1.Gejsler

ФЕОДОРЪ ХРИСТОФОРОВИЧЪ / ГЕЙСЛЕРЪ / РОД. ВЪ г. КАЛУГѢ 6 ДЕКАБ. 1826 / † ВЪ г. ОСТРОВѢ 5. IЮЛЯ 1870. / БОЖЕ ПРАВЕДНЫЙ! / УПОКОЙ И НАГРАДИ ЕГО.

 

FIODOR CHRISTOFOROWICZ / GEJSLER / UR. W M. KAŁUDZE 6 GRUDNIA 1826 / † W M. OSTROWIE 5 LIPCA 1870. / BOŻE SPRAWIEDLIWY! / NIECH ZNAJDZIE POKÓJ I NAGRODĘ W NIEBIE.

 

2. Godzewicz

ДОРОГОЙ / НАШЕЙ КРОШКѢ / ВАРЮШѢ / ГОДЗЕВИЧЪ / † 22 ИЮЛЯ 1903 ГОДА / ДО РАДОСТНАГО / ДНЯ / НЕЗАБВЕННАЯ / ДѢТОЧКА

 

DROGIEJ / NASZEJ KRUSZYNCE / WARIUSZY GODZEWICZ / † 22 LIPCA 1903 ROKU / DO RADOSNEGO / DNIA / NIEZAPOMNIANE / DZIECIĘ

 

3. Jewlew

ПОД. ПОГР. СТРАЖИ / СЕМЕНЪ / ЯКОВЛЕВИЧЪ / IЕВЛЕВЪ / СКОНЧ. 8 СЕНТ. 1897 г. / НА 60 г. OТЪ РОДУ / БЛАЖЕННIИ / ЧИСТЫЕ СЕРДЦЕМЪ / ЯКО ТIИ БОГА УЗРЯТЪ

 

PODPUŁK. POGR. STRAŻY / SIEMION / JAKOWLEWICZ / JEWLEW / ZM. 8 WRZEŚNIA 1897 R. / W WIEKU LAT 60 / BŁOGOSŁAWIENI / CZYSTEGO SERCA, / ALBOWIEM ONI BOGA OGLĄDAĆ BĘDĄ

 

4. Makiejewa

ЛЮДМИЛА / МАКѢЕВА / УМЕРЛА 15 АПРѢЛЯ 1901 ГОДА / НА 3ЕМ ГОДУ ЖИЗНИ

 

LUDMIŁA / MAKIEJEWA / ZMARŁA 15 KWIETNIA 1901 ROKU / W WIEKU 3 LAT

 

5. Pokotiło

ЗДѢСЬ ПОГРЕБЕНЫ / КОЛ. СОВ. МИХАИЛЪ МИХАИЛОВИЧЪ / ПОКОТИЛО / †3 ИЮНЯ 1904 ГОДА ОТЪ РОДУ 63 Л. / И ДОЧЬ ЕГО КЛАВДИЯ / †28 МАР 1899 Г. 23 Л. ОТЪ РОДУ

 

TU POCHOWANI ZOSTALI / RADCA KOLEGIALNY MICHAIŁ MICHAIŁOWICZ / POKOTIŁO / † 3 CZERWCA 1904 ROKU LAT 63 / I CÓRKA JEGO KLAUDIA / † 28 MARCA 1899 R. LAT 23

Kategorie:

211 views
Zmień rozmiar