp.: Głowaczewice, wieś w dawnym woj. sieradz., parafii Główczyn, dziś zagin. (za: SEM cz. 3., s. 49) formantem -cki lub od n. os. Głowacz ‘rodzaj miecza z wielką rękojeścią’, ‘gat. rośliny, tj. bławatka albo łopianu lub ryby’, też od n. m. Głowacz, Głowaczewo w pow. wałeckim (za: NMK s. 137) formantem -ski.

GŁOWACZ: Kazimierz Głowacz 1677, LBŁc 500; Jan Głowacz 1685, LBŁc 874; Jośk Nochymowicz Głowacz wyrobnik 1828, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od ap. głowacz ‘człowiek z wielką głową, człowiek rozumny’, ‘gat. rośliny lub ryby’ (za SHNO t. 1., s. 96); por. też Głowacki.

GŁOWIŃSKI: Władysław Głowiński 1866, KAZŁ 281; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Głowino, Głowina, dziś Głowin, tor., gm. Zbiczno; Maz. Głowno, łódz., miasto (za: SEM cz. 3., s. 49) formantem -ski.

(GŁÓD) Forma żeńska: Katarzyna Głodzina 1611, MBŁ 874; nazwisko utworzone od ap. głód (za: SEM cz. 1., s. 75) formantem -ina.

GŁÓWKA: Zygmunt Głowka sklarz conversus ex Luteranismo, bywał Burmistrzem y Cechmistrzem 1740, LMŁ 912; nazwisko utworzone od ap. głowa (za: SEM cz. 1., s. 76) formantem -ka.

GNATOWSKI: Piotr Gnatowski 1865, KAZŁ 231; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Gnatowice, dziś Stare Gnatowice, warsz., gm. Kampinos (za: SEM cz. 3., s. 50); od n. m. Gnaty (za: SHNO t. 1., s. 97) lub od n. os. Gnat (za: NMK s. 139) formantem -owski.

GNIAZDOWSKI: Alexander Gniazdowski 1867, KAZŁ 63; Jan Gniazdowski 1878, KOPŁ 252; Dionizy Gniazdowski 1896, KS 324; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Gniazdowo, ostroł., gm. Stary Lubotyń (za: SEM cz. 3., s. 50) lub n. m. Gniazdów w pow. będzińskim albo Gniazdowo, wsi szlacheckiej w łomż. (za: NMK s. 139); też od n. os. Gniazdo formantem -owski.

Forma żeńska: Maria Gniazdowska 1878, KOPŁ 96.

(GNIEWOSKI) Forma żeńska: Anna Gniewoska 1868, KAŚŁ 44; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Gniewowo, leszcz., gm. Śmigiel (za: SEM cz. 3., s. 50) formantem -ski.

GOBEC: Michał Gobec 1896, KS; nazwisko utworzone od niem. n. os. Gobbo, ta od im. na Got- lub od rdzenia gob- ‘bogaty’ występ’ w jęz. wsł. (za: NP1, s. 245).

GOCŁOWSKI: Szymon Goczłowski 1635, LBŁ 1293; nazwisko utworzone od n. m. Gocłowo płoc. Gm. Bulkowo; Gocły ostroł. gm. Czerwin (za: SEM cz. 3., s. 50).

GODACZEWSKI: Joannis Godaczewski advocati et vice notari Lomzensis 1526, APB zbiór Kapicjana; Grzegorz Godaczewski 1619, LBŁ 1035; Albert Godaczwski 1629, LBŁ 569; nazwisko utworzone prawdopodobnie od psł. *goditi ‘robić coś w stosownym czasie, dopasowywać, czynić odpowiednim’, godzić (się) ‘być stosownym, przydatnym, mieć wartość, zgadzać się’, też godzić ‘nastawać na kogoś’ (za: SEM cz. 1., s. 77) formantem -ewski.

GODLEWSKI: Michał Godlewski 1783, KACŁ 255; Marian Godlewski 1787, KACŁ 718; Jan Godlewski 1808, KAŚŁ 2; Jan Godlewski 1809, KAUŁ 229; Walenty Godlewski 1815, KAZŁ 114; Teofil Godlewski 1862, KAZŁ 179; Jan Godlewski były pocztylion 1867, KAZŁ 99; Marcel Godlewski 1869, KAŚŁ 5; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Godlewo, łomż., gm. Nur (za: SEM cz. 3., s. 51) formantem -ski.

Forma żeńska: Elżbieta Godlewska 1763, KAUŁ 417; Marianna Godlewska 1790, KACŁ 1005; Wiktoria Godlewska wyrobnica 1868, KAZŁ 239.

GODYŃSKI: Wielmożny Ignacy Godyński Komornik przy Trybunale Cywilnym Pierwszey Jnstancyi Guberni Augustowskiey 1838, KUŁ 224; 1840, KUŁ 103; Ignacy Godyński 1863, KAZŁ 44; nazwisko utworzone od n. m. Godynice w pow. sieradz. lub n. os. Godyn (za: NMK s. 140) formantem -ski.

GODZIELAK: Kazimierz Godzielak 1790, KACŁ 1081; może nazwisko utworzone od im. na God-, np. Godzimir lub od godzić ‘jednać’ (za: NP1, s. 246-247) formantem -(el)ak.

GODZIERBA: Jakub Godzierba 1635, LBŁc 1155; może nazwisko utworzone od por. Godzięba.

GODZIĘBA: Anna Godzieba 1638, LBŁc 1478; Albert Godzieba 1649, LBŁc 2555; Laurenty Godziemba 1653, LBŁc 2850; Albert Godzięba 1651, LBŁc 2664; Albert Godzieba 1655, LBŁc 2948; Małgorzata Godzeba 1659, LBŁc 3340; nazwisko utworzone od członu Godzi- psł. goditi ‘robić coś w stosownym czasie’; ‘dopasowywać, czynić odpowiednim’; godzić się ‘być stosownym, przydatnym, mieć wartość, zgadzać się’; też godzić ‘nastawać na kogoś’ (za: SEM cz. 1., s. 77) formantem -ęba lub od godzięba ‘pniak odrastający’, też n. herbu Godzięba (za: NP1, s. 247).

GOLAN: Małgorzata Golan 1605, LBŁ 790; Mateusz Golian 1609, MBŁ 402; Elżbieta Golan1620, LBŁ 1372; Szymon Golan 1622, LBŁ 1748; Jan Golan 1629, LBŁ 599; Joachim Golan 1635, LBŁ 1113; nazwisko utworzone od goły ‘bez okrycia, nagi, niezarosły’ (za: SEM cz. 1., s. 78), też od golić ‘strzyc’ (por. NP1, s. 251) formantem -an.

GOLANIK: Laurenty Golanik 1615, LBŁ 339; nazwisko utworzone por. Golan formatem -(an)ik.

GOLARZ: Agnieszka Golarz 1618, LBŁ 802; Stanisław Golarz 1619, LBŁ 1091; nazwisko utworzone od ap. golarz ‘brodogol, golibroda, cyrulik, felczer, balwierz’ (za: SW I, s. 358).

GOLD: Mortek Szmulowicz Gold szkolnik 1840, APŁ z.169; nazwisko utworzone od niem. n. os. Gold, ta od ap. Gold ‘złoto’ (za: NP1, s. 250).

GOLDEMBERG: Judka Meierowicz Goldemberg grzebieniarz 1832, APŁ z.169; nazwisko compositio utworzone od Golden (por. Gold) + Berg ‘góra’ (za: SEŻ, s. 131).

(GOLEC): Forma żeńska: Teofila Golcowa 1808, KAZŁ19; nazwisko utworzone od ap. golec ‘człowiek nagi, biedny’ (za: NP1, s. 251).

GOLĘDZINOWSKI: Johannes Golendzinowski f. d. Johannis Gorski subiudicis Lomzensis 1561, RTA s. 176; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Golędzinowo, dziś Golędzinów, warsz., gm. Warszawa (za: SEM cz. 3., s. 51) formantem -ski.

GOLIK: Paweł Golik 1609, MBŁ 358; Anna Golik 1636, LBŁ 1225; Agnieszka Golik 1639, LBŁ 1515; Helena Golik 1640, LBŁ 1668; Filip Golik 1659, LBŁ 3332; nazwisko utworzone od por. Golan formantem -ik.

(GOLSKI) Forma żeńska: Katarzyna Golska Stricharz[10] 1689, LBŁ 1077; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Gola, leszcz., gm. Gostyń; kal. gm. Jarocin (za: SEM cz. 3., s. 52) formantem -ski.

GOLTBERG: Hafsa z Dawidowiczow Goltberg, żona Wolfa Herszkowicz Ptakusa 1827, APŁ z. 169; nazwisko utworzone prawdopodobnie od niem. Goldberg ‘złota góra, góra złota’; liczne n. m. w Niemczech, także Goldberg na Śląsku, dziś Złotoryja (za: SEM cz. 5., s. 74).

GOŁASZE(W)SKI: Mikołaj Gołaszewski 1842, WMZŁ 160; nazwisko utworzone od n. m. Gołasze, Gołaszewo, np. łomż., gm. Wysokie Mazowieckie (za: SHNO t. 1., s. 99) formantem -ski.

Forma żeńska: Maryanna Gołaszeska 1810, KAZŁ 281.

GOŁĘBIEWSKI: Walenty Gołębiewski 1748, LBŁ 479; Franciszek Gołębiewski 1869, KAZŁ 112; Franciszek Gołębiewski 1887, KOPŁ 78; nazwisko utworzone od n. m. Młp. Gołębiów, rad., gm. Radom; tarnob., gm. Lipnik; Pom. Gołębiewo, Gołębiow, dziś Gołębiewo, gdań., gm. Trąbki Wielkie (za: SEM cz. 3., s. 52) formantem -ski.

Forma żeńska: Marianna Gołębiewska 1702, LBŁ 522; Gołębiewska wdowa 1748, LMŁ 1434; Julja Gołębiewska 1875, KAŚŁ 92; Aniela Gołębiewska 1887, KOPŁ 254.

GONCEL: Bogumił Goncel 1879, KOPŁ 210; nazwisko utworzone od niem. n. os. Ganz, ta od śrwniem. gans; też od pol. ap. gańca ‘oszczerca’ formantem -el.

GONTARSKI: Aleksander Gontarski 1878, KOPŁ 266; „Skład profesorów był taki: inspektor Jakub Waga (…) Gontarski geografia i historia, Ujejski niemiecki, Melan francuski” 1874, PPSz, s. 75; Andrzej Gontarski 1878, KOPŁ 340; nazwisko utworzone od gont ‘deseczka do pokrywania dachu’ lub od n. m. Gontarze łomż., pow. Kolno (za: NP1, s. 254) formantem -ski.

Forma żeńska: Antonina Gontarska 1865, KAZŁc 40.

GORALEWSKI: Mateusz Goralewski 1868, KAŚŁ 23; nazwisko utworzone od góral (NP1, s. 254-255) formantem -ewski.

GORDEM: Abram Ayzykowicz Gordem handlarz 1834, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od n. m. Gordino, też szkoc. nazwisko Gordon (NP1, s. 257).

GORECKI: Piotr Paweł Gorecki 1809, KAUŁ 208; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp.: Górka Mileszyna, dziś Targowa Górka, pozn., gm. Nekla; Górki Srebrne, dziś Srebrna Góra, pil., gm. Wapno; Górki Duże i Małe, piotr., gm. Tuszyn; Górki Zadzimskie, sier., gm. Zadzim; Gorczyno, dziś Górczyn, pozn., gm. Śrem; Młp.: Górka , część wsi Lewniowa, tarn., gm. Gnojnik; Górki, Górka, Górka Mała, dziś Górka Narodowa, część miasta Krakowa; Górka , dziś część miasta Trzebini, kat.; Krpłd. Górki, krośn., gm. Brzozów (za: SEM cz. 3., s. 53); też od n. os. Gora (za: NMK s. 144) formantem -ecki.

GORGON, GORGOŃ: Albert Gorgon 1616, LBŁc 475; Agnieszka Gorgon 1618, LBŁ 866; Albert Gorgon 1619, LBŁ 1172; Mateusz Gorgoń 1621, LBŁ 1530; Jadwiga Gorgon 1622, LBŁ 1743; Stanisław Gorgoń 1622, LBŁ 1738; Stefan Gorgon 1628, LBŁ 426; Jan Gorgon 1629, LBŁ 584; Laurenty Gorgon 1634, LBŁ 1039; Piotr Gorgon 1634, LBŁ 1044; Szymon Gorgon 1636, LBŁ 1290;Albert Gorgon 1643, LBŁ 1976; Elżbieta Gorgon 1646, LBŁ 3216; Szymon Gorgon 1651, LBŁ 2728; Anna Gorgoń 1653, LBŁ 2836; Rafael Gorgoń 1655, LBŁ 2961; Katarzyna Gorgon 1664, LBŁ 3795; Andrzej Gorgon 1687, LBŁ 962; nazwisko utworzone od gorgolić ‘mówić niewyraźnie’; ‘narzekać, fukać, nadymać się’; gw. gargolić ‘dusić, zabijać’ (za: SEM cz. 1., s. 71-72).

GORKOWICZ: Jakub Gorkowicz 1704, LBŁ 784; nazwisko utworzone od ap. góra, górka ‘wzniesienie terenu’ (za: SEM cz. 1., s. 80) formantem -owicz.

GORWAT: Jakub Gorwat 1693, KAŚŁ 115; nazwisko utworzone od por. Gerwat.

GORZEŃSKI: Józef Gorzeński 1792, KACŁc 1305; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Gorynino, Gorzeń, Gorzyń, gorz., gm. Międzychód; Młp. Górzno, siedl., gm. Górzno (za: SEM cz. 3., s. 54) formantem -ski.

GORZKI: Reymund Gorzki, Komornik w Łomży zamieszkały 1830, KAUŁ 8; Wilchelmina z Lutów, żona Reymunda Gorzkiego, 1830, KAUŁ 8; Paweł Gorzki, syn Reymunda Gorzkiego, 1830, KAUŁ 8; może nazwisko utworzone od por. Gorzkowicz.

GORZKOWIC(Z): Franciszek Gorzkowic 1693, LBŁ 1339; może nazwisko utworzone od Gorzy-, to od psł. gorěti ‘palić się’; też od ap. gorze ‘bieda, nieszczęście’, ‘biada’ (za: SEM cz. 1., s. 80) formantem -wicz.

GORZKOWSKI: Jakub Gorzkowski 1887, KOPŁ 81; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Gorzkowo, dziś Gorzykowo, koniń., gm. Witkowo; Młp. Gorzków, tarnob., gm. Bogoria; Krpłd. Gorzków, zamoj., gm. Gorzków (za: SEM cz. 3, s. 54) formantem -wski.

(GORZYŃSKA) Forma żeńska: Janina Gorzyńska 1794, KACŁ 1596; por. Gorzeński formantem -ski.

GOS: Agnieszka Gos 1659, LBŁ 3289; Apolonia Gos 1692, LBŁ 1240; może Gosz nazwisko utworzone od n. os. Gosz od im. z członami: Godzi-, Gości-, np. Gościmir, Dobrogost (za: SHNO t. 1., s. 100).

GOSIE(W)SKI, GOSZEWSKI: Franciszek Gosiewski 1609, MBŁ 412; Albertus Joannis Goszewski 1613/1614, ASAZ s. 86; Stanisław Gosiewski 1734, LBŁ 449; Franciszek Gosiewski 1749, LMŁ 1470; Grzegorz Gosiewski sartoris 1749, LMŁ 1451; Tomasz Gosiewski 1749, LBŁ 639; Adam Gosiewski dicti Koziak 1751, LMŁ 1589; Jakub Gosiewski 1752, LMŁ 1734; Antoni Gosiewski 1755, LBŁ 1125; Walenty Gosiewski 1755, LBŁ 1090; Laurenty Gosiewski 1763, KAUŁ 461; Paweł Antoni Gosiewski 1766, KAUŁ 683; Franciszek Gosiewski 1783, KACŁ 249; August Gosiewski 1787, KACŁ 712; Paweł Goszewski 1787, KACŁ 654; Józef Gosiewski 1788, KACŁ 806; Ignacy Gosiewski 1789, KACŁ 896; Mateusz Goszewski 1789, KACŁ 969; Tomasz Gosieski 1793, KACŁ 1515; Franciszek Goszewski 1791, KACŁ 1219; Grzegorz Adam Goszewski 1791, KACŁ 1159; Augustyn Gosiewski 1794, KACŁ 1608; Stanisław Gosiewski 1796, KACŁ 1763; Feliks Gosiewski 1797, KACŁ 2015; Jan Gosiewski 1808, KAŚŁ 8; Tomasz Gosieski 1808, KAZŁ 99; Józef Gosiewski 1815, KAZŁ 139; Grzegorz Gosiewski 1820, KAZŁ 111; Paweł Gosiewski 1820, KAŚŁ 39; Szczepan Gosiewski uczestnik powstania styczniowego 1863, SWPP; Julian Gosiewski 1868, KAZŁ 105; Jan Gosiewski 1869, KAZŁ 19; Augustyn Goszewski włościanin 1835, KUŁc 64; nazwisko utworzone od por. Gąsiewski.

Forma żeńska: Marianna Gosiewska 1734, LBŁ 478; Anna Gosiewska 1736, LBŁ 43; Elżbieta Gosiewska 1738, LBŁ 173; Rozalia Gosiewska 1739, LBŁ 238; Gertruda Gośiewska 1743, LBŁ 174; Marianna Gosiewska 1754, LML 1819; Marianna Agnieszka Gosiewska 1758, LBŁ 1244; Joanna Gosiewka 1760, KAUŁ 182; Maria Gosiewska 1760, KAUŁ 194; Marianna Gosiewska 1761, KAUŁ 300; Agata Goszewska 1781, KACŁ 14; Marianna Gosiewska 1782, KACŁ 151; Katarzyna Gosiewska 1784, KACŁ 410; Marianna Gosiewska 1784, KACŁ 413; Marianna Gosiewska 1784, KACŁ 415; Scholastyka Gosiewska 1784, KACŁ 300; Kunegunda Gosiewska 1786, KACŁ 586; Anna Gosiewska 1791, KACŁ 1202; Zuzanna Gosiewska 1792, KACŁ 1362; Franciszka Anastazja Gosieska 1796, KACŁ 1855; Rozalia Gosiewska 1796, KACŁ 1852; Justyna Gosieska 1809, KAŚŁ 47; Katarzyna Gosieska 1833, KAUŁ 3; Teofila Gosieska 1863, KAZŁc 102.

GOSK: Franciszek Gosk 1689, LBŁ 1125; Jakub Gosk 1690, LBŁ 1161; Mateusz Gosk 1703, LBŁ 645; Stanisław Gosk służący 1867, KAZŁ 194; nazwisko utworzone od por. Gos formantem -k.

GOSKOWICZ: Kazimierz Goskowicz 1685, LBŁ 902; nazwisko utworzone prawdopodobnie od por. Gosk formantem -owicz.

GOSPODAREK: Zofia Gospodarek 1681, LBŁc 553; nazwisko utworzone od psł. *gospodь ‘pan’, stp. gospodzin ‘pan, gospodarz’ (za: NP1, s. 259) formantem ek.

GOSS: Klara Goss 1731, 1731, LBS 204; Weronika Goss 1733, LBŁc 345; nazwisko utworzone od por. Gos.

GOSTKOWSKI: Wielmożny Fryderyk Gostkowski szlachcic dziedzic wsi Mazur z przyległościami w powiecie tykocińskim nateraz zamieszkały w Łomży 1834, KUŁ 82; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Gostkowo, leszcz., gm. Miejska Górka; Gostkowo, dziś Stary i Nowy Gostków, sier., gm. Wartkowice; Maz. Gostkowo, ostroł., gm. Obryte (za: SEM cz. 3., s. 54) formantem -ski.

Forma żeńska: Cecylia Gostkowska 1687, LBŁ 1021.

GOSZCZYŃSKI: Jan Goszczyński 1695, KAŚŁ 158; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Goszczyno, dziś Goszczynno, płoc., gm. Daszyna (za: SEM cz. 3., s. 54) formantem -ski.

GOSZKOWSKI: Grzegorz Goszkowski 1629, LBŁ 567; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Gorzkowo, dziś Gorzykowo, koniń., gm. Witkowo; Młp. Gorzków, tarnob., gm. Bogoria; Krpłd. Gorzków, zamoj., gm. Gorzków (za: SEM cz. 3., s. 54) formantem -ski.

GOTARSKI: Filip Gotarski 1781, KACŁ 54; nazwisko utworzone od niem. im. Gothard, Godhard (NP1, s. 259-260) formantem -ski.

GOTKOWSKI: Andrzej Gotkowski 1809, KAUŁ 199; nazwisko utworzone od por. Gotarski lub od niem. n. os. Gorath (NP1, s. 260) formantem -owski.

GOTLIB: Jan Gynter Gotlib 1833, KAUŁ 62; nazwisko utworzone od stwniem. got ‘bóg’; germ. n. os. Gauta z oboczną formą Guta ‘członek plemienia Gotów’ i germ. leuba, stwniem. liub śrwniem. liep, liup ‘kochany, ukochany, miły, przyjemny’ (za: SEM cz. 7., s. 75, 159).

GOTOWICKI: Jan Gotowicki 1887, KOPŁ 288; nazwisko utworzone od gotowy, gotować ‘przygotowywać, przyrządzać’ (za: NP1, s. 260) formantem icki.

GOTRYBOWICZ: Wilhelm Gotrybowicz 1896, KS; nazwisko utworzone od por. Gotlib formantem -owicz.

(GOZDOWSKI) Forma żeńska: Karolina Gozdowska wyrobnica 1862, KAZŁ 255; nazwisko utworzone od n. m. Gozdowo w pow. sierpeckim (za: SEM cz. 6., s. 17) formantem -ski; też od n. os. Gozd, Gozd ‘las’ formantem -owicz (za: NMK s. 143).

GÓRALCZYK: Izydor Góralczyk służący 1868, KAZŁ 133; nazwisko utworzone od góral (za: NP1, s. 255) formantem -(cz)yk.

GÓRKIEWICZ: Michał Górkiewicz 1896, KS 323; nazwisko utworzone prawdopodobnie od n. os. Górka, Gorka formantem -ewicz (za: NMK s. 144).

GÓRNICKI: Paweł Górnicki 1743, LBŁ 104; Paweł Gurnicki 1743, LMŁ 1080; Andrzej Gurnicki 1744, LBŁ 270; nazwisko utworzone od por. Góralczyk, też od gw. ap. górniak ‘góral; górnik’ (NP1, s. 255) formantem -icki.

GÓRNY: Bartłomiej Gorny 1643, LBŁ 2015; nazwisko utworzone od ap. góra ‘wzniesienie terenu’ (za: SEM cz. 1., s. 80).

GÓRSKI: Stanislaus Gorski reverendus altarista[11] Łomzensis 1510, HKap. poz. 139; Adam Gorsky 1648, LBŁ 2424; Jan Gorski 1700, KAŚŁc 234; Gorski 1703, LMŁ 154; Michał Gorski 1712, LBŁ 1380; Piotr Gorski 1712, LBŁ 1361; Jan Gorski 1714, LBŁ 1439; Gorski kotlarz 1737, LMŁ 720; Szymon Gorski 1747, LMŁc 1306; Szymon Górski 1781, KACŁ 93; Adam Gorski 1787, KACŁ 754; Karol Ludwik Gorski 1797, KACŁ 1887; Kacper Górski gospodarz 1809, KAUŁ 361; Ludwik Górski włościanin 1810, KAUŁc 332; Paweł Gorski 1830, KAUŁ 8; Tomasz Józef Gorski 1831, KAUŁ 52; Rajmund Górski szlachcic Komornik Trybunału w Łomży // Komornik Trybunału Pierwszey Instancyi Gubernii Augustowskiey Wydziału Pierwszego // Obrońca 1837, KUŁ 26, 27; 1838, KUŁc 172; 1839, KUŁ 104; 1842, KUŁ 189; Adam Górski gospodarz 1863, KAZŁ 205; Adam Górski 1868, KAZŁ 225; Karol Ludwik Górski 1869, KAZŁ 90; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Góra, kal., gm. Jaraczewo; pozn., gm. Śrem; gm. Sieraków; Góra, dziś Góra Świętej Małgorzaty, płoc., gm. Góra Świętej Małgorzaty; Górsko, leszcz., gm. Przemęt; Młp. Góra, lub., gm. Wojciechów; Maz. Góra, warsz., gm. Skrzeszew; Góry, ostroł., gm. Goworowo (za: SEM cz. 3., s. 53) formantem -ski.

Forma żeńska: Marianna Gorska 1703, LBŁ 715; Marianna Górska 1783, KACŁ 265; Anna Gorska 1790, KACŁ 1067; Barbara Gorska1792, KACŁ 1356; Katarzyna Górska 1809, KAZŁ 201; Rozalia Górska 1809, KAUŁ 361; Anna Gurska 1810, KAZŁ 413; Barbara Gurska 1811, KAŚŁ 4; Ludwika Barbara Gorska 1833, KAUŁc 194; Wilhelmina Józefata Gorska 1833, KAUŁ 76; Józefa Górska 1865, KAZŁ 260; Władysława Górska 1867, KAZŁ 177; Marianna Górska wyrobnica 1869, KAZŁ 106; Władysława Górska 1869, KAZŁ 264; Aniela Górska 1876, WPRŁ 258; Ludwika Górska 1887, KOPŁ 265.

GRABOWSKI: Paulus Grabowski capitaneus Łomzensis 1465, HKap. poz. 109; Albertus Grabowski f. d. Phillippi Grabowski de Lomza 1560, RTA s. 157; Phillippus Grabowski de districtu Colensi a Lomza 1561, RTA s. 181; Casimirus Joannis Grabowsky ASAZ 1644/1645 s. 187; Franciscus Joannis Grabowsky ASAZ 1644/1645 s. 187; Kazimierz Grabowski cieśla 1739, LMŁ 846; Łukasz Grabowski 1751, LBŁ 808; Jan Grabowski 1754, LBŁ 1002; Wincenty Grabowski 1755, LMŁ 1979; Łukasz Grabowski 1758, LMŁ 2228; Mateusz Grabowski 1781, KACŁ 25; Adalbert Grabowski 1789, KACŁ 917; Ludwik Grabowski, Obywatel w Łomży zamieszkały 1829, KAUŁ 207; Kazimierz Grabowski z gospodarstwa utrzymujący się 1841, RRŁ 150; Jan Grabowski żołnierz 1864, KAZŁ 85; Aleksander Grabowski 1873, KAŚŁ 49; Stanisław Grabowski 1887, KOPŁ 135; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Grabowo, bydg., gm. Kcynia; gm. Trzemeszno; Grabowo, dziś Grabów, koniń., gm. Grabów nad Prosną; kal.; Graboszewo, koniń., gm. Strzałkowo; Młp. Grabowa, kat., gm. Łazy; Maz. Grabowo, ostroł., gm. Przasnysz; łomż., gm. Grabowo (za: SEM cz. 3., s. 56) formantem -ski.

Forma żeńska: Agnieszka Grabowska 1741, LBŁ 336; Apolonia Grabowska 1753, LMŁ 1744; Barbara Grabowska 1756, LBŁ 1256; Barbara Grabowska 1757, LMŁ 2105; Rozalia Grabowska 1783, KACŁ 239; Victoria Grabowska 1785, KACŁ 441; Elżbieta Grabowska 1786, KACŁ 577; Marianna Franciszka Grabowska 1788, KACŁ 767; Antonina Grabowska 1829, KAUŁ 193; Józefa Grabowska 1831, KAUŁ 10; Katarzyna Grabowska 1831, KAUŁ 10; Eugenia Grabowska 1887, KOPŁ 67; Stanisława Grabowska 1887, KOPŁ 257.

GRABSKI: Laurenty Grabski 1732, LBŁ 285; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Grabie, włoc., gm. Aleksandrów Kujawski; Grab, kal., gm. Czermin; Młp. Grabie, tarn., gm. Łapanów; Grabie, krak., gm. Wieliczka (za: SEM cz. 3., s. 56) formantem -ski.

Forma żeńska: Zofia Grabska 1653, LBŁ 2847.

GRACZ: Jan Gracz 1706, LBŁ 913; nazwisko utworzone od ap. gra ‘zabawa’ (za: SEM cz. 1., s. 82) formantem -acz.

(GRADKOŃSKI) Forma żeńska: Elżbieta Gradkonska 1686, KAŚŁ 13; może od ap. grad ‘opad atmosferyczny’ (por. NP1, s. 263) formantem -(oń)ski.

(GRADOWSKI) Forma żeńska: Regina Gradowska 1758, LMS 2182; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Gradowo, włoc., gm. Piotrków Kujawski (za: SEM cz. 3., s. 56) formantem -ski.

GRANATO(W)SKI: Józef Granatowski wyrobnik z Łomży 1835, KUŁ 51; Jozef Granatoski, wyrobnik w Łomży zamieszkały 1839, KAUŁ 2; Franciszka z rękiewiczow, żona  Jozefa Granatoskiego, 1839, KAUŁ 2; Jerzy Granatowski wyrobnik 1842, WMZŁ 30; Kazimierz Granatowski 1842, WMZŁ 132; nazwisko utworzone prawdopodobnie od ap. granat ‘kamień półszlachetny’ lub ‘rodzaj broni’; śrwniem. granat, łac. granatus (za: SEM cz. 1., s. 83) formantem -owski.

Forma żeńska: Serafina Lucyna Granatoska 1830, KAUŁ 2.

(GRATKOWSKI) Forma żeńska: Łucja Gratkowska 1702, LBŁ 612; nazwisko utworzone od 1. gratek ‘dojnica’, też ‘narzędzie szewca’, 2. gratka ‘okazja, uciecha’ formantem -owski (za: NMK s. 146).

GRĄCKI, GRĄDZKI, GRONCKI: Stanisław Grąnzki 1616, LBŁ 496; Jakub Grączki 1637, LBŁ 1366; Jakub Grącki 1653, LBŁ 2849; Bartłomiej Grącki 1654, LBŁ 2900; Stanisław Grącki 1680, LBŁ 732; Andrzej Grądzki 1691, KAŚŁ 94; Szymon Grądzki 1746, LBŁc 405; Karol Grądzki lokaj 1867, KAZŁ 224; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Grądy, sier., gm. Sieradz; Maz. Grądy, ciech., gm. Rybno; łomż., gm. Nowogród; ostroł., gm. Wąsewo; gm. Krasnocielec (za: SEM cz. 3., s. 57) formantem -ki.

Forma żeńska: Zofia Grączka 1626, LBŁ 94; Zofia Grącka 1627, LBŁ 350; Elżbieta Grądzka 1646, LBŁ 2258; Jadwiga Grącka 1650, LBŁ 2629; Marianna Groncka 1706, LBŁ 896; Barbara Grącka 1748, LBŁ 508; Józefa Grądzka 1841, RRŁ 14; Józefa Grądzka 1876, WPRŁ 22; Maryanna Grądzka 1866, KAZŁ 229.

GREKOWSKI: Alexander Grekowski pisarz sądu pokoju w Łomży 1834, KUŁ 185; nazwisko utworzone prawdopodobnie od n. os. Grek, Grekowie – łac. n. Hellenów, oryginalna postać n. Graikoi od im. bogini Graia (za: SEM cz. 4., s. 5); też od grek ‘wyznawca kościoła wschodniego’ (za: SHNO t. 1., s. 102) formantem -owski.

Forma żeńska: Matylda Bronisława Grekowska 1830, KAUŁ 210; Sabina Dorota Franciszka Grekowska 1830, KAUŁ 211.

GRELA: Marcin Grela 1626, LBŁc 165; Anna Grela 1628, LBŁc 365; nazwisko utworzone od śrwniem. grёllen ‘głośno krzyczeć, wrzeszczeć’, też od gral, grёl ‘krzyk’ (za: SEM cz. 5., s. 78).

Forma żeńska: Franciszka Grelówna 1871, KAŚŁ 23.

(GRĘDZICKI) Forma żeńska: Elżbieta Grędzicka 1686, KAŚŁ 2; nazwisko utworzone od gw. grędzić ‘kręcić się’; stp. gręda ‘bieg kona, trucht’, też grądka ‘część krosien domowych’ (za: NP1, s. 266) formantem -icki.

GROBEK: Andrzej Grobek 1612, MBŁ 1117; nazwisko utworzone od grob ‘mogiła’ (za: SEM cz. 1., s. 83), może też od śrwniem. grop, grob ‘gruby, mocny’ (za: SEM cz. 5., s. 80) formantem -ek.

GROBKA: Elżbieta Grobka 1626, LBŁ 169; Kazimierz Grobka 1634, LBŁ 990; Anna Grobka 1639, LBŁ 1534; Grzegorz Grobka 1639, LBŁ 1568; Zofia Grobka 1682, LBŁ 757; Zofia Grobka 1682, LBŁ 768; Teresa Grobka 1690, LBŁ 1177; może nazwisko utworzone od por. Grobek formantem -ka.

GROCHOWICZ: Małgorzata Grochowicz 1612, MBŁ 980; Jakub Grochowicz 1614, LBŁ 99; Jan Grochowicz 1614, LBŁ 99; nazwisko utworzone od groch ‘gatunek rośliny jadalnej’, też grochal ‘prostak, gbur’ (NP1, s. 268) formantem -owicz.

GROCHOWSKI: Franciszek Grochowski 1632, LBŁ 942; Walenty Grochowski 1641, LBŁ 1755; Nikodem Grochowski 1646, LBŁ 2285; Michał Grochowski 1651, LBŁ 2719; Jan Grochowski 1654, LBŁ 2883; Jan Grochowski 1656, LBŁ 3006; nazwisko utworzone od n. m., np. Wlkp. Grochów, płoc., gm. Nowe Ostrowy; Krpłd. Grochowce, przem., gm. Przemyśl (za: SEM cz. 3., s. 58) formantem -ski.

Forma żeńska: Zofia Grochowska 1622, LBŁ 1692.

GROD(T)KOWSKI: Piotr Grodkowski 1656, LBŁ 3094; Andrzej Grotkowski 1704, LBŁ 830; nazwisko utworzone od n. m. Młp. Grodkowice, krak., gm. Kłaj (za: SEM cz. 3., s. 58).

Forma żeńska: Jadwiga Grodkowska 1729, LBŁ 48.

GRODZICKI: Stanislaus Grodziczki succamerairus Lomzensis 1556, RTA s. 80; Johannes Stanislai Grodzicky 1634/1635, ASAZ s. 165; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Grodziec, dzis Grójec, pozn., gm. Środa Wlkp.; Pom. Grodziczno, tor., gm. Grodziczno; Krpłd. Grodziszcze (za: SEM cz. 3., s. 58) formantem -cki.

Forma żeńska: Kornelia Grodzicka 1869, KAZŁ 173.

GRODZKI: Wawrzyniec Grodzki Żandarm 1844, KUŁ 52; Iwan Grodzki 1863, KS; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Grodziec, dziś Grójec, włoc., gm. Lubraniec; Maz. Grodziec, dziś Grójec, ciech., gm. Czernice Borowe (za: SEM cz. 3., s. 58); też od n. m. Gród (za: SHNO t. 1., s. 102) formantem -ki.

Forma żeńska: Agnieszka Grodzka wyrobnica 1866, KAZŁ 316.

GROMACKI (GROMADZKI): Stanisław Gromaczki 1619, LBŁ 1088; Paweł Gromadzki żołnierz objezdczyk 1863, KAZŁ 71; Piotr Gromacki wyrobnik 1869, KAZŁ 137; Julian Gromadzki 1876, WPRŁ 92; Walenty Gromadzki 1876, WPRŁ 91; nazwisko utworzone od n. m. Młp. Gromadzice, kiel., gm. Bodzechów; Maz. Gromadzyn, ciech., gm. Sochocin; Gromadzyno, łomż., gm. Kolno (za: SEM cz. 3., s. 58); też od n. m. Gromada (za: SHNO t. 1., s. 102) formantem – ki.

Forma żeńska: Anna Gromaczka 1626, LBŁ 105; Marianna Gromadzka1869, KAZŁ 16.

GROMALSKI: Mateusz Gromalski przechrzta 1769, KAUŁ 1027; nazwisko utworzone od grom ‘piorun’, gromić ‘razić, rozbijać’ (za: NP1, s. 269) formantem -(al)ski.

GROMEK: Anna Gromek1878, KOPŁc 246; nazwisko utworzone od Gromek, zdrobnienia im. Gromi-sław, z psł. gromiti ‘uderzać jak grom’ (za: SEM cz. 1., s. 84), też por. Gromalski formantem -ek.

GROMKOWSKI: Łukasz Gromkowski 1618, LBŁ 939; nazwisko utworzone od n. os. Gromek formantem -owski (za: NMK s. 149).

(GROMSKI) Forma żeńska: Jadwiga Gromska 1863, KAZŁ 192; Jozef Gromski 1842, WMZŁ 96; może nazwisko utworzone od por. Gromek. Nazwa niejasna.

GRONOWICZ: Wigdor Eliaszowicz Gronowicz krawiec 1833, APŁ z. 169; Apolinary Gronowicz 1879, KOPŁ 198; nazwisko utworzone od stp. przym. gronny ‘porośnięty winoroślą’ (za: NP1, s. 270) formantem -wicz.

GROSFELD: Agnieszka Grosfeld córka pasterza 1842, WMZŁ 166; Jan Grosfeld żołnierz urlopowany 1867, KAZŁ 39; Franciszek Grosfeld 1871, KAŚŁ 45; może nazwisko compositium utworzone od: śrwniem. größ ‘wielki, gruby’ + feld (może od śrwniem. felk ‘pełny’ lub germ. folc(h) ‘ludzie, zbrojny lud’) (por. SEM cz. 5., s. 49, 275). Nazwa niejasna.

GROT: Stanisław Grot 1721, LBŁ 173; nazwisko utworzone od ap. grot ‘ostrze strzały, włócznia’ (za: SEM cz. 1., s. 85).

GROTKOWSKI: Zenon Grotkowski 1731, LBŁ 197; Mateusz Grotkowski syn Vice Advocati ac Proconsul Łomzensis 1740, LBŁ 1740; Kazimierzowi Grotkowskiemu dziecię 1741, LMŁ 941; Benedykt Izydor Joachim Grotkowski, syn Vice Advocati 1742, LBŁ 60; Benedykt Grotkowski 1749, LMŁ 1487; Kazimierz Grotkowski anteactus Viceadvocati Łomzensis 1756, LMŁ 1994; nazwisko utworzone od n. m. Pom. Gródek, bydg., gm. Drzycim (za: SEM cz. 3., s. 58) formantem -owski.

Forma żeńska: Marianna Grotkowska 1727, LBŁ 537; Agnieszka Grotkowska 1740, LBŁ 264; Krystyna Grotkowska 1753, LMŁ 1761;

GROTOWSKI: Jan Grotowski 1698, LBŁ 262; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Grotowice, piotr., gm. Rzeczyca (za: SEM cz. 3., s. 59); też od n. m. Grotów (za: SHNO t. 1., s. 103) formantem -ski.

Forma żeńska: Anna Grotowska 1699, KAŚŁc 212; Marianna Grotowska 1728, LBŁ 623; Katarzyna Grotowska 1734, LBŁ 438; Justyna Grotowska 1736, LBŁ 62.

GRUBERT: Wilhelm Grubert pocztylion religii ewangeliczkiey 1810, KAŚŁ 86; nazwisko utworzone od niem. n. os. Gruber(t), ta od Grube ‘dół’ (za: NP1, s. 271).

Forma żeńska: Marlisa Gruberttowa 1809, KAZŁc 169.

GRUBLEWICZ: Józef Grublewicz 1878, KOPŁ 134; może nazwisko utworzone od por. Grubert.

GRUDNIK: Agnieszka Grudnik 1619, LBŁ 1195; nazwisko utworzone od por. Grudzień formantem -ik.

GRUDZIEŃ: Abram Idzkowicz Grudzień stolarz 1828, APŁ z. 169; Boruch Grudzień 1827, APŁ z. 169; Estera, córka Borucha Grudzienia 1827, APŁ z. 169; Moszk Boruchowicz Grudzień wyrobnik 1827, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od ap. gruda ‘bryła, ścięta mrozem ziemia’ (za: SEM cz. 1., s. 85) formantem -eń.

GRUDZIŃSKI: Abram Boruchowicz Grudziński 1827, APŁ z. 169; Boruch Grudziński szynkarz 1827, APŁ z. 169; Orek Boruchowicz Grudziński 1827, APŁ z. 169; Jozef Grudziński Stroż Gimnazyum Łomżyńskiego 1842, KUŁ 84; nazwisko utworzone od por. Grudzień formantem -iński; może też od n. m., np. Grodnica, Grodno, Grudziny (za: SEM cz. 1., s. 85) formantem -ski.

GRUGOLIC: Jadwiga Grugolic 1609, MBŁ 417; nazwisko utworzone od im. Grzegorz, też od niem. n. os. Grüger (por. NP1, s. 279).

GRULKA: Paweł Grulka 1668, LBŁ 131; od niem. n. os. Grull, Groll, te od śrwniem. krol ‘kędzierzawy; zarośla’ lub gw. ap. grula ‘ziemniak, kartofel’ (za: NP1, s. 272) formantem -ka.

GRUSZA: Paweł Grusza 1444, ŁT I 478; nazwisko utworzone od ap. grusza ‘drzewo owocowe’ (za: NP1, s. 273).

GRUSZCZAK: Tomasz Gruszczak 1740, LMŁ 858; nazwisko utworzone od por. Grusza formantem -ak.

GRZESZCZUK: Franciszek Grzeszczuk sanitariusz wojskowy 1874, KAŚŁ 25; nazwisko utworzone od n. os. Grzeszek (< Grzegorz) (za: NMK s. 150) formantem -uk.

GRZESZCZYK: Ewa Grzeszczyk mieszkanka miasta Łomży wyznania luterańskiego 1880, AUPśT 24; Helena Grzeszczyk córka Dawida mieszkanka miasta Łomży wyznania prawosławnego 1890, AMPśT 4; Amalia Grzeszczyk pruska poddana zamieszkała w mieście Łomży panna wyznania augsbursko-ewangelickiego przyłączona do prawosławnej cerkwi ze zmianą imieniana Anna 1898, AUPśT 25a; Bolesław Grzeszczyk pruski poddany przyłączony do prawosławnej cerkwi z kościoła rzymskokatolickiego ze zmianą imienia na Mikołaj 1898, AUPśT 36; Sergiusz Grzeszczyk pruski poddany stały mieszkaniec miasta Łomży wyznania prawosławnego 1898, AMPśT 20; nazwisko utworzone od por. Grzeszczuk (za: NMK s. 150) formantem -yk.

GRZESZEWSKI: Stanisław Grzeszewski dymisjonowany żołnierz 1866, KAZŁ 69; nazwisko utworzone od por. Grzesiak formantem -ewski.

GRZĘDA: Herszk Leybowicz Grzęda szewc 1830, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od ap. grzęda, psł. gręda ‘żerdka dla kur’, ‘pas skopanej ziemi’ (za: SEM cz. 1., s. 86).

GRZYB: Gustaw Grzyb 1896, KS 341; nazwisko utworzone od ap. grzyb (za: SEM cz. 1., s. 86).

GRZYBEK: Piotr Grzybek młodszy policjant (stójkowy) 1873, KAŚŁ 59; nazwisko utworzone od por. Grzyb (za: SEM cz. 1., s. 86) formantem -ek.

GRZYBOWSKI: Grzegorz Grzybowsky 1636, LBŁ 1228; Jakub Grzybowski 1656, LBŁ 3089; Laurenty Grzybowski 1681, LBŁ 683; Laurenty Grzybowski 1731, LBŁ 31; Józef Grzybowski kancelista i rządca gmachu gimnazjum w Łomży 1865, KAZŁ 46; nazwisko utworzone od n. m., np. Wlkp. Grzybów Hornowski, płoc., gm. Dobrzelin; Grzybów, kal., gm. Kępno; Młp. Grzybowa, krak., gm. Gdów; Grzybów, kiel., gm. Staporków; Maz. Grzybów, rad., gm. Warka (za: SEM cz. 3., s. 59) formantem -ski.

Forma żeńska: Agnieszka Grzybowczanka primi voti uxor Casimiri Falka, secundi Pauli Dido sutoris 1746, LMŁ 1216.

GRZYMAŁA, GRZIMALA, GRZIMAŁA: Jan Grzymała albo Strumiło 1470, ŁT III 101; 1473, ŁT III 332, 333, 335; Grzymała, ŁT Zakr. VI 200 1471; Jan Strumiło Grzymała 1472, ŁT III 315; 1473, ŁT III 321, 322; Piotr Grzymała 1472, ŁT III 315; 1473, ŁT III 303, 315, 321, 322; Johannes Grzmiala de Lomza 1568, RTA s. 233; Johannes Grzimała de Lomza 1575, RTA s. 350; Mateusz Grzimała 1617, LBŁ 762; Dorota Grzimala 1621, LBŁ 1426; Jan Grzymała 1622, LBŁ 1702; Walenty Grzymała 1750, LMŁ 1543; Andrzej Grzymała Notarius Civitatis Łomzensis 1871, KAŚŁ 38; Józefata Grzymała 1876, KAŚŁ 36; nazwisko utworzone od łac. peregrinus ‘obcy, cudzoziemski, cudzoziemiec’, później w znaczeniu ‘pielgrzym’ (za: SEM cz. 2., s. 107) też od n. os. Grzymisław (za: SHNO t. 1., s. 104).

(GRZYMAŁOWSKI) Forma żeńska: Marianna Grzymałowska wyrobnica 1869, KAZŁ 130; nazwisko utworzone od por. Grzymała formantem -owski.

(GUBICZ) Forma żeńska: Ryfka Fajbusiczowa Gubiczowna, córka Faybusia i Chany 1827, APŁ z. 169; może nazwisko utworzone od gubić ‘stp. gubać ‘stulać się, zwijać’, lub od gub ‘fałd’ (por. NP1, s. 282).

GUDONIS: Aleksander Gudonis 1878, KOPŁc 111; może nazwisko utworzone od n. etn. lit. gidas ‘Białorusin’ lub od lit. n. os. Gudêlis (por. SHNO t. 1., s. 105).

GUDOWSKI: Michał Gudowski 1876, WPRŁ 244; nazwisko utworzone od ap. guda ‘stara świnia’, psł. *guditi ‘łajać, okłamywać’ (za: NP1, s. 282) formantem -owski.

GUGNACKI: Franciszek Gugnacki żołnierz 1869, KAZŁ 125; nazwisko utworzone prowdopodobnie od wsł. gugniwyj, gugnia ‘człowiek jąkający się’ (za: SHNO t. 1., s. 105) formantem -acki.

GUL: Alfons Gul 1668, LBŁ 81; może nazwisko utworzone od ap. gula ‘guz, narośl; człowiek z naroślą na głowie’ (za: SHNO t. 1., s. 105).

Forma żeńska: Magdalena Gulczanka primi voti Gierwatowa 1744, LMŁc 1083.

(GULBIŃSKI) Forma żeńska: Emilia Gulbińska 1872, KAŚŁ 51; nazwisko utworzone od gw. gulba ‘gula; kartofel’ formantem –iński.

GUMIENCKI: Michał Gumiencki kowal 1875, KAŚŁ 50; nazwisko utworzone najpewniej od ap. gumienko ‘gaik na ptaki, stanowisko ptasznika’ (za: SHNO cz. 1., s. 105) formantem -cki.

GUMOWSKI: Tomasz Gumowski 1654, LBŁ 2923; Jan Gumowski 1868, KAZŁ 276; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Gumowo Dobki, łomż., gm. Nur; Gumki, ostroł., gm. Czerwin (za: SEM cz. 3., s. 60); też od Gumowo w pow. ciechanowskim i wsi szlacheckiej w pow. łomż., gniazda rodziny Gumowskich (za: NMK s. 152) formantem -(ew)ski.

GUNKOWSKI: Stanisław Gunkowski 1681, LBŁ 717; nazwisko utworzone od ap. gunia ‘odzienie męskie z sukna noszone przez górali’; dawniej też ‘derka, koc’ (za: NP1, s. 284) formantem -(k)owski.

GUNOLD: Gunold 1438, ŁT I 287; nazwisko utworzone od germ. gunpo ‘walka’ (SEM cz. 5., s. 84-85).

GUTMAN: Jankiel Judkiewicz Gutman 1827, APŁ z. 169; Joel Moszk Gutman 1827, APŁ z. 169; lejba Kielmanowicz Gutman gospodarz 1827, APŁ z. 169; Nela Gutman 1896, KS 276; nazwisko compositio utworzone od ap. niem. gut- ‘dobry’ + –man ‘człowiek, mężczyzna’ (za: SEM cz. 5., 169).

GUTOWSKI: Jacobs Guthowski f. d. Annae relictae olim d. Modlissewski capitanei Lomzensis 1568, RTA s. 216; Edmund Gutowski 1863, KAZŁ 35; Władysław Gutowski 1864, KAZŁ 27; Antoni Gutowski 1865, KAZŁ 53; Maciej Gutowski wyrobnik 1867, KAZŁ 218; Adam Gutowski dymisjonowany żołnierz 1868, KAZŁ 156; Jan Gutowski 1868, KAZŁ 270; Andrzej Gutowski wyrobnik 1873, KAŚŁ 73; Andzrej Gutowski 1876, WPRŁ 51; Bartłomiej Gutowski 1879, KOPŁ 49; nazwisko utworzone od n. m., np. Wlkp. Gutowo, pozn., gm. Września; Młp. Gutów, rad., gm. Jedlińsk (za: SEM cz. 3., s. 60) formantem -ski.

Forma żeńska: Helena Gutowska 1863, KAZŁ 142; Emilia Gutowska gospodyni 1866, KAZŁ 90; Karolina Gutowska 1871, KAŚŁ 52; Anna Gutowska1874, KAŚŁc 84; Natalia Gutowska 1887, KOPŁ 229.

GUZICKI: Piotr Guzicki 1821, KAZŁ; nazwisko utworzone od n. os. Guzik formantem -ski (za: NMK s. 152-153).

Forma żeńska: Katarzyna Guzicka 1820, KAŚŁ 39.

(GUZIEWSKI) Forma żeńska: Anna Guziewska 1879, KOPŁ 157; Katarzyna Guziewska 1879, KOPŁ 122; nazwisko utworzone od ap. guz ‘zgrubienie, bąbel’ (NP1, s. 286) formantem -ewski.

GWARA: Stefania Gwara 1887, KOPŁ 29; nazwisko utworzone od ap. gwara ‘zgiełk; rozmowa’, gw. gwara ‘gaduła’ (NP1, s. 286).

GWIAZDA: Stanisław Kostka Gwiazda 1774, KAUŁ 1331; Marcin Stanisław Gwiazda 1782, KACŁ 194; nazwisko utworzone od ap. gwiazda, gwiazdeczka ‘ciało niebieskie’ (za: SEM cz. 1., s. 88); też od ap. gwiazda ‘osobistość sławna, znakomitość’ (za: NMK s. 153).

GWIAŹDZI(E)ŃSKI: Michał Paweł Gwiaździeński 1793, KACŁ 1479; nazwisko utworzone od por. Gwiazda formantem -eński.

Forma żeńska: Antonina Gwiazdinska 1773, KAUŁ 1214.

GZOWSKI: Wojciech Gzowski szlachcic dozorca więzienia // polycyant Szlachcic // policyant Urzędu Municypalnego Miasta Łomży 1835, KUŁ 27; 1836, KUŁ 207; 1839, KUŁ 52; nazwisko utworzone od n. m. Gzów w pow. skierniewic.; Gzowice w pow. radom.; Gzowo w pow. pułtusk. lub n. os. Giez (za: NMK s. 153) formantem -(ow)ski.

Forma żeńska: Marianna Gzowska 1744, LBŁ 210; Julianna Gzowska 1747, LBŁ 443; Brygida Gzowska 1748, LMŁ 1401; Anna Gzowska 1751, LBŁ 784.

H

HACKIEWICZ: Anna Hackiewicz 1866, KAZŁ 215; nazwisko utworzone od Hac, Hacz, wsł. Hawryło, cerk. Gawriił (SHNO t. 1., s. 106-107) formantem -ewicz.

(HAIM) Forma żeńska: Joska Haimowna 1811, KAŚŁ 48; nazwisko utworzone od żyd. im. Chaim.

HAJDUK: Mateusz Haiduk 1609, MBŁ 397; Stanisław Aiduk 1611, MBŁ 773; Mateusz Haiduk 1628, LBŁc 385; nazwisko utworzone prawdopodobnie od ap. hajduk ‘sługa dworski, rozbójnik, łotr’ (za: NMB s. 150) lub ‘żołnierz piechoty węgierskiej’ (za: NP1, s. 290).

HAL: Andrzej Hal 1876, WPRŁ 43; Anna Hal 1879, KOPŁc 116; nazwisko utworzone od wsł. im. Hal, przejętego od łac. Galaction (za: SEM cz. 2., s. 50) lub niem. n. os. Hall, Halle (za: NP1, s. 291).

HALICKI: Laurenty Halicki 1730, LBŁ 111; Jakub Halicki 1749, LMŁ 1485; nazwisko utworzone od n. m. Krpłd. Halicz (za: SEM cz. 3., s. 60); też od n. m. Halicz, Halickie (za: SHNO t. 1., s. 107) formantem -ski.

Forma żeńska: Tekla Halicka 1733, LBŁ 365; Cecylia Halicka 1735, LBŁ 1; Katarzyna Halicka 1735, LBŁ 1.

HALZBURG: Abram Izraelowicz Halzburg wyrobnik 1837, APŁ z. 169; nazwisko compositio utworzone od śrwniem. hals ‘szyja’ + -burg ‘zamek, ogród, miasto’ (por. SEM cz. 5., s. 27 i 90).

HANDFEL: Jakub Handfel ex Luteranismo Conversus 1748, LMŁ 1415; nazwisko compositio utworzone od śrwniem. hand ‘ręce’ + feld (może od śrwniem. felk ‘pełny’ (por. SEM cz. 5., s. 49).

HANUSOWSSKI: Wielmożny szlachetnie urodzony Michał Hanussowski Sekwestrator Rządowy 1836, KUŁ 238; nazwisko utworzone od im. Han, niem. skrót od Johann, Johannes (w śred. jako odpowiednik im. Jan) (za: NP1, s. 294) formantem – owski.

HARASIMOWICZ: Anna Harasimowicz 1863, KAZŁ 162; Jadwiga Harasimowicz 1878, KOPŁ 291; nazwisko utworzone od wsł. im. Harasim (cerk. Gierasim) (za: SHNO t. 1., s. 108) formantem -owicz.

HARTUNG: Justyna Hartung 1797, KACŁ 1946; nazwisko utworzone od stwniem. hart ‘silny, mocny, krzepki, dzielny’ (za: SEM cz. 5., s. 92-93).

HASIŃSKI: Konstanty Hasiński 1809, KAUŁ 273; Paweł Hasiński mayster kunsztu kucharskiego 1809, KAUŁ 273; nazwisko utworzone od hasać ‘skakać’ lub niem. n. os. Has, (NP1, s. 299) też od brus. has ‘strach’ (za: SHNO t. 1., s. 108) formantem -iński.

Forma żeńska: Felicyanna Hasinska 1809, KAZŁ 153.

HASZ: Fryderyk Hasz, postrzygacz… w Łomży zamieszkały 1830, KAUŁ 47; nazwisko utworzone od por. Hasiński.

HATAN: Izaak Lewin Hatan kramarz 1827, APŁ z. 169; Izaak Kacper Hatan kupiec 1827, APŁ z.169; Juda Hersz Hatan wyrobnik 1828, APŁ z. 169; Sora Lewinowa Hatan wdowa 1828, APŁ z. 169; może nazwisko utworzone od ap. chata ‘dom’. Nazwisko niejasne.

HAUPTE: Krysztoch Haupte 1809, KAUŁ 231; może nazwisko utworzone od ap. niem. Hauptman ‘kapitan’ (por. SEŻ s. 146).

HELKA: Helka wdowa po wójcie 1473, ŁT III 339; nazwisko utworzone od grec. im. Helena, z grec. ‘blask, jasność’; ‘pochodnia’; ‘kosz trzcinowy’ (w związku z koszami trzcinowymi noszonymi w procesjach ku czci Artemidy) (za: SEM cz. 2., s. 51).

HELTEBEK, HELLEBEK: Kacper Heltebek cechmistrz murarski 1733, LMŁ 567; może nazwisko compositio utworzone od niem. n. os. Held, Helt, te od stwniem. helt, helde ‘bohater’ (por. NP1, s. 301) + bek od stwniem. becke ‘piekarz’ (za: SEM cz. 5., s. 14).

HELWICH, HELLWICH: Jakub Hellwich kucharz 1809, KAUŁ 309, Leopold Helwich 1809, KAUŁ 309; może Helwig nazwisko compositio utworzone od niem. n. os. Helwig, ta od stwniem. heil ‘zdrowie’ + wig ‘walka’ (za: NP1, s. 301).

HERBATOWSKI: Andrzej Herbatowski 1869, KAŚŁ 27; nazwisko utworzone od niem. im. Herbert (za: NP1, s. 303) formantem -owski.

HERCZYK: Adalbert Herczyk 1781, KACŁ 41; nazwisko utworzone od niem. n. os. Herz, Hertz lub od ap. Herz ‘serce’ (za: NP1, s. 303) formantem -yk.

HERMANOWSKI: Mateusz Hermanowski 1728, LBŁ 584; Antoni Harmanowski 1841, RRŁ 161; Hermanowski 1896, KS 371; nazwisko utworzone od n. m. Krpłd. Hermanowice, przem., gm. Przemyśl (za: SEM cz. 3., s. 61); też od n. m. Hermany (za: SHNO t. 1., s. 110) formantem -ski.

HERNY: Marcin Herny 1616, LBŁ 593; nazwisko utworzone od stp. harny, herny ‘zarozumiały, dumny’ (za: NP1, s. 298).

HERSZ: Karol Henryk Hersz pisarz magazynu łomżyńskiego 1811, KAZŁ 42; Lewin Hersz 1827, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od śrwniem. ap. harsz, harst ‘hufiec, drużyna, hufiec wojenny’, też ‘członek drużyny wojennej’ lub od śrwniem. hir(t)z ‘jeleń’; możliwy także wywód z śrwniem. hirse, hirs ‘proso’ (za: SEM cz. 5., s. 92, 105).

HERSZK: Dworka z Herszkow, żona Jośka Mejerowicza Bałabana 1827, APŁ z. 169; Etka z Herszkow, żona Judki Jankielowicza Kania 1827, APŁ z. 169; Eydla z Herszkow, żona Berka Michlowicza Jabłonki 1827, APŁ z. 169; Jośk Herszk 1827, APŁ z. 169; Reisza z Herszkow, żona Herszka Gerszonowicza 1827, APŁ z. 169; Reisza z Herszkow, żona Dawida Leybowicza Lwa 1827, APŁ z. 169; Dworka z Herszkow, żona Moszka Jośkowicza Piątnickiego 1828, APŁ z. 169; Sora z Herszkow, żona Herszka Hackowicza Piórko 1828, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od por. Hersz.

HERSZKOWICZ, HIERSZKOWICZ: Juda Herszkowicz kupiec 1810; Boruch Izaak Herszkowicz arendarz 1811, KAŚŁ 49; Szloma Herszkowicz 1819, KAŚŁ 8; nazwisko utworzone od por. Hersz, Herszk (za: AŻP s. 126) formantem -owicz.

Forma żeńska: Rochla Herszkowicz 1810, KAUŁ 321; Seyna Herszkowicz 1810, KAUŁ 340; Elka Herszkowiczówna 1811, KAŚŁ 44; Lia Hierszkowicz 1811, KAZŁ 22.

HE(I)RSZLOWICZ: Juda Herszlowicz kupiec 1810, KAŚŁ 77; Leyba Hierszlowicz krawiec 1811, KAŚŁ 5; może nazwisko utworzone od por. Hersz.

HERTZ: Karol Hertz archiwista Trybunału Departamentu Łomżyńskiego 1809, KAUŁ 186, 214; Juliusz Alexander Hertz 1809, KAUŁ 214; 1811, KAZŁ 486; nazwisko utworzone od por. Herczyk.

HERZKOWICZ: Ankiel Herzkowicz 1809, KAUŁ 278; Lewin Herzkowicz 1809, KAUŁ 191; Mortka Herzkowicz 1809, KAUŁ 275; Wulf Herzkowicz arendarz 1809, KAUŁ 278; 1810, KAUŁ 340; Mortek Herzkowicz arendarz 1810, KAUŁ 321; Zelk Herzkowicz krawiec 1809, KAUŁ 278, 283; nazwisko utworzone od por. Hersz.

HIEROMIŃCZYK: Jakub Hieromińczyk 1639, LBŁ 1576; może nazwisko utworzone od im. Hieronim, grec. hierós ‘święty’ + ónyma ‘imię’ (por. NP1, s. 306) formantem -(cz)yk.

HIERONIMUS: Hieronimus de Lomza 1544, RTA s. 393; nazwisko utworzone od im. łac. Hieronimus, z grec. ‘imię świętego, poświęconego bóstwu’ (za: SEM cz. 2., s. 62).

HILL: Mikołaj Hill żołnierz czasowo urlopowany 1876, KAŚŁc 16; nazwisko utworzone od chylić (się), też od im. Hilary (za: NP1, s. 90).

HMURZYŃSKI: Walenty Hmurzyński kucharz 1809, KAUŁ 193; nazwisko utworzone od ap. chmura (za: NP1, s. 78) formantem -yński.

HOFFMANN: Jan Hoffmann żołnierz Gwardii 1747, LMŁ 1340; nazwisko utworzone od ap. śrwniem. hoveman ‘dworzanin, sługa na dworze książęcym, chłop na zagrodzie’ (za: SEM cz. 5., s. 106).

(HOJKO) Forma żeńska: Helena Hojkowa 1873, KAŚŁ 26; nazwisko utworzone od por. Chojka.

HOLLAND: Maurycy Holland Komisarz Skarbu Publicznego Xięstwa Warszawskiego 1810, KAUŁ 315; Raymund Holland 1810, KAUŁ 315 ; nazwisko utworzone od Holender ‘pochodzący z Holandii’ (za: NP1, s. 309).

Forma żeńska: Teodozya Hollandówna 1809, KAZŁ 177.

HOŁOWICZ: Aniela Hołowicz 1874, KAŚŁ 44; nazwisko utworzone pod wpływem ukr. od ap. głowa (za: NP1, s. 241) formantem -icz.

HOŁOWNIA: Wielmożny Ludwik Hołownia Kapitan Woysk Cessarskich Adjutant placu miasta Łomży // Kapitan Wojsk Cessarskich Rosyjskich Adjutant Placu 1836, KUŁ 246; 1838, KUŁ 38; 1842, KUŁ 14, 15; nazwisko utworzone od por. Hołowicz, (NP1, s. 242) formantem -nia.

HORCZAK: Aniela Horczak 1783, KACŁc 258; nazwisko utworzone od wsł. gorczak ‘gat. rośliny’; też od błr. horkij ‘gorzki’ (za: SHNO t. 1., s. 114).

HORDA: Bonifacy Horda 1613, MBŁ 132; Katarzyna Horda 1613 B, LBŁ 7; nazwisko utworzone od ap. horda ‘obóz tatarski, tłum, zgraja’ (za: NP1, s. 311).

HORNIJ: Anna Hornij 1621, LBŁ 1440; może nazwisko utworzone od Horny ‘góra, górny’ (za: SEM cz. 1., s. 80).

HORODZYN: Meier Rubinowicz Horodzyn 1827, APŁ z. 169; Rubin Idzkowicz Horodzyn krawiec 1827, APŁ z. 169; Abram Idzkowicz Horodzyn krawiec 1829, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od por. Horodzyński.

HORODZYŃSKI: Abram Idzkowicz Horodzyński krawiec 1832, APŁ z. 169; Rubin Idzkowicz Horodzyński krawiec 1832, APŁ z. 169; nazwisko utworzone prawdopodobnie od n. m. Horodniany, Horodziniec (za: SHNO t. 1., s. 115) formantem -ski.

HOYKA: Paweł Hoyka (w podpisie: Choyka) 1809, KAUŁ 211; Piotr Hoyka 1809, KAUŁ 211; nazwisko utworzone od por. Chojka.

HUMAŃSKI, HUMIEŃSKI, HUMIŃSKI: Maciey Humański gospodarz 1810, KAUŁ 355; Ignacy Humiński // Humieński obywatel // Rzeźnik 1836, KUŁ 223; 1841, KUŁ 135; Jan Humański 1871, KAŚŁ 7; może nazwisko utworzone od ihumen, humien ‘przełożony w klasztorze wschodnim’ (za: NP1, s. 315) formantem -ski.

Forma żeńska: Katarzyna Humańska 1811, KAUS 51.

HURKIEWICZ: Jan Hurkiewicz Fabrykant wyrobów żelaznych 1838, KUŁ 159; 1841, KUŁ 61; nazwisko utworzone od stp., gw. hurkać ‘huczeć, stukać’, może też od im. Huryj (za: NP1, s. 316).

HYBNER, HIBNER (w rej. Hibner): Józef Antoni Hybner 1829, KAUŁ 230; Jozef Hibner, Mayster Kominarski… w Łomży zamieszkały1829, KAUŁ 162; Jozef Hybner, Kominiarz… w Łomży zamieszkały 1829, KAUŁ 230; nazwisko utworzone od niem. n. os. Hibner, ta od śrwniem. huober, huobener ‘właściciel majątku’ (za: NP1, s. 306).

I

ICKOWICZ: Bursztyn i Boruch Ickowicz 1896, KS; nazwisko utworzone od żyd. im. Icko, to od bibl. Icchak (AŻP s. 128-129) formantem -owicz.

IDZKOWICZ: Samson Meszk Idzkowicz syn Szeyny i Idzka Moskowiczow Brzozow 1827, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od por. Ickowicz formantem -owicz.

IDŹKOWSKI: Grzegorz Idzkowski, Komornik… w Łomży zamieszkały 1830, KAUŁ 62; Franciszek Idźkowski wyrobnik 1863, KAZŁ 68; Władysław Idźkowski 1864, KAZŁ 95; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Idzikowice, sier., gm. Dalików (za: SEM cz. 3., s. 63) formantem -ski.

IGLARCZYK: Iglarczyka dziecię 1701, LMŁ 103; nazwisko utworzone od por. Iglarz formantem -czyk.

IGLARZ: Barbara Iglarz 1612, MBŁ 1127; Bartlomiej Iglarz 1613, MBŁ 1277; Michał Iglarz 1615, LBŁ 364; Mateusz Iglarz 1622, LBŁ 1734; Laurenty Iglarz 1641, LBŁ 1809; Franciszek Iglarz 1644, LBŁ 2081; Zofia Iglarz 1649, LBŁ 2521; Ludwika Iglarz 1651, LBŁ 2724; nazwisko utworzone od iglarz ‘rzemieślnik wyrabiający igły’ (za: NMK s. 159).

IGNACZYK: Idzk Rubinowicz Ignaczyk krawiec 1828, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od im. Ignac (za: SHNO cz. 1., s. 120) formantem -yk.

Forma żeńska: Sora Idzkowa Ignaczykowna córka Idzka i Gramy z Meierow małżonków Ignaczykow 1828, APŁ z. 169.

(IGNATOWSKI) Forma żeńska: Teofila Ignatowska 1834, KAUŁ 53; nazwisko utworzone prawdopodobnie od łac. Ignatius o pochodzeniu niewyjaśnionym; od pol. im. Ignacy z łac. ignis ’ogień’ (za: SEM cz. 5., s. 55), formantem -owski.

INGA: Ludwik Inga 1887, KOPŁ 259; może nazwisko utworzone od niem. n. os. Ing ‘członek plemienia Ingweanów’ (por. NP1, s. 321).

IWANICKI: Gabriel Iwanicki 1773, KAUŁ 1197; Jan Nepomucen Iwanicki 1774, KAUŁ 1282; Tomasz Iwanicki 1786, KACŁ 643; Feliks Iwanicki 1791, KACŁ 1217; Karol Iwanicki Exekutor Podprefektury 1809, KAUŁ 268; Karol Iwanicki mieszczanin 1809, KAŚŁ 26; Michał Iwanicki 1809, KAUŁ 197; Szymon Stanisław Iwanicki 1809, KAUŁ 268; Tomasz Iwanicki 1811, KAŚŁ 10; Stanisław Iwanicki 1819, KAZŁ 27; Felix Iwanicki 1820, KAZŁ 121; Stefan Konstanty Iwanicki 1830, KAUŁ 152; Józef Iwanicki 1831, KAUŁ 110; Michał Iwanicki 1832, KAUŁ 105; Walenty Iwanicki 1832, KAUŁ 17; Józef Iwanicki 1831, KAUŁ 110; Stanisław Iwanicki obywatel w Mieście Łomży zamieszkały // Sztelmach 1837, KUŁ 223; 1840, KUŁ 89; nazwisko utworzone od n. m. Krpłd. Iwaniec, dziś Iwonicz-Zdrój, krośn., gm. Iwonicz-Zdrój (za: SEM cz. 3., s. 63) formantem -ski.

Forma żeńska: Marianna Anastazja Iwanicka 1789, KACŁ 915; Bogumiła Iwanicka 1811, KAZŁ 10; Józefa Zuzanna Iwanicka 1830, KAUŁ 149; Franciszka Iwanicka 1833, KAUŁ 32; Konstancya Katarzyna Iwanicka 1833, KAUŁ 54; Benedykta Iwanicka1869, KAŚŁ 35; Anna Iwanicka 1896, KS 346.

IWANN: Dorota Barbara Iwann 1797, KACŁ 1967; nazwisko utworzone prawdopodobnie od wsł. im. Iwan (cerk. Ioann), pol. Jan (za: SHNO t. 1., s. 122).

IWANOW: Paweł Iwanow syn Jana podoficer Łomżyńskiej Komendy Inwalidzkiej1861, AUPśT 11a; Jakub Iwanow syn Jana szeregowy Łomżyńskiej Komendy Inwalidzkiej wyznania prawosławnego 1861, AUPśT 6; Dymitr Iwanow pisarz urzędu Łomżyńskiego Komendanta wyznania prawosławnego 1864, AMPśT 2; Wasyl Iwanow syn Jana szeregowy Łomżyńskiego Szpitala Wojskowego 1864, AMPśT 5; Jan Iwanow syn Jana szeregowy Łomżyńskiego Szpitala Wojskowego wyznania prawosławnego 1864, AMPśT 5; Konstanty Iwanow syn gońca sądowego Łomżyńskiego Zjazdu Pokoju Jakuba syna Jana zmarł na odrę 1878, AZPśT 7; Marek Iwanow syn Jana strażnik miasta Łomży zmarł na zapalenie płuc 1878, AZPśT 8; Aleksy Iwanow syn Tymoteusza podoficer w stanie spoczynku zamieszkały w mieście Łomży wyznania prawosławnego 1880, AUPśT 10a; Michał Iwanow syn Andrzeja radca kolegialny radca prawny Łomżyńskiego Urzędu Gubernialnego zmarł na zapalenie jelit 1885, AZPśT 17; Szymon Iwanow syn Wasyla pracownik lazaretu 14 Ołonieckiego Pułku Piechoty zamieszkały w mieście Łomży 1887, AZŁS 10; Mikołaj Iwanow syn Michała registrator kolegialny starszy pomocnik referenta Łomżyńskiego Rządu Gubernialnego wyznania prawosławnego 1893, AMPśT 1; Paweł Iwanow syn Jeremiasza nauczyciel Łomżyńskiego Gimnazjum Męskiego 1892, AUŁS 28; Dymitr Iwanow syn Jana pisarz wolnonajemny Łomżyńskiej Izby Kontrolnej zmarł na puchlinę wodną 1900, AZŁS 23; nazwisko utworzone od por. Iwann.

Forma żeńska: Katarzyna Iwanowa córka Jana żona feldfebla 4 roty Symbirskiego Pułku Piechoty Jakuba zmarła przy porodzie 1862, AZPśT 7a; Olga Iwanowa córka podoficera w stanie spoczynku Aleksego zmarła na szkarlatynę 1878, AZPśT 19a; Emilia Iwanowa córka Krzysztofa żona strażnika w stanie spoczynku Józefa 1880, AUPśT 10a; Maria Iwanowa mieszkanka osady Stawiski Powiatu Kolneńskiego wyznania prawosławnego 1888, AMPśT 1; Aleksandra Iwanowa córka Jakuba żona kapitana w stanie spoczynku 1891, AUŁS 4.

IWANOWSKI: Bartłomiej Iwanowski 1689, LBŁ 1100; Franciszek Iwanowski wyrobnik 1868, KAZŁ 258; Konstanty Iwanowski urzędnik Izby Kontrolnej 1869, KAZŁ 28; Stanisław Iwanowski 1873, KAŚŁ 8; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Iwanowice, kal., gm. Szczytniki; Młp. Iwanowice, krak., gm. Iwanowice; Krpłd. Iwanowce (za: SEM cz. 3., s. 63) formantem -ski.

Forma żeńska: Bolesława Iwanowska 1866, KAZŁ 198; Józefata Iwanowska 1869, KAZŁ 27.

IWASIK: Anna Ivasik 1617, LBŁ 699; nazwisko utworzone od por. Iwann formantem -(as)ik.

IWASZKIEWICZ: Kamila Iwaszkiewicz 1873, KAŚŁ 1; Waleria Iwaszkiewicz 1875, KAŚŁ 31; por. Iwann; nazwisko utworzone od wsł. im. Iwaszko (Iwan, cerk. Ioann) (za: SHNO t. 1., s. 123) formantem -(ki)ewicz.

IZRAEL: Leia z Izraelow, żona Meiera Idzkowicza Jarząbka 1827, APŁ z. 169; Sora z Izraelow, żona Mojżesza Arona Kolenskiego 1827, APŁ z. 169; Syma z Izraelow, żona Abrama Gerszonowicza Rozy 1827, APŁ z. 169; Szeyna z Izraelow, żona Meiera Izraelowicza Zabłudowczyka, 1827, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od hebr. Israel ‘Żyd; państwo Izraela, lud Izraela’; im. tłumaczone też jako ‘Bóg walczy’ lub ‘ten, który walczy z Bogiem’ (za: SEM cz. 7., s. 10).

IZRAELOWICZ: Moszk Izraelowicz 1809, KAŚŁ 51; Leyzor Izraelowicz 1810, KAZŁ 361; Hirszel Izraelowicz 1811, KAUŁ 60; nazwisko utworzone od por. Izrael formantem -owicz.

J

(JABŁECKI) Forma żeńska: Róża Jabłecka 1887, KOPŁ 243; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Jabłeczniki, dziś część wsi Ostrzeniewo, ciech., gm. Świercze-Koty (za: SEM cz. 3., s. 64).

JABŁONKA: Berek Michlowicz Jabłonka wyrobnik 1827, APŁ z. 169; Jankiel Mejerowicz Jabłonka wyrobnik 1828, APŁ z. 169; Juda, córka Jankiela Mejerowicza Jabłonki 1828, APŁ z. 169; Zyskind Leybowicz Jabłonka krawiec 1828, APŁ z. 169; Jankiel Jablonka 1896, KS; nazwisko utworzone od ap. jabłonka (za: SEM cz. 1., s. 92).

JABŁONKOWICZ: Gerszk Jabłonkowicz 1896, KS; nazwisko utworzone od por. Jabłonka formantem -owicz.

JABŁONOWSKI: Stanislaus Jabłonowski consules Lomzenses ok. 1585-1586, APB zbiór Kapicjana; Jan Jabłonowski 1689, KAŚŁ 55; Jakub Jabłonowski 1700, LBŁ 459; nazwisko utworzone od n. m., np. Wlkp. Jabłonowo, pozn., gm. Skoki (za: SEM cz. 3., s. 64) formantem -ski.

Forma żeńska: Agnieszka Jabłonowska 1700, LBŁ 459; Anna Jabłonowska 1702, LBŁ 566; Józefa Jabłonowska 1869, KAZŁ 253.

JABŁOŃSKI: Jan Jabłoński 1628, LBŁ 351; Albert Jabłonski 1642, LBŁ 1881; Grzegorz Jabłonski 1653, LBŁ 2837; Sebastian Jabłonski 1689, LBŁ 1057; Adalbert Jablonski 1691, LBŁ 1222; Piotr Jabłoński 1745, LBŁ 223; Michał Jabłoński 1749, LBŁ 624; Michał Jabłoński 1754, LBŁ 1061; Karol Jabłoński 1809, KAZŁ 236; Tomasz Jabłoński włościanin 1809, KAUŁ 239; Jan Apolinary Jabłoński 1829, KAUŁ 125; Jan Jabłonski, wozny… w Łomży zamieszkały 1830, KAUŁ 35; Piotr Jabłoński 1831, KAUŁ 54; Kazimierz Marcin Jabłonski 1832, KAUŁ 118; Michał Jakub Jabłoński 1833, KAUŁ 209; Jan Jabłoński Woźny przy Sądzie Policyi Poprawczej 1836, KUŁ 20; 1841, KUŁ 68; 1842, KUŁ 176; 1843, KUŁ 173; Wincenty Jabłoński woźny 1842, WMZŁ 56; Bartłomiej Jabłoński 1866, KAZŁ 111; Franciszek Jabłoński 1866, KAZŁ 55; Adam Jabłoński 1878, KOPŁ 272; nazwisko utworzone od n. m., np. Wlkp. Jabłonka, gorz., gm. Trzciel; Młp. Jabłonna, gm. Jabłonna; Jabłonica, krośn., gm. Skołyszyn (za: SEM cz. 3., s. 64) lub od n. os. Jabłoń, też n. m. Jabłoń w pow. radzyńskim i okolicy szlacheckiej na Maz. (za: NMK s. 161) formantem -ski.

Forma żeńska: Katarzyna Jabłońska 1642, LBŁ 1921; Łucja Jabłonska 1643, LBŁ 2041; Anna Jabłonska 1644, LBŁ 2120; Katarzyna Jabłonska 1692, LBŁ 1288; Konstancja Jabłońska 1746, LBŁ 410; Marianna Jabłonska 1751, LBŁ 740; Agnieszka Jabłonska 1753, LBŁ 927; Julia Jabłonska wyrobnica 1842, WMZŁ 161; Wiktorya Jabłońska 1868, KAZŁ 55; Teofila Jabłońska 1887, KOPŁ 54.

(JACCZUK) Forma żeńska: Anastazya Jacczukowa 1810, KAŚŁ 85; może nazwisko utworzone od Jatczuk, to od jad ‘trucizna’, jadać, jadzić lub od im. typu Jadwiga, Jadam (Adam) (NP1, s. 325) formantem -(cz)uk.

JACEL: Marta Jacel 1865, KAZŁ 199; nazwisko utworzone od im. na Jacz-, Jak- (NP1, s. 325) formantem -el.

JACHIMEK: Jachimek de Lomza 1568, RTA s. 509; Mathias Jachimek de Lomza 1568, RTA s. 233; 1568, RTA s. 557; Jacobus Stanislai Jachimek de Lomza 1569, RTA s. 513; nazwisko utworzone od im. hebr. Joachym w znaczeniu ‘Bóg wzmocni, podniesie’ (za: SEM cz. 2., s. 64).

JACHIMCZYK: Kazimierz Jachymczyk 1746, LBŁ 362; nazwisko utworzone od por. Jachimek, formantem -czyk.

(JACHIMOWSKI) Forma żeńska: Katarzyna Jachimowska 1754, LMŁ 1799; nazwisko utworzone od n. m. Jachimowice tarnob. gm. Samborzec (za: NP1, s. 325).

JACKIEWICZ: Szymon Jackiewicz 1869, KAŚŁ 46; nazwisko utworzone od jacze ‘znakomity, mocniejszy’ lub od łac. Hyacinthus, Jac-ek (=Hyacinthus, Jacintus) (za: SEM cz. 2., s. 54) formantem -ewicz.

JAGIELCZYK: Andrzej Jagielczyk 1627, LBŁ 290; nazwisko utworzone od n. os. Jagielko, Jagielo, to od lit. jega ‘siła, moc’ (za: SHNO t. 1., s. 126).

JAGIELSKI: Mikołaj Jagielski wachmistrz prefektury 1809, KAŚŁ 34; Tomasz Jagielski Obywatel… w Łomży zamieszkały 1829, KAUŁ 171; może nazwisko utworzone od por. Jagielczyk formantem -ski.

JAGODZI(E)ŃSKI: Jagodzieńskiego dziecię 1709, LMŁ 308; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Jagodno, pozn., gm. Kostrzyn (za: SEM cz. 3., s. 65) formantem -(iń)ski.

Forma żeńska: Marianna Jagodzinska 1708, LBŁ 1102; Teresa Jagodzinska 1708, LBŁ 1123; Jagodzińska 1743, LMŁ 1052, Leonora Jagodzińska akuszerka 1835, KUŁ 135.

JAGUSIK: Paweł Jagusik 1619, LBŁ 1005; nazwisko utworzone od im. Agata, Agnieszka, Jadwiga (za: NP1, s. 326) formantem -(us)ik.

(JAKACKI) Forma żeńska: Jadwiga Jakacska 1638, LBŁ 1479; nazwisko utworzone od n. m. Jakać łomż. gm. Śniadowo (za: NP1, s. 328).

JAKOBE, JAKOBI: Neuman Kiwe Jakobe kupiec 1827, 1832 APŁ z. 169; Rochla z Jakobow, żona Izaaka Lewina Natana 1827, APŁ z. 169; Szymon, syn Neumana Kiwe Jakobe 1827, APŁ z. 169; Eliasz Jakobi 1896, KS; Mosze Lejb Jakobi „gabaje „Bikur Cholim”, kierownicy starego szpitala łomżyńskiego, II poł. XIX w.”, KPŁGŻ, s. 63  (maszynopis); nazwisko utworzone prawdopodobnie od hebr. im. Ya’aqob’el ‘którego Bóg ochrania, wspiera’; etymologia bibl. łączy je z im. hebr. aqueb ’pięta’; (za: SEM cz. 2., s. 57-58).

(JAKOWICZ) Forma żeńska: Jeyba Jakowiczowa chodząca po żebractwie 1810, KAZŁ 405; nazwisko utworzone od im. Jak- typu Jakub, Jakim (Joachim) formantem -owicz.

JAKUBOWICZ: Arun Jakubowicz 1809, KAZŁ 139; Berek Jakubowicz rzeźnik 1809, KAUŁ 194; 1810, KAZŁ 305; Sorka Jakubowicz 1809, KAUŁ 194; Wulf Jakubowicz 1810, KAUŁ 344; nazwisko utworzone od por. Jakobe.

JAKUBO(W)SKI: Adolf Robert Jakuboski 1808, KAZŁ 51; Kazimirz Jakuboski burgrabia Trybunału Departamentu Łomżyńskiego 1809, KAZŁ 213; Jozef Jakubowski włościanin gospodarz 1843, KUŁc 212; Łukasz Jakubowski 1863, KAZŁ 17; Mateusz Jakubowski 1869, KAZŁ 192; Piotr Jakubowski szynkarz 1869, KAZŁ 163; Franciszek Jakubowski 1870, KAŚŁ 28; Konstanty Jakubowski 1871, KASŁc 51; Michał Jakubowski 1879, KOPŁ 97; Piotr Jakubowski 1887, KOPS 111; Stanisław Jakubowski 1896, KS; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Jakubowo, bydg., gm. Nowa Wieś Wielka; Młp. Jakubów, kiel., gm. Imielno; Jakubowice, krak., gm. Proszowice; lub., gm. Wólka (za: SEM cz. 3., s. 65) formantem -ski.

Forma żeńska: Jakubowska Stara 1705, LMŁ 176; Katarzyna Jakubowska 1831, KAUŁ 43; Krystyna Jakubowska 1871, KAŚŁ 1; Anna Jakubowska vel Dobrowolska 1872, KAŚŁ 41; Marianna Jakubowska 1875, KAŚŁ 27; Maria Jakubowska 1887, KOPŁ 43; Krystyna Jakubowska 1896, KS 327.

JAŁBRZYKOWSKI: Hieronimi Jałbrzykowski vice capitanei et causa cum officy castrensis Lomzensis Iuducis 1593, APB zbiór Kapicjana; nazwisko utworzone od Jałbrzyk por. stwniem. Albirich, Elbrich (za: SEM cz. 2., s. 59); też od n. m. Jałbrzyki, obecnie Jambrzyki łomż., gm. Szczuczyn (za: NP1, s. 331) formantem -owski.

Forma żeńska: Julia Jałbrzykowska 1869, KAZŁ 238.

(JAMBRZYKOWSKI) Forma żeńska: Łucja Jambrzykowska 1634, LBŁ 1076; nazwisko utworzone od por. Jałbrzykowski.

JAMIOŁKOWSKI: Mikołaj Jamiołkowski gospodarz 1864, KAZŁ 99; Paweł Jamiołkowski 1865, KAZŁc 127; Jakob Jamiołkowski były asystent kasy powiatu łomżyńskiego 1867, KAZŁ 113; Jan Jamiołkowski 1879, KOPŁ 137; nazwisko utworzone od n. m. Jamiołki łomż., gm. Sokoły (za: SHNO cz. 1., s. 129) formantem -owski.

Forma żeńska: Antonina Jamiołkowska 1875, KAŚŁc 6; Ludwika Jamiołkowska 1896, KS.

JAN: Johannes de Lomza 1537, RTA s. 381; Jan kupiec i Jan szewc, ŁT 117, 130; Jan filiom illegitime natum Marianna persona wagabunda parentis incerti 1763, KAUŁc 438; nazwisko utworzone od hebr. im. j(eh)ōchānān ‘Jahwe jest łaskawy’ (za: SEM cz. 2., s. 59).

Forma żeńska: Dorota Janówna 1692, KAŚŁ 108.

JANCZEWSKI: Franciszek Napoleon Ludwik Janczewski 1810, KAUŁ 351; Józef Hiacynth Janczewski Administrator Dóbr i Lasów Narodowych Departamentu Łomżyńskiego 1810, KAUŁ 351; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Janczewice, wieś w dawnym pow. pyzdr., dziś zagin.; Maz. Janczewo, łomż., gm. Wizna (za: SEM cz. 3., s. 65); może też od n. heraldycznej od n. m. Janczewskie, dziś Janczewo, pow. Kolno, par. Jedwabne (za: SEM cz. 6., s. 19) formantem -ski.

Forma żeńska: panna Janczewska „Do mnie byli obadwa źle usposobieni za interwencyje z mej strony, za pannę Janczewską, sędziego Trybunału córka z Łomży, która była guwernantką u panien Kierznowskich w Stokowisku…” 1874, PPSz, s. 268.

(JANDETT) Forma żeńska: Maryanna Jandettówna 1809, KAŚŁ 50; nazwisko utworzone od por. Jan formantem -(d)et.

JANICKI: Paweł Janicki 1690, KAŚŁ 73; Franciszek Janicki 1782, KACŁ 198; Tomasz Janicki gospodarz 1810, KAUŁc 329; Woyciech Janicki 1814, KAZŁc 52; Franciszek Janicki 1819, KAZŁc 109; Michał Janicki 1821, KAZŁc 76; Adam Janicki 1866, KAZŁc 321; Karol Janicki 1869, KAZŁ 14; Seweryn Janicki 1878, KOPŁ 214; nazwisko utworzone od n. m. Janowo, Janów lub od por. Jan (za: SHNO cz. 1., s. 130), też od n. m. Janice płoc., gm. Daszyna (za: NP1, s. 335) formantem -cki.

Forma żeńska: Jadwiga Janicka 1694, LBŁ 1407; Marianna Janicka 1774, KAUŁ 1311; Maryanna Janicka 1810, KAUŁ 329; Ewa Janicka 1814, KAZLc 74; Maryanna Janicka 1862, KAZŁc 148; Rozalia Janicka 1865, KAZŁc 2; Marianna Janicka 1868, KAŚŁ 12; Paulina Janicka 1879, KOPŁc 19.

JANIK: Ewa Janik 1870, KAŚŁ 43; nazwisko utworzone od por. Jan formantem -ik.

JANIKOWSKI: Albertus Michaelis Janikowski 1608/1609, ASAZ s. 69; Konstanty Janikowski aresztant 1841, RRŁ 78; nazwisko utworzone od n. m. Młp. Janikowice, piotr., gm. Aleksandrów; rad., gm. Przysucha; Maz. Janikowo, dziś Jankowo, łomż., gm. Nowogród; Śl. Janików, wroc., gm. Oława (za: SEM cz. 3., s. 65) formantem -owski.

JANISZEWSKI: Marcin Janiszewski 1747, LMŁ 1301; Franciszek Janiszewski Krawiec 1844, KUŁ 11; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Janiszewo, włoc., gm. Lubraniec; leszcz., gm. Poniec; Młp. Janiszów, wieś w dawnym pow. radom., dziś zagin. (za: SEM cz. 3., s. 65) formantem -ski.

Forma żeńska: Marianna Janiszewska 1784, KACŁ 380.

JANKIEL: Elka z Jankielow, żona Szmula Gdalowicza Eychela 1827, APŁ z. 169; Beyla z Jankielow, żona Moszka Zelkowicza Kaputkowicza 1828, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od im. bibl. Jakob (za: AŻP, s. 133); por. Jakobe.

JANKIELOWICZ: Lejba Jankielowicz arendarz 1809, KAŚŁc 45; Jeyzer Jankielowicz mayster kunsztu krawieckiego 1811, KAZŁ 6; Cypa z Jankielowiczów, żona Izraela Szlomowicza Wilanowicza 1827, APŁ z. 169; Froma z Jankielowiczów, żona Abrama Mortkowicza Zioło 1827, APŁ z. 169; Abram Jankielowicz krawiec 1834, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od por. Jankiel ( za: AŻP s. 134) formantem -owicz.

JANKO(W)SKI: Michał Jankowski 1597, LBŁ 88; Laureny Jankowski 1626, LBŁ 135; Michał Jankowsky 1640, LBŁ 1712; Jan Jankowski 1646, LBŁ 2287; Baltazar Jankowski 1656, LBŁ 3005; Michał Jankowski 1658, LBŁ 3252; Mateusz Szymon Jankowski 1766, KAUŁ 689; Antoni Jankowski 1768, KAUŁ 891; Stanisław Jankowski 1771, KAUŁ 1130; Roch Jankowski 1786, KACŁ 590; Franciszek Jankowski 1790, KACŁ 1094; Franciszek Serafin Jankowski 1790, KACŁ 1091; Maciey Jankoski furman 1809, KAUŁ 244; Maciej Jankowski gospodarz 1810, KAUŁ 338; Maciey Jankowski, aplikant… w Łomży zamieszkały 1830, KAUŁ 95; Idzk Leybowicz Jankowski wyrobnik 1834, APŁ z. 169; Kazimierz Franciszek Selezy Jankowski urzędnik w Gubernialnym Urzędzie 1874, KAŚŁ 78; Antoni Jankowski 1887, KOPŁ 58; „W cukierni Jankowskiego” 1895, NPWN, s. 77 i 109; nazwisko utworzone od n. m., np. Wlkp. Jankowo, dziś Janków, płoc., gm. Piątek; bydg., gm. Kcynia; Jankowice, pozn., gm. Tarnowo Podgórne, Młp. Jankowice, rad., gm. Szydłowiec; Jankówka, krak., gm. Wieliczka; Krpłd. Jankowice, przem., gm. Chłopice (za: SEM cz. 3., s. 65) formantem -ski.

Forma żeńska: Małgorzata Jankowska 1605, LBŁc 788; Dorota Jankowska 1636, LBŁ 1210; Elżbieta Jankowska 1638, LBŁ 1501; Katarzyna Jankowska 1774, KAUŁ 1283; Rozalia Jankowska 1781, KACŁ 45; Marianna Bogumiła Józefa Jankowska 1785, KACŁ 493; Franciszka Jankowska 1792, KACŁ 1293; Aniela Katarzyna Jankowska 1796, KACŁ 1840; Agnieszka Jankoska 1809, KAŚŁ 46; Maryanna Jankoska 1809, KAUŁ 244; Agnieszka Jankoska 1810, KAZŁ 318; Maryanna Jankoska 1810, KAZŁ 380; Maryanna Kunegunda Jankowska 1811, KAUŁ 28; Maryanna Jankowska 1815, KAZŁ 101; Maryanna Jankowska 1819, KAŚŁ 17; Maryanna Jankowska 1830, KAUŁ 212; Antonina Małgorzata Jankoska 1831, KAUŁ 81; Marcyanna Jankowska 1870, KAŚŁ 2; Wiktoria Jankowska 1875, KAŚŁ 74; Rozalia Jankowska 1876, WPRŁ 229; Marianna Jankowska 1878, KOPŁ 98; Franciszka Jankowska 1887, KOPŁ 214; Józefa Frankowska 1887, KOPŁ 26; Katarzyna Jankowska 1896, KS.

JANOWICZ: Aleksander Janowicz 1896, KS 311; nazwisko utworzone od por. Jan formantem -owicz.

JANOWSKI: Sebastian Janowski 1608, MBŁ 10; Benedykt Janowski 1731, LBŁ 173; Sebastian Janowski 1751, LBŁc 730; Sebastian Janowski 1752, LMŁc 1675; Jan Janowski 1766, KAUŁc 757; Piotr Janowski 1772, KAUŁc 1131; Walenty Janowski 1775, KAUŁc 1364; Mateusz Janowski 1781, KACŁ 22; Mateusz Janowski 1781, KACŁc 76; Cyprian Janowski 1792, KACŁ 1361; Stanisław Janowski 1792, KACŁc 1382; Jan Janowski włościanin 1809, KAUŁc 241; Paweł Janowski, Obywatel 1829, KAUŁ 172; Jan Janowski, włościan w Łomżycy zamieszkały 1829, KAUŁ 206; Franciszek Janowski, włościan w Łomżycy zamieszkały 1829, KAUŁ 206; Michał Floryan Janowski 1833, KAUŁc 164; Tomasz Janowski włościanin // wyrobnik włościanin 1835, KUŁc 95; 1838, KUŁc 85; 1840, KUŁc 151; Piotr Janowski gospodarz 1842, KUŁc 229; Tomasz Janowski włościanin wyrobnik 1843, KUŁc 176; Antoni Janowski 1871, KAŚŁc 18; Stefan Janowski podoficer czasowo urlopowany 1875, KAŚŁ 59; Chono Janowski 1896, KS; nazwisko utworzone od n. m., np. Wlkp. Janów Młyn, dziś Janowiec Wielkopolski, bydg., gm. Janowiec; Janowice, koniń., gm. Wierzbinek; płoc., gm. Piątek; Młp. Janowice, krak., gm. Wieliczka; kiel., gm. Waśniów; Maz. Janowo, dziś część wsi Bielawy, ciech., gm. Glinojeck; ciech., gm. Iłowo; Krpłd. Janowice, zamoj., gm. Zamość (za: SEM cz. 3., s. 66) formantem -ski.

Forma żeńska: Marianna Janowska 1631, LBŁc 724; Katarzyna Janowska 1737, LBŁ 129; Jadwiga Janowska 1746, LMŁc 1273; Marianna Janowska 1753, LBŁc 955; Marianna Janowska 1755, LBŁc 1112; Marianna Janowska 1771, KAUŁc 1106; Agnieszka Janowska 1773, KAUŁc 1176; Agnieszka Janowska 1786, KACŁ 536; Jadwiga Janowska 1788, KACŁc 859; Anna Bogumiła Janowska 1787, KACŁc 719; Anna Jadwiga Janowska 1788, KACŁc 863; Barbara Janowska 1790, KACŁc 1037; Ewa Janoska 1797, KACŁc 1914; Balbina Janowska 1830, KAUŁc 205; Wiktorya Janowska obywatelka 1842, WMZŁ 117; Rozalia Janowska 1862, KAZŁc 151; Agnieszka Janowska 1865, KAZŁc 295; Maryanna Janowska 1869, KAŚŁ 46; Antonina Janowska 1876, WPRŁc 136.

JANUSZEWSKI: Benedykt Walenty Januszewski 1769, KAUŁ 957; Stanisław Januszewski 1771, KAUŁ 1074; Przemysław Januszewski urzędnik Urzędu Gubernialnego 1875, KAŚŁ 26; Władysław Januszewski 1887, KOPŁ 224; nazwisko utworzone od n. m., np.: Wlkp. Januszewo, dziś Janiszewo, leszcz., gm. Poniec; Młp. Januszewice, piotr., gm. Opoczno (za: SEM cz. 3., s. 66) formantem -ski.

Forma żeńska: Elżbieta Januszewska wyrobnica 1866, KAZS 146; Katarzyna Januszewska 1869, KAZŁ 10.

JANUSZKIEWICZ: Józef Januszkiewicz mayster kunsztu szefcowskiego 1809, KAUŁ 301; Antoni Januszkiewicz murarz 1875, KAŚŁ 70; nazwisko utworzone od Janusz, formy im. Jan (za: SEM cz. 2., s. 60) formantem -ewicz.

JARGUŃSKI: Albert Jargunski 1687, LBŁ 946; może od gw. jargać się ‘złościc się, gniewać się’; gw. jargan ‘kudłacz’ (por. NP1, s. 337) formantem -(uń)ski.

(JARKOWSKI) Forma żeńska: Marianna Jarkowska 1693, KAŚŁ 125; nazwisko utworzone od Jaro- ‘wiosenny, gorący’, też ‘gniewny, srogi, surowy’, lub od jary ‘krzepki, jurny’ i ‘o zbożu sinym na wiosnę’ (za: SEM cz. 1., s. 93); także od n. m. Jarki, Jarkowo (za: SHNO cz. 1., s. 132) formantem -owski.

JARMUŁOWICZ: Błażej Jarmułowicz 1783, KACŁ 207; Józef Jarmułowicz 1785, KACŁ 446; Dominik Tomasz Jarmułowicz 1787, KACŁ 749; Błażej Jarmułowicz 1819, KAŚŁ 5; nazwisko utworzone od gw. jarmuła ‘człowiek rozlazły’ (za: NP1, s. 348) formantem -owicz.

(JARNAŚ) Forma żeńska: Katarzyna Jarnasiowa 1748, LMŁ 1362; nazwisko utworzone od stp. jary, jarny ‘wiosenny’ (za: NP1, s. 346) formantem -aś.

JARNUTHO(W)SKI, JARNUTOWSKI: Mateusz Jarnuthowsky 1611, Jan Jermułtowski 1611, MBŁ 806; MBŁ 857; Walenty Jernutowski 1613, MBŁ 1163; Jan Jarnutowski 1615, LBŁ 384; Jan Jernutowski 1619, LBŁ 1104; Paweł Jarnutowski 1656, LBŁ 3014; Adamus Bartholomaei Jarnutowski 1667/1668, ASAZ s. 248; Stanisław Bernard Jarnutowski 1821, KAZŁ 106; Feliks Jarnutowski wyrobnik 1869, KAZŁ 56; Antoni Jarnutowski 1878, KOPŁ 310; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Jarantowice, Jarantów, Maz. Jarnuty gm. Czerwin (za: NP1, s. 336) formantem -ski.

Forma żeńska: Elżbieta Jarnutowska 1622, LBŁ 1656;Katarzyna Jarnutowska 1662, LBŁ 3640; Ewa Jarnutowska 1689, KAŚŁ 58; Barbara Elżbieta Jarnutoska 1831, KAUŁ 97; Rozalia Cecylia Jarnutoska 1831, KAUŁ 102; Felicyanna z Szudrawskich Jarnutowska w mieście Łomży zamieszkała po zmarłym Andrzeju Jarnutowskim obrońcy Sądu Pokoju Powiatu Łomżyńskiego pozostała wdowa 1836, KUŁ 131; Ludwika Jarnutowska 1869, KAZŁ 110.

JAROCKI: Paulus Jaroczki f. d. capitanei Lomzensis 1573, RTA s. 271; Petrus Jaroczki d. Nicolai Trossinski capitanei Lomziensis 1574, RTA s. 301; Petrus Jaroczki f. d. Nicolai Troszinski capitanei Lomzensis ec capitaneatu Lomzensi 1575, RTA s. 333; Petrus Jaroczki f. d. Troszinska capitanae Lomzensis 1576, RTA s. 562; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Jarocin, kal., gm. Jarocin; Młp. Jaroszyn lub gm. Puławy (za: SEM cz. 3., s. 66); też od n. m. Jarotki w pow. słupec., Jarocice w pow. sieradz. oraz od n. os. Jarota (za: NMK s. 164) formantem -cki.

JAROS(Z): Franciszek Jaros włościanin 1835, KUB 173; Paweł Jaros włościanin gospodarz 1842, KUB 38; Piotr Jarosz starszy marynarz (majtek pierwszej klasy) 1868, KAZŁ 131; nazwisko utworzone od por. Jarkowski formantem -osz; też od im. Jeronim, z łac. Hieronymus (Jeronimus = Jar-osz) (za: SEM cz. 2., s. 62).

JAROSIŃSKI: Jan Jarosinski 1698, LBŁ 212; Antoni Jarosinski 1704, LBŁ 766; Szczepan Jarosiński 1830, KAUŁc 208; Walenty Jarosiński gospodarz 1837, KUŁc 55; 1842, KUŁc 45; Franciszek Jarosiński włościanin gospodarz 1838, KUB 1; Józef Jarosiński Droźnik 1840, KUŁc 117; 1842, KUŁ 217; nazwisko utworzone od n. m. Jaroszyn koniń., gm. Lądek; też gm. Puławy; Jaroszyńce Kresy Wsch. (za: NP1, s. 338).

Forma żeńska: Józefa Jarosińska 1834, KAUŁc 48; Jadwiga Jarosińska 1867, KAZŁ 144; Julianna Jarosińska 1868, KAZŁ 154; Kazimiera Jarosińska 1879, KOPŁ 132; Józef Jarosinski syn Franciszka mieszczanin miasta Łomży 1897, AZŁS 23.

JAROSŁAWSKI: Jan Jarosławski mularz 1836, KUŁ 187; Wiktor Jarosławski syn Antoniego mieszczanin miasta Łomży 1897, AMPśT 20; nazwisko utworzone od n. m. Jarosław, Jarosławice, Jarosławiec (za: NP1, s. 338) formantem -ski.

JAROSZEWSKI: Franciszek Jaroszewski uczestnik powstania styczniowego 1863, SWPP; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp.: Jaroszewo, pozn., gm. Sieraków; Maz.: Jaroszewo, płoc., gm. Bielsk (za: SEM cz. 3., s. 66) formantem -ski.

Forma żeńska: Marianna Jaroszewska 1707, LBŁ 1001; Agata Jaroszewska 1873, KAŚŁ 54.

JARSKI: Józef Jarski 1785, KACŁ 494; nazwisko utworzone od przym. jarski (za: NP1, s. 336).

Forma żeńska: Katarzyna Jarska 1819, KAZŁ 17.

JARZĄBEK: Joszko Jarząbek piekarz 1827, APŁ z. 169; Meier Idzkowicz Jarząbek wyrobnik 1827, APŁ z. 169; Syma, córka Meiera Idzkowicza Jarząbka 1827, APŁ z. 169; Szymon, syn Joszko Jarząbka 1827, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od ap. jarząb ‘ptak’ (za: SEM cz. 1., s. 94) formantem -ek.

JASI(E)ŃSKI: Laurenty Jasiński 1612, MBŁ 1041; Adalbert Jasiński 1689, LBŁ 1072; Tomasz Jasieński na szkole 1734, LMŁ 584; Adalbert Wincenty Jasiński 1752, LBŁ 861; Mikołaj Jasinski 1754, LBŁ 1077; Jan Jasiński 1820, KAZŁ 115; Szlachetnie urodzony Wielmożny Jan Aloizy Jasiński profesor w Gymnazyum Guberni Augustowskiey w Łomży 1837, KUŁ 118; Jasiński profesor gimnazjum, zmarł na cholerę 1852, AKŁ cz. III, s. 306; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Jasień, pozn., gm. Czempiń; Jasionka, łódz., gm. Zgierz; Jasionka, wieś w parafii Domaniewo, dziś zagin.; Jasionna, sier., gm. Błaszki; płoc., gm. Piątek; Młp. Jasienna, dziś Jasionna, kiel., gm. Jędrzejów; Jasień, Jasienie, dziś Jasień, kiel., gm. Łopuszno; Maz. Jasieniec, rad., gm. Jasieniec (za: SEM cz. 3., s. 67) formantem -ski.

Forma żeńska: Agnieszka Jasińska1774, KAUŁ 1253; Barbara Jasińska 1782, KACŁ 189; Eleonora Feliksa Jasińska 1792, KACŁ 1290; Katarzyna Jasinska 1794, KACŁ 1581; Marianna Jasińska 1795, KACŁ 1708; Franciszka Jasinska 1797, KACŁ 2018 Wielmożna Maryanna Jasińska Wdowa po byłym profesorze 1838, KUŁ 73.

JASIONOWSKI: Franciszek Jasionowski wyrobnik 1809, KAUŁ 229; nazwisko utworzone od n. m. np. Krpłd. Jasienow, Jasionow (za: SEM cz. 3., s. 67) formantem -ski.

Forma żeńska: Anna Jasionowska 1809, KAUŁ 229.

JASTRZĘBOWSKI: Stanisław Jastrzębowski 1637, LBŁ 1349; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Jastrzębowo, bydg., gm. Trzemeszno (za: SEM cz. 3., s. 67) formantem -ski.

Forma żeńska: Małgorzata Jastrzębowska 1793, KACŁ 1469.

JASTRZĘBSKI (JASTRZEMSKI): Stanisław Jastrzemski 1759, LMŁ 2276; Marcel Jastrzemski 1833, KAUŁc 12; Franciszek Józef Jastrzębski 1797, KACŁ 1986; Kacper Jastrzębski 1809, KAUŁ 244; Piotr Jastrzębski 1820, KAZŁ 123; Jan Jastrzębski włościanin gospodarz 1835, KUŁc 54; 1840, KUŁc 189; Franciszek Jastrzębski obywatel 1836, KUŁ 16; Jan Jastrzębski wyrobnik w Łomżycy zamieszkały 1837, KUŁc 199; Franciszek Jastrzębski Rzeznik 1838, KUŁ 191; Jastrzębskiego dziecię nieżywe 1842, WMZŁ 130; Jan Jastrzębski wyrobnik 1842, WMZŁc 18; Adam Jastrzębski uczestnik powstania styczniowego 1863, SWPP; Ewaryst Jastrzębski syn murgrabiów, uczeń gimnazjum w Łomży 1865, KAZŁ 118; Fabian Jastrzębski 1865, KAZŁ 111; Julian Jastrzębski 1867, KAZŁc 187; Apolinary Jastrzębski 1871, KAŚŁ 35; Julian Jastrzębski wyrobnik 1871, KAŚŁc 44; Adam Jastrzębski wyrobnik 1875, KAŚŁ 44; Jan Jastrzębski 1876, WPRŁ 156; Józef Jastrzębski 1879, KOPŁc 62; Teodor Jastrzemski 1887, KOPŁ 242; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Jastrzębniki, kal., gm. Blizanów; Maz. Jastrząbka, łomż., gm. Śniadowo (za: SEM cz. 3., s. 67) formantem -ski.

Forma żeńska: Zofia Jastrzębska 1612, MBŁ 974; Franciszka Jastrzębska 1789, KACŁ 939; Elżbieta Jastrzębska 1819, KAZŁ 102; Teresa Jadwiga Jastrzębska 1830, KAUŁ 170; Wiktorya Jastrzępska ( w rej. Jastrzemska) 1832, KAUŁc 1; Józefa Teofila Jastrzemska 1833, KAUŁ 57; Rozalia Jastrzębska 1865, KAZŁc 234; Maryanna Jastrzębska 1867, KAZŁ 80; Marianna Jastrzębska 1869, KAZŁc 64; Marianna Jastrzębska 1876, WPRŁc 210; Rozalia Jastrzębska 1876, WPRŁ 218; Antonina Jastrzębska 1887, KOPŁc 221; Wiktoria Jastrzębska 1887, KOPŁc 133.

JASZCZUŁTOWSKI: Maciej Jaszczułtowski 1738, LMŁc 816; Jaszczułtowskiemu Młynarzowi żona 1738, LMŁc 723; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Jaszczołtowice, wieś w par. Choceń, w dawnym woj. brzesko-kujawskim, dziś zagin. (za: SEM cz. 3., s. 67).

JATCZAK: Piotr Jatczak żołnierz czasowo urlopowany 1875, KAŚŁ 29; nazwisko utworzone od stp. ap. jata ‘prymitywna chata, szałas’, dawniej jatka ‘sklepik z mięsem; rzeźnia’; też od Jad (NP1, s. 342) formantem -ak.

(JATOWSKI) Forma żeńska: Ksawera Jatowska 1869, KAZŁ 62; nazwisko utworzone od por. Jatczak formantem -owski.

JAWDYŃSKI: Adam Jawdyński urzędnik niższego szczebla 1875, KAŚŁ 60; nazwisko utworzone od ukr. im. Jewdokim, Jawdokim od grec. eudókimos ‘sławny, poważny’ (NP1, s. 351) formantem -yński.

JAWORO(W)SKI: Benedykt Jaworoski 1791, KACŁ 1153; Karol Jaworowski 1788, KACŁ 864; Romuald Jan Jaworoski 1830, KAUŁ 16; Wielmożny Wawrzyniec Jaworowski szlachcic obrońca przy sądzie policyi prostey powiatu Łomżyńskiego 1837, KUŁ 74; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Jaworowo, bydg., gm. Strzelno; koniń., gm. Witkowo; Młp. Jaworze, krośn., gm. Nowy Żmigród (za: SEM cz. 3., s. 68), też od n. m. Jaworówka, Jaworów (za: SHNO t. 1., s. 135) formantem -ski.

Forma żeńska: Marianna Jaworowska 1782, KACŁ 171; Eleonora Wrocisława Jaworowska 1832, KAUŁ 20; Alexandra Jaworowska 1865, KAZŁ 26.

JAWORSKI: Mikołaj Jaworski 1755, LMŁ 1958; Teofil Jaworski 1832, KAUŁ 39; Edward Jaworski 1833, KAUŁ 171; nazwisko utworzone od por. Jaworowski formantem -ski.

Forma żeńska: Teofila Jaworska 1829, KAUŁ 213; Kazimiera Jaworska 1870, KAŚŁ 40.

JAŹWIŃSKI: Adam Jaźwiński 1887, KOPŁ 25; nazwisko utworzone od n. m., np. Wlkp. Jaźwiny, wsi w par. Przedborów, w dawnym woj. sieradzkim, dziś zagin. (za: SEM cz. 3., s. 68).

JEDLIŃSKI: Ignacy Jedliński prezydent Łomży, radca honorowy 1863, KAZŁ 65; nazwisko utworzone od n. m. Młp. Jedlanka, rad., gm. Jedlińsk; Jedlna, dziś Jedlnia, rad., gm. Pionki; Jedlnia, dziś Jelnia, rad., gm. Drzewica (za: SEM cz. 3., s. 68).

Forma żeńska: Ewa Jedlińska 1747, LMŁ 1337; Karolina Henryka Jedlińska 1864, KAZŁ 162.

JEDYNAK: Stanisław Jedynak 1616, LBŁ 571; Marianna Jedynak 1746, LMŁ 1224; nazwisko utworzone od jedynak ‘jedyny syn’ (za: SEM cz. 1., s. 95).

JEDYNY: Fryderyk Wilhelm Jedyny 1796, KACŁ 1750; nazwisko utworzone od jedyny ‘tylko jeden’ (za: NP1, s. 345).

JEGER: Mikołaj Jeger 1829, KAUŁ 195; Jakob Jeger, Weteran… w Łomży zamieszkały 1829, KAUŁ 195; Mikołay Jeger, syn Jakoba Jegera 1829, KAUŁ 195; Franciszka z Skłodowskich, żona Jakoba Jegera 1829, KAUŁ 195; nazwisko utworzone od śrwniem. jegere, jeger ‘myśliwy’ (za: SEM cz. 5., s. 115).

(JEGLIŃSKI) Forma żeńska: Marianna Jeglińska 1742, LBŁ 77; Ewa Jeglińska 1744, LBŁ 196; nazwisko utworzone od stp. ap. jagła ‘kasza z prosa’; też ‘proso’ (za: NP1, s. 326-327) formantem -(iń)ski.

JELENIEWICZ: Bienio Fyszkowicz Jeleniewicz wyrobnik 1836, APŁ z. 169; Jan Jeleniewicz 1864, KAZŁ 227; por. Jelonek formantem -ewicz.

JELEŃ: Abram Izraelowicz Jeleń 1827, APŁ z. 169; Szapsel Abramowicz Jeleń 1827, APŁ z. 169; Mortek Horszkowicz Jelen rzeźnik 1831, APŁ z. 169; Szeps Abramowicz Jeleń szynkarz 1831, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od por. Jelonek.

(JELIŃSKI) Forma żeńska: Marianna Jelińska 1748, LMŁ 1360; Katarzyna Jelińska 1819, KAZŁ 34; nazwisko utworzone od n. m. Młp. Jeleń, kat., gm. Jaworzno (za: SEM cz. 3., s. 68); też od n. m. Jeleniec w pow. chojnickim (za: NMK s. 166) formantem -ski.

JELONEK: Kazimierz Stanisław Jelonek 1829, KAUŁ 124; Hersz Mortkowicz Jelonek wyrobnik 1829, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od ap. jeleń (za: SEM cz. 1., s. 96) formantem -ek.

(JEMIELICKI) Forma żeńska: Małgorzata Jemielicka 1875, KAŚŁ 46; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Jemielno, dziś Imielno, konin., gm. Zagórów (za: SEM cz. 3., s. 69) formantem -cki.

JEMIELITY, JEMIELITH: Joannes Jemielith subjudex terretris Lomzensis 1596, APB zbiór Kapicjana; Jan Jemielyty 1647, LBŁ 2391; Piotr Jemielity, Pisarz… w Łomży zamieszkały 1829, KAUŁ 179; (Wielmożny) Piotr Jemielit(t)y Archiwista Sądu Poprawczego Łomżyńskiego // Archiwista Sądu Policyi Poprawczej Wydziału Łomżyńskiego 1836, KUŁ 175; 1840, KUŁ 133; 1843, KUŁ 169; Józef Jemielity 1862, KAZŁ 273; Leokadya Jemielity 1832, KAUŁ 117; nazwisko utworzone od n. m. Jemielite łomż., gm. Śniadowo.

Forma żeńska: Eufrozyna Anastazya Jemielittówna 1834, KAUŁ 16.

JERZY: Jerzy rajca 1426, ŁT I 89.; nazwisko utworzone od im. Jerzy, z grec. ‘rolnik’, przejętego od łac. Georgius (za: SEM cz. 2., s. 63).

JESIONEK: Laurenty Jesionek 1612, MBŁ 1036; Piotr Jesionek 1612, MBŁ 1037; Ewa Jesionek 1617, LBŁ 768; Małgorzata Jesionek 1621, LBŁ 1487; nazwisko utworzone może od ap. jesionek zdrobnienie od jesion, też ‘nazwa krzewu, inaczej cedrak’ (za: SW I, s. 445).

JESIONOWICZ: Jankiel Jesionowicz 1896, KS 316; nazwisko utworzone od por. Jesionek formantem -owicz.

JESIONOWSKI: Chomo Ickowicz Jesionowski 1896, KS; nazwisko utworzone od por. Jasionowski.

Forma żeńska: Katarzyna Jesionowska 1790, KACŁ 1098.

JEZIERSKI: Franciszek Jezierski 1782, KACŁ 186; Szymon Jezierski 1785, KACŁ 504; Antoni Jezierski 1795, KACŁ 1663; Wincenty Jezierski 1796, KACŁ 1790; Jan Jezierski dziad 1811, KAZŁ 4; Antoni Jezierski cześnik Ziemi Nurskiej 1821, KAZŁ 86; Marcin Jezierski 1841, RRŁ 136; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Jeziory Małe i Wielkie, pozn., gm. Zaniemyśl (za: SEM cz. 3., s. 69) formantem -ski.

Forma żeńska: Agata Rozalia Jezierska 1788, KACŁ 769; Marianna Jezierska 1791, KACŁ 1208.

JEZIOROWSKI: Grzegorz Jeziorowski 1875, KAŚŁc 82; nazwisko utworzone prawdopodobnie od n. m. Jeziorowo bydg., gm. Szubin (za: NP1, s. 352).

JEŻEWIC(Z): Jan Jeżewicz 1679, LBŁ 496; Baltazar Jezewicz 1690, LBŁ 1206; Jan Jeziewicz 1692, LBŁ 1278; Scholastyka Jezewic 1719, LBŁ 110; Albert Jeziewicz 1721, LBŁ 167; Aleksander Jezewic 1723, LBŁ 276; Jan Jezewicz 1724, LBŁ 349; Marianna Jezewicz 1727, LBŁ 560; Jan Iezewicz 1729, LBŁ 59; Walenty Jeżewicz 1734, LBŁ 428; Kazimierz Jeżewicz starey familij Mieszczan Łomżyński 1737, LMŁ 713; nazwisko utworzone od ap. jeż m.in. ‘o człowieku ostro reagującym’ (za: SEM cz. 1., s. 96) formantem -ewicz.

JOCZ: Wielmożny Ludwik Jocz Inżynier Obwodu Łomżyńskiego 1836, KUŁ 160; 1838, KUŁ 36; nazwisko utworzone od im. na Jo- typu Joachim, Józef; n. os. często występująca na Wileńszczyźnie (za: NP1, s. 355).

JORGA: Maciej Jorga gospodarz 1842, KUŁ 26; nazwisko utworzone od niem. n. os. Jorg, ta od Georgius (za: NP1, s. 350).

Forma żeńska: Anna Jorgowa obywatelka 1837, KUŁ 2.

JORKOWSKI: Jan Jorkowski 1809, KAUŁ 289, 305; Marcel Jorkowski wyrobnik 1842, WMZŁc 38; nazwisko utworzone od im. Jerzy (Jurko, Jork-) (za: NP1, s. 349-350) formantem -(k)owski.

JOSZKO: Leyka z Joszkow, żona Zelka Mendlowicza Wybrańczyka, 1827, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od hebr. im. Josef, Josof, Joszek, Joszko z hebr. jasaf ‘pomnażać’, im. tłumaczone jako ‘Bóg pomnoży’ (za: SEM cz. 7., s. 11); też od niem. n. os. Josch, Joss (za: NP1, s. 356) formantem -ko.

Forma żeńska: Mytka Joszkowna 1811, KAŚŁ 51; Sora Joszkowna 1811, KAŚŁ 49.

JOS(Z)KOWICZ: Lejbka Joszkowicz 1808, KAŚŁ 7; Abraham Joskowicz czeladnik krawiecki 1819, KAŚŁ 28; nazwisko utworzone od por. Joszko formantem -owicz.

JOŚKO: Chaia Sora z Jośkow, żona Borucha Jankielowicza Poryckiego 1827, APŁ z. 169; Jetka z Jośkow, żona Wolfa Zachariasza Drozdowicza 1827, APŁ z. 169; Mendla z Joskow, żona Leyby Dawidowicza Białostoczyka 1827, APŁ z. 169; Raszka z Joskow, żona Chaima Leybowicza Tarnopolczyka 1827, APŁ z. 169; Refka z Jośkow, żona Szolima Chaimowicza Keymana 1827, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od por. Joszko.

(JOZEWICZ) Forma żeńska: Maryanna Jozewiczowna 1819, KAZŁ 103; nazwisko utworzone od im. Joz albo Józ < im. Józef; por. Joszko formantem -icz.

JÓZEFOWICZ: (bez imienia) Józefowicz córka Natana i Jetty 1811, KAZŁ 19; Aleksander Józefowicz 1896, KS; nazwisko utworzone od por. Joszko formantem -owicz.

JÓŹWIK: Marianna Jozwik 1750, LMŁ 1547; Jóźwik 1896, KS; nazwisko utworzone od potocznego im. Joswo, Jozwo (Józef) (za: SHNO t. 1., s. 139) formantem -ik.

JUCHCINIAK: Juchciniakowi dziecię umarło 1740, LMŁ 915; nazwisko utworzone od wsł. im. Juchim (SHNO t. 1., s. 140) formantem -ak.

JUCHCIŃSKI (JUCHCZYŃSKI): Michał Juchczyński 1740, LBŁ 76; Michał Juchcinski dicti Bzdziel 1746, LMŁ 1206; Jakub Juchczyński 1743, LBŁ 150; Mateusz Juchciński 1760, LMŁ 2315; Mateusza Juchcinskiego dicti Bzdziel fabri lignari żona Agnieszka 1747, LMŁ 1295; Jakub Juchciński 1763, KAUŁ 458; nazwisko utworzone od por. Juchciniak formantem -ński.

Forma żeńska: Barbara Juchcinska 1722, LBŁ 226; Konstancja Juchczyńska 1741, LBŁ 36; Ewa Juchczyńska 1746, LBŁ 378; Joanna Juchcińska 1748, LBŁ 484; Joanna Juchczyńska 1748, LMŁ 1359; Jadwiga Juchcińska 1754, LMŁ 1826; Kunegunda Juchcinska 1755; LBŁ 1101; Antonina Juchcińska 1760, KAUŁ 173.

JUCHNOWSKI: Mateusz Juchnowski 1732, LBŁ 242; nazwisko utworzone od im. Jurij (NP1, s. 358) formantem -wski.

JUCZEWSKI: Stanisław Juczewski wyrobnik // policjant 1837, KUŁ 196; 1839, KUŁ 74; 1840, KUŁ 142, 196; 1841, KUŁ 168; 1844, KUŁ 47; Józef Juczewski gospodarz 1842, KUŁ 143; Józef Juczewski 1887, KOPŁ 149; nazwisko utworzone od im. Juta, wywiedzionego od Judyta (za: NP1, s. 360) formantem -ewski.

Forma żeńska: Marianna Juczewska 1868, KAZŁ 255; Marcjanna Juczewska 1871, KAŚŁ 19.

JUDKIEWICZ: Leyzor Judkiewicz kupiec 1810, KAUŁ 319; Moszka Judkiewicz arendarz 1810, KAUŁ 321; nazwisko utworzone od im. Juda, Judasz, Jodokus (za: SHNO, t. 1., s. 140) formantem -ewicz.

JUDKOWICZ: Dawid Judkowicz 1809, KAZŁ 185; Joszka Judkowicz arendarz 1810, KAUŁ 346; Ester Judkowicz 1811, KAZŁ 11; Boruch Judkowicz 1827, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od por. Judkiewicz formantem -owicz.

JUNG: Zofia Jung córka mieszczanina Teodora 1895, AUPśT 36a; nazwisko utworzone od niem. n. os. Jung, ta od  jung ‘młody’ (za: NP1, s. 359).

JURC(Z)AK: Marianna Jurcak 1734, LBŁ 483; Walentemu Jurczakowi dziecię 1738, LMŁ 817; Walętego Jurczaka dziecię 1739, LMŁ 836; Józef Jurczak 1740, LBŁ 313; Walentemu Jurczakowi dziecię 1741, LMŁ 926; Franciszek Jurczak 1742, LBŁ 55; Mateusz Jurczak de Piscatoria 1743, LMŁ 1027; Walenty Jurczak vulgo Skrzela Plebis consuli Łomzensis 1744, LMŁ 1139; Walętego Jurczaka bliźnięta 1746, LMŁ 1208; Apolonia Jurczak 1746, LBŁ 360; Mateusz Jurczak 1748, LBŁ 482; Stefan Jurczak 1748, LMŁ 1377; Mateusz Jurczak 1748, LMŁ 1368; nazwisko utworzone od im. Jurec, Jurko, Jerzy (za: SHNO t. 1., s. 141) formantem -ak.

JUREWICZ: Franciszka Jurewicz 1797, KACŁ 1873; nazwisko utworzone od im. Jur, Jura (Jerzy, wsł. Jurij) (za: SHNO t. 1., s. 141) formantem -ewicz.

Forma żeńska: Agnieszka Jurewiczówna 1819, KAŚŁ 13.

JURGA: Antonina Jurga 1746, LBŁ 379; Adalbert Jurga 1750, LMŁ 1506; Róża Jurga 1753, LBŁ 975; Krystyna Jurga 1756, LBŁ 1201; Krystyna Jurga 1757, LMŁ 2103; Józef Jurga 1758, LBŁ 1353; Franciszek Jurga 1761, KAUŁ 304; Łukasz Jurga 1785, KACŁ 502; Katarzyna Jurga 1788, KACŁ 786; Michał Jurga 1789, KACŁ 967; Marianna Jurga 1792, KACŁ 1334; Ignacy Jurga 1796, KACŁ 1738; Franciszek Jurga gospodarz 1809, KAUŁ 254; 1810, KAUŁ 338; Maryanna Jurga 1831, KAUŁ 130; Walenty Jurga 1831, KAUŁ 21; Franciszek Jurga wyrobnik 1842, WMZŁ 50; Szymon Jurga krawiec 1868, KAZŁ 242; nazwisko utworzone od formy im. Jerzy, niem. Jorg, Jorge, Jorgi, Jurg, Jurge (za: SEM cz. 2., s. 63).

Forma żeńska: Wiktoria Jurgowa 1869, KAŚŁ 51.

JURKIEWICZ: Stefan Jurkiewicz 1731, LBL 33; Romuald Jurkiewicz 1733, LBŁ 324; Jan Jurkiewicz 1739, LBŁ 199; Katarzyna Jurkiewicz 1745, LMŁ 1140; Katarzyna Jurkewicz 1746, LBŁ 389; Stefana Jurkiewicza córka Marianna 1747, LMŁ 1328; Maciej Jurkiewicz 1749, LBŁ 568; Marcin Jorkiewicz 1750, LBŁ 718; Stefan Jurkiewicz farbi ferrari 1750, LML 1528; Adalbert Jurkewicz 1753, LBŁ 945; Anna Jurkiewicz 1756, LBŁ 1220; Stefan Jurkiewicz 1757, LMŁ 2160; Józef Jurkiewicz 1775, KAUŁ 1367; nazwisko utworzone od im. Jurko (Jerzy) (za: SHNO t. 1., s. 141) -ewicz.

JURKO(W)SKI: Mateusz Jurkowski 1741, LBŁ 83; Stefan Jurkowski 1742, LBŁ 75; Roch Jurkowski 1744, LBŁ 250; Grzegorz Józef Jurkowski 1765, KAUŁ 623; Szymon Jurkowski 1767, KAUŁ 778; Kazimierz Jurkowski 1781, KACŁ 30; Jan Jurkowski 1786, KACŁ 572; Marcin Jurkowski 1788, KACŁ 866; Mikołaj Jurkowski 1789, KACŁ 987; Paweł Feliks Jurkoski 1794, KACŁ 1531; Ignacy Piotr Jurkowski 1796, KACŁ 1802; Michał Jurkoski 1796, KACŁ 1842; Stanisław Jurkoski 1810, KAZŁ 428; Mikołaj Jurkowski wyrobnik 1842, WMZŁ 194; Ignacy Jurkowski 1878, KOPŁ 136; Benedykt Jurkowski 1879, KOPŁ 142; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Jurkowo-Huby, leszcz., gm. Krzywiń; Krpłd. Jurkowice, wieś w dawnej ziemi sanockiej, dziś zagin. (za: SEM cz. 3., s. 69) formantem -ski.

Forma żeńska: Apolonia Jurkowska 1767, KAUŁ 778; Marianna Jurkowska 1767, KAUŁ 803; Zofia Jurkowska 1769, KAUŁ 985; Marianna Jurkoska 1770, KAUŁ 1042; Bogumiła Kunegunda Jurkowska 1784, KACŁ 306; Agnieszka Jurkowska 1784, KACŁ 290; Magdalena Jurkowska 1786, KACŁ 584; Konstancja Jurkowska 1789, KACŁ 930; Balbina Jurkowska 1791, KACŁ 1221; Konstancja Jurkoska 1794, KACŁ 1646; Agnieszka Jurkoska 1798, KACŁ 2028; Magdalena Jurkoska 1808, KAŚŁ 24; Balbina Jurkowska 1809, KAUŁ 301; Maryanna Jurkowska 1809, KAŚŁc 31; Zofia Jorkowska 1763, KAUŁ 447; Feliksa Anna Jorkowska 1831, KAUŁ 68; Karolina Jorkowska 1865, KAZŁ 236.

JUROWICZ: Anna Jurowicz 1793, KACŁ 1468; Agnieszka Jurowicz 1795, KACŁ 1661; nazwisko utworzone od por. Jurewicz formantem -owicz.

JURSKI: Jurskiego dziecię 1741, LMB 916; Grzegorz Jurski 1742, LBŁ 95; Laurenty Roch Hiacynt Jurski 1744, LBŁ 245; Walenty Jurski 1748, LMŁ 1333; Benedykt Jurski 1749, LBŁ 564; Kacper Jurski 1751, LBŁ 724; Benedykt Jurski 1752, LMŁ 1722; Mateusz Jurski 1786, KACŁ 553; nazwisko utworzone od n. m. Maz.: Jurki, wieś w dawnym powiecie makowskim, dziś zagin. (za: SEM cz. 3., s. 70) formantem -ski.

Forma żeńska: Konstancja Jurska 1737, LBŁ 131; Ewa Jurska 1738, LBŁ 196; Ewa Jurska 1753, LMŁ 1793; Agata Jurska 1784, KACŁ 285; Agnieszka Jurska 1784, KACŁ 288; Marianna Jurska 1789, KACŁ 968; Ewa Jurska 1793, KACŁ 1444.

JUSEK: Jusek kulawy 1740, LMŁ 885; nazwisko utworzone od n. os. na Ju- typu Justyn, Julian Józef; też od jucha i n. m. Juchy, Juszki (za: NP1, s. 360) formantem -ek.

JUST: Anna Just 1876, KAŚŁc 16; Marianna Just 1887, KOPŁc 230; nazwisko utworzone od łac. Iustinus (< iustus ‘sprawiedliwy, prawy’) (za: SEM cz. 2., s. 67).

JUSZCZEWSKI: Franciszek Juszczewski 1792, KACŁ 1315; nazwisko utworzone od im. Just, to od por. Just (za: NP1, s. 360) formantem -ewski.

JUSZKIEWICZ: Stanisław Juszkiewicz 1681, LBŁc 714; nazwisko utworzone prawdopodobnie od im. Juszko < Justyn, Jucha, Józef, Jerzy (za: SHNO t. 1., s. 142); por. też Just formantem -(ki)ewicz.

JUŚKIEWICZ: Karol Juśkiewicz 1829, KAUŁ 203; Jan Juśkiewicz, Kucharz…w Łomży zamieszkały 1829, KAUŁ 203; Karol Juśkiewicz, syn Jana Juśkiewicza 1829, KAUŁ 203; Eleonora z Jankiewiczów, żona Jana Juśkiewicza 1829, KAUŁ 203; może nazwisko utworzone od por. Juszkiewicz.

K

KABACZYK: Dorota Kabaczik 1614, LBŁ 194; Jan Kabaczik 1622, LBŁ 1695; nazwisko utworzone od kabat ‘rodzaj odzieży’; ukr. kabak ‘karczma, szynk’ (za: SHNO t. 1., s. 143) lub por. Kabaj i Kabat formantem -yk.

KABAJ: Elżbieta Kabaj 1616, LBŁ 601; nazwisko utworzone od kabat, dawniej też kabaj, kabak ‘kaftan, kurtka’ (za: NP1, s. 362).

KABAT: Kabat mieszczanin 1467, ŁT II 422; Bartłomiej Kabat 1608, MBŁ 144; Albert Kabath 1613, MBŁ 1196; Piotr Kabat 1613, MBŁ 1253; Marcin Kabat 1616, LBŁ 567; Łukasz Kabat 1636, LBŁ 1286; nazwisko utworzone od kabat ‘rodzaj krótkiego płaszcza’, z węg. kabat ‘surdut’ (za: SEM cz. 1., s. 97).

KABATEK: Zofia Kabatek 1600, LBŁ 229; Stanisław Kabatek 1618, LBŁ 865; Anna Kabatek 1621, LBŁ 1490; Dorota Kabatek 1622, LBŁ 1607; nazwisko utworzone od por. Kabat formantem -ek.

KABELEK: Anna Kabelek 1611, MBŁ 901; może nazwisko utworzone od niem. n. os. Kabel (por. NP1, s. 362) formantem -ek.

KACHELA: Zofia Kachela 1608, MBŁ 53; może nazwisko utworzone od stp. kachel ‘kafel’ (por. NP1, s. 363).

KAC: Alter Kac „(prawdopodobnie) autor piszący do gazety „Hamelic” w Łomży pod pseudonimem Isz „Ploni we – Kohen”, 1880, KPŁGŻ, s. 50 (maszynopis); Icek Kac 1896, KS 352; Gimpel Kac 1896, KS; nazwisko utworzone od śrwniem. katze ‘kot, trzos, maszyna oblężnicza’ (za: SEM cz. 5, s. 122); też kabat ‘więzienie, narzędzie na więźnia’ (za: NMK s. 172).

KACPER: Caspar de Lomza 1575, RTA s. 351; Abraham Kacper kupiec 1810, KAUŁ 341; Izaak Kacper syn Abrahama 1811, KAZŁ 14; nazwisko utworzone od im. Kacper z pers. od kansbar ‘stróż skarbca’ (za: NP1, s. 383).

Forma żeńska: Elka Kacprowna 1819, KAŚŁ 25.

KACPROWICZ: Dawid Kacprowicz 1819, KAŚŁ 4; nazwisko utworzone od por. Kacper formantem -owicz.

KACZMARCZUK: Marianna Kaczmarczuk 1735, LBŁ 506; Katarzyna Kaczmarczuk 1754, LBŁc 1067; Marianna Kaczmarczuk 1756, LBŁc 1200; nazwisko utworzone od karczma ‘gospoda, zajazd’ (za: NP1, s. 378) formantem -(cz)uk.

KACZMARCZYK: Jacenty Kaczmarczyk 1733, LBŁ 377; Adam Kaczmarczyk 1741, LBŁc 7; Benedykta Kaczmarczyka dziecię 1741, LMŁc 952; Benedykt Kaczmarczyk 1750, LMŁc 1538; Dorota Kacmarcyc 1751, LBŁc 735; Benedykt Kaczmarczyk 1757, LMŁc 2135; nazwisko utworzone od por. Kaczmarczuk formantem -(cz)yk.

KACZOREK: Jan Kaczorek 1638, LBŁ 1456; Magdalena Kaczorek 1652, LBŁ 2787; Andrzej Kaczorek 1654, LBŁ 2860, Leybka Berkowicz Kaczorek strażnik przy konsumpcyi 1836, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od kaczor ‘samiec kaczki’ (za: SEM cz. 1, s. 88); też od n. m. rodowej Kaczorki, dziś Kaczory w pow. siedleckim (za: SEM cz. 6., s. 21) formantem -ek.

KACZOROWSKI: Marcin Kaczorowski na służbie będący 1821, KAZŁ 88; nazwisko utworzone od n. m. np. Krpłd. Kaczurow (za: SEM cz. 3, s. 70); też od n. os. Kaczor lub n. m. Kaczory w pow. chodzies., odolan., siedlec.; Kaczorowo w pow. płońskim (za: NMK s. 173) formantem -(ow)ski.

KAC(Z)PEROWIC(Z): Marcin Kaczperowic 1697, KAŚŁ 192; nazwisko utworzone od por. Kacper (por. NP1, s. 383) formantem -owic(z).

KACZYŃSKI: Jakub Kaczinski 1622, LBŁ 1632; Franciszek Kaczyński 1819, KAZŁ 44; Grzegorz Kaczyński Obywatel w Łomży zamieszkały 1829, KAUŁ 151; Grzegorz Kaczyński 1831, KAUŁ 53; Grzegorz Kaczyński gospodarz 1836, KUŁ 195; Mateusz Kaczyński weteran 1836, KUŁ 101; 1838, KUŁ 203; 1839, KUŁ 161; Józef Kaczyński włościanin furman 1842, KUŁ 137; Mateusz Kaczyński żołnierz Komend Inwalidnych 1842, KUŁ 29; 1843, KUŁ 37; Adam Kaczyński weteran 1842, WMZŁ 25; Franciszek Kaczyński 1862, KAZŁ 171; Mateusz Kaczyński 1865, KAZŁ 172; nazwisko utworzone od Maz. n. m., n. wsi szlacheckiej Kaczyny w pow. ostroł. (za: NMK s. 173), też od Maz. n. m. Kaczyn łomż., gm. Czyżew-Osada (za: NP1, s. 364) formantem -ski.

Forma żeńska: Rozalia Kaczyńska 1829, KAUŁ 151; Maryanna Kaczyńska 1833, KAUŁ 13; Paulina Kaczyńska 1862, KAZŁ 205; Franciszka Kaczyńska 1871, KAŚŁ 81.

KADZIDŁO: Leyba Kadzidło szewc 1827, APŁ z. 169; Leybka Idzkowicz Kadzidło 1827, APŁ z. 169; Oviey Idzko, syn Leybka Idzkowicza Kadzidło 1827, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od kadzidło < kadzić ‘rozprzestrzeniać dym i zapach palących się żywic i ziół’ (za: SEM cz. 1., s. 98), też od n. m. Kadzidło pow. ostroł.

(KAJZER) Forma żeńska: Fryderyka Kayzerowna (Kazurowna) 1811, KAZŁ 32; nazwisko utworzone od niem. n. os. Kaiser ‘cesarz’ (za: NP1, s. 366).

KAKO(W)SKI: Albert Kakowski 1629, LBŁ 453; Mateusz Kakowski, Obywatel tu w Łomży zamieszkały 1830, KAUŁ 5; Józef Adam Kakowski 1831, KAUŁ 5; nazwisko utworzone n. m. Kaki ostroł., gm. Krzynowłoga Mała (za: NP1, s. 367).

Forma żeńska: Krystyna Kakoska 1810, KAŚŁ 60.

KALATA: Franciszek Kalata 1887, KOPŁ 249; nazwisko utworzone prawdopodobnie od kalata ‘łoże w stajni lub izbie dla spania czeladzi’ (za: SW I, s. 457) .

KALECIK: Adam Kalecik 1612, MBŁ 1013; nazwisko utworzone od ap. kaleta, stp. kalita, gw. kalota ‘sakiewka’ (za: NP1, s. 368) formantem -ik.

KALETNIK: Andrzej Kaletnik 1603, LBŁ 471, nazwisko utworzone od kaleta ‘woreczek na pieniądze’ (za: SEM cz. 1., s. 99) formantem -nik; może też od kaletnik ‘rzemieślnik wyrabiający kalety, torby skórzane’ (za: NP1, s. 368).

KALIANISTA: Zofia Kalianista, córka Mikołaja Kalianista, 1651, LBŁ 2758; może Kalkanista gw. kalkanista ‘ten, który pompuje powietrze do miechów organów; kalikant’ (za: NP1, s. 369).

KALIKST: Grzegorz Kalixt 1628, LBŁ 338; nazwisko utworzone od łac. Callistus, z grec. ‘piękny’ (za: SEM cz. 2., s. 68).

KALIKŚCIK: Elżbieta Kalixscik 1652, LBŁ 2819; nazwisko utworzone od por. Kalikst formantem -ik.

KALINA: Jankiel Dawidowicz Kalina handlarz wiktuałow 1835, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od kalina ‘n. krzewu i owocu’ (za: SEM cz. 1., s. 99); też od przydomka Aquilinus/ina łac. aquilinus ‘orli’, aquila ‘orzeł’ (za: SEM cz. 2., s. 68).

KALINO(W)SKI: Jakub Kalinowsky 1613, MBŁ 1264; Kazimierz Kalinoski 1625, LBŁ 1108; Antoni Kalinowski 1736, LBŁ 41; Hilarion Kalinowski 1738, LBŁ 183; Franciszek Kalinowski vulgo Zaczek 1743, LMŁ 1037; Gabriel Kalinowski 1750, LBŁ 666; Józef Kalinowski 1755, LBŁ 1098; Paweł Kalinowski 1755, LBŁ 1168; Tomasz Kalinowski 1764, KAUŁc 600; Ignacy Kalinowski 1766, KAUŁ 723; Szymon Kalinowski 1767, KAUŁc 835; Błażej Kalinowski 1768, KAUŁ 867; Franciszek Kalinowski 1770, KAUŁc 1077; Józef Kalinowski mydlarz z Łomży 1835, KUŁ 42; Franciszek Kalinowski gospodarz 1839, KUS 126; Jan Kalinowski 1896, KS 300; Stanisław Kalinowski 1896, KS; Marcin Kalinowski żołnierz 1809, KAZŁ 159; Franciszek Kalinowski parobek 1811, KAŚŁ 11; Józef Kalinowski 1815, KAZŁc 123; Filip Kalinowski więzień 1841, RRŁ 178; Jakub Kalinowski żołnierz 1866, KAZŁ 40; Tomasz Kalinowski rekrut 1868, KAZŁ 11; nazwisko utworzone od n. m., np. Wlkp. Kalinowiec, włoc., gm. Bąkowo; Śl. Kalinów, opol., gm. Strzelce Opolskie (za: SEM cz. 3, s. 70); też od n. os. Kalina lub n. m. Kalina w pow. miechow., gnieź. (za: NMK s. 173) formantem -(ow)ski.

Forma żeńska: Anna Weronika Kalinowska 1741, LBŁ 14; Małgorzata Kalinowska 1741, LBŁ 83; Marianna Kalinowska 1751, LBŁ 789; Łucja Marianna Kalinowska 1766, KAUŁ 753; Justyna Kalinowska 1769; KAUŁ 998; Rozalia Kalinoska 1808, KAZŁ 67; Anastazya Kalinowska gospodyni 1865, KAZS 141; Maryanna Kalinowska 1866, KAZŁ 307; Katarzyna Kalinowska wyrobnica 1868, KAZŁ 275; Katarzyna Kalinoska 1831, KAUS 125; Marianna Kalinowska 1874, KAŚŁ 70; Teofila Kalinowska 1887, KOPŁ 96; Rozalia Kalinowska 1879, KOPŁ 159.

KALISIAK: Marcin Kalisiak 1635, LBŁ 1181; Wojciech Kalisiak 1866, KAZŁ 313; nazwisko utworzone od im. Kalisz (cerk. Kallist, Kallistrat) (za: SHNO cz. 1., s. 145) formantem -ak.

KALISIEWSKI, KALISZEWSKI: Ludwik Kalisiewski 1726, LBŁ 498; Jan Kaliszewski galanternik 1865, KAZŁ 302; może nazwisko utworzone od por. Kalisz. Nazwa niejasna.

Forma żeńska: Małgorzata Kaliszewska 1795, KACŁ 1669; Józefa Marianna Kaliszewska 1797, KACŁ 1982.

KALISZ: Franciszka Kalisz 1724, LBŁ 341; Józef Kalisz 1728, LBŁ 595; Jakub Kalisz 1730, LBŁ 91; Ludwik Kalisz 1733, LBŁ 37; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp.: Kalisz, kal., miasto (za: SEM cz. 3., s. 70); może też od kał ‘błoto, muł’; kalić ‘walać błotem’ (za: SEM cz. 3., s. 99) lub por. Kalikst.

KALKANCISTA: Jakub Kalkancista 1650, LBŁ 2604; Kalkańcisty dziecię 1701, LMŁ 110; nazwisko utworzone prawdopodobnie od kalikancista ‘zajmujący się kalkowaniem, tj. kopiowaniem czego za pomocą światła’ (za: SW I, s. 459); por też Kalianista.

(KALWARYJSKI) Forma żeńska: Calka Kalwaryjska 1896, KS 315; nazwisko utworzone od n. m. Kalwaria, Kalwaryja (np. Wilno, Mińsk) (za: AŻP s. 140) formantem -yjski.

KAŁDUNEK: Dorota Kałdunek 1608, MBŁ 23; Anna Kałdunek 1610, MBŁ 540; Zuzanna Kałdunek 1615, LBŁ 293; Jadwiga Kałdunek 1620, LBŁ 1344; Bartłomiej Kałdunek 1621, LBŁ 1520; nazwisko utworzone od kałdun ‘wnętrzności zwierzęce’, ‘brzuch’ (za: SEM cz. 1., s. 99) też ‘żarłok’ (za: NP1, s. 370) formantem -ek.

KAŁDUNIK: Stanisław Kałdunik 1611, MBŁ 766; Jakub Kałdunik 1613, MBŁ 1212; nazwisko utworzone od por. Kałdunek formantem -ik.

(KAŁUCKI) Forma żeńska: Zofia Kałucka 1602, LBŁ 366; nazwisko utworzone od n. m. Kaługa, Kaluga (za: SHNO t. 1., s. 145) formantem -cki.

KAŁUGA: Kazimierz Kaluga 1639, LBŁ 1558; nazwisko utworzone od kaługa ‘ryby; błoto, bagno’ (za: SHNO t. 1., s. 145).

KAŁYS: Małgorzata Kałys 1758, LMŁ 2193; może od czes. n. os. Kalus, Kalaus, ta od kalous ‘sowa uszata’ (za: NP1, s. 369).

Forma żeńska: Teresa Kałysowa 1746, LMŁ 1274.

KAŁYSIK: Paweł Kałysik mayster kunsztu szewskiego 1809, KAUŁ 255, 274; nazwisko utworzone od por. Kałys formantem -ik.

Forma żeńska: Katarzyna Kałysikówna 1814, KAZŁ 3.

(KAŁYSZEWSKI) Forma żeńska: Anna Kałyszewska 1758, LMŁ 2229; Marianna Kałyszewska 1770, KAUŁ 1049; Konstancja Kałyszewska 1790, KACŁ 1015; Marianna Kałyszewska 1792, KACŁ 1352; Anna Kałyszewska 1796, KACŁ 1805; może od n. m. Kałusów, Kałuszów Kresy Wsch. (por. NP1, s. 370) formantem -wski.

KAMIENIECKI: Stanisław Kamieniecki 1869, KAZŁ 172; nazwisko utworzone od n. m., np. Wlkp. Kamień, Kamieniec, dziś Kamieniec, pozn., gm. Kamieniec; Krpłd. Kamieniec (za: SEM cz. 3., s. 71) formantem -cki.

KAMIEŃ: Adam Kamień 1608, MBŁ 90; Mateusz Kamień 1611, MBŁ 853; nazwisko utworzone od kamień (za: SEM cz. 1, s. 99), też od n. m. Wlkp. Kamieniec, Kamień, dziś Kamieniec, pozn., gm. Kamieniec (za: SEM cz. 3., s. 71).

KAMIEŃSKI: Gregorius Kamieński kupiec łomżyński 1593, APŁ zbiór Kapicjana; Mateusz Kamieński bednarz 1593, APŁ zbiór Kapicjana; Stanislaus Kamieński cives et Mercatorem Lomzenses 1592, APB zbiór Kapicjana; Stanislaus Kamieński kupiec łomżyński 1593, APŁ zbiór Kapicjana; Mateusz Kamienski 1610, MBŁ 475; Paweł Kamieński 1610, MBŁ 597; Kamienski, syn pistoriusa[12] 1611, MBŁ 800; Albert Kamienski 1621, LBŁ 1446; Albert Kamienski 1627, LBŁ 217; Andrzej Kamiensky 1631, LBŁ 704; Jan Kamiensky 1632, LBŁ 907; Baltazar i Kacper Kamieńscy 1633, LBŁ 962; Albert Kamienski 1647, LBŁ 2377; Kamienskiego dziecię 1706, LMŁ 226;Antoni Kamienski 1708, LBŁ 1133; Andrzej Kamienski 1712, LBŁ 1392; Marcin Kamienski 1714, LBŁ 1457; Piotr Kamieński pisarz miejski 1735, LMŁ 596; Tomasz Kamieński 1750, LBS 659; Stanisław Kamieński 1756, LBŁ 1253; Tomasz Kamieński Woźny przy Sądzie Poprawczym 1841, KUŁ 195; Franciszek Kamieński Szynkarz 1842, KUŁ 205; 1843, KUŁ 225; Józef Kamieński włościanin gospodarz 1844, KUŁc 13; nazwisko utworzone od n. m., np. Wlkp. Kamieniec, pozn., gm. Kamieniec; Kamieniewice, dziś Kamionki, pozn., gm. Kórnik; Kamiona, dziś Kamienna, sier., gm. Błaszki; Kamiona, Kamień, dziś Kamień, kal., gm. Cekow-Kolonia; Młp. Kamień, dziś Kamień Duży, rad., gm. Wieniawa; Kamień, dziś Kamień Lukawski, tarnob., gm. Dwiakozy; Maz. Kamień, skiern., gm. Dmosin; płoc., gm. Gąbin; ciech., gm. Dzierzążna; Krpłd. Kamień (za: SEM cz. 3., s. 71) formantem -ski.

Forma żeńska: Anna Kamienska 1608, MBŁ 108; Jadwiga Kamienska 1637, LBŁ 1386; Dorota Kamienska 1650, LBŁ 2558; PetronelaKamieńska 1730, LBŁ 90; Kamienckiey wdowy dziecię 1739, LMŁ 840; Balbina Teodora Kamieńska 1741, LBŁ 356; Teresa Kamienska 1748, LMŁc 1383; Marianna Kamienska 1753, LMŁ 1775; Agnieszka Kamieńska 1756, LMŁ 2036; Marianna Kamieńska 1767, KAUŁ 830; Anna Marianna Kamieńska 1786, KACŁ 566.

KAMIŃSKI: Mateusz Kamiński 1601, LBŁ 339; Józef Kaminski 1605, LBŁ 638; Stanisław Kaminski 1639, LBŁ 1544; Jan Kaminski 1696, LBŁ 89; Jan Kamiński 1698, KAŚŁ 198; Walenty Kaminski 1705, LBŁ 849; Joachim Kaminski 1707, LBŁ 995; Michał Kamiński 1729, LBŁ 47; Piotr Kaminski 1748, LMŁ 1388; Jan Kamiński 1753, LBŁc 971; Paweł Kamiński 1769, KAUŁ 1024; Jan Kamiński asesor prefektury Departamentu Łomżyńskiego 1809, KAŚŁ 52; Stanisław Kamiński 1830, KAUŁ 93; Franciszek Kamiński 1833, KAUŁ 69; Franciszek Kamiński włościanin gospodarz 1842, KUŁc 13; Ludwik Kamiński 1864, KAZŁ 223; Julian Kamiński 1870, KAŚŁ 30; Feliks Kamiński 1876, WPRŁ 106; Antoni Kamiński1887, KOPŁ 24; Wojciech Kamiński 1887, KOPŁ 147; Chaim Kamiński 1896, KS; nazwisko utworzone od por. Kamieński.

Forma żeńska: Dorota Kaminska 1622, LBŁ 1678; Jadwiga Kaminska 1636, LBŁ 1266; Anna Kaminska 1733, LBŁ 374; Rozalia Serafina Kamińska 1783, KACŁ 263; Marianna Kaminska 1788, KACŁ 789; Katarzyna Kamińska 1808, KAŚŁ 8; Józefata Kamińska 1830, KAUŁ 84; Małgorzata Kamińska 1831, KAUŁ 86; Katarzyna Kamińska 1833, KAUŁ 69; Maryanna Kamińska 1862, KAZŁ 138; Kornella Kamińska 1874, KAŚŁ 77; Łucya Kamińska 1875, KAŚŁ 62; Anna Kamińska 1878, KOPŁ 349; Honorata Kamińska 1878, KOPŁ 179; Marianna Kamińska 1887, KOPŁ 245.

KAMIONOWICZ: Judka Kamionowicz 1896, KS 292; może nazwisko utworzone od por. Kamionowski formantem -owicz.

KAMIONOWSKI: Aleksander Napoleon Kamionowski 1814, KAZŁ 6; nazwisko utworzone od n. m. Kamionowo ostroł., gm. Troszyn (za: NP1, s. 372) formantem -ski.

Forma żeńska: Julianna Kamionowska 1870, KAŚŁ 32.

KAMPISTHI, CAMPIST(H)I, KĘPISTHI: Hieronimus Kampisthi de Lomza 1555, RTA s. 71; Hieronimus Campisti de Lomza 1556, RTA s. 388; Nicolaus Campisthi de Lomza 1558, RTA s. 401; Laurentius Kęmpisthi de Lomza 1574, RTA s. 561; nazwisko utworzone od ap. kępa ‘grupa drzew’; wysepka’, też od kępisty ‘krępy’ (za: NP1, s. 392).

KAN: Jankiel Kan 1896, KS; nazwisko utworzone od niem. n. os. Kan < Gan Gott (za: NMK s. 175); też od gw. kanąć ‘kapnąć’ lub ap. kania ‘drapieżny ptak’(por. NP1, s. 373).

KANCLERZ: Stanisław Kanclerz 1896, KS; nazwisko utworzone od kanclerz ‘kierownik kancelarii dworskiej (śrłac. cancellarius do pol. może za pośrednictwem niem. Kanzler’) (za: SEM cz. 1., s. 100).

KANIA: Judka Jankielowicz Kania stolarz 1827, APŁ z. 169; Raszka, córka Judki Jankielowicza Kania 1827, APŁ .z 169; Iser Jankielowicz Kania wyrobnik 1828, APŁ z. 169; Józef Kania żołnierz czasowo urlopowany 1876, KAŚŁ 14; Osip Kania 1896, KS 383; nazwisko utworzone od ap. kania ‘ptak drapieżny’ (za: SEM cz. 1., s. 100); też od kania ‘1. skrzydło, rondo u kapelusza; 2. istota bajeczna zabierająca rodzicom dzieci; 3. bot. ‘Cuscuta’; 4. czop, zamek ciesielski’ (za: NMK s. 175); por. Kan.

KANIEWICZ: Boruch Kaniewicz szpektor 1840, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od por. Kania formantem -ewicz (za: NMK s. 176).

KANTOR: Stanisław Kantor 1651, LBŁ 2710; nazwisko utworzone od kantor ‘śpiewak śpiewów liturgicznych’ (za: SEM cz. 1., s. 100).

KANTOREK: Małgorzata Kantorek 1650, LBL 2588; nazwisko utworzone od por. Kantor (za: SEM cz. 1, s. 100) formantem -ek.

KAPELAŃSKI: Bartłomiej Kapelański wyrobnik 1863, KAZŁ 104; nazwisko utworzone od kapelan ‘kapłan pełniący obowiązki w kaplicy’ (za: SEM cz. 1., s. 101) formantem -ski.

KAPELLA: Kazimierz Kapella 1654, LBŁ 2865; Felicyta Kapela 1656, LBŁ 3009; nazwisko utworzone od kapela ‘zespół muzyczny’, dawniej też ‘kaplica’ (za: NP1 s. 375).

KAPICA: „Komornik napisał list do swego adwokat w Łomży Kapicy” 1873 PPSz, s. 328; Emilia Kapica 1876, WPRŁ 13; nazwisko utworzone od kapica ‘odzienie wierzchnie mnichów’ (za: SEM cz. 1, s. 101); też gw. ‘wierzchołek dachu’ lub n. m. Kapice łomż., gm. Grajewo (za: NP1 s. 375).

KAPIKOWSKI: Jan Kapikowski 1620, LBŁ 1305; nazwisko utworzone od ap. kapik ‘kapturek’ (za: NP1, s. 375) formantem -owski.

KAPŁONEK: Marianna Kapłonek 1687, LBŁ 981; Paweł Kapłonek 1691, LBŁ 1194; Franciszka Kapłonek 1693, LBŁ 1342; Marianna Kapłonek 1700, LBŁ 482; Kapłonka dziecię 1701, LMŁ 105; Łucja Kapłonek 1703, LBŁ 733; Piotr Kapłonek 1707, LBŁ 1036; Rozalia Kapłonek 1709, LBŁ 1278; nazwisko utworzone prawdopodobnie od kapłun ‘kastrowany kogut’ (za: SEM cz. 1., s. 101) formantem -ek.

KAPUŚCIK: Balthazar Kapuscik kupiec łomżyński 1593, APŁ zbiór Kapicjana; nazwisko utworzone od por. Kapusta formantem -ik.

KAPUSTA: Stanisław Kapusta 1599, LBŁ 133; Paweł Kapusta 1607, LBŁ 851; Stanisław Kapusta 1608, MBŁ 71; Baltazar Kapusta 1610, MBŁ 527; nazwisko utworzone od kapusta (wędrowna pożyczka, dokładne źródło nieznane) (za: SEM cz. 1., s. 101).

KAPUT: Jan Kaput 1618, LBŁ 887; może nazwisko utworzone od łac. cappa ‘płaszcz z kapturem’ lub kapa ‘męskie okrycie wierzchnie’ (SEM cz. 5., s. 101). Nazwa niejasna.

KAPUTKOWICZ: Manel, syn Moszka Zelkowicza Kaputkowicza 1828, APŁ z. 169; Moszk Zelkowicz Kaputkowicz wyrobnik 1828, APŁ z. 169; może nazwisko utworzone od por. Kaput formantem -(k)owicz.

KARALUNAS: Wincenty Karalunas 1873, KAŚŁ 69; może nazwisko utworzone od brus. im. Karal lub karaluch (za: NP1, s. 375). Nazwa niejasna.

Forma żeńska: Katrzyma Karalunasowa 1864, KAZŁ 18.

(KARASIEWICZ) Forma żeńska: Jadwiga Karasiewiczowa 1743, LMŁ 1058; nazwisko utworzone od ap. karaś ‘ryba’; też od słowiańskiej n. os. Karaś, Karasz (za: SHNO t. 1., s. 147) formantem -ewicz.

(KARASZEWSKI) Forma żeńska: Stanisława Karaszewska 1887, KOPŁ 137; Zofia Karaszewska 1887, KOPŁ 110; nazwisko utworzone od karaś ‘ryba z rodziny karpiowatych’ formantem -(ew)ski (za: NMK s. 177).

KARBOWSKI: reb Lejbcze Karbowski (ojciec lekarza Jehudy Karbowskiego) (…) „darczyńcy, pomagali w budowie synagogi żydowskiej w l. 70 XIX w.”; „bogacz, zbierał pieniądze na budowę synagogi”; KPŁGŻ, s. 38, 39 (maszynopis); Lejba Karbowski 1896, KS 351; Jehuda Karbowski „lekarz łomżyński l. 90 XIX w. , ur. i wychowany w Łomży, KPŁGŻ, s. 85 (maszynopis); nazwisko utworzone od ap. karb ‘wycięty znak rejestrujący liczbę czegoś, porządek, ryzy, granice, fale na włosach’; n. os. Karab, Karoubi, Karubi (: ar. karub ‘cherub, cherubin’ (za: SEŻ, s. 166), też od n. m. Pom. Karbowo, tor., gm. Brodnica (za: SEM cz. 3., s. 72) formantem -ski.

KARCZE(W)SKI: Jan Karczewski 1766, KAUŁ 713; Tomasz Karczewski 1770, KAUŁ 1099; Antoni Karczewski 1775, KAUŁ 1396; Jakób Karczeski, dozorca więzienia w Łomży zamieszkały 1830, KAUŁ 14 (w podpisie zapis: Karczewski); nazwisko utworzone od n. m., np. Wlkp. Karczewo, pozn., gm. Kamieniec (za: SEM cz. 3., s. 72), też łomż., gm. Rajgród; formantem -ski.

Forma żeńska: Marianna Karczewska 1768, KAUŁ 892; Franciszka Karczewska 1773, KAUŁ 1237.

KARCZMARCZYK: Krzysztof Karczmarczyk 1738, LBŁ 174; Konstancja Karczmarczyk 1742, LBŁc 85; Adalbert Karczmarczyk 1745, LBŁc 308; nazwisko utworzone od ap. karczmarz (za: NP1, s. 378) formantem -(cz)yk.

KARDYNAŁ: Barbara Kardinał 1609, MBŁ 396; nazwisko utworzone od kardynał łac. cardinalis ‘w kościele najwyższy dostojnik po papieżu’(za: SEM cz. 1., s.102).

KARKO(W)SKI: Paulus Andrae Karkowsky 1608/1609, ASAZ s. 69; Józef Karkowski 1738, LBŁ 44; Józefa Karkowskiego dziecię 1741, LMŁ 920; Andrzej Karkowski 1743, LBŁ 177; Adalbert Karkowski 1748, LBŁ 492; Marcin Karkoski 1758, KAUŁ 27; Wojciech Karkowski 1766, KAUŁ 708; Józef Karkowski 1772, KAUŁ 1129; Michał Karkowski 1783, KACŁ 257; Andrzej Karkowski 1792, KACŁ 1393; Woyciech Karkowski gospodarz 1809, KAUŁ 259; 1810, KAUŁ 354; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Karnkowo, włoc., gm. Lipno (za: SEM cz. 3., s. 72) też Maz. płoc., gm. Czerwińsk nad Wisłą (por. NP1, s. 380) formantem -ski.

Forma żeńska: Katarzyna Karkowska 1746, LMŁ 1262; Kunegunda Karkowska 1761, KAUŁ 249; Marianna Katarzyna Karkowska 1764, KAUŁ 566; Barbara Karkowska 1772, KAUŁ 1160; Marianna Karkowska 1791, KACŁ 1223; Wiktoria Karkoska 1795, KACŁ 1689.

KARNACEWICZ: Jan Karnacewicz strażnik więzienia łomżyńskiego 1868, KAZŁ 41; nazwisko utworzone od karny ‘posłuszny’, psł. *kъ ‘okaleczony, kaleki’ (por. NP1, s. 380) formantem -(ac)ewicz.

KARNIKS: Jankiel Karniks 1896, KS; może nazwisko utworzone od od por. Karnacewicz.

KARNIŁOWICZ: Katarzyna Karniłowicz wyrobnica 1868, KAZŁ 165; może od por. Karnacewicz. Nazwa niejasna.

(KARPIASTY) Forma żeńska: Marianna Karpiasta 1644, LBŁ 2110; może od karp ‘gatunek ryby’, karpa ‘pień z korzeniami po ścięciu drzewa’, karpać ‘naprawiać’ (por. NP1, s. 381). Nazwa niejasna.

KARPI(E)ŃSKI: Baltazar Karpienski 1681, LBŁ 684; Grzegorz Karpiński 1743, LMŁ 2050; Marcin Karpiński 1743, LBŁc 172; Franciszek Xawery Karpiński 1781, KACŁ 112; Franciszek Karpiński 1783, KACŁ 256; Izydor Wincenty Karpieński 1786, KACŁ 560; Wiktor Łukasz Karpinski 1792, KACŁ 1373; Franciszek Karpieński 1810, KAUŁ 343; Szymon Karpiński 1815, KAZS 131; Franciszek Karpiński, Obywatel w Łomży zamieszkały 1829, KAUŁ 219; Jan Karpiński gospodarz 1867, KAZŁ 175; Franciszek Karpiński 1876, WPRŁ 181; Aleksander Karpiński 1878, KOPŁ 286; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Karpin, ostroł., gm. Dąbrówka (za: SEM cz. 3., s. 72) formantem -ski.

Forma żeńska: Marianna Karpinska 1754, LBŁc 1074; Konstancja Karpinska 1770, KAUŁ 1090; Katarzyna Karpińska 1781, KACŁ 103; Marianna Anna Karpińska 1784, KACŁ 303; Marianna Karpinska 1788, KACŁ 795; Barbara Karpińska 1829, KAUŁ 219; Zuzanna Aniela Karpińska 1832, KAUŁ 63; Dorota Karpińska 1878, KOPŁc 4.

KARPOWICZ: Jan Karpowicz mularz 1869, KAZŁ 212; Julia Karpowicz 1870, KAŚŁ 31; por. Karpiasty formantem -owicz.

KARWO(W)SKI: Stanisław Karwowsky 1616, LBŁ 574; Mateusz Karwowski 1636, LBŁ 1274; Fabian Karwoski 1819, KAZŁ69; Franciszek Xawery Karwowski 1833, KAUŁ 144; Paweł Karwowski wcześniej: Berek Szlomowicz z Karwowa 1833, KAUŁ 56; Felix Karwowski protokulista Sądu Policyi Poprawczej Wydziału Łomżyńskiego 1836, KUŁ 118; 1839, KUŁ 163; Felix Karwowski podporucznik komendant Komend Inwalidnych Obwodu Łomżyńskiego 1836, KUŁ 90; Feliks Karwowski protokolista 1842, WMZŁ 137; Franciszek Karwowski syn protokolisty 1842, WMZŁ 121; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Karwowo, płoc., gm. Bodzanów (za: SEM cz. 3., s. 73) formantem -ski.

Forma żeńska: Jadwiga Karwowska 1615, LBŁ 345; Katarzyna z Wąchowiczów Karwowska 1808, KAŚŁ 15; Bronisława Anna Karwowska 1830, KAUŁ 182; Rozalia Karwowska 1868, KAŚŁ 10; Marianna Karwowska 1878, KOPŁ 337.

KARŻYŃSKI: Michał Karżynski 1690, LBŁ 1191; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Skarzyn, Skarzyno, dziś Skarżyn, konin., gm. Kawęczyn; Młp. Skarzyn, Skarzyna, Maz. Skarzyno, dziś Skarzyn, ciech., gm. Płońsk (za: SEM cz. 3., s. 176) formantem -ski.

KASAK: Elżbieta Kasak 1600, LBŁ 269; może od n. os. na Ka- typu Kazimierz, Katarzyna lub od wyrazów stp. kasać się ‘opasywać’, kasa, też kasza (por. NP1, s. 382 i 384) formantem -ak. Nazwa niejasna.

KASIBUT: Jakub Kasibut 1614, LBŁ 77; nazwisko compositio utworzone od kas (por. Kasak) + but (por. NP1, s. 383).

KASPERSKI: Franciszek Kasperski 1829, KAUŁ 227; Jakób Kasperski, Wyteran… w Łomży zamieszkały 1829, KAUŁ 227; nazwisko utworzone od Kasper pers. kansbar ‘stróż skarbca’ (za: SEM cz. 2., s. 69) formantem -ski.

KASPROWICZ: Jan Kasprowicz więzień 1842, WMZŁ 3; nazwisko utworzone od por. Kacper formantem -owicz.

KASPRZYK: Jan Kazprzik 1616, LBŁ 579; nazwisko utworzone od por. Kasper formantem -yk.

KASZTANECKI: Kasztanecki 1728, LMŁc 500; nazwisko utworzone od ap. kasztan ‘gatunek drzewa’; ‘koń maści kasztanowej’ (za: NP1, s. 385) formantem -ecki.

KASZUBA: Mateusz Kaszuba 1832, KAUŁ 87; nazwisko utworzone od Kaszub, Kaszubita ‘mężczyzna z Kaszub rodem’. Nazwa Kaszuby niejasna: od n. ubioru szuba z prefiksem ka- lub od kaszuby ‘bagna, moczary, płytkie, porosłe trawą wody’ (za: SEM cz. 4., s. 7).

(KASZUBIEŃSKI) Forma żeńska: Katarzyna Kaszubieńska 1830, KAUŁ 187; nazwisko utworzone od por. Kaszuba formantem -eński.

(KATARA) Forma żeńska: Katarzyna Katarowna 1815, KAZŁ 104; nazwisko utworzone od katar lub od niem. n. os. Kater, może od im. Katarzyna (za: NP1, s. 385).

KATZ: Abram Katz papiernik[13] 1828, APŁ z. 169; Jośk Abramowicz Katz 1828, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od por. Kac.

KAUFMAN: Lewin Moyzesz Kaufman kramarz 1834, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od niem. n. os. Kauffman, Kaufman śrwniem. kaufman ‘kupiec’, od kaufen ‘kupować’ (za: NP1, s. 386).

KAWCZYŃSKI: Jan Kawczyński organista 1834, KUŁ 71; nazwisko utworzone od n. os. kawka lub od n. m. Kawka w pow. nieszawskim, mogilnickim, też Kawki w pow. brodnickim (za: NMK s. 179) formantem -yński.

Forma żeńska: Rozalia Kafczyńska wyrobnica 1869, KAZŁ 36; Franciszka Kawczyńska 1869, KAZŁ 120.

KAWECKI: Kazimierz Kawecki żołnierz rezerwy 1875, KAŚŁ13; nazwisko utworzone od n. m. Kawki, Kawce, Kawczyn (za: NP1, s. 387).

KAWKA: Daniel Kawka 1896, KS; Mendel Kawka 1896, KS; nazwisko utworzone od ap. kawka ‘ptak’, ‘nierządnica, prostytutka’,‘dziewczyna, sroczka, gąska’ lub nazwy osobowej Kawa (za: NMK s. 179), też gw. ‘plotkarz’ (za: NP1, s. 386) formantem -ka.

KAWKOWICZ: Herszk Jośkowicz Kawkowicz wyrobnik 1836, APŁ z. 169; Daniel Herszkowicz Kawkowicz wyrobnik 1840, APŁ z. 169; może nazwisko utworzone od por. Kawka formantem -owicz.

(KAWKOWSKI) Forma żeńska: Marianna Kawkowska 1691, LBŁ 1218; może nazwisko utworzone od por. Kawka. Nazwa niejasna.

KAZIMIERSKI: Julian Konstanty Kazimierski 1831, KAUŁ 48; nazwisko utworzone od im. Kazi-mir <kaziti ‘psuć, niszczyć’ i mir, mier ‘pokój, bezpieczeństwo, przyjaźń’ (za: SEM cz. 1., s. 104, 167), też od n. m. Kazimierz, Kazimierza formantem -ski.

Forma żeńska: Teofila Kazimierska 1887, KOPŁ 121.

KĄCKI: Stanisław Kączki 1648, LBŁ 2474; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Kąty, kal., gm. Czastary; Maz. Kącino, Kąty, dziś Kącin, wieś w dawnym pow. grójeckim, dziś zagin.; Śl. Kąty, opol., gm. Zawadzkie; Kątna, wroc., gm. Długołęka; Kątki, wałb., gm. Marcinowice (za: SEM cz. 3., s. 74).

KENCKI: Stanisław Kencki 1866, KAZS 166; nazwisko utworzone od por. Kącki.

Forma żeńska: Maryanna Kencka 1866, KAZS 171.

KERCHNER: Józef Kerchner 1876, WPRŁ 200; Jan Kerchner 1879, KOPŁ 146; nazwisko utworzone od por. Kersan.

KERDAS: Jan Kerdas garbarz 1880, KAZŁ 88; nazwisko utworzone od stp. kardasz ‘brat, pobratymiec’ (za: NP1, s. 378).

KERSAN: Antoni Kersan syn panny mieszczanki miasta Łomży Anny córki Nikifora wyznania prawosławnego zmarł na zapalenie płuc 1890, AZŁS 30; nazwisko utworzone od niem. n. os. Kers, Kirs, Kirsche, te od śrwniem. kerse, kirse, kriese ‘wiśnia’ (por. NP1, s. 397).

KERWEDIUS: Kerwedius burmistrz 1421, ŁT I 12; może nazwisko utworzone od łac. cervus ‘jeleń’ (por. SEM t. 7., 138). Nazwa niejasna.

KERZKO: Mateusz Kerzko 1789, KACŁc 973; nazwisko utworzone od stp. kierz ‘krzak; drzewo laurowe’ (za: NP1, s. 398) formantem -ko.

KĘDZIERSKI: Michał Kędzierski 1635, LBŁ 11169; Mauer Jakubowicz Kendzierski rzeźnik 1837, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od n. m. Kęcerzyno w dawnym pow. kolsk., dziś zagin.; Kęcerzyno, Kędzierzyno, wsi w dawnym powiecie łęczyc., dziś zagin. (za: SEM cz. 3., s. 74) formantem -ski.

Forma żeńska: Zofia Kędzierska 1676, LBŁc 471; Teresa Kędzierska 1694, LBŁ 1411; Rozalia Kiędzierska 1730, LBŁ 25; Katarzyna Kędzierska 1750, LMŁ 1566.

KĘDZIOR: Stanisław Kendzior 1641, LBŁ 1821; Jankiel Idzkowicz Kędzior wyrobnik 1828, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od ap. kędzior ‘lok’ (za: NP1, s. 391).

KĘPA: Albert Kęmpa 1619, LBŁ 1040; nazwisko utworzone od ap. kępa ‘rodzaj wyspy na rzece lub jeziorze, wyniosłość na bagnach’ (za: SEM cz. 1., s. 105).

Forma żeńska: Barbara Kempina 1820, KAZŁ 108.

KĘPKA: Andrzej Kiempka 1732, LBŁc 59; Jakub Kepka 1733, LBŁ 368; Ewa Kempka 1738, LBŁ 195; Kepce dziecina 1739, LMŁ 853; Tekla Kępka 1744, LMŁ 1120; Franciszek Kepka 1746, LMŁ 1256; Apolonia Kępka 1747; nazwisko utworzone od por. Kępa formantem -ka.

KĘTRZYŃSKI: Grzegorz Kętrzinski 1620, LBŁ 1243; nazwisko utworzone od n. m. Kętrzyn w woj. warmińsko-mazurskim (za: NP1, s. 392) formantem -ski.

KIELKO: Adalbert Kielko 1609, MBŁ 326; nazwisko utworzone od ap. kieł ‘ostry ząb’ (za: SEM cz. 1., s. 106).

KIELMANOWICZ: Leybka Kielmanowicz arendarz 1809, KAUŁ 233; Moszk Kielmanowicz arendarz 1809, KAUŁ 207; Leyba Kielmanowicz 1811, KAUŁ 47; Hield Kielmanowicz furman 1830, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od niem. n. os. Kiellmann, ta od śrwniem. ap. kil ‘pieniek; dudka; czosnek’ lub od bawar. kiel ‘głupiec, tuman’ (za: NP1, s. 394).

Forma żeńska: Ita Kielmanowiczowna 1809, KAZŁ 204.

KIEŁBASIK: Zofia Kiełbaszik 1621, LBŁ 1461; nazwisko utworzone od ap. kiełbasa (za: SEM cz. 1., s. 106) formantem -ik.

KIEŁCZEWSKI: Antoni Kiełczewski 1864, KAZŁ 155; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Kiełczewo, dziś Kiełczew Górny i Smużny, koniń., gm. Koło; Młp. Kiełczewice Dolne i Górne, lub., gm. Strzyżewice (za: SEM cz. 3, s. 74); też od kiełcz ‘chojak’ dial. z Poznańskiego (za: NMK s. 182) formantem -ski lub -ewski.

Forma żeńska: Franciszka Kiełczewska 1730, LBŁ 84; Katarzyna Kiełczewska 1752, LMŁ 1718.

KIEŁKIEWICZ: Natalia Kiełkiewicz 1869, KAŚŁ 6; nazwisko utworzone od por. Kielko formantem -(ki)ewicz.

KIEMIEL: Agnieszka Kiemiel 1645, LBŁ 2151; nazwisko utworzone od niem. n. os. Kiemle, ta od śrwniem. kīme ‘zarodek, zawiązek’, też ‘potomek’ (za: NP1, s. 395).

KIENIK: Wilhelm Teodor Kienik 1833, KAUŁ 138; nazwisko utworzone od niem. n. os. König ta od śrniem. konig, koning ‘król’ (za: NP1, s. 390).

KIERSZTAN: Tomasz Kiersztan 1863, KAZŁc 164; Agnieszka Kiersztan 1865, KAZŁc 84; nazwisko utworzone od łac. Christianus ‘wyznający wiarę chrześcijańską’ utworzone od im. Christus ‘pomazaniec’; w dniem. Kerstan, Kerst(en), Kerstein (za: SEM cz. 2., s. 26).

KIERTUS: Benedykt Kiertus 1615, LBŁ 258; nazwisko utworzone od niem. n. os. Kert, ta od śrdniem. kërte, kirze ‘światło, świeca’ (za: NP1, s. 390).

KIERZEK: Albert Kierzek 1619, LBŁ 1053; Zuzanna Kierzek 1620, LBŁ 1332; nazwisko utworzone od kierzek ‘nieduża roślina’ (za: SEM cz. 1., s. 107).

(KIEŚLOWSKI) Forma żeńska: Zofia Kieslowska 1622, LBŁ 1683; może nazwisko utworzone od niem. Kessel.

KIJEK: Abram Szepsonowicz Kijek furman 1834, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od zdrobnienia od ap. kij ‘pręt drewniany’(za SEM cz. 1., s. 107) formantem -ek.

KIJEWSKI: Michał Kijewski 1887, KOPŁ 194; nazwisko utworzone prawdopodobnie od n. m. Wlkp. Kijewo, bydg., gm. Gniewkowo (za: SEM cz. 3., s. 75) formantem -ski.

KILCZ: Kilcz 1896, KS 389; nazwisko utworzone najpewniej od ap. kieł, pierwotne zdrobnienie kielec (za: SEM cz. 1, s. 106).

KILIAN: Agnieszka Kilian 1612, MBŁ 1144; nazwisko utworzone od im. Kilijan, irl. Cillian : cealach walka, wojna’ lub irl. killena ‘sługa Kościoła, człowiek Kościoła’ (za: SEM cz. 2., s. 70).

KINASTOWSKI: Józef Kaietan Stanisław Kinastowski 1809, KAZŁ 198; Ludwik Kinastowski burmistrz 1809, KAUŁ 266; nazwisko utworzone od śwniem. kienast ‘konar sosny’ (za: SEM cz. 5., s. 128) formantem -owski.

KIRCHOFF: Katarzyna Kirchoff 1810, KAZŁ 346; nazwisko utworzone od niem. n. os. Kirchhoff, por. też kirchów, kierchów ‘cmentarz ewangelicki’ (za: NP1, s. 401).

KISIEL: Jakub Kisiel 1876, WPRŁ 47; nazwisko utworzone od ap. kisiel ‘rodzaj gęstego żuru’ (za: SEM cz. 1., s. 107).

KISIELIŃSKI: Nicolaus Kysyelynski subiudex Lomzensis 1560, RTA s. 154; Nicolaus Kisielinski subiudex Lomzensis 1561, RTA s. 179; nazwisko utworzone od n. m. Kisielany siedl., gm. Mokobody (za: NP1, s. 401) formantem -ński.

KISIELNICKI: Paulum Kisielnicki subiudex Łomzesis 1472, HKap. poz. 143; Nicolaus Kisielniczki subiudex Terre Lomzensis 1569, RTA s. 243; 1573, RTA s. 268; Johannes Kissielniczki d. capitanei Lomzensis 1572, RTA s. 517; Nicolaus Kiszielniczki subiudex Lomzensis 1576, RTA s. 362; Wincenty Kisielnicki 1809, KAUŁ 219; Józef Kisielnicki referent Rządu Gubernialnego 1867, KAZŁ 58; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Kisielnica, łomż., gm. Piątnica (za: SEM cz. 3., s. 75) formantem -cki.

KISIOŁCZYK: Marianna Kisiołczyk 1644, LBŁ 2140; może nazwisko utworzone od por. Kisiołek formantem -(cz)yk.

KISIOŁEK: Katarzyna Kisiołek 1642, LBŁ 1927; Dorota Kiszołek 1648, LBŁ 2411; Jakub Kisiolek 1656, LBŁ 3092; nazwisko utworzone od kisiel ‘potrawa z mąki zakwaszonej’ (za: NP1, s. 402) Kisiołczyk formantem -ek.

KISZKA: Adamus Kiszka kupiec łomżyński 1593, APŁ zbiór Kapicjana; Michał Kiszka 1600, LBŁ 250; nazwisko utworzone od ap. kiszka ‘jelito’ (za: SEM cz. 1., s. 107).

KIWAYKA: Jankiel Izraelowicz Kiwayka krawiec 1831, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od kiwać ‘chwiać się, schylać’ (za: NP1, s. 403) formantem -(aj)ka.

KIWE: Gelle Kiwe 1809, KAUŁ 240; Neyman Kiwe kupiec 1809, KAUŁ 240; może nazwisko utworzone od żyd. im. Kiwa, to od hebr. Akiwa, Akiba (por. AŻP, s. 141).

KLAMRZYŃSKI: Franciszek Klamrzyński 1875, KAŚŁ 67; Franciszek Klamrzyński 1879, KOPŁ 195; nazwisko utworzone od klamra ‘przyrząd do spinania’, też od n. m. Klamry tor., gm. Chełmno (za: NP1, s. 404) formantem -yński.

(KLECZKOWSKI) Forma żeńska: Teresa Kleczkowska 1864, KAZŁ 33; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Kleczkowo, ostroł., gm. Troszyn (za SEM cz. 3., s. 76) formantem -ski.

KLEN: Mendel Klen 1896, KS;może nazwisko utworzone od kleń ‘gatunek ryby’ (za: NP1, s. 404).

KLEPACKI: Jakub Klepacski 1605, LBŁ 663; Jan Klepacki 1745, LBŁ 318; nazwisko utworzone od ap. klepacz ‘moneta fałszywa’, też ‘1. narzędzie do klepania lnu; 2. gaduła; 3. kowal (za: NMK s. 185), też od n. m. Klepacze (za: SHNO t. 1., s. 155) formantem -cki.

Forma żeńska: Anna Klepacka 1605, LBŁ 682; Jadwiga Klepacka 1636, LBŁ 1282; Marianna Klepacka 1742, LBŁ 81; Petronela Klepacka 1744, LMŁ 1090; Ewa Klepacka 1746, LBŁ 414.

KLEPACZ: Aleksander Klepacz 1610, MBŁ 544; nazwisko utworzone od ap. klepacz ‘narzędzie do klepania’ (za: SEM cz. 1., s. 108); por. też Klepacki.

KLERYK: Wawrzyniec Kleryk rzeźnik 1438, ŁT I 289; nazwisko utworzone od ap. kleryk ‘duchowny niższych święceń’ (za: SEM cz. 1., s. 108) też ‘uczeń seminarium duchownego’ (za: NP1, s. 408).

KLEYN: Jan August Kleyn z Berlina w państwie pruskim 1819, KAŚŁ 3; nazwisko utworzone od śrwniem. kleine, klein pierwotnie ‘błyszczący, gładki’, później ‘czysty, śliczny, delikatny, drobny’, w odniesieniu do człowieka ‘wysmukły, szczupły, delikatny, chudy’, też ‘mały, niepozorny, słaby’ (za: SEM cz. 5., s. 131).

KLICKI: Jacobs Kilczki f. d. hieronimi Modlisowski capitanei Lomzensis 1560, RTA s. 159; Jacobs Kliczki f. d. Annae Modlissewska olim capitanei Lomzensis 1569, RTA s. 249; Tomasz Klicki sędzia trybunału 1808, KAŚŁ 11; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Klice, ciech., gm. Regimin (za: SEM cz. 3., s. 76) formantem -ki.

KLIKOWNIK: Bartłomiej Klikownik 1656, LBŁ 3098; nazwisko utworzone może od stp. ap. klika ‘hak; część kuszy’; klik ‘strzała’ (za: SEM cz. 1., s. 109) formantem -(ow)nik.

KLIKUNIN: Stanisław Klikunin 1666, LBŁ 3978; może nazwisko utworzone od por. Klikownik.

KLIMAS(Z): Szymon Klimas 1608, MBŁ 115; Adam Klimasz 1646, LBŁ 2253; Laurenty Klimasz 1652, LBŁ 2804; nazwisko utworzone najpewniej od im. Klemens, łac. clemens, clementis ‘łagodny, spokojny, cichy’ (za: SEM cz. 2., s. 71); por. Klimaszewski.

KLIMASZEK: Mateusz Klimaszek 1620, LBŁ 1350; nazwisko utworzone od por. Klimasz formantem -ek.

KLIMASZEWSKI: Piotr Klimaszewski 1831, KAUŁ 15; Maciey Klimaszewski Dozorca Więzienia 1841, KUŁ 130; Sylwester Klimaszewski wyrobnik 1864, KAZŁ 23; Teodor Klimaszewski 1887, KOPŁ 160; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Klimaszewnica, łomż., gm. Radziłów; Klimasze Jabłoń, też Klimasze, łomż., gm. Zambrów (za: SEM cz. 3., s. 76) formantem -(w)ski.

Forma żeńska: Jadwiga Klimaszewska 1599, LBŁ 178; Anna Klimaszewska 1628, LBŁ 364; Laura Klimaszewska 1642, LBŁ 1908; Marianna Klimaszewska 1763, KAUŁ 468; Katarzyna Klimaszewska 1864, KAZŁ 138; Katarzyna Klimaszewska 1866, KAZŁ 182.

KLIMEK: Zofia Klimek 1637, LBŁ 1348; Franciszek Klimek włościanin 1809, KAUŁ 243; Michał Klimek 1809, KAUŁ 243; nazwisko utworzone od łac. clemens ‘łagodny, spokojny, cichy’ (za: SEM cz. 2., s. 71) formantem -ek.

KLIMKIEWICZ: Filip Jan Tomasz Klimkiewicz 1785, KACŁ 475; nazwisko utworzone od por. Klimek formantem -ewicz.

KLIMONTOWICZ: Władysław Jakób 1833, KAUŁ 127; Wielmożny Wincenty Klimontowicz Regent Wojewodztwa Augustowskiego w mieście Łomży mieszkający // Regent Kancellaryi Ziemiańskiej Guberni Augustowskiej // Dziedzic dobr Bęćkowa 1835, KUŁ 59; 1841, KUŁ 184; 1843, KUŁ 21; nazwisko utworzone od wsł. im. Klimont, cerk. Klimentyj (za: SHNO t. 1., s. 156) formantem -owicz.

KLON: Josk Mendlowicz Klon wyrobnik 1828, APŁ z. 169; Maryaszka, córka Joska Mendlowicza Klona 1828, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od klon ‘gatunek drzewa’ (za: SEM cz. 1, s.109).

KLONOWSKI: Ksawery Klonowski wyrobnik 1875, KASŁ 12; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Klonowiec, dziś Klonówiec, leszcz. gm. Lipno; Klonów, kal. gm. Międzybórz; sier., gm. Goszczanów, gm.Warta; Klony, Kluny, dziś Klony, pozn., gm. Kostrzyn; Młp. Klonów, dziś Kłonów, dar., gm. Gózd (za: SEM cz. 3., s. 76) formantem -ski.

KLOSTER: Luiza Kloster z Ansberku 1819, KAŚŁ 3; nazwisko utworzone od niem. n. os. Kloster, ta od śrwniem. kloster ‘klasztor’ (za: NP1, s. 411).

(KŁAKOWSKI) Forma żeńska: Anna Kłakowska 1634, LBŁ 1012; nazwisko utworzone od ap. kłak, kłaki ‘pakuły, sierść, nieuczesane włosy’ (za: NP1, s. 412) formantem -owski.

(KŁOCKI) Forma żeńska: Anna Kłoczka 1652, LBŁ 2755; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Kłodzin, bydg., gm. Łabiszyn (za: SEM cz. 3., s. 77).

KŁOS: Franciszek Kłos 1867, KAZŁ 192; Józef Kłos 1869, KAZŁ 185; Andrzej Kłos 1876, WPRŁ 209; nazwisko utworzone od ap. kłos ‘kwiatostan zbóż’ (za: SEM cz. 1., s. 111).

KŁOSI(E)ŃSKI: Kazimierz i Mateusz Kłosińscy 1743, LMŁ 1032; Kazimierz Kłosiński 1758, LMŁ 2216; Maciej Kłosiński 1811, KAZŁ 25; może nazwisko utworzone od por. Kłos formantem -(eń)ski. Nazwa niejasna.

Forma żeńska: Anastazja Kłosińska 1743, LMŁ 1024; Marianna Kłosińska 1744, LMŁ 1125; Katarzyna Kłosieńska 1761, KAUŁ 310; Scholastyka Kłosińska 1767, KAUŁ 777; Agata Kłosińska 1769, KAUŁ 943; Agnieszka Kłoszyńska 1768, KAUŁ 882.

KŁYKTA: Jadwiga Kłykta 1738, LBŁ 181; Walentemu Kłykcie krawcowi dziecię 1738, LMŁ 807; Walentego Kłykty żona Maryanna 1739, LMŁ 824; może nazwisko utworzone od ap. kłyk, kłych ‘staw u palca, pień bez gałęzi; słaby człowiek’ (por. NP1, s. 414) formantem -ta.

KŁYS: Albertus Klys de Lomza 1555, RTA s. 64; Albertus Klis de Lomza 1556, RTA s. 109; Josephus Klys de Lomza 1556, RTA s. 102; Agnieszka Kłys 1808, KAŚŁc 20; Marianna Kłys 1820, KAZŁc 54; Katarzyna Kłys 1830, KAUŁc 189; Franciszka Kłys 1833, KAUŁ 85; Julian Kłys 1875, KAŚŁ 76; może nazwisko utworzone od n. os. Kłysz od kłych, kłys ‘pogardliwa n. wołu i szkapy’, w znaczeniu przenośnym ‘człowiek popędliwy’, kłys ‘drzewo z nadłamanym czubkiem, także ‘kłos’; kłyś ‘koń pospolity i wychudzony; chłystek’ (za: NMK s. 189).

Forma żeńska: Rozalia Kłysowa 1873, KAŚŁc 71.

KNAFT: Marcin Knaft 1616, LBŁ 580; Mateusz Knaft 1617, LBŁ 766; Jadwiga Knaft 1621, LBŁ 1527; może nazwisko utworzone od niem. n. os. Knaff, ta od śrniem. knave ‘chłopiec, młodzieniec’ (por. NP1, s. 415).

KNIZOWICZ: Jadwiga Knizowic 1619, LBŁ 1153; może nazwisko utworzone od kniaź dawniej ‘sołtys wsi na prawie włoskim; przełożony’ (por. NP1, s. 415) formantem -owicz.

KOBIECKI: Aleksander Kobiecki 1887, KOPŁ 85; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Cobyecz (za: SEM cz. 3., s. 77), też n. m. Kobiec Kresy Wsch.

KOBIELSKI: Felix Kobielski 1809, KAUŁ 271; Józef Kobielski mayster kunsztu mularskiego 1809, KAUŁ 271; Jozef Kobielski, mularz… w Łomży zamieszkały 1830, KAUŁ 63; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Kobiele Małe i Wielkie, Maz. piotr., gm. Kobiele Wielkie; Młp. Kobiela, kiel., gm. Opatowiec (za: SEM cz. 3., s. 77) formantem -ski.

Forma żeńska: Petronela Kobielska 1810, KAZŁ 422; Józefa Konstancya Kobielska 1830, KAUŁ 63.

KOBRYS: Józefa Kobrys 1887, KOPŁ 184; nazwisko utworzone od kobra ‘wąż jadowity, okularnik’ formantem -ys.

KOBRZYŃSKI: Herszk Fyszkowicz Kobrzyński krawiec 1836, APŁ z. 169; Antoni Kobrzyński Trakternik[14] 1841, KUŁ 61; Piotr Kobrzyński 1876, WPRŁ 31; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Kobryniec, Kobrzyniec, dziś Stary Kobrzyniec. włoc., gm. Rogowo (za: SEM cz. 3., s. 78) formantem -ski.

KOBYLANEK: Tomasz Kobylanek 1610, MBŁ 646; nazwisko utworzone od por. Kobyleński.

KOBYLEŃSKI: Kobyleński 1704, LMŁc 156; Kobyleński młody 1704, LMŁc 159; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Kobylino, dziś Kobylin, leszcz., miasto; Młp. Kobylany, krośn., gm. Chorówka; krak., gm. Zabierzów; tarnob., gm. Opatów; Kobylnik, dzis Kobylniki, kiel., gm. Wiślica; Maz. Kobylino, dziś Kobylin, łomż., gm. Piątnica (za: SEM cz. 3., s. 78) formantem -ski.

KOBYLEWSKI: Albert Kobylewski 1689, LBŁ 1078; nazwisko utworzone od n. m. Kobielice włoc. gm. Dobre (za: NP1, s. 419).

Forma żeńska: Marianna Kobylewska 1687, LBŁc 961; Barbara Kobylewska 1726, LBŁc 473.

KOBYLIŃSKI: Kazimierz Kobyliński 1871, KAŚŁ 10; Ludwik Kobyliński 1887, KOPŁ 42; nazwisko utworzone od por. Kobyleński formantem -ski.

KOBYŁKA: Zofia Kobyłka 1612, MBŁ 964; Mateusz Kobyłka 1613, MBŁ 1279; nazwisko utworzone od ap. kobyła ‘samica konia’ (za: SEM cz. 1., s. 112) formantem -ka.

KOC: Teresa Marianna Koc 1791, KACŁ 1158; Jakub Koc 1793, KACŁ 1464; Andrzej Koc 1796, KACŁ 1859; Józef Koc 1809, KAUŁ 193; Tomasz Koc 1809, KAUŁ 193; Felix Koc 1810, KAZŁ 256; Felixa Koc 1832, KAUŁ 40; Józefa Koc 1833, KAUŁ 147; Józef Koc piekarz 1834, KUŁ 171; Teodor Koc 1865, KAZŁ 146; nazwisko utworzone od ap. koc ‘skórka zwierzęcia, stanowiąca grzywnę dla sędziego za zaskarżenie wyroku’, ‘gruba tkanina używana jako przykrycie’ (za: SEM cz. 1., s. 113).

KOCHANOWSKI: Adam Kochanowski 1868, KAZŁc 127; nazwisko utworzone od n. m. Młp. Kochanow, dziś Kochanów Wieniawski, rad., gm. Wieniawa (za: SEM cz. 3., s. 78) formantem -ski.

Forma żeńska: Salomea Kochanowska 1867, KAZŁc 213; Konstancja Kochanowska 1869, KAZŁc 178.

KOCHOWICZ: Zdzisław Kochowicz 1868, KAZŁ 148; nazwisko utworzone od niem. n. os. Koch, ta od śrwniem. koch ‘kucharz’ (za: NP1, s. 420) formantem -owicz.

KOCHOWSKI: Stanisław Kochowski wyrobnik 1874, KAŚŁ 70; Karol Kochowski 1878, KOPŁ 27; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Kochowo, koniń., gm. Słupca; Młp. Kochów, tarnob., gm. Opatów (za: SEM cz. 3., s. 78) formantem -ski.

KOCIK: Albert Kocik 1608, MBŁ 26; nazwisko utworzone od ap. kot (za: SEM cz. 1., s. 123) formantem -ik.

KOĆMIEROWSKI: Adolf Koćmierowski 1869, KAZŁ 85; nazwisko compositio utworzone od psł. xoteti ‘chcieć’ + mir, mier ‘pokój, bezpieczeństwo, przyjaźń’ (za: SEM cz. 1., s. 31, 167), też od n. m. Koćmiery biał., gm. Wyszki (za: NP1, s. 423) formantem -owski.

KODA: Zofia Koda 1613, MBŁ 1199; Anastazja Koda 1636, LBŁ 1310; nazwisko utworzone od ap. kod ‘naczynie wydłubane z pnia’, koda ‘gatunek ptaka’ (za: NP1, s. 423).

KODUSZEK: Małgorzata Koduszek 1613, MBŁ 1263; nazwisko utworzone od por. Koda formantem -(usz)ek.

KOENIG: Aleksander Koenig 1814, KAZŁ 53; Karol Koenig 1814, KAZŁ 54; Wilhelm König Rymarz Ewangelik 1835, KUŁ 10; Piotr König Rymarz 1838, KUŁ 198; nazwisko utworzone od por. Kienik.

KOGUS: Jakub Kogus 1820, KAZL 18; nazwisko utworzone prawdopodobnie od ap. koga ‘okręt’, ‘prymitywne łóżko przeważnie umieszczane w stajni’ ze śrniem. kogge ‘rodzaj okrętu’ (za: SEM cz. 1., s. 114) formantem -us.

KOKOSZKA: Katarzyna Kokoszka 1782, KACŁ 143; Anna Kokoszka 1786, KACŁ 585; Jakub Ignacy Kokoszka 1789, KACŁ 946; Józefa Kokoszka 1789, KACŁ 903;Katarzyna Kokoszka 1796, KACŁ 1747; Mateusz Kokoszka piekarz 1809, KAUŁ 193; Woyciech Kokoszka 1809, KAUŁ 238; Jakub Kokoszka gospodarz 1810, Jan Kokoszka 1811, KAUŁ 51; Katarzyna Kokoszka 1821, KAZŁ 73; Boruch Jakubowicz Kokoszka furman 1827, APŁ z. 169; Herszk, syn Jankiela Jakubowicza Kokoszki APŁ z. 169; Hynda Raszka, córka Borucha Jakubowicza Kokoszki 1827, APŁ z. 169; Iser Izrael, syn Szlomy Jakubowicza Kokoszki 1827, APŁ z. 169; Jakub Boruchowicz Kokoszka wyrobnik 1827, APŁ z. 169; Jakub Herszkowicz Kokoszka 1827, APŁ z. 169; Jankiel, syn Jakuba Boruchowicza Kokoszki 1827, APŁ z. 169; Jankiel Jakubowicz Kokoszka gospodarz 1827, APŁ z. 169; Szloma Jakubowicz Kokoszka piekarz 1827, APŁ z. 169; Jankiel Jakubowicz Kokoszka dzierżawca austeryi 1828, APŁ z. 169; Jakub Kokoszka 1830, KAUŁ 135; Marcella Antonina Kokoszka 1830, KAUŁ 109; Jozef Kokoszka, obywatel w Łomzy zamieszkały 1830, KAUŁ 84; Maryanna Kokoszka 1831, KAUŁ 150; Konstanty Jan Kokoszka1833, KAUŁ 49; Franciszek Kokoszka Stolarz 1843, KUŁc 116; Julian Kokoszka 1865, KAZŁc 104; Dionizy Kokoszka gospodarz 1868, KAZŁ 125; Teofil Kokoszka wyrobnik 1868, KAZŁc 110; Ksawery Kokoszka 1869, KAZŁ 135; Anna Kokoszka 1870, KAŚŁ 5; Wiktoria Kokoszka 1871, KAŚŁc 51; Andrzej Kokoszka służący 1873, KAŚŁ 13; Antoni Kokoszka wyrobnik 1875, KAŚŁc 73; Józefa Kokoszka 1875, KAŚŁ 84; Konstancja Kokoszka 1875, KAŚŁ 37; Franciszek Kokoszka 1887, KOPŁc 248; Hipolit Kokoszka 1887, KOPŁ 226; Kokoszka 1896, KS 365; nazwisko utworzone od ap. kokosz, kokoszka ‘młoda kura’ (za: SEM cz. 1., s. 114) formantem -ka.

Forma żeńska: Marianna Kokoszczanka 1754, LMŁc 1830; Łucja z Dziekońskich Kokoszczyna baba szpitalna 1809, KAZŁ 252; Józefa Kokoszczyna obywatelka 1841, KUŁ 222; Konstancja Kokoszczyna 1865, KAZŁ 5.

KOKO(W)SKI: Jakub Kokowski 1810, KAŚŁ 67; Józef Kokoski gospodarz 1810, KAUŁ 327; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Kukowo, włoc., gm. Skępe (za: SEM cz. 3., s. 79) formantem -ski.

Forma żeńska: Katarzyna Kokoska 1790, KACŁ 1123; Ewa Wiktoria Kokoska 1793, KACŁ 1517; Agata Kokoska 1810, KAUŁ 327; Anna Katarzyna Kokowska 1820, KAZŁ 124; Maryanna Kokosianka 1810, KAZŁ 284.

KOLATORSKI: Franciszek Kolatorski szynkarz 1863, KAZŁ 58; nazwisko utworzone od kolator ‘fundator kościoła’ (za: NP1, s. 426) formantem -ski.

KOLEC: Elena Kolec 1896, KS 380; nazwisko utworzone od ap. kolec ‘to lub ten, co kłuje, np. rycerz walczący na ostre’; też od formy im. Mikołaj (Kol-ec) (za: SEM cz. 1., s. 115; SEM cz. 2, s. 92-94).

KOLENSKI: Beyla, córka Moyzesza Arona Kolenskiego 1827, APŁ z. 169; Moyzesz Aron Kolenski kupiec towarow noremberskich 1827, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Kolno, gorz., gm. Międzychód; Maz. Kolno, łomż., miasto (za: SEM cz. 3., s. 79) formantem -ski.

KOLICH: Łukasz Kolich 1681, LBŁc 540; Adam Kolich 1691, LBŁc 1201; nazwisko utworzone od im. Nicolaus, niem. n. os. Kohl, też od gw. ap. koleśnik ‘wóz, fura’ (za: NP1, s. 424-425) formantem -ich.

KOLINSKI: Dawid Aronowicz Kolinski kupiec 1832, APŁ z. 169; Dawid Osonowicz Koliński kramarz 1830, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od por. Kolenski.

KOLNIAK: Rafał Moszkowicz Kolniak 1827, APŁ z. 169; Moyzesz Aron Kolniak kupiec hortowy towarow 1828, APŁ z. 169; por. Kolenski formantem -ak.

KOLOŃSKI: Michał Paweł Koloński 1831, KAUŁ 121; nazwisko utworzone od częstej n. m. Kolonia (za: NP1, s. 427) formantem -ski.

KOŁACZEK: Benon Kołaczek 1789, KACŁ 933; Bejla Kołaczek 1896, KS; nazwisko utworzone od ap. kołacz ‘okrągły placek’, też od formy im. Mikołaj (Koł+ cz+ek) (za: SEM cz. 1, s. 115; SEM cz. 2., s. 94) formantem -ek.

Forma żeńska: Rozalia Kołaczkówna 1786, KACŁ 596.

KOŁACZKOWSKI: Heliodor Kołaczkowski 1876, WPRŁc 40; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Kołaczkowo, Kołaczkowice, dziś Kołaczkowice, leszcz., gm. Miejska Górka; Kołaczkowo, pozn., gm. Kołaczkowo; Młp. Kołaczkowice, kiel., gm. Busko-Zdrój; Krpłd. Kołaczkowce (za: SEM cz. 3., s. 79) formantem -ski.

KOŁAKI: Barthossium de Kołaki judice Łomzensis 1471, 1472, HKap. poz. 143, 188; nazwisko utworzone od n. m. Kołaki; por. Kołakowski.

KOŁAKOWSKI: Martins Marci Kołakowsky 1613/1614, ASAZ s. 86; Konstanty Kołakowski 1618, LBŁ 906; Albert Kołakowski 1619, LBŁ 1067; Stanisław Kołakowski 1641, LBŁ 1825; Ryszard Kołakowski 1867, KAZŁ 76; Kazimierz Kołakowski 1887, KOPŁ 96; Michał Kołakowski 1879, KOPŁ 190; Onufry Kołakowski 1879, KOPŁ 40; Franc Kołakowski 1896, KS 373; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Kołaki Stare, dziś Kołaki Kościelne, łomż., gm. Kołaki Kościelne (za: SEM cz. 3., s. 79) formantem -owski.

Forma żeńska: Magdalena Kolakowska 1685, LBŁ 894; Katarzyna Kołakowska 1887, KOPŁ 117.

KOŁDROWIC(Z): Mateusz Kołdrowic 1641, LBŁ 1820; nazwisko utworzone prawdopodobnie od n. os. Kołdra lub Kołda ‘żebrak, złodziej’ (za: NMK s. 192) formantem -owic(z).

KOŁODZIEJ: Frącz (Francisci) Chrzessiński Kołodziey bednarz 1593, APŁ zbiór Kapicjana; Katarzyna Kołodziej 1597, LBŁ 73; Zofia Kołodziej 1610, MBŁ 509; Adalbert Kołodziey 1620, LBŁ 1269; Anna Kołodziej 1632, LBŁ 911; Zofia Kołodziej 1634, LBŁ 988; nazwisko utworzone od ap. kołodziej ‘rzemieśnik wyrabiający koła’ (za: SEM cz. 1., s. 116).

KOŁODZIEJCZYK; Anna Kolodzieiczyk 1620, LBŁ 1253; nazwisko utworzone od por. Kołodziej formantem -(cz)yk.

(KOŁOMYJSKI) Forma żeńska: Magdalena Kołomijska 1868, KAZŁc 38; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Kołomyja, łomż., gm. Rutki; Krpłd. Kołomyja (za: SEM cz. 3., s. 80) formantem -ski.

KOMAN: Aleksander Koman 1879, KOPŁ 120; nazwisko utworzone od n. etn. Kumani, czyli Połowcy (za: SEM cz. 7, s. 316).

KOMINEK: Łucja Kominek 1618, LBŁ 979; Adalbert Kominek 1621, LBŁ 1465; nazwisko utworzone od ap. komin ‘palenisko, kominek, piec’; stara pożyczka z łac. caminus ‘piec, kominek’ (za: SEM cz. 1., s. 116) formantem -ek.

KOMORACKI: Antoni Komoracki felczer 1875, KAŚŁ 63; Władysław Komoracki 1867, KAZŁ 215; może nazwisko utworzone od n. m. Komerady (por. NP1, s. 430) formantem -cki.

KOMORNIK: Regina Komornik 1620, LBŁc 1334; nazwisko utworzone od ap. komora ‘izba wiejska, pokój’; z łac. camara, camera ‘sklepienie, powała’ (za: SEM cz. 1., s. 117) formantem -nik.

KOMOROWSKI: Jan Komorowski 1702, KAŚŁc 246; Stanisław Komorowski 1712, LBŁc 1387; Roch Komorowski 1725, LBŁ 420; Kazimierz Komorowski 1728, LBŁ 587; Bartłomiej Komorowski 1730, LBŁ 115; Roch Komorowski 1751, LMŁ 1630; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Komorowo, włoc., gm. Izbica Kujawska; koniń., gm. Kazimierz Biskupi; pozn., gm. Kłecko; ziel., gm. Wolsztyn; Młp. Komorów, rad., gm. Wieniawa; kiel., gm. Pacanów; Maz. Komorowo, ostroł., gm. Rząśnik; Komorów, warsz., gm. Kampinos (za: SEM cz. 3., s. 80) formantem -ski.

Forma żeńska: Marianna Komorowska 1703, LBŁ 659; Katarzyna Komorowska 1721, LBŁ 196; Agnieszka Komorowska 1768, KAUŁ 882.

KONARCZYK: Dorota Konarczyk 1657, LBŁ 3139; nazwisko utworzone od n. os. Konar lub stp. ap. konarz ‘człowiek zajmujący się hodowlą koni’ (za: NP1, s. 431) formantem -czyk.

KONARZEWSKI: Jakub/Jakob Konarzewski szlachcic… w Łomży zamieszkały 1829, KAUŁ 160; Wincenty Konarzewski 1833, KAUŁ 119; Adam Konarzewski żołnierz 1864, KAZŁ 80; Jakub Konarzewski 1808, KAŚŁ 9; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Konarzewo, pozn., gm. Dopiewo; leszcz. gm. Rawicz; Maz. Konarzew, płoc., gm. Piątek (za: SEM cz. 3., s. 81) formantem -ski.

Forma żeńska: Ludwika Konarzewska 1811, KAUŁ 9.

KONATOWSKI: Wawrzeńca Konatowskiego syn i żona 1735, LMŁ 607, 608; nazwisko utworzone od por. Konc formantem -owski.

KONC: Gotlib Konc 1809, KAZŁ 22; nazwisko utworzone od im. Konrad pochodz. germ. od kuoni- ‘śmiały’ + rat ‘rada’ (za: NP1, s. 434).

KONDRACKI: Jan Kondracki 1887, KOPŁ 270; nazwisko utworzone od n. m. Kondradziec później Konrajec Maz. ciech. (za: NP1, s. 432) formantem -cki.

KONIECKI: Johannes Konieczki f. d. Hieronimi Moglisowski capitanei Kolnensis et Lomzensis 1555, RTA s. 40; Stanislaus Konieczki f. d. Hieronimi Moglisowski 1555, RTA s. 62; nazwisko utworzone od n. m. Młp. Kończyce, krak., gm. Michałowice; Maz. Konieczki, dziś Koniecki Małe i Koniecki Rostroszewo, łomż., gm. Szczuczyn; Koniecki, łomż., gm. Jedwabne (za: SEM cz. 3., s. 81) formantem -cki.

KONOPKA, KONOPKO: Hieronimus Konopka de Lomza 1556, TRA s. 397; Adam Konopka 1627, LBŁ 268; Jan Konopka 1726, LBŁ 516; Adalbert Konopka 1733, LBŁ 352; Woyciechowi Konopce troie bliźniąt 1740, LMŁ 866; Adalbert Konopka 1743, LBL 131; Albert Konopka ex Lutheranismo convertus 1743, LMŁ 1076; Jan Konopka 1745, LBŁ 331; Jan Konopka 1749, LMŁ 1443; Marianna Konopka 1749, LBŁc 581; Marianna Konopko 1750, LBŁ 667; Antoni Konopka 1772, KAUŁ 1124; Ignacy Konopka 1774, KAUŁ 1293; Antoni Konopka 1810, KAUŁ 359; Marcyanna Konopka 1810, KAUŁ 316; Wincenty Konopka 1810, KAUŁ 316; Wincenty Konopka służący 1810, KAŚŁ 72; Antoni Konopka gospodarz 1811, KAZŁ 465; Franciszek Konopka gospodarz 1868, KAZŁ 187; Teodor Konopka asesor przy sądzie wykonawczym 1873, KAŚŁ 1; Antonina Konopka 1879, KOPŁ 209; Konopka 1896, KS; nazwisko utworzone od ap. konopie ‘gatunek rośliny’ (od SEM cz. 1., s. 117-118); też ap. konopka ‘makolągwa’ (za: NMK s. 194); od n. m. Konopki np. Maz. mław., gm. Stupsk; gm. Grajewo; formantem –a /-o.

Forma żeńska: Rozalia Konopczyna 1749, LMŁ 1483; Zofia Konopczyna p.v. Bzulina, 1820, KAZŁ 57.

KONSTANCIK: Małgorzata Constancik 1616, LBŁ 520; nazwisko utworzone prawdopodobnie od im. Konstanty, utworzonego od łac. Constantinus, ta od constans ‘silnie stojący; trwały’ (za: SEM cz. 2., s. 73).

KONWERSKI: Paweł Mateusz Konwerski przechrzta 1770, KAUŁ 1031; prawdopodobnie nazwisko utworzone od łac. conversus ‘nawrócony’; conversio ‘zmiana wyznania w obrębie wyznań chrześcijańskich, zwłaszcza przejście na katolicyzm’ (za: SW I, s. 389) formantem -ski.

KONWISAR: Marcin Konwisar 1611, MBŁ 870; nazwisko utworzone od konwisarz ‘rzemieślnik, odlewacz’ (za: SEM cz. 1., s. 118).

KOPACZ: Petronela Kopac 1635, LBŁ 1135; nazwisko utworzone od kopać (za: SEM cz. 1., s. 118) formantem -acz; też: 1. od n. os. pochodzenia odmiejscowego lub 2. bezpośrednio od n. m. Kopacz, pow. złotogórsko-hajnowski, gm. Złotoryja (za: SEM cz. 6., s. 23).

KOPACZYK: Anna Kopaczyk 1627, LBŁc 326; nazwisko utworzone od por. Kopacz formantem -yk.

KOPANKA: Agnieszka Kopanka 1617, LBŁ 800; nazwisko utworzone od ap. kopanka ‘niecka’ (za: SEM cz. 1., s. 118).

KOPAS: Paweł Kopas 1636, LBŁ 1261; może nazwisko utworzone od por. Kopacz.

KOPCZYŃSKI: Izydor Zachariasz Melchior Julian Kopczyński 1830, KAUŁ 206; Jan Chryzostom Paweł Kopczyński 1833, KAUŁ 151; Julian Józef Antoni Kopczyński 1833, KAUŁ 151; nazwisko utworzone od n. m. Kopczyn bydg., gm. Mogilno (za: NP1, s. 436) formantem -ski.

Forma żeńska: Emilia Kopczyńska 1876, WPRŁ 134.

KOPEĆ: Marianna Kopeć 1738, LBŁ 194; Marianna Kopeć 1744, LBŁ 205; Andrzej Kopeć 1759, LMŁ 2271; nazwisko utworzone od ap. kopeć ‘osad z dymu’ (za: SEM cz. 1., s. 118).

KOPETEK: Marianna Kopetek 1736, LBŁ 75; nazwisko utworzone prawdopodobnie od por. Kopeć formantem -ek.

KOPIK: Franciszek Kopik 1621, LBŁ 1556; nazwisko utworzone od ap. kopa ‘sterta siana, słomy’ (za: SEM cz. 1., s. 118) formantem -ik.

KOPOT: Mateusz Kopot 1631, LBŁc 728, nazwisko utworzone od kopeć ‘sadza’ (za: SHNO t. 1., s. 167).

KORCZAK: Anna Korczak 1616, LBŁ 591; Jadwiga Korczak 1635, LBŁ 1164; nazwisko utworzone od stp. ap. korczak, korczag ‘kubek, kielich, czara’ (za: SEM cz. 1., s. 119); też od n. os. Korc(z)bok lub od n. m. niedającej się dziś zlokalizować, poświadczonej w średniow. źródłach śl. (za: SEM cz. 6., s. 24).

KORDAS, CORDAS, KORDASZ, KORDAŚ: Jakub Kordas 1611, MBŁ 830; Andrzej Kordas 1613, LBŁ 20; Albert Kordasz 1618, LBŁ 847; Zofia Kordas 1620, LBŁ 1258; Michał Kordasz 1621, LBŁ 1534; Paweł Cordas 1627, LBŁ 188; Janina Kordas 1628, LBŁ 427; Zofia Cordas 1632, LBŁ 787; Agnieszka Józefa Kordasz 1788, KACŁ 757; August Kordaś 1791, KACŁ 1215; Katarzyna Kordas 1795, KACŁ 1719; nazwisko utworzone od ap. kord ‘miecz’ (za: SEM cz. 1, s. 119-120) lub stp. ap. korda ‘sznur, którym przepasywali się zakonnicy’ (za: NP1, s. 439) formantem -as(z) / -aś; por. też Kerdas.

Forma żeńska: Luwyza Kordasiowa 1809, KAŚŁ 33.

KORDEK: Jan Kordek mayster kunsztu rymarskiego 1819, KAŚŁ 15; nazwisko utworzone od por. Kordas (za: SEM cz. 1., s. 120) formantem -ek.

KORKOWICZ: Jan Korkowicz 1640, LBŁ 1680; nazwisko utworzone od ap. korek (za: NP1, s. 440) formantem -owicz.

KORKOWSKI: Michał Korkowski 1619, LBŁ 1166; nazwisko utworzone od por. Korkowicz formantem -(ow)ski.

KORMAŃSKI: Jacobus Kormanyski de Lomza 1544, RTA 382; nazwisko utworzone od n. m. Krpłd. Kormanice, przem., gm. Fredropol (za: SEM cz. 3., s. 82).

(KORNACKI) Forma żeńska: Marianna Kornacka wyrobnica 1868, KAZŁ 221; nazwisko utworzone prawdopodobnie od korny ‘pokorny’, kornacz ‘nóż z krótkim ostrzem’ (za: SHNO t. 1., s. 169) formantem -cki lub od n. m. Kornaty koniń., gm. Strzałkowo (za: NP1, s. 441).

KORNACZEWSKI: Ignacy Kornaczewski żołnierz urlopowany 1869, KAZŁ 201; Teodor Kornaczewski 1869, KAZŁ 167; nazwisko utworzone od por. Kornacki (za: SHNO t. 1., s. 169) formantem -ewski.

KORNEK: Małka, córka Naftana Herszka Gerszonowicza Kornek 1827, APŁ z. 169; Naftan Herszk Gerszonowicz Kornek blacharz 1827, APŁ z. 169; może nazwisko utworzone od korny ‘pokorny’, kornacz ‘nóż z krótkim ostrzem’ (za: SHNO t. 1., s. 169) formantem -ek lub od niem. n. os. Korn, ta od ap. korn ‘zboże, ziarno’ (por. NMP1, s. 374). Nazwa niejasna.

KORNIŁOWICZ: Katarzyna Korniłowicz 1868, KAZŁ 165; nazwisko utworzone od wsł. im. Korniło (cerk. Kornilij) (za: SHNO t. 1., s. 169) formantem -owicz.

KOROLEC: Aniela Korolec1887, KOPŁ 86; nazwisko utworzone od im. Karol pochodz. germ. od karl ‘mąż, małżonek’ (za: NP1, s. 441) formantem -ec.

KORPACZEWSKI: Michał Korpaczewski, Kancellista 1829, KAUŁ 221; Maryanna z Podkaiow, żona Michała Korpaczewskiego 1829, KAUŁ 221Alexander Józef Korpaczewski 1831, KAUŁ 12; Ignacy Adam Korpaczewski 1832, KAUŁ 108; Wielmożny Michał Korpaczewski sekretarz tłomacz przy Komissyi obwodu Łomżyńskiego szlachcic // tłomacz z języka Rossyjskiego w Biurze Obwodowym 1834, KUŁ 147; 1841, KUŁ 201, 202; 1842, KUŁ 184, 185; nazwisko utworzone prawdopodobnie od ap. korpacz ‘rzemień do bicza’ (za: SHNO t. 1., s. 170) formantem -ewski.

Forma żeńska: Florentyna Korpaczewska 1829, KAUŁ 221.

(KORYCIAK) Forma żeńska: Jakub, syn Ewy Korycianki 1652, LBŁ 2797; nazwisko utworzone prawdopodobnie od n. m. Korycin, Koryciny (za: SHNO t. 1., s. 170).

KORYTKO: Mikołaj Korytko 1470, ŁT III 79; Marianna Korytko 1879, KOPŁ 13; nazwisko utworzone od ap. koryto ‘podłużne naczynie np. do pojenia bydła’ (za: SEM cz. 1., s. 120) formantem -ko.

KORYTKOWSKI: Jan Korytkowski były żołnierz 1871, KAŚŁ 52; 114; Jan Korytkowski 1876, WPRŁ nazwisko utworzone od n. m. Maz. Korytki, łomż., gm. Miastkowo (za: SEM cz. 3., s. 82) formantem -owski.

Forma żeńska: Małgorzata Korytkowska służąca 1838, KUŁ 17; Agata Korytkowska 1876, KAŚŁ 44.

KORZENIECKI: Piotr Korzeniecki 1754, LBŁc 1038; Adalbert Korzeniecki 1757, LBŁc 1295; Krzysztof Korzeniecki 1760, KAUŁc 195; Jan Korzeniecki 1762, KAUŁc 363; Łukasz Korzeniecki 1771, KAUŁ 1065; Stanisław Kostka Korzeniecki 1774, KAUŁc 1341; Wawrzyniec Korzeniecki 1784, KACŁ 365; Tomasz Korzeniecki 1792, KACŁc 1401; Mikołaj Korzeniecki 1794, KACŁc 1649; Piotr Korzeniecki włościanin 1809, KAUŁc 212; Stanisław Korzeniecki gospodarz 1810, KAUŁc 332; Walenty Maciey Korzeniecki 1810, KAUŁc 332; Stanisław Korzeniecki 1811, KAUŁ 46; Jan Korzeniecki 1819, KAZŁc 72; Dominik Korzeniecki 1820, KAZŁc 112; nazwisko utworzone prawdopodobnie od n. m. Korzenica w pow. kal. (za: NMK s. 197) formantem -cki.

Forma żeńska: Marianna Korzeniecka 1766, KAUŁc 716; Agnieszka Korzeniecka 1782, KACŁc 122; Petronela Korzeniecka 1796, KACŁc 1785; Angela Korzeniecka 1815, KAZŁc 125; Agnieszka Korzeniecka 1820, KAZŁc 49; Anna Korzeniecka 1820, KAZŁ 19; Franciszka Korzeniecka akuszerka 1837, KUŁ 192; 1839, KUŁc 146; Franciszka Korzeniecka wyrobnica 1862, KAZŁc 226.

KORZENIEWSKI: Nikodym Korzeniewski 1830, KAUŁ 155; nazwisko utworzone od n. m. Młp. Korzeniewo, dziś Korzenno, kiel., gm. Raków (za: SEM cz. 3., s. 83) formantem -ski.

KORZENIOWSKI: Józef Korzeniowski 1832, KAUŁ 37; nazwisko utworzone od por. Korzeniewski (za: SEM cz. 3., s. 83) formantem -ski.

Forma żeńska: Walerya Korzeniowska 1830, KAUŁ 214; Anna Pelagia Korzeniowska 1833, KAUŁ 184.

KORZEŃ: Stanisław Korzeń 1869, KAZŁ 203; nazwisko utworzone od ap. korzeń (za: SEM cz. 1., s. 121).

KOSARZEWSKI: Kacper Melchior Baltazar Kosarzewski 1790, KACŁ 1132; nazwisko utworzone od n. m. Kozarzew koniń., gm. Kazimierz Biskupi (za: NP1, s. 454) formantem -ski.

KOSIECKI: Grzegorz Kosiecki 1736, LBŁ 26; nazwisko utworzone od n. m. Śl.: Kosice, opol., gm. Zębowice (za: SEM cz. 3., s. 83) formantem -ski.

(KOSICKI) Forma żeńska: Teresa Kosicka 1841, RRŁ 66; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Kosiczyn, dziś Kosieczyn, ziel., gm. Zbąszynek (za: SEM cz. 3., s. 83).

KOSI(E)ŃSKI: Adalbert Kosinski 1689, LBŁ 1073; Piotr Kosiński włościanin 1808, KAŚS 18; Kasper Kosiński 1809, KAŚŁ 41; Andrzej Kosiński sędzia Trybunału Cywilnego 1820, KAZŁ 125; Michał Kosiński 1829, KAUŁ 174; Szczepan Kosiński 1831, KAUŁ 145; Andrzej Kosinski // Andrzey Kosiński mieszczanin gospodarz // gospodarz włościanin 1838, KUŁ 140; 1841, KUŁ 146; Jan Kosiński żołnierz rezerwy 1868, KAZŁ 203; Walenty Kosiński garncarz 1876, KAŚŁ 27; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Kosnino, Kosino, dziś Kosino, płoc., gm. Radzanowo (za: SEM cz. 3., s. 85) formantem -ski.

Forma żeńska: Katarzyna Kosinska 1680, LBŁ 735; Katarzyna Kosieńska 1797, KACS 1953; Teodora Kosińska 1820, KAZŁ 127; Barbara Kosińska 1829, KAUŁc 217; Zofia Kosińska 1833, KAUŁ 89.

KOSIK: Adam Kosyk 1600, LBŁ 242; Anna Kosik 1609, MBŁ 331; Karolina Kosik 1878, KOPŁ 107; nazwisko utworzone od ap. koza (za: SEM cz. 1, s. 125) formantem -ik.

KOSIOREK: Fryderyk Kosiorek (Koszorek) stelarz 1835, KUŁ 87; 1837, KUŁ 148; Marianna Kosiorek 1869, KAŚŁ 21; nazwisko utworzone od ap. kosior ‘pogrzebacz’ (za: SEM cz. 1., s. 121) formantem -ek.

Forma żeńska: Wilhelmina Kosiorkowa stolarka 1841, KUŁ 59.

KOSK: Kosk mieszczanin 1713, LMŁ 342; nazwisko utworzone od kosy ‘krzywy’, psł. *kosь ‘ukośny, krzywy’ (za: SEM cz. 1., s. 121).

KOSKA: Agnieszka Koska 1694, LBŁ 1365; nazwisko utworzone od ap. kosa (za: SEM cz. 1., s. 121) formantem -ka.

KOSOWSKI: Marcin Kosowski 1702, KAŚS 250; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Kosów, piotr., gm. Moszczenica; Młp. Kosów, rad., gm. Kowala; Maz. Kosowo, dziś Kosów Lacki, siedl., gm. Kosów Lacki (za: SEM cz. 3., s. 83); też od n. m. Kosowo, Kosówka (za: SHNO t. 1., s. 173) formantem -ski.

Forma żeńska: Julianna Kosowska 1797, KACŁ 1928.

KOSSAK: Walenty Kossak 1697, LBŁ 181; nazwisko prawdopodobnie utworzone od ap. kosak ‘nóż do cięcia słomy; pogrzebacz’ (za: SHNO t. 1., s. 171).

KOS(S)AKOWSKI: Josephus Kossakowski f. d. Pauli Kakowski capitanei polthoviensis et notarii Lomzensis 1556, RTA s. 103; Franciszek Kosakowsky 1628, LBŁ 346; Albert Kosakowski 1691, KAŚŁ 85; Woyciech Kossakowski vulgo Święta Dusza 1734, LMŁ 588; nazwisko utworzone od n. m. Kosaki albo Kossaki w pow. łomż., (gniazdo rodziny Kossakowskich) lub Kosakowo w pow. mogilnic., wejher. (za: NMK s. 199) formantem -ski.

Forma żeńska: Agnieszka Kosakowska 1637, LBŁ 1413; Brigitta Kossakowska 1732, LBŁc 48; Agnieszka Koszakowska 1749, LMŁ 1473; Maryanna Kossakowska 1873, KAŚŁ 68; Marianna Kossakowska 1876, WPRŁ 36; Antonina Kosakowska 1878, KOPŁ 14.

KOSSOWICZ: Chaim Kossowicz 1896, KS 284; Moszk Kossowicz 1896, KS; Moszek Kossowicz 1896, KS; nazwisko utworzone prawdopodobnie od ap. kos ‘gatunek ptaka’ (za: SHNO t. 1., s. 175) formantem -owicz.

KOST: Katarzyna i Barbara Kost 1687, LBŁ 1023; nazwisko utworzone od por. Konstancik lub od ap. kość (za: NP1, s. 448-449).

KOSTECKI: Adalbert Kostaecki 1749, LBŁ 587; nazwisko utworzone od n. m. Kostki (za: SHNO t. 1., s. 173) lub n. os. Kostek, Kostko (za: NMK s. 199) formantem -cki.

Forma żeńska: Agnieszka Kostecka 1742, LBŁc 47; Maryanna Kostecka wyrobnica 1862, KAZŁ 257.

KOSTKA: Albert Kostka 1621, LBŁ 1451; Elżbieta Kostka 1642, LBŁ 1909; Magdalena Kostka 1681, LBŁc 587; Benedykt Kostka 1682, LBŁc 766; Marcin Kostka 1739, LBŁ 253; nazwisko utworzone od kostka, zdrobnienie od ap. kość (za: SEM cz. 1., s. 123) formantem -ka; też od formy zdrobniałej łac. im. Constantinus, to od constans ‘silnie stojący, stały’ (za: SEM cz. 2., s. 73).

(KOSTKOWSKI) Forma żeńska: Marianna Kostkowska 1808, KAŚŁ 3; nazwisko utworzone od n. m. Kostkowice biel., gm. Dębowiec (za: NP1, s. 448-449) formantem -ski.

KOSTRZEWSKI: Stanisława Kostrzewskiego syn 1752, LMŁ 1729; Grzegorz Kostrzewski 1753, LBŁ 939; Fabian Kostrzewski 1754, LMŁ 1882; Stanisław Kostrzewski 1754, LBŁ 1033; Jan Kostrzewski 1755, LMŁ 1952; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Kostrzewice, sier., gm. Błaszki (za: SEM cz. 3., s. 83) formantem -ski.

Forma żeńska: Krystyna i Zofia Kostrzewskie 1754, LBŁ 1032; Zofia Kostrzewska 1755, LMŁ 1948; Kunegunda Kostrzewska 1756, LBŁ 1215.

KOSZOREK: 1830, KAUŁ 167; Ludwik Koszorek (w podpisie Koschorek) 1832, KAUŁ 25; nazwisko utworzone od por. Kosiorek.

KOSZYK: Piotr Koszyk 1729, LBS 5; Jan Kosyk 1749, LMŁ 1483; nazwisko utworzone od ap. kosz (za: SEM cz. 1., s. 122) formantem -yk.

KOŚCIŃSKI: Władysław Kościński 1878, KOPŁc 249; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Kościan, leszcz., miasto (za: SEM cz. 3., s. 84) formantem -ski.

Forma żeńska: Anna Kościńska 1876, WPRŁc 138.

KOTAR: Marianna Kotar 1797, KACŁ 1981; nazwisko utworzone od ap. kotara ‘zasłona’, dawniej ‘rodzaj namiotu’ lub od niem. n. os. Kotter; też kotar ‘nieużytki’ (za: NP1, s. 451).

KOTEK: Zofia Kotek 1610, MBŁ 549; Jadwiga Kotek 1611, MBŁ 856; Łukasz Kotek 1612, MBŁ 1134; Agnieszka Kotek 1642, LBŁ 1936; Anna Kotek 1644, LBŁ 2068; Leonard Kotek 1646, LBŁ 2313; Anna Kotek 1651, LBŁ 2680; Dorota Kotek 1653, LBŁ 2830; Michał Kotek 1656, LBŁ 3110; Marianna Kotek 1665, LBŁ 3815; nazwisko utworzone od ap. kotek lub od kot (za: SEM cz. 1., s. 123) formantem -ek.

KOTEW: Anna Kotew 1615, LBŁ 336; może nazwisko utworzone od ap. kotew ‘1. okrętowy hak, służący do przymocowywania do ziemi statku za pomocą sznura; 2. koniec żelaznego naciągu strzępiasty lub innym sposobem tak urządzony, iżby z muru lub przez mur, w którym się osadza, przy użyciu wielkiej nawet siły, wydobyć się nie mógł; 3. haki, któremi się żelazo do ziemi przytwierdza, aby zwierz złowiony z temże nie uszedł’ (za: SW I, s. 536; por. też NP1, s. 451).

KOTKOWSKI: Jan Kotkowsky 1609, MBŁ 348; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Kotkowo, dziś Kotków, piotr., gm. Gorzkowice; Maz. Chodkowo, Chotkowo, dziś Chodkowo, ostroł., gm. Płoniwy-Bramura (za: SEM cz. 3., s. 85).

KOTLARZ: Johannes Kothliarsz de Lomza 1575, RTA s. 353; Zuzanna Kotlarz 1612, MBŁ 954; Jan Kotlarz 1620, LBŁ 1296; Regina Kotlarz 1631, LBŁ 667; Elżbieta Kotlarz 1635, LBŁ 1178; nazwisko utworzone od ap. kocieł ‘metalowe naczynie do gotowania’, od ap. kotlarz ‘ten, który wyrabia kotły’ (za: SEM cz. 1., s. 113) formantem -ar(s)z.

KOTOWICZ: Abram Jankielowicz Kotowicz krawiec 1835, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od por. kot (za: SHNO t. 1., s. 176) formantem -owicz.

KOTOWSKI: Jan Kotowski adwokat Trybunału Wyższej Instancji Departamentu Łomżyńskiego 1809, KAUŁ 188; Kazimierz Kotowski wyrobnik 1865, KAZŁ 16; Karol Kotowski 1878, KOPŁ 27; Wojciech Kotowski 1887, KOPŁ 167; Mikołaj Kotowski syn Ignacego szeregowy rezerwy wyznania prawosławnego zamieszkały w mieście Łomży (1890, AUŁS 23) szeregowy miejskiego batalionu miasta Kamieniec Podolski w stanie spoczynku z włościan wsi Rudki Nory gminy Bożejewo 1899, AUPśT 21a; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Kotowice, koniń., gm. Grabów; Kotowo, pozn., gm. Śrem; Kotow, dziś Kotowie, kiel., gm. Włoszczowa; Maz. Kotowo, łomż., gm. Jedwabne; Krpłd. Kotkowice (za: SEM cz. 3., s. 85) formantem -ski.

Forma żeńska: Marta Kotowska córka Stanisława mieszczanka miasta Łomży panna wyznania prawosławnego 1900, AMPśT 15.

KOWAL: Hanus[15] Kowal de Lomza 1557, RTA s. 135; Barbara Kowal 1609, MBŁ 443; Małgorzata Kowal 1611, MBŁ 750; Agnieszka Kowal 1612, MBŁ 1143; Andrzej Kowal 1612, MBŁ 1086; Jan Kowal 1614, LBŁ 81; Anna Kowal 1618, LBŁ 987; Dorota Kowal 1622, LBŁ 1624; Albert Kowal 1631, LBŁ 679; Marta Kowal 1631, LBŁ 658; Albert Kowal 1637, LBŁ 1340; Jan Kowal 1638, LBŁ 1465; Mateusz Kowal 1638, LBŁ 1422; Zofia Kowal 1656, LBŁ 3036; Tomasz Kowal 1736, LMŁ 652; Marianna Kowal 1641, LBŁ 1763; Ignacy Kowal 1757, LBŁ 1332; Katarzyna Kowal 1784, KACB 330; Franciszka Kowal 1789, KACB 981; Marianna Kowal 1792, KACB 1286; nazwisko utworzone od kowal (za: SEM cz. 1., s. 124).

KOWALCZYK: Jadwiga Kowalczyk 1635, LBŁ 1168; Andrzej Kowalczik 1641, LBŁ 1839; Zofia Kowalczyk 1645, LBŁ 2189; Laurenty Kowalczyk 1650, LBŁ 2609; Rozala Kowalczyk 1863, KAZŁ 13; Eleonora Kowalczyk 1864, KAZŁ 178; Adam Kowalczyk żołnierz 1864, KAZŁ 79; Józefa Kowalczyk 1879, KOPŁ 3; nazwisko utworzone od por. Kowal formantem -(cz)yk.

KOWALE(W)SKI: Stanisław Kowalewski 1683, LBŁ 805; Marcin Kowalewski 1686, KAŚŁ 5; Franciszek Kowalewski 1695, LBŁ 55; Walenty Kowalewski 1734, LBŁ 427; Andrzej Kowalewski 1744, LBŁc 199; Marcin Kowalewski 1745, LMŁc 1157; Antoni Kowalewski 1750, LBŁc 677; Cyprian Kowalewski 1752, LBŁc 837; Wawrzeniec Kowalewskikomisarz Rembielenszczyzny 1809, KAUŁ 294; Józef Kowaleski 1810, KAZŁ 317; Józef Kowaleski 1831, KAUŁ 27; Józef Kowaleski 1831, KAUŁ 71; Michał Kowalewski wyrobnik 1835, KUŁ 169; Woyciech Kowalewski Policyant 1837, KUŁ 190; Wielmożny Franciszek Kowalewski Sekretarz Ławnik Magistratu Miasta Łomży // szlachcic wylegitymowany 1842, KUŁ 249; 1844, KUŁ 105;  Stanisław Kowalewski 1865, KAZŁ 273; Ludwik Kowalewski muzyk wojskowy podoficer 1874, KAŚŁ 73; Franciszek Kowalewski 1875, KAŚŁ 54; Aleksander Kowalewski 1878, KOPŁ 198; Roch Kowalewski 1879, KOPŁ 103; Walery Kowalewski 1879, KOPŁ 106; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Kowalewskie, Kowalskie, dziś Kowalskie, pozn., gm. Pobiedziska; Kowalewo, dziś Kowalewko, pozn., gm. Oborniki; Kowalewo, pozn., gm. Kamieniec; Młp. Kowale, Kowalowa, dziś Kowalowy, krośn., gm. Jasło; Kowalow, Kowale, Kowalowice, dziś Kowalów Dolny i Górny, kiel., gm. Wodzisław; Maz. Kowalewo, łomż., gm. Kolno; Kowalewo, płoc., gm. Drobin (za: SEM cz. 3., s. 85) formantem -ski.

Forma żeńska: Zuzanna Kowalewka 1622, LBŁ 1654; Marianna Kowalewska 1685, LBŁ 893; Dorota Kowalewska 1698, LBŁ 199; Teresa Kowalewska 1748, LBŁc 531; Katarzyna Kowalewska 1757, LBŁc 1297; Dorota Kowalewska 1758, LMŁ 2194; Magdalena Kowalewska 1760, KAUŁc 186; Teresa Kowalewska 1770, KAUŁ 1078; Józefa Katarzyna Kowalewska 1783, KACŁ 268; Marianna Kowaleska 1793, KACB 1512; Paulina Kowaleska1831, KAUŁ 27; Lowyza Kowaleska 1809, KAZŁ 221; Maryanna Kowalewska wyrobnica 1862, KAZŁ 258; Rozalia Kowalewska 1864, KAZŁ 109; Rozalia Kowalewska 1866, KAZŁ 211; Marianna Kowalewska 1869, KAZŁ 168; Aleksandra Kowalewska służąca 1873, KAŚŁ 10; Salomea Kowalewska 1876, WPRŁ 163; Marianna Kowalewska 1879, KOPŁ 88.

KOWALIK; Tekla Kowalik 1626, LBŁ 102; Jan Kowalik 1629, LBŁ 444; Jadwiga Kowalik 1635, LBŁc 1163; nazwisko utworzone od por. Kowal formantem -ik, też od ap. kowalik ‘gatunek ptaków’ (za: NMK s. 203).

KOWALSKI: Adalbert Kowalski 1639, LBŁ 1538; Stanisław Kowalski 1641, LBŁ 1795; Jan Michał Filip Kowalski 1832, KAUŁ 89; Antoni Kowalski szewc // professyonista 1837, KUŁ 57; 1840, KUŁ 91; 1842, KUŁ 128; Józef Kowalski vel Paweł Leszczyński 1864, KAZŁ 148, Antoni Kowalski szewc 1868, KAZŁ 218; Franciszek Tomasz Kowalski 1874, KAŚŁ 16; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Kowalewskie, Kowalskie, dziś Kowalskie, pozn., gm. Pobiedziska; Kowale, sier., gm. Sieradz; Młp. Kowale, dziś Kowala Duszocina, rad., gm. Wolanów (za: SEM cz. 3., s. 85) formantem -ski.

Forma żeńska: Tekla Franciszka Kowalska 1834, KAUŁ 46.

(KOWNACKI) Forma żeńska: Jadwiga i Elżbieta Kownackie 1612, MBŁ 1089; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Kownaty, ciech., gm. Płońsk; Kownaty Borowe, ciech., gm. Ojrzeń; Kownaty Wojnowe, Kownaty Żędowe, ciech., gm. Ciechanów; Kownaty, łomż., gm. Piątnica; Kownatki, łomż., gm. Radziłów; Kownacino, dziś Kownacin, łomż., gm. Grabowo i Kownaty łomż., gm. Jedwabne (za: SEM cz. 3., s. 86) formantem -cki.

KOZA: Walenty Koza 1608, MBŁ 156; Marcin Koza 1609, MBŁ 249; Anna Koza 1612, MBŁ 1139; Marek Koza 1618, LBŁ 923; Aleksander Koza 1637, LBŁ 1322; Paweł Koza 1641, LBŁ 1753; Jan Koza 1645, LBŁ 2184; nazwisko utworzone od ap. koza (za: SEM cz. 1., s. 124).

KOZACKI: Paweł Kozacki 1745, LBŁ 280; nazwisko utworzone od Kozak ‘mieszkaniec dawnej Ukrainy’, też od ap. kozak ‘pasterz kóz, junak, zabijaka’ (NP1, s. 454).

KOZACZKOWSKI: Jan Kozatskowski 1642, LBŁ 1902; nazwisko utworzone od por. Kozacki formantem -owski.

KOZAK: Mathias Kozak kupiec łomżyński 1593, APŁ zbiór Kapicjana; Zofia Kozak 1608, MBŁ 52; Marianna Kozak Kijowska, ojciec Michaelis genere Kozak Kijowski 1740, LBŁ 270; Albert Kozak 1755, LMŁ 1908; nazwisko utworzone od por. Kozacki.

Forma żeńska: Kozakowa 1698, LMŁ 64.

KOZAKIEWICZ: Magdalena Kozakiewicz 1873, KAŚŁ 48; nazwisko utworzone od por. Kozak formantem -ewicz.

KOZ(Z)ARZE(W)SKI: Stanisław Leopold Kozzarzeski 1809, KAZŁ 142; Jakob Kozarzeski 1810, KAUŁ 350; Stanisław Leopold Kozarzewski 1809, KAUŁ 187; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Kozarzewo, Kozarzow, dziś Kozarzew, koniń., gm. Kazimierz Biskupi; Młp. Kozarzow, Kozarzew, dziś Kasarzew Dolny i Górny, lub gm. Krzczonów (za: SEM cz. 3., s. 86) formantem -ski.

KOZDRO: Jan Kozdro 1608, MBŁ 89; może nazwisko utworzone od guzdrać, gw. kuzdrać ‘marudzić, robić coś powoli’ (por. NP1, s. 286).

KOZDROJCIK: Kazimierz Kozdroycik 1638, LBŁ 1426; nazwisko utworzone od ap. kozdraj, kozdroj ‘człowiek z rozczochranymi włosami, nicpoń’ (por. NP1, s. 286) formantem -ik.

KOZDRUJ: Anna Kozdrui 1609, MBŁ 345; nazwisko utworzone od por. Kozdrojcik.

KOZIELSKI: Stanisław Kozielski 1831, KAUŁ 25; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Koźle, Kozieł, dziś Koźle, łódz., gm. Stryków; Kozielsko, pil., gm. Damasławek; Kozłowo, pozn., gm. Opalenica (za: SEM cz. 3., s. 86); też od n. os. Kozieł, Kozioł (za: NMK s. 204) formantem -ski.

KOZIEŁ: Albert Kozieł 1644, LBŁ 2105; nazwisko utworzone od ap. kozieł ‘samiec kozy’ (za: SEM cz. 1., s. 125).

KOZIK: Grzegorz Kozik 1618, LBŁ 833; nazwisko utworzone od koza (za: SEM cz. 1., s. 125) formantem -ik lub od ap. kozik ‘rodzaj noża’ (za: NMP, s. 400).

KOZIKOWICZ: Regina Kozikoicz 1612, MBŁ 1108; Judka Sapsowicz Kozikowicz wyrobnik 1831, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od ap. koza, kózka (za: SEM cz. 1., s. 125-126) formantem -owicz.

KOZIKOWSKI: Paweł Koźikowski de Kisiołki 1748, LMŁ 1418; Judka Kozikowski szpektor 1831, APŁ z. 169; Sylwester Kozikowski sługa kościelny 1839, KUŁ 191; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Kozikowo, n. wsi w dawnym pow. kcyń., dziś zagin. (za: SEM cz. 3., s. 86); też Koziki łomż., gm. Zambrów (za: NP1, s. 454) formantem -ski.

Forma żeńska: Kamila Kozikowska 1866, KAZŁ 207; Teresa Kozikowska 1689, LBŁ 1067; Helena Kozikowska 1869, KAZŁ 150; Rozalya Kozikowska 1874, KAŚŁ 34.

(KOZIŃSKI) Forma żeńska; Lucja Kozińska 1811, KAŚŁ 11; nazwisko utworzone od n. m. Krpłd. Kozin (za: SEM cz. 3., s. 86); też od n. m. Kozina (za: SHNO t. 1., s. 178) formantem -ski.

KOZŁOWIC(Z): Agnieszka Kozłowic 1644, LBŁ 2046; por. Kozieł formantem -owic(z).

KOZŁO(W)SKI: Jan Kozłowski 1635, LBŁ 1143; Kazimierz Kozłowski 1635, LBŁ 1123; Marcin Kozłowski 1687, KAŚŁ 31; Jan Kozłowski 1698, LBŁ 209; Adam Kozłowski 1699, LBŁ 367; Mateusz Kozłowski 1696, LBŁ 72; Kozłowski Stary 1704, LMŁ 174; Adalbert Kozłowski 1720, LBŁ 127; Marcin Kozłowski 1721, LBŁ 191; Paweł Kozłowski 1747, LMŁ 1294; Wincenty a Paulo Kozłowski 1765, KAUŁ 645; Jan Kozłowski 1774, KAUŁ 1295; Kacper Kozłoski 1786, KACŁc 530; Franciszek Kozłowski 1792, KACŁ 1357; Antoni Kozłoski 1795, KACŁ 1664; Jan Kozłowski gospodarz 1809, KAUŁ 228; Wawrzyniec Kozłoski 1809, KAUŁ 228; KAZŁ 238; Szymon Kozłowski 1810, KAUŁ 357; 1819, KAZŁ 105; Wielmożny Jan Kozłowski Asessor Trybunału Cywilnego w Woiewodztwie Augustowskim Wydziału pierwszego… w Łomży zamieszkały 1829, KAUŁ 229; Michał Kozłowski, professyi garbarkiey w Łomży zamieszkały 1830, KAUŁ 57; Anna z Gadyszów, żona Michała Kozłowskiego 1830, KAUŁ 57Jakub Filip Kozłowski 1833, KAUŁ 83; Michał Kozłowski garbarz 1835, KUŁ 172; Franciszek Kozłowski szewc // Obywatel 1836, KUŁ 105; 1839, KUŁ 100; 1842, KUŁ 85; Wielmożny Jan Kozłowski Sędzia Trybunału Pierwszej Instancyi Gubernii Augustowskiej 1842, KUŁ 213; Władysław Kozłowski 1862, KAZŁ 263; Józef Kozłowski 1862, KAZŁ 141; Józef Kozłowski 1866, KAZŁ 129; Michał Kozłowski 1867, KAZŁ 198; Stanisław Kozłowski żołnierz urlopowany 1867, KAZŁ 121; Leopold Kozłowski 1870, KAŚŁ 15; Bronisław Kozłowski 1872, KAŚŁ 30; Karol Kozłowski 1876, WPRŁ 243; Edward Kozłowski 1878, KOPŁ 230;Adolf Kozłowski 1879, KOPŁ 211; Franciszek Kozłowski 1887, KOPŁ 22; Bronisław Kozłowski 1896, KS 325; Leon Kozłowski 1896, KS; Leonard Kozłowski 1896, KS; Władysław Kozłowski 1896, KS; nazwisko utworzone od n. m., np. Wlkp. Kozłowo, pozn., gm. Opalenica; Młp. Kozłów, kiel., gm. Kozłów; gm. Małogoszcz; Kozłów, dziś część wsi Pustynia, tarn., gm. Dębica; Śl. Kozłów, kat., gm. Sośnicowice (za: SEM cz. 3., s. 86); też od n. os. Kozieł, Kozioł (za: NMK s. 205) formantami -ski // -owski.

Forma żeńska: Zofia Kozłowska 1690, LBŁ 1148; Marianna Kozłowska 1696, LBŁ 72; Anna Kozłowska 1698, LBŁ 208; Katarzyna Kozłowska 1723, LBL 325; Katarzyna Kozłowska 1755, LMŁ 1909; Rozalia Kozłowska 1763, KAUŁ 465; Marianna Kozłowska 1787, KACŁc 733; Katarzyna Kozłowska 1789, KACŁc 990; Konstancja Kozłowska 1791, KACŁ 1245; Scholastyka Marianna Kozłowska 1797, KACŁ 1891; Franciszka Kozłoska 1811, KAŚŁ 43; Patronela Kozłowska 1814, KAZŁ 42; Ewa Kozłowska 1819, KAZŁ 45; Franciszka Kozłowska 1819, KAŚŁ 5; Anna Kozłowska 1820, KAŚŁ 38; Scholastyka Kozłowska 1820, KAŚŁ 34; Justyna Kozłowska 1830, KAUŁ 57; Anna Kozłowska 1841, RRŁ 145; Maryanna Kozłowska żona szewca 1841, KUŁ 73; Emilia Kozłowska córka szewca 1842, WMZŁ 153; Franciszka Kozłowska Akuszerka 1843, KUS 207; Anna Kozłowska 1862, KAZŁ 234; Wiktorya Kozłowska 1864, KAZŁ 3; Ewelina Ewa Kozłowska 1866, KAZŁ 202; Maryanna Kozłowska 1866, KAZŁ 295; Marianna Kozłowska 1869, KAZŁ 13; Teofila Kozłowska 1869, KAZŁ 121; Pelagia Kozłowska 1871, KAŚŁ 42; Adella Kozłowska 1874, KAŚŁ 28; Konstancya Kozłowska 1874, KAŚŁ 29; Zofia Kozłowska 1874, KAŚŁ 35.

(KOZUBSKI) Forma żeńska: Jadwiga Kozubska 1864, KAZŁ 77; Teresa Kozubska 1864, KAZŁ 22; nazwisko utworzone od ap. kozub ‘kosz z łyka’ (za: SHNO t. 1, s. 179; SEM cz. 1., s. 125) formantem -ski.

KOŹLIK: Kazimierz Kozlyk 1632, LBŁ 771; Marianna Kozlik 1638, LBŁc 1421; Jakub Kozlik 1651, LBŁc 2692; Anna Koźlik 1652, LBŁc 2813; Katarzyna Kozlik 1698, LBŁ 188; nazwisko utworzone od ap. kozioł, stp. kozieł (za: SHNO t. 1., s. 178) formantem -ik.

Forma żeńska: Barbara Kozlikowa 1730, LBŁ 15;

KOŹMINEK: Jakub Kozminek 1612, MBŁ 1024; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Koźminek, kal., gm. Koźminek (za: SEM cz. 7., s. 329).

KOŻUSZEK: Ignacy Kozuszek 1628, LBŁ 380; Marcin Kozusek 1634, LBŁ 987; Jan Kożuszek 1642, LBŁ 1900; Albert Kożuszek 1648, LBŁ 2436; Magdalena Kozuszek 1651, LBŁ 2691; Andrzej Kożuszek 1729, LBS 4; nazwisko utworzone od ap. kożuch (za: SEM cz. 1., s. 125) formantem -ek.

Forma żeńska: Marianna Kożuszkowna 1744, LMŁ 1311.

(KRABBE): Anna Krabbe córka Konstantyna żona policmajstra miasta Łomża 1878, AUPśT 3a; nazwisko utworzone od niem. n. os. Krabbe (za: NP1, s. 456).

KRAIANKA: Leyba Leyzorowicz Kraianka kramarz 1827, APŁ z.169; Leyzor Judkowicz Kraianka kramarz 1827, 1828 APŁ z. 169; Judka Lewin Kraianka kramarz1831, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od n. m. Krajenka pil., ta od krajny ‘skrajny, ostatni’; też od ap. krajanka ‘typ sera’ (za: NMP1, s. 405).

KRAJEWSKI: Szymon Kraiewski 1609, MBŁ 424; Paweł Kraiewski 1617, LBŁ 633; Franciszek Krajewski 1687, LBŁ 1009; Stanisław Mateusz Krajewski 1690, KAŚŁ 71; Stanisław Kraiewski 1699, LBŁ 324; Ignacy Krajewski 1728, LBŁ 637; Andrzej Krajewski 1739, LBŁ 257; Antoni Krajewski 1741, LBŁc 6; Egidiusz Krajewski 1743, LBŁ 154; Bartłomiej Krajewski 1747, LMŁ 1321; Kraiewski ferifaber 1756, LMŁ 2027; Franciszek de Paulos Krajewski 1751, LBŁ 756; Bartłomiej Krajewski 1772, KAUŁ 1136; Jan Krajewski 1792, KACŁ 1345; Wielmożny Leon Kraiewski, Sędzia Trybunału… w Łomży zamieszkały 1830, KAUŁ 38; Paweł Kraiewski 1831, KAUŁ 9; Juliusz Krajewski kowal 1875, KAŚŁ 74; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Krajewice, leszcz., gm. Gostyń; Maz. Krajewo, ciech., gm. Iłowo Osada; Krajewo, szereg wsi szlacheckich, łomż., gm. Zambrów (za: SEM cz. 3., s. 87) formantem -ski.

Forma żeńska: Dorota Krajewska 1619, LBŁ 1013; Barbara Kraiewska 1690, LBŁ 1183; Barbara Kraiewska 1699, LBŁ 266; Tekla Kraiewska 1700, LBŁ 493; Tekla Kraiewska 1725, LBŁ 439; Apolonia Kraiewska 1727, LBŁ 532; Anastazja 1741, LBŁ 343; Aleksandra Krajewska 1748, LBŁ 510; Krystyna Kraiewska 1754, LBŁ 1056; Marianna Kraiewska 1757, LBŁ 1317; Marcella Krajewska 1863, KAZŁ 12; Antonina Krajewska 1864, KAZŁ 10; Maryanna Krajewska wyrobnica 1866, KAZŁ 13; Magdalena Krajewska 1887, KOPŁ 127.

KRAKO(W)SKI: Jakub Krakowski 1668, LBŁ 117; Franciszek Justyn Krakoski 1810, KAZŁ 300; Idzk Mertkowicz Krakowski pisarz konsumpcyi 1836, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od n. m. Młp. Kraków, miasto (za: SEM cz. 3., s. 87) formantem -ski.

Forma żeńska: Anna Krakowska 1652, LBŁ 2771; Agnieszka Krakowska 1653, LBŁ 2831; Marianna Krakowska 1654, LBŁ 2896; Ewa Krakowska 1655, LBL 2996; Marianna Krakowska 1670, LBŁ 227.

KRAKOWIAK: Feliks Krakowiak stelmach 1873, KAŚŁ 7; nazwisko utworzone od por. Krakowski formantem -ak.

KRAKOWSZCZYK: Adalbert Krakowszczyk 1680, LBŁ 724; nazwisko utworzone od por. Krakowski formantem -yk.

KRAMARZ: Paweł Kramarz 1605, LBŁ 621; Barbara Kramarz 1610, MBŁ 633; Adam Kramarz 1611, MBŁ 745; Ewa Kramarz 1634, LBŁ 986; nazwisko utworzone od ap. kramarz, stp. kromarz ‘kupiec, handlarz’ (za: SEM cz. 1., s. 126).

KRAMER, KREMER: Józef Kramer były naczelnik powiatu ostrołęckiego 1865, KAZŁ 152; Abram Kramer 1896, KS; Notek i Róża Kremer 1896, KS; nazwisko utworzone od śrwniem. ap. kraemer ‘handlarz, właściciel kramu, kramarz’ (za: SEM cz. 5., s. 142).

KRAMKOWICZ: Idzk Wolfowicz Kramkowicz kramarz 1836, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od por. Kramarz formantem -owicz.

KRAMKOWSKI: Pantaleon Kramkowski 1655, LBŁc 2963; Marcin Kramkowski 1656, LBŁ 3116; Julian Kramkowski 1669, LBŁ 189; Ignacy dictus Kramkowski 1752, LMŁ 1661; Seweryn Kramkowski były poczhalter 1866, KAZŁ 99; nazwisko utworzone od n. m. Kramkowo łomż., gm. Nur (NP1, s. 458), też może od n. m. Kramkowo gm. Wizna; formantem -ski.

Forma żeńska: Apolonia i Anastazja Kramkowska 1685, LBŁ 862.

(KRAMSKI) Forma żeńska: Zofia Kramska córka komornicy 1842, WMZŁ 164; nazwisko utworzone od n. m. Kramsk koniń., gm. Kramsk (NP1, s. 458).

KRASIŃSKI: Jakub Krasinsky 1645, LBŁ 2211; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Krasino, Kraszyno, dziś Kraszyn, sier., gm. Zadzim; Młp. Krasne, dziś Krasne Potockie, nowosąd., gm. Chełmiec; Maz. Krasne, ciech., gm. Krasne (za: SEM cz. 3., s. 88) formantem -ski.

KRASKA, KRASKO: Adam Krasko 1781, KACŁ 1; Kielman Noskowicz Kraska 1827, APL z. 169; Jadwiga Kraska 1743, LBŁ 161; Mortek Kraska 1896, KS; nazwisko utworzone od ap. kraska: ‘1. zdrobnienie od krasa; 2. pisanka; 3. gat. ptaka’ (za: SHNO t. 1., s. 207).

Forma żeńska: Katarzyna z Rożyńskich Kraskowa 1811, KAZŁ 16.

(KRASNODĘBSKI) Forma żeńska: Elżbieta Krasnodębska 1698, LBŁ 248; nazwisko utworzone od n. m. Krasnodęby (za: SHNO t. 1., s. 181) formantem -ski.

KRASOWSKI: Ludwik Krasowski 1878, KOPŁ 333; nazwisko utworzone od n. m. Młp. Kraszów, dziś Krasów, częst., gm. Moskorzew; Krasów, Kraszów, dziś Krasew lub., gm. Borki; Maz. Kraszowo, dziś Kraszewo, ciech., gm. Raciąż; Krpłd. Krasów (za: SEM cz. 3., s. 88).

Forma żeńska: Stanisława Krasowska 1876, WPRŁ 102.

KRAS(S)USKI: Wielmożny Antoni Kra(s)suski Komornik Trybunału Pierwszej Instancyi // Komornik przy Trybunale Cywilnym Pierwszej Instancyi Guberni Augustowskiej 1839, KUŁ 48; 1841, KUŁ 206; Bronisław Krasuski 1862, KAZŁ 231; nazwisko utworzone od n. m. Młp. Krasusza Gołowierzchy, Krasusza Łęcznowola, Krasusza Smolanka, Krasusza Zębry, dziś Gołowierzchy i Zębry, siedl., gm. Trzebieszów; Łęcznowola i Smolanka siedl., gm. Zbuczyn Poduchowny (za: SEM cz. 3., s. 88) formantem -ski.

KRAS(Z)EWSKI: Stanisław Krasewski 1611, MBŁ 772; Benedykty Kruszewski włościanin 1809, KAUŁc 212; Konstanty Kraszewski 1870, KAŚŁ 56; Iwan Kraszewski 1896, KS 363; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Kraszowice, dziś Kraszewice, piotr., gm. Masłowice (za: SEM cz. 3., s. 88) formantem -ski.

Forma żeńska: Elżbieta Kraszewska 1614, LBŁ 146; Ewa Kraszewska 1747, LMŁ 1302; Julia Kraszewska 1862, KAZŁ 244; Franciszka Krasewska 1870, KAŚŁ 51.

KRAŚNIK: Michał Krasnik 1633, LBŁ 959; nazwisko utworzone od krasa ’barwa’, krasny ‘czerwony’; ‘piękny, urodziwy’ (za: SEM cz. 1., s. 127) formantem -ik.

KRAUSS de SANDESWER: Ludwik Krauss de Sandeswer (w rej. Krauze) Artysta Malarski 1839, KUŁ 134; nazwisko utworzone od por. Krauze.

KRAUZE: Wielmożny Franciszek Krauze Nadleśniczy leśnictwa Łomżyńskiego 1842, KUŁ 129; Ernest Krauze syn Teodora obywatel miasta Łomża 1862, AUPśT 8; Ernest Krauze 1896, KS; nazwisko utworzone od śrwniem. kraus ‘kędzierzawy’; możliwe też nawiązanie do śrwniem. kruse ‘dzbanek, żelazne naczynie do picia’ (za: SEM cz. 5., s. 143). Forma żeńska: Zofia Krauzówna „Wstąpiłem tylko na szklankę herbaty do Zosi Krauzówny, która z ładnego podlotka z czasów moich szkolnych w Łomży, wyrosła i zmężniała na bardzo ładną pannę” 1861, PPSz, s. 112.

KRAWCZYK: Jan Krawcik 1618, LBŁ 882; Zofia Krawczyk 1627, LBŁ 349; Lucjan Krawczyk 1652, LBŁ 2829; nazwisko utworzone od ap. krawczyk (za: NMK s. 207) formantem -yk.

KRAWCZYŃSKI: Hipolit Krawczyński żołnierz dymisyonowany 1866, KAZŁ 134; nazwisko utworzone od por. Krawiec formantem -ński.

KRAWIEC: Laurenty Krawiec 1610, MBŁ 566; Albert Krawiec 1620, LBŁ 1245; Mateusz Krawiec 1650, LBŁc 2567; Marta Krawiecz 1656, LBŁ 3137; Stefana Krawca dziecię 1701, LMŁ 104; Stefana Krawca dziecię 1711, LMŁ 331; Krawca Jezuyckiego dziecię 1738, LMŁ 732; Krawcowi w Jezuyckiey cegielni żona 1738, LMŁ 727; nazwisko utworzone od ap. krawiec (za: SEM cz. 1., s. 127).

KREPS: Antoni Kreps 1863, KAZŁ 53; Alexander Kreps 1864, KAZŁ 240; nazwisko może pochodzić od niem. n. os. Krampe (por. NP1, s. 464).

KRET: Albert Cret 1641, LBŁc 1782; Zofia Kret 1666, LBŁ 3923; Grzegorz Kret 1668, LBŁ 154; Łukasz Kret 1685, LBŁ 913; Tekla Cret 1690, LBŁ 1160; nazwisko utworzone od ap. kret, psł. kьrьt (za: SEM cz. 1., s. 127).

KRĘCIEK: Anna Kręciek 1610, MBŁ 561; nazwisko utworzone od kręcić (za: SEM cz. 1., s. 127) formantem -ek.

KRIEGER, KRYG(I)ER: Joanna Anrygieta Krieger 1829, KAUŁ 129; Jan Ludwik Kryger 1830, KAUŁ 64; Emilia Kryger 1832, KAUŁ 102; Fryderyk Krygier kapelusznik Ewangelik 1836, KUŁ 102; 1838, KUŁ 130; 1841, KUŁ 96; 1843, KUŁ 86; nazwisko utworzone od n. os. Krügel, ta od ap. Krug ‘dzbanek’ (NP1, s. 469).

(KROPIELNICKI) Forma żeńska: Anna Kropielnicka 1878, KOPŁ 243; może nazwisko pochodzić od n. m. Kropilnica (za: SHNO t. 1., s. 183) .

KROPIEWNICKI: Józef Kropiewnicki 1815, KAZŁ 148; Stanisław Kropiewnicki 1876, WPRŁ 120; nazwisko utworzone od n. m. Kropiwniki, Kropiwnik (za: SEM cz. 3., s. 89); też od n. m. Kropiwnica (za: SHNO t. 1., s. 183) formantem -cki.

Forma żeńska: Jadwiga Kropiewnicka 1887, KOPŁ 92.

(KROTKOWSKI) Forma żeńska: Agnieszka Krotkowska 1810, KAŚŁ 59; nazwisko utworzone od n. m. Krótka, Krótkie (za: SHNO t. 1., s. 183) formantem -owski.

KROWA: Kacper Krowa 1628, LBŁ 429; nazwisko utworzone od ap. krowa (za: SEM cz. 1., s. 129).

KRÓL: Katarzyna Krol 1650, LBŁ 2635; nazwisko utworzone od ap. król, od im. władcy Franków Karola (za: SEM cz. 1., s. 128).

KRÓLAK: Stanisław Królak 1871, KAŚŁ 2; nazwisko utworzone od por. Król formantem -ak.

KRÓLCZYK: Anna Królczyk 1619, LBŁ 1145; nazwisko utworzone od por. Król formantem -czyk.

KRUK: Michał Kruk 1642, LBŁ 1913; nazwisko utworzone od ap. kruk (za: SEM cz. 1., s. 129).

KRUKOWSKI: Albert Krukowski 1728, LBL 604; nazwisko utworzone od n. m. Krpłd.: brak n. m. (za: SEM cz. 3., s. 90).

Forma żeńska: Katarzyna Krukowska 1690, KAŚŁ 73.

KRUPA: Halina Krupa 1617, LBŁ 680; nazwisko utworzone od ap. krupa ‘kasza’, psł. krupa ‘pokruszone ziarno, okruch’ (za: SEM cz. 1., s. 130).

KRUPI(E)ŃSKI: Franciszek i Marcin Krupienski 1691, LBŁ 1197; Stefan Krupinski 1691, LBŁ 1202; nazwisko utworzone od n. os. Krupa formantem -(iń)ski (za: NMK s. 210).

Forma żeńska: Magdalena Krupienska 1680, LBŁ 526; Elzbieta Krupinska 1686, LBŁ 796.

KRUSZE(W)SKI: Adalbert Kruszewski 1793, KACŁc 1445; Stanisław Kruszewski 1796, KACŁc 1756; Norbert Leopold Kruszewski, syn Elżbiety Kruszeskiej Panny, 1830, KAUŁ 47; Józef Kruszewski żołnierz urlopowany 1864, KAZŁ 114; Wiktor Kruszewski 1879, KOPŁ 102; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Kruszów, Kruszewo, dziś Kruszów, piotr., gm. Tuszów; Maz. Krusze, ostroł., gm. Klembów; Krusze, olszt., gm. Janowiec Kościelny (za: SEM cz. 3., s. 90); też od n. m. Kruszewo gm. Sokoły, pow. Wysokie Mazowieckie (za: SHNO t. 1., s. 185) formantem -ski.

Forma żeńska: Ewa Kruszewska 1790, KACŁc 1133; Ewa Kruszewska 1809, KAZŁc 202; Franciszka Kruszeska 1809, KAZŁc 203; Franciszka Kruszewska 1810, KAZŁc 406; Maryanna Kruszeska 1810, KAŚŁc 55; Elżbieta Kruszeska Panna, 1830 KAUŁ 47; Marianna Kruszewska 1887, KOPŁ 52.

KRUSZYNA: Jadwiga Krusyna 1648, LBŁ 2469; nazwisko utworzone od ap. krusz ‘grudka soli’, ‘kruszyć, łamać, rozbijać’, psł. kruš i krušiti (za: SEM cz. 1., s. 130); też od kruszyna ‘gatunek rośliny’ (za: SHNO t. 1., s. 185).

(KRUSZYŃSKI) Forma żeńska: Łucja Kruszyńska 1876, WPRŁ 81; nazwisko utworzone od n. m. Młp. Kruszyna, piotr., gm. Wielgomłyny (za: SEM cz. 3., s. 90) formantem -ski.

KRYCZYT: Anna Kryczyt(?k) 1654, LBŁc 2870; Jan Karol Kryczyt 1811, KAUŁ 37; nazwisko utworzone od podstawy kryc-, gw. kryca ‘żelazo kute’, im. Hryć (< Gregorius), niem. n. os. Kritz (za: NP1, s. 471) formantem  -yt.

KRYCH: Dorota Krych 1639, LBŁc 1512; nazwisko utworzone od im. typu Kry- typu Kryspin, Krystian lub od wyrazów gw. krych ‘kreska’, krychać ‘rozdrabniać’ (za: NP1, s. 471).

KRYER: Ludwika Kryer 1821, KAZŁ 90; nazwisko utworzone od niem. n. os. Krieger, Krüger, ta od śrwniem. kruoc ‘dzban, dzbanek’ (za: NP1, s. 471).

KRYNICKI: Józef Krynicki 1724, LBŁ 336; Franciszek Krinicki 1726, LBŁ 509; Kazimierz Krynicki 1731, LBŁ 163; Krynicki 1737, LMŁ 669; Egidiusz Krynicki 1738, LBŁ 169; Piotr Krynicki 1755, LBŁ 1130; Piotr Krynicki 1755, LMŁ 1946; Ignacy Krynicki 1787, KACŁ 727; Jakub Ignacy Krynicki 1792, KACŁ 1349; Józef Krynicki 1794, KACŁ 1549; Stanisław Wacław Krynicki 1832, KAUŁ 91; nazwisko utworzone od n. m. Krpłd. Krynica (za: SEM cz. 3., s. 90); też od n. m. Krynice w pow. międzychodzkim i tomaszowskim (za: NMK s. 210) formantem -ki.

Forma żeńska: Anna Krinicka 1712, LBŁ 1370; Magdalena Krinicka 1717, LBŁ 51; Anna Krynicka 1752, LBŁc 878; Katarzyna Krynicka 1752, LMŁc 1727; Krynicka wdowa 1753, LMŁc 1788; Brygida Rozalia Krynicka 1784, KACŁ 385; Krystyna Helena Krynicka 1790, KACŁ 1044; Anna Agnieszka Krynicka 1797, KACŁ 1879; Barbara Krynicka wyrobnica 1868, KAZŁ 132.

KRYŃSKI: Adalbert Kryninski 1684, LBŁ 854; Jan Kryński sekretarz Trybunału Departamentu Łomżyńskiego 1809, KAUŁ 214; 1810, KAUŁ 351; nazwisko utworzone od n. m. Krpłn. Krynki Białokunki, Krynki Sobole, biał., gm. Grodzisk (za: SEM cz. 3., s. 90) formantem -ski.

KRYSTOFCZYK: Katarzyna Krystofcik 1717, LBŁ 57; nazwisko utworzone od im. typu Krzysztof, Krzysztyn, Krzysztan (za: NP1, s. 478) formantem -ow-cz+yk.

KRYS(Z)TOFOWICZ: Józef Krystofowicz dworską służbą bawiący się 1809, KAUŁ 289; Katarzyna Krystofowicz 1809, KAUŁ 289; nazwisko utworzone od im. Krzysztof (za: SHNO t. 1., s. 187) formantem -owicz.

Forma żeńska: Zofia Krysztofowiczowa 1688, KAŚŁ 41.

KRYSTOWIAK: Stanisława Krystowiaka dziecię 1741, LMŁ 936; ; nazwisko utworzone od por. Krystofczyk formantem -owiak.

KRYSTOWSKI: Piotr Krystowski 1887, KOPL 247; nazwisko utworzone od por. Krystofczyk formantem -owski.

KRZAK: Dorota Krzak 1616, LBŁ 428; nazwisko utworzone od ap. krzak.

KRZEK: Ewa Krzek 1614, LBŁ 85; nazwisko utworzone od ap. krzek, krzekać ‘pokwikiwać’, psł. krekati ‘o ostrym urywanym głosie’ (za: SEM cz. 1., s. 130-131).

KRZEŃSKI: Stanisław Krzenski 1705, LBŁ 806; nazwisko utworzone od n. m. Krzynów (za: SHNO t. 1., s. 1860 formantem -ski.

KRZEWSKI: Franciszek Krzewski 1731, LBŁ 44; Paweł Krzewski 1734, LBŁ 423; Krzewski 1735, LMŁ 614; Franciszek Krzewski 1738, LMŁ 688; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Krzewie, Krzewo, dziś Krzewie, płoc., gm. Krośniewice; Młp. Kierz, lud., gm. Bełżyce (za: SEM cz. 3., s. 92); też od n. m. Krzecze (za: SHNO t. 1., s. 186) lub Krzewo łomż., gm. Piątnica, formantem -ski.

Forma żeńska: Marianna Krzewska 1730, LBŁ 87; Krystyna Krzewska 1735, LBŁ 515; Krzewska stara 1737, LMŁ 682; Elżbieta Krzewska 1873, KAŚŁ 50.

KRZYSTOWSKI: Paweł Krzystowski vulgo Dytko szewc 1737, LMŁ 671; Stanisław Krzystowski vulgo Dedo 1741, LMŁ 943; nazwisko utworzone od im. typu Krzysztof, Krysztof, Kryspin, Krystyn (za: NP1, s. 478) formantem -ski.

KRZYSZTOF: Krzysztofa poddanego żona 1726, LMŁc 425; nazwisko utworzone od im. Krzysztof, z grec. ‘nieść Chrystusa’ (za: SEM cz. 2., s. 75).

(KRZYWIŃSKI)Forma żeńska: Agnieszka Krzywinska 1702, LBŁ 518; Anna Krzywinska 1703, LBŁ 648; Katarzyna Krzywinska ex Judaismo conversa 1748, LMŁ 1381; nazwisko utworzone od n. m. Krzywiń, leszcz., miasto (za: SEM cz. 3., s. 93) formantem -ski.

KRZYŻANOWSKI: Bernard Krzyzanowski 1734, LBŁ 450; Andrzej Krzyżanowski 1737, LBŁ 132; Mateusz Krzyżanowski 1740, LBŁ 317; Jakub Krzyżanowski 1747, LBŁ 432; Ignacy Krzyżanowski 1766, KAUŁ 729; Stanisław Krzyżanowski 1887, KOPŁ 180; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Krzyżanowo, Krzyżanowice, dziś Krzyżanów, płoc., gm. Krzyżanów; Krzyżanowo, pozn., gm. Śrem; Młp. Krzyżanowice, rad., gm. Iłża (za: SEM cz. 3., s. x93) formantem -ski.

Forma żeńska: Katarzyna Krzyzanowska 1730, LBŁ 136; Marianna Krzyżanowska 1743, LBŁ 158; Agnieszka Krzyżanowska 1768, KAUŁ 861; Marya Krzyżanowska 1863, KAZŁ 108; Julia Józefa Krzyżanowska 1874, KAŚŁ 25.

(KRZYŻŁOWSKI) Forma żeńska: Apolonia Krzyżłowska 1738, LBŁ 42; prawdopodobnie nazwisko utworzone od ap. krzyż.

KSIĄŻEK: Katarzyna Xążek 1723, LBŁ 280; Barbara Xiążek 1726, LBŁ 510; Tomasz Xiążek 1737, LMŁ 698; nazwisko utworzone od ap. ksiądz (za: SEM cz. 1., s. 132) formantem -ek.

Forma żeńska: Zofia Książkowa 1753, LMŁ 1773.

KUBEŁEK: Zofia Kubełek 1621, LBŁc 1471; nazwisko utworzone od kubeł (za: SEM cz. 1., s. 133) formantem -ek lub od Kubel, formy im. Jakub (za: SEM cz. 2., s. 58).

KUBERSKI: Franciszek Kuberski 1832, KAUŁ 103; Walenty Kuberski rymarz 1835, KUŁ 150; nazwisko utworzone od n. m. Kubra łomż., gm. Jedwabne (NP1, s. 482) formantem -ski.

Forma żeńska: Barbara Kuberska 1820, KAZŁ 44; Eleonora Kuberska 1873, KAŚŁ 7.

KUCHARZ: Jadwiga Kucharz 1601, LBŁ 332; Marcin Kucharz 1746, LBŁ 408; nazwisko utworzone od ap. kucharz (za: SEM cz. 1., s. 133).

Forma żeńska: Petronela Kucharzowna 1740, LBŁ 76.

KUCHCIK: Marcin Kuchcik 1648, LBŁ 2468; nazwisko utworzone od ap. kuchcik ‘uczeń kucharski’ (za: SHNO t. 1., s. 188).

KUCHTA: Dorota Kuchta 1639, LBŁc 1519; Elżbieta Kuchta 1639, LBŁ 1548; Andrzej Kuchta 1658, LBŁc 3275; nazwisko utworzone od ap. kuchta ‘kucharz’ (za: SEM cz. 1., s. 133).

KUCIS(Z): Jan Kucis służący 1868, KAZŁ 79; nazwisko utworzone od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, stp. kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć; (za: NP1, s. 499) formantem -isz.

(KUCIEJEWSKI) Forma żeńska: Zuzanna Kuciejewska 1887, KOPŁ 198; nazwisko utworzone od por. Kucisz formantem -ej+ewski.

KUCZBORSKI: Stanisław Kuczborski 1650, LBŁ 2570; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Kruczbork, Kuczbork, dziś Kuczbork, ciech., gm. Kuczbork-Osada (za: SEM cz. 3., s. 90) formantem -ski.

KUCZEWIC(Z): Dorota Kuczewic córka adwokata łomżyńskiego 1628, LBŁ 422; Ignacy Kuczewicz 1641, LBŁ 1810; nazwisko utworzone od ap. kucza ‘chata, szałas, szopa’, najprawdopodobniej z psł. kuča ‘kupa’ (za: SEM cz. 1., s. 133) formantem -ewicz.

KUCZEWSKI: BartholomausKuczewski senior konsul Lomzensis 1584, APB zbiór Kapicjana; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Kuczów, dziś Kuców, piotr., gm. Kleszczów; Maz. Kucze, dziś Kucze Wielkie i Małe, łomż., gm. Jedwabne (za: SEM cz. 3., s. 940; też od n. m. Kuczyno, Kuczali, Kuczew (za: SHNO t. 1., s. 189) formantem -(ew)ski.

KUCZYŃSKI: Jakub Kuczyński 1757, LMŁc 2079; Jan Kuczyński 1810, KAUŁ 316; Grzegorz Kuczyński, Obywatel… w Łomży zamieszkały 1829, KAUŁ 219; Józef Alexander Kuczyński 1833, KAUŁ 66; Aleksander Kuczyński 1862, KAZŁ 269; Stanisław Kuczyński 1876, KAŚŁ 9; Edward Kuczyński 1878, KOPŁ 54; Konstnty Kuczyński 1887, KOPŁ 215; Antoni Kuczyński syn Józefa włościanin miasta Łomży wyznania prawosławnego 1892, AUŁS 13; Jakub Kuczynski syn Józefa mieszkaniec miasta Łomży wyznania prawosławnego 1894 AUŁS 30; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Kuczyna Wielka, dziś Kuczyna, leszcz., gm. Krobia; Maz. Kuczyno, dziś Kuczyn, łomż., gm. Klukowo (za: SEM cz. 3., s. 94) formantem -ski.

Forma żeńska: Marianna Kuczyńka 1754, LMŁc 1874; Katarzyna Kuczynska 1755, LBŁ 1158; Kuczynska wdowa 1759, LMŁc 2288; Maryanna Kuczyńska 1809, KAZŁ 123; Józefa Julia Kuczyńska 1819, KAZŁ 24; Franciszka Pelagia Kuczyńska 1830, KAUŁ 35; Barbara Kuczyńska 1832, KAUŁ 21; Franciszka Teofila Kuczyńska 1834, KAUŁ 55; Zofia Kuczyńska córka gospodarza 1842, WMZŁ 126; Marcella Kuczyńska 1863, KAZŁ 114; Katarzyna Józefa Kuczyńska 1875, KAŚŁ 64; Karolina Kuczynska córka Mikołaja żona mieszczanina miasta Łomży 1880, AUPśT 6a; Tekla Kuczynska córka Józefa żona właściciela domu miasta Łomży Fryderyka 1880, AUPśT 16a;

KUDŁA: Anna Kudła 1605, LBŁ 703; Marcin Kudła 1627, LBŁc 287; nazwisko utworzone od kudła ‘włosy potargane, kędziory, rozczochrane kołtuny, kłaki, kosmyki’ (za: NMK s. 215).

(KUDRYCKI) Forma żeńska: Marianna Kudrycka 1689, KAŚŁ 55; nazwisko utworzone od n. m. Kudrycze (za: SHNO t. 1., s. 190) formantem -cki.

(KUJAWSKI) Forma żeńska: Maryanna Kujawska na służbie będąca 1819, KAŚŁ 10; nazwisko utworzone od n. m. Młp. brak n. m. (za: SEM cz. 3., s. 94) .

KUKAWKA: Boruch Idzkowicz Kukawka 1827, APŁ z.169; Ryfka, córka Borucha Idzkowicza Kukawki 1827, APL z. 169; Zoruch Idzkowicz Kukawka szewc 1828, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od kukawka ‘kukułka’ (za: SHNO t. 1., s. 191).

KUKIEŁKA: Moszk Bendetowicz Kukiełka wyrobnik 1833, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od ap. kukła // kukla ‘podłużna bułka’; gwarowe z różnych stron Polski ‘pieczywo świąteczne, obrzędowe’ (za: SEM cz. 1., s. 134) formantem -ka.

(KUKLA) Forma żeńska: Katarzyna Kuklanka vulgo Łukaszowna 1743, LMŁ 1029; nazwisko utworzone od kukła // Kukla ‘podłużna bułka’; gw. ‘pieczywo świąteczne, obrzędowe’ (za: SEM cz. 1., s. 134); też od kukla ‘czapeczka błazeńska z dzwoneczkami’ (za: NMK s. 216).

KUKLIŃSKI: Łukasz Kukliński 1689, LBŁ 1112; Marcin Kuklenski 1750, LBŁ 664; Marcin Kuklinski 1752, LBŁ 898; Józef Gabriel Kuklinski 1753, LBŁ 942; Antoni Kuklinski 1755, LBŁ 1131; Marcin Kukliński 1756, LMŁ 2069; Michał Kuklinski 1757, LBŁ 1326; Michał Kukliński 1757, LMŁ 2170; Stanisław Kukliński 1759, LMŁ 2293; Szymon Tadeusz Kukliński 1765, KAUŁ 674; Józef Bogumił Kukliński 1784, KACŁ 289; Wiktor Kukliński 1789, KACŁ 966; Kukliński mieszczanin, zmarł na cholerę 1852, AKŁ cz. III, s. 306; nazwisko utworzone od n. m. Maz. (zapisy także z Krpłd.) Kuklino, dziś Kuklin, ciech., gm. Wieczfnia Kościelna (za: SEM cz. 3., s. 94); też od n. os. Kukla (za: NMK s. 216) formantem -(iń)ski.

Forma żeńska: Marianna Kuklinska 1682, LBŁ 758; Kuklinska 1746, LMŁ 1258; Kuklinska 1754, LMŁ 1889; Marianna Barbara Kuklińska 1760, KAUŁ 192; Marianna Kuklińska 1878, KOPŁ 108; Ewa Kuklińska 1785, KACŁ 521.

KUKOWSKI: Piotr Kukowski 1794, KACŁ 1534; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp.: Kukowo, włoc., gm. Skępe (za: SEM cz. 3., s. 94) formantem -ski.

KULAS: Szymon Kulas 1757, LMŁ 2091; Franciszek Kulas 1767, KAUŁ 821; Franciszek Kulas 1773, KAUŁ 1231; Marianna Kulas 1875, KAŚŁc 4; nazwisko utworzone od kulawy, kulas (za: SEM cz. 1., s. 135).

(KULASZEWSKI) Forma żeńska: Ewa Kulaszewska 1878, KOPL 315; nazwisko utworzone od kula lub kuleć, lub kulić się (NP1, s. 487) formantem -asz+ewski.

KULESZA: Jan Kulesza 1774, KAUŁ 1279; Kacper Melchior Baltazar Kulesza 1785, KACŁ 426; Michał Kulesza 1786, KACŁ 609; Xiądz Juliusz Kulesza Mansyonarz… w Łomży zamieszkały 1829, KAUŁ 159; Jan Kulesza 1831, KAUŁ 41; Kazimierz Kulesza 1864, KAZŁ 101; Julian Kulesza 1878, WPRŁ 143; nazwisko utworzone od ap kulesza ‘mamałyga, rodzaj potrawy mącznej’ (za: SEM cz. 1., s. 135).

Forma żeńska: Marianna Kulesza 1790, KACŁ 1047; Leokadia Kulesza 1865, KAZŁ 228; Anna Kulesina 1869, KAZŁ 8.

KULESZCZYK: Andrzej Kuleszczyk 1887, KOPŁ 59; nazwisko utworzone od Kulesza ‘gęsta potrawa z mąki kukurydzianej lub żytniej’ (za: SHNO t. 1., s. 192) formantem -esz+czyk.

KULIGOWSKI: Szymon Kuligowski 1740, LBŁ 74; nazwisko utworzone od n. m. Kuligów, Kuligowo (za: SHNO t. 1., s. 192) formantem -ski.

KULIK: Małgorzata Kulyk 1632, LBŁ 915; Elżbieta Kulik 1634, LBŁ 1058; Kazimierz Kulik 1636, LBŁ 1226; Stanisław Kulik 1651, LBŁ 2676; Katarzyna Kulik 1654, LBŁ 2876; Tomasz Kulik 1655, LBŁ 3000; Katarzyna Kulik 1660, LBŁc 3419; Stanisław Kulik 1872, KAŚS 36; nazwisko utworzone od kulik ‘gatunek ptaka’ (za: SEM cz. 1., s. 135).

KULIKOWSKI: Placyd Kulikowski 1755, LMŁ 1960; Michał Kulikowski 1768, KAUŁ 913; Franciszek Kulikowski 1769, KAUŁ 1007; Andrzej Mikołaj Kulikowski 1783, KACŁ 279; Józef Kulikowski żołnierz grenadierów Małorosyjskiego Pułku Piechoty 1866, KAZŁ 157; nazwisko utworzone do n. m. Krpłd. Kulików (za: SEM cz. 3., s. 94); też od n. m. Kuliki, Kulikowo (za: SHNO t. 1., s. 193) formantem -ski.

Forma żeńska: Magdalena Kulikowska 1775, KAUŁ 1382; Zofia Marianna Kulikowska 1782, KACŁ 178.

KULIŃSKI: Franciszek Wincenty Xawery Kuliński 1832, KAUŁ 33; nazwisko utworzone od n. m. Kulin (za: NP1, s. 489).

KULKIN: „Prywatnym” adwokatem, ale szanowanym i uznawanym w sądach był pan Kulkin, urodzony w Kolnie. Zamieszkał na stałe w Łomży robił wiele na rzecz Żydów i Polaków sferze pomocy prawnej w sądach. Jego domy tworzyły rodzaj miasteczka, a „Dwór Kulkina” (Kulkins Hoff), jak nazywano to osiedle, zasłynął w całej okolicy. Tu odbywały się zebrania wyborcze, tu mieściły się centrale partii politycznych itp. Pomagał mu potem w tych sprawach jego syn” 1863, KPŁGŻ; Girsz Kulkin 1896, KS; nazwisko utworzone od ap. kula, n. m. Kule (Grodno, Kowno, Wilno) Kulki (Witebsk), Kulkiszki (Wilno) (za: SEŻ, s. 199).

KULMAN: Fajba Jankielewicz Kulman perfumiarz 1840, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od niem. n. os. Kohlmann, Kühlmann, Kolm, Kullm, te od Kuhl (NP1, s. 489)

KULMEJER: Jan Dawid Kulmejer 1811, KAZŁ 33; może nazwisko utworzone od kul por. Kulman + meier śrwniem. meier, meiger ‘dzirżawca, zarządca, gospodarz’ (za: SEM cz. 5., s. 172).

Forma żeńska: Maryanna Kulmejerowna 1810, KAZŁ 321; Maryanna Kulmerowa 1814, KAZL 75.

(KULPIŃSKI) Forma żeńska: Aniela Kulpińska 1878, KOPŁ 111; nazwisko utworzone od n. m. Kulpin w pow. brodzkim lub od n. os. Kulpa, łac. culpa ‘wina’ (za: NMB, s. 218).

KULWIC(Z): Józef Kulwic adwokat Trybunału Departamentu Łomżyńskiego 1810, KAUŁ 367; Pulcherya Wiktorya Sabina Kulwic 1810, KAUŁ 367; Wielmożny Franciszek Kulwicz podleśny Lasow Rządowych 1843, KUŁ 192; nazwisko utworzone prawdopodobnie od kulw- błr. ‘kij zakrzywiony’ (kulbaka : kulba) lub kulfon, kulbon ‘człowiek niezgrabny, dureń’ (za: SEM cz. 1., s. 135) formantem -ic(z).

KUM(I)ELSKI: Jan Kumelski 1721, LBŁ 172; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Kumelsko, Kumielsko, dziś Kumelsk, łomż., gm. Kolno (za: SEM cz. 3., s. 95).

Forma żeńska: Teodora Kumielska 1876, WPRŁ 185.

KUNAT: Elżbieta Kunat 1650, LBŁ 2636; nazwisko utworzone od im. Konrad < stwniem. Cuonrad, Conrad, Cunrad od kuoni ‘odważny, dzielny, doświadczony w boju’ i rat ‘rada’, ‘dający radę, doradca’ (za: SEM cz. 2., s. 72).

KUNATOWSKI: Franciszek Kunatowski 1717, LBŁ 69; Andrzej Kunatowski 1724, LBŁ 378; nazwisko utworzone prawdpodobnie od por. Kunat formantem -owski.

Forma żeńska: Zofia Kunatowska 1731, LBŁ 35.

KUNDE: Ewa Anna Kunde 1796, KACŁ 1798; nazwisko utworzone od gw. kunda, konda ‘hultaj, kobieciarz’ (za: NP1, s. 490).

KUNZ: Neuman Kunz kupiec 1819, KAŚŁ 24; nazwisko utworzone najpewniej od stwniem. Cuonrad, Conrad, Cunrad, stwniem. kuoni ‘odważny, dzielny, doświadczony w boju’; gniem. Kunze (za: SEM cz. 2., s. 73).

KUPIECKI: Wolf Herszkowicz Kupiecki 1827, 1828 APŁ z. 169; reb Cwi Kupiecki– „darczyńca, zbierał pieniądze na budowę nowej synagogi, ok. 1879 r.”; KPŁGŻ, s. 37 (maszynopis); nazwisko utworzone od ap. kupiec (za: SEM cz. 1., s. 136) formantem -cki, też od n. m. Kupce siedl., gm. Korytnica (za: NP1, s. 492).

Forma żeńska: Myndla z Wolfow Kupiecka 1827, APŁ z. 169; Sara, „żona Cwi Kupieckiego założycielka kobiecego komitetu opieki nad chorymi i rekonwalescentami w Łomży, 1880”; KPŁGŻ, s. 60 (maszynopis); Leja Kupiecka 1896, KS; Leja Szmuglewna Kupiecka 1896, KS.

KUPIS: Michał Kupis 1887, KOPŁ 253; nazwisko utworzone od podstawy kup-, por. kupić, kupa formantem -is.

KUPISKI: Adam Kupiski 1609, MBŁ 288; może nazwisko utworzone od n. m. Kupiski łomż., gm. Łomża.

KUPISZCZEK: Barbara Kupiszczek 1611, MBŁ 758; nazwisko utworzone od por. Kupiski formantem -ek.

KUPSKI: Mateusz Kupski 1613, MBŁ 1181; może nazwisko utworzone od niem. n. os. Kupsch, ta od *kupъcъ pol. kupiec (za: NP1, s. 492).

KURACZYK: Małgorzata Kuraczyk 1668, LBŁ 134; nazwisko utworzone prawdopodobnie od kur, psł. kurь ‘kogut’ (za: SEM cz. 1., s. 136); też od gw. kurak formantem -yk.

(KURAKOWSKI) Forma żeńska: Magdalena Kurakowska 1695, LBŁ 64; Marianna Kurakowska 1698, LBŁ 213; nazwisko utworzone od por. Kuraczyk formantem -owski.

(KURASKI) Forma żeńska: Dorota Kuraska 1608, MBŁ 22; może nazwisko utworzone od ap. kuras // kurasz ‘kogut’ (za: SHNO t. 1., s. 195).

KURCZYŃSKI: Paweł Kurczyński 1808, KAŚŁ 13; nazwisko utworzone prawdopodobnie od kurczyć się ‘ściągać się, skracać’; też od kurcz ‘nazwy psa myśliwskiego’ (za: SEM cz. 1., s. 136) formantem -yński.

KUREK: Jan Kurek 1469, ŁT III 25; Paweł Kurek 1685, LBŁ 893; nazwisko utworzone od kur, kura, kurek (za: SEM cz. 1., s. 136) też od kurek ‘chorągiewka, wiatraczek na kościele’, przen. ‘doskonały strzelec’ lub n. m. Kurki (Wilno) (za: SEŻ, s. 200), też n. os. Kur formantem -ek (za: NMK s. 218).

KURKO(W)SKI: Adam Kurkoski 1810, KAZŁ 351; nazwisko utworzone od n. m. Krpłd. brak n. m. (za: SEM cz. 3., s. 95).

Forma żeńska: Marianna Kurkowska 1876, WPRŁ 165.

KURPIEŃSKI: Grzegorz Kurpienski 1810, KAZŁ 397; Jan Kurpieński 1808, KAŚŁ 3; nazwisko utworzone prawdopodobnie od n. m. Maz. Kurpie, Kurpiewo, dziś Kurpie Szlacheckie, ostroł., gm. Troszyn (za: SEM cz. 3., s. 96) formantem -eński.

KURPIEWSKI: Jan Kurpiewski 1646, LBŁ 2255; Alexander Kurpiewski 1864, KAZŁ 207; Franciszek Kurpiewski 1868, KAZŁ 91; Józef Kurpiewski 1876, WPRS 44; Piotr Kurpiewski 1876, WPRŁ 237; nazwisko utworzone od por. Kurpieński (za: SEM cz. 3., s. 96).

Forma żeńska: Marianna Kurpiewska 1871, KAŚS 29; Marianna Kurpiewska 1887, KOPŁ 145.

KURPIK: Stanisław Kurpik 1651, LBŁ 2729; Albert Kurpik 1654, LBŁ 2854; nazwisko utworzone prawdopodobnie od Kurp ‘mieszkaniec dawnej Puszczy Kurpiowskiej’ formantem -ik; też n. m. Kurpiki (Grodno) (za: SEŻ, s. 201).

KUSIELOWICZ: Leyzer Herszkowicz Kusielowicz krawiec 1836, APL z. 169; nazwisko utworzone od im. żyd. Kusiel, Kusil, zdrobnienia od Jakutiel, Jakusiel (za: SEM cz. 7., s. 12) formantem -owicz.

KUŚKA: Katarzyna Kuśka mieszczanka panna wyznania rzymskokatolickiego 1862, AMPśT 2; nazwisko utworzone od stp. ap. gw. kuśka ‘penis’ (za: NP1, s. 498).

KUŚNIERZ: Michał Kuśnierz 1600, LBŁ 265; Małgorzata Kusnierz 1611, MBŁ 813; nazwisko utworzone od ap. kuśnierz (za: SEM cz. 1., s. 138).

KUŻELNY: Nikita Kużelny syn Pawła strażnik Łomżyńskiego miejskiego więzienia wyznania prawosławnego 1880, AUPśT 14; może nazwisko utworzone od stp. ap. koża, gw. kuża ‘skóra’ (por. NP1, s.456) formantem -ny.

Forma żeńska: Anna Kużelna córka Stefana żona szeregowego w stanie spoczynku 1895, AUŁS 29;

KWAPIS(Z): Jakub Kwapis 1608, MBŁ 116; Kwapis 1609, MBŁ 437; Tomasz Kwapisz 1612, MBŁ 1135; Melchior Kwapisz 1641, LBŁ 1744; Albert Kwapisz 1644, LBŁ 2085; Łucja Kwapisz 1645, LBŁ 2244; Jadwiga Kwapisz 1650, LBŁ 2626; Józef Kwapis 1676, LBŁ 476; Adam Kwapisz 1681, LBŁ 687; Jadwiga Kwapisz 1683, LBŁ 814; Franciszek Kwapisz 1687, LBŁ 963; Stanisław Kwapis 1687, LBŁ 951; Tomasz Kwapis 1696, KAŚŁ 180; Marianna Kwapisz 1700, LBŁ 485; Kwapisa dziecię 1700, LMŁ 85; Jerzy Kwapisz 1733, LBŁ 347; Jerzy Kwapisz 1733, LBŁ 74; Zuzanna Kwapisz 1736, LBŁ 57; Adalbert Kwapis wyrobnik poddany austriacki 1868, KAZŁ 99; nazwisko utworzone od kwapić się ‘być skorym do czegoś’ (za: SEM cz. 1., s. 139) formantem -is.

Forma żeńska: Jadwiga Kwapiszówna 1688, KAŚŁ 44.

KWAPISZEWSKI: Jan Kwapiszewski 1730, LBŁ 29; Piotr Kwapiszewski 1752, LMŁ 1682; Adam Kwapiszewski 1757, LBŁ 1398; Ignacy Benedykt Stanisław Kwapiszewski 1764, KAUŁ 561; Wojciech Kwapiszewski 1765, KAUŁ 633; Wincenty Kwapiszewski 1771, KAUŁ 1144; Filip Jakub Kwapiszewski 1797, KACŁ 1931; nazwisko utworzone od por. Kwapisz formantem -ewski.

Forma żeńska: Łucja Kwapiszewska 1748, LBŁ 550; Łucja Kwapiszewska 1749, LMŁ 1446; Ludwika Kwapiszewska 1752, LMŁ 1719; Helena Kwapiszewska 1756, LMŁ 2026; Ewa Kwapiszewska 1760, KAUŁ 152; Rozalia Kwapiszewska 1767, KAUŁ 831.

KWASEK: Mateusz Kwasek 1610, MBŁ 480; Maria Kwasek 1622, LBŁ 1627; nazwisko utworzone od por. Kwaśny (za: SEM cz. 1., s. 139) formantem -ek.

KWASIBORSKI: Józef Kwasiborski 1868, KAZŁ 260; nazwisko utworzone od n. m. Maz. (zapisy także z Krpłd.) Kwasieborzyno-Sojki, dziś Sujki, część Woli Kanigowskiej, ciech., gm. Strzegowo-Osada (za: SEM cz. 3., s. 96) formantem -ski.

KWAŚNY: Wawrzyniec Kwasny 1692, KAŚŁ 104; nazwisko utworzone od kwas, kwasić, kwaśny (za: SEM cz. 1., s. 139).

KWIATKOWSKI: Franciszek Adam Kwiatkowski 1786, KACŁ 615; Stefan Kwiatkowski1795, KACŁ 1728; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Kwiatkowice, sier., gm. Wodzierady; Kwiatków, kal., gm. Ostrów Wielkopolski; Pom. Kwiatki, Kwiatkowice, dziś część Płużnicy, tor., gm. Płużnica (za: SEM cz. 3., s. 96) formantem -ski.

Forma żeńska: Józefa Barbara Kwiatkowska 1784, KACŁ 411; Katarzyna Kwiatkowska 1790, KACŁ 1039; Zofia Kwiatkowska 1820, KAZŁ 31; Maryanna Kwiadkowska ( w rej. Kwiatkowska) 1833, KAUŁ 63.

KWIECIEŃSKI: właściciel restauracji Edward Kwiecieński uczestnik powstania styczniowego 1863, SWPP; nazwisko utworzone od n. m. Kwiecin, okolicy szlacheckiej w pow. dzisieńskim (za: NMK s. 220) formantem -ski.

Forma żeńska: Felicja Kwiecieńska 1794, KACŁ 1638.

KWIK: Laurenty Kwik 1610, MBŁ 557; nazwisko utworzone od kwik ‘głos wydawany przez świnie’ (za: SEM cz. 1., s. 136).

L

LACH: Stanisław Lach 1421, ŁT I 17; Stanisław Lach 1430, ŁT I 116; Jan z Lachowa 1475, KT. II 182; nazwisko utworzone od Lach, Lech ‘Polak’. Pierwotnie była to prawdopodobnie n. plemienia Lędzanie, pochodząca od psł. lęda ‘pole nieuprawne’
(za: SEM cz. 4., s.7).

(LACHOWSKI) Forma żeńska: Monika Lachowska 1866, KAZŁ 76; Zofia Lachowska 1870, KAŚŁ 1; Paulina Lachowska 1875, KAŚŁ 33; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Lachowo, łomż., gm. Kolno (za: SEM cz. 3., s. 97); też od n. m. Lachowo a. Łachowo w pow. bydg. (za: NMK s. 221) lub Lachy, Lachówka (za: SHNO t. 1., s. 200) formantem -ski.

LACKI: Kazimierz Lacki 1868, KAZŁ 136; nazwisko utworzone od n. m. Krpłd. Lackie (za: SEM cz. 3., s. 97); Lack, Lachy (za: SHNO t. 1., s. 200) formantem -ki.

LAGO: Stanislaus Lago kupiec łomżyński 1593, APŁ zbiór Kapicjana; nazwisko utworzone od ap. laga ‘gruba laska’, dawniej też ‘naczynie na płyny’ (NP2, s. 6).

(LANCZEWSKI) Forma żeńska: Zofia Lanczewska 1613, MBŁ 1198; nazwisko utworzone może od im. Lanko, Lańko (cerk. Leonid) lub od łan ‘pole, niwa, rola’ (za: SHNO t. 1., s. 201).

LANGO: Maryanna Lango służąca 1868, KAZŁ 29; nazwisko utworzone od niem. n. os. Lang(e), ta od przym. lang(e) ‘długi’ (por. NP2, s. 9).

LASKA: Jankiel Leyzorowicz Laska blacharz 1829, APŁ z. 169; nazwisko utworzone
od ap. laska ‘kij, leszczyna’ (za: SEM cz. 1., s. 140).

LASKOWSKI: Mateusz Laskowski 1656, LBŁ 3022; Ignacy Laskowski 1730, LBŁ 79; Karol Laskowski 1766, KAUŁ 743; Mateusz Laskowski 1766, KAUŁ 730; Józef Laskowski 1768, KAUŁc 877; Sebastian Laskowski żołnierz rezerwy 1868, KAZŁ 207; Konstantyn Laskowski garncarz 1874, KAŚŁ 15; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Laskowo, dziś Laszków, kal., gm. Blizanów; Młp. Laskowa, Nowosad., gm. Laskowa; Laskowa, biel., gm. Zator; Laski, dziś Laski Dworskie, krak., gm. Gołcza; Maz. Laskowo Sierzputy, Laskowo Jabłoń, dziś Laskowiec, łomż., gm. Trzcianne; Laski, rad., gm. Warka; Śl: Laskowice, opol., gm. Lasowice Wielkie (za: SEM cz. 3., s. 97) formantem -ski; też od n. os. Lasek lub Laska (za: NMK s. 222) formantem -owski.

Forma żeńska: Ludwika Laskowska 1876, WPRŁ 234; Rozalia Laskowska 1879, KOPŁ 50.

LASOCKI: Jan Lasocki prefekt Departamentu Łomżyńskiego1809, KAUŁ 284; Włodzimierz Lasocki 1809, KAUŁ 284; KAZŁ 222; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Lasotki, Lasocice, dziś Lasotki, płoc., gm. Iłów; Lasocice, leszcz., gm. Święciechowa; Młp. Lasocice, dziś Krasne Lasocice, nowosąd., gm. Jodłownik (za: SEM cz. 3., s. 97) formantem -cki.

LASOWSKI: Andrzej Lasowski 1723, LBŁ 311; nazwisko utworzone od n. m. Las, Lasowice (NP2, s. 10).

LAS(S)OTA: Stanisław Lasota 1472, ŁT III 218; Jan Lasota 1690, KAŚŁ 76; Jadwiga Lassota 1704, LBŁ 788; nazwisko utworzone od las (za: SEM cz. 1., s. 140) formantem -ota; też od im. Lasota (stp. tłumaczenie im. Sylwester) (za: NP2, s. 9).

LASZCZYK: Helena Lasczyk 1685, LBŁ 876; nazwisko utworzone od las lub od lasak ‘człowiek żyjący w lesie’ (za: NP2, s. 9) formantem -yk.

(LATO) Forma żeńska: Latowny dziecię 1696, LMŁ 13; nazwisko utworzone od ap. lato (za: SEM cz. 1., s. 141).

LATOSZEK: Magdalena Latoszek 1600, LBŁ 241; Anna Latoszek 1604, LBŁ 566; Józef, Andrzej Latosek 1658, LBŁ 3276; nazwisko utworzone od podstawy lat-, por. latać, lato (za: NP2, s. 10) formantem -osz+ek.

Forma żeńska: syn Doroty Latoskowny 1634, LBŁ 997.

LATOWICKI: Jan Latowicki 1608, MBŁ 81; nazwisko utworzone od n. m. Latowice (za: SHNO t. 1., s. 201).

LAUDAŃSKI: Kazimierz Laudański traktyernik 1865, KAZŁ 91; prawdopodobnie nazwisko utworzone od łac. lauda ‘chwała’ (por. NP2, s. 11) formantem -ań+ski.

LAURO: Melchior Lauro rzeźnik 1834, KUŁ 87; 1835, KUŁ 69; nazwisko utworzone od im. Wawrzyniec, od łac. Laurentus (NP1, s. 659-660) formantem -o.

LAWENDOWSKI, LEWANDOWSKI: Marcin Lawendowski 1682, LBŁ 778; Franciszek Lawendowski 1687, LBŁ 1012; Marcin Lawendowski 1722, LBŁ 243; Jan Lewandowski 1732, LBŁ 240; Walenty Lawendowski dictus Barania Noga 1746, LMŁ 1250; Jakub Lavendowski 1758, LMŁc 2201; Walenty Lawendowski uczestnik powstania styczniowego 1863, SWPP; Walenty Lawendowski strażnik lasów prywatnych 1868, KAZŁ 3; nazwisko utworzone od lawenda (za: NMK s. 222) formantem -owski.

Forma żeńska: Katarzyna Lawendowska 1688, LBŁ 1032; Elżbieta Lawendowska 1689, LBŁ 1114; Marianna Lawendowska 1697, LBŁ 140; Marianna Lawendowska 1720, LBŁ 149; Jadwiga Lawendowska 1739, LBŁ 247; Barbara Lavendowska 1753, LBŁc 992; Marianna Lavendoska 1753, LMŁ 1787.

LAWUR: Izydor Lawur Proffessor Szkoł Woiewodzkich w Łomży… w Łomży zamieszkały 1829, KAUŁ 171; Celestyna Kandyda Lawur (w skorowidzu zapis: Lowur), córka Izydora Lawura, 1829, KAUŁ 171; może nazwisko utworzone od niem. n. os. Law, ta jest skróceniem n. os. Lawerenz i im. Laurentius, Nicolaus (por. NP2, s. 11).

LAZAROWICZ: Adalbert Lazarowicz 1739, LBŁ 63; Felicjan Lazarowicz 1740, LBŁ 314; nazwisko utworzone od im. Łazarz, z hebr. ‘eli’āzār ‘Bóg wspomógł’ (za: SEM cz. 2., s. 80) formantem -owicz.

LĄGA: Sebastian Ląga 1608, MBŁc 11; nazwisko utworzone od gw. lęgać ‘legnąć, położyć się’; ląg ‘wylegiwać się’ (za: NP2, s. 18).

LEJDA: Jan Lejda wyrobnik 1842, WMZŁ 89; Jadwiga Lejda 1887m KOPŁ 283; nazwisko utworzone od ap. lej ‘pijak, opój’, lejba ‘człowiek gadatliwy; człowiek rozlazły, rozkisły, gamoń’ (za: SHNO t. 1., s. 202).

(LEJMAN) Forma żeńska: Antonina Lejmanówna 1872, KAŚŁ 31; nazwisko utworzone od śrwniem. leie, lei ‘skała, kamień; lewe, lebe, leu ‘lew, także pomocnik kata’; śrwniem. le, wes- ‘wzgórze, pagórek’; lai = loh ‘las, zagajnik + man(n) ‘człowiek, mężczyzna (za: SEM cz. 5., s. 154).

LEMANOWICZ: Karolina Lemanowicz 1649; nazwisko utworzone od stp. (z niem.) leman ‘lennik’ (za: NP2, s. 14) formantem -owicz.

LEMANOWSKI: Mateusz Lemanowski 1695, LBŁ 34; Kazimierz Lewanowski 1697, LBŁ 145; nazwisko utworzone od por. Lemanowicz formantem -owski.

Forma żeńska: Zofia Lemanowska 1704, LBŁ 754.

LEMAŃSKI: Tomasz Lemański 1887, KOPŁ 217; nazwisko utworzone od por. Lemanowicz formantem -ski.

Forma żeńska: Julianna Lemańska 1879, KOPŁ 43; Antonina Lemańska 1868, KAZŁ 52.

LENARD: Józefa Lenard 1830, KAUŁ 71; nazwisko utworzone od stwniem. Loenhard od stwniem. ‘lew’, w formie zromanizowanej leon i stwniem. hart ‘mocny, dzielny’ (za: SEM cz. 2., s. 77).

LENCZEWSKI: Bernard Lenczewski 1864, KAZŁ 51; nazwisko utworzone od n. m. Leńce (za: SHNO cz. 1., s. 203) formantem -ewski.

Forma żeńska: Barbara Lenczewska 1692, KAŚŁ 103.

LENIEWICZ: Tomasz Leniewicz 1705, LBŁ 861; nazwisko utworzone od ap. leń (za: SHNO t. 1., s. 204) formantem -ewicz.

LEŃSKI: Gersz Leński 1896, KS; nazwisko utworzone od podstawy len-, por. ‘roślina włóknista’, leń, im. Lenard, Leon (za: NP2, s. 14) formantem -ski.

LEONIAK: Józef Leoniak żołnierz, podoficer straży pogranicznej 1866, KAZŁ 280; nazwisko utworzone od im. Leon, od grec. leõn ‘lew’ (za: NP2, s. 15) formantem -ak.

LEPAK: Katarzyna Lepak 1723, LBŁc 279; nazwisko utworzone od lepić; też od lepak stp. partykuła, spójnik, przysłówek ‘zaś, znowu, przeciwnie’ (za: NP2, s. 16).

LERMAN: Katarzyna Lerman wyrobnica 1869, KAZŁ 48; nazwisko utworzone od niem. n. os. Lehrmann (za NP2, s. 16).

LESIEWICZ: Antoni Lesiewicz 1769, KAUŁ 966; Rozalia Lesiewicz 1767, KAUŁ 812; Rozalia Lesiewicz 1771, KAUŁ 1102; nazwisko utworzone od las (za: SEM cz. 1., s. 141) formantem -ewicz.

(LESZCZ) Forma żeńska: Zofia Lesczanka, panieńskie dziecko Anny Lesczanki 1652, LBŁ 2757; nazwisko utworzone od leszcz ‘gatunek ryby’ (za: SEM cz. 1., s. 143).

LESZCZEWSKI: Dominik Leszczewski 1868, KAZŁ 164; Jan Franciszek Leszczewski żołnierz czasowo urlopowany, rusznikarz[16] 1875, KAŚŁ 61; nazwisko utworzone od por. Leszcz (NP2, s. 17) formantem -ewski.

LESZCZEŃSKI: Stanisław Leszczeński 1688, KAŚŁ 41; Stanisław Lesczenski 1707, LBŁ 1091; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Leszczno, dziś Leszno, koniń., gm. Grabów; Leszczno, dziś Leszno miasto; Krpłd. Leszczna, Leśna, dziś Leszno, przem., gm. Medyka (za: SEM cz. 3., s. 99) formantem -ski.

Forma żeńska: Leszczeńska 1699, LMŁ 73; Stanisławowa Leszczeńska 1710, LMŁ 327.

LESZCZYNA: Aron Idzkowicz Leszczyna kramarz 1828, 1837, APL z. 169; Kusyel, syn Idzka Aronowicza Leszczyny 1828, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od ap. leszczyna ‘krzew, rzadziej drzewo z rodziny brzozowatych’ (za: SEM cz. 1., s. 143).

LESZCZYNKA: Abram Leybowicz Leszczynka krawiec 1834, 1835 APŁ z. 169; nazwisko utworzone od por. Leszczyna formantem -ka.

LES(Z)CZYŃSKI: Jakub Lesczynski 1670, LBŁ 251; Piotr Leszczynski 1695, LBŁ 43; Stanisław Lesczyński 1696, KAŚŁ 176; Eustachy Leszczyński 1783, KACŁ 250; Jakub Aronowicz Leszczyński kramarz 1831, APŁ z. 169; Michał Leszczyński 1833, KAUŁ 162; Antoni Leszczyński wyrobnik 1834, KUŁ 177; 1837, KUŁ 69; Jan Leszczyński Burgrabia sądu pokoju w Łomży // Obywatel 1835, KUŁ 113; 1839, KUŁ 184; nazwisko utworzone od por. Leszczeński.

Forma żeńska: Anna Lesczinska 1616, LBŁ 454; Jadwiga Lescinska 1641, LBŁ 1822; Magdalena Leszczynska 1705, LBŁ 814; Marianna Leszczyńska 1763, KAUŁ 469; Ewa Leszczyńska 1773, KAUŁ 1249; Marianna Leszczyńska 1788, KACŁ 788; Anna Leszczyńska 1810, KAZS 421; Maryanna Leszczynska 1811, KAŚS 41; Estera Aronowa Leszczyńska 1831, APŁ z. 169; Katarzyna Leszczyńska 1865, KAZŁc 252.

LESZNIK: Jacobus Lesznik cives et mercatores Lomzenses 1592, APB zbiór Kapicjana; nazwisko utworzone od ap. leśnik (za: NP2, s. 9) formantem -ewicz.

LEŚNIEWSKI: Feliks Leśniewski gospodarz 1864, KAZŁ 72; Aleksander Leśniewski 1887, KOPŁ 142; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Leśniewo Nadolne i Lesniewo Nagórne, dziś Leśniewo Dolne i Górne, ciech., gm. Grudus; Krpłd. Leśniowice (za: SEM cz. 3., s. 99) formantem -ski.

Forma żeńska: Łucja Lesniewska 1745, LMŁ 1176; Ewa Lesniewska 1747, LMŁ 1289; Zofia Leśniewska 1809, KAŚŁ 52.

LEW: Dawid Leybowicz Lew piekarz 1827, APŁ z. 169; Leia, córka Dawida Leybowicza Lwa 1827, APŁ z. 169; Leyba Moikowicz Lew piekarz 1827, APŁ z. 169; Szosia, córka Leyby Moikowicza Lwa 1827, APŁ z. 169; Jankiel Leybowicz Lew piekarz 1828, APŁ z. 169; „Poszliśmy zaraz do Lwa, gdzie nam tatusiowie kupili granatowe czapki uczniowskie” 1895 NPWN, s. 77; nazwisko utworzone od 1. lew (za: SEM cz. 1., s. 143); 2. Leon, łac. Leon, leonis ‘lew’ (za: SEM cz. 2., s. 78); 3. hebr. Levi ‘należący do plemienia Lewiego, czyli Lewita, tłumaczone jako ‘przywiąże się’ (za: SEM cz. 7., s. 12).

LEWANDO(W)SKI: Ignacy Lewandowski kapitan Regimentu Trzynastego Batalionu Drugiego Kompanii Drugiej 1809, KAUŁ 198; Norbert Lewandowski 1809, KAUŁ 198; Ignacy Lawendowski // Lewandowski Murgrabia przy Gimnazyum w Łomży // Murgrabia przy Szkołach Gymnazyalnych Łomżyńskich 1835, KUŁ 147; 1841, KUŁ 20; 1843, KUŁ 132; Adam Lewandowski wyrobnik 1869, KAZŁ 273; nazwisko utworzone od n. os. Lewanda < lawenda, lewanda lub n. m. Lewandów w pow. warszaw. (za: NMK s. 224) formantem -(ow)ski.

Forma żeńska: Felixa Katarzyna Lewandoska 1830, KAUŁ 198; Łucya Konstancya Lewandoska 1833, KAUŁ 6.

LEWICKI: Adalbert Lewicki 1695, LBŁ 50; Stanisław Lewicki 1697, LBŁ 114; Jan Lewicki 1698, KAŚŁ 199; Jan Lewicki Generalny Sekretarz Prefektury Departamentu Łomżyńskiego 1809, KAUŁ 284; Jan Lewicki włościanin 1809, KAUŁ 199; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Lewice, gorz., gm. Międzychód; Maz. Lewiczyn, rad., gm. Belsk Duży (za: SEM cz. 3., s. 100); też od n. os. Lewik, Lewic (za: NMK s. 224) formantem -ski.

Forma żeńska: Elżbieta Lewicka 1691, KAŚŁ 88; Agnieszka Lewicka 1693, LBŁ 1351; Elżbieta Lewiczanka 1694, KAŚŁ 132; Julianna z Oborskich Lewicka 1809, KAZŁ 211; Rozalia Antonina Lewicka 1809, KAUŁ 199.

LEWIN: Hynda Lewin 1810, KAUŁ 341; Jachim Lewin kupiec 1810, KAUŁ 319; Szymon Lewin kupiec 1810, KAUŁ 341; Kacper Lewin1821, KAZŁ 107; Rochla z Lewinow, żona Izaaka Kacpera Hatana 1827, APŁ z. 169; Sora z Lewinow, żona Idzka Dawidowicza Lewkonia 1827, APL z. 169; nazwisko utworzone od stwniem. Liewfin < stwniem. liub ‘kochany’ + wini ‘przyjaciel’ (za: SEM cz. 2., s. 78).

Forma żeńska: Hynda Lewinowna 1810, KAZŁ 29.

LEWINOWICZ: Markey Lewinowicz (przyjął chrzest w wieku 22 lat i przezwisko Maciej Polkowski) 1811, KAUŁ 44; Brocha, córka Chaima Szlemowicza Lewinowicza 1827, APŁ z. 169; Chaim Szlemowicz Lewinowicz wyrobnik 1827, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od por. Lewin formantem -owicz.

LEWINSZTEYN, LEWINSTEIN: Leybka Jachymowicz Lewinszteyn 1827, APŁ z. 169; Leybka Jachymowicz Lewinstein kramarz 1827, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od por. Lewin + schein ‘widzieć’.

LEWIŃSKI: Lewin Hersz Lewinski fabrykant mydła 1828, APŁ z. 169; Lewin Herszk Lewinski kupiec 1832, APŁ z. 169; Lewin Hersz Lewiński dzierżawca dochodów konsumpcyjnych 1835, APŁ z. 169; Józef Jan Lewiński 1876, WPRŁ 242; nazwisko utworzone od por. Lewin formantem -ski.

Forma żeńska: Katarzyna Lewińska 1870, KAŚŁ 48; Róża Lewińska 1887, KOPŁ 21.

LEWKO: Szloma Mortkowicz Lewko kramarz 1830, APŁ z. 169; Leybka Meierowicz Lewko handlarz wiktuałow 1832, APŁ z. 169; Ajzyk Lewko 1896, KS; nazwisko utworzone od por. Lew (za: SEM cz. 7., s. 12) formantem -ko.

LEWKOŃ: Idzk Dawidowicz Lewkoń kramarz 1827, APŁ z. 169; Izrael, syn Idzka Dawidowicza Lewkonia 1827, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od por. Lew.

LEWKOWICZ: Eliasz Lewkowicz kupiec 1832, APŁ z. 169; Anna Lewkowicz 1878, KOPŁ 53; nazwisko utworzone od por. Lew (za: SEM cz. 2., s. 78) formantem -owicz.

LEWOŃSKI: Pejsach Lewoński 1896, KS; nazwisko utworzone od Lewon, w cerk. Leont, Leontij (za: SHNO t. 1, s. 206) formantem -ski; por. też Lew.

LEYBOWICZ: Joszka Leybowicz 1809, KAUŁ 194; Dawid Leybowicz szynkarz 1809, KAUŁ 184; Herszk Leybowicz szynkarz 1809, KAUŁ 184; Jankiel Leybowicz 1827, APŁ z. 169; Jakub Leybowicz 1811, KAZŁ 4; Hierszk Leybowicz 1819, KAŚŁ 6; Ankiel (Jankiel) Leybowicz 1820, KAZŁ 170; Basia Hirszkowa Leybowicz 1820, KAZŁ 39; nazwisko utworzone od im. żyd. Leb, hebr. lew ‘serce’ (za: SEŻ, s. 207).

LEYDA: Ferdynand Leydy szewc w Mieście Łomży zamieszkały // Obywatel 1837, KUŁ 127; 1840, KUŁ 74; 1840, KUŁ 96; 1843, KUŁ 144; nazwisko utworzone od niem. n. os. Leid, ta od śrwniem. leit, ‘zasmucający, smutny’ (za: NP2, s. 6).

LEYMAN: Józef Benedykt Leyman 1830, KAUŁ 62; Jan Leyman, mularz 1830, KAUŁ 62; nazwisko utworzone od por. Lejman.

LEYZEROWICZ: Dworka Leyzerowicz 1808, KAZŁ 86; Leyzer Leyzerowicz 1809, KAZŁ 237; Dawid Leyzorowicz mayster kunsztu krawieckiego 1809, KAUŁ 275; 1810, KAUŁ 321; Eliasz Leyzorowicz arendarz 1810, KAUŁ 352; Leyzor Leyzorowicz 1809, KAUŁ 275; Aaron Leyzerowicz 1811, KAZŁ 18; Ankiel Leyzorowicz blacharz 1819, KAŚŁ 26; nazwisko utworzone od im. jid. Lejzer (= bibl. Eleazar) (za: SEŻ s. 208).

LEYZOR: Ester Leyzor 1809, KAUŁ 283; Szymon Leyzor szkolnik 1809, KAUŁ 283; Szeyna z Leyzorow, żona Pełtyna Froimowicza Rzepkiewicza 1927, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od por. Leyzerowicz.

Forma żeńska: Mirka Leyzerowna 1808, KAZL 50.

LEZARCZYK: Antoni Lezarcik 1656, LBŁ 3048; nazwisko utworzone od por. Leyzerowicz formantem -cz+yk.

LĘKOWSKI: Joannes et Adam Lękowszcy kupcy łomżyńscy 1593, APŁ zbiór Kapicjana; nazwisko utworzone od niem. n. os. Lang(e), ta od przym. lang(e) ‘długi’ (za: NP2, s. 9) formantem -owski.

LIBERT: Piotr Libert 1865, KAZŁ 101; nazwisko utworzone od Libertus ‘wyzwoleniec’ (za: SEM cz. 2., s. 78); też od germ. leuba ‘kochany, miły. przyjemny’ i germ. berhta ‘jasny’ (za: SEM cz. 5., s. 159, 17).

LICHOMSKI: Felix Władysław Lichomski 1831, KAUŁ 82; Maximilian Bolesław Lichomski 1832, KAUŁ 127; Wielmożny Józef Lichomski sekretarz Urzędu Municypalnego Miasta Łomży 1836, KUŁ 53; 1838, KUŁ 98; 1840, KUŁ 75; Jan Lichomski 1896, KS; może nazwisko utworzone od lichy ‘zły, mizerny’ lub lichota ‘rzecz bezwartościowa’ (por. NP2, s. 19-20) formantem -om+ski.

Forma żeńska: Michalina Lichomska 1866, KAZŁ 214.

LICHOTA: Kunegunda Lichota 1763, KAUŁ 428; Michał Lichota włościanin gospodarz w Łomżycy zamieszkały 1837, KUŁ 208; nazwisko utworzone od lichy, licho (za: SEM cz. 1., s. 144), też od lichota ‘1. bieda, nędza; 2. rzecz licha, nic warta; 3. nędzarz, biedak, chudy pachołek’ (za: SW I, s. 588).

LICHTSZEIN: Idzk Abramowicz Lichtszein szewc 1835, APŁ z. 169; ; nazwisko utworzone prawdopodobnie od niem. n. os. Licht i Stein (za: AŻP s. 147); może też od niem. licht ‘światło’ i schein ‘widzieć’.

LIGĘZA: Klotylda Albina Ligęza 1830, KAUŁ 38; Onufry Ligęza rejent 1836, KUŁ 71; nazwisko utworzone od Ligęza ‘lubiący się przymilać’, gw. ‘człowiek lubiący się wylegiwać’ (za: SEM cz. 1., s. 144).

LIGNIFABER: Łukasz Lignifaber 1651, LBŁ 2732; Anna Lignifaber 1652, LBŁ 2789; nazwisko utworzone od por. Fabrilignar.

LIGMANT: Ignacy Ligmant żołnierz dymisjonowany 1866, KAZL 133; nazwisko utworzone od niem. n. os. Ligmann, ta może od Lehmann ‘lennik’ (za: NP2, s. 21).

(LINCZEWSKI) Forma żeńska: Agnieszka Linczewska 1687, LBŁ 933; nazwisko utworzone od n. m. Leńce, Leńcze, Lińce (za: SHNO t. 1., s. 206) formantem
-(ew)ski.

LINIEWICZ: Anna Liniewicz 1700, LBŁ 451; nazwisko utworzone od podstawy lin-, por. lin ‘ryba z rodziny karpiowatych’, lina ‘gatunek rośliny’, linąć ‘lunąć’ (NP2, s. 21) formantem -ewicz.

LINOWSKI: Józef Linowski 1712, LBŁ 1345; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp.: Linowiec, konin., gm. Orchowo; Młp.: Linów, tarnob., gm. Zawichost (za: SEM cz. 3., s. 101) formantem -ski.

(LIPACZEWSKI) Forma żeńska: Walerya Lipaczewska 1863, KAZŁ 209; może nazwisko utworzone od ap. lipa.

(LIPCZEWSKI) Forma żeńska: Maryanna Lipczewska przechrzcianka 1809, KAŚŁ 37; Weronika Lipczewska 1808, KAŚŁ 2; może nazwisko utworzone od por. Lipaczewski.

(LIPCZYŃSKI) Forma żeńska: Małgorzata Lipczyńska 1794, KACŁ 1583; Marianna Lipczyńska 1796, KACŁ 1811; Maryanna Lipczynska (imię i nazwisko nadane przechrzcie) 1809, KAUŁ 220; nazwisko utworzone od ap. lipa (za: NP2, s. 22) formantem -yński.

LIPIŃSKI: Mateusz Lipiński strycharz 1836, KUŁc 156; Józef Lipiński 1865, KAZŁ 131; Jakub Lipiński służący 1873, KAŚŁ 37; Lipiński 1878, KOPŁ 31; Franc Lipiński 1896, KS; „Zamieszkaliśmy bardzo skromnie, daleko od gimnazjum, prawie na końcu ul. Dwornej, jak mówiono: za Pannami,  czyli za klasztorem Panie Benedyktynek,  w drewnianym domku Lipińskiego” 1895, NPWN, s. 79; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Lipnica, pozn. gm. Szamotuły; Lipiny, koniń., gm. Stare Miasto; Lipiny, pil., gm. Margonin; Młp. (zapisy też z Krpłd.) Lipiny, tarn., gm. Pilzno (za: SEM cz. 3., s. 101); też od n. m. Lipin w pow. chodzieskim; Lipina w pow. wieluńskim, sieradzkim; Lipiny w pow. włocławskim, kolskim, konińskim, sieradzkim; Lipno w pow. sieradzkim, świeckim lub n. os. Lipa formantem -iń)ski (za: NMK s. 227).

Forma żeńska: Karolina Lipińska wyrobnica 1867, KAZŁ; Bronisława Helena Lipińska 1875, KAŚŁ 21.

LIPKA: Anna de Lipka 1621, LBŁ 1519; nazwisko utworzone n. m. Lipka (kilka wsi) .

LIPKO(W)SKI: Józef Lipkowski mayster kunsztu szefcowskiego 1810, KAUŁ 320; Andrzej Lipkowski 1811, KAZŁ 1; Jan Ferdynand Lipkowski 1811, KAUŁ 11; Stanisław Lipkoski obywatel 1836, KUŁ 183; Abram Lipkowski 1896, KS; Aron Lipkowski 1896, KS; nazwisko utworzone od lipa (NP2, s. 22) formantem -owski.

Forma żeńska: Maryanna Lipkoska1809, KAZŁ 188; Dorota Lipkoska 1810, KAUŁ 320; KAZŁ 264; Ewa Franciszka Lipkowska 1811, KAUŁ 21.

(LIPNICKI) Forma żeńska: Marianna Lipnicka 1640, LBŁ 1656; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Lipnica, pozn., gm. Szamotuły; Lipnica, sier., gm. Poddębice; Młp. Lipnica, kiel., gm. Małogoszcz; Lipnica Murowana tarn., gm. Nowy Wiśnicz; Lipnik, krak., gm. Wiśniowa; Lipnik, tarnob., gm. Lipnik (za: SEM cz. 3., s. 101) formantem -cki.

LIPOWICZ: Zelk Idzkowicz Lipowicz krawiec 1831, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od przym. lipowy (za: NP2, s. 22) formantem -owicz.

LIPSKI: Józef Lipski 1649, LBŁ 2510; Marcin Lipski 1658, LBŁ 3270; Jan Lipski 1659, LBŁ 3336; Juljan Wiktor Lipski kasjer w cukrowni 1875, KAŚŁ 66; „Drugi  stary nauczyciel, klasyk Lipski,  wkrótce po moim wstąpieniu do gimnazjum zmarł nagle na ulicy pod samymi murami szkoły, w której tak długo uczył greki i łaciny” 1895 NWPN, s. 86; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Lipe, kal., gm. Blizanów; Młp. Lipa, kiel gm, Radoszyce; Lipa, dziś Lipnik, kiel., gm. Kije; Lipie, dziś część wsi Sadek, nawosąd., gm. Jodłownik; Maz. Lipa Drewnowo, dziś Drewnowo Lipskie, łomż., gm. Boguty-Pianki; Lipie, rad., gm. Błędów; Krpłd. Lipsko, zamoj., gm. Zamość (za: SEM cz. 3., s. 101) formantem -ski.

Forma żeńska: Katarzyna Lipska 1618, LBŁ 950.

LIS: Valentinus Lys de Lomza 1555, RTA s. 64; Jan Lis 1622, LBŁ 1693; Lisa parobek 1706, LMŁ 207; nazwisko utworzone od lis (za: SEM cz. 1., s. 145); też od n. heraldycznej Lis, herb stanowiła strzała przekrzyżowana dwukrotnie, natomiast umieszczenie lisa w klejnocie świadczyć mogło o wtórnym przybraniu tego znaku od już istniejącej proklamacji (za: SEM cz. 6., s. 29).

Forma żeńska: Lisowa 1699, LMŁ 76.

LISEK: Sebastianus Lissek de Lomza 1561, RTA s. 581; Lissek de Lomza 1574, RTA s. 528; nazwisko utworzone od por. Lis formantem -ek.

LISEWSKI: Paweł Lisewski 1656, LBŁ 3011; nazwisko utworzone od por. Lisowski.

LISIEWICZ: Ewa Lisiewicz 1685, LBŁ 873; nazwisko utworzone od n. os. Lis (za: NMK s. 228) formantem -ewicz.

LISIEWSKI: Stanisław Lisiewski 1685, LBŁ 917; Michał Lisiewski 1714, LBŁ 1450; Lisiewski burmistrz 1726, LMŁ 419; Józef Lisiewski 1742, LMŁ 962; nazwisko utworzone od por. Lisowski w formantem -ski.

Forma żeńska: Agnieszka Lisiewska 1750, LMŁc 1563.

(LISOWSKI) Anna Lisowska 1712, LBŁ 1341; Katarzyna Lisowska 1714, LBŁ 1436; nazwisko utworzone od n. m. Młp. Lisów, krośn., gm. Skołyszyn; Lisów, kiel., gm. Chmielnik; Lisów, rad., gm. Jedlińsk; Maz. Lisowo, dziś Lisów, rad., gm. Promna (za: SEM cz. 3., s. 102) formantem -(ow)ski.

LISTO(W)SKI: Franciszek Listowski 1762, KAUŁ 396; Paweł Listowski 1766, KAUŁ 721; Kacper Listowski 1769, KAUŁ 936; Zygmunt Listowski 1783, KACŁ 225; Andrzej Listowski 1795, KACŁ 1723; Karol Listoski 1797, KACŁ 2001; Kacper Listoski 1808, KACŁ; Stanisław Listowski 1809, KAUŁ 272; Ignacy Listoski 1810, KAUŁ 317; Ignacy Listowski gospodarz 1810, KAUŁ 312; Franciszek Listowski 1814, KAZŁ 27; Jakub Listowski 1819, KAZL 4; Michał Listowski 1819, KAZŁ 7; Ludwik Listowski 1820, KAZŁ 41; Stanisław Listowski obywatel // obywatel gospodarz 1838, KUŁ 105; 1841, KUŁ 104; Franc Listowski 1896, KS 392; nazwisko utworzone od list, liść (za: NP2, s. 23) formantem -owski.

Forma żeńska: Józefa Franciszka Listowska 1760, KAUŁ 154; Julianna Listowska 1775, KAUŁ 1380; Anastazja Listowska 1788, KACŁ 796; Antonina Listowska 1810, KAZŁ 330; Anna Listowska 1819, KAŚŁ 9; Anna Listowska 1819, KAŚŁ 1; Ludwika Listowska 1832, KAUŁ 69.

LISZEWICZ: Jan Liszewicz 1695, LBŁ 51; nazwisko utworzone od por. Liszewicz formantem -ewicz.

LITYCHOWSKI: Kazimierz Litychowski 1879, KOPŁ 214; nazwisko utworzone od podstawy lut-, por. luty ‘mocny’, stp. lutować się ‘litować się’ (za: NP2, s. 28) formantem -ych+owski.

LITYŃSKI: Mikołaj Lityński 1896, KS 370; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Lutynia, kal., gm. Dobrzyca; Śl. Lutynia, dziś w Czechach (za: SEM cz. 3., s. 105) formantem -ski.

LIWCIK: Dorota Liwcik 1645, LBŁ 2168; nazwisko utworzone od podstawy liw-, por. stp. przeliwać ‘przelewać’, liwa ‘wołanie na gęsi’ (za: NP2, s. 23) formantem -c(z)+iki.

LIWSKI: Stanislaus Liwski de Lomza 1569, RTA s. 255; Stanislaus Liffski de Lomza 1573, RTA s. 284; Mateusz Liwski 1681, LBŁ 707; Jan Kazimierz Liwski urzędnik urzędu gubernialnego 1875, KAŚŁ 93; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Liw, siedl., gm. Liw (za: SEM cz. 3., s. 102) formantem -ski.

Forma żeńska: Wanda Liwska 1876, WPRŁ 217.

LOKSEWICZ: Zelman Loksewicz 1896, KS 287; może nazwisko utworzone od niem. n. os. Löx, Löchs, te od im. Alexius (za: NP2, s. 40) formantem -ewicz.

LOMZEZA: Dorota de Lomzeza 1613, MBŁ 1167; nazwisko utworzone od por. Lomzieński.

LOMZIEŃSKI: Jan Lomzieński stelmach 1593, APŁ zbiór Kapicjana; nazwisko utworzone od n. miasta Łomża (za: NP2, s. 23) formantem -ński.

LONDYŃSKI: Roman Londynski syn Zacharego łomżyński inspektor medycyny 1880, AUPśT 16; „(…) przybył do Łomży dr Londyński – żydowski lekarz, który zmienił swoją religię. Był to człowiek inteligentny, o bystrym umyśle i wielki kpiarz” KPŁGŻ, s. 198; Londyński „wychrzczony Żyd, lekarz, pionier szpitala w Łomży, wybudowanego w II poł. XIX w.”, KPŁGŻ, s. 60, 79 (maszynopis), może nazwisko utworzone od niem. n. os. Lund, ta ze śrwniem. lünde, lunde ‘fala’ (za: NP2, s. 28) formantem -ński.

LOWUR: Celestyna Kandyda Lowur 1829, KAUŁ 171; może nazwisko utworzone od łowić ‘chwytać, polować’, gw. łowka ‘łowy’ (por. NP2, s. 42) formantem -ur.

LUBECKI: Wincenty Lubecki podsądek sądu policji poprawczej 1820, KAZŁ 46; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Lubki, Łubki, dziś Nowe Łubki; płoc., gm. Bulkowo (za: SEM cz. 3., s. 102); też od n. m. Lubcz w pow. mogilnickim, Lubcza w pow. jędrzejowskim, złotowskim (za: NMK s. 229) formnatem -cki.

Forma żeńska: Marianna Lubecka 1887, KOPŁ 126.

LUBERKA: Anastazja Luberka 1710, LMŁ 329; nazwisko utworzone od niem. n. os. Libert, Lubert, te od Liubhard (por. NP2, s. 26, 19) formnatem -ka.

LUBIEŃ: Agnieszka Lubien 1705, LBŁ 866; nazwisko utworzone od członu Lubo- < psł. lubь ‘miły, przyjemny, kochany’ (za: SEM cz. 1., s. 146) formantem -eń.

LUBIŃSKI: Franciszek Lubiński wyrobnik 1863, KAZŁ 199; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Lubień, kal., gm. Lisków lub Lubień, dziś Lubień Kujawski, włoc., miasto; Krpłd. Lubieniec, Lubienice (za: SEM cz. 3., s. 103) formantem -ski.

LUBOWIECKI: Marcin Lubowiecki 1702, LBŁc 608; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Lubowiec, dziś Lubówiec, włoc., gm. Skępe (za: SEM cz. 3., s. 104) formantem -ski.

LUMO: Ludwik Lumo 1814, KAZŁ 12; nazwisko utworzone od niem. n. os. Lumma, ta od im. na Liut- lub od czes. lumm ‘miękki, kruchy, wiotki’ (por. NP2, s. 27-28).

(LUTOSŁAWSKI) Forma żeńska: Paulina Lutosławska 1896, KS 349; nazwisko utworzone najpewniej od Luto- (lut ‘srogi, okrutny, dziki’) i Sławo- (psł. slava, slaviti ‘sława, sławić’) (za: SEM cz. 1., s. 147, 276) formantem -ski.

(LUTOSTAŃSKI) Forma żeńska: Jadwiga Lutostańska 1696, KAŚŁ 176; nazwisko utworzone od n. m. Lutostań łomż., gm. Łomża (za: NP2, s. 28) formantem -ski.

LUTRZYKOWSKI: Stefan Lutrzykowski wyrobnik 1867, KAZŁ 125; nazwisko utworzone od niem. n. os. Luther, ta od im. Liutheri lub nowsze ‘wyznawca luteranizmu’ (za: NP2, s. 28) formantem -yk+owski.

LUT(T)O: Franciszek a Pauli Lutto 1788, KACŁ 793; Bonawentura Jan Luto 1793, KACŁ 1471; Karol Fryderyk Lutto 1796, KACŁ 1736; Jan Lutto religii kalwińskiej mayster kunsztu garbarskiego 1809, KAUŁ 266; Wilelmina Lutto 1809, KAUŁ 266; Stanisław Lutto 1832, KAUŁ 116; nazwisko utworzone od por.  Litychowski (za: NP2, s. 28).

LUXA: Mateusz Luxa 1619, LBŁ 1027; nazwisko utworzone od łac. lux, ‘światło, jasność, blask’ (za: SEM cz. 7., s. 66) lub od niem. n. os. Lux (za: NP2, s. 27).

LUŻEŃSKI: Andrzej Lużeński 1749, LML 1469; nazwisko utworzone od n. m. Luzino gdań., gm. Luzino (za: NP2, s. 29) formantem -ski.

Ł

ŁABĘCKI: Józef Łabęcki 1866, KAZŁ 112; nazwisko utworzone od n. m. Krpłd. Łabędź, część wsi Dzików, przem. gm. Stary Dzików (za: SEM cz. 3., s.105); też od n. m. Łabędy, Łabędzie (za: SHNO t. 1., s. 209) formantem -cki.

ŁABOSKI: Jan Łaboki 1705, LBŁ 818; nazwisko utworzone od n. m. bez lokalizacji (za: SEM cz. 3., s. 105).

ŁACHOTA: Katarzyna Łachota 1611, MBŁ 902; może nazwisko utworzone od łacheta ‘obdartus, oberwaniec’ (za: SEM cz. 1., s. 148).

(ŁACIŃSKI) Forma żeńska: Jadwiga Teresa Łacińska 1829, KAUŁ 190; nazwisko utworzone od łacina ‘język łaciński’ (za: NP2, s. 31) formantem -ski.

ŁADA: Paweł Łada 1613, MBŁ 1159; Franciszek Łada 1724, LBŁ 331; Hipolit Łada wyrobnik 1842, WMZŁ 141; Feliks Łada vel Ładzewski żołnierz urlopowany 1869, KAZŁ 88; Feliks Łada 1869, KAZŁ 139; Alexandra Łada 1875, KAŚŁc 82; Paweł Łada 1878, KOPŁ 235; Anna Łada 1887, KOPŁ 154; Franciszka Łada 1896, KS 352; nazwisko utworzone od łada ‘porządek, rządność’; w wołaczu: łado ‘jakiś okrzyk, im. rzekomego bożka’ (za: SEM cz. 1., s. 148); też od herbu Łada (za: SEM cz. 6., s. 31).

ŁAKIŃSKI: Szymon Łakinski parobek 1809, KAZŁ 109; nazwisko utworzone od podstawy łak-, por. łaknąć, łakomy, stp. łakota ‘łakomstwo’ (za: NP2, s. 33) formantem -iński.

ŁAKOMY: Jakub Łakomy 1617, LBŁ 726; nazwisko utworzone od łakomy (za: SEM cz. 1., s. 149).

Forma żeńska: Urszula Łakoma 1615, LBŁ 331.

ŁAPIŃSKI: Jan Łapiński, szlachcic tu w Łomży teraz zamieszkały 1830, KAUŁ 14; Jan Łapiński, syn Jana Łapińskiego 1830, KAUŁ 14; Jan Łapiński 1830, KAUŁ 14; Jan Łapiński 1863, KAZŁ 43; Michał Łapiński 1879, KOPŁ 101; nazwisko utworzone od n. m. Łapy (za: SHNO cz. 1., s. 211) formantem -ski.

Forma żeńska: Eleonora Łapińska 1811, KAZŁ 8; Joanna Łapińska 1814, KAZŁ 82; Anna Łapińska 1819, KAZŁ 1; Anna Łapińska 1820, KAUŁ 31.

ŁASKO, ŁASKI: Antoni Łasko strażnik pograniczny 1834, KUŁ 182; Kazimierz Łaski żołnierz dymisjonowany 1868, KAZŁ 136; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Łasko, dziś Łask, sier., miasto; Maz. Łaś-Toczyłowo, łomż., gm. Zawady (za: SEM cz. 3., s. 106); też od n. os. Łaska (za: NMK s. 231 -232) formnatem -o / -i.

ŁATARZ: Jan Łatarz 1620, LBŁ 1292; nazwisko utworzone od ap. łata ‘kawałek materiału do zasłonięcia dziury’; może też ‘oberwaniec, gałgan, łobuz’ lub łata ‘belka w dachu’ (za: SEM cz. 1., s. 150).

ŁAWIŃSKI: Michał Ławiński, Traktiernik… w Łomży zamieszkały 1829, KAUŁ 190; Franciszka z Gorczyńskich, żona Michała Ławińskiego 1829, KAUŁ 190; nazwisko utworzone od ap. ława ‘sprzęt domowy służący do siedzenia’, dawniej też ‘kładka; stragan’ (za: NP2, s. 35) formantem -ński.

Forma żeńska: Jadwiga Teressa Ławińska, córka Michała Ławińskiego 1829, KAUŁ 190;

ŁAWSKI: Leyba Mejerowicz Ławski solarz 1835, APŁ z. 169; Meer Lejbowicz Ławski 1896, KS; Moszek Szmulowicz Ławski 1896, KS; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Ławsko, dziś Ławsk, łomż., gm. Wąsosz; Ławy, ostroł., gm. Rzekuń (za: SEM cz. 3., s. 106) formantem -ski.

(ŁAZAREWICZ) Forma żeńska: Maryanna Łazarewiczowa 1814, KAZŁ 71; nazwisko utworzone od Łazarz od hebr. ‘eli’azar ‘Bóg wspomógł’ (za: SEM cz. 2., s. 80) formantem -ewicz.

ŁAZARIEW: Efrem Łazariew syn Łazarza szeregowy straży wewnętrznej Łomżyńskiej Komendy Inwalidzkiej wyznania prawosławnego 1863, AMPśT 3; Aleksander Łazariew syn Efrema mieszczanin miasta Łomży wyznania prawosławnego 1895, AMPśT 13; nazwisko utworzone od por. Łazarewicz.

ŁAZARSKI: Paweł Łazarski 1862, KAZŁc 264; nazwisko utworzone od por. Łazarewicz.

ŁAZNOWSKI: Froim Leyzorowicz Łaznowski krawiec 1836, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od podstawy łaz-, por. łazić ‘poruszać się wolno, ciężko’, łaz ‘pole uprawne na wytrzebionym lesie’ (za: NP2, s. 33) formantem -n+owski.

ŁAZO(W)SKI: Ignacy Piotr Łazowski sędzia Trybunału Departamentu Łomżyńskiego 1809, KAŚŁ 38; Wielmożny Piotr Łazowski Prokurator Królewski przy Trybunale Cywilnym Pierwszey Instancyi w Woiewodztwie Augustowskim Wydziału Pierwszego… w Łomży zamieszkały 1829, KAUŁ 229; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Łazy Podkrojewo, dziś Łazy, ciech., gm. Strzegowo-Osada (za: SEM cz. 3., s. 1060 formantem -owski.

Forma żeńska: Marianna Teofila Łazowska 1829, KAUŁ 229.

ŁAZURA: Johan Łazura żołnierz 1809, KAZŁ 145; nazwisko utworzone od por. Łazarewicz (za: NP2, s. 33).

(ŁĄCZYŃSKI) Forma żeńska: Agnieszka Łączyńska 1634, LBŁ 963; nazwisko utworzone od n. m. Łęczynka, Łączyno (za: SHNO t. 1., s. 213) formantem -ski.

ŁĄGA: Zofia Łąga 1621, LBŁ 1473; nazwisko utworzone od łęgi ‘gibki, zwinny’, łąg, łęg, ług ‘bagnista łąka, podmokłe pastwisko’ (za: NP2, s. 33).

ŁEMPICKI, ŁĘPICKI: Albertus Łempicki subjudex terratris Lomzensis 1641, HKap. poz. 306; Albertum Łepicki judicex terratris Łomzensis 1648, HKap. poz. 202, 306; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Łempice, Łępice, dziś Łempice. łomż., gm. Wąsosz; Łempice, dziś Łępice, ciech., gm. Pokrzywnica (za: SEM cz. 3., s. 107) formantem -ski.

Forma żeńska: Marianna Scholastyka Łempicka 1753, LMŁ 1745; Julianna Łempicka 1786, KACŁ 549; Marianna Łempicka 1874, KAŚŁ 82.

ŁEPKO(W)SKI: Kazimierz Łepkowski 1795, KACŁ 1674; Józef Łepkowski 1821, KAZŁ 97; Szymon Łepkoski kowal 1836, KUŁc 8; nazwisko utworzone od n. m. Łebki (ciech., gm. Strzegowo-Osada) (za: NP2, s. 37) formantem -ski.

Forma żeńska: Agnieszka Łepkowska 1796, KACŁ; Katarzyna Łepkowska 1831, KAUŁ 158; Rozalia Łepkowska 1867, KAZŁc 78; Bronisława Łepkowska 1879, KOPŁ 161.

ŁĘKOWSKI: Adam Lękowski de Lomza 1568, RTA s. 232; Lekowski de Lomza 1569; RTA s. 513; Johannes Lękowski de Lomza 1569, RTA s. 255; 1573, RTA s. 284; Lukas Lękowski de Lomza Fluitans 1569, RTA s. 255; Domini Lękowski de Lomza 1576, RTA s. 572; Johannes Łękowski de Lomza 1568, RTA s. 234; 1574, RTA s. 317; Famila Łękowski 1574, RTA s. 529; Marcus Łękowski 1574, RTA s. 314; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Łękowice, dziś Łankowice, bydg., gm. Kcynia (za: SEM cz. 3., s. 107).

ŁĘTKOWSKI: Jan Łętkowski 1649, LBŁ 2534; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Łętkowo, dziś Łętków, płoc., gm. Góra Św. Małgorzaty; Młp. Łętkowice, krak., gm. Radziemice (za: SEM cz. 3., s. 104) formantem -ski.

(ŁĘTOWSKI): Emilia Izabela Łętowska 1833, KAUŁ 115; nazwisko utworzone od n. m. Maz.: Łętowo, dziś Łętowo-Dąb, łomż., gm. Kołaki Kościelne (za: SEM cz. 3., s. 107) formantem -ski.

(ŁOJEWSKI) Forma żeńska: Agnieszka Łojewska 1685, LBŁ 782; nazwisko utworzone od n. m. Łoje w pow. kozienickim, przasnyskim lub n. m. Łojewo w pow. inowrocł. formantem -(ew)ski.

(ŁOMZIESKI) Forma żeńska: Janina Łomzieska 1613, MBŁ 1149; może nazwisko utworzone od n. m. Łomża formantem -ski.

ŁOMŻYCKI: Albert Łomżycki 1612, MBŁ 1006; nazwisko utworzone od n. miasta Łomża formantem -cki.

Forma żeńska: Jadwiga Lomzicka 1618, LBŁ 932.

ŁONIEWSKI: Jan Łoniewski 1759, KAUŁ 127; nazwisko utworzone od podstawy łon-, por. łono, dawne łoni ‘zeszłego roku, łoński ‘zeszłoroczny’(za: NP2, s. 40) formantem -ewski.

(ŁOPACIŃSKI) Forma żeńska: Antonina Łopacińska 1879, KOPŁ 120; nazwisko utworzone od n. m. Młp. Łopatno, tarnob., gm. Iwaniska (za: SEM cz. 3., s. 108) formantem -ski.

ŁOPIANOWSKI: Jan Lopianowski 1652, LBŁ 2781; nazwisko utworzone od ap. łopian ‘roślina o dużych sercowatych liściach stosowana w lecznictwie’ (za: NP2, s. 41) formantem -owski.

ŁOPI(E)ŃSKI: Paweł Łopinski kapitan Woyska Liniowego oraz Komendant Gwardyi Narodowey w Mieście Departamentowym Łomży 1809, KAUŁ 209, 266; Paweł Łopieński 1810, KAZŁ 292; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Łopienno, pozn., gm. Mieleszyn (za: SEM cz. 3., s. 108) formantem -ski.

(ŁOPUSKI) Forma żeńska: Jadwiga Łopuska 1869, KAZŁ 266; nazwisko utworzone
od n. m. Krpłd. Łopuszka Mała, Łopuszka Wielka, przem. gm. Kańczuga (za: SEM cz. 3., s. 108); też od n. m. Łopusy, Łopusze (za: SHNO t. 1., s. 215) formantem -ski.

ŁOSZEWSKI: Grzegorz Łoszewski Protokulista przy Sądzie Pokoju Powiatu Łomżyńskiego 1840, KUŁ 107, 108; Grzegorz Łoszewski archiwista akt dawnych przy Trybunale w Łomży 1868, KAZŁ 77; Konstanty Łoszewski 1879, KOPŁ 73; nazwisko utworzone od por. Łoś (por. NP2, s. 41) formantem -ewski.

ŁOŚ: Zofia Łoś 1608, MBŁ 70; Stanisław Łoś 1612, MBŁ 1133; Łukasz Łoś 1873, KAŚŁ 31; nazwisko utworzone od ap. łoś (za: SEM cz. 1., s. 152).

ŁOŻYŃSKI: Ludwik Łożyński były artysta dramatyczny 1867, KAZŁ 131; nazwisko utworzone od n. m. Łozina Kresy Wsch. (za: NP2, s. 43) formantem -ski.

Forma żeńska: Anna Łożyńska mniszka łomżyńskiego klasztoru 1869, KAZŁ 260.

ŁUBA: Paulus Luba 1561, RTA s. 404; Andrzej Łuba 1709, LBŁ 1247; Teresa Łuba 1725, LBŁ 442; Stanisław Łuba 1732, LBŁ 304; Elżbieta Łuba 1734, LBŁ 490; Franciszka Łuba 1736, LBŁ 67; Agnieszka Łuba 1739, LBŁ 202; Julianna Łuba 1741, LBŁ 344; Julia Łuba 1743, LMŁ 1064; Scholastyka Łuba 1743, LBŁ 111; Bartłomiej Łuba 1745, LMŁ 1149; Antoni Łuba 1761, KAUŁ 272; Joanna Łuba 1769, KAUŁ 975; Teresa Łuba 1771, KAUŁ 1062; Stanisław Adalbert Łuba 1787, KACŁ 731; Ewa Łuba 1788, KACŁ 884; Krystyna Łuba 1790, KACŁ 1085; Ewa Karolina Łuba 1791, KACŁ 1241; Kazimierz Łuba 1793, KACŁ 1421; Adam Łuba 1868, KAZŁ 116; Maryanna Łuba 1875, KAŚŁ 53; Jan Łuba 1878, KOPŁ 29; Józef Łuba 1878, KOPŁ 114; Aleksander Łuba 1887, KOPŁ 250; nazwisko utworzone od stukr. Ap. łub’a ‘rodzaj kory’, pol. łuba ‘twarda kora’, ‘obręcz drewniana, kabłąk’, ‘koszałka’ (za: SHNO t. 1., s. 216) też od n. m. Łuby łomż., gm. Miastkowo.

ŁUBEK: Jadwiga Łubek 1626, LBŁ 144; nazwisko utworzone od ap. łuba ‘kora z drzewa’ (za: SEM cz. 1., s. 153) formantem -ek.

ŁUCZYŃSKI: Jakob Łuczyński 1866, KAZŁc 119; Emilian Łuczyński 1878, KOPŁ 256; nazwisko utworzone od n. m. Krpłd. Łuczyńce (za: SEM cz. 3., s. 109); też od n. os. Łucz, Łuczyna (za: NMK s. 235) formantem -ski.

ŁUĆ: Henryk Łuć urzędnik urzędu gubernialnego 1871, KAŚŁ 39; nazwisko utworzone najpewniej od cerk. Łuka, pol. Łukasz (za: SHNO t. 1., s. 216).

ŁUGOWSKI: Tadeusz Ługowski 1618, LBŁ 983; nazwisko utworzone od n. m. Młp. Ługów lub., gm. Jastków (za: SEM cz. 3., s. 109) formantem -ski.

ŁUKASIE(W)SKI, ŁUKASZEWSKI: Jakub Łukasieski 1808, KAZŁ 42; Kazimierz Łukasieski 1831, KAUŁ 39; Eustachy ks. Łukaszewski gwardyan klasztoru Księży Kapucynów 1867, KAZŁ 152; Stanisław Łukaszewski żołnierz rezerwy 1869, KAZŁ 140; nazwisko utworzone od im. Łukasz formantem -ewski.

Forma żeńska: Katarzyna Łukasiewska 1796, KACŁ 1760; Teresa Franciszka Lukasieska 1797, KACŁ 1995; Scholastyka Łukaszewska akuszerka 1835, KUŁ 143.

ŁUKASIAK: Mikołaj Łukasiak 1887, KOPŁ 178; nazwisko utworzone od por. Łukasik formantem -ak.

ŁUKASIK: Mateusz Łukasik 1749, LMŁ 1495; Agnieszka Łukasik 1793, KACŁ 1457; nazwisko utworzone od im. Łukasz formantem -ik.

ŁUKASIŃSKI: Jozef Łukasiński lukiernik 1820, KAŚŁ 38; nazwisko utworzone od por. Łukaszewski (za: NP2, s. 44) formantem -iński.

(ŁUKASKI) Forma żeńska: Zofia Agnieszka Łukaska 1791, KACŁ 1139; nazwisko utworzone prawdopodobnie od n. m. Młp. Łukawa, tarnob., gm. Dwikozy (za: SEM cz. 3., s. 109); też od n. m. Łukawica (za: SHNO cz. 1., s. 218) formantem -ski.

ŁUKASZ: Łukasz parobek P. Truskowskiego 1737, LMŁ 697; nazwisko utworzone od im. Łukasz, łac. Lukas, prawdopodobnie spieszczenia łac. im. Lucanus lub Lucius (za: SEM cz. 2., s. 81).

ŁUKASZEWSKI: Ignacy Łukaszewski, szewc… w Łomży zamieszkały 1829, KAUŁ 232; nazwisko utworzone od n. m. Łukaszewo, Łukaszów (kilka wsi) (za: NP2, s. 44) formantem -ski.

ŁUKAWICZ: Alexander Łukawicz 1866, KAZŁ 194; może nazwisko utworzone od łuk ‘krzywizna wygięta półkoliście; dawna broń’, niekiedy też od im. Łukasz i od stp. Łukan (= Lucjan) (por. NP2, s. 444) formantem -awicz.

ŁUKOWSKI: Mikołaj Łukowski 1654, LBŁ 2921; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Łukowo, pozn., gm. Oborniki; Łukowo, pil., gm. Wągrowiec; Młp. Łukowa, kiel., gm. Chęciny (za: SEM cz. 3., s. 110) formantem -ski.

Forma żeńska: Agnieszka Łukowska 1649, LBŁ 2506.

ŁUNIEWSKI: Łuniewskiego dwoie bliźniąt 1740, LMŁ 883; Józef Łuniewski 1750, LBŁ 653; Michał Łuniewski 1755, LBŁ 1151; Aleksander Łuniewski żołnierz rezerwista 1873, KAŚŁ 55; Paweł Łuniewski 1878, KOPŁ 95; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Luniewo, dziś Łoniewo, leszcz., gm. Osieczna; Maz. Łuniewo, dziś Łoniewo, płoc., gm. Radzanowo (za: SEM cz. 3., s. 110) formantem -ski.

Forma żeńska: Anna Łuniewska 1741, LBŁ 8; Aleksandra Łuniewska 1744, LBŁ 243; Anastazja Łuniewska 1746, LMŁ 1280; Kunegunda Łuniewska 1747, LBŁ 447; Jadwiga Łuniewska 1752, LBŁ 891; Konstancja Łuniewska 1752, LMŁ 1695; Jadwiga Łuniewska 1755, LMŁ 1936; Zofia Łuniewska 1762, KAUŁ 355; Marianna Łuniewska 1790, KACŁ 1030.

ŁUPI(E)ŃSKI: Alexander Łupieński 1864, KAZŁ 118; Józef Łupiński 1869, KAZŁ 96; nazwisko utworzone od n. m. Łupianka (za: SHNO t. 1., s. 218) woj. podlas. formantem -ski.

ŁUSZCZKOWICZ: Paweł Łuszczkowicz 1622, LBŁ 1714; może nazwisko utworzone od dawnego ap. łuska ‘sucha skóra; pokrycie ryby’, por. też łuskać ‘obierać’ (por. NP2, s. 45) formantem -owicz.

(ŁYNKOWSKI) Forma żeńska: Jadwiga Łynkowska 1785, KACŁ 501; nazwisko utworzone od łynąć ‘lunąć’ (za: NP2, s. 46) formantem -k+owski.

(ŁYPACZEWSKI) Forma żeńska: Maria z Karskich Łypaczewska 1869, KAZŁ 166; nazwisko utworzone od łypać ‘zerkać, podglądać’, też gw. ap. łypa ‘wystająca warga’ (za: NP2, s. 46) formantem -acz+ ewski.

ŁYSY: Piotr Lysy 1619, LBŁ 1108; nazwisko utworzone od ap. łysy (za: SEM cz. 1., s. 154).

Forma żeńska: Dorota Łysa 1610, MBŁ 470.

ŁYSSAKOWSKI: Jacobus Łyssakowski succamerarius Łomzensis 1475, HKap. poz. 317; nazwisko utworzone od n. m. Młp. Łysaków, gm. Czermin (za: SEM cz. 3., s. 110) formantem -ski.

M

MACIATOWICZ: Łukasz Maciatowicz 1865, KAZŁ 163; Filipina Maciatowicz 1866, KAZŁ 193; Franciszek Maciatowicz krawiec 1869, KAZŁ 218; może nazwisko utworzone od por. Maciej. Nazwisko niejasne.

MACIEJ: Maciej rybak 1430, ŁT I 115; Maciej rzemieślnik 1437, ŁT I 229; nazwisko utworzone od im. Maciej , łac. Matthias, Matthaeus, z hebr. ‘dar Jahwe’ (za: NP2, s. 51).

MACIEJESKI: Michał Maciejeski sługa prefektury 1810, KAZŁ 382; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Macewo, dziś Macew, kal., gm. Gołuchów; Młp. (zapisy także z Krpłd.) Maciejowice, siedl., gm. Maciejowice (za: SEM cz. 3., s. 110); też od n. os. Maciej lub n. m. Maciejewo w pow. starogrodzkim, toruńskim (za: NMK s. 237) formnatem -ski.

MACIERAKOWSKI: Antoni Macierakowski 1870, KAŚŁ 21; nazwisko utworzone od stp. ap. maciora, macierz ‘matka’ (za: NP2, s. 52) formantem -ak+owski.

MACIACZEK: Zofia Maciacek 1621, LBŁ 1475; nazwisko utworzone od por. Maciej formantem -ek, -yk.

MACIACZYK: Zofia Maciczyk 1628, LBŁ 334; nazwisko utworzone od por. Maciej formantem -yk.

MACIAK: Anna Maciak 1629, LBŁ 610; nazwisko utworzone od im. Maciej (za: SEM cz. 2., s. 82) formantem -ak.

MACIEK: Maćka poddanego z Łomzicy dziecię 1708, LMŁc 307; nazwisko utworzone od im. Maciej z hebr. ‘dar Jahwe’ (za: SEM cz. 2., s. 81).

MACKIEWICZ: Julian Mackiewicz major, dowódca komendy w Łomży 1864, KAZŁ 218; nazwisko utworzone od im. Macko, Maćko, Maczko (za: SHNO t. 1., s. 221) formantem -ewicz.

MAGERSKI: Józef Magerski lokay 1811, KAŚŁ 36; nazwisko utworzone najpewniej od śrwniem. mager, meger ‘chudy, szczupły’ (NP2, s. 54) formantem -ski.

MAGNUSKI: Martinus Magnuski kupiec łomżyński 1593, APŁ zbiór Kapicjana; nazwiskoutworzone od n. m. Wlkp. Magnusze, dziś Magnusy, sier., gm. Wodzierady (za: SEM cz. 3., s. 111) formantem -ki.

MAGNUSZEWICZ: Elżbieta Magnuszewicz 1746, LMŁ 1225; Jan Magnuszewicz 1752, LMŁ 1659; nazwisko utworzone od n. os. Magnus (za: NMK s. 239) formantem -ewicz.

MAGNUSZEWSKI: Adalbert Magnuszewski 1749, LBŁ 588; Benedykt Magnusiewski 1751, LBŁ 748; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Magnuszewice, kal., gm. Kotlin; Maz. Magnuszewo Kotowo, dziś Magnuszew Duży i Magnuszew Mały, ostroł., gm. Szelków (za: SEM cz. 3., s. 111) formantem -ski.

Forma żeńska: Elżbieta Magnuszewska 1744, LBŁ 261.

MAJCHORA: Wojciech Majchora żołnierz nieograniczenie urlopowany 1864, KAZŁ 166; nazwisko utworzone od im. Melchior, im. hebr. od melki-or ‘król (Bóg) jest moją światłością’ (za: NP2, s. 83) formantem -a.

(MAJEROWICZ) Forma żeńska: Raszka Majerowiczówna 1808, KAŚŁ 6; nazwisko utworzone od n. os. Majer (za: NMK s. 240); od śrwniem. meier, meiger ‘dzierżawca, zarządca, gospodarz’ (za: SEM cz. 5., s. 172) formantem -owicz.

MAJEWSKI: przez Maiewskich dziecie zaduszone w łuszku 1739, LMŁ 851; Szymon Majewski 1740, LBŁ 323; Jan Majewski 1744, LBŁ 236; Michał Majewski 1747, LMŁ 1292; Franciszek Maijewski 1748, LMŁ 1432; Marcin Majewski 1748, LBŁ 544; Franciszek Majewski 1750, LMŁ 1562; Tomasz Maiewski 1788, KACŁ 774; Fryderyk Majewski 1796, KACŁ 1744; Paweł Majewski 1863, KAZŁ 124; Antoni Majewski 1864, KAZŁ 69; Franciszek Majewski wyrobnik 1869, KAZŁ 180; Grzegorz Majewski 1896, KS; nazwisko utworzone od n. m. Majewo w pow. starogrodzkim lub n. os. Maj (za: NMK s. 241) formantem -ski.

Forma żeńska: Marianna Majewska 1739, LBŁ 233; Marianna Majewska 1742, LBŁ 72; Marianna Majewska 1744, LMŁ 1115; Marianna Majewska 1748, LMŁ 1373; Krystyna Majewska 1750, LMŁ 1560; Katarzyna Majewska 1772, KAUŁ 1156; Scholastyka Anna Majewska 1781, KACŁ 47; Felixa Maiewska Niewiasta lat dwadzieścia ieden mająca zreligii żydowskiey na katolicką nawroczona przez lat dwa w Klasztorze panien Benedyktynek artykułow wiary Chrzescianskiey uczona 1837, KUŁ 94; Marya Majewska 1867, KAZŁ 97; Zofia Majewska 1868, KAZŁ 161; Augusta Majewska 1870, KAŚŁ 15; Helena Konrada Emilia Majewska 1872, KAŚŁ 40; Antonina Majewska służąca 1873, KAŚŁ 55; Joanna Majewska 1873, KAŚŁ 69; Karolina Majewska 1876, KAŚŁ 9; Marianna Majewska 1876, WPRŁ 244; Julia Majewska 1896, KS.

MAJKO: Aleksander Majko 1870, KAŚŁ 9; nazwisko utworzone od ap. maj ‘n. miesiąca’ też ‘podkomorzy’; znaczenie przeniesione ‘człowiek stały’ (za: SEM cz. 1., s. 155) formantem -ko.

MAJOROWICZ: Ruchla Majorowicz 1809, KAUŁ 221; Zelk Majorowicz arendarz 1809, KAUŁ 221; nazwisko utworzone od n. os. Major < łac. maior ‘wyższy’ (za: NMK s. 241) formantem -owicz.

MAKAREWICZ: Jan Makarewicz 1876, WPRŁ 49; nazwisko utworzone prawdopodobnie od im. Makary z grec. ‘szczęśliwy’, przejęte od łac. Macarius (za: SEM cz. 2., s. 91) formantem -ewicz.

MAKARSKI: Kazimierz Makarski 1626, LBŁ 68; Stanisław Makarski 1629, LBŁ 614; nazwisko utworzone od im. Makary z grec. ‘szczęśliwy’ (za: NP2, s. 58) formantem -ski.

MAKIELEWICZ: Jan Makielewicz 1698, LMŁ 65; mooże nazwisko utworzone od niem. n. os. Makiel, ta od im. na Mag- (por. NP2, s. 58) formantem -ewicz.

MAKOWIECKI: Józef Makowiecki 1896, KS; nazwisko utworzone do n. m. Wlkp. (zapisy także z Krpłd.) Makowiec, włoc., gm. Kikół (za: SEM cz. 3., s. 111); też od n. m. Maków w pow. łomż., skier., radom., miech., racibor. lub n. m. Makowica w pow. makowskim (za: NMK s. 241) formantem -cki.

MAKO(W)SKI: Makowskiego żona 1737, LMŁc 714; Marcina Makowskiego kowala dziecię 1740, LMŁ 878; Augustyn Makowski 1749, LMŁ 1441; Michał Makowski 1811, KAUŁ 22; Szczepan Makowski 1819, KAŚŁ 9; Jan Makowski 1831, KAUŁ 7; Jan Makoski Podoficer Komendy Inwalidney Łomżyńskiej 1836, KUŁ 185; 1838, KUŁc 186; Karol Makowski Stolarz 1841, KUŁ 44; Apolinary Makowski 1864, KAZŁ 47; Jan Makowski wyrobnik 1873, KAŚŁ 66; nazwisko utworzone od n. m. Młp. Makow, dziś Maków, krak., gm. Gołcza; Makow, dziś Maków Podhalański, biel., miasto; Maz. Makow, dziś Maków, skier., gm. Skierniewice; Makow, dziś Maków Mazowiecki, ostroł., miasto; Makowo Bure, dziś Makowskie, łomż., gm. Jedwabne; Śl. Makow, dziś Maków, kat., gm. Pietrowice Wielkie; Krpłd. Makowa., przem., gm. Fredropol (za: SEM cz. 3., s. 111) formantem -ski.

Forma żeńska: Zofia Makowska 1635, LBŁ 1089; Petronela Makowska 1731, LBŁ 186; Jadwiga Makowska 1739, LBŁ 246; Anastazja Makowska 1747, LMŁ 1287; Franciszka Makowska 1751, LBŁ 807; Franciszka Makowska 1755, LMŁc 1984; Marianna Makowska 1756, LBŁ 1260; Anna Makowska 1792, KACŁ 1312; Katarzyna Sieneńska Makowska 1793, KACŁ 1447; Jadwiga Teresa Makowska 1795, KACŁ 1707; Bronisława Makowska córka stolarza 1842, WMZŁ 133.

MAKSYM: Szymon Maxim 1699, LBŁ 317; Jakub Maxim 1727, LMŁ 442; nazwisko utworzone od im. Maximus, łac. maximus, stopień najwyższy od łac. magnus ‘wielki’ (za: SEM cz. 2., s. 84).

MAKSYMIAK: Anastazja Maximiak 1708, LBŁc 1125; Adalbert Maximiak 1720, LBŁc 128; nazwisko utworzone od por. Maksym formantem -ak.

MAKSYMOWICZ, MAXIMOWICZ: Stanisław Maximowicz 1690, KAŚŁ 80; Jan Maximowicz 1698, LBŁ 195; Albert Maximowicz 1696, LBŁ 85; Maximowicz krawiec 1701, LMŁ 119; nazwisko utworzone od por. Maksym formantem -owicz.

 

MAKULSKI: Walenty Makulski Proffessor Szkol Woiewodzkich Łomżyńskich… w Łomży zamieszkały 1829, KAUŁ 171; nazwisko utworzone od mak, też od im. Maksym, Makary (za: NP2, s. 57) formantem -ul+ski.

MALARZ: Zofia Malarz 1608, MBŁ 24; Zuzanna Malarz 1608, MBŁ 27; Jan Malarz 1633, LBŁ 949; nazwisko utworzone od malarz (za: SEM cz. 1., s. 156).

Forma żeńska: Magdalena Malarzowna 1690, LBŁ 1162.

MALC: Walenty Malc żołnierz 1866, KAZŁ 46; nazwisko utworzone od członu Mało- : Mał, Mały, Mała, Malec, Malc ( za: SEM cz. 1., s. 156).

MALEC: Paweł Malec 1611, MBŁ 668; nazwisko utworzone od por. Malc formantem -ec.

MALECHOWICZ: Apolonia Malechowicz 1869, KAŚŁ 26; nazwisko utworzone prawdopodobnie od n. m. Wlkp.: Malechowo, dziś Małachowo, pozn., gm. Niechanowo; Krpłd.: Malechów (za: SEM cz. 3., s. 111) formantem -owicz.

MALESZE(W)SKI, MALESIE(W)SKI: Thomas Gaspari Maleszewsky 1613/1614, ASAZ s. 86; Hiacynt Roch Maleszewski 1767, KAUŁ 817; Piotr Maleszewski 1773, KAUŁ 1182; Ignacy Malesiewski 1774, KAUŁ 1309; Filip Maleszewski 1784, KACŁ 331; Kilian Maleszewski 1792, KACŁ 1342; Adalbert Malesieski 1797, KACŁ 1927; Jan Maleszewski 1871, KAŚŁ 8; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Młp: Maleszowa, kiel., gm. Pierzchnica; Maz: Maliszew-Porkusy, dziś Maliszewo-Perkusy, Maliszewo Łynki, łomż., gm. Zawady (za: SEM cz. 3., s. 112) ); też od n. m. Maleszew, Maleszewo, Malesze (za: SHNO t. 1., s. 224) formantem -(ew)ski.

Forma żeńska: Janina Maleszewska 1767, KAUŁ 811; Magdalena Maleszewska 1783, KACŁ 228; Scholastyka Maleszewska 1786, KACL 548; Józefa Maleszewska 1791, KACL 1166; Marianna Maleszewska 1795, KACŁ 1699; Katarzyna Maleszeska 1809, KAZŁ 223; Maryanna Malesieska (w rej. Maleszeska) 1830, KAUŁ 199; Emilia Maleszewska 1876, KAŚŁ 4.

MALEWICZ: Iwan Malewicz 1896, KS; nazwisko utworzone od por. Malc (za: SEM cz. 1., s. 156) formantem -ewicz.

MALEWSKI: Ignacy Malewski 1879, KOPŁ 131; Feliks Malewski syn Karola mieszczanin miasta Łomży 1900, AMPśT 15; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp.: Malewo, leszcz., gm. Gostyń (za: SEM cz. 3., s. 112) formantem -ski.

MALIK: Michael Malik kupiec łomżyński 1593, APŁ zbiór Kapicjana; Anna Malik 1615, LBŁ 265; nazwisko utworzone od por. Malc; też od wsł. malik ‘dziecko, najmłodszy w rodzinie’ (za: SHNO t. 1., s. 224) formantem -ik.

MALINO(W)SKI: Franciszek Malinowski 1683, LBŁ 820; Krzysztof Malinowski 1725, LBŁ 432; Konrad Malinowski 1726, LBŁc 465; Roch Malinowski 1729, LBŁ 40; Malinowski 1733, LBŁ 64; Piotr Malinowski 1735, LBŁ 519; Jakub Malinowski 1741, LBŁ 12; Jakub Malinowski 1748, LMŁ 1404; Marcin Malinoski 1808, KAŚŁ 24; Stanisław Malinowski 1809, KAZŁ 166; Antoni Malinowski mayster kunsztu szefcowskiego 1809, KAUŁ 301; Jan Malinowski szewczyk będący w terminie 1821, KAZŁ 82; Jakub Malinowski 1864, KAZŁ 216; Antoni Malinowski 1866, KAZŁ 5; Antoni Malinowski 1868, KAZŁ 143; Bolesław Malinowski 1869, KAZŁ 146; Ignacy Malinowski 1872, KAŚŁ 46; Józef Malinowski syn Marcina mieszkaniec miasta Łomży 1880, AUPśT 16a; Mikołaj Malinowski syn Józefa mieszkaniec miasta Łomży wyznania prawosławnego 1880, AUPśT 16a; nazwisko utworzone od n. m. Krpłd.: Malinówka, krośn., gm. Haczów (za: SEM cz. 3., s. 112); od n. os. Malina lub n. m. Malinowo (za: SHNO t. 1., s. 225) łomż., ostroł. formantem -(ow)ski.

Forma żeńska: Róża Malinowska 1601, LBŁ 297; Justyna Malinowska 1689, LBŁ 1063; Katarzyna Malinowska 1700, KAŚŁ 217; Marianna Anastazja Malinowska 1789, KACŁ 914; Anastazja Malinowska córka szeregowego Łomżyńskiego Szpitala Wojskowego w stanie spoczynku Józefa zmarła na gorączkę 1860, AZPśT 1a; Róża Malinowska służąca 1873, KAŚŁ 9; Anna Malinowska 1875, KAŚŁ 28.

MALISZE(W)SKI: Antoni Maliszewski 1789, KACŁ 893; nazwisko utworzone od n. os. Malisz, Małysz lub od n. m. Maliszewo w pow. płockim, lipnowskim (za: NMK s. 242) formantem -ski.

Forma żeńska: Katarzyna Maliszewska 1774, KAUŁ 3178; Bogumiła Maliszeska 1809, KAŚŁ 27; Marianna Maliszewska 1815, KAZŁ 118; Maryanna Maliszewska 1863, KAZŁ 195; Józefa Maliszewska 1878, KOPŁ 297; Konstancja Maliszewska 1896, KS 366.

MALLA: Kunegunda Malla 1834, KAUŁ 36; nazwisko utworzone od mały lub od im. złożonych typu Małomir (za: NP2, s. 61) formantem -a.

MALON: Małgorzata Malon 1721, LBŁ 180; Malona żona 1732, LMŁ 560; Malon 1735, LMŁ 634; nazwisko utworzone od por. Malla (por. NP2, s. 62) formantem -on.

Forma żeńska: Marianna Malonowna 1730, LBŁ 17.

MALONOWSKI: Józef Malonowski 1733, LBŁ 337; Franciszek Malonowski 1781, KACŁ 66; Józef Malonowski 1792, KACŁ 1306; Walenty Malonowski 1794, KACŁ 1540; Jan Nepomucen Malonowski 1831, KAUŁ 90; Piotr Malonowski gospodarz 1838, KUŁ 176; Antoni Malonowski 1868, KAZŁ 143; Piotr Malonowski 1867, KAZŁ 43; nazwisko utworzone od n. m. Malanów, Malanowo (za: NP2, s. 59) formantem -ski.

Forma żeńska: Konstancja Malonowska 1783, KACŁ 212; Rozalia Malonowska 1784, KACŁ 367; Agnieszka Malonowska 1787, KACŁ 649; Franciszka Malonowska 1833, KAUŁ 45.

MAŁASZEWSKI: Mikołaj Małazewski 1733, LBŁ 61; Michał Małaszewski 1781, KACŁ 81; może nazwisko utworzone od por. Malla.

MAŁEK: Piotr Małek 1613, MBŁc 1252; nazwisko utworzone od por. Malc formantem -ek.

MAŁGORZATA: Małgorzata żona mieszczanina Świętosława 1434, ŁT I 208. 1434, ŁT I 218; nazwisko utworzone od im. Małgorzata, od łac. Margarita ‘perła’, wyrazu pochodzenia orientalnego (za: SEM cz. 2., s. 84).

MAŁOSIEWSKI: Jan Małosiewski 1685, LBŁ 891; nazwisko utworzone od n. m. Maleszew, Maleszewo, Malesze (za: SHNO t. 1., s. 224) formantem -(ew)ski.

MAMIŃSKI: Napoleon Mamiński żołnierz urlopowany 1869, KAZŁ 179; nazwisko utworzone od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’ (za: NP2, s. 63) formantem -ński.

MANKIEWICZ: Natalia Mankiewicz 1866, KAZŁ 162; nazwisko utworzone od n. os. Manko // Mańko (za: SHNO t. 1., s. 227) formantem -ewicz.

MAŃKOWSKI: Laurenty Mańkowski 1604, LBŁ 575; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp.: Mańkowo, wieś w dawnym pow. kal., dziś zagin. (za: SEM cz. 3., s. 113) formantem -ski.

MARCATOR: Bartłomiej Marcator 1637, LBŁ 1379; nazwisko utworzone od łac. mercator, -oris ‘kupiec’ (za: NP2, s. 85).

MARCELAK: Franciszek Marcelak 1887, KOPŁ 225; nazwisko utworzone od im. Marceli (za: NP2, s. 67) formantem -ak.

MARCHEWKA: Kuszel Danielowicz Marchewka wyrobnik 1834, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od ap. marchewka (za: SEM cz. 1., s. 158) lub od n. os. Marchew formantem -ka.

(MARCHEWSKI) Forma żeńska: Karolina Marchewska 1875, KAŚŁ 25.; nazwisko utworzone od por. Marchewka formantem –ski.

MARCHLEWSKI: Tomasz Marchlewski wyrobnik 1862, KAZŁ 252; nazwisko utworzone od niem. n. os. Markel, ta od podstawy Mark- por. im. germ. na Mark- (za: NP2, s. 70) formantem -ewski.

MARCIN: Marcin, parobek u Sikorskiego 1696, LMŁ 9; nazwisko utworzone od Marcin, łac. Martinus, utworzone od n. bóstwa rzyms. Mars przyrostkiem -inus (za: SEM cz. 2., s. 86); formantem -ewicz.

Forma żeńska: Marcinowny ze szkoły dziecię 1706, LMŁ252.

MARCINKIEWICZ: Michał Marcinkiewicz 1732, LBŁ 50; Rozalia Marcinkiewicz 1735, LBŁ 485; Michał Marcinkiewicz 1738, LMŁ 724; Mateusz Marcinkiewicz 1811, KAZŁ 437; nazwisko utworzone od por. Marcin formantem -owicz.

Forma żeńska: Franciszka Marcinkiewiczowna 1809, KAZŁ 247.

MARCINOWSKI: Bolesław Dionizy Marcinowski pisarz w fabryce 1875, KAŚŁ 21; Stefan Marcinowski 1878, KOPŁ 41; Jan Marcinowski 1887, KOPŁ 63; nazwisko utworzone od n. m. Młp. Marcinkowice, Marcinowice, dziś Marcinowice, kiel., gm. Kozłów; Marcinkowice, Marcinowice, dziś Marcinkowice, kiel., gm. Charsznica (za: SEM cz. 3., s. 113) formantem -ski.

Forma żeńska: Anna Marcinowska wyrobnica 1865, KAZŁ 193; Jadwiga Marcinowska 1879, KOPŁ 162.

MARCJANIK: Petronela Marcianik 1730, LBŁc 95; Tekla Marcyanik 1737, LBŁc 111; Agnieszka Marcyanik 1740, LBŁc 268; Marcin Marcyanik 1743, LBŁc 173; Anna Marcianik 1745, LMŁc 1183; Jan Marcianik 1750, LBŁ 675; nazwisko utworzone od łac. im. Marcianus, dawniej Marcyjan (za: NP2, s. 69) formantem -ik.

Forma żeńska: Katarzyna Marcyanikowna 1749, LMŁ 1445.

MARCJAŃSKI: Krzysztof Marciański 1753, LBŁ 970; nazwisko utworzone od por. Marcjanik formantem -ski.

(MARCZEWSKI) Forma żeńska: Alexandra Marczewska wyrobnica 1866, KAZŁ 177; Anna Marczewska 1868, KAŚŁ 50; nazwisko utworzone od n. os. Marcz < Marek lub n. m. Marczewskie w pow. odolan. (za: NMK s. 245); n. m. Marcewo koniń., gm. Słupca (NP2, s. 69) formantem -(ew)ski.

MARC(Z)AK: Jakuba Marcaka dicti Biały córka Katarzyna 1750, LMŁc 1544; nazwisko utworzone od im. Marek formantem -ak (za: NMK s. 244).

MARCZYK: Abram Szmulowicz Marczyk rzeźnik 1828, APŁ z. 169; Abram Szolimowicz Marczyk rzeźnik 1830, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od Marczyk, formy im. Marek, z łac. Marcus o niewyjaśnionej etymologii. Wywodzi się je m.in. od ital. im. boga wojny Marsa (za: SEM cz. 2., s. 87) formantem -yk.

Forma żeńska: Etka z Herszkow Szmulowa Marczykowa 1828, APŁ z. 169.

MARG(I)ELSKI: Szymon Margelski 1749, LMŁ 1475; Mateusz Margielski 1763, KAUŁc 481; Jakub Margielski 1773, KAUŁc 1221; Józef Margielski 1786, KACŁ 567; Józef Margielski 1787, KACŁ 721; Tomasz Margielski 1787, KACŁc 748; Mateusz Margielski 1789, KACŁ 965; Adam Margielski 1791, KACŁc 1259; Andrzej Margelski 1792, KACŁ 1390; Franciszek Margielski 1792, KACŁ 1314; Mateusz Margielski 1794, KACŁc 1610; Tomasz Margelski 1808, KAŚŁc 20; Stanisław Margielski 1809, KAUŁc 279; Tomasz Margielski włościanin 1809, KAUŁc 279; nazwisko utworzone od stp. margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od im. Małgorzata (za: NP2, s. 69) formantem -el+ski.

Forma żeńska: Anastazja Margielska 1738, LBŁ 185; Magdalena Margielska 1773, KAUŁc 1221; Anna Margielska 1783, KACŁ 224; Barbara Małgorzata Margielska 1789, KACŁ 941; Marianna Balbina Margelska 1794, KACŁ 1554; Maryanna Margelska 1808, KAZŁc 63; Józefa Margelska 1810, KAŚŁ 63.

(MARGULSKI) Forma żeńska: Rozalia Margulska 1809, KAZŁc 181; nazwisko utworzone od por. Margielski formantem -ul+ski.

(MARGUŃSKI) Forma żeńska: Agnieszka Marguńska 1815, KAZŁc 97; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Margonin, pil. miasto (za: SEM cz. 3., s. 113) lub por. Margielski formantem -uń+ski.

MARKIEWICZ: Marianna Markiewicz akuszerka 1837, KUŁ 1; Karol Markiewicz chyrurg drugiego rzędu 1865, KAZŁ 61; nazwisko utworzone od n. os. Marek (za NMK s. 246) formantem -ewicz.

MARKOWICZ: Małgorzata Markowicz 1616, LBŁ 528; Elżbieta Zofia Markowicz 1619, LBŁ 1140; Regina Markowicz 1619, LBŁ 1146; Anna Markowicz 1622, LBŁ 1660; Dorota Markowic 1622, LBŁ 1630; Józef Markowic 1642, LBŁ 1871; nazwisko utworzone od im. Marek to od łac. Marcus o niewyjaśnionej etymologii, wywodzi się je m.in. od ital. boga wojny Marsa (za: SEM cz. 2., s. 87) formantem -owicz.

MARKOWSKI: Łukasz Markowski 1686, KAŚŁ 8; Paweł Markowski 1692, KAŚŁc 97; Marcin Markowski 1749, LBŁc 636; Franciszek Markowski 1869, KAŚŁ 47; Julian Markowski 1869, KAŚŁ 54; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Markowice, pozn., gm. Kleszczewo; Młp. Markowice, częst., gm. Koziegłowy; Śl. Markowice, kat., gm. Racibórz (za: SEM cz. 3., s. 113) formantem -ski.

Forma żeńska: Krystyna Markowska 1797, KACŁ 1890; Ewa Markowska 1811, KAŚŁ 2; Ludmiła Markowska córka lekarza miasta Łomży Jana syna Piotra zmarła na suchoty 1879, AZPśT 5a; Olga Markowska panna córka radcy kolegialnego Jana syna Piotra wyznania prawosławnego 1887, AMPśT 9; Luba Markowska córka Jana żona radcy stanu w stanie spoczynku 1888, AUPśT 38.

MARKUS: Izrael Markus 1896, KS; nazwisko utworzone od łac. n. os. Marcus, por. Marczyk.

MARSKI: Jan Antoni Marski pomocnik kontrolera skarbowego 1865, KAZŁ 3; nazwisko utworzone od n. m. Pom. brak n. m. (za: SEM cz. 3., s. 113).

MARUNIK: Laurenty Marunik 1614, LBŁ 112; nazwisko utworzone od łysy (za: SEM cz. 1., s. 154).

MARYAŃSKI: Teofil Maryański 1820, KAZŁ 26; nazwisko utworzone od im. Marian (za: NP2, s. 69) formantem -ski.

MARZYJAN: Dorota Marzian 1626, LBŁ 48; nazwisko utworzone od łac. im. Marianus, zdrobnienia od Marius > Marzyjan, Marzan (za: SEM cz. 2., s. 88).

MASIEJCZYK: Adam Masiejczyk żołnierz urlopowany 1874, KAŚŁ 14; nazwisko utworzone od im. Mojżesz (NP2, s. 112) formantem -cz+yk.

(MASŁO) Forma żeńska: Anurta Masłówna 1810, KAŚŁ 15; nazwisko utworzone od masło, psł. maslo (za: SEM cz. 1., s. 159).

MASŁOWICZ: Gerszka Masłowicz 1896, KS; nazwisko utworzone formantem -owicz od por. Masło (za: SEM cz. 1., s. 159).

MASŁOWSKI: Grzegorz Masłowski 1767, KAUŁ 764; Adam Masłowski kolonista z Łomżycy 1837, KUŁc 86; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Masłowo, pozn., gm. Dolsk; Masłowice, sier., gm. Wieluń; Masłowice, piotr., gm. Masłowice; Młp. Masłow, dziś Masłów Pierwszy i Drugi, kiel., gm. Masłów (za: SEM cz. 3., s. 114) formantem -ski.

Forma żeńska: Anastazja Masłowska 1768, KAUŁ 856; Marianna Masłowska 1791, KACŁ 1266; Weronika Masłowska 1879, KOPŁ 203.

MASTALERZ: Katarzyna Mastalerz 1611, MBŁ 861; nazwisko utworzone od ap. masztalerz ‘stajenny’ (za: SHNO t. 1., s. 231).

Forma żeńska: Dorota Mastlerzowna 1619, LBŁ 1010.

MASTELSKI: Wielmożny Wincenty Mastelski (w rejestrze alfabetycznym: Mastalski) Lekarz Obwodowy 1841, KUŁ 92; nazwisko utworzone od por. Mastalerz formantem -ski

MASUDA: Zofia Masuda 1708, LBŁ 1131; może od podstawy mas-, masa, wsł. im. Mosiej (= Mojżesz) (por. NP2, s. 73).

MAŚLIŃSKI: Alexander Maśliński 1865, KAZŁ 214; Stanisław Maśliński 1865, KAZŁ 17; Franciszek Maśliński 1867, KAZŁ 154; Józef Maliński 1869, KAZŁ 149; Aleksander Maśliński 1876, WPRŁ 17; nazwisko utworzone od por. Masło (za: NP2, s. 74) formantem -iński.

Forma żeńska: Antonina Maślińska 1868, KAZŁ 243; Lucyna Maślińska 1874, KAŚŁ 33; Zofia Maślińska 1875, KAŚŁ 58.

MATEJASZCZYK: Małgorzata Mateiaszczyk 1736, LBŁ 42; nazwisko utworzone prawdopodobnie od im. Matyjasz < Maciej formantem -czyk.

MATERNA: Adolf Materna 1875, KAŚŁ 64; Adolf Materna 1887, KOPŁ 56; nazwisko utworzone od łac. maternus ‘pochodzący od matki, macierzyński’, żeński odpowiednik im. męskiego Maternus (za: SEM cz. 2., s. 89).

MATEUSZ: Mathias f. d. Mathiae Crayewski de Lomza 1557, RTA s. 134; Mateusz, dziad podrożny umarł nagle 1741, LMŁ 928; nazwisko utworzone od por. Maciej.

MATEUSZAK: Konstancja Mateuszak 1755, LBLc 1156; nazwisko utworzone prawdopodobnie od im. Mateusz formantem -ak.

MATLACZYK: Albert Matlacik 1645, LBŁ 2183; nazwisko utworzone od słowackiego matlák ‘głupkowaty człowiek’ (za: NP2, s. 77) formantem -yk.

MATLAK: Stanisław Matlak 1622, LBŁ 1742; Albert Matlak 1639, LBŁ 1543; Andrzej Matlak 1640, LBŁ 1730; Tomasz Matlak 1647, LBŁ 2404; Mateusz Matlak 1647, LBŁ 2341; Paweł Matlak 1650, LBŁ 2599; nazwisko utworzone prawdopodobnie od im. Maciej >Mat-la (za: SEM cz. 2., s. 82) lub od por. Matlaczyk formantem -ak.

MATŁAK: Łukasz Matłak 1652, LBŁ 2818; Ewa Matłak 1658, LBŁ 3267; nazwisko może utworzone od stp. matwać, motłać ‘gnieść, miąć; plątać, zaciemniać’ (za: NP2, s. 77) formantem -ak.

MATULEWICZ: Jan Matulewicz na służbie będący 1821, KAZŁ 77; nazwisko utworzone od im. Matul (Maciej, Mateusz) (za: SHNO t. 1., s. 232) formantem -ewicz.

MATUSIEWICZ: Anastazja Matusiewicz 1834, KAUŁ 19; nazwisko utworzone najpewniej od n. os. Matusz (za: NMK s. 248); też od im. Maciej (Mateusz, Matyjasz), z hebr. ‘dar Jahwe’ (za: SEM cz. 2., s. 81-82) formantem -ewicz.

MATUSZAK: Berta Matuszak panna córka mieszczanina miasta Łomża Augusta 1879, AUPśT 25a; nazwisko utworzone od por. Matusiewicz (za: NP2, s. 52) formantem -ak.

MATUSZE(W)SKI: Piotr Matuszewski 1797, KACŁ 2009; Ignacy Matuszeski 1810, KAZŁ 395; Stanisław Matuszewski pisarz prywatny 1865, KAZŁ 25; nazwisko utworzone od por. Matusiewicz formantem -ewski.

Forma żeńska: Jadwiga Matuszewska 1739, LBŁc 241; Elżbieta Matuszewska wyrobnica 1867, KAZŁ 179; Aleksandra Matyszewska 1878, KOPŁc 19.

MATUSZKOWICZ: Agnieszka Matuszkowicz 1702, LBŁ 519; nazwisko utworzone od por. Matusewicz formantem k+owicz.

MATYS: Matys poddany 1696, LMŁc 15; nazwisko utworzone od żeńskiej nazwy osobowej Matys od im. Maciej (za: SEM cz. 2., s. 89).

MATYSZCZYK: Ignacy Matyszczyk 1864, KAZŁ 88; Aleksandra Matyszczyk 1876, WPRŁ 201; nazwisko utworzone od por. Matusewicz formantem -cz+yk.

MATYSZEWICZ, MATYSIEWICZ: Stanisław Matyszewicz 1830, KAUŁ 106; Jan Matysiewicz mularz z Łomży 1835, KUŁ 112; nazwisko utworzone por. Matusewicz formantem -ewicz.

Forma żeńska: Maryanna Matyszewiczowa 1841, PRŁ 9.

MATYSZE(W)SKI: Kacper Matyszewski 1748, LBŁc 474; Benedykt Matysiewski 1749, LMŁc 1453; Piotr Matyszewski 1761, KAUŁ 240; Wojciech Kazimierz Matyszewski 1766, KAUŁ 699; Michał Matyszewski 1781, KACŁc 83; Antoni Matiszewski 1783, KACŁc 235; Kazimierz Matyszewski 1789, KACŁc 898; Franciszek Matyszewski 1791, KACŁ 1216; Antoni Matyszewski włościanin 1809, KAUŁc 279; Paweł Matyszewski włościanin 1809, KAUŁc 264; Stanisław Matyszewski 1811, KAUŁ 27; Józef Matyszewski 1814, KAZŁ61; Grzegorz Matyszewski 1819, KAZŁc 87; Paweł Matyszewski gospodarz 1819, KAŚŁ 10; Antoni Matyszewski1821 KAZŁc 109; Joachim Matyszewski 1833, KAUŁc 97; Michał Matyszewski 1833, KAUŁc 167; Wawrzyniec Matyszewski 1833, KAUŁc 133; Wincenty Matyszewski 1833, KAUŁc 125; Tomasz Matysze(w)ski // Matysiewski włościanin w Łomżycy zamieszkały 1834, KUŁc 179; 1837, KUŁc 42; 1839, KUŁc 112; 1840, KUŁc 144; 1841, KUŁc 167; 1844, KUŁc 101; Floryan // Florian  Matyszewski włościanin // gospodarz 1835, KUŁc 85; 1837, KUŁc 29; 1838, KUŁc 132; 1839, Michał Matyszewskigospodarz 1864, KAZŁ 53; Stanisław Matyszewski 1864, KAZŁc 103; Andrzej Matyszewski gospodarz 1867, KAZŁc 43; Józef Matyszewski 1875, KAŚŁc 14; nazwisko utworzone od n. m. Matyski, Matyszki (za: SHNO t. 1., s. 233) formantem -ewski.

Forma żeńska: Petronela Matyszewska 1751, LBŁc 801; Magdalena Matiszewska 1754, LMŁc 1891; Tekla Matyszewska 1754, LBŁc 1039; Katarzyna Matyszewska 1762, KAUŁc 400; Ewa Matyszewska 1773, KAUŁc 1233; Józefa Matyszewska 1786, KACŁc 554; Marianna Matyszewska 1788, KACŁc 785; Katarzyna Matyszewska 1790, KACŁc 1102; Ewa Matyszewska 1793, KACŁc 1425; Anna Matyszeska 1795, KACŁc 1721; Maryanna Matyszeska 1863, KAZŁc 22; Agnieszka Matyszewska wyrobnica 1868, KAZŁc 192; Anna Matyszewska 1876, KAŚŁc 23; Marcyanna Matyszewska 1876, KAŚŁ 12.

MĄCZKA: Marianna Mączka 1729, LBŁc 43; Mateusz Mączka 1740, LBŁc 273; Mateusz Mączka 1744, LMŁc 1118; Jakub Mączka 1746, LMŁ 1269; Marianna Mączka 1746, LBŁc 397; Leyba Mendlowicz Mączka wyrobnik 1833, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od ap. mąka (za: SEM cz. 1., s. 160) formantem -ka.

Forma żeńska: Zofia Mączczyna 1747, LMŁ 1327; Konstancja Męczcianka 1748, LMŁ 1435;

MĄDRY: Mądry mieszczanin 1439, ŁT I 310; nazwisko utworzone od mądry (za: SEM cz. 1., s. 160) ‘szczwany, chytry, przebiegły’ też ‘znachor’ (za NMK s. 249).

MEER: Salomea Meer 1896, KS; nazwisko utworzone prawdopodobnie od żyd. im. Meer (za: AŻP s. 57) lub śrwniem. meier, meiger ‘dzierżawca, zarządca, gospodarz’ (za: SEM cz. 5., s.172).

MEJEROWICZ: Hirszk Mejerowicz 1820, KAZŁ 27; Jona Mejerowicz wyrobnik 1840, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od por. Meer formantem -owicz.

Forma żeńska: Mala z Zelkow Mejerowiczowa Abramowa Wrona 1828, APŁ z. 169.

MELAN: „Do nas wpadł profesor francuskiego języka Melan. W tabaczkowym garniturze, obszarpanych spodniach. Mógł mieć lat 45, o twarzy jakby obrzękłej, czerwonym nosie i małych oczach, któremi mrygał nieustannie” 1874, PPSz, s. 75; nazwisko utworzone od melon ‘roślina dyniowata’, też od im. Omielijan (= Emilian) (NP2, s. 82-83).

MELCER, MELZER: Regina Aloiza Melcer 1833, KAUŁ 173; Karol Melcer//Meltzer postrzygacz[17] Ewangelik 1835, KUŁ 70; 1837, KUŁ 152; nazwisko utworzone od śrwniem. melzer ‘słodownik’ (za: SEM cz. 5., s. 173).

MELECHOWICZ: Agnieszka Melechowicz 1875, KAŚŁ 51; nazwisko utworzone od Melech (cerk. Jemielian, Meletij) (za: SHNO t. 1., s. 234) formantem -owicz.

MELLER: Karolina Paulina Meller 1831, KAUŁ 92. nazwisko utworzone od niem. n. m. Melle, od n. os. Meller lub śrwniem. mülnaere, mülner, müller ‘młynarz’ (za: SEM cz. 5., s. 173).

MENDEL: Hanna z Mendlow, żona Lewina Herszka Lewinsko, 1828, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od niem. n. os. Mendel, Mandel lub od mendel ‘piętnaście sztuk’ (za: NP2, s. 84).

MENDELEWICZ: Abram Mendelewicz 1896, KS; nazwisko utworzone od por. Mendel formantem -ewicz.

MERMELSKI: Ignacy Mermelski 1896, KS; może nazwisko utworzone od niem. n. os. Meermann, ta od ap. Meermann ‘człowiek nieforemny, monstrum’ (por. NP2, s. 85) formantem -ski.

MEY: Gustaw Mey 1873, KAŚŁ 25; nazwisko utworzone od niem. n. os. Mei (za: NP2, s. 55).

MEYER: Krystyan Mejer gospodarz 1809, KAUŁc 264; Maryanna Mejer 1809, KAUŁc 264; Daniel Mejer tkacz z Łomży Ewangelik 1836, KUŁ 127; 1839, KUŁ 65; Karol Meyer żołnierz w 6. Pułku Ułańskim 1876, KAŚŁ 45; nazwisko utworzone najpewniej od por. Meier.

MEYS: Krystoch Meys 1809, KAUŁ 296; nazwisko utworzone od niem. n. os. Meise, ta od Meis ‘sikorka’ (za: NP2, s. 56-57).

MEYZER: Franciszek Meyzer szlifierz 1819, KAZŁ 63; nazwisko utworzone od por. Meys.

(MĘCIKOWSKI) Forma żeńska: Zuzanna Męcikowska 1726, LBŁ 452; nazwisko utworzone od n. m. Krpłd. Męcikowice, Macikowie, Maćkowice, dziś Maćkowice, przem., gm. Żurawica (za: SEM cz. 3., s. 115) formantem -ski.

MĘŻEŃSKI, MĘŻYŃSKI: Paweł Męzenski 1685, LBŁ 863; Walenty Mężeński 1689, KAŚŁ 62; Józef Męzenski 1747, LMŁ 1303; Józef Męzinsky 1748, LBŁ 500; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Mężenino Antiqua, dziś Mężenin, łomż., gm. Śniadowo (za: SEM cz. 3., s. 115) formantem -ski.

Forma żeńska: Marianna Mężeńska 1687, LBŁ 1008; Marta Męzenska 1690, LBŁ 1153; Katarzyna Mężyńska 1745, LBŁ 295; Katarzyna Męzenska 1746, LMŁ 1243; Petronela Męzenska 1750, LMŁ 1561; Tekla Menzeńska 1750, LBŁ 1750; Franciszka Męzenska 1756, LBŁ 1189.

MIARKA: Anna Miarka 1609, MBŁ 383; Piotr Miarka 1612, MBŁ 1015; Anna Miarka 1619, LBŁ 1100; Albert Miarka 1621, LBŁ 1458; nazwisko utworzone od miara, mierzyć (za: SEM cz. 1., s. 161) formantem -ka.

MIAROWSKI: Leon Miarowski 1864, KAZŁc 175; Stanisław Miarowski 1868, KAZŁc 199; Stefan Miarowski 1869, KAZŁc 211; nazwisko utworzone od por. Miarka (za: NP2, s. 87) formantem -owski.

MIASOTA: Marcin Miasota rajca 1468, ŁT II 530; może nazwisko utworzone od ap. mięso. Nazwa niejasna.

MICHACKI: Walenty Michacki 1612, MBŁ 933; Ignacy Michacki 1767, KAUŁ 774; nazwisko utworzone prawdopodobnie od por. Michał.

Forma żeńska: Dorata Michacka 1639, LBŁ 1517; Jadwiga Michacka 1754, LMŁ 1888; Tekla Michacka 1767, KAUŁ 810.

MICHALAK: Krystyna Michalak 1738, LBŁc 152; nazwisko utworzone od por. Michał (za: NMK s. 252) formantem -ak.

MICHALSKI: Łukasz Michalski 1740, LBŁ 324; Karol Michalski 1744, LBŁ 262; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Michalino, część wsi Dobierzyn, pozn., gm. Buk (za: SEM cz. 3., s. 116).

MICHAŁ: Michał 1455, ŁT I 193; nazwisko utworzone od hebr. mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, łac. Michael (za: SEM cz. 2., s. 91).

MICHAŁO(W)SKI: Alexander Michałoski 1830, KAUŁc 9; Józef Alexander Michałowski 1833, KAUŁ 122; Walerian Michałoski uczestnik powstania styczniowego 1863, SWPP; Franciszek Michałowski gospodarz 1867, KAZŁc 130; Stanisław Michałowski 1896, KS; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Michałowice, płoc., gm. Góra Św. Małgorzaty; Młp. Michałowice, krak., gm. Michałowice; Krpłd. Michałowice (za: SEM cz. 3, s. 116) formantem -ski.

Forma żeńska: Leja Michałowska 1896, KS.

MICHAŁUSZKA: Moskal Michałuszka włóczęga 1810, KAZŁ 258; ; nazwisko utworzone od por. Michał formantem -uszka.

MICHARSKI: Antoni Micharski 1647, LBŁ 2323; nazwisko utworzone może od Michar formy im. Michał.

MICHELIS: Tekla Michelis 1862, KAZŁ 187; nazwisko utworzone od por. Michał (za: NP2, s. 89) formantem -is.

(MICZYŃSKI) Forma żeńska: Marianna Miczyńska 1785, KACŁ 448; nazwisko utworzone od im. Mikołaj (za: NP2, s. 98) formantem -yński.

(MIECHOWICZ) Forma żeńska: Miechowiczowa Stara 1749, LMŁ 1482; nazwisko utworzone od ap. miech (za: SHNO t. 1., s. 237) formantem -owicz.

MIECZKOWSKI: Marcin Mieczkowski 1640, LBŁ 1726; Marcin Mieczkowski 1649, LBŁ 2547; Zenon Mieczkowski 1726, LBŁ 492; Walenty Mieczkowski 1745, LBŁ 288; Medard Antoni Mieczkowski 1785, KACŁ 470; Maciej Mieczkowski 1868, KAŚŁ 13; Łukasz Mieczkowski 1887, KOPŁ 120; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Mieczki, dziś Mieczki Czarne, łomż., gm. Jedwabne; Mieczki, dziś Mieczki Sucholaszczki, łomż., gm. Stawiski; Mieczki, łomż., gm. Rutki; Mieczki Pozimak, dziś Mieczki Poziemaki, ostroł., gm. Troszyn (za: SEM cz. 3., s. 116) formantem -owski.

Forma żeńska: Eufamia Mieczkowska 1639, LBŁ 1541; Petronela Mieckowska 1642, LBŁ 2783; Anna Mieczkowska 1645, LBŁ 2171; Marianna Mieczykowska 1684, LBŁ 845; Cecylia Mieczkowska 1685, LBŁ 920; Anna Józefa Mieczkowska córka burmistrza 1787, KACŁ 672; Urszula Antonina Mieczkowska 1788, KACŁ 861; Balbina Franciszka Mieczkowska 1797, KACL 1918; Apolonia Mieczkowska 1866, KAZŁ183; Katarzyna Mieczkowska służąca 1868, KAZŁ 37.

MIECZNIK: Marcin Miecznik 1610, MBŁ 628; Jan Miecznik 1616, LBŁ 522; Zuzanna Miecznik 1616, LBŁ 447; Marta Miecznik 1621, LBŁ 1517; Piotr Miecznik 1631, LBŁ 709; Franciszek Miecznik 1650, LBŁ 2622; Małgorzata Miecznik 1643, LBŁ 2003; Katarzyna Miecznik 1651, LBŁ 2736; Maciej Miecznik 1724, LMŁ 398; nazwisko utworzone od ap. miecznik ‘wyrabiający miecze’ lub ‘urzędnik dworski noszący miecz’ (za: SEM cz. 1., s. 162).

MIECZNIKOWSKI: Stanisław Miecznikowski 1690, LBŁ 1189; nazwisko utworzone prawdopodobnie od por. Miecznik formantem -owski.

MIEDZIAK: Miedziakow dziecię 1701, LMŁ 122; Miedziaka rzeznika dziecię 1706, LMŁ 255; Miedziak Rzeznik 1710, LMŁ 326; może nazwisko utworzone od miedziak ‘1. moneta miedziana; 2. miedziany kocioł’ (za: SW cz. I, s. 655).

(MIEDZIŃSKI) Forma żeńska: Franciszka Miedzińska 1875, KAŚŁ 43; nazwisko utworzone od miedza ‘pas niezaoranej ziemi między polami; granica’; też stp. miedzy, miedź ‘metal’ (za: NP2, s. 91) formantem -iń+ski.

MIELCAREK: Balbina Mielcarek 1864, KAZŁ 183; Joachym Mielcarek 1864, KAZŁ 208; nazwisko utworzone od śrwniem. melzer ‘słodownik’, ‘piwowar’ (za: SEM cz. 5., s. 174) formantem -ek.

MIERKOWSKI: Fabian Mierkowski 1641, LBŁ 1752; Wielmożny Leopold Mierkowski Obrońca Sądu Pokoju Powiatu Łomżyńskiego 1836, KUŁ 170; 1837, KUŁ 219; 1839, KUŁ 123; 1843, KUŁ 109; 1843, KUŁ 142; Leopold Mierkowski patron trybunału cywilnego 1868, KAZŁ 67; nazwisko utworzone od miara, mierzyć (za: SEM cz. 1, s. 161) formantem -owski.

Forma żeńska: Marta Mierkowska 1695, KAŚŁ 150.

MIERZEJEWSKI: Stanislaus Mierzeiewski f. relictae Stanislai Gorski 1573, RTA s. 265; Jan Mierzeiewski 1613, MBŁ 1272; Grzegorz Mierzeiewski 1615, LBŁ 270; Jakub Mierzeiewski 1619, LBŁ 1115; Paweł Mierzeiewski 1619, LBŁ 1001; Adalbert Mierzeiewski 1705, LBŁ 879; Michał Mierzeiewski 1705, LBŁ 842; Stefan Mierzejewski 1749, LBŁ 641; Adam Mierzeiewski 1753, LBŁ 924; Kacper Mierzejewski 1756, LBŁ 1166; Mikołaj Mierzejewski 1766, KAUŁ 752; Krzysztof Mierzejewski 1769, KAUŁc 938; Tomasz Mierzejewski 1771, KAUŁ 1082; Franciszek Mierzejewski 1775, KAUŁc 1371; Piotr Mierzejewski 1782, KACL 126; Filip Mierzejewski malarz 1783, KACŁc 229; Kacper Mierzejewski 1791, KACŁ 1138; Damazy Mierzeiewski kasyer Trybunału Wyższej Instancyi Departamentu Łomżyńskiego 1809, KAUŁ 187, 188; Jan Kapistran Mierzeiewski 1811, KAZŁ 439; Lucyan Mierzeiewski 1815, KAZŁ 96; Jan Mierzeiewski 1832, KAUŁ 42; Walenty Mierzeiewski 1834, KAUŁ 21; Antoniego Mierzejewskiego lat pięćdziesiąt i Filipa Mierzejewskiego lat czterdzieści dziewięć maiący obadwoch malarzy z Łomży 1834, KAUŁ 172; Filip Mierzeiewski obywatel mularz // wyrobnik 1835, KUŁ 76; 1838, KUŁ 66; Antoni Mierzejewski mularz 1836, KUŁ 5; 1840, KUŁ 81; Jan Mierzeiewski włościanin gospodarz 1839, KUŁc 27; 1841, KUŁc 84; 1842, KUŁc 138; Nikodem Mierzejewski kowal // szynkarz 1842, KUŁc 120; 1843, KUŁc 107; Nikodem Mierzejewski szynkarz 1842, WMZŁc 115; nazwisko utworzone prawdopodobnie od n. os. Mierzeja (mierzeja ‘wał ziemny, wyspa’). Nazwa ta daje się zrekonstruować na podstawie n. terenowej Mirzejewo, dziś Mierzejewo, las oraz okolica szlachecka w pow. ostrołęckim (za: SEM cz. 6., s. 34) formantem -ew+ski.

Forma żeńska: Zofia Mierzeiewska 1611, MBŁ 753; Zofia Mierzeiewska 1615, LBŁ 254; Anna Mierzeiewska 1644, LBŁ 2104; Katarzyna Mierzeiewska 1650, LBŁ 2583; Joanna Mierzeiewska 1651, LBŁ 2712; Agnieszka Mierzeiewska 1702, LBŁ 517; Ewa Mierzejewska 1739, LBŁ 64; Scholastyka Mierzejewska 1753, LBŁ 931; Agnieszka Mierzejewska 1761, KAUŁc 231; Anna Mierzejewska 1764, KAUŁ 560; Katarzyna Mierzejewska 1767, KAUŁ 796; Marianna Mierzejewska 1767, KAUŁc 824; Krystyna Mierzejewska 1769, KAUŁc 938; Franciszka Mierzejewska 1770, KAUŁ 1034; Aniela Mierzejewska 1772, KAUŁc 1087; Kunegunda Mierzejewska 1773, KAUŁc 1222; Franciszka Mierzejewska 1774, KAUŁ 1264; Marianna Mierzejewska 1792, KACŁ 1403; Marianna Mierzejewska 1793, KACŁ 1514; Anna Mierzejewska 1796, KACŁ 1799; Joanna z Kozłowskich Mierzejewska nadkalkulatorowa 1811, KAZŁ 9; Marianna Mierzejewska 1811, KAŚŁ 10; Maryanna Mierzejewska 1820, KAZŁ 161; Anna Mierzeiewska 1832, KAUŁ 61; Franciszka Mierzejewska 1869, KAZŁ 222; Julia Mierzejewska 1870, KAŚS 26; Ludwika Mierzejewska 1887, KOPŁc 162.

(MIERZEWSKI) Forma żeńska: Marianna Mierzewska 1872, KAŚŁ 48; nazwisko utworzone od n. m. Mierzewo w pow. gnieźnieńskim (za: NMK s. 254) formantem -ew+ski.

MIERZOWSKI: Franciszka Mierzowskiego curka Maryanna 1706, LML 231; może nazwisko utworzone od por. Mierzewski formantem -ow+ski.

MIESNIK: Marcin Miesnik 1609, MBŁ 421; nazwisko utworzone od ap. mięso (za: SEM cz. 1., s. 164) formantem -nik.

(MIESZKOWSKI) Forma żeńska: Kamilla Mieszkowska 1865, KAZŁ 258; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Mieszkowo, dziś Mieszków, kal., gm. Jarocin; Młp. Mieszkow, wieś w dawnym powiecie proszowskim, dziś zagin.; Maz. Mieszki, dziś Mieszki Bursy, Mieszki Kuligi, Mieszki Leśniki, ciech., gm. Winnica (za: SEM cz. 3., s. 117) formantem -owski.

MIĘCZYNOWSKI: Sebastianus Miemczinowski de Lomza 1568, RTA s. 232; Simon Mięmczinowski de Lomza 1575, RTA s. 351; Domini Mięmczinowski de Lomza 1576, RTA s. 536; nazwisko utworzone od n. m. Mierzewo w pow. gnieźnieńskim (za: NMK s. 254) formantem -ski.

MIGDAŁ: Symek Jakubowicz Migdał handlarz wiktuałow 1836, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od migdał, łac. amygdala, amygdalum (za: SEM cz. 1., s. 164).

MIKLASZEWSKI: Walenty Miklaszewski asesor Trybunału Departamentu Łomżyńskiego 1809, KAUŁ 183; Józef Miklaszewski 1810, KAZŁ 353; Jan Miklaszewski 1868, KAŚŁ 43; nazwisko utworzone od im. Mikołaj (Miklasz) z grec. Nicolaos (‘zwycięstwo’ + ‘lud, ludzie, wojownicy’) (za: SEM cz. 2., s. 92) formantem -ewski.

MIKOŁAJCZUK: Szymon Mikołajczuk żołnierz Kałużskiego Pułku Piechoty 1865, KAZŁ 168; nazwisko utworzone od por. Mikołajek, Miklaszewski formantem -czuk.

MIKOŁAJEK: Mikołajkowi dziecię 1740, LMŁ 868; nazwisko utworzone od im. Mikołaj (za: SEM cz. 2., s. 92), por. Miklaszewski formantem -ek.

MIKUCKI: Alexander Mikucki pisarz prywatny 1866, KAZŁ 109; Antoni Mikucki żołnierz rezerwy 1869, KAZŁ 101; nazwisko utworzone od im. Mikołaj – Mikuc, Mikuta (za: SHNO t. 1., s. 242) formantem -cki.

Forma żeńska: Marianna Mikucka 1685, LBŁ 872.

MIKULSKI: Wincenty Mikulski, lokay w Łomży zamieszkały 1829, KAUŁ 165; Woyciech Mikulski 1833, KAUŁ 81; Jan Mikulski kucharz//wyrobnik 1835, KUŁ 132; Wiktor Mikulski 1865, KAZŁ 270; „(…) z  pastorem luterańskim Kacprem Mikulskim –  o jego wielkich zasługach narodowych mieliśmy się dowiedzieć później –  bo ewangelików byłam u nas jeszcze mniej niż prawosławnych” 1895 NWPN, s. 87; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Mikulice, koniń., gm. Dobra (za: SEM cz. 3., s. 118) lub od n. m. Mikulicze, Mikul-Horodok, Mikulin (za: SHNO t. 1., s. 242); też od n. os. Mikuła – formy im. Mikołaj (za: NMK s. 256) formantem -ski.

Forma żeńska: Wiktorya Mikulska 1829, KAUŁ 165.

(MILECKI) Forma żeńska: Ewa Milecka 1833, KAUŁc 207; nazwisko utworzone od Miło- (Mil-ec) (za: SEM cz. 1., s. 165) formantem -cki.

MILEWICZ: Walenty Milewicz 1788, KACŁ 771; nazwisko utworzone od Miło-
(Mil-ewic(z) (
za: SEM cz. 1., s. 165).

MIL(I)EWSKI: Martinus et Mathias Mylyewsczy de Lomza 1544, RTA s. 18; Milewski de Lomza 1546, RTA s. 29; Johannes Mylewski de Lomza 1555, RTA s. 64; Joachim Mylewski de Lomza 1555, RTA s. 485; Franciscus Mylewski 1556 de Lomza, RTA s. 102; 1561, RTA s. 449; Mathias Mylewski de Lomza 1557, RTA s. 134; Mathias Jachimek Mylewski de Lomza 1561, RTA s. 502; Stanislaus Milewski Jachimkowicz de Lomza 1569, RTA s. 256; Stanislai Milewski de Lomza 1573, RTA 286; Georgius Francisci Milewski de Lomza 1574, RTA s. 561; Franciscus Miliewski de Lomza 1575, RTA s. 349; Martinus Miliewski de Lomza 1576, RTA s. 360; Michael Miliewski de Lomza 1576, RTA s. 562; Stanislaus Miliewski de Lomza 1576, RTA s. 562; Andreas Milewski kupiec łomżyński 1593, APŁ zbiór Kapicjana; Milewski 1604, LBŁ 567; Jan Milewski 1608, MBŁ 83; Andrzej Milewski 1609, MBŁ 440; Piotr Milewski 1610, MBŁ 552; Laurenty Milewski 1611, MBŁ 834; Marcin Milewski 1612, MBŁ 1106; Marcin Milewski 1614, LBŁ 153; Mateusz Milewski 1619, LBŁ 1148; Tobias Tobiae Milewski 1627, ASAZ s. 125; Tomasz Milewski 1683, LBŁ 809; Adalbert Milewski 1685, LBŁ 869; Łukasz Milewski 1736, LBŁ 74;Thomasa Milewskiego dziecię 1740, LMŁ 889;Michał Milewski 1752, LBŁ 892; Michał Milewski 1754, LMŁ 1879; Paweł Mile(w)ski szewc//professyi szewskiej 1836, KUŁ 33; 1838, KUŁ 160; 1840, KUŁ 149; 1842, KUŁ 60; 1843, KUŁ 163; Marcin Milewski 1756, LBŁ 1252; Konstanty Milewski 1832, KAUŁ 12; Józef Leopold Milewski 1833, KAUŁ 190; Antoni Milewski wyrobnik 1865, KAZŁ 35; Kazimierz Milewski 1867, KAZŁ 206; Antoni Milewski 1876, WPRŁ 250; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. (zapisy także z Pom.) Milejów, sier., gm. ostrówek; Młp. (zapisy także z Krpłd.) Milejowice, kiel., gm. Wasniów; Milejowice, Milejewice, dziś Milejowice, rad., gm. Zakrzew (za: SEM cz. 3, s. 118) lub n. m. Milewo m.in. w pow. sierpec., ciechanowskim, łomż. (gniazdo Milewskich) (za: NMK s. 257) formantem -ski.

Forma żeńska: Barbara Milewska 1599, LBŁ 158; Anna Milewska 1600, LBŁ 263; Dorota Milewska 1605, LBŁ 702; Zofia Milewska 1610, MBŁ 568; Teofila Milewska 1615, LBŁ 271; Zuzanna Milewska 1615, LBŁ 243; Agnieszka Milewska 1616, LBŁ 568; Katarzyna Milewska 1616, LBŁ 572; Helena Milewska 1620, LBŁc 1271; Barbara Milewska 1685, LBŁ 924; Milewska Regentowa Łomżeńska 1727, LMŁ 440; Regina Milewska 1742, LBŁ 73; Krystyna Milewska 1752, LMŁ 1707; Józefa Augusta Milewska 1811, KAUŁ 29; Katarzyna Milewska 1829, KAUŁ 211; Maryanna Milewska 1865, KAZŁ 248; Helena Milewska 1869, KAŚŁ 28; Agnieszka Milewska 1873, KAŚŁ 60; Leontyna Leokadia Milewska 1874, KAŚŁ 13; Marcjanna Milewska 1876, WPRŁ 205; Stanisława Milewska 1887, KOPŁ 244.

MILER, MILLER: Karol Miler, Sukiennik w Łomży zamieszkały, 1829, KAUŁ 154; Karol Jan Franciszek Miler, syn Karola Milera 1829, KAUŁ 185; Anna z Matyszczyków, żona Karola Milera 1829, KAUŁ 185 (w podpisie: Karol Miller); Karolina Miler córka Fryderyka panna mieszczanka m. Łomża 1859, AUPśT 10; Karol Jan Franciszek Miler 1829, KAUŁ 185; Jan Miller 1831, KAUŁ 115; Juliusz Miller wyrobnik 1864, KAZŁ 187; Nochim Miller 1896, KS; nazwisko utworzone od niem. n. os. Miller, Müller ‘młynarz’ (za: NMK s. 257).

MILKE: Emilia Karolina Milke 1832, KAUŁ 112; Kamilla Dorota Milke 1834, KAUŁ 37; Wil(c)helm Milke stolarz 1836, KUŁ 86; 1839, KUŁ 83; nazwisko utworzone od milknąć (por. NP2, s. 100).

MIŁOSIEK: Jakub Miłosiek żołnierz czasowo urlopowany 1871, KAŚŁ 48; nazwisko utworzone od miły, od im. złożonych typu Miłobor, Miłosław (za: NP2, s. 101) formantem -osi+ek.

MIŁOWSKI: Martinus Mylowski de Lomza 1546, RTA s. 331; nazwisko utworzone od n. m. Krpłd. Miłowanie (za: SEM cz. 3., s. 119); też od n. m. Miłowice w pow. kozielskim (za: NMK s. 257) formantem -ski.

MINTUS: Elżbieta Mintus 1603, LBŁ 460; może nazwisko utworzone od mięta.

MIŃSKI: Paweł Minsky 1618, LBŁ 810; nazwisko utworzone od n. m. Mień, Mina (za: SHNO t. 1., s. 244) formantem -ski.

MIODNIK: Katarzyna Miodnik 1619, LBŁ 1191; nazwisko utworzone prawdpodobnie od miód, miodny formantem -nik lub -ik.

MIODOWICZ: Albert Miodowic 1621, LBŁ 1455; nazwisko utworzone od por. Miodnik (za: NP2, s. 103) formantem -owicz.

(MIODOWNICKI) Forma żeńska: Zofia Miodownicka 1605, LBŁ 771; nazwisko utworzone od por. Miodownik formantem -nicki.

MIODOWNIK: Jacobus Miodownik kupiec łomżyński 1593, APŁ zbiór Kapicjana; Kacper Miodownik 1609, MBŁ 263; Anna Miodownik 1610, MBŁ 556; Aleksander Miodownik 1611, MBŁ 923; Aleksander Miodownik 1612, MBŁ 930; Anna Miodownik 1612, MBŁ 1000; nazwisko utworzone od por. Miodnik formantem -(ow)nik.

(MIODUSZEWSKI) Forma żeńska: Marta Mioduszewska 1863, KAZŁ 7; Józefa Mioduszewska 1868, KAZŁ 170; Karolina Mioduszewska 1878, KOPŁ 58; nazwisko utworzone od n. m. Miodusy (za: SHNO t. 1., s. 245), np. łomż., gm. Zambrów formantem -ewski.

MIOTEŁKA: Elżbieta Miotełka 1618, LBŁ 955; Jadwiga Miotelka 1622, LBŁ 1745; nazwisko utworzone od miotła (za: SEM cz. 1., s. 166) formantem -ka.

MIREWICZ: Michał Mirewicz 1896, KS; nazwisko utworzone od podstawy mir ‘pokój’, por. im. złożone typu Mirosław (za: NP2, s. 103-104) formantem -ewicz.

MIRONOWICZ: Teofil Mironowicz urzędnik kancelarii Okręgu Celnego 1871, KAŚŁ 15; nazwisko utworzone od Miro- (Mir-on+ek, Mir-on+ik, Mir-oń) (za: SEM cz. 1., s. 167); też do strus. Miron (za: SEM cz. 2., s. 94) formantem -owicz.

MIRONOWSKI: Antoni Mironowski 1868, KAZŁ 97; nazwisko utworzone od por. Mirewicz formantem -on+owski.

MIRSKI: Bogumił Mirski sekretarz Trybunału Departamentu Łomżyńskiego 1809, KAŚŁ 27; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Mirzyn, dziś Mierzyn, piotr., gm. Rozprza (za: SEM cz. 3., s. 119) formantem -ski.

MISIEWICZ: Felix Misiewicz 1809, KAZŁ 173; Paulina Misiewicz 1811, KAZŁ 15; nazwisko utworzone od im. Mis, Misz (Michał), też od ap. miś (za: SHNO t. 1., s. 245) formantem -ewicz.

MISZCZEROWICZ: Julianna Miszczerowicz 1811, KAUŁ 4; nazwisko utworzone od wsł. im. Miszczer, Nestor (za: SHNO cz. 1., s. 246) formantem -owicz.

MITOWSKI: Jozef Mitowski rymarz 1842, WMZŁ 91; nazwisko utworzone od niem. n. os. Mitta, też od im. Dymitr (za: NP2, s. 106) formantem -owski.

MIXIK: Anna Mixik 1605, LBŁ 803; nazwisko utworzone od im. Mikołaj > Mik-s+ik (za: SEM cz. 2., s. 93).

MŁAWSKI: Mateusz Mławski 1615, LBŁ 241; Stanisław Mławski 1620, LBŁ 1232; Grzegorz Mławski 1625, LBŁ 39; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Mława, ciech., miasto (za: SEM cz. 3., s. 120) formantem -ski.

Forma żeńska: Katarzyna Mławska 1617, LBŁ 788.

MŁYNARCZYK: Jakub Młinarczyk 1614, LBŁ 100; Zygmunt Młynarczyk 1867, KAZŁ 64; nazwisko utworzone od ap. młynek, młynarz, młynarczyk (za: SEM cz. 1., s. 168).

MŁYNARZ: Albert Młynarz 1629, LBŁ 465; Łukasz Mlinarz 1631, LBŁ 746; Jan Młynarz 1647, LBŁ 2392; nazwisko utworzone od por. Młynarczyk.

MOCARSKI: Wielmożny Wawrzyniec Mocarski szlachcic Sekretarz Kommissyi Obwodu Łomżyńskiego 1836, KUŁ 65; Maciei Mocarski 1841, RRŁ 121; Franciszek Mocarski robotnik pracujący za dniówkę 1873, KAŚŁ 35; nazwisko utworzone od n. m. Mocarze-Budne (za: SHNO t. 1., s. 247) Mocarze łomż., gm. Jedwabne formnatem -ski.

Forma żeńska: Marianna Mocarska 1878, KOPŁ 63.

MODZELE: Albertus de Modzele 1469, ŁT III 41; Paweł de Modzele 1619, LBŁ 1008; nazwisko utworzone od n. m. Modzele łomż., pow. Grajewo; też od ap. modzel ‘zgrubienie na ręce lub nodze; odcisk’ (za: NP2, s. 110).

MODZELE(W)SKI: Tomasz Mikołaj Modzelewski 1790, KACŁ 1127; Kazimierz Modzelewski 1794, KACŁ 1546; Piotr Jerzy Modzelewski 1796, KACŁ 1826; Jakub Modzelewski 1797, KACŁ 1966 Paweł Modzeleski 1809, KAZŁ 144; Jan Modzeleski mayster kunsztu krawieckiego 1809, KAUŁ 361; Stanisław Modzeleski 1809,KAUŁ 272; KAZŁ 248; Kazmirz Modzeleski 1810, KAZŁ 345; Franciszek Modzelewski 1811, KAŚŁ 6;Józef Modzelewski 1869, KAŚŁ 15; Józef Modzelewski 1872, KAŚŁ 48; Adolf Modzelewski 1887, KOPŁ 168; Agafur Modzelewski 1896, KS; nazwisko utworzone prawdopodobnie od ap. modzel ‘stwardnienie, zgrubienie skóry, odcisk’ (za: SHNO t. 1., s. 248; SEM cz. 1., s. 169) por. Modzele formantem -ewski.

Forma żeńska: Franciszka Modzelewska 1689, LBŁ 1068; Magdalena Mozelewski 1757, LBŁc 1286; Józefa Tekla Modzelewska 1789, KACŁ 972; Marianna Modzelewska 1793, KACŁ 1432; Franciszka Modzeleska 1810, KAUŁ 324; Maryanna Modzeleska 1810, KAZŁ 282; Katarzyna Modzeleska 1831, KAUŁ 94.

MOGIELNICKI: Jan Mogielnicki 1875, KAŚŁ 19; nazwisko utworzone od n. m. Mogi(e)lnica (za: SHNO t. 1., s. 248) formantem -ki.

MOJŻESZ: Katarzyna Moyzesz 1680, LBŁ 507; nazwisko utworzone od heb. lub egip. im. Mojżesz o niewyjaśnionej etymologii; istnieje wiele hipotez; szukano związku z egipskim msj ‘urodzić’, arabskim m-w-sz ‘dziecię nowo narodzone’, koptyjskim mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’, heb. naszach ‘wyciągnąć z wody’ (za: SEM cz. 2., s. 95).

Forma żeńska: Moyzeszka Stara 1710, LMŁ 325.

(MOKRZYCKI) Forma żeńska: Zofia Mokrzicka 1645, LBŁ 2195; nazwisko utworzone od n. m. Młp. Mokrzyska, tarn., gm. Brzesko (za: SEM cz. 3., s. 122).

MOLITOR: Zofia Molitor 1622, LBŁ 1684; Katarzyna Molitor 1627, LBŁ 216; Anna Molitoris 1638, LBŁ 1424; Anna Molitoris 1649, LBŁ 2508; nazwisko utworzone od łac. molitor, -oris ‘młynarz’.

MONASTERSKI: Filip Monasterski 1782, KACŁ 162; Józef Patryk Monasterski 1793, KSCŁ 1429; Klemens Monasterski 1796, KACŁ 1860; Konstanty Monasterski aplikant 1842, WMZŁ 103; Piotr Alexander Monasterski 1867, KAZŁ 60; nazwisko utworzone od na. m. Krpłd. Monasterzyska (za: SEM cz. 3., s. 122) formantem -ski.

Forma żeńska: Elżbieta Józefata Julianna Monasterska 1784, KACŁ 345; Marianna Monasterska 1786, KACŁ 611; Józefa Monasterska 1789, KACŁ 891; Justyna Marcjanna Monasterska 1791, KACŁ 1152; Helena Julianna Monasterska 1795, KACŁ 1687; Ewa Monasterska 1864, KAZŁ 145.

MONCZEK: Izrael Monczek 1896, KS; nazwisko utworzone od podstawy mąk- // męk-, por. mąka, męka, męczyć; też mączarz ‘handlarz mąką’ (za: NP2, s. 80) formantem -ek.

MORAWSKI: Mikołaj Morawski 1819, KAŚŁ 1; Stanisław Morawski dozorca Więzienia Łomżyńskiego 1837, KUŁ 22; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Morawce, Morawczewice, Morawka, dziś Morawce, płoc., gm. Krośniewice; Morawki, sier., gm. Błaszki; Maz. Mory, ciech., gm. Pokrzywnica; Murawy, Morawy, dziś część wsi Morawy Wielkie, ostroł., gm. Krzynowłoga Mała; Krpłd. Morawsko, przem., gm. Jarosław (za: SEM cz. 3., s. 123) formantem -ski.

Forma żeńska: Karolina Morawska 1868, KAŚŁ 35; Kazimiera Morawska 1871, KAŚŁ 37.

MORDASZEWSKI: Wojciech Mordaszewski wyrobnik 1844, KUŁ 28; nazwisko utworzone prawdopodobnie od mordarz ‘morderca’ lub im. bibl. Mordokai (za: NMK s. 264); Mordokai (im. żyd. Morduchaj, Mordechaj) (za: SHNO t. 1., s. 250) formantem -ewski.

Forma żeńska: Marianna Mordaszewska 1871, KAŚŁ 26.

MORDELEWICZ: Mikołaj Mordelewicz 1695, KAŚŁ 160; może nazwisko utworzone od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’ (por. NP2, s. 116) formantem -el+ewicz.

(MORTEK, MORTKO): Gitta Mortkowna 1819, KAŚŁ 4; Chama z Mortkow, żona Faybusia Herszkowicza Gabowicza, 1827, APŁ z. 169; Froma z Mortkow, żona Leybki Jachymowicza Lewinsteina, 1827, APŁ z. 169; Leia z Mortkow, żona Chaima Leybowicza Rybiaka, 1827, APŁ z. 169; Maryia z Mortkow, żona Kielmana Noskowicza Kraski, 1827, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od żyd. im. Mordechaj (Mortko) (AŻP s. 154).

MORTKOWICZ: Herszk Mortkowicz arendarz 1809, KAUŁ 240; Mortek Mortkowicz 1810, KAUŁ 344; Nachym Mortkowicz krawiec 1810, KAUŁ 344; Herzk Mortkowicz mayster kunsztu krawieckiego 1810, KAUŁ 344; nazwisko utworzone od por. Mortek, Mortko (AŻP s. 154) formantem -owicz.

Forma żeńska: Sprynca Mortkowiczówna 1808, KAZŁ 46.

MORZEJKO: Stanisław Ignacy Morzejko 1810, KAZŁ 348; nazwisko utworzone od por. Mojżesz (za: NP2, s. 80) formantem -ko.

(MOSARSKI) Forma żeńska: Marianna Mosarska 1723, LBŁ 277; nazwisko utworzone od dawnego mosor ‘naczynie wydłubane z drewna, czerpak’ (za: NP2, s. 118) formantem -ski.

MOSIEJCZYK: Stanisław Mosiejczyk 1876, WPRŁ 96; nazwisko utworzone od por. Mojżesz (za: NP2, s. 112) formantem -cz+yk.

MOSIEJENKO: Maryanna Mosiejenko 1866, KAZŁ 203; nazwisko utworzone od por. Mojżesz (za: NP2, s. 112) formantem -enko.

(MOSIEK) Forma żeńska: Etta Mośkowna 1819, KAŚŁ 29; Sora Mośkowa wyrobnica 1820, KAZŁ 171; nazwisko utworzone najpewniej od żyd. im. Mojżesz (Moszko, Mosko, Mosze, Moses) (AŻP s. 58, 155) lub od por. Mossel (za: NP2, s. 118).

MOSKAL: Jan Moskal 1614, LBŁ 75; nazwisko utworzone od ap. moskal m. in. ‘1. człowiek dużo jedzący, żarłok’; 2. placek owsiany’; też od n. etn. Moskal (za: NMK s. 264).

MOSSEL: Łukasz Mossel 1738, LMŁ 735; może nazwisko utworzone od im. na Mo-, typu Mojsław (por. NP2, s. 118) lub formantem -el.

MOSZCZY(E)ŃSKI: Aleksander Moszczyński 1696, LBŁ 92; Walentego Moszczeńskiego synaczek Woyciech 1706, LMŁ 227; Marcin Moszczyński Burmistrz 1740, LMŁ 871; Stanisław Moszczynski 1747, LMŁ 1335; nazwisko utworzone od n. m. Moszczonne włoc., gm. Kikół (za: NP2, s. 119) formantem -ński.

Forma żeńska: Katarzyna Moszczyńska 1740, LBŁ 279.

(MOSZK, MOSZEK) Forma żeńska: Elka z Moszkow, żona Herszka Berkowicza Brokowczyka, 1827, APŁ z. 169; Etka z Moszkow, żona Borucha Jakubowicza Kokoszki, 1827, APŁ z. 169; Maryaszka z Moszkow, żona Nisona Abramowicza Bociana, 1827, APŁ
z. 169; nazwisko utworzone od por. Mosiek.

MOSZKIEWICZ: Liba z Moszkiewiczow, żona Jankiela Jakubowicza Kokoszki, 1827, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od por. Mosiek formantem -ewicz.

MOSZKOWICZ: Rafał Moszkowicz 1808, KAŚŁ 6; Faybur Moskowicz 1809, KAZŁ 131; Chaim Moszkowicz 1896, KS; Chaja Moszkowicz 1896, KS; Inga Moszkowicz 1896, KS; Charin Moszkowicz, KS; Szanca Moszkowicz 1896, KS 288; nazwisko utworzone od por. Mosiek formantem -owicz.

Forma żeńska: Rachla Moszkowiczówna 1810, KAŚŁ 75.

MOŚCICKI: Jan Mościcki Kancellista przy Sądzie policyi Poprawczej 1844, KUŁ 33; Kazimierz Mościcki 1867, KAZŁ 89; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Mościska, pil., gm. Wysoka (za: SEM cz. 3., s. 124) formantem -cki.

Forma żeńska: Antonina Moscicka 1831, KAUŁ171; Helena Mościcka 1887, KOPS 155.

MOŚCI(E)ŃSKI: Laurenty Moscinski 1703, LBŁ 692; Stanisław Moscinski 1719, LBŁ 74; Stanisław Moscienski 1721, LBŁ 195; Leon Moscinski 1724, LBŁ 739; Bernard Moscienski 1725, LBŁ 425; może nazwisko utworzone od por. Moszczyński formantem -ński.

Forma żeńska: Agnieszka Moscinska 1687, LBŁ 1029; Anna Moscinska 1719, LBŁ 81; Małgorzata Moscinska 1726, LBŁ 491; Franciszka Moscinska 1728, LBŁ 601; Anna Mościnska 1737, LBŁ 27.

(MOTOWICKI) Forma żeńska: Agnieszka Motowicka 1619, LBŁ 1002; nazwisko utworzone od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niem. n. os. Mott (za: NP2, s. 119) formantem -ow+icki.

(MOYŻESZ) Forma żeńska: Roza Moyżeszowna 1819, KAŚŁ 7; nazwisko utworzone od por. Mosiek.

MROCZEK: Bartłomiej Mrocek 1725, LBŁ 433; Marianna Mroczek 1725, LBŁc 382; nazwisko utworzone od ap. mrok ‘zmierzch’; mroczek ‘gatunek nietoperza’ (za: SHNO t. 1., s. 253).

MROCZKO: Julian Mroczko 1868, KAZŁ 27; nazwisko utworzone od Mrocze-, mroczyć ‘ściemniać się, chmurzyć’ (za: SEM cz. 1., s. 172) formantem -ko.

MROCZKOWSKI: Benedykt Mroczkowski 1692, KAŚŁ 110; Jan Mroczkowski 1866, KAZŁ 160; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Mroczkowice, Mroczkowo, Mroczki, wsie w dawnym powiecie pyzdrskim, dziś zagin. (za: SEM cz. 3., s. 124) formantem -ski.

Forma żeńska: Rozalia Mroczkowska 1754, LMŁ 1844.

MROZ: Zelman Aronowicz Mroz krawiec 1832, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od ap. mroz, mróz (za: SEM cz. 1., s. 172).

MROZEWSKI: Mateusz Mrozewski 1705, LBŁ 858; nazwisko utworzone od n. m. Mrozy Maz. (kilka wsi) (za: NP2, s. 119) formantem -wski.

MROZOWICZ: Joszko Mrozowicz 1827, APŁ z. 169; Josk Mejerowicz Mrozowicz wyrobnik 1827, APŁ z. 169; Ryfka, córka Jośka Meierowicza Mrozowicza, 1827, APŁ z. 169; Iser Szachowicz Mrozowicz solarz 1828, APŁ z. 169; Szachna Meierowicz Mrozowicz rzeźnik 1828, APŁ z. 169; Jośk Mejerowicz Mrozowicz pisarz przy konsumpcyi 1832, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od por. Mroz formantem -owicz.

Forma żeńska: Estera Meierowa Mrozowiczowa wyrobnica 1828, APŁ z. 169.

(MROZOWSKI) Forma żeńska: Joanna Mrozowska wyrobnica 1867, KAZŁ 40; nazwisko utworzone od por. Mrozewski.

MRÓWCZYŃSKI: Antoni Felix Mrowczynski 1832, KAUŁ 56; Tomasz Jan Mrowczyński 1833, KAUŁ 189; Kazimierz Mrowczyński obywatel 1836, KUŁ 21; 1838, KUŁ 69; 1838, KUŁ 103; 1839, KUŁ 194; 1840, KUŁ 82; 1841, KUŁ 151; nazwisko utworzone od podstawy mrow-, por. ap. mrówka (za: NP2, s. 119) formantem -yński.

Forma żeńska: Leopoldyna Serafina Mrowczyńska 1830, KAUŁ 197; Eugenia Mrówczyńska 1872, KAŚŁ 13.

MRÓWKO: Jan Mrówko syn Karola szeregowy Łomżyńskiego lazaretu miejskiego 1896, AMPśT 3; nazwisko utworzone od por. Mrówczyński.

MRUCZENIK: Stanisław Mruczenik 1668, LBŁ 53; może nazwisko utworzone od mruk ‘człowiek małomówny, posępny’, mruczeć ‘mówić niewyraźnie’ (por. NP2, s. 123) formantem -enik.

MSZCZONOWSKI: Andreas Msczonowski de Lomza 1573, RTA s. 285; Andreas Msczonowski de Lomza 1575, RTA s. 352; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Mszczonów, skiern., miasto (za: SEM cz. 3., s. 124) formantem -ski.

MŚCICH: Joachim Mscich 1640, LBŁ 1654; nazwisko utworzone od nazwisko utworzone od im. Mści-, Mśc-ich; te od mścić się ‘wymierzać karę, brać odwet’ (za: SEM cz. 1., s. 172-173).

MŚCICHOWSKI: Piotr Msczichowski 1637, LBŁ 1331; Felix Bartłomiey Mścichowski 1829, KAUŁ 212; nazwisko utworzone od por. Mścich formantem -owski.

MŚCIGNIEW: Mścigniew dawny rajca 1467, ŁT II 422; nazwisko utworzone od złożenia członów: Mści- + Gniewo- (za: SEM cz. 1., s. 77, 172-173).

MŚCINNY: Andrzej Mscinny 1651, LBŁ 2735; nazwisko utworzone od mścić się ‘wymierzać karę, brać odwet’, (por. SEM cz. 1., s. 172), może od mściwy, też od im. złożonych typu Mścisław, Mściwoj (NP2, s. 123).

MUCHA: Kacper Mucha 1613 B, LBŁ 38; Krzysztof Mucha 1613, LBŁ 38; Mateusz Mucha 1613, MBŁ 1283; nazwisko utworzone od ap. mucha (za: SEM cz. 1., s. 173).

MUCHARSKI: Jan Mucharski 1868, KAZS 186; nazwisko utworzone od n. m. Mucharz biel., gm. Mucharz (za: NP2, s. 124) formantem -ski.

MUCZYŃSKI: Muczyński 1896, KS; nazwisko utworzone od muczyć ‘mówić niewyraźnie’ (za: NP2, s. 124) formantem -yń+ski.

MUKIEWICZ: Róża Mukiewicz 1772, KAUŁ 1137; nazwisko utworzone od podstawy muk-, por. muk ‘milczek’, psł. *mukati ‘milczeć’, uk. muka ‘mąka’ (za: NP2, s. 124) formantem -ewicz.

MULARZ: Łukasz Mularz 1608, MBŁ 191; Mateusz Mularz 1620, LBŁ 1225; Zofia Mularz 1621, LBŁ 1468; Petronela Mularz 1627, LBŁ 241; Łukasz Mularz 1644, LBŁ 2135; Anna Mularz 1650, LBŁ 2594; Jan Mularz 1654, LBŁ 2882; Szymon Mularz 1655, LBŁ 2983; Stefan Mularz stary maiący lat 115 1706, LMŁ 221; Sebastiana Mularza dziecię 1712, LMŁ 336; Stanisława Mularza matka 1730, LMŁ 531; nazwisko utworzone od ap. mularz, murarz (za: NMK s. 267).

MULARZEWICZ: Adam Mularzewicz 1887, KOPŁ 171; Olga Mularzewicz córka Konstantyna panna mieszczanka miasta Łomży 1896, AUPśT 1; nazwisko utworzone prawdopodobnie od por. Mularz formantem -ewicz.

MURACH: Rozalia Murach 1863, KAZŁc 111; Baltazar Murach wyrobnik 1867, KAZŁc 202; nazwisko utworzone od mur (za: NP2, s. 125) formantem -ach.

Forma żeńska: Rozalia Murachowa 1869, KAŚŁ 24.

MURA(W)SKI: Michał Murawski 1810, KAZŁ 355; Henryk Muraski 1830, KAUŁ 34; Stanisław Muraski dozorca więzienia w Łomży 1835, KUŁ 109; Jan Murawski Tokarz 1840, KUŁ 95; Julian Murawski 1869, KAZŁ 35; Antoni Murawski 1871, KAŚŁc 5; Jan Murawski żołnierz bezterminowo urlopowany 1874, KAŚŁ 85; Aleksander Murawski 1879, KOPŁ 11; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Murawy Wielkie, dziś Morawy Wielkie, ostroł., gm. Krzynowłoga Mała (za: SEM cz. 3., s. 124), też Murawy łomż., gm. Mały Płock formantem -ski.

Forma żeńska: Zofia Murawska 1791, KACŁ 1210; Zofia Murawska 1876, WPRŁ 144.

MURZYN: Marcin Murzyn 1829, KAUŁ 210; nazwisko utworzone od Murzyn lub od ap. murzyn ‘koń maści murzynkowatej’, ‘ptak z czarną głową’, ‘młody cietrzew’ (za: SHNO t. 1., s. 254).

MUS: Jan Mus 1811, KAZŁ 491; nazwisko utworzone od śrwniem. i śrdniem. mūs ‘mysz’ lub śrwniem. muos ‘potrawa, szczególnie potrwa rozgotowana na papkę, bryja’ (za: SEM cz. 5., s. 180).

MUSZCZYŃSKI: Marcin Muscinski 1686, LBŁ 795; nazwisko utworzone od por. Mus (za: NP2, s. 126) formantem -cz+yński.

MUSZYŃSKI: Franciszek Muszyński wyrobnik 1834, KUŁ 84; Franciszek Muszyński obywatel 1837, KUŁ 82; 1839, KUŁ 24; 1842, KUŁ 244; Benedykt(y)  Muszyński Bednarz // Czeladnik Mularski 1837, KUŁ 210; 1839, KUŁ 20; 1841, KUŁ 125; Jan Muszyński wyrobnik 1842, WMZŁ 138; Julian Muszyński mularz 1862, KAZŁ 272; Piotr Muszyński 1863, KAZŁ 57; Piotr Muszyński 1864, KAZŁ 185; Franciszek Muszyński 1866, KAZŁ 155; Benedykt Muszyński wyrobnik 1869, KAZŁ 89; Dominik Muszyński 1878, KOPŁ 244; Jakub Muszyński 1879, KOPŁ 150; Walery Muszyński 1896, KS; „gabaj (przełożony, szafarz) Jaakow Muszyński”, kierownik domu Towarzystwa opieki nad chorymi „Linat Ha-Cedek”, założonego w Łomży w 1896 r.”, KPŁGŻ, s. 72 (maszynopis); nazwisko utworzone od n. m. Młp. (zapisy także z Krpłd.) Muszyna, nowosąd., miasto (za: SEM cz. 3., s. 125) formantem -yń-ski.

Forma żeńska: Franciszka Muszyńska 1815, KAZŁ 145; Józefa Muszyńska 1865, KAZŁ 190; Helena Muszyńska 1866, KAZŁ 285; Maryanna Katarzyna Muszyńska 1873, KAŚŁ 56; Ryfka Muszyńska 1896, KS.

MUŚNICKI: Michał Musnicki 1682, LBŁ 764; nazwisko utworzone od por. Muszyński formantem -ni-cki.

MUŻYCKI: Franciszek Mużycki 1811, KAUŁ 18; może nazwisko utworzone od gw. muża ‘nieokrzesaniec, głuptas’; też od ap. wsch. muż ‘mężczyzna, mąż’ lub od muza (por. NP2, s. 127) formantem -cki.

Forma żeńska: Wiktorya Maryanna Mużycka 1874, KAŚŁ 30.

MYKITA: Mikołaj Mykita 1808, KAŚŁ 15; może nazwisko utworzone od por. Mikucki.

MYRKO: Jan Juliusz Myrko 1811, KAUŁ 25; nazwisko utworzone od dawnego ap. myrcha ‘klacz’ (za: NP2, s. 128).

(MYSŁOWSKI) Forma żeńska: Franciszka Mysłowska 1873, KAŚŁ 49; nazwisko utworzone od n. m. Młp. Mysłowice, Mysłow, wieś w dawnym powiecie lelowskim, dziś zagin.; Mysłów, siedl., gm. Wola Mysłowska (za: SEM cz. 3., s. 125) formantem -ski.

(MYSŁKOWSKI) Forma żeńska: Zofia Mysłkowska 1652, LBŁ 2779; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Mysłkowice, Mystkowice, dziś Mystkowice, skiern., gm. Łowicz (za: SEM cz. 3., s. 125) formantem -ski.

MYŚLIWIEC: Myśliwiec p. Starosty Łomzienskiego od pioruna zabity 1700, LMŁ 91; nazwisko utworzone od ap. myśliwiec ‘myśliwy’ (za: NMK s. 270).

N

NACHMAN: Feyga z Nachmanow, żona Naftana Herszka Gerszonowicza Kornek, 1827, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od niem n. os. Nachman, ta od Nachtmann ‘pasterz pilnujący trzody w nocy’ `(za: NP2, s. 131).

(NACHYMOWICZ) Forma żeńska: Maria Nachymowiczówna 1808, KAŚŁ 7; nazwisko utworzone od im. bibl. Nachum (za: AŻP s. 157) formantem -owicz.

(NACZMAŃSKI) Forma żeńska: Józefa Naczmańska 1869, KAZŁ 158; nazwisko utworzone od niem. n. os. Natzman, ta od im. Natz (od Ignatius) (za: NP2, s. 132)  formantem -ski.

(NADOLNY) Forma żeńska: Józefa Nadolna 1863, KAZŁc 66; nazwisko utworzone
od Na-dolny na dole’; też od n. m. Wlkp. Nadolny Młyn (za: SEM cz. 1.,
s. 177; cz. 3., s.126).

NAGALSKI: Antoni Bazyli Nagalski 1831, KAUŁ 80; Andrzej Nagalski szewc w Łomży zamieszkały 1835, KUŁ 114; nazwisko utworzone od niem. n. os. Nagel, Nagal, te od śrwniem. nagel, stwniem. nagal ‘gwóźdź’ formantem -ski.

Forma żeńska: Teofila Eleonora Nagalska 1830, KAUŁ 23.

NAGORKA: Franciscus Nagorka de Lomza 1560, RTA s. 171; Raphael Nagorka de Lomza 1561, RTA s. 502; Joannes Jacobi Nagorka student Akademii Zamojskiej 1605, ASAZ s. 53; Jadwiga Nagorka 1615, LBŁ 350; Mateusz Nagorka 1619, LBŁ 1030; Jan Nagorka 1621, LBŁ 1498; Dorota Nagorka 1626, LBŁ 65; Dorota Nagorka 1651, LBŁ 2661; Anna Nagorka 1652, LBŁ 2764; Jakub Nagorka 1654, LBŁ 2856; Ewa Nagorka 1656, LBŁ 3044; nazwisko utworzone od wyrażenia przyimkowego na gorze, na gorę (za: SEM cz. 1., s. 178) formantem -ka.

(NAGÓRSKI) Forma żeńska: Barbara Joanna Nagórska 1866, KAZŁ 152; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Nagórki, włoc., gm. Osięciny; Nagórki, koniń., gm. Grabów; Młp. Nagórzyce, kiel., gm. Wasniów; Krpłd. Nahorce (za: SEM cz. 3., s. 126) formantem -ski.

NAPIÓRKO(W)SKI: Woyciech Napiorkowski 1820, KAZŁc 10; Jan Napiorkowski aresztant 1841, RRŁ 67; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Napiórki ostr., gm. Rzewnie (za: NP2, s. 138) formantem -ski.

Forma żeńska: Maryanna Napiorkoska 1808, KAZŁ 87; Tekla Napiorkoska 1811, KAZŁc 461; Zofia Napiórkowska 1866, KAZŁ 79; Józefa Napiórkowska 1868, KAZŁ 16.

NAPIWOCKI: Józef Napiwocki kramarz//gospodarz 1835, KUŁ 170; 1839, KUŁ 179; nazwisko utworzone najpewniej od wyrażenia przyimkowego na piwo! Mogło ono stanowić pierwotnie proklamacje wojskową, adhortatywną, eliptyczną, podobnie jak na pole! czy na gorę! (za: SEM cz. 6., s. 37) formantem -cki.

Forma żeńska: Paulina Napiwocka 1831, KAUŁ 74; Łucya Napiwocka 1832, KAUŁ 128; Franciszka Napiwocka 1865, KAZŁ 218.

NARBUT(T): Benedykt Narbutt sędzia pokoju okręgu łomżyńskiego 1865, KAZŁ 180; nazwisko utworzone od lit. Narbutas // Norbutas obok Narbuta. Derywat z rodzimym lit. -ut- od Narbis, skróconej postaci im. niem. Norbert (za: SEM cz. 7., s. 27).

Forma żeńska: Balbina Narbutowa 1869, KAZŁ 43.

NAREJKO: Jakub Narejko // Nerejko // Nereyko kowal1834, KUŁ 77; 1837, KUŁ 101; 1837, KUŁ 19; nazwisko utworzone od stp. narajać, naraić ‘stręczyć, polecić’ (za: NP2, s. 138) formantem -ko.

(NAROLEWSKI) Forma żeńska: Florentyna Narolewska 1873, KAŚŁ 53; nazwisko utworzone od n. m. Narol przem., gm. Narol (za: NP2, s. 139).

(NARTOWSKI) Forma żeńska: Maria Ignacja Nartowska 1873, KAŚŁ 39; nazwisko utworzone od n. m. Narty, Nart (kilka wsi) (za: NP2, s. 139).

NATAN: Józef Natan kupiec starozakonny 1810, KAUŁ 336;Sora Natan 1820, KAZŁ 40; nazwisko utworzone od im. bibl. Natan (za: NP2, s. 140).

Forma żeńska: Tauba Natówna 1808, KAŚŁ 14.

NATANSON: Baruja Natanson 1896, KS 330; Barul Natanson 1896, KS 354; nazwisko utworzone od por. Natan formantem -son.

NATKOWSKI: Andrzej Natkowski 1869, KAŚŁ 50; nazwisko utworzone od n. m. Krpłd. Natkowice, dziś Ignaców, przem., gm. Orły (za: SEM cz. 3., s. 127) formantem -ski.

NATURALISTA: Władysław Naturalista 1841, RRŁ 98; Stanisław Naturalista były żołnierz finlandzkiego batalyonu 1868, KAZŁ 62; nazwisko utworzone od naturalista ‘zwolennik natury’ (za: NP2, s. 139).

NAWIDKA: Paweł Nawidka spisowy w Łomży 1868, KAZŁ 266; może nazwisko utworzone od nawodzić ‘naprowadzać’, nawód ‘namowa’ (por. NP2, s. 139) formantem -ka.

NAWROCKI: Marcin Nawrocki 1693, KAŚŁ 122; nazwisko utworzone od n. os. Nawrot < nawracać (się), nawrot ‘nawrócenie się, powrót na łono’ (za: NMK s. 273) formantem -cki.

Forma żeńska: Petronela Nawrocka 1864, KAZŁ 40; Julia Nawrocka guwernantka 1866, KAZŁ 82.

NEJMAK: Ryfka Nejmak 1896, KS; może nazwisko utworzone od niem. n. os. Neuman, ta od Neuman ‘człowiek nowy, przybysz, nowoosiadły’ (por. NP2, s. 145).

NEJS: Frydrych Nejs 1810, KAZŁc 315; Jakub Nejs włościanin // gospodarz 1835, KUŁc 35; 1837, KUŁc 30; 1839, KUŁc 154; 1842, KUŁc 86; Józef Nejs 1866, KAZŁ 11; nazwisko utworzone od niem. n. os. Neis, to od śrwniem. neien, neisen ‘uciskać, prześladować, nienawidzić’ (za: NP1, s. 135).

Forma żeńska: Dorota Nejsowa 1810, KAZŁ 263.

NERKOWSKI: Julianna Nerkowska akuszerka 1841, KUŁ 136; 1842, KUŁ 159, 188, 200; 1843, KUŁ 25; Alexander Nerkowski 1867, KAZŁ 47; Paweł Nerkowski 1869, KAZŁ 177; nazwisko utworzone prawdopodobnie od nerka, śrwniem. nieme (za: SEM cz. 1., s. 181) formantem -owski.

NEUMARK: Aleksander Zyskind Neumark, syn Gdala Neumarka 1827, APŁ z. 169; Frydrycha z Neumarkow, żona Jakuba Giersztynkierna, 1827, APŁ z. 169; Gdal Neumark kollektor loteryi krajowej 1827, APŁ z. 169; Szarlota, żona Gdala Neumarka, 1827, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od licznych n. m. niem. Neumarkt (za: SEM cz. 5., s. 184).

NEY: Małgorzata Ney 1819, KAZŁc 10; Marianna Ney 1834, KAUŁc 18; nazwisko utworzone od niem. n. os. Neu, Ney-, te od neu ‘nowy’ (za: NP1, s. 145).

NIEBORAK: Agnieszka Nieborak 1641, LBŁ 1742; nazwisko utworzone prawdopodobnie od nieborak ‘nieszczęśliwy, biedny, wart litości’ (za: SW cz. I, s. 759); może też od Niebor, Niebora, im. utworzonego od złożenia Nie+borzy, borzy <psł. borti, boriti, ‘zmagać się, mocować się, walczyć’ (za: SEM cz. 1., s. 16).

NIECIKOWSKI: Franciszek Xawery Niecikowski 1866, KAZŁ 247; Jan Niecikowski 1866, KAZŁ 246; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Niecikowo, dziś Nieciki, łomż., gm. Wąsocz (za: SEM cz. 3., s. 127) formantem -ski.

Forma żeńska: Katarzyna Nicikowska 1648, LBŁ 2478

NIECKOWSKI: Paweł Nieckowsky 1643, LBŁ 1956; nazwisko utworzone od niecka ‘płaskie naczynie drewniane’ (za: NP1, s. 148) formantem -owski.

NIECZKOWSKI: Maciej Nieczkowski wyrobnik 1876, KAŚŁ 28; nazwisko utworzone od n. m. Nieczkowo, dziś Niećkowo łomż., gm. Szczuczyn (za: NP1, s. 148) formantem -ski.

(NIEDOPIEKŁY) Forma żeńska: Zofia Niedopiekła 1615, LBŁ 279; może nazwisko utworzone od nie dopiec się (por. NP2, s. 149).

NIEDZIAŁKOWICZ: Jan Niedziałkowicz 1437, ŁT I 250; nazwisko utworzone od Nie- i Dziel-: dzielić lub działać; (Nie-działk-owic) (za: SEM cz. 1., s. 63, 182) formantem -owicz.

NIEDŹWIEDZ(C)KI: Tomasz Niedźwiecki 1609, MBŁ 447; Bartłomiej Niedzwiecki 1615, Niedźwiecki wuyt y plenipotent 1728, LMŁ 501; LBŁ 341; Felicjan Niedźwiecki dziad podróżny z Szumowa 1741, LMŁ 918; Hiacynt Ludwik Niedźwiecki 1781, KACŁ 70; Franciszek Niedźwiecki 1783, KACŁ 204; Franciszek Niedźwiecki 1792, KACŁ 1303; Stanisław Niedzwiecki 1810, KAZŁ 384; Dawid Moszkowicz Niedzwiedzki krawiec 1840, APŁ z. 169; Wiktor Niedźwiecki dzierżawca folwarku 1864, KAZŁ 214; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Miedźwiad(y), Niedźwiad(y), dziś Niedźwiady, bydg., gm. Rogowo; Niedźwiady, kal., gm. Jaraczewo; Młp. Niedźwiedź, krak., gm. Słomniki; Niedźwiedź, tarnob., gm. Bogoria; Maz. Miedźwiada, Niedźwiada, dziś Niedźwiadna, łomż., gm. Szczuczyn; Krpłd. Niedźwiedza (za: SEM cz. 3., s. 117) formantem -ski.

Forma żeńska: Zofia Niedźwiecka 1608, MBŁ 59; Helena Niedźwiecka 1742, LBŁ 69; Krystyna Niedźwiecka 1745, LBŁ 340; Ewa Niedźwiecka 1757, LBŁ 1336; Antonina Niedźwiedzka 1775, KAUŁ 1379; Rozalia Joanna Niedźwiecka 1786, KACŁ 593; Rozalia Niedźwiedzka 1808, KAŚŁ 9; Maryanna Niedźwiecka 1862, KAZŁ 248; Julianna Niedźwiecka wyrobnica 1864, KAZŁ 52; Józefa Niedźwiecka 1871, KAŚŁ 38.

NIEDŹWIEDŹ: Jadwiga Niedzwiedz 1756, LMŁ 2002; Berek Tyszkowicz Niedzwiedz handlarz wiktuałow 1829, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od ap. niedźwiedź, miedźwiedź (za: SEM cz. 1., s. 163).

NIEGOWSKI: Paweł Niegowski 1627, LBŁ 312; nazwisko utworzone od n. m. Niegowa częst., gm. Niegowa, Niegów ostr., gm. Zabrodzie (za: NP1, s. 151).

NIEMCZYŁOWSKI: Sebastianus Niemczylowski de Lomza 1561, RTA s. 449; Sebastianus Nyemczylowski de Lomza 1561, RTA s. 503; nazwisko utworzone od n. etn. Niemiec (por. NP2, s. 152) formantem -owski.

(NIEMIROWSKI) Forma żeńska: Władysława Niemirowska 1864, KAZŁ 217; Michalina z Zalewskich Niemirowska 1868, KAZŁ 236; nazwisko utworzone od im. stp. Niemier, Niemir (za: SHNO cz. 1., s. 261) formantem -owski.

NIEPOKOJCZYCKI: Włodzimierz Niepokojczycki porucznik Symbirskiego Piechotnego Pułku 1863, KAZŁ 14; nazwisko utworzone od niepokoj, niepokój ‘brak spokoju, troska’ (za: NP2, s. 153) formantem -cz+ycki .

NIESIOŁKIEWICZ: Herszk Herszkowicz Niesiołkiewicz wyrobnik 1829, APŁ z. 169; Herszk Herszkowicz Niesiołkiewicz handlarz ryb 1835, APŁ z. 169; może nazwisko utworzone od nieść.

NIESKO(U)RSKI: Marcin Nieskorski 1640, LBŁ 1725; Jakub Nieszkurski 1646, LBŁ 2293; Bartłomiej Nieskurski 1650, LBŁ 2613; Mateusz Nieskorski 1653, LBŁ 2833; Jakub Nieskurski 1696, KAŚŁ 179; Jakub Nieskorski 1705, LBŁ 812; nazwisko utworzone od nieskory ‘nieprędki, powolny, niechętny’ (za: NP2, s. 154) formantem -ski.

Anna Nieskurska 1700, LBŁ 481; Anna Nieskurska 1700, LBŁ 481.

NIESTOJAN: Michał Niestojan 1439, ŁT I 319; może nazwisko utworzone od nie stać, na Kresach Wsch. Nestor, Niestor (por. NP2, s. 154).

NIESYTKO: Michał Franciszek Hieronim Niesytko 1815, KAZŁ 111; nazwisko utworzone od niesyty ‘nienajedzony’ (za: NP2, s. 154) formantem -ko.

NIESZK: Jan Nieszk 1470, ŁT III 97 i 1472, ŁT III 262; nazwisko utworzone od n. os. na Nie-, typu Niegosław, Niesław (za: NP2, s. 154).

(NIEWĘGŁOWSKI) Forma żeńska: Olimpia Niewęgłowska 1869, KAZŁ 49; Maria Niewęgłowska 1878, KOPŁ 128; nazwisko utworzone od n. m. Niewęgłosz bial., gm. Czemierniki (za: NP2, s. 154).

NIXA, NIX, NIKSA: Piotr Nix 1781, KACB 61; Franciszek Nixa 1811; Andrzej Nixa 1863, KAZŁ 206; Jan Nix 1866, KAZŁ 292; Katarzyna Nix wyrobnica 1866, KAZŁ 240; Władysław Niks 1869, KAZŁ 127; Jan Niksa 1873, KAŚŁ 75; Józef Nixa służący 1874, KAŚŁ 65; Wiktoria Niksa 1876, WPRŁ 42; Karolina Niksa 1878, KOPŁ 16; Katarzyna Niksa 1879, KOPŁ 15; Stanisław Niksa 1896, KS 385; nazwisko utworzone prawdopodobnie od formy im. Mikołaj (Nicz, Nik, Nik-s(z) (za: SEM cz. 2., s. 93).

NIŁKIEWICZ: Ewa Niłkiewicz 1829, KAUŁ 232; może nazwisko utworzone od niem. n. os. Nill, Niel, te z Nüll, Nülle, a te od śrwniem. nol ‘pagórek’ (por. NP2, s. 158) formantem -ki+ewicz.

NINKIEWICZ: Jan Ninkiewicz 1863, KAZŁ 27; Marya Ninkiewicz 1866, KAZŁ 257; Walenty Ninkiewicz 1873, KAŚŁ 21; nazwisko utworzone od im. typu Ninogniew, Ninomysł; podstawa Nino- od psł. *nynъ ‘nowy, młody’ (za: NP2, s. 159) formantem -ki+ewicz.

NISOR: Hawa z Nisorow, żona szmula Peysachowicza Michelsona, 1827, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od niem. n. os. Nießer, ta od śrwniem. nieʒen, nieʒʒen ‘spożytkować, używać’ (za: NP2, s. 159).

NITKOWSKI: Andrzej Nitkowski 1868, KAZŁ 175; nazwisko utworzone od nić (za: NP2, s. 147) formantem -owski.

Forma żeńska: Marianna Nitkowska wyrobnica 1869, KAZŁ 141.

(NITRZ) Forma żeńska: Marianna Nitrzówna 1700, KAŚŁ 224; Albertyna Anna Nytz 1743, LBŁ 132; nazwisko utworzone od por. Mikołajczuk (za: NP2, s. 99).

NIWIŃSKI: Moszek Niwiński uczestnik powstania styczniowego 1863, SWPP; nazwisko utworzone od n. m. Niwa np. w pow. sieradz., częst., będz. lub n. m. Niwy w pow. łask., piotrk., włoszcz. (za: NMK s. 276-277); też od n. m. Niwino (za: SHNO t. 1., s. 263) formantem -ski.

Forma żeńska: Seweryna Niwińska 1819, KAZŁ 20.

NIZIOŁOWSKI: Wawrzyniec Niziołowski 1864, KAZŁ 8; nazwisko utworzone od stp. ap. nizioł, niziołek ‘karzełek, krasnoludek’ (za: NP2, s. 160) formantem -owski.

(NIŻYŃSKI) Forma żeńska: Zuzanna Niżyńska 1879, KOPŁ 42; nazwisko utworzone od nizina ‘teren nizinny’ lub od n. m. Niziny (kilka wsi) (za: NP2, s. 160).

NOCHYMOWICZ: Meysa z Nochymowiczow, żona Leybka Jośkiewicza Brzozy, 1827, APŁ z. 169; nazwisko utworzone
od żyd. im. Nachum (Nochim, Nochym) (za: AŻP s. 158) formantem -owicz.

NOGOWSKI: Grzegorz Nogowsky 1617, LBŁ 685; nazwisko utworzone od noga (za: NP2, s. 161) formantem -ow+ski.

NOSEK: Kazimierz Nosek 1696, LBŁ 79; Józef Nosek 1864, KAZŁ 9; Rozalia Nosek 1864, KAZŁ 222; Anna Nosek 1865, KAZŁ 262; nazwisko utworzone od nos (za: SEM cz. 1., s. 188) formantem -ek.

NOSKOWICZ: Jek Noskowicz syn Noska Herszkowicza 1811, KAZŁc 482; Leyba Noskowicz starozakonny żołnierz z Francji 1815, KAZŁ 84; nazwisko utworzone od nos (za: SEM cz. 1., s. 188) formantem -owicz.

(NOSZKOWSKI) Forma żeńska: Maryanna Noszkowska 1875, KAŚŁ 41; Karolina Noszkowska 1878, KOPŁ 326; nazwisko utworzone od nosić, też od im. na No-, typu Nowosiodł (za: NP2, s. 163) formantem -k+owicz.

NOTKOWICZ: Judka Notkowicz 1809, KAUŁ 275; nazwisko utworzone od żyd. im. Natan (Notko) (za: AŻP s. 158) formantem -owicz.

NOWACKI: Wincenty Nowacki 1868, KAZŁ 166; nazwisko utworzone od n. os. Nowak (za: NMK s. 278) formantem -cki.

Forma żeńska: Katarzyna Nowacka 1793, KACŁ 1408; Michalina Nowacka 1869, KAZŁ 117; Marianna Nowacka 1870, KAŚŁ 10; Zofia Nowacka 1873, KAŚŁ 5; Elżbieta Nowacka 1878, KOPŁ 109.

NOWACZYK: Regina Nowaczyk 1602, LBŁ 384; nazwisko utworzone od por. Nowacki (za: NMK s. 278) formantem -yk.

NOWAK: Andrzej Nowak 1621, LBŁ 1591; Stanisław Nowak 1626, LBŁ 118; Ludwika Nowak 1871, KAŚŁ 48; nazwisko utworzone od ap. nowak ‘nowicjusz, człowiek początkujacy w jakimś zawodzie, bez przeszłości, parweniusz’ lub ‘przybysz, człowiek nowy’ (za: NMK s. 279).

(NOWAKOWSKI) Forma żeńska: Kaźmira Nowakowska 1868, KAZŁ 80; nazwisko utworzone od n. os. Nowak formantem -owski lub n. m. Nowakowo w pow. szamotulskim (za: NMK s. 279).

NOWICKI: Paweł Nowicki ex Judaismo Conversum 1738, LBŁ 52; Paweł Nowicki 1767, KAUŁ 773; Jan Nowicki gospodarz 1810, KAUŁ 364; Paweł Nowicki, rzeźnik… w Łomży zamieszkały 1829, KAUŁ 169; Jan Nowicki, rzeźnik…w Łomży zamieszkały 1829, KAUŁ 233; Jakub Nowicki 1834, KAUŁ 62; Jan Nowicki obywatel 1834, KUŁ 67; Jan Nowicki rewizor skarbowy 1862, KAZŁ 249; Wincenty Nowicki 1868, KAZŁ 166; nazwisko utworzone od n. m. Krpłd. Nowica (za: SEM cz. 3, s. 130); też od n. os. Nowik formantem -cki, tu też Nowicki ‘człowiek nowy w jakimś środowisku’ (por: NMK s. 279).

Forma żeńska: Joanna Nowicka 1809, KAZŁ 138; Felicyanna Nowicka 1810, KAUŁ 364; Zuzanna Nowicka 1829, KAUŁ 169; Waleria Nowicka 1868, KAZŁ 169; Franciszka Nowicka 1869, KAŚŁ 19.

NOWINA: Moszk Noskowicz Nowina solarz 1829, APŁ z. 169; nazwisko utworzone
od nowina ‘rzecz nowa’, ‘nowy człowiek, przybysz’ (za: SEM cz. 1., s. 188).

NOWIŃSKI: Jozef Nowiński, Obywatel… w Łomży zamieszkały 1829, KAUŁ 181; Moszk Noskowicz Nowiński liwerant 1834, APŁ z. 169; Jozef Nowiński posługacz przy Kassie Obwodowey 1839, KAUŁ 25; 1840, KAUŁ 59; Marcin Nowiński żołnierz dymisjonowany 1863, KAZŁ 59; senior reb Izrael Mosze Nowiński „darczyńca, zbierał pieniądze na budowę nowej synagogi, ok. 1879 r.”, „właściciel fabryki cukru, po 1863 r.”, KPŁGŻ, s. 37 i 77 (maszynopis); Samuel Nowiński 1896, KS; nazwisko utworzone od por. Nowina formantem -ski.

Forma żeńska: Julia Nowinska córka Stanisława żona prezesa Trybunału miasta Łomża radcy stanu Piotra syna Józefa 1864, AUPśT 6a.

NOWOTNY: Mateusz Nowotny 1636, LBŁc 1276; nazwisko utworzone od n. os. Nowotny ‘człowiek nowy w środowisku lub nowej wiary’ (za: SHNO t. 1., s. 266).

NOWOWIESKI: Jakub Nowowieski 1770, KAUŁ 1063; Antoni Nowowieski 1791, KACŁ 57; Tomasz Józef Nowowieski 1785, KACŁ 436; Ignacy Nowowieski 1876, WPRŁ 23; Władysław Nowowieski 1876, WPRŁ 184; Jan Nowowieski 1786, KACŁ 579; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Nowa Wieś, pozn., gm. Kaźmierz; Młp. Nowa Wieś, tarnob., gm. Klimontów; Śl. Nowa Wieś, niezid. (za: SEM cz. 3., s. 131) formantem -ski.

Forma żeńska: Justyna Nowowieska 1773, KAUŁ 1216; Barbara Nowowieska 1787, KACL 753; Aniela Marianna Nowowieska 1790, KACŁ 1010.

NOWOWIEJSKI: Wielmożny Ignacy Nowowiejski Archiwista Trybunału Woiewodztwa Augustowskiego 1836, KUŁ 163; Władysław Nowowiejski adwokat w Trybunale Obywatelskim 1871, KAŚŁ 36; nazwisko utworzone od n. m. Nowa Wieś wiele wsi lub Nowawieś m.in. w pow. pleszewskim, poznańskim, szamotulskim, bydg., inowrocławskim (za: NMK s. 280) formantem -ski.

Forma żeńska: Ewa Nowowieyska 1737, LBŁ 94; Ludwika Józefa Nowowieyska 1832, KAUŁ 72.

NURCZYK: Józef Nurczyk 1887, KOPŁ 212; nazwisko utworzone od nur, nurek, stp. norek ‘ptak wodny’ (NP2, s. 165) formantem -yk.

Forma żeńska: Weronika Nurczykowa wyrobnica 1869, KAZŁ 156.

NURSKI: Moszk Izraelowicz Nurski szpektor 1836, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Nur, łomż., gm. Nur (za: SEM cz. 3., s. 131) formantem -ski.

NUŻ: Rajmund Nuż, 1896, KS; nazwisko utworzone od nużyć ‘męczyć, osłabiać, mordować’ (NP2, s. 165).

NYCZMAN: Stanisław Fryderyk Nyczman 1797, KACŁ 1936; nazwisko utworzone od por. Mikołajczuk.

O

OBRYCKI: Feliks Obrycki 1872, KAŚŁ 51; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Obryte, łomż., gm. Nur (za: SEM cz. 3., s. 132) formantem -cki.

Forma żeńska: Zofia Obrycka 1620, LBŁ 1284; Rozalia Obrycka służąca 1868, KAZŁ 141; Antonina Obrycka 1879, KOPŁ 205.

OBUCHOWSKI: Andrzej Obuchowski 1680, LBŁ 733; nazwisko utworzone od obuch ‘1. ucho siekiery, topora; 2. gatunek dawnej broni; 3. buty’ lub n. m. Obuchów w pow. dzisieńskim, witebskim formantem -(ow)ski (za: NMK s. 281).

Forma żeńska: Brygida Obuchowska 1681, LBŁ 576; Jadwiga Obuchowska 1683, LBŁ 812.

OCHOCKI: Józef Ochocki 1755, LBŁ 1135; Jakub Ochocki 1756, LMŁ 2056; Stanisław Ochocki 1810, KAZŁ 412; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Ochocice, piotr., gm. Kamieńsk (za: SEM cz. 3., s. 132) formantem -cki.

OCHOTKA: Szymon Ochotka 1614, LBŁ 157; Mateusz Ochotka 1618, LBŁ 818; Paweł Ochotka 1622, LBŁ 1621; nazwisko utworzone od ochota ‘chęć’ (por. NP2, s. 171) formantem -ka.

OCHRYMOWICZ: Józef Ochrymowicz żołnierz szeregowy 1873, KAŚŁ 60; nazwisko utworzone od Ochrym od hebr. epherajim ‘urodzajny (kraj)’, łac. Ephraim, wsł. Ochrym (za: SEM cz. 2., s. 98) formantem -owicz.

OCKO: Ocko 1611, MBŁ 903; nazwisko utworzone od ap. oczko m.in. przen. ‘człowiek małooki’ lub n. os. Oko (za: NMK s. 281).

OCZKOWSKI: Dyonizy Oczkowski na służbie będący 1820, KAZŁ 37; nazwisko utworzone od n. os. Oczko lub n. m. Oczków w pow. żywiec., Oczkowicew pow. opatow., krobsk. (za: NMK s. 281) formantem -(ow)ski.

ODZIEMSKI: Eustachy Maxymilian Odziemski 1833, KAUŁ 172; Wielmożny Józef Odziemski Sekretarz Urzędu Pocztowego 1835, KUŁ 15; nazwisko utworzone od odziomek ‘dolna część pnia drzewa’ (NP2, s. 173) formantem -ski.

OFIAROWICZ: Marianna Ofiarowicz 1887, KOPŁ 50; nazwisko utworzone od ap. ofiara (NP2, s. 173) formantem -owicz.

(OGONOWSKI) Forma żeńska: Anna Ogonowska 1696, LBŁ 77; nazwisko utworzone od n. m. Ogonowo (za: SHNO t. 1., s. 268) też n. m. Ogony ostroł., gm. Różan (za: NP2, s. 174) formantem -ski.

OKOŃSKI: Feliks Okoński 1878, KOPŁ 293; nazwisko utworzone od n. m. Okounin warsz., gm. Skrzeszew (za: NP2, s. 176).

OKRASA: Zofia Okrasa 1608, MBŁ 69; Jan Okrasa 1612, MBŁ 1028; Albert Okrasa 1617, LBŁ 682; Regina Okrasa 1621, LBŁ 1460; nazwisko utworzone od ap. okrasa ‘ozdoba, przybranie’; też ‘przyprawa’ (za: SEM cz. 1., s. 194); też od n. m. Okrasin łomż., gm. Radziłów (za: NP2, s. 176).

OKRASEK: Stanisław Okrasek 1613, MBŁ 1228; nazwisko utworzone od por. Okrasa formantem -ek.

OKRASIK: Elżbieta Okrasik 1614, LBŁ 136; nazwisko utworzone od por. Okrasa formantem -ik.

OKULIŃSKI: Władysław Okuliński 1896, KS; nazwisko utworzone od n. m. Okulice tarn., gm. Rzezawa (za: NP2, s. 177).

Forma żeńska: Wiktoria Okulińska 1887, KOPŁ 285.

(OKUNIEWSKI) Forma żeńska: Józefa Okuniewska 1869, KAZŁ 79; Okuniewska 1896, KS; nazwisko utworzone prawdopodobnie od ap. okuń ‘okoń’ (za: SEM cz. 1., s. 195) formantem -ewski lub od n. m. Okuniew warsz., gm. Halinów.

OKUROWSKI: Stanisław Okurowski 1614, LBŁ 134; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Okurowo, łomż., gm. Kolno (za: SEM cz. 3., s. 133) formantem -ski.

Forma żeńska: Marianna Okurowska 1708, LBŁ 1141; Franciszka Okurowska 1879, KOPŁ 28.

OKUŃ: Jankiel Gabryelowicz Okuń wyrobnik 1839, APŁ z. 169; ; nazwisko utworzone od por. Okuniewski (za: SEM cz. 1., s. 195).

OLBRICHT: Zuzanna Olbricht 1612, MBŁ 1057; nazwisko utworzone od im. Adalbert, Olbracht, w stwniem. Athalbracht (adal- ‘szlachetny ród’ i -beraht ‘jasny, błyszczący’) (za: SEM cz. 2., s. 2).

OLBRYCHCIK: Anna Olbrychczik 1609, MBŁ 328; nazwisko utworzone od por. Olbricht formantem -ik.

OLECHOWSKI: Konstanty Olechowski żołnierz urlopowany 1869, KAZŁ 21; nazwisko utworzone od n. m. Krpłd. Olechowiec, Olchowiec, dziś Olchowiec, krośn., gm. Czerna (za: SEM cz. 3., s. 133) formantem -ski.

Forma żeńska: Urszula Olechowna 1811, KAUŁ 2.

OLEJOWICZ: Ryfka z Oleiowiczow, żona Leybka Idzkowicza Kadzidło, 1827, APŁ z. 169; Jankiel Szmulowicz Olejowicz wyrobnik 1834, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od ap. olej ‘płynny tłuszcz wyciskany z oliwek lub innych roślin oleistych’ (za: NP2, s. 178) formantem -owicz.

OLEKSIAK: Grzegorz Oleksiak 1762, KAUŁc 346; Paweł Olexiak 1764, KAUŁc 606; nazwisko utworzone prawdopodobnie od im. Oleksy, formy im. Aleksy, łac. Alexius (z grec. ‘bronię, strzegę’) (za: SEM cz. 2., s. 7).

OLENDER: Stanisław Olender wyrobnik 1869, KAZŁ 270; nazwisko utworzone od Holender ‘pochodzący z Holandii’ (za: NP1, s. 309).

OLESIEWICZ: Stanisław Olesiewicz 1765, KAUŁ 634; nazwisko utworzone od n. os. Oleś, zdrobnienie od im. Aleksy (za: NMK s. 284) formantem -ewic(z).

OLESIŃSKI: Antoni Olesiński wyrobnik 1864, KAZŁ 21; Stanisław Olesiński cieśla 1868, KAZŁ 64; nazwisko utworzone od n. m. Olesin, dawniej Oleszyn (kilka wsi) (za: NP2, s. 179) formantem -ski.

(OLESKI) Forma żeńska: Anna Oleska 1712, LBŁ 1360; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Olsze, wieś w par. Wieszczyczyno w dawnym powiecie kościańskim, dziś zagin.; Młp. Oleszno, kiel., gm. Krasocin; Krpłd. Olesko (za: SEM cz. 3., s. 133).

OLESZEWSKI: Marcin Oleszewski 1744, LBŁ 263; Piotr Oleszewski vulgo Lepak 1744, LMŁ 1096; Adam Stefan Oleszewski 1746, LBŁ 415; Sebastiana Oleszewskiego córka 1757, LMŁ 2109; Marcin Oleszewski 1758, LMŁ 2224; Wiktor Oleszewski 1758, LBŁ 1357; może nazwisko utworzone od olsza, olcha ‘drzewo liściaste’ (por. NP2, s. 180).

Forma żeńska: Brigitta Oleszewska 1730, LBŁ 87; Marianna Oleszewska 1749, LBŁ 558; Marianna Oleszewska 1750, LBŁ 663; Marianna Olesiewska 1752, LBŁ 881; Jadwiga Oleszewska 1754, LBŁ 1062; Marianna Oleszewska 1754, LMŁ 1876; Franciszka Oleszewska 1757, LBŁ 1292.

OLEWNIK: Małgorzata Olewnik 1599, LBŁ 160; nazwisko utworzone od ap. olej > oliwnik ‘ten, kto trudni się wyrobem oleju’ (za: SEM cz. 1., s. 195).

(OLĘDERSKI) Forma żeńska: Antonina Olęderska 1749, LBŁ 599; nazwisko utworzone od por. Olender (za: NP1, s. 309) formantem -ski.

OLĘDZKI: Wielmożny Michał Olędzki profesor Gymnazyum Łomżyńskiego 1834, KUŁ 76; 1841, KUŁ 55; 1844, KUŁ 65; Wacław Olędzki 1876, WPRŁ 122; nazwisko utworzone od n. m. Młp. Olędy, siedl., gm. Zbuczyn Poduchowny (za: SEM cz. 3., s. 133).

OLIŃSKI: Wiktor Oliński 1870, KAŚŁ 52; nazwisko utworzone od n. os. Olina lub n. m. Olina w pow. szamotul. (za: NMK s. 284) formantem -ski.

OLSZAŃSKI: Jan Olszański1820, KAUŁ 31; nazwisko utworzone od n. m. Krpłd. Olszany, przem., gm. Krasiczyn; Olszany, Olszanica; Krpłn. Holszany, Olszany w dawnym powiecie oszmiań. (za: SEM cz. 3., s. 134) formantem -ski.

OLSZEWIK: Feliks Olszewik ślusarz 1874, KAŚŁ 58; nazwisko utworzone od ap. olsza, olcha ‘drzewo liściaste’ (za: NP2, s. 180) formantem -ik.

OLSZE(W)SKI: Valentini Olszewski vicecapitenei Lomzensi 1596, APB zbiór Kapicjana; Mikołaj Olszewski 1638, LBŁ 1477; Piotr Olszewski 1696, LMŁ 8; Olszewski 1724, LBŁ 368; Józef Olszewski 1721, LBŁ 164; Franciszek Mikołaj Olszewski 1760, KAUŁ 225; Szymon Tadeusz Olszewski 1764, KAUŁ 590; Łukasz Olszewski 1767, KAUŁc 832; Stanisław Olszewski 1789, KACŁ 983; Antoni Olszewski 1793, KACŁ 1455; Franciszek Olszeski Mayster Kunsztu Szewskiego, syn Jozefa i Katarzyny z Debkoskich w Lublinie zamieszkałych 1809, KAŚŁ 36; Antoni Olszewski 1811, KAZŁ 464; Józef Olszewski rzeźnik 1811, KAZŁ 36; Adam Olszewski żebrak 1819, KAZŁ 86; Tomasz Olszewski 1819, KAZŁ 32; Stanisław Olszewski rymarz 1836, KUŁ 193; Marcin Olszewski wyrobnik // Obywatel // gospodarz 1838, KUŁ 80; 1839, KUŁ 153; 1842, KUŁ 124; Walenty Olszewski Garncarz 1844, KUŁ 75; Józef Olszewski gospodarz 1863, KAZŁ 177; Antoni Olszewski wyrobnik 1869, KAZŁ 50; Chryzant Olszewski 1870, KAŚŁ 31; Hieronim Kajetan Olszewski 1872, KAŚŁ 29; Chryzant Olszewski żołnierz szeregowy 1875, KAŚŁ 92; Antoni Olszewski 1876, WPRŁ 219; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Olszow, dziś Olszewo, pozn., gm. Środa Wielkopolska; Młp. Olszowka, dziś Olszówka Nowa i Stara, kiel., gm. Wodzisław; Maz. Olszewo-Borki, ostroł., gm. Olszewo-Borki; Olszewo-Przyborowo, łomż., gm. Rutki; Olszewo, łomż., gm. Śniadowo; Krpłn. Olszewo, wieś w dawnym powiecie święciań. (za: SEM cz. 3., s. 134); też od n. os. Olszewy, Olszowy lub n. m. Olszewo, m. in. w pow. nieszawskim (za: NMK s. 284) formantem -ski.

Forma żeńska: Jadwiga Olszewska 1638, LBŁ 1477; Rozalia Olszewska 1735, LBŁ 96; Marianna Olszewska 1749, LMŁ 1448; Rozalia Julianna Olszewska 1819, KAZŁ 23; Salomea z Szczawińskich Olszewska 1867, KAZŁ 186; Florentyna Olszewska 1868, KAZŁ 71; Katarzyna Olszewska 1869, KAŚŁ 27; Marya Olszewska 1875, KAŚŁ 54; Marianna Olszewska 1876, WPRŁ 10; Bogumiła Olszewska 1878, KOPŁ 61; Klara Olszewska 1887, KOPŁ 57; Zofia Olszewska 1887, KOPŁ 39.

OŁDAKOWSKI: Wincenty Ołdakowski 1869, KAZŁ 197; nazwisko utworzone od n. m. woj. podlas. Ołdaki (za: SHNO t. 1., s. 283) formantem -owski.

Forma żeńska: Cecylia Ołdakowska 1864, KAZŁ 98; Krystyna Ołdakowska wyrobnica 1865, KAZŁ 308; Marianna Ołdakowska 1876, WPRŁ 161.

OPĘCHOWSKI: Ignacy Opęchowski 1695, KAŚŁ 156; Marcelli Opęchowski ekonom folwarku 1867, KAZŁ 49; nazwisko utworzone od n. m. Opęchowo ostroł., gm. Troszyn lub od opąchać ‘obwąchać’ (za: NP2, s. 182) formantem -ski.

Forma żeńska: Magdalena Opęchowska 1876, WPRŁ 162.

ORCHOWSKI: Andrzej Orchowski wyrobnik 1868, KAZŁ 222; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Orchowo, konin., gm. Orchowo (za: SEM cz. 3., s. 135) formantem -ski.

ORCZYK: Stanisław Orczyk 1629, LBŁ 577; nazwisko utworzone prawdopodobnie od ap. orczyk ‘w wozie dyszlowym bark u sztelwagi, dla zakładania postronków od koni; w wozie hołoblowym cały przyrząd dla przyprzężenia drugiego konia’ (za: SW cz. I, s. 920).

Forma żeńska: Geta Orcowna 1809, KAZŁ 190.

ORDYNIAK: Jan Ordyniak 1750, LMŁ 1578; nazwisko utworzone prawdopodobnie od por. Ordyniec (za: NP2, s. 184) formantem -ak.

ORDYNIEC: Jan syn Ordyńców 1750, LBL 693; nazwisko utworzone od grec. im. Ordon, lub od łac. ordonis ‘oddział’; też ordyniec ‘członek ordy’ (za: NP2, s. 184) formantem -ec.

ORDYNICZ: Katarzyna Ordynicz 1754, LBŁ 1068; nazwisko utworzone prawdopodobnie od n. os. Ordyn od ordyniec ‘człowiek należący do ludności służebnej ze wsi zorganizowanej na prawie halickim; też orda, tatarskie ordu ‘wojsko’ (za: SEM cz. 1., s. 199) formantem -icz.

ORGANISTA: Paulus Organista kupiec łomżyński 1593, APŁ zbiór Kapicjana; nazwisko utworzone od organista, łac. organista (za: SEM cz. 1., s. 199).

ORGANISZCZYK: Mateusz Organiszczyk 1627, LBŁ 201; nazwisko utworzone prawdopodobnie od por. organista (NP2, s. 184) formantem –yk; organiszczyk ‘syn organisty, uczeń organisty’ (za: SEM cz. 1., s. 199).

(ORGANOWSKI) Forma żeńska: Marianna Organowska 1876, WPRŁ 214; nazwisko utworzone od podstawy organ-, por. organ ‘narzędzie, część  ciała ludzkiego’, organy ‘instrument muzyczny’ też organek ‘dawny przyrząd do formowania i przenoszenia szpalt zecerskich’ (za: NP2, s. 184) formantem -owski.

(ORLIŃSKI) Forma żeńska: Ewa Orlinska 1686, KAŚŁ 11; Małgorzata Orlinska 1689, LBŁ 1093; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Orle Wielkie, pozn. gm. Chrzypsko Wielkie (za: SEM cz. 3., s. 135) formantem -ski.

ORŁOWSKI: Piotr Orłowski stelmach 1593, APŁ zbiór Kapicjana; Antoni Orłowski 1819, KAZŁc 106; Seweryn Orłowski, Woźny… w Łomży zamieszkały 1829, KAUŁ 225; Leopold Orłowski Aplikant Urzędu Municypalnego 1839, KUŁ 185; 1841, KUŁ 185; Konstanty Orłowski dymisjonowany żołnierz 1865, KAZŁ 243; Jan Orłowski 1868, KAŚŁ 46; Rajmund Orłowski 1876, WPRŁ 193; Roman Orłowski 1887, KOPŁ 218; Iwan Orłowski 1896, KS; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Orłów, płoc., gm. Bedlno; Młp. Orłów, krak., gm. Wężerów; Maz. Orły, dziś Orły-Cesin, skiern., gm. Sochaczew; Orły, warsz., gm. Ożarów Mazowiecki (za: SEM cz. 3., s. 135); też od n. os. Orzeł lub n. m. Orła w pow. łęczyckim; Orło w pow. łomżyń.; Orłów w pow. kutnow. miechow., inowrocław.; Orłowo w pow. lipnow., obornic., chełm. (za: NMK s. 287) formantem -ski.

Forma żeńska: Teresa Orłowska 1692, LBŁ 1279; Agata Orłowska 1756, LBŁ 1177; Kunegunda Orłowska akuszerka 1808, ADŁ; Zofia Orłowska 1870, KAŚŁ 3.

ORSZULAK: Adalbert Orszulak 1722, LBŁc 215; nazwisko utworzone prawdopodobnie od im. Urszula, pochodzenia łac. Ursula, od ursus ‘niedźwiedź’; w Polsce obok im. Urszula występowała postać Orszula (za: NP2, s. 641) formantem -ak.

ORZECH: Anna Orzech 1753, LMŁ 1776; nazwisko utworzone od ap. orzech (za: SEM cz. 1., s. 199).

ORZECHOWSKI: Gotfryd Orzechowski 1796, KACŁ 1813; Mateusz Orzechowski wyrobnik Piwowar 1835, KUŁ 71; Antoni Orzechowski 1869, KAŚŁ 10; Wilhelmin Orzechowski 1887, KOPŁ 153; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Orzeszkowo, pozn., gm. Kwilcz; Krpłd. Orzechowce, przem., gm. Żurawica (za: SEM cz. 3., s. 135); też od n. os. Orzech lub n. m. Orzechów w pow. noworadom., włodaw.; Orzechowo, m.in. w pow. wrzesiń., toruń. (za: NMK s. 287-288) formantem -(ow)ski.

Forma żeńska: Zofia Orzechowianka 1696, KAŚŁ 175; Julia Orzechowska 1834, KAUŁ 28; Katarzyna z Mościckich Orzechowska 1865, KAZŁ 12.

ORZEŁEK, ORZOŁEK: Aleksander Orzełek 1862, KAZŁ 242; Stanisław Orzołek 1863, KAZŁ 150; Alexander Orzołek 1866, KAZŁ 20; Felix Orzełek 1866, KAZŁ 161; nazwisko utworzone od ap. orzeł (za: SEM cz. 1., s. 199) formantem -ek.

OSIECKI: Jacobus Osieczki f. d. Mogliszowski S Reginalis Maiestatis Bonae reginae Poloniae… de capitaneatu Lomzensi, Kolnensi et Visnensi 1555, RTA s. 40; Johannes Osieczki f. d. Hieronimi Moglissowski capitanei Colnensis et Lomzensis 1556, RTA s. 94; Adam Osiecki 1702, LBŁ 537; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Osiek, leszcz., gm. Kościan; Osieczna, leszcz., miasto; Młp. Osieczany, krak., gm. Myślenice; Maz. Osiek-Pniewo, dziś Osiek, płoc., gm. Zawidz (za: SEM cz. 3., s. 136) formantem –cki.

Forma żeńska: Dorota Osiecka 1710, LBŁ 1295.

OSINOWSKI: Franciszek Osinowski 1887, KOPŁ 190; nazwisko utworzone od ap. osina ‘osika’ (za: NP2, s. 187) formantem -owski.

Forma żeńska: Franciszka Osinowska 1876, WPRŁ 192.

(OSIP) Forma żeńska: Lia Osipówna 1811, KAŚŁ 5; nazwisko utworzone od im. wsł. Osip (cerk. Josif) (za: SHNO t.. 1., s. 277).

OSMELIK; Stanisław Osmelik 1610, MBŁ 530; nazwisko utworzone od osmolić, osmalać ‘okopcić dymem’ (za: NP2, s. 188) formantem -ik.

OSMOLSKI: Kajetan Osmolski 1811, KAUS 2; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Osmolin, sier., gm. Zduńska Wola (za: SEM cz. 3., s. 136) formantem -ski.

OSTASZEWSKI: Kazimierz Ostaszewski 1863, KAZŁc 169; Eugeniusz Ostaszewski 1866, KAZŁ 244; Filip Jakub Ostaszewski żołnierz urlopowany 1873, KAŚŁ 53; nazwisko utworzone od n. m. Młp. Ostaszów-Choszczow, dziś Choszczów, lub., gm. Kurów (za: SEM cz. 3., s. 136) formantem -ski.

Forma żeńska: Marianna Ostaszewska 1619, LBŁ 1131; Anna Ostaszewska 1640, LBŁ 1688; Teofila Ostaszewska 1867, KAZŁ 33; Florentyna Ostaszewska 1878, KOPŁ 25.

OSTRO(W)SKI: Antoni Ostrowski 1750, LBŁ 647; Antoni Ostrowski 1784, KACŁc 337; Joachim Antoni Ostrowski 1785, KACŁc 489; Adam Ostrowski 1787, KACŁc 715; Jan Ostrowski 1788, KACŁ 815; Adalbert Ostrowski 1794, KACŁ 1560; Józef Ostrowski 1797, KACŁ 1898; Antoni Ostroski mayster kunsztu malarskiego 1811, KAŚŁ 33; Grzegorz Ostrowski kapelmayster 1811, KAŚŁ 47; Antoni Ostrowski mularz 1820, KAZŁ 165; Jan Ostrowski muzykant 1820, KAZŁ 117; Fabian Ostrowski Szewc 1840, KUŁ 65; 1842, KUŁ 31; 1844, KUŁ 21; Piotr Ostrowski stolarz 1834, KUŁ 142; 1836, KUŁ 178; Felix Ostrowski Lekarz wolno praktykujący 1839, KUŁ 61; Wiktor Ostrowski 1879, KOPŁ 134; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Ostrow Lednicki, dziś Ledogóra, pozn., gm. Łubowo; Młp. Ostrów, lub., gm. Kamionka; Krpłd. Ostrowiec, Ostrów, przem., gm. Przemyśl; Maz. Ostrow, dziś Ostrówek, warsz., gm. Karczew (za: SEM cz. 3., s. 136-137); też od Ostrów w pow. łomż. (za: NMK s. 289) formantem -ski.

Forma żeńska: Anna Ostrowska 1616, LBŁ 549; Anna Ostrowska 1750, LMŁ 1511; Agata Ostrowska 1782, KACŁ 132; Marya Ostrowska 1786, KACŁc 576; Marianna Ostroska 1796, KACŁ 1810; Jadwiga Ostrowska 1810, KAŚŁ 13; Katarzyna Ostroska 1810, KAŚŁ 67; Zuzanna Ostrowska 1814, KAZŁ 31; Franciszka Ostroska 1831, KAUŁ 131; Paulina Ostrowska 1872, KAŚŁ 46.

OSTROŻNY: Piotr Ostrożny 1471, ŁT III 321; 1472 ŁT III 203, 213; 1473, ŁT 321; nazwisko utworzone od ostrożny ‘przebiegły, chytry’, od ostroż, ostroża ‘straż’ (za: SEM cz. 1., s. 201).

OSZKINIS: Wincenty Oszkinis wyrobnik 1873, KAŚŁ 65; Julia Oszkinis 1876, WPRŁ 137; nazwisko utworzone od im. wsł. Onisko, Oniszko (: cerk. Onisij, Onisim) (za: SHNO, t. 1., s. 275) formantem -is.

OŚLIŃSKI: Józef Ośliński dymisjonowany podoficer 1866, KAZŁ 89; może nazwisko utworzone od stp. ap. osieł, dziś osioł (NP2, s. 187) formantem -iński.

(OTWYNOWSKI) Forma żeńska: Otwynowska kobieta nie wiedzieć skąd przyszła do szpitala 1810, KAZŁ 586; nazwisko utworzone od n. m. Młp.  Otwinów, dziś Otfinów, tarn., gm. Żabno (za: SEM cz. 3., s. 137) formantem -ski.

OWC(Z)A: Jadwiga Owcza 1635, LBŁ 1171; nazwisko utworzone od ap. owca (za: SEM cz. 1., s. 203).

OWCZAK: Katarzyna Owczak 1680, LBŁ 518; Adam Owcak 1684, LBŁ 867; Regina Owczak 1685, LBŁ 900; Anna Owczak 1687, LBŁ 969; nazwisko utworzone najpewniej od por. Owca formantem -ak.

OWCZAREK: Zofia Owczarek 1681, LBŁ 584; Marianna Owczarek 1876, WPRŁ 76; nazwisko utworzone od owczarek ‘1. pastuszek do owiec, pomocnik pasterza owiec; 2. rasa psa; 3. rodzaj tańca’ (za: NMK s. 290).

OWIECZKA: Mateusz Owieczka 1629, LBŁ 620; Mikołaj Owieczka 1639, LBŁ 1617; nazwisko utworzone od ap. owieczka, zdrobnienie od owca (za: SEM cz. 1., s. 203).

(OZIĘBŁOWSKI) Forma żeńska: Michalina Oziębłowksa 1868, KAZŁ 167; nazwisko utworzone od n. m. Młp. Oziębłów, tarnob., gm. Baćkowice (za: SEM cz. 3., s. 138) formantem -ski.

OZNOWICZ: Juda Leyzorowicz Oznowicz handlarz wiktuałow 1828, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od ożon ‘opalony, przypalony’ (za: NP2, s. 193) formantem -owicz.

OZYPIŃSKI: Antoni Ozypiński aplikant 1830, KAUŁ 103; Antoni Ozypiński Dziennikarz Komisyi Obwodu Łomżyńskiego szlachcic 1835, KUŁ 53; Wielmożny Antoni Ozypiński kancelista Komissyi Obwodowey 1939, KUŁ 105; nazwisko utworzone od im. Józef, na Kresach Wsch. Osip (za: NP1, s. 358) formantem -iński.

Forma żeńska: Henryka Ozypińska 1832, KAUŁ 51.

OŻAROWSKI: Leybka Nisonowicz Ożarowski 1827, APŁ z. 169; Nison Leybowicz Ożarowskikrawiec 1827, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od n. m. Młp. Ożarów, lub., gm. Kamionka (za: SEM cz. 3., s.138); też od n. m. Ożarów, Ozarowo (za: SHNO t.. 1., s. 281) formantem -ski.

OŻEP: Tomasz Ożep 1609, MBŁ 448; nazwisko utworzone od im. Ożep, Jożep, Jożef // Józef (za: SEM cz. 2., s. 104).

OŻEBCIK: Andrzej Ożebcik 1613 B, LBŁ 34; nazwisko utworzone od por. Ożep formantem -cik.

P

PAC: Krystyna Anna Pac 1610, MBŁc 484; Roch Pac 1791, KACŁ 1214; Marianna Pac 1797, KACŁ 1977; Jan Pac 1809, KAZŁ 136; Wawrzeniec Pac 1809, KAUŁ 295; Ignacy Pac woźny w akcyzowym urzędzie 1873, KAŚŁ 54; Jan Pac 1878, KOPŁ 306; nazwisko utworzone od Pako (psł. paky, pako ‘znów’, pače ‘więcej’) (za: SEM cz. 1., s. 205); też od im. Pac(z) (Pakosław, Hipacy, cerk. Ipatij) (za: SHNO t. 2., s. 11).

PACHOCKI: Albert Pachocki 1732, LBŁ 256; nazwisko utworzone od im. na Pa-, typu Paweł, Pakosław; w pochodnych też od wyrazu od wyrazu pacha, pachać ‘czynić, działać’ (za: NP2, s. 195-196) formantem -ocki.

PACHUCKI: Adolf Pachucki 1862, KAZŁ 233; nazwisko utworzone od im. Pachucy, będącego polską adaptacją im. grec. Pafnoútios, łac. Paphnutius , to od koptyjskiego papnute, paphnuti ‘sługa boży’; w Kościele prawosławnym używanego w formie Pafnutyj, Pachnuc (za: NP2, s. 96) formantem -cki.

Forma żeńska: Józefata Pachucka 1868, KAŚŁ 36.

PACIONKO: Zofia Pacionko 1602, LBŁ 367; nazwisko utworzone od podstawy pacia, por. paciać ‘paćkać’, pacia ‘ćma’; też od paciak ‘brudas’ (por. NP2, s. 197) formantem -on+ko.

PAC(Z)KI: Paweł Paczki 1627, LBŁ 313; Gotfryd Packi 1794, KACŁ 1604; nazwisko utworzone od niem. n. os. Patz lub od n. m. Pace biał., gm. Brańsk (za: NP2, s. 197).

PACYŃSKI: Paweł Pacyński 1794, KACŁ 1551; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Paczyna, dziś Pacyna, płoc., gm. Pacyna (za: SEM cz. 3., s. 139) formantem -ski.

PACZKOWSKI: Karol Paczkowski 1868, KAŚŁ 44; nazwisko utworzone od n. m. Krpłn. brak n. m. (za: SEM cz. 3., s. 138); też od im. Pac(z)ko od Paweł, Pakosław, Hipacy (za: SHNO t. 2., s. 11) formantem -owski.

PADRAC: Anna Fryderyka Padrac 1830, KAUŁ 148; może nazwisko utworzone od niem. n. os. Pader, ta może od Badre ‘cyrulik’ (por. NP2, s. 198).

PAGIEL: Alexander Pagiel 1863, KAZŁ 4; Jan Pagiel kowal 1867, KAZŁ 174; nazwisko utworzone od niem. n. os. Pagel, ta od im. Paulus (por. NP2, s. 197).

PAJEWSKI: Józef Paiewski 1651, LBŁ 2666; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Pajewo, ciech., gm. Gołymin (za: SEM cz. 3., s. 139) formantem -ska; może też od Pajewo, wieś w woj. podlaskim.

Forma żeńska: Anna Pajewska 1629, LBŁ 500.

PAJEK: Agnieszka Paików 1610, MBŁ 466; prawdopodobnie nazwisko utworzone od ap. stp. paj ‘część, dział’, por. też gw. paja ‘pysk, gęba’ (za: NP2, s. 198) formantem -ek.

PAKOWSKI: Andrzej Pakowski żołnierz urlopowany 1867, KAZŁ 191; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Pakowo, wieś w dawnym pow. kościańskim, dziś zagin. (za: SEM cz. 3., s. 139) formantem -ski.

PALUSZEK: Stanisław Paluszek 1687, LBŁ 974; nazwisko utworzone od ap. palec (za: SEM cz. 1., s. 205).

PAŁACIŃSKI: Bartłomiej Pałacinski 1719, LBŁ 84; nazwisko utworzone od gw. pałatać ‘hałasować, stukać’ (za: NP2, s. 202) formantem -iński.

PAŁASZEWSKI: Stanisław Pałaszewski 1748, LMŁ 1393; Fabian Pałaszewski 1757, LMŁ 2131; nazwisko utworzone od pałasz ‘rodzaj broni siecznej’ (za: NP2, s. 202) formantem -ewski.

Forma żeńska: Marcjanna Pałaszewska 1734, LBŁ 88; Zofia Pałaszewska 1749, LMŁ 1494.

PANICZ: Joszko Panicz 1896, KS; nazwisko utworzone prawdopodobnie od pan. Wyraz pan ‘dominus’ jest w j. polskim bohemizmem semantycznym (za: SEM cz. 1., s. 206); też od Pankracy (formy: Pan, Panek, Pani-ec, Pan-ic) (za: SEM cz. 2., s. 104-105).

PANISZEK: Magdalena Paniszek 1616, LBŁ 523; nazwisko utworzone od por. Panicz formantem -ek.

PANKIEWICZ: Helena Pankiewicz 1871, KAŚŁ 36; Piotr Pankiewicz 1876, WPRŁ 249; nazwisko utworzone od n. os. Panek (za: NMK s. 292) formantem -ewicz.

PAŃSKI: Stanisław Pański wójt 1468, ŁT I, II 173, 530; 1473, ŁT III 299; nazwisko utworzone od por. Panicz formantem -ski.

PAPIŃSKI: Wawrzyniec Hiacynt Papinski 1786, KACŁ 589; nazwisko utworzone od n. m. Papy, Papice (za: SHNO t. 2., s. 15); też od n. m. Papy (zagin.) pow. drohicki (za: NP2, s. 206) formantem -ski.

PARDA: Wiktor Parda 1887, KOPŁ 246; może nazwisko utworzone od ap. pard ‘lampart’, łac. pardus ‘lampart, pantera’ (za: SEM cz. 1., s. 207); pard ‘ryś’ (za: SW cz. II, s. 970).

PARZYCH: Marianna Parzych 1874, KAŚŁc 63; nazwisko utworzone od parzyć ‘oblewać wrzątkiem’ (za: SEM cz. 1., s. 208) formantem -ych.

PASKO: Małgorzata Pasko 1611, MBŁ 824; może nazwisko utworzone od im. Pa-sz+ko, formy im. Paweł (za: SEM cz. 2., s. 106) lub od im. wsł. Pasko (: cerk. Pasikrat) (za: SHNO t. 2., s. 17), też od ap. pasek.

(PASTERNACZYK) Forma żeńska: Julianna Pasternaczykowna 1809, KAUŁ 231; KAZŁ 176; nazwisko utworzone od ap. pasternak ‘gatunek rośliny’ (za: SEM cz. 1., s. 208) formantem -yk.

PASTOR: Paweł Pastor 1639, LBŁc 1513; Magdalena Pastoris 1745, LBŁ 300; Teodor Pastor 1760, LMŁ 3219; nazwisko utworzone od łac. pastor, -oris ‘pasterz, pastuch, duszpasterz’ (za: SEM cz. 7., s. 71).

PASTOREK: Anna i Zofia Pastorek 1639, LBŁ 1549; nazwisko utworzone od por. Pastor formantem -ek.

PASTORZ, PASTERZ: Małgorzata Pastorz 1628, LBŁ 374; Jerzy Pasterz 1819, KAZŁ 71; nazwisko utworzone od por. Pastor (za: NP2 s. 213) .

PASZKOWSKI: Kazimierz Paszkowski 1762, KAUŁ 345; Karol Paszkowski 1772, KAUŁ 1153; Bartłomiej Paszkowski 1773, KAUŁ 1226; Stanisław Kostka Paszkowski 1783, KACŁ 273; Walenty Paszkowski 1787, KACŁ 660; Jan Paszkowski czeladnik stolarski 1867, KAZŁ 178; nazwisko utworzone od n. m. Młp. Paszkowice, piotr., gm. Żarnów; Paszkówka, biel., gm. Brzeźnica; Maz. Paszki, Paski, dziś Nowe Paski, skiern., gm. Teresin (za: SEM cz. 3., s. 149); też od n. os. Paszek (za: NMK s. 295) formantem -(ow)ski.

Forma żeńska: Franciszka Katarzyna Paszkowska 1761, KAUŁ 263; Józefa Marianna Paszkowska 1761, KAUŁ 256; Marianna Paszkowska 1766, KAUŁ 756; Konstancja Paszkowska 1769, KAUŁ 1004; Katarzyna Paszkowska 1790, KACŁ 1016; Róża Felicjanna Paszkowska 1789, KACŁ 962; Józefa Paszkowska 1869, KAŚŁ 32.

PASZNIK, PASNIK: Urszula Pasznik 1610, MBŁ 604; Apolonia Pasnik 1610, MBŁ 487; Jadwiga Pasnik 1615, LBŁ 359; nazwisko utworzone od pasznik // paśnik ‘rzemieślnik wyrabiający pasy’ (za: SEM cz. 1., s. 209).

PAS(Z)TETNIK: Anna Pastetnik 1639, LBŁ 1566; Stanisław Pastetnik 1646, LBL 2274; nazwisko utworzone od ap. pasztetnik ‘ten, kto robi pasztety; też cukiernik, marcepannik’ (za: NMK s. 295).

PATOKA: Tomasz Patoka w służbie będący syn gospodarzy 1819,KAŚŁ 21; Stanisław Patoka 1870, KAŚŁ 32; nazwisko utworzone od patoka ‘miód płynny’ lub patoki ‘liche, cienkie piwo’ (za: SEM cz. 1., s. 209).

PATRO: Franciszek Patro gospodarz 1867, KAZŁ 157; nazwisko utworzone od ap. łac. pater ‘ojciec’ (za: SHNO t. 2., s. 19).

PAUPER: Adalbert Pauper 1752, LMŁ 1660; nazwisko utworzone najpewniej od łac. pauper, -eris ‘ubogi, niezasobny; nędzny, ograniczony’ (za: SŁP s. 354).

PAWELSKI: Franciszek Pawelski mayster kunsztu stolarskiego 1809, KAUŁ 254; KAŚŁ 28; Franciszek Łukasz Pawelski 1809, KAUŁ 254; Tomasz Pawelski kalkulator Prefektury Departamentu Łomżyńskiego 1810, KAŚŁ 69; Franciszek Łukasz Pawelski 1810, KAZŁ 320; nazwisko utworzone najpewniej od im. Paweł łac. Paullus ‘mały, niski’ (za: SEM cz. 5., s. 106) formantem -ski.

Forma żeńska: Felicyanna Julianna Pawelska 1821, KAZŁ 91; Rozalia Pawelska 1878, KOPŁ 295.

PAWKYNCA: Maciej Pawkynca 1447, ŁT I 547; może nazwisko utworzone od paw ‘gatunek ptaka’ lub od im. Paweł (por. NP2 s. 216-217).

PAWLAK: Marianna Pawlak 1782, KACŁc 174; nazwisko utworzone od im. Paweł lub jego form: Pawał, łac. Paulus, Paul i germ. Pauwel, Pauwil, Pawil, Pawol (za: NP2 s. 216-217) formantem -ak.

PAWLICKI: Jan Pawlicki wyrobnik 1865, KAZŁ 276; nazwisko utworzone od n. m. Pawlice elbl., gm. Kwidzyn (za: NP2, s. 218).

Forma żeńska: Ludwika Pawlicka 1887, KOPŁ 122.

PAWLIK: Mateusz Pawlik 1717, LBŁc 17; Władysław Pawlik 1878, KOPŁ 5; nazwisko utworzone od Pawlik, zdrobnienia od Paweł , łac. Paullus od paulus ‘mały, niski’ (za: SEM cz. 2., s. 106) formantem -ik.

PAWLUK: Franc Pawluk 1896, KS; Zofia Pawluk mieszczanka miasta Łomży córka Franciszka wyznania rzymskokatolickiego 1900, AMPśT 12; nazwisko utworzone od n. os. Pawluk (Paweł) (za: SHNO t. 2., s. 21) formantem -uk.

PAWŁOWSKI: Jakub Pawłowski 1692, KAŚŁ 103; Pawłowskiego kołodzieja dwoje dzieci 1741, LMŁ 917; Pawłowski żołnierz 1754, LMŁ 1804; Gabriel Pawłowski 1757, LMŁ 2168; Adam Pawłoski 1766, KAUŁc 688; Felix Pawłowski obywatel 1838, KUŁ 84; Walęty Pawłowski wyrobnik 1838, KUŁ 142; Józef Pawłowski 1873, KAŚŁ ; Andrzej Pawłowski 1876, WPRŁ 240; Józef Pawłowski 1876, WPRŁ 171; Jakub Pawłowski 1878, KOPŁ 309; Jan Pawłowski syn Teodora radca tytularny księgowy Łomżyńskiego Gubernialnego Urzędu Skarbowego wyznania prawosławnego 1896, AUPśT 34; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Pawłowo, dziś Pawłów, kal. gm. Nowe Skalmierzyce; Pawłowice, leszcz., gm. Krzemieniewo; Młp. Pawłów, kiel., gm. Pawłów; Maz. Pawłowice, skiern., gm. Teresin (za: SEM cz. 3., s. 141); też od n. m. Pawłów, m.in. w pow. chodzieskim, gnieźnieńskim, pleszewskim, szubińskim; Pawłowo m.in. w pow. ciechanowskim, rypińskim, chojnickim; także od n. os. Paweł (za: NMK s. 297) formantem -(ow)ski.

Forma żeńska: Katarzyna Pawłowska 1638, LBŁ 1491; Marianna Pawłowska 1868, KAZŁ 152; Marianna Pawłowska 1869, KAŚŁ 40; Anna Pawłowska córka Ignacego żona listonosza Łomżyńskiego Urzędu Pocztowego Jana 1880, AUPśT 5a; Maria Pawłowska córka rzeczywistego radcy stanu naczelnika Łomżyńskiej Dyrekcji Naukowej Sergiusza wyznania prawosławnego 1893, AMPśT 12.

PAWŁUSZKIEWICZ: Eleonora Pawłuszkiewicz 1878, KOPŁ 236; nazwisko utworzone od por. Pawlak (za: NP2 s. 217) formantem -ewicz.

PAZOWSKI: Julian Pazowski artysta dramatyczny 1869, KAZŁ 209; nazwisko utworzone od podstawy paz-, paź-, paż-, por. paza ‘wyżłobienie w desce, fuga’, paź ‘giermek, młody chłopak’, gw. paża ‘pazucha’  (za: NP2 s. 218) formantem -owski.

(PĄCZEK) Forma żeńska: Maryanna Pączkówna 1809, KAŚŁ 48; nazwisko utworzone od ap. pączek ‘pąk rośliny’, ‘smażone ciasto’ (za: SEM cz. 1., s. 210).

PĄSKI: Stanislaus Pąski advocatus Lomzensis 1526, APB zbiór Kapicjana; może nazwisko utworzone od im. na Pę-, typu Pęcisław, Pękosław (NP2 s. 227) formantem -ski lub od n. m. Pęskie, Pęze (SHNO t. 2, s. 23).

PEC: Laurenty Pec 1764, KAUŁ 568; nazwisko utworzone prawdopodobnie od im. Pec, formy im. Piotr (za: SHNO t. 2., s. 21).

PECZYŃSKI: Łukasz Peczyński 1694, KAŚŁ 139; Jakub Peczynski 1705, LBŁ 837; Łukasz Peczyński Rayca Cechmistrz wszystkich Szewcow Łomżeńskich 1736, LMŁ 665; Hipolit Peczyński 1865, KAZŁ 241; nazwisko utworzone od n. m. Pęczyny tarn., gm. Obrazów (za: NP2 s. 226).

Forma żeńska: Katarzyna Pecinska 1715, LBŁ 1515; Katarzyna Pecinska 1719, LBŁ 95.

PEDIS: Urban Pedis 1622, LBŁ 1697; może nazwisko utworzone od łac. pedo, -onis ‘człowiek o bardzo dużych stopach’ (za: SEM cz. 7., s. 71) lub od podstawy ped-, por. gw. pedać ‘mówić’, peda ‘noga’ (por. NP2 s. 220) formantem -is.

PEŁCZYŃSKI: Andrzej Pełczinski 1641, LBŁ 1843; nazwisko utworzone od n. m. Pełczyska sier., gm. Wartkowice  (za: NP2 s. 220).

PEŁKA: Paweł Pełka 1644, LBŁ 2050; nazwisko utworzone od psł. pьlkь, pełk, dawniej połek, połk ‘pułk, oddział wojska’ (za: SEM cz. 1., s. 211); też od im. złożonych Przedpełk, Świętopełk (za: NP2, s. 222).

(PEŁKOWSKI) Forma żeńska: Dorota Pelkowska 1640, LBŁ 1638; nazwisko utworzone od por. Pełka formantem -owski.

PENDRAK: Pendrak 1896, KS 309; nazwisko utworzone od pędrak ‘larwa chrząszcza; malec’ (za: NP2, s. 226).

PENZOWICZ: Szaia Całkowicz Penzowicz wyrobnik 1828, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od pęzieć ‘biednieć, chudnąć’ (za: NP2 s. 228) formantem -owicz lub od ap. pęz używane w psł. wyrażeniu Pęzem, Na pęzie ‘na widoku, pod ręką’ (SO 2, s. 992) ; też por. Pęski.

PEPŁOWSKI: Adolf Pepłowski „obecnie najsławniejszy adwokat i prawnik w kraju, wówczas jako delegat jednego z Rosyjskich uniwersytetów, syn tyż prawnika z Łomży” 1861, PPSz, s. 109, 110; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Pepłowo, płoc., gm. Bodzanów (za: SEM cz. 3., s. 141) formantem -ski.

Forma żeńska: Helena Pepłowska 1866, KAZŁ 140; Krystyna Pepłowska1870, KAŚŁ 56;

PERENIASZCZYK: Albert Pereniaszczyk 1751, LMŁ 1594; może nazwisko utworzone od por. Ferenc (por. NP1 s. 190).

PERKOWSKI: Marcin Perkowski 1682, LBŁ 779; Andrzej Perkowski 1689, LBŁ 1117; Mateusz Perkowski 1691, LBŁ 1212; Wincenty Perkowski 1703, LBŁ 664; Antoni Perkowski 1717, LBŁ 37; Wit Perkowski 1728, LBŁ 618; Marcin Perkowski 1732, LBŁ 49; Aleksander Perkowski 1736, LBŁ 36; Marcin Perkowski 1758, LMŁ 2185; Piotr i Paweł Perkowscy 1761, KAUŁ 280; Jakub Perkowski 1868, KAZŁc 92; nazwisko utworzone od n. m. Perki, Perkowo (za: SHNO t. 2., s. 22) formantem -(ow)ski.

Forma żeńska: Jadwiga Perkowska 1687, LBŁ 1006; Ewa Perkowska 1734, LBŁ 414; Petronela Perkowska 1741, LBŁ 78; Teresa Perkowska 1754, LMŁ 1831; Urszula Perkowska 1760, KAUŁ 209; Antonina Perkowska 1876, KAŚŁ 48; Franciszka Perkowska 1876, KAŚŁ 14.

PERŁA: Idzk Mejerowicz Perła gospodarz 1827, APŁ z. 169; Meier Wigdorowicz Perła 1827, APŁ z. 169; Moszk Leyba Szlomowicz Perła 1827, APŁ z. 169; Szlema Herszkowicz Perła handlarz soli 1827, APŁ z. 169; Idzk Wigdorowicz Perła piekarz 1828, APŁ z. 169; Idzk WigdorowiczPerła handlarz wiktuałow 1828, APŁ z. 169; Szyfra, córka Idzka Wigdorowicza Perły 1828, APŁ z. 169; Gdal Perła 1896, KS; nazwisko utworzone od ap. perła (za: SEM cz. 1., s. 211).

PERŁOWICZ: Piotr Perłowicz 1660, LBL 3436; nazwisko utworzone od por. Perła formantem -owicz.

PERZANOWSKI: Mateusz Perzanowski 1635, LBŁ 1102; nazwisko utworzone od n. m. Perzanowo ostroł., gm. Czerwonka.

Forma żeńska: Zofia Perzanowska 1643, LBŁ 1978.

PESIK: Mateusz Pesik 1608, MBŁ 147; nazwisko utworzone od podstawy pesz-, pes-, por. niem. Pesch-, Pes-, te od Petrus; wsł. i czes. Pes (od Piotr) (za: NP2, s. 225) formantem -ik.

PESSA: Jadwiga Pessa 1622, LBŁ 1740; może nazwisko utworzone od por. Pesik.

(PETELSKI) Forma żeńska: Katarzyna Petelska 1691, KAŚŁ 91; nazwisko utworzone od ap. pętla, dawniej petla (za: NP2, s. 227) formantem -ski.

PETERMANT: Grzegorz Petermant 1752, LBL 849; nazwisko utworzone prawdopodobnie od Peterman < od łac. im. Piotr (Peter)+Man (z germ. mann ‘człowiek, mężczyzna’) (za: SEM cz. 2., s. 108; SEM cz. 5., s. 169).

PETLAK: Marianna Petlak 1700, LBŁ 489; nazwisko utworzone od por. Petelski formantem -ak.

PEYSACHOWICZ: Dawid Peysachowicz 1819, KAŚŁ 7; Dawid Peysachowicz 1827, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od hebr. Pejsach, Pesachja ‘pascha’ (za: AŻP s. 161) formantem -owicz.

PĘSA: Jakub Pęsa 1647, LBŁ 2369; nazwisko utworzone od im. Pęsz, Pęsza < im. złożone typu Pęcisław, Pękosław (za: SHNO t. 2., s. 23).

PĘTKOWSKI: Albert Pętkowski 1609, MBŁ 324; Franciszek Pętkowski sędzia Kryminalnego Departamentu Łomżyńskiego 1809, KAUŁ 183; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Pętkowo, pozn., gm, Środa Wielkpolska (za: SEM cz. 3., s. 142) formantem -ski.

PĘZIK: Albert Pęzik 1611, MBŁ 754; nazwisko utworzone od por. Penzowicz formantem -ik.

PIANKA: Marianna Pianka 1755, LMŁ 1912; Marianna Józefa Pianka 1762, KAUŁ 351; Mateusz Pianka 1769, KAUŁ 947; Jan Pianka mayster kunsztu kowalskiego 1809, KAUŁ 255; Mateusz Pianka 1810, KAZŁ 306; Jankiel Wolfowicz Pianka solarz 1832, APŁ z. 169; Roch Pianka 1879, KOPŁ 170; Moszek Jankielowicz Pianka 1896, KS 286; Moszko Pianka 1896, KS; nazwisko utworzone od ap. pianka ‘dzwoniec’, ‘piana’ (za: SEM cz. 1., s. 212).

PIASECKI: Józef Piasecki Dozorca // Strażnik Więzienia 1840, KUŁ 170; 1844, KUŁ 78; Wielmożny Piotr Piasecki Aptekarz Szlachcic wylegitymowany Herbu Zabawa 1842, KUŁ 108, 109, 110, 111; Alexander Piasecki syn aptekarza 1842, WMZŁ 143; Michał Piasecki były urzędnik biura Naczelnika Powiatu Łomżyńskiego 1867, KAZŁ 219; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Piaski, konin., gm. Grabów; Młp. Piaski Wielkie, dziś część Krakowa; Maz. Piaseczno, warsz., miasto; Krpłd. Piaseczna, Piaski Szlacheckie, zamoj., gm. Gorzków (za: SEM cz. 3., s. 142); też od n. os. Piasek (za: NMK s. 300) formantem -cki.

Forma żeńska: Hippolita Leokadya Karolina Piasecka 1833, KAUŁ 192; Wielmożna Franciszka z Troianowskich Piasecka z pierwszego małżeństwa Woynarowska aptekarzowa 1838, KUŁ 112.

(PIASKOWSKI) Forma żeńska: Maryanna Piaskowska 1868, KAZŁ 35; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Piaski, płoc., gm. Witonia; Piaski, płoc., gm. Góra Św. Małgorzaty; Piaskowo, gm. Ostroróg; Młp. Piasek Wielki, kiel., gm. Nowy Korczyn (za: SEM cz. 3., s. 142) formantem -owski.

PIASZCZYK: Icek Piaszczyk 1896, KS; nazwisko utworzone od ap. piasek (za: NP2, s. 228) formantem -yk.

PIAŚCIK: Eliasz Piaścik garbarz 1831, APŁ z. 169; Paweł Piaścik wyrobnik 1841, KUŁc 93; nazwisko utworzone od podstawy piast-, por. piasta ‘część koła u wozu’, też piastować ‘opiekować się’; też od mitolog. postaci Piasta (za: NP2, s. 228) formantem -ik.

PIAŚCIŃSKI: Paweł Piaściński włościanin wyrobnik 1843, KUŁc 186; Stanisław Piaściński 1867, KAZŁc 142; nazwisko utworzone od por. Piaścik formantem -iński.

PIĄTCZYK: Zofia Piątczik 1650, LBŁ 2582; nazwisko utworzone prawdopodobnie od piąty, pięć (za: NP2, s. 229) formantem -yk.

PIĄTEK: Zofia Piątek 1608, MBŁ 76; Laurenty Piątek 1612, MBŁ 1038; Małgorzata Piątek 1652, LBŁ 2790; Teresa Piątek 1769, KAUŁ 1001; Agnieszka Piątek 1795, KACŁ 1660; Jakub Piątek 1809, KAUŁ 273; Jakub Piątek 1815, KAZŁ 133; Anna Piątek 1820, KAZŁ 158; Józef Piontek 1833, KAUŁ 51; Walenty Piątek obywatel // gospodarz // wyrobnik 1835, KUŁ 97; 1939, KUŁc 63; 1842, KUŁ 53; Aniela Piątek 1874, KAŚŁ 81; Antoni Piątek żołnierz czasowo urlopowany 1875, KAŚŁ 40; nazwisko utworzone od piąty > piątek, też od n. m. Piątek Wielki koło Stawiszyna w pow. kal., łęcz. (za: NMK s. 300-301).

Forma żeńska: Maryanna Piątkowa 1866, KAZŁ 305.

PIĄTKO(W)SKI: Andrzej Piątkowski 1691, LBŁ 1118; Kazimierz Piątkowski 1691, LBŁ 1216; Aleksander Piątkowski 1695, LBŁ 54; Piątkowski ubogi 1737, LMŁ 670; Walenty Piątkoski 1793, KACŁ 1418; Woyciech Piątkowski 1841, RRŁ 28; Jakub Piątkowski krawiec 1874, KAŚŁ 33; Mosze Piątkowski „sklepikarz, działacz na rzecz Towarzystwa opieki nad chorymi „Linat Ha- Cedek”, założonego w Łomży w 1896 r.”, KPŁGŻ, s. 72 (maszynopis); nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Piątek Wielki, kal., gm. Stawiszyn; Białe Piątkowo, pozn., gm. Miłosław; Czarne Piątkowo, pozn., gm. Środa Wiekopolska; Młp. Piątkowa, dziś część miasta Nowy Sącz; Krpłd. Piątkowa, przem., gm. Dubiecko (za: SEM cz. 3., s. 142); n. m. Piątki (za: SHNO t. 2., s. 23); też od n. os. Piątek (za: NMK s. 301) formantem -(ow)ski.

Forma żeńska: Anna Piątkowska 1699, LBŁ 286; Małgorzata Piątkowska 1757, LMŁ 2120; Ewa Piątkowska 1796, KACŁ 1868; Anna Piątkowska córka wyrobnika 1842, WMZŁ 149.

PIĄTNICKI: Moszk Joskowicz Piątnicki wyrobnik 1828, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od n. m. Krpłd. Piątnice, wieś w dawnej ziemi przemyskiej, dziś zagin. (za: SEM cz. 3., s. 142); może też utworzone od Maz. n. m. Piątnica koło Łomży formantem -cki.

PICTOR: Krystyna Pictoris de Tykocin 1651, LBŁ 2684; nazwisko utworzone od łac. pictor, -oris ‘malarz, hafciarz’ (za: NMK s. 301).

PIECHOCIŃSKI, PIECHOCZYŃSKI: Grzegorz Piechociński 1748, LBŁ 495; Grzegorz Piechoczynski 1748, LMŁ 1407; Stanisław Piechociński 1752, LBŁ 871; Benedykt Piechociński 1755, LBŁ 1183; Jakub Piechociński 1755, LBŁ 1121; Tomasz Piechociński 1756, LMŁ 2007; Franciszek Piechociński 1760, KAUŁ 159; Łukasz Piechociński 1764, KAUŁ 596; Franciszek Piechociński 1775, KAUŁ 1374; Michał Piechociński 1690, KAŚŁ 74; utworzone od n. m. Piechoty tarnob., gm. Padew Narodowa (za: NP2, s. 231).

Forma żeńska: Marcjanna Piechoćińska 1742, LBŁ 87; Marianna Piechoczyńska 1745, LBŁ 293; Rozalia Piechocinska 1752, LBŁ 875; Dorota Piechocińska 1755, LMŁ 1917; Benedykta Piechocińska 1756, LMŁ 2011; Elżbieta Piechocinska 1762, KAUŁ 373; Katarzyna Piechocińska 1766, KAUŁ 745; Konstancja Agnieszka Piechocińska 1771, KAUŁ 1103; Ewa Piechocińska 1773, KAUŁ 1199.

PIECHOCKI: Jakub Piechocki 1736, LBŁ 49; nazwisko utworzone od por. Piechociński.

PIECHODZIK: Michał Piechodzik 1628, LBŁ 391; nazwisko utworzone od por. Piechociński.

PIECHOSKI: Zygmunt Piechoski1735, LBŁ 505; nazwisko utworzone od n. m. Piechowice gdań., gm. Dziemiany-Lipusz, Piechów sier., gm. Wierzchlas (za: NP2, s. 231).

PIECHOTA: Franciszka Piechota 1626, LBŁ 84; nazwisko utworzone od im. Piotr (za: SEM cz. 2., s. 108), też od ap. piechota ‘rodzaj wojsk’ (za: NP2, s. 230).

PIECHOTKA: Marcin Piechotka 1597, LBŁ 63; nazwisko utworzone od im. Pie-ch+ota, formy im. Piotr (za: SEM cz. 2., s. 108) formantem -ka lub od ap. piechota.

PIECHOWICZ: Marianna Piechowicz 1740, LBŁ 298; Piechowiczowi Zdunowi dziecię 1741, LMŁ 932; Piotr Piechowicz 1752, LMŁ 1724; Marcin Piechowicz 1868, KAŚŁ 28; nazwisko utworzone od n. os. Piechno (Piotr) (za: SEM cz. 2., s. 108) formantem -owicz.

Forma żeńska: Maryanna Piechowiczowa wyrobnica 1868, KAZŁ 70.

PIECHURA: Tomasz Piechura 1616, LBŁ 620; nazwisko utworzone od im. Piotr > Pie-ch+ura (za: SEM cz. 2., s. 108).

PIECKA: Dorota Piecka 1603, LBŁ 416; Ludwik Piecko Szewc // professyi szewieckiey 1843, KUŁ 67; 1840, KUŁ 102; Karol Piecko wyrobnik 1868, KAZŁ 96; nazwisko utworzone od formy im. Piotr łac. Petrus ‘skała’ ( Pie-c(z)+ko) (za: SEM cz. 2., s. 108), też od podstawy piec-, por. piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury’; piecza ‘opieka’ (za: NP2, s. 230).

PIECZISKO: Berek Pieczisko 1896, KS; może nazwisko utworzone od por. Piecka.

PIECZKO: Franciszka Pieczko 1819, KAZŁ 70; Jan Piec(z)ko szewc 1837, KUŁ 18; 1839, KUŁ 102; nazwisko utworzone od por. Piecka.

PIECZULIS: Jerzy Pieczulis 1873, KAŚŁ 51; może nazwisko utworzone od por. Piecka.

PIEKARCZYK: Szymon Piekarczyk 1612, MBŁ 1090; nazwisko utworzone od piekarczyk ‘czeladnik lub chłopiec piekarski’ (za: SW cz. 2., s. 996).

PIEKAREWICZ, PIEKAROWICZ: Szymon Jan Piekarewicz żołnierz urlopowany 1874, KAŚŁ 28; Joszko Piekarowicz 1896, KS 290; nazwisko utworzone od por. Piekarz formatem -ewicz.

PIEKARSKI: Jan Beker Piekarski 1810, KAZŁ 369; Edward Piekarski murarz 1876, KAŚŁ 33; Jan Piekarski „mieszkał na rogu Kapucyńskiej i Starego Rynku”; „po skończeniu gimnazjum studiował w Akademii Duchowej w Petersburgu, ale przed wyższymi święceniami powołanie go opuściło; mając tytuł magistra teologii został adwokatem, ożenił się z panną Marią Parysówną” 1895, NWPN, s. 75; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Piekary; płoc., gm. Piątek; Piekary, pozn. gm. Stęszew; Młp. Piekary, krak., gm. Proszowice (za: SEM cz. 3., s. 143); też od n. os. Piekarz (za: NMK s. 302) formantem -ski.

Forma żeńska: Magdalena Piekarska 1819, KAZŁ 67.

PIEKARZ: Samuel Piekarz 1618, LBŁ 897; Laurenty Piekarz 1629, LBŁ 448; Jan Piekarz 1707, LMŁ 265; Jakub Piekarz 1757, LMŁ 2125; Klara Piekarz 1762, KAUŁ 376; Konstancja Piekarz 1762, KAUŁ 357; nazwisko utworzone od ap. piekarz (za: SEM cz. 1., s. 214).

PIEKUT: Anna Piekut 1648, LBŁ 2440; Jan Piekut 1746, LMŁc 1247; nazwisko utworzone od ap. Piekut ‘bekas’, ‘kogut’ (za: SEM cz.1., s. 214).

PIEKUTO(W)SKI: Krzysztof Piekutowski 1648, LBŁ 2441; Jakób Piekutoski więzień 1841, RRŁ 134; nazwisko utworzone od n. m. Piekutowo (za: SHNO t. 2., s. 26); też n. m. Nowe Piekuty gm. Nowe Piekuty, pow. Wys. Maz.  formantem -ski.

PIEŃKO(W)SKI: Petrus Pienkowski d. capitanei Lomzensis 1568, RTA s. 558; Jakub Pienkowsky 1675, LBŁ 419; August Pieńkowski 1781, KACŁ 72; Józefat Pieńkowski 1784, KACŁ 313; Jakub Pienkowski 1787, KACŁ 699; Jan Pieńkowski 1790, KACŁ 1050; Stanisław Pieńkoski 1794, KACŁ1648; Augustyn Pienkowski mayster kunsztu mularskiego 1809, KAUŁ 202; Augustyn Pieńkoski gospodarz 1810, KAUŁ 343; KAZŁ 416; Franciszek Pienkowski 1809, KAUŁ 202; Paweł Pieńkowski 1821, KAZŁ 75; Szymon Pieńkowski 1887, KOPŁ 278; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Pieńki, Pieńkowo, wsie w dawnym pow. pyzdrskim, dziś zagin. (za: SEM cz. 3, s. 143); też do n. m. Pieńki, Pieńków (za: SHNO t. 2., s. 26) formantem -(ow)ski.

Forma żeńska: Antonina Józefa Pienkowska 1775, KAUŁ 1359; Franciszka Pieńkowska 1784, KACS 326; Anna Pieńkoska 1791, KACŁ 1204; Katarzyna Pienkoska 1811, KAZŁ 435; Maryanna z Dmińskich Pieńkowska 1811, KAŚŁ 6; Franciszka Pieńkowska 1862, KAZŁc 270; Konstancya Pieńkowska 1867, KAZŁ 139; Teofila Pieńkowska 1872, KAŚŁ 10; Władysława Pieńkowska 1887, KOPŁ 197.

PIEŃKIEWICZ: Jan Izydor Pieńkiewicz 1833, KAUŁ 94; nazwisko utworzone od  stp. pienka ‘szczygieł’, pienkawa ‘zięba’ (za: NP2, s. 232) formantem -ewicz.

PIEPIÓRKOWSKI: Antoni Piepiórkowski 1782, KACŁ 164; nazwisko utworzone od przepiora, przepiórka, przepierzyca ‘gatunek ptaka’ lub od przepierać (za: NP2, s. 308) formantem -owski.

PIERC(Z)IK: Maryna Piercik 1659, LBŁ 3341; nazwisko utworzone od stp. pierca ‘rzecznik, zastępca procesowy’ (za: NP2, s. 233) formantem -ik.

PIERNIK: Piernika żona 1737, LMŁ 668; Jęndrzeiowi Piernikowi dziecię 1741, LMŁc 959; Adalbert Piernik 1745, LBŁc 303; Anna Piernik 1746, LMŁ 1235; Albert Piernik 1750, LMŁc 1545; Andrzej Piernik 1752, LMŁ 1676; nazwisko utworzone prawdopodobnie od ap. piernik ‘rodzaj ciasta’ (za: NP2, s. 234).

PIERNIKARZ: Mikołaj Piernikarz 1648, LBŁ 2459; Zofia Piernikarz 1651, LBŁ 2678; nazwisko utworzone od piernikarz ‘ten, kto wypieka pierniki, miodownik, kichlarz’ (za: NMK s. 303).

PIERONEK: Łucja Pieronek 1608, MBŁc 172; Regina Pieronek 1621, LBŁ 1525; nazwisko utworzone prawdopodobnie od ap. piorun też pierun ‘wyładowanie atmosferyczne; diabeł’ (za: NP2, s. 240) formantem -ek.

PIERZYCKI: Jakub Pierzycki 1755, LBŁ 1136; nazwisko utworzone od ap. pierze ‘pióra (za: NP2, s. 234) formantem -ycki.

PIERZYNKA: Krystyna Pierzynka 1754, LMŁ 1853; nazwisko utworzone od ap. pierzynka ‘mała pierzyna’ (za: SEM cz. 1., s. 217).

(PIERZYNKOWSKI) Forma żeńska: Krystyna Pierzynkowska 1753, LBŁ 934; nazwisko utworzone od por. Pierzynka (za: NP2, s. 235) formantem -owski.

PIETRASZEWSKI: Adam Pietraszewski żandarm 1838, KUŁ 39; 1839, KUŁ 36; 1841, KUŁ 118; 1844, KUŁ 41; Jan Pietraszewski 1869, KAŚŁ 61; nazwisko utworzone od formy im. Piotr > Pietrasz formantem -ewski.

Forma żeńska: Katarzyna Pietraszewska wyrobnica 1869, KAZŁ 236; Michalina Pietraszewska 1869, KAZŁ 142.

PIETRUSZKA: Paweł Pietruszka wyrobnik 1840, KUŁ 163; nazwisko utworzone od Pietruszka, zdrobnienia im. Piotr (za: SEM cz. 2., s. 108).

Forma żeńska: Ewa Pietruszczyna 1879, KOPŁ 144.

PIETRUSZKIEWICZ: Jan Pietruszkiewicz 1868, KAZŁ 232; może nazwisko utworzone od por. Pietraszewski.

(PIETUCHOWSKI) Forma żeńska: Maryanna Pietuchowska 1863, KAZŁ 187; nazwisko utworzone może od wsł. pietuch ‘kogut’; pituch ‘ziemniaki gotowane w wodzie na rzadko’ (za: SHNO t. 2., s. 25) formantem -owski.

PIKULIK: Małgorzata Pikulik 1605, LBŁ 661; nazwisko utworzone od pikulik ‘pigmejczyk, mały’; też z włoskiego ‘karzeł, pieniek, pęcherz, Pigmejczyk’ lub n. os. Pikul, Pikula, też Pikuł, Pikuła formantem -ik (za: NMK s. 305).

PILAK: Anna Pilak 1612, MBŁ 1012; nazwisko utworzone od podstawy pil-, por. pilić ‘przynaglać, popędzać’, pilny, piła (za: NP2, s. 238) formantem -ak.

PILARSKI: Józef Pilarski 1869, KAŚŁ 8; nazwisko utworzone od n. os. Pilarz ‘ten, kto robi piły, inaczej piłkarz, piłarz’ formantem -ski (za: NMK s. 305).

PILATOR: Tomasz Pilator 1637, LBŁ 1371; może Pileator nazwisko utworzone od łac. pileator, -oris ‘czapnik’ (za: SEM cz. 7., s. 72).

PIŁAT: Franciszek Piłat syn Józefa mieszczanin miasta Łomży 1880, AMPśT 3; nazwisko utworzone od n. os. Piłat, znanej z NT, przenośnie ‘niesprawiedliwy sędzia; człowiek, który nie chce brać odpowiedzialności’ (za: NP2, s. 239).

PIORECKI: Marcin Piorecki 1737, LMŁ 666; nazwisko utworzone od piorę, piórko ‘pierze ptasie, skrzydło’ (za: NP2, s. 241) formantem -ecki.

PIORUNEK: Piorunek 1701, LMŁc 130; Ewa Piorunek 1743, LBŁc 110; nazwisko utworzone od piorun > piorunek ‘n. drobnej monety’ (za: SEM cz. 1., s. 217); piorunek ‘pól grosza, dawna moneta polska, tak zwana od polskiego senatora i podskarbiego, nazwiskiem Pioruna z Kurozwęk za Zygmunta I’ (za: SW, cz. II, s. 1010).

PIORUNKOWSKI: Piotr Piorunkowski bednarz 1593, APŁ zbiór Kapicjana; może nazwisko utworzone od n. m. Piorunów (kilka wsi) lub od por. Piorunek.

PIOTR: Piotr kupiec 1432, ŁT I 162. 1433, ŁT I 185, 1434, ŁT I 208, 1439, ŁT I 325; im. łac. Petrus ‘skała’ (za: SEM cz. 2., s. 108).

Forma żeńska: Agnieszka Piotrowa 1747, LMŁ 1324.

PIOTREK: Benedykt Piotrek, syn laboriosi Petri cogn. Piotrek, 1653, LBŁc 2840; nazwisko utworzone od por. Piotr formantem -ek (za: SEM cz. 2., s. 108).

PIOTROWICZ: Miron Piotrowicz pomocnik w kancelarii prawnej 1873, KAŚŁ 23; nazwisko utworzone od nazwy osobowej Piotr (za: SEM cz. 2., s. 108) formantem -owicz.

PIOTROWSKI: Andrzej Piotrowski 1693, LBŁ 1341; Paweł Piotrowski 1750, LMŁ 1505; Jozef Piotrowski Pocztylion 1841, KUŁ 205; Bolesław Piotrowski 1868, KAZŁ 88; Jan Piotrowski wyrobnik 1868, KAZŁ 204; Tomasz Piotrowski 1869, KAŚŁ 3; Wiktor Piotrowski 1869, KAZŁ 271; Karol Piotrowski 1876, WPRŁ 6; Franciszek Piotrowski 1878, KOPŁ 263; Wiktor Piotrowski 1896, KS; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Piotrowo, Pietrowo, pozn., gm. Brodnica; Piotrowo, dziś Piotrowo Drugie, pozn., gm. Czempiń; Piotrowo, pozn., gm. Poznań; Piotrowice, koniń., gm. Słupca; sier., gm. Warta; leszcz., gm. Święciechowa; Pietro, dziś Piotrów, sier., gm. Zadzim; Młp. Piotrkowice, krak., gm. Koniusza; Maz. Piotrowice, warsz., gm. Karczew; Krpłd. Piotrow (za: SEM cz. 3., s. 144); też od n. os. Piotr (za: NMK s. 307) formantem -(ow)ski.

Forma żeńska: Anna Piotrowska 1867, KAZŁ 147; Konstancja Piotrowska 1896, KS 391.

PIÓRKO: Herszk Chackowicz Piórko furman 1828, APŁ z. 169; Rochla Herszkowa Piorko 1828, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od ap. pióro, piórko (za: SEM cz. 1., s. 217).

(PIPIŃSKI) Forma żeńska: Konstancja Pipińska 1787, KACŁ 739; nazwisko utworzone od ap. pipa ‘trzon ptasiego pióra używany do pisania; beczka na piwo’ (za: NP2, s. 244) formantem -iński.

PIROG, PIROK: Andreas Pirog tribunus Łomzensis 1478, HKap. poz. 28, 221, s. 182; Stanisław Pirog notariusz ziemski, ŁT II 530 1468; Stanislaus Pirog notarius terrestris Łomzensis 1478, HKap. poz. 28; Stanislaus Pirog de Kobylino capitaneus Łomzensis, notarius terrrestris Łomzensis 1478, HKap. poz. 221; Stanislaus Pirok capitaneus Łomzensis 1482, HKap. poz. 28; nazwisko utworzone od ap. pirog ‘pieróg, nadziewne ciasto’ (za: SEM cz. 1., s. 217).

PISAŃSKI: Konstanty Pisański 1868, KAZŁ 231; nazwisko utworzone od pisać, pisarz ‘ten, co pisze’ (za: NP2, s. 245) formantem -ski.

PISARSKI: Józef Pisarski syn Jana mieszkaniec miasta Łomża 1878, AUPśT 15a; nazwisko utworzone od przymiotnika pisarski, też od n. m. Pisary krak., gm. Zabierzów (za: NP2, s. 245).

(PISARZ) Forma żeńska: Pisarzowny dziecię 1696, LMŁ 17; nazwisko utworzone od pisarz (za: SEM cz. 1., s. 218).

PISCATOR: Zofia Piscatoris 1664, LBŁ 3754; nazwisko utworzone od łac. piscator, -oris ‘rybak’ (za: SEM cz. 7., s. 72).

PISKI: Jan Piski 1618, LBŁ 868; nazwisko utworzone prawdopodobnie od n. m. Pisz.

(PISZCZATO(W)SKI) Forma żeńska: Anna Pisczatowska 1656, LBŁ 3047; Maryanna Piszczatowska 1808, KAŚŁ 4; Katarzyna Piszczatoska 1809, KAZŁ 255; nazwisko utworzone prawdopodobnie od pisk, piszczeć ‘wydawać przenikliwy głos’ (za: SHNO t. 2., s. 35) formantem -owski; też od n. m. Piszczaty gm. Kobylin Borzymy.

(PISZCZELEWSKI) Forma żeńska: Mananda Piszczelewska 1686, KAŚŁ 12; może nazwisko utworzone od pisk, piszczeć ‘wydawać przenikliwy głos’ (por. NP2, s. 245).

PIWKO: Małgorzata Piwko 1878, KOPŁ 106; nazwisko utworzone od ap. piwko, zdrobnienia od piwo (za: SEM cz. 2., s. 211).

PIWOWAR: Jakub Piwowar 1613, MBŁ 1246; Alexander Piwowar 1616, LBŁ 521; Ignacy Piwowar 1644, LBŁ 2109; Kazimierz Piwowar 1687, LBŁ 967; nazwisko utworzone od ap. piwowar ‘człowiek zajmujący się warzeniem piwa’ (za: SEM cz. 1., s. 218).

PIWOWARSKI: Ignacy Piwowarski 1773, KAUŁ 1220; Piotr Piwowarski 1797, KACŁ 1970; Stanisław Piwowarski 1781, KACŁ 50; Ignacy Piwowarski urzędnik Stanu Cywilnego 1809, KAUŁ 183; Maciej Piwowarski wyrobnik 1873, KAŚŁ 9; nazwisko utworzone prawdopodobnie od por. Piwowar formantem -ski.

Forma żeńska: Franciszka Barbara Piwowarska 1771, KAUŁ 1077; Marianna Tekla Piwowarska 1783, KACL 205.

PLACEK: Moszk Placek 1896, KS; nazwisko utworzone od ap. plac ‘duża wolna przestrzeń; miejsce walki’ formantem -ek lub ap. placek ‘płaskie ciasto’ (za: NP2, s. 245).

PLAGA: Katarzyna Plaga 1611, MBŁ 802; Barbara Plaga 1613, MBŁ 1290; Regina Plaga 1616, LBŁ 451; Zofia Plaga 1622, LBŁ 1687; Jan Plaga 1638, LBŁ 1482; Stanisław Plaga 1645, LBŁ 2226; Albert Plaga 1648, LBŁc 2428; Agnieszka Plaga 1650, LBŁc 2646; Anna Plaga 1653, LBŁc 2835;Józef Plaga 1679, LBŁ 501; Józef Plaga 1680, LBŁ 501; Krystyna Plaga 1703, LBŁ 702; Elżbieta Plaga 1705, LBŁ 855; Albert Plaga 1712, LBŁc 1348; Jakub Plaga 1714, LBŁ 1497; Franciszka Plaga 1719, LBŁc 94; Katarzyna Plaga 1722, LBŁc 251; Scholastyka Plaga 1725, LBŁc 390; Stanisław Plaga 1728, LBŁc 610; Albert Plaga 1735, LBŁ 96; Zofia Plaga 1739, LBŁ 209; Jakub Plaga Szewc młodzian kulawy 1740, LMŁc 876; Józef Plaga 1742, LMŁc 988; Petronela Plaga 1744, LBŁc 314; Agnieszka Plaga 1746, LMŁ 1236; Maria Plaga 1747, LMŁc 1296; Petronela Plaga 1748, LMŁc 1403; Alberta Plagi córeczka 1749, LMŁc 1456; Plaga 1757, LMŁ 2111; nazwisko utworzone od ap. plaga ‘uderzenie, chłosta; klęska żywiołowa’ (za: NP2, s. 247).

Forma żeńska: Anna Pladzanka 1705, LMŁc 183; Pladzina Stara 1705, LMŁ 185; Marcjanna Pladzanka 1737, LBŁc 21; Marianna Pladzanka 1738, LBŁc 50; Marianna Pladzyna 1745, LMŁ 1164;

PLĄDZIK: Tomasz Plądzik 1650, LBŁ 2643; może nazwisko utworzone od ap. pluder ‘pogardliwa n. Niemca’ (por. NP2, s. 251).

PLECING: Józef Leon Plecing 1740, LBŁc 262; może nazwisko utworzone od n. m. Pless (= Pszczyna) lub od n. m. Plesse, Plesseu (por. NP2, s. 250).

PLEC(Z)KA: Marianna Tekla Plecka 1789, KACŁ 910; Barbara Pleczka 1810, KAŚŁ 53; może nazwisko utworzone od ap. plecy, dawniej plec ‘tylna część tułowia, część ramion’; też od niem. n. os. Pletz (por. NP2, s. 249) formantem -ka.

PLEWA: Mateusz Plewa 1620, LBŁ 1351; Michał Plewa 1644, LBŁ 2129; Mateusz Plewa 1687, LBŁ 964; Kazimierz Plewa 1713, LBŁ 1406; nazwisko utworzone od ap. plewa, psł. plevy ‘odpadki po wymłóceniu zboża’ lub pliwa ‘błonka na oku’ (za: SEM cz. 1., s. 220).

Forma żeńska: Katarzyna Plewczanka 1692, KAŚŁ 105.

PLEWIŃSKI: Rosłan Plewiński 1738, LMŁ 730; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Plewnia, kal., gm. Ceków-Kolonia (za: SEM cz. 3., s. 145) formantem -ski.

PLEWSKI: Stefan Plewski 1719, LBŁ 121; nazwisko utworzone od por. Plewa (za: NP2, s. 250) formantem -ski.

(PLUCIŃSKI) Forma żeńska: Maryanna Plucińska 1863, KAZŁ 50; Barbara Plucińska 1866, KAZŁ 213; nazwisko utworzone od Maz. n. m. Pluty łomż., gm. Jedwabne.

PLUSKWA: Mateusz Pluskwa 1617, LBŁ 647; Tekla Plusqua 1622, LBŁ 1667; nazwisko utworzone od ap. pluskwa ‘owad pasożytniczy’ (za: SEM cz. 1., s. 220).

PLUSKWIK: Paweł Pluskwik 1612, LBŁ 1211; Urszula Pluskwik 1622, LBŁ 1747; nazwisko utworzone od por. Pluskwa formantem -ik.

PŁACZEK: Grzegorz Płaczek 1619, LBŁ 1046; nazwisko utworzone od ap. płaczek ‘człowiek płaczliwy’ od płakać, psł. plakati (za: SEM cz. 1., s. 221).

PŁASKONCIK: Jan Płaskoncik 1642, LBŁ 1903; może nazwisko utworzone od ap. płaskonka ‘konopie’ (por. NP2, s. 248).

(PŁAWIŃSKI) Forma żeńska: Magdalena Pławińska 1865, KAZŁ 34; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Pławino, dziś Pławin, bydg., gm. Inowrocław; Młp. Pławna, tarn., gm. Ciężkowice; Pom. Pławno (Plauen) w dawnym powiecie welawskim (za: SEM cz. 3., s. 145) formantem -ski.

PŁAWSKI: Bolesław Dyonizy Pławski 1834, KAUŁ 52; Wielmożny Michał Pławski Naczelnik Urzędu Poczty 1837, KUŁ 110; 1840, KUŁ 34, 35; 1843, KUŁ 103, 104; nazwisko utworzone od n. m. Pławno rzesz., gm. Borowa; tarnob., gm. Stalowa Wola (za: NP2, s. 253).

Forma żeńska: Adella Pławska 1868, KAZŁ 9; Julia z Arciszewskich Pławska 1868, KAZŁ 69.

PŁOCHARCZYK: Andrzej Płocharczyk 1621, LBŁ 1581; nazwisko utworzone od por. Płocharz formantem -czyk.

PŁOCHARZ: Zofia Plocharz 1626, LBŁ 93; Anna Płocharz 1635, LBŁ 1138; Mateusz Płocharz 1648, LBŁ 2460; Marianna Płocharz 1750, LMŁc 1522; Szymon Płocharz 1750, LMŁc 1526; Antoni Płocharz 1759, KAUŁ 120; nazwisko utworzone od ap. płocharz ‘wyrabiający płochy – przyrządy używane w tkactwie’ (za: SHNO t. 2., s. 37).

PŁOŃSKI: Michael Plonski de Lomza 1574, RTA s. 302; 1574, RTA s. 561; Jan Płoński 1621, LBŁ 1503; Franciszek Płonski 1708, LBŁ 1106; Ambroży Płoński 1782, KACŁ 199; Stanisław Kostka Płoński 1785, KACŁ 511; Jan Płoński gospodarz 1809, KAŚŁ 48; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Płońsko, dziś Płońsk, ciech., miasto; Płonka Kościelna, Płonka Kozły, Płonka Matyski, biał., gm. Łapy (za: SEM cz. 3., s. 145) formantem -ski.

Forma żeńska: Antonina Płońska 1785, KACŁ 469; Maryanna Płońska 1820, KAZŁ 169; Anna Płonkowa 1869, KAZŁ 46.

PNIEWSKI: Benedykt i Albert Pniewscy 1634, LBŁ 995; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Pniew, dziś Pniewy, pozn., miasto; Pniewo, konin., gm. Chodów; Młp. Pniowy, dziś Pniów, tarnob., gm. Radomyśl; Pom. Pniewno, dziś Plewno, bydg., gm. Bukowiec; Krpłd. Pniewie (za: SEM cz. 3., s. 146) formantem -ski.

PODBIELSKI: Jan Wiktor Podbielski kurator przy Trybunale Cywilnym w Łomży 1816, KAZŁ 317; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Podbiele, Podlebiele,
Polebiele,
dziś Podbiel, konin., gm. Zagórów; Maz. Podbiele Wielkie i Podbiele Małe, dziś Podbiele i Podbielko, ostroł., gm. Stary Lubotyń (za: SEM cz. 3., s. 146); też od Podbiele w pow. łomżyń. (za: NMKs.311) formantem -ski.

PODDAŃCZYK: Mikołaj Poddanczik 1682, LBŁc 780; nazwisko utworzone prawdopodobnie od poddany ‘zależny od woli pana; chłop pańszczyźniany’ (za: NP2, s. 261) formantem -czyk.

(PODGÓRNY) Forma żeńska: Agnieszka Podgórna 1613, MBŁ 1156; nazwisko utworzone od podgórny ‘podgórski, zanjdujący się pod górami’ (za: NP2, s. 261).

PODGÓRSKI: Albert Podgorski 1640, LBŁ 1664; Jan Podgorski 1643, LBL 1989; Franciszek Podgorsky 1645, LBŁ 2228; Mateusz Podgurski 1696, KAŚŁ 178; Marcin Podgurski 1700, KAŚŁ 217; Walenty Podgorski 1710, LBŁ 1296; Wincenty Podgórski Podleśniczy Puszczy Narodowej 1810, KAŚŁ 53; nazwisko utworzone od n. m. Podgórze m. in. w pow. rawskim, kal. formantem -ski (za: NMK s. 312).

Forma żeńska: Zofia Podgorska 1641, LBŁ 1888; Laura Podgorska 1650, LBŁ 2608; Elżbieta Podgorska 1680, LBŁ 728; Marianna Podgorska 1685, LBŁ 896; Marianna Podgórska 1692, KAŚŁ 100; Dorota Podgórska 1693, KAŚŁ 123; Kataryna Podgorska 1696, LBŁ 108; Magdalena Podgorska 1706, LBŁ 934; Marianna Podgórska 1772, KAUŁ 1140.

PODKAJ, POTKAJ: Franciszek Potkay 1766, KAUŁ 738; Konstancja Scholastyka Podkaj 1782, KACŁ 138; Konstancja Podkaj 1783, KACŁ 226; Adam Podkaj 1784, KACŁ 423; Felicja Paula Podkaj 1784, KACŁ 287; Piotr Paweł Podkaj 1786, KACŁ 534; Zofia Potkaj 1786, KACŁ 570; Franciszek Mikołaj Podkaj 1787, KACŁ 746; Marek Grzegorz Potkaj 1787, KACŁ 684; Victoria Józefa Ewa Podkaj 1788, KACŁ 882; Roman Albin Podkaj 1791, KACŁ 1160; „przy wodnym młynie Podkaja” 1794, KK, s. 121; Adam Podkay gospodarz 1809, KAUŁ 230; Walenty Podkay 1809, KAUŁ 300; Zuzanna Podkay 1809, KAUŁ 230; Felicyanna Podkaj 1811, KAZŁ 1; Marcin i Felicjanna Podkaj 1811, KAUŁ 55; Józefa Podkaj 1819, KAZŁ 6; Wincenty Podkai 1819, KAZŁ 53; Marcin Podkay 1820, KAZŁ 16; Anna Potkaj córka Franciszka włościanka wsi Wolkowe gminy Myszyniec Powiatu Łomżyńskiego panna wyznania rzymskokatolickiego 1886, AUPśT 26; nazwisko utworzone od stp. potkać (się) ‘spotkać’ (za: NP2, s. 286) formantem -aj.

Forma żeńska: Katarzyna Podkaiowna 1809, KAZŁ 158; Franciszka z Dobkowskich Podkajowa 1811, KAZŁ 472; Katarzyna Podkajówna 1819, KAŚŁ 11.

PODLASKI: Franciszek Podlaski 1792, KACB 1371; Manes Leybowicz Podlaski krawiec 1835, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od n. własnej Podlasie[18] (za: SHNO t. 2., s. 39) formantem -ski.

Forma żeńska: Marianna Podlaska 1787, KACB 692; Franciszka Podlaska 1789, KACB 982.

PODLESIECKI: Horacy Podlesiecki kapucyn 1811, KAZŁ 479; nazwisko utworzone od n. m. Krpłd. Podleski, Podlesie, dziś Podlesie, przem., gm. Fredropol (za: SEM cz. 3., s. 147); też od n. m. Podlesie m. in. w pow. inowrocł., obornicki, pleszewskim, szubińskim, wrzesińskim (za: NMK s. 312) formantem -cki.

PODLEŚNY: Dyonizy Podleśny 1866, KAZŁ 276; nazwisko utworzone od n. m. Młp. Podleśne, rad., gm. Zwoleń (za: SEM cz. 3., s. 147).

Forma żeńska: Zofia Podleśna 1866, KAZŁc 174.

PODOBALIK: Petronela Podobalik 1745, LMS 1172; Krzysztof Podobalik 1746, LMS 1271; Agnieszka Podobalik 1754, LMŁ 1941; Walentyn Maciej Podobalik 1784, KACŁc 301; Franciszek Podobalik 1787, KACŁc 734; Ewa Podobalik 1790, KACŁc 1089; Marianna Podobalik 1794, KACŁc 1533; Wojciech Podobalik 1878, KOPŁ 86; nazwisko utworzone od gw. podoba ‘podobieństwo’, podobać się (por. NP2, s. 263) formantem -alik.

PODOBAŁA: Jakub Podobała 1612, MBŁ 1022; Adalbert Podobała 1615, LBŁ 257; Grzegorz Podobała 1619, LBŁ 1041; Rozalia Podobała 1751, LBS 727; Maciej i Krzysztof Podobała 1753, LBS 972; Mateusz Podobała 1753, LMS 1772; nazwisko utworzone od por. Podobalik formantem -ała.

PODRAZA: Wojciech Podraza 1467, ŁT II 422; Jan Podraza 1473, ŁT III 299; Joannes Podraza oppidanum Lomzensem1526, APB zbiór Kapicjana; nazwisko utworzone
od ap. podraza ‘klin w żarnach’, gw. podrazić ‘wetknąć’ (za: SEM cz. 1., s. 225).

PODWOJSKI: Jan Podwoyski 1637, LBŁ 1383; nazwisko utworzone od ap. podwojski ‘woźny sądowy’ (za: SHNO t. 2., s. 40).

Forma żeńska: Dorota Podwojska 1635, LBŁ 1098; Jadwiga Podwoyska 1640, LBŁ 1711.

(POGORZELSKI) Forma żeńska: Emilia Pogorzelska 1874, KAŚŁ 2; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Pogorzela (Pogrella), opol., gm. Olszanka (za: SEM cz. 3., s. 148); też od n. m. Pogorzalka, Pogorzel (za: SHNO t. 2., s. 40); też Pogorzałki gm. Kobylin Borzymy formantem -ski.

POGOCKI: Bartholomaeus Andrea Pogocki 1670/1671, ASAZ s. 257; nazwisko utworzone od pogoda, w stp. ‘sposobność, dogodna chwila’, pogodzić ‘dać okazję’ (za: NP2, s. 267).

POGROSZEWSKI: Stanisław Pogroszeski strażnik 1836, KUŁ 225; Jan Pogroszewski kominiarz 1875, KAŚŁ 53, Jakow Pogroszewski 1896, KS 381; Jan i Maria Pogroszewscy 1896, KS; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Pogroszewo, dziś Pogroszew, warsz., gm. Ożarów Mazowiecki (za: SEM cz. 3., s. 148) formantem -ski.

POHL: Gustaw Pohl, Farbarz… w Łomży zamieszkały 1829, KAUŁ 204; nazwisko utworzone od niem. n. os. Pohl ‘staw’ (za: NP2, s. 270).

POJAWIS: Antoni Pojawis wyrobnik 1869, KAZŁ 230; nazwisko utworzone od pojawić się, pojawa ‘zjawisko, zapowiedź’ (por. NP2, s. 268) formantem -is.

POKOIK: Ewa Pokoik 1752, LBŁc 894; może nazwisko utworzone od ap. pokój ‘spokój, przymierze; izba mieszkalna’  (por. NP2, s. 269).

POKROP: Adam Pokrop 1635, LBŁ 1106; nazwisko utworzone od pokropić, pokrop ‘spryskanie wodą’(za: NP2, s. 269).

POKROPIK: Piotr Pokropik 1648, LBŁ 2452; nazwisko utworzone od por. Pokrop formantem -ik.

POL: Dorota Paulina Pohl 1829, KAUŁ 204; Zuzanna Józefa Pol 1831, KAUŁ 77; Karol Teodor Pol 1833, KAUŁ 35; nazwisko utworzone od podstawy pol-, por. pole, pół, Polak, im. z cząstką -pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niem. n. os. Pohl, a ta do Pole ‘Polak’ lub Pohl ‘staw’ (za: NP2, s. 270).

POLACIK: Jan Polacik 1622, LBŁ 1704; może nazwisko utworzone od por. Polak (za: SEM cz. 4., s. 11) formantem -ik.

POLAK: Katarzyna Polak 1610, MBŁ 573; Polakow dziecie 1697, LMŁ 56; nazwisko utworzone od Polak (za: SEM cz. 4., s. 11).

POLAŃSKI: Jan Polański Wyrobnik… w Łomży zamieszkały 1831, KAUŁ 50; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Polany, w dawnym powiecie łęczyc., dziś zagin.; Młp. Polany, rad., gm. Wierzbica; Polanka Wielka, biel., gm. Osiek (za: SEM cz. 3., s. 149) formantem -ski.

Forma żeńska: Maryanna Polańska 1829, KAUŁ 226; Alexandra Polańska 1834, KAUŁ 34.

(POLEWIŃSKI) Forma żeńska: Zofia Polewińska 1628, LBŁ 359; nazwisko utworzone od ap. polewka, poliwka ‘rodzaj zupy’, polewać, poliwać (za: NP2, s. 270) formantem -iński.

POLIKOWSKI: Stanisław Polikowski 1609, MBŁ 332; nazwisko utworzone od n. m. Młp. Polik, siedl., gm. Maciejowice (za: SEM cz. 3., s. 149) formantem -owski.

POLKOWSKI: Euzebin Polkowski włościanin 1809, KAUŁc 279; Maciej Polkowski cukiernik 1811, KAŚŁ 14; Stanisław Polkowski żołnierz dymisjonowany 1866, KAZŁ 311; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Polkowo, dziś Karwowo-Polki, łomż., gm. Radziłów (za: SEM cz. 3., s. 149) formantem -ski.

Forma żeńska: Małgorzata Polkowska 1866, KAZŁ 14.

POŁONKA: Leyzor Moszkowicz Połonka drwal 1829, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od ap. połon ‘niewola; zdobycz’; też od im. Apolonija (za: NP2, s. 270) formantem -ka.

POŁOŃCZYK: Stanisław Połończyk włościanin wyrobnik 1841, KUŁc 215; Jozef Połończyk włościanin wyrobnik 1844, KUŁc 6; Katarzyna Połończyk 1862, KAZŁc 229; Henryk Połończyk parobek 1875, KAŚŁ 6; Józef Połończyk wyrobnik 1865, KAZŁc 117; nazwisko utworzone od por. Połonka formantem -cz+yk.

POŁOŃCZUK: Katarzyna Połończuk 1820, KAZŁc 110; nazwisko utworzone od por. Połonka formantem -uk.

POŁOŃSKI: Andrzej Połoński 1876, WPRŁ 148; nazwisko utworzone od por. Połonka formantem -ski.

Forma żeńska: Wiktoria Połońska 1868, KAŚŁ 28.

POŁOWSKI: Walenty Połowski wyrobnik 1841, KUŁ 78; nazwisko utworzone prawdopodobnie od połowa, połowić ‘łowiąc łapać, dzielić na połowę’ (za: SHNO t. 2., s. 42) formantem -ski.

Forma żeńska: Marianna Połowska 1869, KAZŁ 126.

POPCZYK: Andrzej Popcik 1651, LBŁ 2738; Andrzej Popczyk 1686, KAŚŁ 2; Mateusz Popczyk 1730, LBŁ 123; Józef Popczyk 1785, KACŁ 434; nazwisko utworzone prawdopodobnie od ap. pop ‘duchowny w kościele prawosławnym’ (za: SEM cz. 1., s. 230; SHNO t. 2., s. 43) formantem -cz+yk.

POPEJCZYK: Walenty Popejczyk 1786, KACŁ 550; może nazwisko utworzone od por. Popek.

POPEK: Zofia Popek 1604, LBŁ 539; Mateusz i Anna Popek 1609, MBŁ 274; Albert Popek 1610, MBŁ 508; Małgorzata Popek 1613, MBŁ 1239; Albert Popek 1615, LBŁ 266; nazwisko utworzone od por. Popczyk formantem -ek.

POPIELECKI: Tomasz Popielecki 1744, LBŁ 271; Adam Popielecki 1752, LMŁ 1652; nazwisko utworzone od ap. popiół (za: NP2, s. 279) formantem -ecki.

Forma żeńska: Marianna Popielecka 1746, LBŁ 390; Agnieszka Popielecka 1749, LBŁ 555; Marianna Popielecka 1758, LMŁ 2226;

POPIELEWSKI: Adam Popielewski 1750, LBŁ 722; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Popielewo, bydg., gm. Koronowo; Krpłd. Popielewo, dziś Popielów, przem., gm. Przemyśl; Śl. Popielów, opol., gm. Popielów (za: SEM cz. 3., s. 150) formantem
-ski; też od por. Popielecki formantem -ewski.

POPIOŁEK: Jadwiga Popiołek 1611, MBŁ 852; nazwisko utworzone od zdrobnienia wyrazu popiół (za: NMK s. 315) formantem -ek.

POPKOWSKI: Adalbert Popkowski 1751, LBŁ 760; Andrzej Popkowski 1753, LBŁ 990; Adalbert Popkowski 1755, LMŁ 1987; Michał Popkowski 1762, KAUŁ 392; nazwisko utworzone od por. Popczyk; też od n. m. Popki łomż., gm. Mały Płock (za: NP2, s. 279).

Forma żeńska: Marianna Popkowska 1754, LMŁ 1877; Katarzyna Popkoska 1766, KAUŁ 707; Józefina Katarzyna Popkowska 1769, KAUŁ 969; Magdalena Popkowska 1771, KAUŁ 1133; Marianna Popkowska 1773, KAUŁ 1245; Alexandra Popkowska 1865, KAZŁ 301; Weronika Popkowska 1866, KAZŁ 12.

POPŁAWSKI: Piotr Popławski 1637, LBŁ 1330; Laurenty Popławski 1668, LBŁ 142; Adalbert Popławski 1685, LBŁ 871; Antoni Popławski 1687, LBŁ 977; Grzegorz Popławski 1706, LBŁ 903; Józef Popławski 1868, KAZŁ 115; nazwisko utworzone od n. m. Młp. Popławy, siedl., gm. Trzebieszów (za: SEM cz. 3., s. 150) formantem -ski.

Forma żeńska: Ewa i Katarzyna Popławska 1684, LBŁ 850; Dorota Popławska 1694, KAŚŁ 139; Konstancja Popławska 1697, KAŚŁ 195. Zofia Popławiczanka 1692, KAŚŁ 113; Franciszka Popławska 1704, LBŁ 749.

POPRAWA: Barbara Poprawa 1611, MBŁc 771; nazwisko utworzone od poprawić ‘naprawić, ulepszyć’, poprawa (za: NP2, s. 279).

POREDA: Jan Poreda żołnierz urlopowany 1866, KAZŁ 158; nazwisko utworzone od poradzić ‘udzielić komuś rady’, porada ‘rada’ (za: NP2, s. 280).

PORĘBA: Elżbieta Poręba 1621, LBŁc 1579; nazwisko utworzone od ap. poręba ‘miejsce, gdzie wyrąbano las’; możliwe też od n. m. lub n. terenowej Poręba (za: SEM cz. 3., s. 230).

PORĘBSKI: Benedykt Porębski 1757, LBŁ 1287; nazwisko utworzone od n. m. Młp. Poręba Wielka, biel., gm. Oświęcim; Poręba-Żegoty, krak., gm. Alwernia (za: SEM cz. 3., s. 151) formantem -ski.

POROWSKI: Paweł Porowski więzień ciężki 1841, RRŁ 125; nazwisko utworzone prawdopodobnie od n. m. Porośl(a) (za: SHNO t. 2., s. 45) formantem -wski.

Forma żeńska: Elżbieta Porowska 1690, LBŁ 1158.

(PORODZIŃSKI) Anna Porodzinska 1653, LBŁ 2839; nazwisko utworzone może od porodzić ‘urodzić’, porodzie ‘ród, plemiona’ (za: SHNO t. 2., s. 45).

(POROZYŃSKI) Forma żeńska: Regina Porozyńska 1618, LBŁ 925; może nazwisko utworzone od ap. poroże ‘rogi jelenia’ (za: NP2, s. 281) formantem -yński.

PORYCKI: Boruch Jankielowicz Porycki solarz 1827, APŁ z. 169; Szeyna, córka Borucha Jankielowicza Poryckiego, 1827, APŁ z. 169; Leyba Boruchowicz Porycki kramarz 1828, APŁ z. 169; Boruch Jankielowicz Porycki dozorca Bożnicy w Łomży 1830, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Poryte, dziś Poryte-Jabłoń, Poryte-Szlacheckie, Poryte-Włościańskie, łomż., gm. Stawiski; Krpłd. Porycko, Poryck (za: SEM cz. 3., s. 151) formantem -cki.

PORZAŃSKI: Jakub Porzanski rybak 1706, LMŁ 235; może nazwisko utworzone od ap. pora ‘okres, czas’; też od stp. porać się ‘trudzić się’ (za: NP2, s. 280).

PORZYSZEK: Sebastianus Porzissek de Lomza 1574, RTA s. 314; nazwisko utworzone prawdopodobnie od Porzych, to od próć, porzę ‘rozcinać’; też porać się (z kimś, z czymś) (za: SEM cz. 1., s. 231) formantem -ek.

POSCZKO: Posczko syn Padalkowej 1444, ŁT I 477; może nazwisko utworzone od ap. pos ‘pocałunek’ lub od niem. n. os. Posch, ta od im. Petrus  (por. NP2, s. 282, 284) formantem -ko.

POSEŁ: Stanisław Poseł 1609, MBŁ 334; Mateusz Poseł 1640, LBŁ 1706; Anna Poseł 1649, LBŁ 2529; nazwisko utworzone od ap. poseł ‘człowiek wysłany z wiadomością’ (za: SEM cz. 1., s. 231).

POSIŁEK: Grzegorz Posiłek 1621, LBŁ 1445; nazwisko utworzone prawdopodobnie od posiłek < posilić ‘uczynić silnym’ (za: SEM cz. 1., s. 231).

POŚWIATA: Jan Poświata 1601, LBŁ 341; Katarzyna Poświata 1617, LBŁ 657; Anna Poswiata 1675, LBŁ 414; Jan Poswiata 1797, KACŁc 1998; nazwisko utworzone od ap. poświata ‘światło’ (za: SEM cz. 1., s. 232).

Forma żeńska: Katarzyna Poświecianka 1748, LMŁ 1361.

POSWI(E)CIK: Jadwiga Poswiecik 1611, MBŁ 855; Urszula Poswicik 1613 B, LBŁ 9; Marcin Poswecik 1614, LBŁ 151; Zofia Poswiecik 1620, LBŁ 1267; Tekla Poswiecik 1621, LBŁ 1452; Piotr Poswiecik 1622, LBŁ 1622; Agnieszka Poswięczik 1625, LBŁ 28; Agnieszka Poswiecik 1634, LBŁ 972; Mateusz Poswiecik 1645, LBŁ 2170; Antoni Poswiecik 1688, LBŁ 1036; nazwisko utworzone od por. Poświata formantem -ik.

POTĘGA: Michał Potęga 1748, LMŁc 1430; nazwisko utworzone od ap. potęga ‘siła, moc’ (za: NP2, s. 286).

Forma żeńska: Zofia Potęgowa 1748, LMŁc 1423.

POTOK: Mikołaj Potok żołnierz czasowo urlopowany 1869, KAZŁ 1; nazwisko utworzone od n. m. Potok lub od ap. potok (za: NP2, s. 286).

POWICHROWSKI: Jan Powichrowski obywatel 1837, KUŁ 76; nazwisko utworzone od powichrować, powichrzyć, ‘pokręcić, zmącić’ (za: NP2, s. 288).

Forma żeńska: Anna Powichrowska 1887, KOPŁ 87.

POWIJACZ; Jan Powijacz 1610, MBŁ 546; może od powijacz ‘1. który jaką rzecz powija, obwija; 2. powicie, pieluchy, płótno używane do obwijania niemowląt; 3. długi pas, zazwyczaj z płótna uszyty dla okręcania po wierzchu pieluszek’ (za: SW cz. II, s. 1168).

POWROZNIK: Małgorzata Powroznik 1615, LBŁ 325; nazwisko utworzone od ap. powroźnik ‘ten, co wyrabia powrozy’ (za: SEM cz. 1., s. 233).

POZNAŃSKI: Mateusz Poznansky 1644, LBŁc 2124; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Poznań, miasto (za: SEM cz. 3., s. 152) formantem -ski.

Forma żeńska: Anna Poznańska 1634, LBŁc 1065; Barbara Poznanska 1638, LBŁ 1468.

POZNIŃSKI: Laurenty Pozninski 1757, LMŁ 2141; może nazwisko utworzone od stp. poździe ‘późno’ (por. NP2, s. 289).

Forma żeńska: Klara Pozninska 1752, LMŁ 1643; Katarzyna Pozninska 1757, LMŁ 2141; Marianna Poznińska 1753, LMŁ 1784.

PRANGE: Gotlib August Prange 1797, KACŁ 1976; Kazimierz Prange uczestnik powstania styczniowego 1863, SWPP; nazwisko utworzone od niem. n. os. Prengel, Pranger te może od śrwniem. pranger, branger ‘pręgierz’ (NP2, s. 296).

PRAŻON: Prażon 1896, KS; może nazwisko utworzone od gw. ap. praga ‘upał, pragnienie’, też od n. m. Praga (dziś część Warszawy)  (za: NP2, s. 292) formantem -on.

PREISS: Marianna Preiss 1879, KOPŁ 202; nazwisko utworzone od niem. n. m. Preis, ta od śrwniem. prīs ‘godny pochwały’, ‘cena’; też od Preuß, ta od Preuße ‘Prusak’ (za: NP2, s. 293).

PROCHENKOWICZ: Anna Prochenkowicz 1685, LBŁ 781; Ewa Prochenkowicz 1689, LBŁ 1084; Konstancja Prochenkowicz 1695, LBŁ 33; Xiądz Stefan Prochenkowicz Mansionarz Łomżeński 1730, LMŁ 520; może nazwisko utworzone od ap. proch ‘pył, kurz, okruszyny’ (za: NP2, s. 298).

PROKOP: Filip Prokop 1869, KAZŁ 176; Anna Prokop 1879, KOPŁ 26; nazwisko utworzone od grec. im. Prokópios, od prokopé ‘posuwanie się, postęp’ (za: NP2, s. 299).

PROSIŃSKI: Franciszek Prosiński 1809, KAUŁ 289, 305; Ludwik Prosiński 1810, KAZŁ 308; Walenty Prosiński 1810, KAZŁ 399; Walenty Leon Prosiński 1831, KAUŁ 19; Szymon Tadeusz Prosiński 1832, KAUŁ 110; Bolesław Błażej Prosiński 1833, KAUŁ 30; Tomasz Prosiński Expedytor Bióra Obwodu Łomżyńskiego 1836, KUŁ 98; Wielmożny Wawrzyniec Prosiński Kassyer Mieyski Miasta Łomży 1838, KUŁ 122; 1839, KUŁ 135; 1842, KUŁ 61; 1843, KUŁ 127; Franciszek Prosinski 1869, KAŚŁ 23; Antoni Prosiński 1896, KS 399; nazwisko utworzone prawdopodobnie od n. m. Maz. Prosienica, ostroł., gm. Ostrów Mazowiecka (za: SEM cz. 3., s. 153); też od n. m. Proszanka (za: SHNO t. 2., s. 51) formantem -ski.

Forma żeńska: Ewa Prosińska 1745, LMŁ 1161; Balbina Maria Prosińska 1834, KAUŁ 59; Wiktorya Prosińska 1864, KAZŁ 89; Helena Prosińska 1874, KAŚŁ 12; Emilia Marcyanna Prosińska 1875, KAŚŁ 59.

PROSTAK: Maryna Prostak 1655, LBŁ 3002; Jadwiga Prostak 1660, LBŁ 3451; nazwisko utworzone od prosty ‘równy, zwyczajny; prawy’ (za: NP2, s. 300).

(PROSZYŃSKI) Forma żeńska: Paulina Proszyńska 1831, KAUŁ 33; Rozalia Proszyńska 1876, WPRŁ 126; nazwisko utworzone od n. m. Młp. Pruszyn, siedl., gm. Siedlce (za: SEM cz. 3., s. 153) formantem -ski.

PROWOZNIK: Ewa Prowoznik 1608, MBŁ 223; nazwisko utworzone od przewoźny ‘ten, co przewozi, związany z przewozem’ tu z fonetyką wsł. (za: NP2, s. 310).

PRÓCHNO, PRUCHNO: Rozalia Pruchno 1731, LBŁ 206; Mateusz Prochno 1734, LBŁ 482; Marcjanna Prochno 1738, LBŁ 186; Marianna Pruchno 1742, LMŁ 892; Agnieszka Prochno 1743, LBŁ 106; nazwisko utworzone od ap. próchno (za: SEM cz. 1., s. 235).

PRUSACKI: Franciszek Prusaczky 1728, LBŁc 588; nazwisko utworzone od n. etn. Prus ‘członek narodu pruskiego’, por. też n. herbu Prus (za: NP2, s. 302).

PRUSACZYK: Marianna Prusaczyk 1743, LBŁc 107; nazwisko utworzone od por. Prusacki formantem -yk.

PRUSAK: Jakub Prusak 1668, LBŁ 36; Jakub Prusak 1715, LBŁc 1525; Tomasz Prusak 1760, KAUŁ 226; nazwisko utworzone od por. Prusacki formantem -ak.

PRUSIK: Franciszka Prusik 1887, KOPŁ 280; nazwisko utworzone od por. Prusak formantem -ik.

PRUSI(E)ŃSKI: Jakub Prusiński 1688, KAŚŁ 42; Łukasz Prusinski 1690, LBŁ 1179; Jan Prusinski 1728, LBŁ 617; Prusieńskiego żona 1735, LMŁ 626; ksiądz Cyryl Prusiński kapucyn klasztoru w Łomży 1868, KAZŁ 228; Antoni Prusiński 1870, KAŚŁ 59; nazwisko utworzone od n. m. Prusin (za: SHNO t. 2., s. 52) formantem -ski.

Forma żeńska: Zofia Prussińska 1733, LBŁ 333; Zofia Prusieńska 1733, LBŁ 332; Agata Prusienska 1737, LBŁ 144; Magdalena Prusińska 1739, LBŁ 227; Gertruda Prusińska 1743, LBŁ 121.

Forma żeńska: Marianna Prusniska 1796, KACB 1834.

(PRUSZKO) Forma żeńska: Franciszka Pruszkowa 1864, KAZŁ 201; nazwisko utworzone od proch, prószyć, gw. ap. prusz ‘drzazgi’, też dźwiękonaśladowcze gw. pruś ‘przywoływanie krów i owiec’, także gw. ap. pruszek ‘cząstka’ (za: SEM cz. 1., s. 237) formantem -ko.

PRUS(Z)KOWSKI: Adam Alberti Pruskowsky 1616/1617, ASAZ s. 97; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Proszkowo, Pruszkowo, dziś Pruszkowo, pozn., gm. Wielichowo; Pruszki, Pruszkowice, Pruszkowo, dziś Pruszki, płoc., gm. Łęczyca; Maz. Proszkowo, ciech., gm. Szreńsk; Śl. Proszków, wroc., gm. Środa Śląska (za: SEM cz. 3., s. 153) formantem –owski.

PRUSZYŃSKI: Łukasz Pruszyński 1730, LBŁ 130; Paweł Pruszynski instigator[19] civitalensis 1747, LMŁ 1300; nazwisko utworzone od n. m. Młp. Pruszyn, siedl., gm. Siedlce (za: SEM cz. 3., s. 153) formantem -ski.

Forma żeńska: Gertruda Pruszyńska 1745, LMŁ 1166.

PRUTHENUS: Kazimierz Prutheni 1748, LMŁ 1437; nazwisko utworzone od Prus, Prusak ‘plemię bałtyckie, pruskie’, zlatynizowane Prussi, Prutheni (za: SEM cz. 4., s. 11).

PRZEDPEŁSKI: Adam Przedpełski pomocnik archiwisty 1867, KAZL 133; nazwisko utworzone prawdopodobnie od słowiań. im. Przedpełk (NP2, s. 306) formantem -ski.

PRZEGALIŃSKI: Kazimierz Przegaliński kalkulator 1810, KAUŁ 360; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Przegaliny, bial., gm. Komarówka Podlaska (za: SEM cz. 3., s. 154); też od n. m. Przegaliny Wielkie (za: SHNO t. 2., s. 53) formantem -ski.

PRZEMYŚLSKI: Jakub Przemyslki 1641, LBŁ 1802; nazwisko utworzone od n. m. Krpłd. Przemyśl, miasto (za: SEM cz. 3., s. 155) formantem -ski.

PRZEPIOROWSKI: Stanisław Przepiorowski 1863, KAZŁ 95; nazwisko utworzone do n. m. Młp. Przepiórów, tarnob., gm. Iwaniska (za: SEM cz. 3., s. 155) formantem -ski.

PRZESTRZELSKI: Andrzej Przestrzelski służący 1842, KUŁ 145; Łukasz Przestrzelski wyrobnik 1862, KAZŁ 254; Stanisław Przestrzelski żołnierz urlopowany 1869, KAZŁ 261; Tomasz Przestrzelski 1869, KAŚŁ 51; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Przestrzele, łomż., gm. Jedwabne (za: SEM cz. 3., s. 155) formantem -ski.

PRZE(Z)ŹDZIECKI: Piotr Przezdziecki Weteran Okręgu dziesiątego Straży Wewnętrzney z Komendy Inwalidney Łomżyńskiej 1837, KUŁc 78; Alexander Konstanty Przeździecki 1875, KAŚŁ 79; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Przezdziecko, dziś Przeździecko-Drogoszowo, PrzeździeckoDworaki, Przeździecko-Grzymki, Przeździecko-Jachy, Przeździecko-Lenarty, łomż., gm. Andrzejewo; Przeździecko-Mroczki, gm. Zambrów (za: SEM cz. 3., s. 156); też od n. m. Przezdziatka (za: SHNO t. 2., s. 154) formantem -cki.

Forma żeńska: Teofila Przeździecka 1873, KAŚŁ 5.

(PRZĘCZKOWSKI) Forma żeńska: Katarzyna Przęczkowska 1597, LBŁ 65; może nazwisko utworzone od n. m. Przeczki łomż., gm. Mały Płock (por. NP2, s. 306).

PRZYBOROWSKI: Michał Przyborowski 1647, LBŁ 2387; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Przeborowo, dziś Przyborowo, pozn., gm. Łubowo; leszcz., gm. Krobia; Młp. Przeborowie, Przyborowie, dziś Przyborów, tarn., gm. Czarna; Maz. Przyborowice Wielkie, Przeborowice, Przyborowo, łomż., gm. Grabowo (za: SEM cz. 3., s. 154) formantem -ski.

PRZYBYLSKI: Albert Przibylski 1616, LBŁ 486; Franciszek Przybylski 1808, KAZŁ 71; nazwisko utworzone od n. os. Przybył, też Przybyła, Przybyło (za: NMK s. 320) formantem -ski.

PRZYBYŁOWSKI: Leon Przybyłowski 1865, KAZŁ 227; Ignacy Przybyłowski 1866, KAZŁ 33; Walery Przybyłowski 1887, KOPŁ 260; nazwisko utworzone od n. m. Krpłd. brak n. m. (za: SEM cz. 3., s. 156); może też od przybyć, przybyły ‘przybysz, ten, kto przybył’ (za: NMK s. 320) formantem -owski.

PRZYBYSIEWSKI: Lucjan Przybysiewski 1693, LBŁ 1354; nazwisko utworzone od n. m. Krpłd. Przybyszówka, rzesz., gm. Świlcza (za: SEM cz. 3., s. 156).

PRZYCHODZIEŃ: Helena Przychodzień 1793, KACŁ 1424; Ewa Przychodzień 1865, KAZŁ 219; Wincenty Przychodzień 1866, KAZŁ 228; nazwisko utworzone od ap. przychodzień ‘przybyły’ (za: SHNO t. 2., s. 54).

PRZYGODA: Michał Przygoda 1810, KAZŁc 334; Włodzimierz Mateusz Przygoda gospodarz 1810, KAŚŁ 55; Maryanna Przygoda 1811, KAUŁ 33; Franciszka Przygoda 1819, KAZŁc 77; Franciszek Przygoda 1820, KAZŁc 120; Franciszka Przygoda 1830, KAUŁc 73; Maryanna Przygoda 1830, KAUŁc 30; Mateusz Przygoda, włoscianin rolnik z Łomżycy 1830, KAUŁ 10; Bartłomiey Przygoda, wyrobnik… w Łomżycy zamieszkały 1830, KAUŁ 30; Paweł Przygoda włościanin gospodarz 1843, KUŁc 203; Bartłomiej Przygoda włościanin gospodarz 1843, KUŁc 12; Rozalia Przygoda 1863, KAZŁc 141; Antoni Przygoda 1866, KAZŁc 110; Barbara Przygoda 1878, KOPŁc 49; nazwisko utworzone od psł. ap. prigoda ‘przygoda’ (za: SEM cz. 1., s. 242).

Forma żeńska: Małgorzata Przygoczanka 1686, KAŚŁ 6; Agnieszka Przygodzina 1809, KAZŁc 250.

PRZYIEMSKI: Franciszek Przyiemski 1829, KAUŁ 155; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Przyjma, koniń., gm. Golina (za: SEM cz. 3., s. 157) formantem -ski.

Forma żeńska: Maryanna Przyiemska Panna; Franciszek Przyiemski „… i okazała nam dziecię płci męskiej urodzone tu w Łomży dnia dwudziestego trzeciego miesiąca i roku liczących o godzinie dziesiątey przed południem z Maryanny z Przyiemskiej Panny lat dwadziescia cztery maiącey. Dziecięciu temu na Chrzcie Swiętym odbytym w dniu dzisiejszym nadano zostało imie Franciszek”, 1829, KAUŁ 155.

PRZYKADA: Laurenty Przikada 1638, LBŁ 1474; może nazwisko utworzone od przek ‘przeciwnie, na opak’, stp. przeko ‘w poprzek’ (por. NP2, s. 307).

PRZYKAZA: Anna Przykaza 1651, LBŁ 2674; nazwisko utworzone od ap. przekaza, przekaz ‘przeszkoda, pogróżka’ (por. NP2, s. 307).

PRZYLEPIK: Elżbieta Przilepik 1615, LBŁ 386; nazwisko utworzone od ap. przylepa ‘kawałek chleba, piętka’ (por. NP2, s. 314) formantem -ik.

(PRZYŁUCKI, PRZYŁUSKI) Forma żeńska: Konstancja Przyłucka 1793, KACŁ 1494; Tekla Aniela Przyłuska 1795, KACŁ 1704; Katarzyna Antonina Przyłucka 1797, KACŁ 1935; nazwisko utworzone od n. m. Przyłuka, Przyłuki Kresy Wsch., Przyłuski skier., gm. Biała Rawska  (NP2, s. 315).

PRZYSTAWSKI: Ludwik Przystawski 1741, LBŁ 23; Fryderyk Przystawski 1745, LMŁ 1158; Ludwik Przystawski 1748, LMŁ 1374; nazwisko utworzone od stp. ap. przystaw ‘pomocnik’ (za: NP2, s. 316) formantem -ski.

Forma żeńska: Zofia Przystawska 1744, LMŁ 1136; Marianna Przystawska 1745, LBŁ 329; Marianna Przystawska 1747, LMŁ 1347.

PRZYTULSKI: Józef Przytulski 1789, KACŁ 909; Tomasz Przytulski 1864, KAZŁ 49; nazwisko utworzone prawdopodobnie od przytulić ‘przycisnąć, przygarnąć do siebie’ (za: SEM cz. 1., s. 242); też od n. m. Przytulin siedl., gm. Wojcieszków (za: NP2, s. 317); Przytuły, łomż., gm. Jedwabne;  formantem -ski.

Forma żeńska: Scholastyka Przytulska 1781, KACŁ 52; Franciszka Bogumiła Przytulska 1783, KACŁ 230; Petronela Magdalena Przytulska 1785, KACŁ 464; Katarzyna Przytulska 1786, KACŁ 635.

PSTRĄGOWSKI: Franciszek Pstrągowski 1874, KAŚŁ 17; nazwisko prawdopodobnie utworzone od n. m. Pstrągowa rzesz., gm. Czudec (za: NP2, s. 318) formantem -ski.

PSZCZOŁKO(W)SKI: Marcin Pszczołkowski 1810, KAUŁ 361, 324; nazwisko utworzone od ap. pszczoła, stp. pczoła ‘owad zbierający miód’ (za: NP2, s. 318) formantem -owski.

Forma żeńska: Antonina Pszczołkoska 1810, KAZŁ 261.

PTAK: Małgorzata Ptak 1620, LBŁc 1322; Jakub Ptak 1767, LBŁ 452; nazwisko utworzone od ap. ptak (za: SEM cz. 1., s. 243); też od ap. ptak ‘rodzaj gry towarzyskiej’, ‘członek męski’ (za: NMK s. 321).

PTAKUS: Rochla, córka Wolfa Herszkowicza Ptakusa, 1827, APŁ z. 169; Wolf Herszkowicz Ptakus kramarz 1827, APŁ z. 169; nazwisko utworzone najpewniej od por. ptak formantem -us.

PTASIEWICZ: Jankiel Moszkowicz Ptasiewicz handlarz wiktuałow 1828, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od por. Ptak formantem -ewicz

PTASIK: Zofia Ptasik 1747, LMŁ 1322; nazwisko utworzone od por. Ptak formantem -ik.

PTASIŃSKI: Laurenty Ptasiński 1794, KACŁ 1600; Kacper Ptasiński 1796, KACŁ 1730; Józef Ptasiński 1810, KAZŁ 378; nazwisko utworzone od por. Ptak formantem -iński.

Forma żeńska: Katarzyna Ptasinska 1711, LBL 1324; Anna Ptasińska 1752, LMŁ 1700.

PTASZCZYK: Marianna Ptaszczyk 1751, LBŁc 738; nazwisko utworzone od por. Ptak formantem -yk.

PTASZEK: Wieńczysław Ptaszek 1609, MBŁ 405; Jadwiga Ptasyk 1618, LBŁ 916; Paweł Ptasek 1643, LBŁ 1951; Agnieszka Ptasek 1658, LBŁ 3282; Marta Ptasek 1669, LBŁ 195; Stefan Ptaszek 1675, LBŁ 429; Benedykt Ptaszek 1682, LBŁ 759; Helena Ptaszek 1700, LBŁ 444; Jakub Ptaszek 1705, LBŁ 825; Magdalena Ptaszek 1745, LMŁ 1184; Jakub Ptaszek 1746, LMŁ 1242; nazwisko utworzone od por. Ptak formantem -ek.

Forma żeńska: Marianna Ptaszkowa 1689, KAŚŁ 62; Woyciechowa Ptaszkowa 1703, LMŁ 145; Ptaszkowa żona 1735, LMŁ 636.

PTASZYŃSKI: Jan Adam Ptaszyński 1767, KAUŁ 807; Józef Wincenty Ptaszyński 1810, KAUŁ 354; Paweł Ptaszynski 1811, KAZŁ 445; Szczepan Ptaszynski gospodarz 1810, KAUŁ 354; 1811, KAZŁ 449; nazwisko utworzone od por. Ptak formantem -yński.

Forma żeńska: Marianna Ptaszyńska 1745, LBŁ 297; Antonina Franciszka Ptaszeńska 1749, LBŁ 604; Marianna Ptaszyńska 1763, KAUŁ 462; Agnieszka Ptaszyńska 1793, KACŁ 1410; Maryanna z Dąbrowskich Ptaszynska mająca lat sto 1810, KAZŁ 430; Adamowa Marianna ze Struszów Ptaszynska 1811, KAZŁ 444; Maryanna Ptaszyńska 1819, KAZŁ 56; Dorota Ptaszyńska 1833, KAUŁ 26; Agnieszka Ptaszyńska 1878, KOPŁ 304.

PUCHALAK: Ignacy Puchalak 1724, LBŁ 327; Romuald Puchalak 1726, LBŁc 462; Zuzanna Puchalak 1728, LBŁc 616; Teresa Puchalak 1729, LBŁ 55; Tomasz Puchalak 1730, LBŁc 144; Klara Puchalak 1731, LBŁc 202; Bartłomiej Puchalak 1732, LBŁ 277; Jan Puchalaka żona 1737, LMŁ 690; Antoni Puchalak 1738, LMŁ 728; Kazimierz Puchalak 1739, LBŁc 217; Agnieszka Puchalak 1741, LBŁc 360; Tomaszowi Puchalakowi dziecię 1741, LMŁ 951; Zofia Puchalak 1744, LBŁc 229; Jan Puchalak 1746, LMŁc 1281; Szymon Puchalak 1749, LBŁc 631; Szymon Puchalak 1749, LMŁc 1500; Marianna Puchalak 1750, LMŁc 1564; Tomasz Puchalak 1750, LMŁ 1507; Apolonia Puchalak 1751, LBŁc 734; Jakub Puchalak 1752, LBŁc 879; Apolonia Puchalak 1753, LMŁc 1771; Tomasz Puchalak 1754, LBŁc 1015; Teresa Puchalak 1755, LBŁc 1153; Jan Puchalak 1756, LMŁc 2008; Józef Puchalak 1774, KAUŁ 1269; Józef Joachim Puchalak 1775, KAUŁc 1370; Marianna Puchalak 1798, KACŁc 2038; nazwisko utworzone prawdopodobnie od błr. puchal ‘człowiek nadęty’; też od puchacz, gw. puchała (za: SEM cz. 1., s. 243); też od n. m. Puchały pow. łomż., gm. Łomża formantem -ak.

Forma żeńska: Antoniowny Puchalaczki dziecię 1739, LMŁ 838;

PUCHALCZYK: Aron Jankielowicz Puchalczyk mularz 1827, APŁ z. 169; Gerszon Orkowicz Puchalczyk 1827, APŁ z. 169; Orek Jankielowicz Puchalczyk mularz 1827, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od por. Puchalak, Puchalski formantem -yk.

PUCHALSKI: Walenty Puchalski 1722, LBŁc 206; Mateusz Puchalski, Żołnierz…w Łomży zamieszkały 1829, KAUŁ 192; Paweł Puchalski, syn  żona  Gabryela Puchalskiego 1830, KAUŁ 3; Nochim Puchalski 1896, KS; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Puchały, warsz., gm. Raszyniec; łomż., gm. Łomża (za: SEM cz. 3, s. 157); też od n. os. Puchal, Puchała (za: NMK s. 322) formantem -ski.

Forma żeńska: Katarzyna Puchalska 1725, LBŁc 443; Marianna Puchalska 1752, LBŁc 847; Maryanna Puchalska 1820, KAŚŁ 41.

PUKSZTA: Jan Pukszta asystent kasy powiatu łomżyńskiego 1863, KAZŁ 197; nazwisko utworzone może od lit. pukšta ‘trzask, prask’, ‘buch, plusk’ (za: SHNO t. 2., s. 58).

(PUŁAWSKI) Forma żeńska: Józefa Puławska 1820, KAZŁc 159; nazwisko utworzone prawdopodobnie od n. m. Pułazie (za: SHNO t. 2., s. 58) formantem -ski.

PUŁPANEK: Paweł Pulpanek 1614, LBŁ 70; nazwisko utworzone prawdopodobnie od ap. półpanek’ szlachcic zamożniejszy pnący się na pana, grający rolę pana’ (za: SW cz. II, s. 1187).

PUŁPANKOWICZ: Stanislaus Pułpankowicz 1593, APŁ zbiór Kapicjana; nazwisko utworzone prawdopodobnie od por. Półpanek formantem -owicz.

PUŁTAWIAK: Dorota Pułtawiak 1652, LBŁ 2752; nazwisko utworzone od n. m. Połtawa, Pułtawa (por. NP., s. 291).

PUSZ: Franciszek Pusz Mularz Szynkarz 1840, KUŁ 141; 1842, KUŁ 175; Józefa Pusz 1868, KAZŁ 58; Anastazya Pusz 1875, KAŚŁ 65; Antonina Pusz 1871, KASŁ 30; może nazwisko utworzone od ap. pusz ‘pióropusz’ (za: SEM cz. 1., s. 244).

(PUTKOWSKI) Forma żeńska: Stanisława Putkowska 1887, KOPŁ 186; nazwisko utworzone od n. m. Krpłd. brak n. m. (za: SEM cz. 3., s. 157).

PUZDERNIK: Urszula Puzdernik 1618, LBŁ 941; nazwisko utworzone prawdopodobnie od ap. puzdro ‘pudło z przegródkami’, w psł. puzdro ‘moszna samców, zwykle konia’ (za: SEM cz. 1., s. 245) formantem -nik.

Forma żeńska: Agnieszka Puzderniczka 1645, LBŁ 2159.

PUŹNIEWSKI: Jan Puzniewski 1751, LBŁ 834; Krystyna Puzniewska de Zabłockie 1752, LMŁ 1726; nazwisko utworzone od stp. poździe ‘późno’ (za: NP2, s. 289) formantem -ewski.

Forma żeńska: Marianna Puzniewska 1751, LBŁ 833.

(PUŻEWSKI) Forma żeńska: Pużewska 1706, LMŁ 199; nazwisko utworzone od ap. puzo ‘brzuch bydlęcy’ (za: NP2, s. 325) formantem -ewski.

PYCIA: ewangelik Ludwik Lumnia Pycia Sługa Prefektury Departamentu Łomżyńskiego 1808, ADŁ; nazwisko utworzone od pytać, por. też gw. ap. pyta ‘ogon; członek męski; powróz do bicia’ (za: NP2, s. 326).

PYTAJ: Jan Pytay 1681, LBŁ 560; nazwisko utworzone od por. Pycia formantem -aj.

PYTLEWSKI: Aleksander Pytlewski 1870, KAŚŁ 47; nazwisko utworzone prawdopodobnie od ap. pytel ‘rodzaj sita’, ‘koszula pokutna’, pożyczka ze stwniem. butil lub śrwniem. biutel (za: SEM cz. 1., s. 246); też od n. os. Pytel < pytel ‘worek, miech, mieszek’, też ap. pytel młynarski „do niego przesiewa się zmieloną mąkę’ (za: NMK s. 323) formantem -ewski.

[1] Mieszczanie to pojęcie, które używane w kontekście niniejszego opracowania oznacza ‘obywateli miejskich należących do mieszczaństwa’ (por. W. Doroszewski, Słownik języka polskiego, t. IV, s. 659) jako stanu, lecz także ogół mieszkańców miasta, w tym przypadku zaś każdego z mieszkańców Łomży, ludzi, którzy żyli w mieście lub na terenie jego przedmieść (w Krasce, w Łomżycy, w Skowronkach), z czasem włączonych w jego obręb (por. Mapa nr 1 i 2). W literaturze fachowej, np. w opracowaniach historyków, szczegółowiej jest opisywany termin mieszczanin; por. m.in. J. Ptaśnik, Miasta i mieszczaństwo w dawnej Polsce, Warszawa 1949; M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław 1986. W starszych źródłach są oni określani zwykle mianem civis (np. Gregory Bednarz civium lomzensium 1593, APB zbiór Kapicjana) lub opidanus, lecz nie stanowi to reguły.

[2]Współcześnie także m.in. na domofonowych wykazach mieszkańców bloków w Łomży, na klepsydrach czy nagrobkach można odczytać m.in. najdawniejsze nazwiska parafian katedralnych, np.: Cwalina, Doda, Jegier, Kokoszka, Kozak, Krajewski, Trzaska, Tyszka, Wagner.

[3] Por. m.in. K. Tymieniecki, Kształtowanie się społeczeństwa średniowiecznego…, dz. cyt., s. 159; Lustracje dóbr królewskich województwa mazowieckiego 1617-1620, cz. 1., wydała A. Wawrzyńczyk, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968; Lustracje województwa mazowieckiego 1565, cz. II, wydały I. Gieysztorowa i A. Żaboklicka, Warszawa 1968; L. Rzeczniowski, Dawna i teraźniejsza Łomża, Warszawa 1861.

[4] Tak niekiedy opisują ich źródła, np. Maciei Czerwiński, Obywatel… w Łomży zamieszkały 1829, KAUŁ 191; Antoni Elsner, Szewc… w Łomży zamieszkały 1829, KAUŁ 230; Michał Kozłowski, professyi garbarskiey w Łomży zamieszkały 1830, KAUŁ 57.

[5] Rymut K., Nazwiska jako element języka, w: Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 1999, s. XXVII.

[6] Nie ma ich zbyt wielu, ponieważ nie zachowały się materiały źródłowe. Najwcześniejsze nazwy osobowe reprezentujące w Słowniku nazwisk łomżan (XV-XIX w.) antroponimię z wieku XV zostały wyekscerpowanie z prac historyków, głównie z przywołanej wyżej książki Kazimierza Tymienieckiego.

[7] Por. K. Tymieniecki, Kształtowanie się społeczeństwa średniowiecznego…, dz. cyt., s. 159-160.

[8] „(…) to nazwa własna, dziedziczne określenie człowieka, która przechodzi z ojca, niekiedy też z matki na dziecko. Nazwisko jest nazwą osobową stanowiącą swoistą własność człowieka, którego określa, podlegającą ochronie prawnej.” Por. Rymut K., Nazwiska, w: Polskie nazwy własne. Encyklopedia, pod red. Ewy Rzetelskiej-Feleszko, Kraków 2005, s. 143-145.

[9] Tu określenia dodatkowe wskazują na przedstawiciela łomżyńskiej społeczności żydowskiej.

[10] Strycharz ‘rzemieślnik wyrabiający cegły; ceglarz’, za: Słownik języka polskiego, t. 8, red. W. Doroszewski, Warszawa 1966, s. 840.

[11] Ksiądz.

[12] Czytaj: ‘piekarza’.

[13] Papiernik ‘producent papieru; robotnik pracujący przy wyrobie papieru; specjalista w dziedzinie papiernictwa’, za: Słownik języka polskiego, t. 6, red. W. Doroszewski, Warszawa 1964, s. 95.

[14] ‘Właściciel traktierni, restaurator’, za: Słownik języka polskiego, t. 9, red. W. Doroszewski, Warszawa 1967, s. 221.

[15] Nazwa ta pochodzi od niem. n. os. Hanus, Hanusch. W języku polskim Hanus to hipokorystyk im. Johannes z końcowym -us, którym dawniej oznaczano głoskę sz (por. NMP2, s. 162).

[16] Rusznikarz ‘rzemiślnik wyrabiający rusznice’, za: Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. 7., Warszawa1965, s. 1408.

[17] Postrzygacz 1. ‘robotnik zatrudniony przy strzyżeniu owiec’; 2. a) ‘rzemieślnik postrzygający tkaniny’; b)  ‘ten, kto strzyże ludziom włosy (szczególnie na postrzyżynach)’; za: Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. 6., Warszawa 1964, s. 1148

 • [18] W opracowaniach znajdujemy informację, że nazwa ta pojawia się w żródłach w XV wieku, zaś jej upowszechnienie to wiek XVI. Przez historyków jest motywowana jako pochodząca od wyrażenia przyimkowego „Pod Lachami”, czyli określająca terytorium u granic ziem polskich; por. J. Wiśniewski, Podlasie, w: Słownik starożytności słowiańskich, t. IV, cz. 1, Wrocław 1970, s. 172-174.

[19] Instygator ‘1. urzędnik w dawnej Polsce, który dochodził krzywd krajowi wyrządzonych, prokurator królewski; 2. dający powód, oskarżyciel’ (za: SW, cz. I, s. 421).


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

5 268 views
Zmień rozmiar